KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR."

Átírás

1 KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR.

2

3 I. K ö n y v k e re s k e d ő k, J 7 a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete tagjai, ilyenekül elismervék.* A d le r Z sigm on d, G y ö n g y ö s. K. M. Z. P. T ú l. : A d le r Zsigm ond fi). B. : 2246/76. Alap.: ápril 1. R évai T estvérek. A s c h e r B. és F ia, M u ra -Szo m b a t. K. Z. P. Túl. A scher Bernát (4) és H enrik, együttes képv. joggal. B. A th en a e u m irodalm i és nyom dai részvén ytársaság B t t d a - p e s t e n (V ili., K erepesi-út 54. sz.) F e n n á ll: 1868 okt. 1. óta. B. A la p.: 1841 decz 14-én id. Em ich G usztáv által. R észvénytőke: 400,000 frt 4000 db 100 frtos névre szóló részvén y ben. Igazgatóság -. C séry L ajos, elnök : Em ich G usztáv, Jókai Mór, F e n y v essy A dolf, H offm ann. A lfréd. Schw arz F élix, Singer Zsigm ond. T is z tik a r : Em ich G usztáv, vezérigazgató (251); R anschburg G yő ző kön yvk. hiv. vez. (217J. Osztalék 1899: 20 frt. Czégjegyzés: 2 igazgatósági tag által együttesen. A u fre c h t és G oldschm ied, 'B u d a p e s t. (V., Akadém ia-u. 11.) Részlet-üzlet. T ú l.: G oldschm ied Bernát (340) január 1. óta. B. A la p.: 1887-ben A ufrecht L a jo s és G oldschm ied B ernát által. A u s p itz A d o lf, L ú g o s. K. Z. P. T ú l.: özv. A uspitz B orbála (5). A l a p.: 1872-ben. B. R évai L eó. B a lk á n y i Sim on, L ű r o m p a c h. (Szepes m egye.) K. Z. P. T ú l.: B alkányi Sim on (390). B. Alap.: n ovem ber i-én. S c h e n k F. B á rd Fér. és te s tv é re, 'B u d a p e s t. (K ossuth Lajos-u tcza 3.) K. Z. Túl.: Bárd F erencz (292) és Bárd M óricz czégjegvzésre egyform án jogos, czégtársak január 1. óta. B /94. sz. Alap. : nov. 1. Bárd F eren cz által. B a r ta L ajo s, B u d a p e s t.. (V., Lipót-körút 20.) K. Klp. T ú l.: Barta Lajos. (403.) B. Alap..* aug. 1. B a z s ó L a jo s, JV a g y-k örös. IC. P. K t. K cs. T ú l.: Bazsó L a jos (192) 1886 ápril 26. óta. B. A la p.: 1879 május i-én. R anezay József által D ob row sky. * A ". K ö n y v k e re sk.; M. = M űkeresk. ; A '. = Zenem ű- keresk. ; J t f p. = K olportage-k. ; B. = Papirkeresk. ; A. = Antiq u a r; JVy. = N y o m d a ; R t. = K ö n y v k ö té s z e t; K h. K ö n y v kiadóhivatal L e s. K ö lcsö n k ö n y v ta r; B. B ejegyzett ezég. A tulajdonos neve m ögött a ( ) közt álló szám a hivatalos tagsági lajstrom folyó szám át jelzi. Magy. könyvkor, egyl. évkönyve. XI. 6vf. 12

4 I7S I. KÖ N YVKERESKED ŐK. Bend! K á ro ly, G y ö n g y ö s. K. P. T ú l. : Bendl Károly (264) 1890 aug. 1. óta. B. A la p. : Popián Lujza által. Benkö Mór, S e p s i - S z t - G y ö r g y. K. Z. P. T ú l. : Benkő Mór (257) 1888 márcz. 15 óta. B. 170/I. 88. A la p.: Bernstein Márk által 1880 aug. 20. Ráth Mór. Berger Ignácz, A i s - T á r d a. K. M. Z. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l.: Berger Ignácz (6) A la p : 1866-ban. B. Révai Testvérek. Berger Sámuel, ifj., J V a g y - V á r a d. K. M. Z. P. Ny. Kt. T ú l. : Berger Sámuel. (7) A la p. : 1872-ben. B _ Grill. B eznák Gyula. E g e r. K. Z. P. Kt. T ú l. : Beznák Gyula (281) 1896 deczember 1 óta. B. A la p.: 1891-ben Blay István által Révai Leó. Boros J., B u d a p e s t. (Deáktér 4.) T ú l. : Boros Ignácz. (343) B /95. A la p.: augusztus 1. Breisach Sámuel, Z a l a - E g e r s z e g. K. M. Z. P. T ú l. : Breisach Sámuel (11). Alap ben. julius 1. B Grill. Bruck P. Pál, O - A a n i z s a. K. P. T ú l. : Bruck P. Pál. (317) okt. 15. óta. A la p. : mint Schvarcz S. zentai üzletének fiókja ; jan. 1 -tői Sebők L. ; 1892-től özv. Sebők L.-né. B u zárovits G usztáv, E s z t e r g o m. K. M. Z. P. Ny. Kt. T ú l. : özv. Buzárovits Gusztávné (14) 1882 julius óta. B. 151/84. A la p.: 1867-ben Sartori Károly által; utóda Buzárovits Gusztáv 1873 febr. 2-án Grill. C sáth y Ferencz, D e 'b r e c z e n. K. M. Z. P. 7 til. : Csáthy Ferencz (267) január 1. óta. B. 297/97. január 13. A la p.: 1805-ben husvétkor Csáthy György által; később Csáthy és Társa, majd 1867 január f-jén ifj. Csáthy Károly julius i-től 1896 deczember 31-ig Csáthy Ferencz és Társa Révai Leó. Csetényi Emil, f g l ó. K. Z. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l..* Csetényi Emil (130) 1889 január 1 óta. B. 21/ február 9. A la p. : 1880 máiczius 10-én Schmidt József által. Révai Leó. D arvai Ármin, T i.- G y a r m a t. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Darvai Ármin (190) 1886 márczius 14 óta. A la p. : 1867-ben Sződi Mór által. B Grill. Deutsch Mór, T á c z. K. P. T ú l. : Deutsch Mór (22) B. Alap. : 1879 május 1. Deutsch Zsigm ond és Társa, 'B u d a p e s t. ÍV. Dorottyautcza 9.) K. T ú l.: Kemény Miksa (404.) 1S99 julius 1 óta : B. A la p. : 1887 aug. i-én Deutsch Zsigmond által ; 1891 szeptember 25 társul belép. Hay Izidor, 1896 ápril 1 -tői Weisz Győző. Dobay János, B.~ G y u l a. K. Z. P. Ny. Kt. és a «Békés«kiadótulajdonosa. T ú l.: Dobay F. (236) 1896 ápril 1. óta és Reisner Ede február 1. óta. B. A la p.: 1860-ban Dobay János által Grill. D obrow sky Á gost, B u d a p e s t. (Egyetem-utcza 2. sz.) K. A. T ú l. : Dobrowsky Ágost (215) 1887 május 1. óta. A la p.: 1867-ben Rosenberg testv. által; Dobrowsky és Franké. B. D obrow sky és Franké, B u d a p e s t. (Egyetem-utcza 2.) Kh. T ú l. : Dobrowsky Ágost (215) és Franké Pál (34) közkeres, társasága. A lap. : 1877-ben. Mindkét tag jog. czégjegyző. B.

5 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. 179 E g g en b erg e r - féle k ö n y v k e r e s k e d é s (Hoffmann Alfréd) i B u d a p e s t. (IV., Kecskemeti-u. 3.) T ú l. : Hoffmann Alfréd (56) 1894 jul. 8. óta. B. 2672/96. A la p.: 1768-ban Weingandt János György által; Eggenberger József mint társ lép be a czégbe; 1802-ben Weingandt halálával a czég Eggenberger József lesz ; 1837 febr. 3. fia Ferdinánd lép a czégbe, mely most Eggenberger József és fia lesz; 1850 szept. 22. Eggenberger József halálával a czég Eggenberger Ferdinánd lesz ; 1863-ban Eggenberger Ferdinánd halálával az üzletet Hoffmann Alfréd veszi át s vezeti változatlan czég alatt; 1865-ben Molnár János mint társ lép a czégbe. E ig n e r Sim on, J V a g y - A é á r o l y. K. M. Z. P. T u la jd. : özv. Eigner Simonná (24) 1896 szeptember óta. B. A l a p.: 1879 május 1. Eigner Simon által Grill. E n d ré n y i Im re, S z e g e d. K. M. Z. P. Ny. Kt. és a oszegedi Hiradó» kiadója. T ú l. : Endrényi Imre (25) 1891 jülius i-je óta. B. A la p ben Endrényi és társa czég alatt Endrényi Lajos és Bába Hona által; jul, 1. Endrényi Testvérek czég alatt tulajdonos : E. Lajos és E. Imre. " Grill. E n g e l Lajos, S z e c / e d. Ny. K. P. T ú l. : Engel Lajos (382). B. A la p. : julius 1. Engel L a jo s u tó d a, 'P é c s. K. M. Z. Klp. P. Ny. Kcs. T ú l. ; Blancz József (221) aug. 1. óta. B. 1717/94. A l a p.: május 1. Traub B. és Társa által óta Engel Lajos. Grill. E p e r je s y J ó zsef, S á r o s p a l a l e. K. M. P. Kcs. T ú l. : Eperjesy József (27b B. A la p.: 1858 jul. 1. E th e y K á ro ly. É r s e k ú j v á r. K. Z. P. T ú l. : Ethey Károly. (356) B. A lap julius 1. F a lv i Jenő. P o z s n y ó. K. P. Z. T ú l. : 'Falvi Jenő. (378) febr. 1. óta. B. 707/96. A la p.: 1867-ben Kármán S. által. Grill. F a r k a s J. ^ B e r e g s z á s z. K. P. T ú l.: Farkas Jakabné (313) aug. 20. óta. B. 9922/93 A lap.-. Farkas Kálmán által. Grill. F e k e te M ih ály, K e c s k e m é t. K. Z. P. T ú l. : Fekete Mihály (126) szept. 28. óta. B. 8021/91. sz. a. A la p Scheiber József által Révai Testvérek. F e re n czi B e rn át, M i s k o l c z. K. M. Z. P. Ny. Kcs. 7 u l. : Ferenczi Károly. (30) 1900 febr. 17 óta. B. A la p.: Heilprin J. és Fránkel (Ferenczi) B. által; 1847-től Frankéi (Ferenczi) B. ; decz. 1 -töl. özv. Ferenczi Bernátné. Grill. F e re n czi J ó z s e f, J X y i r e g y h a z a. K. M. Z. P. Kcs. 7 ul.-. Ferenczi József (408) julius 1. óta. B. A la p.: Ferenczi Bernát által. 1883TÓI. Ferenczi Miksa Grill. F eu er Illé s, A u n - A é l e g y h á z a. K. P. Z. Ny. Ttü..-Feuer Illés (348) B. A la p.: 1895 augusztus Deutsch. F isch e í F iilö p, é X a g y - K a n i z s a. K. Z. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l.: Fischel Lajos (32) B. 8676/96. nov. 15. A la p ben, mint nyomda Markbreiter J. által; jul. 15-től. Fischel Fülöp julius 12-től Fischel Lajos Révai Leó. Fischer F eren cz, P é c s. K. Z. P. T ú l. : Fischer Ferencz (419). B. A la p.: 1898 augusztus 1. F isch e r H e n rik (ezelőtt Valentin K. fia utóda), P é c s. T ú l. : Fischer Henrik (396) augusztus 1. óta. B. A la p.:

6 i8o 1. KÖ.NYVKERESKIiDŐK okt. 1. Valentin Károly által okt. i-töl Valentin Ottó julius i-től. Rupp Lajos Schenk F. Földes Ede. J V U g y - E n y e d. K. P. Z. T ú l. : Földes Ede (445) 1900 deci. 20 óta. B.A la p feor. 17-én. Nagyenvedi könvnyomda és papírgyár részv.-társ. czég alatt... Deutscb. Franké Pál, B u d a p e s t. ÍV., Koronaherczeg-utcza és Kigvótér sarkán (gróf Cziráky-féle ui palota). K. 5tú l. : Franké Pál (34) 1887 máj. 1. óta. B. A la p. : 1876 máj. 1. Grimm és Horovitz által; ig Grimm Gusztáv. Franklin-Társulat. írod. intézet és könyvnyomda (Részvénytársaság.) B u d a p e s t. (IV., Egvetem-u. 4.) Fennáll óta. T a rtam a : Részvénytőke : frt drb névre szóló-150 frtos:részvényben. Igazgatóság : Gyulai Pál, dr. Heinrich Gusztáv, dr. König Gyula, Pallavicini Ede őrgróf. I r o d a lm i tanács : dr. Badics Ferencz, dr. Hampel József, Kammerer Ernő, Kónyi Manó, Nagy Miklós, Riedl Frigyes, dr. Vécsey Tamás. Ü gyvez.-igazgatók: Benkő Gyula (9) és Hirsch Lipót. 'Czegiegyzés : két igazgatósági tag, vagy 1 igazgatósági tag a kezelő igazgatók (czégv.) egyikével. Osztalék-. 1S9S :"16 frt. A la p Wigand Ottó által Kassán.; folytatva általa Pesten; 1832-ben utóda Heckenast Gusztáv; Landerer nyomdász belépése folytán a nyomdai üzlet czége Landerer és Heckenast '863-ig; ig Heckenast Gusztáv egyedül. Freisinger Mór, K o m á r o m. K. Z. P. Ny. T ú l. : Freisinger Mór (376). B. A la p.: Grill. F ü ssy és Sztupjár (ezelőtt Harmath J.) T o - rd a. K. Z. P. T ú l. \ Füssy József (420) és Sztupjár K julius 1. óta. B. A a la p. : Harmath József által Grill. G aál László, M a k ó - K. P. T ú l. ; Gaál László (36) julius 1. óta. B. 1247/1876. A lap márczius 28-án Gaál László és Gömöry János által Schenk F. Gallia-féle könyvk eresk. (Metzger Béla), K e c s k e m é t. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. -. Metzger Béláné (38) 1898 november 1. óta. B. A la p ben Gallia Fülöp által, kinek utóda özv. Gallia Emma január 1 tol Metzger Béla Deutsch. Gálócsi Samu, 'l) e é s. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Gálócsi Samu (26) 18S8 május hava óta. B. A la p. : tss 1 juh havában Eperjessy István által Grill. Gansel Lipót, T r e n c s é n. K. Ny. Z. P. T ú l. : Gansel Izidor (39). B. 2269/95 sz. a ápril 27. óta. A la p. : 1850-ben Gansel Lipót által Grill. Gerlach és Schenk, B u d a p e s t (V, Akadémia-utcza 3. sz.). Képző- és iparművészeti könyvkiadók. T ú l. : Gerlach M. Fr. (374) és Schenk F. B. ezégjegyző : Wiedling Albert. A la p. : január 1. Gerő J. Imre, B u d a p e s t. (Erzsébet-körut 56.) K. M. Z. A. Túl.-. Gerő Izidor (243) nov. 23. óta. B /94. sz. a. A la p. : aug. 1. Gerő Izidor és Kostyál Jenő által Gerő és Kostyál czég alatt. Geszner Jenő,.T V a g y - J íő r ö s. K. P. Z. T ú l. : Geszner J (350) január 1. óta. B /95. A la p.: 1895 Ottinger E, által.

7 I. KÖ N YVKERESKED ŐK. G ibbon A lb e r t, A o l o z s r á r. (Főtér 15.) K. M. Z. A. Kcs. 7u í. : Gibbon Albert. (337). B. A la p.: 1S Dobrowszky. G ö n czi I. J ó zsef, S z e g e d. K. Z. P. T ú l. : Gönczi I. József. (359) B /96. sz. a. A lap julius 1. G raber M iksa és fia, l u r ó c z - S z e n t - M a r t o n. K. P. T ú l. -. Graber Miksa (304) és Graber Jakab egyformán jogos czégtársak. Graber szül. Perl Lujza 4500 frt hozomány bejelentve. B. G ra e f H., S z á s z v á r o s. K. Z. P. T úl.-. Graef H. (409) 1896 aug. 1. B. A lap ben Schaeser Ferencz által. Schenk F. G ra n itz V ilm o s, S z o m b a t h e l y. K. M. Z. P. T ú l. : Granitz Vilmos (40) B. neje szül. Deutsch Pledvignek 5000 frt hozománya és 2000 frt hitbére. A la p. : 1879 okt. 1_... Grill. G rjll-féle u d v. k ö n y v k e r e s k., 'B u d a p e s t. (Dorottya-u. 2.) l u l. : özv. Balázs Adolfné, Strasser Lipót (299) és Strasser Bertalan (39Í) febr. 1. óta. B. A la p. : 1841 decz. 1. Geibel Károly Frigyes által; 1850 jun. 1 -tői Geibel Ármin ; 1862 jun. i-től Geibel féle könyvkeresk. (Grill Károly) czég a.; 1868-tól Grill-féle u. k., melynek egyed, tulajdonosa özv. Grill Károlyné ; 1879 változatlan czég mellett czégvezetőül felvétetik Grill Richárd; ápril 16. óta tulajd. Balázs Adolf; 1892 julius 2-án mint társtag belép Strasser Lipót február 1. óta Balázs Adolf halála következtében társtagul belép özv. Balázs Adolfné; julius r-én mint társtag belép Strasser Bertalan. G rim m G u sztá v, B u d a p e s t. Kh. T ú l. : Grimm Gusztáv (42) 1877 óta. B. Alap máj. 1. Grimm és Horovitz által. G ro ss G u sztá v, G y ő r. Kh. K. M. Z. A. P. Kcs. Ny. T ú l. : Gross Gusztáv (44). B. A lap. : G ro ssm an n B e n e d ek utóda, H ó d m e z é i - V á s á r h e l y K. M. Z. P. Ny. Kcs. T ú l.: Grossmann Matild (380) 1900 aug. 4 óta. B. A la p.: 1894 decz. 18-án. Lepage Lajos által; 1897 ápril 1897-től Grossmann Benedek. Üzletvezető: Klein Miksa Révai Testvérek. G ü n sb e rg er L ajo s, 'P é c s. K. P. T ű k : Günsberger Lajos (3251 1S94. aug. 1. óta. B /94. aug. 7. A lap mint Engel Lajos fiókja Grill. G y e r ty á n ffy G ábor, S z. - U d v a r h e l y. K. M. P. Kcs. T ú l.: Gyertyánffy Gábor (45). B. A l a p.: Grill. G y ik ó K á r o ly, M e z S - 2 ú r. K. P. T ú l. : Gyikó Károlyné. Üzletvezető: Gyikó Károly? (310). B. G y ö r g y ja k a b M árto n u tó d a, C s i k - S z e r e d a, K. P. Ny. T úl.-. Dresznándt Viktor (415) augusztus 1. óta. B. A l a p. : 1886 okt. 20. Györgyjakab Márton által Révai Testv. H a gelm an K á r o ly, A a p o s v á r. K. P. Ny. T ú l. : Hagelman Károly szept. 1. óta. (46) B. A la p.: Hagelman Péter által; 1852-től 1881-ig id. Hagelmann K. Lampel R. H am m ersch m idt K á r o ly, 'Y e r s e c z. K. Klp. P. Kcs. Kt. T ú l. : Plammerschmidt Károly (280). B. H e ck e n a st G u s z tá v u tó d a (Drodtleff Rezső), P o z s o n y. K. M. Z. Ant. Kcs. Kt. T ú l. : Drodtleff Rezső (23) 1878 óta B. A la tt.: 1816-ban Wigand Ottó által Kassán; folytatva ál-

8 i82 I, KÖ N YVKERESKED ŐK. tala 1827-ben Pesten; 1832-ben utóda Heckenast Gusztáv ; 1840-ben a nyomdai üzlet czége Landerer nyomdász belépése által Landerer és Heckenast lesz ; 1863-ban Heekenast maga veszi át az üzletet; 1873-ban a nyomda és a magyar kiadványok a ((Franklin Társulata tulajdonába mennek át. míg a német kiadványokkal H. Pozsonyban alapit üzlettelepet; f 1878 ápril 10; utóda Drodtlefí Rezső. Pfeifer. H epke Th. utódja,.f e h é r t e m p l o m. K. M. P. Kcs. Kt. T ú l.: Fíepke Mathild (54) 1897 jan. 1. óta. B. 97/1897 jan. 9. A la p.: 1867 Hepke Theobald által _... Grill. H erger Á gost, Ú j v i d é k. K. M. P. Kcs. 7 u l. : Herger Ágost (55) 1863 május óta. B. A la p.: 1863 márczius havában. Grill. Heumaim Mór, S z a b a d k a. K. M. Z. P. T ú l. : Pleumann Mór (347) 1S95 január i-je óta. B. 53/95. A la p.: í88i-ben Herényi és Bittermann által Grill. Hirschfeld Adolf, A l i s é - R u b i n. K. Z. P. T ú l. : Hirschfeld Adolf (205) B. A la p.: Hoffmann M. L., H a t v a n. K. P. Ny. 7 u l. : Hoffmann M. L. (341) B. 2464/95. A lap márczius Schenk F. Hollschütz Frigyes, S t á j e r t a k. K. P. Ny. Kt. T ú l.. Hollschütz Frigyes (427) '.900 óta. A l a p.: Rosé V. által. Schenk. H o rn yán szk y V iktor, 'B u d a p e s t. (Akadémia-épület.) Kh. Ny- T ú l. : özv. Hornyánszky Viktorné, Hornyánszky Viktor (222) és Hornyánszky Ernő óta B. A la p.: 1863-ban mint nyomda Hornyánszky és Hűmmel ezeg a. ; 1864-től Hornyánszky és Tráger; 1872 szeptember óta Hornyánszky Viktor. H orovitz Adolf,. A '. - S z o m b a t. K. M. Z. Kcs. T ú l. : Horovitz Lipót (58) 1876 óta B, A la p : 1850-ben Horovitz Adolf által Vág-Ujhelyen, hol jelenleg fiók-üzlet áll fenn. Plévai Testvérek. H orovitz Lajos, i B u d a p e s t. (V. fürdő-u. 2.) K. A. T ú l. : Horovitz Lajos (58) B /96. sz. a. A l a p.: 1889 juh 1. H uszár István,. A y i t r a. K. M. Z. P. Ny. Kt. T ú l. : Huszár István (62) 1890 jun. óta. B. A lap. : 1840-ben Siegler Mihály által; 1876 óta Siegler Mihály özvegye ezeg alatt; utóda Schempek és Huszár 1880 június 1. óta Grill. H ynek Frigyes. 'B r a s s ó. K. Z. P: T ú l. : Hynek Frigyes (386) B. A la p.: 1897 julius 1, Ingusz J. és fia,. A r a d. K. P. T ú l. : Ingusz Irma és Ingusz Izidor (410.) 1899 aug. 1. óta. B. A la p.: 1892 október 1. Ingusz Irma által Grill. Iv á n s zk y Elek, 'B e s z t e r c z e b á n y a. K. Z. P. Kcs. T ú l. : Ivánszky Elek (66) 1888 aug. 16. óta. B. 505/I. I A lap Krcsméry Imre által; 1884 szept. 1. «Krcsméry Imre utóda» ez. a. (Grill kk. fiókja) ; 1885-től «GrilI Károly fióküzlete)) a ezég Révai Leó. Jaeger Nándor, H ó d m e z ó '- y á s á r h e l y. K. P. T ú l. : Jaeger Nándor. (439) B. 898/1892. A la p. : 1881 aug. 18-án... Schenk. Jeremiás Sándor, J H c s ő - S z t. - M a r t o n. K. Z. P. T ú l. : Jeremiás Sándor (275). B. 411/91. A lap jan. i-én. Schenk F. Joerges Á. özv. és fia, S e l m e c z b á n y a. K. P. Kcs. Ny. T ú l. : Joerges Ágost (65) márcz. 19, óta. B. A la p. : Schindler J. F. által; szept. 2. az üzletet átveszi id. Joerges

9 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. IS3 Ágost, ki 1871-ben nyomdával bővíti azt ; utóda 1876 jun. 10-én özvegye szül. Ritter Henrietté; 1887-től Joerges özvegye és fia tulajdonosok 1893-ig Grill. J o v a n o v its Milán, Z o m b o r. K. Z. P. T ú l.: Jovanovits Milán (405) B. A la p. : 1899 julius Deutsch. K abos Ármin. Z e n t a. K. P. 7 u l. : Kabos Ármin (295). B. A la p.: 1893 julius 1. Kardos József, M i s k o l c z. K. P. Z. T ú l. : Kardos József. (432) B. 1033/1900. A la p.: 1900 aug. i-én. Révai Testvérek. K ardos Lajos, l ö v ö k - S z t. - M i k l ó s, K. P. Ny. Kt. T ú l.: Kardos Lajos (291). B. A la p. : 1891 nov. 23. Kárm án-féle könyvkereskedés. L o s o n c z. K. Z. P. Ny. Kt. T ú l. : Kármán (Weisz) Zsigmond (416) 1899 ápril 1. óta. B A la p. : mint részv.-társ nov. 12-től Belágh L. és Bartholomaidesz Gy Révai Leó. K a tz G., 'B u d a p e s t. (Dorottya-u. 5. sz.) K. 7 u l. : Katz Goetz (241) B. A la p. : 1888 nov. havában. Kaufm ann Ábrahám, M. - S z i g e t. K. M. Z. Kcs. Ny. T ú l. : Kaufmann Ábrahám (68) 1870 óta. B. A la p. : Kaminszky és Kaufmann czég alatt Schenk F. K ehrer K ároly, O r a v i c z a. K. Z. P. Kcs. Nv. Kt. T ú l. : özv. Kehrer Károlyné (69). B. 8534/94. aug. 31. A la p. : Kehrer Károly által. K eil József B u d a p e s t. (VIII. József-körut 9.) K. T ú l. : Keil József (381) B. 39,813/95. A la p.: K erpel Izsó, a lv a d. K. Z. P. T : tl.: Kerpel Izsó (368) B. A la p.: 1897 január 1. Révai Testvérek. K ilián Frigyes kir. egyet, k ö n y v k. utóda, B u d a p e s t.( Vácziutcza 30.) K. T ú l. : Noséda Tivadar ('331) 1898 ápr. 1. óta. B. Á la p.\ ifj. Kilián György által; 1837 nov. i-től túl. Kilián és Társa czégen ifj. Kilián György és Aster Lajos ; 1844-től Kilián György egyedüli tulajd.; 1848 okt. 11. m. k. egyetemi könyvárus czim ; 1853 máj. 1. óta a czég is Kilián György, 1869 aug. 1. óta. tulajdonos Kilián Frigyes 1898 márczius 31-ig. Kirchner J. E. özv., Y e r s e c z. K. T ú l. : Kirchner J. E. özv. (274) máj. 1. óta. B. 7222/92. fehértpl. t. sz. Alap Deutsch. Kis Tivadar, 'P á p a. K. Z. P. Kcs. Túl.-. Kis Tivadar (136) febr. 10 óta. B. A la p. : Schosberger L. által. Deutsch. K lein Mór, ifj., a l v a d. K. M. Z. P. T ú l.: Ungár Ármin (414) és Glück Károly 1899 február 1. óta. B. A l a p. : Klein és Fischer czégen ifj. Klein Mór és Fischer Géza által ; 1872-től ifj. Klein Mór 1888-tól Klein Mór özv. szül. Lichtensteiií Flóra Deutsch. K lökner Ede, B u d a p e s t. (VI. Csengery-utcza 62/a) Zenemű kiadóhivatal, és a «Zenélő Magyarországa szerkesztősége és kiadóhivatala. T ú l. : Klökner Ede (75) A la p decz. 1. K lökner Péter, S z é k e s - F e h é r v á r. Udv. K. Z. P. T ú l. : Klökner J. (302) julius 1. óta. B. A la p.: 1850 jul. 1. Klökner Péter által; utóda Klökner Ede máj. i-től 1893-ig.Révai Leó, K oczányi Béla, J ía s s a. (Kossuth Lajos-utcza 22.) K. Z. Kh.-ügynökség, hirdetési és hirlapelőfizetési iroda. T ú l. :

10 !. KÖ N YVKERESKED ŐK. Koczányi Béla (182) B 8508/96 sz. a. A la p.: 1896 október i-én. 1S85 96-ig mint társ a megszűnt Koczányi és Vitéz czégben működött Deutsch. K o gu to w icz és Társa, 'B u d a p e s t. (Rudolf-rakpart 8.) Magyar földrajzi intézet. Betéti társaság, melynek beltagja Kogutowicz Manó (320.) B /95. A la p.: 1890-ben. K ohn B,, / J p t á - 'R ó z s a h e g y. K. T ú l. : Kohn Benjámin (79). B. C zég v ez.: Kohn Adolf. B. A la p.: 1866-ban Schenk. K ókai Lajos, B u d a p e s t. (Károly-utcza 1.) K. T ú l.: Kókai Lajos (80). B. A la p.: 1873 máj. 1. K ollár A., B a j a. K. Z. P. T ú l. : Kollár Ágost (81) szept. 30. óta. B. : I. k , sz. A la p.: Kollár Antal által Boros J. Kollár József, Z o m b o r. K. Z. P. Tú l. : Kollár József (229J. B. A la p.: jul Grill. K o styá l Jenő, B u d a p e s t. (Erzsébet-körut 30.) K. A. T ú l. : Kostyál Jenő (244). A la p.: nov. 23. K o v á c s Gyula, N a g y - B á n y a. K. P. T ú l. : Kovács Gvula. (4 3 5 ) B. A la p : 1899 aug. 30-án Grill, ((Könyves Kálm áno Írod. és könyvkeresk r.-társ., B u d a p e s t (Kerepesi-ut 17.) (Részlet-üzlet). Igazgatóság-. Dr. Bochkor, Károly (elnök), Horváth Géza (423.) (ügyv. igazgató), Dr. Bleuer Samu, Dr. Rajner Béla, Révai Ödön. Üzletvezető: Petrik Géza (286.) R észvénytőke: frt törzstőke és 100,000 frt elsőbbségi részv. után. Czégjegyzes: A bélyegző előnyomása mellett az ügyvezetőigazgató és 1 igazgatósági tag által. B /91. A la p. : okt. 14. Körmendi k ö n y v n y. részv.-társ. J L ö r m e n d. T a rtania Alapié'ke : 5000 frt 100 db 50 frtos névre sz. részvényben. Tgazg. Udvary Eerencz elnök (164); Pogány István ; Szimunyák Antal; Hartner Károly. Czégjegye. : két *gazg- vagv 1 igazg. és 1 hiv. által. B Schenk F. K ö v e s Béla, V e s z p r é m. K. Z. P. Ny. Kt. Kh. T ú l. : Köves Béla (436) 1900 óta. B. 6655/94. A la p. : 1894 ápril 1. Köves Béla és Boros János által Dobrowsky. K özponti antiquarium és kön yvkereskedés. B u d a p e s t. (IV. Muzeum-körut 17. sz.). K. A. l u l. -.. Magyar József (287.) B. A la p. : augusztus 1. Krammer Vilm os, S z e g z á r d. K. M. Z. P. Kt. Üzletk. gyári rkt. T ú l.: Krammer Vilmos. (318) B. A la p.: Schenk P'. K rausz Á. Fia, V e s z p r é m.k. M.Z.Klp.P. Ny. Kt. T ú l. : Krausz József (83) 1885 okt. 1. óta B. Alap ben Krausz Á. által Grill. K récsi A. Nándor, S z a b a d k a. K. P. Kt. T ú l. : Krécsi A. Nándor. (438) B /1892. A la p.: jul. 12-én... Grill. Krcutz János, V e r s e c z. K. Kt. T ú l.-. Kreutz János (85) B. A la p. : nov. 28. K ricsa Péter,1O y - S z t - M i k l ó s. K.M. Z. P. Kcs. T úl.-. Kricsa Péter (86) B. 6019/78. A la p. : Révai Testvérek. Kroó Hugó, M u n k á c s. K. Z. P. Ny. T ú l. : Kroó Hugó. (3 7 5 ) deczember 1. óta B. A la p.: október 1. Fisch Bernát által január i-től Farkas Kálmán Grill. Kubik Lőrincz, S z é k e s - F e h é r v á r. K. P. T ú l. : Kubik Lőrincz (87) B. : 5947/69. A lap Grill.

11 1. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. 185 Lam pel Róbert, (Wodianer és fiai) udv. könyvkereső., B u d a - peste7>. (Andrássy-ut 21.) T ú l.: Wodianer Fülöp (176), valamint fiai Arthur (199) és Hugó január 22. óta. A czéget a társtagok bármelyike képviseli. B. 4480/94. sz. a. A l a p. : 1795-ben Leyrer József által; utóda fia. Lantosy József; 1850 deczember 1. óta Lantossy és Lam pel; 1853 május i-én Lampel Róbert; 1874 ápril 3-tól Lampel Róbert örökösei; 1874 augusztus 8. óta Wodianer Fülöp bejegyzett tulajdonosok Wodianer Fülöp, Arthur és Hugó. Landau József, B u d a p e s t. (József-körut 48. sz.) T ú l. : Landau József Márkus (338) B /95. A la p.: jul. 31. L á n g József, A ' a g y v á r a d K. Z. P. Ny. T ú l. : Láng József (406). B. A la p. : 1898 julius Révai Testv. László Albert, T i e b r e o z e n. K. M. Z. P. és a tiszántúli ref. egyhk. tankönyveinek főbizom. T ú l. \ László Albert (224) B. Alap. : 1888 májusi. Üzletvezető : Hegedűs Sándor. Révai Testvérek L ászló Béla, H a s s a. IC. Z. P. T ú l.: László Béla (41S). B. A la p. : 1899 november Révai Testv. L epage Lajos, B é k é s - C s a b a. K. M. Z. P. Ny. Kcs. T ú l. : Le- R.age Lajos (245) 1884 óta. B. A la p.: aug. 1. Klein Ödön által. B Révai Leó L é v a i Izsó, 'R i m a - S z o m b a t. IC. M. Z. P. Kcs. Kt. T ú l. : Lévai Izsó (379) ápril 1. óta B. 2133/96. sz. A l a p. : Kármán S. által Grill L é v a i Mór, T J n g v á r. K. M. Z. Kcs. Ny. T ú l. : Lévai Mór (90) 1881 decz. 15. óta. B. A lap. : 1848-ban Heilprin J. által tól Róth Vilmos Révai Leó. L ő v y Adolf, S. - A. - L j h e l y. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Lővy Adolf (93) 1854 óta. B. A la p. : 1850-ben Löwy Izráel által _... Grill. L ő v y József Fia, M i s k o l c z. IC. M. Z. P. Kcs. T ú l. : László Adolf (95)1885 máj. 1. óta. B. A l a p.: 1833-ban Lőwy József által; 1876 jul. 1. óta Lőwy József és fia Nándor; 1879 ápril 4-től ismét Lőwy József egyedül Révai Leó. L ő v y Miksa, S z a t m á r. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Lővy Miksa (94) 1873 deczember 1. óta. B. A la p. : 1850-ben Lehotzky János által ; 1872 junius i-től Siegler Gyula.... Dobrowsky. L öw Dezső. L i p t ó - S z t. - M i k l ó s. K. P. Z. Klp. Kcs. T ú l.: Lőw Dezső (96) január 1. óta. B. A la p. : Lőw Miksa által, január i-től Lőw Minna.... Grill. L ő w y B., T a p o l c z a. K. M. Z. P. Ny. Kt. Kcs. T ú l. : Lőwy Benő (185) B> A la p. : Révai Testvérek. L ő w y Lajos, O - B e c s e. K. P. Z. Ny. Kt. 7 a/.: Lőwy Lajos _(98), B. A la p. : 1880 ápril hóban Schenk F. L ő w y Sámuel, Z ó l y o m. K. P. T ú l. : Lőwy Sámuel (263), B. A la p.: augusztus Schenk F. Mair József, A ó - R a n i z s a. K. Z. Klp. P. T ú l. : özv. Mair Jczsefné szül. Tureczky Herrnin jan. 30. óta (289) B. 5422/1891. A la p. : 1891 aüg. 1. Mair József által.... Grill. Mangold Lipót,./Va g y - B e c s k e r e k. K. M. Z. P. T ú l.: Mangold Ármin (99) 1868 okt. 1. óta. B. A la p. : 1841-ben Mangold Lipót által ' Grill.

12 i 8 6 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. Maurer Adolf, R a s s a. K. M. Z. Kh. Kcs. T ú l. : Maurer Adolf (100) 1870 junius 1. óta B. A lap julius 1. Hartig Guszt. által. (Az üzlet tulajdonképpeni megala pitása korábbi idó're esik, de az előbbi tulajdonosok Sandvoss, Jármay, Novelly mindannyian csak rövid időn át birták.) Grill. M ayer Sándor, T á c z. K. P. Ny. Túl. : Mayer Sándor (103) 1882 óta. B. : 8297/94. sz. a- Állap. : Serédy G. által. M ayer és Berger, M á r m a r o s - S z i g e t. K. M. Z. Kcs. P. Ny. T ű i.: Mayer Mór és Berger Miksa (184) 1893 április 1. óta. (Mindkettő jegyzi a czéget.) B. : 945/94. A la p.: Weinberger H. által; 1876 máj. 6 óta Davidovics Adolf; 1879-től kezdve 1885-ig a czég Smilovics L ip.; 1885 augusztus 2-tól 1893-ig Berger Miksa Grill. Mérei ígn ácz, R e s z t h e l y. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Mérei Ignácz (104) B. 5934/83. A la p. : 1878 nov Schenk. Mermeístein Fülöp, I L u s z t K. Z. P. Ny. T ú l. : Mermelstein Fülöp (422.) B. A la p. : 1900 január 1. Mildner Ferencz, R a s s a. K. M. Z. P. Kcs. T ú l. : Mildner Ferencz (50J 1888 okt. 1. óta B. A lap decz. 1. Haymann Ferencz által Grill. Molnár Mihály, J V a g y - B á n y a. K. Z. P. Ny. Kt. T ú l. : Molnár Mihály (228) 1878 óta. B. : 1809/1884. sz. A lap ban Molnár Testvérek, azaz Molnár János és Molnár Mihály által Révai Leó. M oskóczy Ferenczné, T u r ó c z - S z t. - M a r t o n. K. P. Kcs. Kt. T ú l. : özv. Moskóczy Ferenczné szül. Trosztler Aranka (214). B. 3550/94. sz. a. A la p. : Moskóczy F'erencz által Schenk F. «Municipia» kiadóhivatal, könyv- és papirkereskedés. B u d a p e s t. (Kerepesi-ut 12.) T ú l. : Várnay L. és fia (168) B. A la p. : 1897 julius 1. Várnay L. által. Nádor K álm án, B u d a p e s t,. (Károly-körut 8.) K. A. Z. T ú l. : Nádor Kálmán (201) 1893 auguszt. 30. óta. B. A l a p. : Nádor Kálmán által; aug. 30. Nádor és Bárd. N ágel Ottó ifj., B u d a p e s t. (Muzeum-körut.) K. M. Kcs. 7 'ul. : Remetei Kőváry Jánosné. (314) 1893 decz. 20. óta B. : 22854/96. sz. a. A lap. : 1877 nov. 20. ifj. Nagel Ottó által. Ü zletv.: Schwörer József. Nemes K álm án (ezelőtt Zunft Antal), L ú g o s. K. M. Z. P. Kcs. T ú l.: Nemes Kálmán (411) okt. 1. óta B. A la p.: aug. 1. Zunft Antal által Kilián. Nobel Adolf, T a t a. K. Z. E. T ú l. : Nobel Adolf (361). B A lap. : 1896 julius i-én. Nobel Árm in, P á p a. K. P. T ú l. : Nobel Á. (109). B. A la p. : 1882 augusztus 1. N yitrai és Társa., L á v a. K. M. Z. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l. : Nyitrai Amália (210) 1886 óta. B. 2553/87. sz. a. A lap.: 1884 julius 14. Holló Sándor és Nyitrai Amália által. Révai Leó. Oberláuter Róbert, T e m e s - R u b i n. K. P. Kt. T ú l. : Oberláuter Róbert (260). B. A la p. : 1889 decz Oertel Bálint, B u d a p e s t. (V ili József-körut ) K. A. Kcs. P. T ú l. : Oertel Bálint (389.) 1900 márczius 1, óta.

13 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. 187 B. Alap.: szeptember 20. Oertel Bálint és Radics Sándor által, Oertel és Radics czég alatt. O r s z á g o s K ö z p o n t i K ö z s é g i N y o m d a R é s z v.- T á r s a s á g., Budap/est. (VI. Váczi-körút 61.) K. P. Kh. Ny. Igazgató: Vázsonyi Dezső (426) B. Alap. : jun. 1. P a lla s ír o d é s n y. r é s z v é n y t á r s., 'Budapest. (Kálmánutcza 2.) Fennáll ápr. 1. óta. B. Részvénytöke : 600,000 forint, 3000 db. 200 frtos teljesen befizetett részvényben. Osztalék : 1899-ben : 10 frt. Elnök : Tomcsányi László. Igazgatósig'. dr. Gerő Lajos, Engel Vilmos, Walkó Lajos, Weishut Alajos. Felügy. bizottság \ Ágoston József, Koppély Géza, Révai Leó. Vezérigazg.: dr. Gerő Lajos, (253). Kö-nyvkiadóhivat. főnök-. Politzer József. Czég jegyzés: 2 igazg. tag együttesen. Alap. : A könyvkiadóüzlet Rautmann Frigyes által 1869 ápril 15-én ; 1881 decz. 15. a kiadóüzlet Wilckens F. C. és Fia nyomdászczég tulajdonába megy á t ; 1883 febr. 1. óta a czég Wilckens és Waidl. P a u c h ly N á n d o r, Rozsnyó (Gömörmegye.) K. Z. P. Túl. : Pauchly Nándor. (407). Alap jul Deutsch Zs. P a u k e r D á n ie l, JV.-'Várad. K. M Z. P. Kcs. Túl.-. Paüker D ániel ( n i ) B. Alap január 1. _ Grill. P a x n e r J. é s B ir o n H. (ezelőtt Joerges A. özv. és fia.fiókja), Jíörm öczbánya. K. Z, P. Túl. -. Paxner János. (402) és Biron H. 1899, január 1. óta. B. Alap. : 1891-ben Joerges A. özv. és fia által mint fióküzlet Grill. P fe ife r F e r d in á n d, Budapest. (Kossuth Lajos-utcza 7.) Tal.\ Pfeifer István (112) nov. 28. óta. B. Alap decz. 14. Emich Gusztáv által; utóda Pfeifer Férd ]an. i-től P ir in g e r J á n o s,jvyiregy háza. K. Z. P. Ny. Kcs. Túl.: Piringer János (186). B. 3517/84. A la p. : Piringer M. által. Révai Testvérek. P ir o s J-, Czegléd. K. P. Kt. Túl.: Piros Ida (433) B. Alap.: Piros József által Schenk. P la t z k ó G y u la,. A '. - T a p o l c s á n y. K. M. Z. P. K cs. T ú l.: Platzkó Gyula (113). B. A lap Révai Testvérek. P le it z Fér. P á l, A 'ag y-b ecskerek. K. P. Ny. Jul.: Mayer Rezső (392) 1S94. január 1. óta. B. A la p.: Pleitz Fér. Pál által Révai Leó. P o la t s e k - fé le k ö n y v k e r e s k., T e m e s v á r. K. Z. J u l.-. Cossel Arnold (15) 1889 ápril 30. óta, B. A la p jun. 1. Polatsek Ignácz által; 1853 május i-től ifj. Polatsek Ignácz a fenti czégen; 1864 jan. 1. óta utóda Cossel Waldemar. Grill. P o l i t z e r Z s ig m o n d é s fia, B u d a p e s t. (IV., Kecskemétiutcza 4.) K. K h. Ant. T ú l. : Politzer Zsigmond és Politzer Adolf (440) 1900'jan. óta. B /1900. A la p.: Politzer Zsigmond által. P o p o v ic s M. T e s t v é r e k, Újvidék. K. Túl. ; Popovics Tyra (114) és Popovics György czégjegyzésre egyformán jogosult társak közkereseti társasága. B. Alap. : P r a g e r F e r e n c z, H alas. K. P. T úl.: Prager Ferencz. (239). B. A la p. : 1S.9. augusztus hóban.

14 i. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. R ainer M iksa, G yőr. K. M. Z. Kcs. T úl.: Rainer Miksa. (52.) decz. 28. óta. B. Alap.: 1860 decz. 1. Hennicke Rezső által; 1886 ápril havától Hennicke Béla Grill. R ákosi Jenő, «Budapesti Hirlap» ujságvállalata. Budapest,. (Rökk-Szilárd-utcza) Túl. ; Rákosi Jenő. Czégjegyző-. Zilahi Simon (345). B /92. Alap. : 1881-ben Rákosi Jenő által. R a n ezay József utóda, Beán- d é le g y h á za. K. 1VI. Z. P. Túl. : Vesszőssi József (395) 1898 ápril 1. óta. B. Alap. : 1878 decz. 1. Klökner Ede által ápril 10-tőí. Ranezay József Dcutsch. R anschburg G usztáv. B u d a p est. (Ferencziek tere 7.) K. Ant. T úl.: Ranschburg G. (336). B ,95. Alap. : febr. 1. R áth Mór, B ud a pest. (Gizela-tér.) Kh. K. Túl. : Ráth Mór (117) és Gabos Soma (353) 1900 junius 1 óta. B. Alap május 1. Ráth Mór. Redlinger Ignácz, E o so n cz. K. P. Túl.-. Redlinger Ignácz (118). B. Alap augusztus Schenk F. R eichardsp erg J. és T ársa, M a ro s- V ásárhely. K. M. Z. P. Túl. : Reichardsperg József (346) és Márványi A. (421.) 1899 október 1 óta. B. Alap. : 1889 deczember 1. Reichardsperg József által Révai testvérek. R eizer János, S za tm á r. K. Z. P. 7«/. : özv. Reizer Jánosnc (312) 1897 junius 1. óta. B. Alap aug. 1. mint Párkas Kálmán fióküzlete ; deczember 15-től Litteczky Endre és Társa czég a. ; tulajdonosok Litteczky és Farkas ; juh i-töl Litteczky és Reizer január 12-től Reizer János Révai Testv. R évai Leó, B u d a p est. (Egyetem-utcza 1.) udv. könyvkereskedés. A. Túl.-. Révai Leó (119) 1SS5 óta. B. Alap nőve 1. Révai Samu és Révai Leó által. R é v a i Samu, E p e r je s. K. M. Z. P. Kcs. 'Jel. : Sziklai Henrik (121) január 1. óta. (Eleinte Rosenberg S. ez. a.); B. Alap Benczúr József által; 1846 jan. 1. óta Benczúr és Vetter ; 1848 jan. 1. óta Vetter Róbert év óta Révai Samu Révai Testvérek. R é va i te stv é re k, írod. int. R észvén ytá rsa sá g, B u d a - p esten. (V ili., Üllői-út 18.) Alap.: 1869-ben Révai Samu által, 1895-ig Révai Testvérek czég alatt létezett; 1895-ben átalakult részvénytársasággá. Tart. 50 év. B. Alaptőke 400,000 frt 2000 törzs- és 2000 elsőbbségi részvényben. Igazgatóság: Jókai Mór elnök. Dr. Beöthy Zsolt, Adltr Gyula, Árdó Alfréd, Dr. Bleuer Samu, Mikszáth Kálmán, Székely Ferencz, Révai Mer, (120) és Révai Ödön íayoj intéző igazgatók. Czégjegyző: Magyar Mór. Czégyegyzes: Bélyegző két aláírással. R é vész Nándor,.Arad. K. M. Z. P. Túl. : Révész Nándor (315). B,: 7744/91. sz. Alap aug. 1. Révai Testvérek. R osen thal M árk, M ohács. K. Z. P. Kt. Túl.-. Rosenthal Márk (125). B. : Pécs I lap sz. Alap jan. 1. Grill R osenthal Mór, M.-S zig et. K. P. Túl. : Rosenthal Mór (319). B. Alap okt. 17-én _ Grill, R ónai M iksa. B u d a p est. (V. Alkotmány-utcza) K. P. Z. Túl.: Rónai Miksa, (429) B.A lap.: 1900 jun. 15-éig.

15 i. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. R ó th Jen ő, A őszeg. IC. Z. P. T ú l. : Róth Jenő (32S). B. 8461/94. A la p. : 1894 aug Révai Testvérek. R ó th Simon. L o so n c i. K. T ú l.-. Róth Simon (127). B. 5809/76 (B.-Gyarmat.) A la p. \ Schenk. R ó z s a K á lm á n é s n eje, nyomda és kiadó-üzlet, B u d a p e s t. (Szentkirályi-utcza 30.) Túl.-, özv. Rózsa Kálmánná szül. Bucsánszky Gizella és fia, Rózsa Kálmán 1900 jul.: óta. Igazgató : Lipcsey Kálmán. A czég képviseletére özv. Rózsa Kálmánná, szül. Bucsánszky Gizella, valamint Lipcsey Kálmán és Herde Gyula (együttesen) vannak jogosítva. B. A la p itta to tt: 1831 Bucsánszky Alajos által Pozsonyban ; 1848 óta Bucsánszky A. Bpesten től Rózsa Kálmán és neje szül. Bucsánszky Gizella. R ó z s a v ö l g y i é s T á r s a, cs. és k. udv. Z. és kiadók. 'B udapest. (Kristóf-tér.) T ú l. : Dunkl Norbert (43), Blumenthal szül. Dunkl Zoé ; Farkass szül. Dunkl Elza. Czégvezetök : Dr. Rózsavölgyi Manó és Siebreich J óta. A la p. : 1850 okt. Rózsavölgyi Gyula és Grinzweil Norbert által. R ö s c h G. F. ö z v. u tó d a (Tóth Béla), T em esvá r. ('Belváros, Seminárium épület.) K. M. Z. P. T ú l. : Tóth Béla 1895 november 10. óta (351). B /95. A la p Beichel József által; 1845 jan. i-től Beichel és Fück? 1848 nov. i-től ismét Beichel József; 1849 decz. i-től Beichel és Rösch ; 1852-ben Lammermann V. mint czégtárs lép be, minek folytán a czég 1852 márczius 1. Rösch és Társa lesz; Rösch G. F. egyedül; fia Rösch Frigyes veszi át az üzletet; 1888 óta Rösch F. özvegye. Fióküzlet.-. T em esvár. Gyárváros, üárány-utcza 2. Révai Leó. R ö s z le r K á r o l y, G yőr. K. M. Z. P. A. T ú l. Röszler Károly (364). B. A la p. : 1896 augusztus Grill. S a lg ó M ór, B á r tfa. K. Z. P. T ú l. : Salgó Mór (413) B. A la p. : aug Grill. S á m u e l A d o lf, S za rva s. K. Ny. T úl.-. Sámuel Adolf (19S). B A la p. : S c h e n k F e r e n c z, B u d a p est. (IV., Ujvilág-utcza 17.) IC. Klp. 7 u l.\ Schenk Ferencz (365). B 63811/94. A la p. : S c h e n k H A. - B e c s k e r e k. K M. Z. P. Ny. T ú l. : Schenk H. (255) 1892 máj. 1. óta. B. A la p. : Schenk H. által; 1S89 decz. 11-től a czég «Pleitz Fér. Pálo dr. Brajjer Lajos és Mayer Rezső tulajdonosokkal ' Deutsch. S c h o lt e s A lb e r t, B r z s é b e t v á r o s. K. Z. P. T ú l. -. Schalt.es Albert (398) B. Alap július Schenk F. S c h ö n A d o lf, Z o m b o r. IC. Z. M. T a t. : volt özv. Schön Adolfné férj. Halász Dávidné. (27S) 1890 óta. B. A la p. ; Schön Sámuel által. Utóda-. Schön Adolf Révai Testvérek. S c h ö n B e r n á t, Ú j p e s t. K. P. Túl.-. Schön Bernát (383). B /94. A lap január 1. S c h ö n w a ld T iv a d a r, idomárom. K. Z. P. Nv. Kt. Kcs. Túl.-. Schönwald Tivadar (334) 1S94 decz. 1. óta. B. 9831/95. Alap körül mint nyomda Siegler M. által; későbbi'tulajd. ennek fia Károly 1869-ig től Adier A d.; 1875-től Gross Dávid, majd ennek özvegye, szül, Manovil; 1883 máj. 1. óta Gross Jakab ; 1884 szept. 15-től Gross Jakab és fia

16 go I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. (Sándor); 1886 szept. x-töl fia egyedül. Gross Sándor czég alatt; 1890 ápr. 1 -tői. özv. Krausz Ignáczné Grill. S c h u lh o f K á r o l y. Szeged. K. Z. P. Túl. : Schulhof Károly (332) 1894 jul. 1. óta. B. Alap jun. 1. Gomori Lajos által Testvérek. S c h w a r z I g n á c z, B udapest (Király-u. 3-)- Heb. K. Jut.. Schwarz Ignácz (233). B. Alap aug. 1. S ch w artz Jenő, Hádmezo- "Vásárhely. K. P. Túl.: Schwartz Tenő. (431). H. Alap.: S c h w a r z K á r o l y, Sopron. K. M. Z. P. Kt. Túl. : Schwarz Károly (133) 1876 jul. >5 óta. B. Alap.: 1817 id. Wigand Károly Frigyes által. Utóda Manitius F. L január i-tol. Grill. S c h v a r c z S á n d o r, Zenta. K. M. Z. P. Ny. Kt. Túl. Schvarcz Sándor 1132). B. Alap decz Grill. S c h w a r t z S o m a, Aecskem ét. K. Z. P. Túl. : Schwartz Soma (383). B. Alap julius x Grill. S ch w artz T estvérek, B o zson v. K. Z. P. Túl.: ochwartz Fülöp (391)- B. Alap.: 1S9S január Schenk. S e b ő j. Im re, Ft agyvárad. K. M. Z. P. Túl.-. Sebő J. Imié (424) julius 13 óta. B. Alap. : Laszky A. által. Grill. S e b ő k B é la, Czeyléd. K. Z. P. Klp. Ny. Kt. 7uL : Sebok Béla (268). B. Kecsk. 7028/90. sz. Alap marcz. 1. Abonyban; 1890 szeptember 1. óta Czegléden Grill. S e e lig e r K á r o ly -fé le k ö n y v k e r e s k e d é s (Latzin Jánosi, L őcse. K. M. Z. Túl.-. Latzin János (134) 1891 június 1. óta B. Alap. : Wolfgang S. által január i-tól Seeliger id 1' S e ile r H e n r ik u tó d a i (Széllé és Breitfeld). Szom bathely. K. r. Ny Túl Széllé Istvánná (237). Cégtárs-. Breitfeld Dezső 1897 ápril I. óta. B. Alap.-. 1S5S október 1. Seyrmg és Hennicke által, mint soproni üzletük fiókja. Utóduk Seiler Henrik 1869 jun. i-től. Utóda özv. Seiler Henriimé 1883 márczius 15-től Revax Leó. S e r a p h in G. A.. F'acyy-Szeben. K. P. Z. Túl. : Seraphm Gusztáv Adolf (355) 1893 október 1. óta. B. 6884/93- Alap. : 1867 május 15. Michaelis Ferencz által. S e r e s S a m u, Z ila h. K. P. Z. Ny. Túl. : Seres Samu (ss8i B.A lap.: 1890 augusztusi Grill. S in g e r E d e, Székes-Fehérvár. K. P. K cs. Túl.: Sm ger Ede (139). B. Alap. : 1870 nov Grill., S in g e r G é z a, Siklós. K. P. Túl. : Singer Géza (301). B. Alap. : 1893 január 1. S in g e r é s W o ifn e r, B u d a p e s t (Andrássy-ut 10.). K. T ú l.: Singer Sándor (230) és Woifner József (231)- Közkeres, társ. mindkét czégtárs képvis. jogával. B. Czégvez.: id. Woifner József (220). B. Alap.: 1885 márcz 1. S o m o g y i Nándor, B u d a p e st (VII, Erzsébet-körut 44. sz. I. em.). írod. és művészeti vállalat. Túl. : Somogyi Nándor (373). B. Alap.: 1896 május 1. S o n n e n fe ld Mór, B esztercseb á n y a. Ny. K. P. Túl. : Sonnenfeld Mór (377) julius 1 óta. B. Alap. : Smger Jakab által tól Singer és Sonnenfeld. Schenk I.

17 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. I91 Scmnenfeld Vilm os, JV a gy-b ittse. K. P. Túl. : Sonnenfeld Vilmos (141). B. Alap. : 1865-ben. Spitzer Sándor, Idom árom. K. Z. P.Ny. Kt. Túl..- Spitzer' Sándorné (323) junius óta. B. Alap. : Merkl Alajos által junius-től Spitzer Sándor. Eperjesen. Stam berger Lajos, M is k o lc z. K. Z. P. Ny. Túl. -. Stamberger Lajos. (372) B. 6852/96. sz. a. Alap nov" Grill. Stam pfel K á ro ly, 'Pozsony, udv. és akad. K. M. Z. Kh. A. Túl. : Stampfel Károly (144) 1S73 május 31. óta. B.Alap Kámpf Sándor Schweinfurthból; 1781-től Löwe Antal óta Lippert K. Gottlob; majd Lippert és Wigand. 1S21 óta id. Wigand Frigyes Károly (Göttingából). Később Wigand testvérek; 1841-től ifj. Wigand K. F. czégen (részint Wigand Károly tulajdonában, részint 1867 óta Wigand Mór tulajdonában, de változatlan czég alatt) Grill. S ta rk Nándor, Szentes. K. M. Z. P. Túl. : Stark Nándor (148). B. Alap. : Stehr G usztáv, M s-s zeb en. K. Z. P. túl. : Stehr Gusztáv. (400). B. Alap. : aug Schenk Ff S teier és Hofmann, B udapest. (VII. Kerepesi-út 28.) K. Z. P. T úl.: Steier Miksa (430) és Hofmann Béla egyenlő czégjegyz. jogosultsággal. B /1900. Alap.: 1900 jun. i-én. Stein János, l o lo z s r á r, m. k. egyetemi. K. M. Z. Kh. Túl ajd.: Stein Gábor (145) 1876 jun. 1. óta. B. Alap.: Bárrá Gábor által, 1841-től özv. Barráné és Stein ; aug. 20-tól Stein János; 1875 aug. 15-tól Stein Gábor üzlettárs Grill. Steinbrener K ér. János, B u d a p e st. (Szentkirályi-utcza 5.) Kath. könyvkiadóhivatal. Tulajd.: Steinbrener J. Winterbergben, Csehországban (146). B. Alap.: 1S55. Budapesti képviselő: Denczer Ignácz Károly. Steiner M ihály, jtdecskemét. K. Z. P. Ny. Tulajdonos :Steiner Mihály (309). B. Alap Grill. Steiner Zsigmond, P ozso n y. K. Z. A. Kh. Kcs. dúl. : Steiner Ármin (147) 1878 óta. B. Alap.: 1846., Steiner Zsigmondné, szül. Bendiner Jozefin által: utódja férje Steiner Zsigmond 1869-ig tól. Steiner Ármin.... Zipser és Kénig. Sterner Adolf, G a lg ó cz. K. P. T úl.: Sterner A. (197)..B. Alap.: 18S5, Straub Ödön, Z en ta. K. Z P. Ny. Tud. : Straub Ödön (397) B. Alap.: julius 1. Süssm ann L ázá r, B e lén y e s. K. P. Tulajdonos: Süssmann Lázár (294). B. Alap.: 18S8. S zavad ill József, síp a tin. K. P. Túl.: Szavadill József (308). B Alap.: S zen t-istván -T ársu lat, B u d a p est. (Szentkirályi-utcza 28.) p a p. : Kaposi József. ICónyvkiadóhiv. főnők : Bach János (335) Alap.: B. S zih elszk y József, B.~ Csaba. K. P. Z. Xy. Túl:: Szihelszky Józset. (344) B. Alap.: 1S95 aug Grill. Szolcsán yi Gyula, /éger. K. Z. P. Kcs. Túl. : özv. Szolcsányi Gyuláné szül. Skrobay Róza (152) 1890 január 3. óta. B. Czégjegyzési joggal felruházott üzletvezető : Barchetti -Rudolf. Alap.: 1874 deczember i-én Szolcsányi1Gyula által.-grill.

18 19- I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. S z ó ld J a k a b, Galgócz. K. P. Túl.: Szóld J. (434) B. Alap.: S z ő d i S JLarczag. K. Ny. T úl.: Sződi (sz. Brünauer) Sarolta férjezett Sződi Miksáné (154). B. Alap. : Grill. S z ü s z L ip ó t, Szolnok. K. Túl.-. (155). B. Alap Grill. S z ü t s é s T á r s a, :'Budapest. (IV. Ujvilág-u'cza 2.) Kath. K. és egyh. szerek rakt. Túl. : Szüts Emil (156) 1882 decz. 1. óta. B. Czegv. : Szüts Frigyes Henrik január 1. óta. A czég képviseletére Szüts Emii jogusult. B. Alap. : Szüts és Goszleth által. T e le g d i K. L a jo s u tód a; (Eperjesy István.) 3)ébreezen. K. M. Z. Kh. T ú l; Eperjesy István (412.) márczius 1. óta B. Alap Telegdi K. Lajos által tól Lévay Ferenczné szül. Telegdi Ilona Grill. T e m e s v á r i M ih á ly, M aros-v ásárhely. K. Z. Kcs. Túl. : Temesvári Mihály (17) 1888 óta. B. Alap.: 1874 okt. 1. Csiky Lajos által _ Grill. T h ie r fe ld D á v id, PFogaras. K. M. Z. Túl. ; Thierfeld Dávid. (159) B. Alap.: Thierfeld Testv. czég alatt, Schenk F. T h ie r in g G y u la, Sopron. Cs. és kir. udv. könvvker. Z. P. Túl. ; özv. Thiering Gyuláné (160) jan. óta. B. Alap. : 1818, ki által, nem tudni. A negyvenes években Kilián-féle könyvkereskedés ik évi augusztus i-je óta Brendler Antal évi január i-je óta Seyring és Hennicke birtokában, de még Brendler A. czégen ápr. 15. óta Seyring és Hennicke saját czégén aug. 20-tól Seyring Adolf egyedüli tulajdonában és sarát czége alatt; 1874 május i-től Thiering Gy. Üzletvezetá: Mahr Árpád. Révai Testv. T o d o r á n E n d r e, S z a n io s u jv á r. K. P. Ny. Túl. : Todorán Endre (333). B. Alap Grill. T o ld i L a jo s 'B u d a p est. (Buda, II. k. Fő-utcza 2. sz.) K. Z Kcs. Túl. : Toldi Lajos (285) 1S91 óta. B. Alap. : 1861 őszén (Szt.-Mihály napján) Nág el és Wischán által ; utódjuk Nágel Bernát, 1866 január 1. ; 1866 decz. 31. Nágel Dittmár Ferencz. T r a u b B. é s T á r s a, Szeged. K. M. Z. A. Kies. Ny. Túl. : Löwy Hermán. (161) 1878 óta. B. Alap: 1807 május 1. Traub Bernát által _Grill. T r ó c s á n y i B e r ta la n, Sárospatak K. P. Kt. Kcs. Túl. : drócsányi Bertalan örökösei (163) 1896 jul. 7 óta. B. : 1874-től. Trócsányi Bertalan. Alap Abaházv István által. Grill. T u r ó c z i L á s z ló, R é z d i - "Vásárhely. K. Klp. Kt. T úl.: Turóczi László (297). B. Alap. : V á r n a y L. Szeged. K. M. Z. P. A. Ny. Túl. : Várnay Lipót (168). B. Alap márcz «Municipia». V e r ő J. M isk o lcz. K. Z. P. A. Kcs, Tul.\ Verő Izsó (371] és Venetianer Júlia férj. Sugár Bertalanná. Közkereseti társaság. B. Alap decz Révai Testv. V é v e r O s z k á r, /léké*. K, M. Z. P. Tó. : Véver Oszkár (369) augusztus 4 óta. B. Alap.: 17S0 Végh József által ; utóda fia id. Végh Mihály 1830 óta, fia ifj. Végh Mihály 1874-től Grill. V it é z A., /Kassa. K. M. Z. P. Túl. : Vitéz A (183) október 1. óta. B. 7892/96. sz. a. Alap október 1. Koczányi és Vitéz által Deutsch.

19 I. K Ö N Y V K E R E S K E D Ő K. '93 V o z á r ik J. Z ip tó-t ió zsa h eg y. K. Z. P. 7ul. : Vozárik J. (370). B. A la p.: julius 1. W a g n e r A n ta l, ifj., B ctfa. K. Z. P. Túl.-, ifj. Wagner Antal (5 9 ) okt. 1. óta. B /95. sz. a. A l a p.: Horváth János által Deutsch. W a jd its J ó zsef, ifj., J V a g y -A a n izsa. K. Z. P. 7 u l. : zifj. Wajdits József (284) 1892 ápril 15. óta. B. A la p május 1.? által: > óta Wajdits József; márczius i-től Danielisz L. ; 1891 ápril 15 ifj. Wajdits József és Danielisz L Révai Testvérek. W ajdits K ároly, P á p a. Akad. K. M. Z. P. T ú l. : Wajdits Károly (172) 1873 aug. 1. óta. B. A la p. : 1867 aug. 1. Wajdits Nándor által Grill W a jd its N án d o r, «Szent Családi) kath. könyv- és műkereskedés. B u d a p e s t (Üllői-út 17.). T ú l. : Wajdits Nándor 1173)., B. A la p r W e id in g e r N á n d o r u tó d a, P é c s. K. M. Z. 7 «/.: Dómján Izidor (196) 1883 nov. 1. óta. B. A lap " Grill. W e is z A d o lf, T t e s i c z a. K. P. T ú l. ; Weisz Adolf (349) aug. 1. óta B. A la p.: 1874-ben Kretschmer István által. W e llis c h B é la. S z e n t - G o t t k á r d. K. Z. P. Ny. Kt. Kcs. 7 «/.: Wellisch Béla (305). B. A la p juüus Grill. W e ltm a n n I g n á c z, T o l n a. K. Z. P. T ú l. : Weltmann Ignácz (366) B. Alap julius 1. W ie s n e r A lfr é d, M a l a c z k a. K. Z. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l. : Wiesner Alfréd (211) r 886 óta. B. A la p. : Wiesner által. W ie s n e r F. J ó z s e f, A é s m á r k. K. Z. P. Kcs. Ttil.-. Wiesner J. József ( S5 óta. B. A l a p.: Schenk F. W ilh e im S a m u, S z a b a d k a. K. P. T ú l.: Wilheim Samu (269). B. A la p. : _... Grill. W in t e r Z s ig m o n d,.a.- S z o m b a t,. K. M. Z. P. Ny. Kcs. T ú l. : özv. Winter Katalin (209) és Pollák Arnold. B. A la p.: Winter Zsigmond által Grill. W it t ig s c h la g e r K á r o ly, P a n c s o v a. K. M. Z. P. Ny. T ú l. : Wittigschlager Károly (175) 1895 márczius 2 0.'óta. B. 2971/95. sz. a. A lap. : 1856 február 26. W izner é s D á v id. M á r m a r o s - S z í g e t. K Z. P. T ú l. \ Wizner Manó (399) és Dávid. B. A la p.: 1S9S. julius t. Schenk F. Z e c lim e is te r A n d o r, G y ő r. K. M. Z. P. Kcs. Tat..-. Zechmeister Andor (358) 1896 május 1. óta. B. A ia p.: 1877 márcz. 1. Klenka Ferencz által Boros J. Z e id n e r H e n r ik, - B r a s s ó. K. M. Z. P. T ú l. : Zeidner Henrik (178). B. A lap nov Grill. Z ip s e r é s K é n ig, B u d a p e s t. (Andrássy-út 4.) K. Z. A. Kcs. T u la jé,, -. Zipser Henrik (181) és Kó'nig Alajos képviselteire egyformán jogosult czégtársak közkeres. társ. B. Alap jan. 1. M:»gy. könyvker. egyl évkönyve. X I. évt. 13

20 I'94 II. K Ö N Y V K IA D Ó I V Á L L A L A T O K A Z E G Y L E T K E R E T É N K ÍV Ü L. II. K ö n y v k ia d ó i vállalatok az egylet keretén kívül. A k a d é m ia i k ö n y v k ia d ó h iv a ta l, 'B udapest. (Akadémia palota.) 1 u l. \ A Magyar Tudományos Akadémia. ŰtUm.-. Tiringer Béla. A p o llo iro d alm i és n yo m d a i r é s z v é n y tá r s a s á g. B u d a p est. (VII. Rottenbiller-utcza 46.) Alap.-: 1894 okt. 7, A laptőke : frt, 600 drb 100 frtos részvény. Ig a zg a tó sá g : (Kormos Alfréd, Németh József. F d ügyelö b izo ttsá g: dr. Grosz Sándor, Sugár- Ignácz. Irod a fő n ó k : Kádár j. és Reich Béla. A czéget két igazg. tag jegyzi. B a rta lits Im re, B udapest. (III. Remete -hegy.) T u l.\ Bartalits K. Imre 1879 óta. A la p. ; B ib lia tá rs a s á g, an gol, B u d a p est. (IV. Deák-tér 3.) T ú l. : a «British and foreign Bibié Societya Londonban. K épvis. :Vidor B. Ciurcu N ikol. J., B ra ssó. Román könyvek kiadása. T ú l. : Ciurcu Miklós. A lap aug. 1. D eutsch M.-féle in té ze t, B u d a p est. (IV. Bálvány-utcza 12.) Naptárak kiadása. T ú l.- ifj. Deutsch Mór; Deutsch Adolf és Czettel Gyula, A lap , id. Deutsch Mór által. E g y e tem i k ö n y v n y o m d a. B u d a p est. (I. Vár, Iskola-tér.) T ú l. a budapesti m. k. tud. Egyetem. I g a z g.: Kleszner Albert. Saját kiadásain kívül az állami iskolakönyveket és tanszereket is kezeli, «Európa» iro d alm i és n yo m d a i r é s z v é n y tá r s a s á g B u d a pesten. (O-utcza 12.) A lap.,: jan, 28. Alaptőke-. 250,00a korona, 500 db. 5* 0 koronás részvényben, I g a z.: b Nyáryjenő, Ságh Gyula, Robitsek Henrik, Weisz Julián, Bolgár Ferencz, - Bernáth Béla, dr. Ság Manó. Felügyelő-bizottság: Balogh Géza, báró. Radossevich Tódor, Révai Mór, Hüttner János. Bélyegző előnyom, két ig. v. egy igazgató és egy ezégjegyző aláírása. B, 9591/92. sz. H a rm ó n ia -ré s z v é n y tá rs a sá g, B u d a p est. (Váczi-utcza 9.) Zkh. és hgv. ügynökség. A la p Részvénytőke: 60,000 frt. Igazg. eln ök: Müller Vilmos. T itk á r : Fuchs Tivadar. Alap «H ungaria» k ö n y v n y o m d a és k ia d ó ü z le t, B u d a p est. (V., Váczi-körut 34.) T ű i.: Bródy Zsigmond. «Kosm os» műintézet, hírlapkiadó és knyomda részv.-t. B u d a p esten. (Aradi-utcza 8. sz.) -Alap.: Ny. Kh. A la p tőke: t,3co.c00 frt 100 frtos részvényekben. E ln ö k : dr. Országh Sáttdor. Ig a zg a tó sá g : Ui bán Andor, dr. Rusznyák Samu; Bloch. Manó. Feldmann Hugó, Weissenbacher Endre, Raumann Viktor, dr. Kán Béla, Matthey Ágost, Láng Károly, Hartenstein Zsigmond. Vezérigazgató.: Bloch Manó. A czéget két igazg. tag jegyzi. K r a fft V., J V a g v - S z e b e n. Kh. Ny. T ú l.4 Krafft Vilmos 1889 óta. L au ffer V ilm o s könyvkiadóhivatala, B udapest. (Üllői-út 18.) Kh. T ú l. : Révai Testvérek Írod. intézet részvény-társaság óta A l a p.: Wigand Ottó által óta Lauffer Vilmos L é g r á d y T e s tv é r e k, B u d a p est. (Váczi-körút 78. sz.) Ny. Lith. Kh. Tú l. : özv. Légrády Tivadarné. B /95. nov. 18. K ia d ó h ivata lt fő n ö k ; Horváth C. Guido. (354) Czégvez. : dr. Légrády Imre. B. : /95 február 8.

21 III. AXT1QUA RIUSOK. 195 M a g y a r H írlap k ia d ó r.-t. 'B u d a p e s t e n. (V. Honvéd-utczá 4.) Alap. : 1894 jul. 17.Részvénytőke 250,000 kor. Ig a zg.: dr. Gerő Lajos. M a g y a r o rszá g h írla p k ia d ó v á lla la t^ r.-t. '.B u d a p e s t. A laptőke-. 165,000 frt 1650 részvényben. Együttes ezégjegyzés két igazg. tag által. Alap. : M é h n e rv ilm o s k ia d ó h iv a ta la, H i i d a p e s t.(egyetem-u. 4 )Kh. Tűig. A Franklin-Társ ápr. 26. óta. Alap a iméhner V. által. M ich a e lis F e re n c z, T V a g y - S z e b e n. Kh. A. Az érd. ág. evang. egyházkerület kiadványainak főbizományosa. T ú l. : Michaelis Ferencz. Alap.\ május 15. O rszá g o s iro d alm i r é s z v é n y tá r s a s á g, 'B u d a p e s t. (V., Holdutcza 7. sz.) Kh. A la p.: Alaptőke-. 46,000 korona, 230 darab 200 koronás részvényben, Igazg. : lovag Fáik Zsigmond, dr. Váradi Antal, dr. Fekete Ignácz, Reiner Mihály és dr!' Horthy Jenő. A ezéget jegyzi : két igazg. tag, vagy egy társ. tisztviselővel együttesen. Az aország Világ* czimü lapot és az «Országos könyvesházat* adja ki. «P á tria * írod. v á ll. és n y o m d a i r.-t. B u d a p e s t e n. (Üllői-ut 25. sz.) Részvénytőke : korona. B /94. P écsi irod. és k ö n y v n y o m d á i ré s z v é n y tá r s a s á g, P é c s. Ny. Kh. P. Alap. : augusztus 1. Alaptőke 50,000 frt törzs és 300 elsőbb*. 200 koronás részvényben. B /96.' sz. a. P e tő fi m a g y a r k ö z p o n ti k ia d ó -v á lla la t, B u d a p e s t. HL, Zsigmond-uteza 53. sz. 7 a/.: Pesti Alfréd. Alap. : S k a r n itz l J ó z s e f ö rö k ö se i, S z a t e o l c z a. Tót könyvek kiadása. Túl. : Skarka Júlia; Mayer Eleonóra; Bocek Mária; Eisert Bernardina egyf. jogosult ezégtársak. Czéyjegyzö: Teslik József. Cégjegyzés : A bélyegző alányomása mellett két aláírás. S z é k e íy A la d á r, B u d a p e s t. (VII. Klauzál-utcza 6. sz.) Klp. Kh. T ú l ; Székely Aladár. Alap. : W e rfe r K á ro ly, A " a s m. Kh. Ny. T ú l. : Werfer Károly okt. 1. óta. Alap. : III. A n tiqu ariu sok. (Budapesten.) A dler Sándor, V., Váczi-körut 38. B o ro s Ignácz, V., Deák-tér 4. B r ó d y M ór, IV., Muzeum-körút 21. D o b r o w s k y Á g o s t, IV., Egyetem-utcza 2. E isen b erg J., IV., Károíy-körut 2S. G erő I. Im re, VII., Erzsébet-körút 56. G oldgruber Mór, II., F'ő-utcza 17. G yőző A. Andor. V., Váczi-körút 40. H e rc z k a Á rp á d, VII., Erzsébet-körút 18. H o rovitz L ajo s, V., Fürdő-utcza 2. 13

22 196 IV KÖ LCSÖN KÖ.N YVTÁBAK. H ungária k ö n yvk. és antiquar. (Vámos S.) IV., Egyetem-utcza 3. Kohn Béla, VI, Andrássy út 41. K o h n T e stv é re k ifj.. V., Váczi-körút 24. K o s ty á l Jenő, VII., Erzsébet-körút 30. K o v á c s J ó z s e f, II., Fő-utcza 22 K ö z p o n ti an tiq u ariu m (Magyar József), IV., Muzeum-körút 17. K r a u s z H e n rik. VIII. József-körút n. K un S.. IV.. Kecskeméti-utcza 6. M ai H enrik és fia IV., Muzeum-körút 29. M artos A d o lf, V., Váczi-körut 14. sz. M üller A. J, IX., Üllői-ut 12. M üller Ig n á cz, VI., Laudon-utcza 2. M üller Izid o r, V I, Teréz-körut i/a. és Váczi kőrút 59. N ádor K á lm á n, IV., Károly-körút 8. és VII., Erzsébet-körút 24. K u ttn e r é s F o rsch n er, VIII., József-körút 77. P feifer M anó, IV., Muzeum-körút 43. P o litz e r Z sigm on d és fia, IV., Kecskeméti-utcza 4. R a n s ch b u rg G usztáv, IV., Ferencziek tere 7. R é v a i L eó, IV., Egyetem-utcza 1. R o z s n y a i K á r o ly. IV., Muzeum-körút 15. R u z its k a Á rm in, IV., Muzeum-körút 3. S a c h s é s P o llá k, VI., Andrássy-út 37. S p itze r V ik to r, VII., Erzsébet-körút 14. S z ilá g y i Béla, IV., Károly-körút 26. T ie tz T iv a d a r, IV.. Sütö-utcza 6. U n gár A dolf, IV., Muzeum-körút 9. U rá n ia k ö n y v k. és a n tiq u a r. IV., Muzeum-körút 27. V a s s J ó z se f (Minta-antiquarium), VII. Erzsébet-körút 3.8. W e is z és B a c k, V.. Váczi-körút 56. I V. K ö lc sön k ö n y vtá ra k. (Budapesten.) F ra n k i L., II., Fő-utcza 16. K n o te G yőző, II., Gyorskocsi-utcza 22. L au ffer T iv a d a r, IV., Váczi-utcza 19. M andel M órné, IV., Andrássy-út 33. N agel O ttó, VIII., Muzeum-körút 2. R u z its k a Á rm in, IV., Muzeum-körút 3. ö z v. S ch n e e w e is z L ip ó tn é, V., Harminczad-utcza 1.

23 V. ZENE.vlŰKEKEbKEDÓK. VI. ELÁRU SÍTOK. 197 V. Zenem űkereskedők. (Budapesten.) B á rd F eren cz és te s tv é r e, Kossuth Lajos-utcza 3 H a rm ó n ia ré s z v é n y tá r s a s á g, IV., Váczi-utcza 20. K lö k n e r Ede, VI.. Csengery-utcza 62/a. L am p el R óbert, Andrássy-út 21. M éry B éla, V., Andrássy-út 7. N ádor K álm án, IV., Károly-körút 8. R ó z s a v ö lg y i és T á r s a, IV., Kristóf-tér 3. S ch u n d a V. J., IV., Magyar-utcza rs. Z ip s e r és K ö n ig, Andrássy-út 4. V I. Elárusítók. A le x a n d e r V., S.-A.-Ujhely. K. P Schenk F. Á p fe l H. C., Szom b a thely. K. és hirlapközvetitő iroda. Schenk F. A r a n y o s s y S., T em esvá r. Első délmagyarorsz. prot. K. M. Z. A óta. A la p. : Á r v a I. S z é f / zá rd. K. P. A u e rfe ld V ilm o s, K é sm á r k. K. P. B a k o s Is tv á n, S zo ln o k. K. Ny. B a lá z s F eren cz, M e z ő -K ő i esd. K. P. Ny. B a rto s L ip ó t, Szeged. K. P. T ú l.: Bartos Lipót. B. A la p augusztus j. B a u e r A n ta l, J \a g y -M a rton. K. P. B eam ter Ödön, T ankota. K. P. T ú l. : Beamter Ödön. B e c k J á n o s, T a n é sor a. Kt. P. B eissm a n n N ándor, jíp a tin. K. P. B e rg e r A d o lf, M la. K. P Schenk F. B e n y á k J á n o s.y a g y -A iá d. K. P. B e rts ik E., M u n ká cs. K. M. Z. Klp. P. Kt. T ú l. -. Bertsik Emil B. A la p. : Schenk F. B etegh P ál, S zékely - U dvarhely. K. Z. P. T ú l. : Betegh Pál. B. A lap julius 1. B in d er K á r o ly, T eszterc ze. K. M. Z. P. Kcs. 7 u l.. Binder Károly. A la p márcz. 10, B itterm an n József, S za b a d ká n. K. M. Z. P. B la n d l J., M ohá cs. K. M. Z. P. Ny. T ú l. : Blandl J. B. B la u B é la, M odor. K. P. B lá z e k J ó z s e f, T itel. Ny. Kt. P. B o ro s Ig n á cz, T a lá n k a. K. M. Z. P. B o rz a László^ H átszeg. K. P. B ö h n ie K, Ő- O rsóra. K. P. «B rassó i L ap o k» n yo m d ája, ISrassó. K. P. Ny. A lap augusztus i..._ Schenk F.

24 V I, E L Á R U S ÍT Ó K. B ra u n F ü lö p, L ő c s e. K. P. T ú l.: Braun Fülöp. B. A la p. : január Schenk B. B ö rn e r F rig y e s, Z e n t a. K. P. B reu e r V ik to r, 77j v i d é / c. K. P Schenk F. B r u s t J ó zsef,.e r c s i. K. J?. B rusz Adolf, M a g y a r - O v á r. K. P. B rite k Sam u, V á u i r j h e l y, K. L. P. Kcs. Ny. Kt. T ú l. : Brück Samu. B /85. A la p.: B u rg h a rd R., S z á s z - T i é e / e n. K. M, Z. P. B u xbaum J ó z sef, E a p p u v á r. K. P. B iich le r B éla, N a g y - B ő c z e. K. P. C h io p ris G, E i u m e. K. Z. T ú l.: Chiopris G. A la p.: C h u d y T e s t v é r e k, C s á k ó r a. K. P. C o rvin a-n yo m d a, P B. - G y u l a. Ny. K. Z. P. T ú l.: Weinstein Adolf 1S98. január 1. óta. B, 11132/95. A la p.: Szihelszky József által. «Corvina», T e m e s v á r. K, Z. P. 7 u l. : Cossel Arnold. A la p.: C serm á k S á n d o r, T a p ja. K. Z. P. Kt. C s e re k ly e y n é, ö zv., E ő r ö s - L a d á n v. K. P. C z a p ik G y u la, S z e g e d. K. M. Z. P. T ú l. : Czapik Gyűl. A l a p.: 1889 május i. C zéh Sándor, M a g y a r - Ó v á r. K. M. T ú l. : Czéh Mór okt. 15. óta B. A la p. : id. Czéh Sándor által.... Grill. C zip o risz V ilm o s, T e l i a. K. Z. P. T ú l. : Cziporisz Vilmos, porczellán és fakeresk julius óta. A la p. : szept. D ase G yu la, Fiume. K. Z. Kcs. D á v id A n ta l, J L é z d i - V á s á r h e l y. K. P. T ú l. : Dávid Antal vegyes keresk óta. B. D eb reczen y J ó zsef, S z a b a d s z á l l á s. K. P Schenk F. D écsi J ó zsef, É r s e k ú j v á r. K. P. D em m ian y L a jo s te ö r m ö c z b á r / y n. K. M. Z. P. Kcs. A la p.: B. D eutsch J., C s á k ó r a. K. P. D eu tsch J ó zsef, T i k a r - T i ó s z e g. K. P. Hlp. Kcs. Kt. D ick Ede, ifj., E i s m a r t o n. Ny. P. Kt. D obó L ip ó t E a s s a. Klp. D o k to r I s tv á n, J C a g y - S z ö l l o s. K. P. Ny, l u l. : Doktor István október 1. B. A la p.: Zinner Mór által. Schenk F. D örner G vula, S z e n e s - T c / ló. K. P. Kt. T ú l. : Dörncr Gyula. B. A la p. : D u k esz L ip ó t, L é v a. K. P. T ú l. : Dukesz Lipót. A l a p. : 1895-ben. E h re n th a l Ig n á cz, G y ő r. K. P. T ú l : Ehrenthal Ignácz. A la p.: 1888-ban. É liá s R ó z a, E g e r. K. P. Engel Jen ő, B e r e g s z á s z. K. P. Ny. T ú l. : Engel Jenő. B. 8384/95. junius x. E n g e l J ó zsef, G y ö n k. K. P. T ú l.: Engel József. A l a p.: Schenk F. E n d ler Sam u, F e ls ö ~ L ö v é >. K. P. A la p. : 1893 aug 1. E n g lá n d e r A d o lf, E g e r. K. P. A la p. : E n g lá n d e r és T á r s a, T a t a. K. P. Z. A. Kt. Ny. T ú l. : Englánder és Társa nov. 1. óta. A la p.: mint könyvnyomda, okt. 31-ig. A ezég Englánder J. volt Schenk F. F éh n A la jo s, T e m e s v á r. (Józsefváros). K. P.

25 vi. e l á r u s í t ó k F ein T e ré z, S o n y f i á d. K. P. F e k e te M ór é s T á r s a, K u n h e g y e s. K. P. F e re n cz G yula, S z e g s z á r d. K. P. F ig u li A n ta l, P e t r o z s é n y. Ny.,K. P. T ú l. : Figuli Antal. B. 2145/95. A la p. : F iltsch S.,. Y a g y - S z e b e n. K, M. H F in a ly Irm a, ' P o z s o n y. K. P. F is c h e r J a k a b, S e t t a. K. Z P. F ő z y B e rta la n, M i s k o l c z. Kt. P. F rie d le r Á rm in, S a l g ó - T a r j á n. K. Z. P.._. Schenk F. F rö h lich V en czel, S e h r e c z e n. K. Z. P. F u ch s A., T t o z s n y ó ÍGömör m ). K. P. F u ch s A., ( T j v i d é k. K. P. F u ch s L ip ó t és fia, S z o l n o k. K. M. Z. T Schenk F. F u h rm a n n K., S z á s z v á r o s. K. M. Z. P. G ab o n y V ilm o s, / l r a s s ó. K. Z. P. T ú l. : Gabony Vilmos jan. 1. óta. B. A la p.: 1SÓ8. február 1. Dressnandt H. által. 1882/ nov. x-től Zeidner H jun. 1. Gabony V. és Alexy T., Grill. G áb riel J. K i s m a r t o n. K. P. Ny. T ú l. ; Gábriel Jakab. B. G agel F eren czn é, I p o l y s á g. Kt. P. G a ra m sz ö g i D ezső, U j r e r b á s z. K. P. Ivt Schenk F. G a s p a rik I., T ú r ó c z - S z t - M á r t o n. K. P. G a v a n s z k y B o ld izsá r, 0 - P e c s e. K. P. Ny. 7 a/.: Gavanszky Boldizsár. A l a p.; augusztus 1. B. 8833/96. sz. a. G ed eon S á n d o r, M i s k o l c z. K. Z. P. G eisz J ó zsef, S i t t e t,. P. Vgys G erő Z sigm on d, K a p o s v á r. K. Z, P. Kt. Ny. 7 a/.: Gerő Zsigmond. B. A la p. : ( Schenk F. G e ttle r Ig n á cz, M e z ő t ú r. K. Z. P. T ú l. : Gettler Ignácz. B. A la p. : január 1. G ip sz H erm in a, P ö s t y é n. IC. P. Kcs. G irsch t W., K ő h a l o m. (Erdély). IC. A la p. ; G o ld gru b er M ór, S u d a p z s t. (Buda, II. kér. fő-utcza 17 sz.) IC. A. T ú l. : Goldgruber Mór. B. A la p. : 1900 január 1. G o ld stein J ó zsu a, P u n a s z e r d a h e l y. K. P. G rá f K á r o ly, J V. - S z e b e n. IC. L. P. A la p.: 1892 jul. 1 -én. Dobrowsky. G rcsits J., Á - P e c s k e r e k. IC. P. G re is ig e r J án o s, F e l k a. IC. Kt. G ró sz M árton, C s e n g e r. IC. P. G rtin stein és K o z m a J., M u n k á c s. K, P. Ny. T ú l. : Grünstein és Kozma. A la p. : 1894 augusztus 1. G u ttm an n H erm an n, S z a b a d k a. K. Z. P óta. Schenk F. G ü n sb e rg er A n ta l, J \ ' a g y - M á d. Kt. P. H a c k e r R ich ard, K o m á r o m. K. P. Ny. T ú l. : Hacker Richard. B. A la p augusztus 1. H a n d ley G ábr., S ü m e g. K. P. H artm ann L., (Kugli és Deutsch) Z ó g r á i b. IC. M. Z. - P. Ny. T ú l. : Kugli és Deutsch. B. A lap Schenk F. H a u p t M., P e s z t e r c z e. K. Kcs. T u lr. Haupt M. A la p.; H a y F a n n y, Z o m b o r. K. P. H ay G éza, J á s z b e r é n y. K. P. Kny. H e ch t M ór, S i ó f o k. K. P. H ed rich J. ö rö k ö se i, M e d g y e s. K. 'fü l. : Hedrich Johanna,

26 200 VI, EL A HUSII ÓK. János. Auguszta, Karolina, Frigyes. A czég képviseletére Hedrich Johanna jogosított. B. A la p máj. 1. H eim lich K., S z. - S o t n l y ó. K. P. 7 u l.: Heimlich K. A la p. : H e ld en w a n g e r, J., D etta. K. P. Ny óta. A la p. : H elyfi L á s z ló, N a g y v á r a d. K. P. Ny. T ú l. : Helyfi László 1891 óta. B. A lap. :? Gntmann Vilmos által. H en szelm an n N án d o r, B á r lfa. K. P. H erm ann K., Segesvár. K. M. Z. T ú l. : Herrmann Károly 18S4. jul. 1. óta. B. A la p. : aug. 1. H e rz ig M ik sa fiókja, Budapest. (Erzsébet-körút 17.) K. Kh. T ú l. : Herzig Miksa és dr. Herzig Siegfried, egyformán jogos czégtársak. A la p. : H iem esch V ilm o s, B ra ssó. K. Z. P. H ien tz József, Szászsebes. K. P. H irsch A d o lf, D éva. K. P. Z. M. Ny. H offm an n B. B é la, N y íreg y h á za. K. Z. P. Túl. : Hoffmann B. Béla október óta. B. A la p.: 1889-ben Tarczali Dezső áltai Á a Székely Lajos Boros J. H o ro v itz Adolf, Tág-U jheiy. K. P. Kcs. H o rv á th B éla, N ezsid er. K. P. Ny. Kt. A lap. : H o r v á t G áb o r, Sümeg. Kk. H o r v á th J a n k a, JX a g y- la p o lc s á n y. K. Z. B. Ir itz e r Z sigm on d, N y itv a. K. P. Klp. A l a p.: Schenk F. J a co b y B á lin t, S á rv á r. K. Kcs. P. Ny. T tü. : Jacoby Bálint. A lap. : okt. 1. Joach im Á g o s to n, A á l o c s a. K. M. Z. P. T ú l. : Joachim Ágoston. A la p. : Jocic L t jv id é k. K. M. Z. P. A la p.: J o k ly -fé le k ö n y v k e r e s k e d é s, N - J iik in d a. K. P. J o v a n o v ic te s tv., Bar/csóva. K. M. Z. A la p.: okt. 1. K a lle n b e r g e r E de, M á g ocs (B a r.) K. Kt. K a lm á r M ik sa, S zo ln o k. K. P Schenk F. K a n y ó A n ta l, Ipoly sá g. Kt. K a r d o s F e re n cz, C s u r g ó. K. P. K a r a k a s e v ic M ilivo j, Zom bor. K. Z. V. P. T ú l.: Karakasevic Milivoj. B. A la p. : szept. 1. K a u fm a n n F., S zé k e s-b e k é r v á r. K. A. P. Kt. Z. Schenk F. K a u té F eren cz, G yőr. Kt. P. K e r e s z te s y B. József, B ra ssó. K. Hirlp. K é th e ly i M ik sa, N a p os v á r. K. P. Ny. K le in M á rk u s, T o k a j. P. K. Ny. K n er Izidor, Gyom a. K. M. Z. P. K o c s is L a jo s, B öszörm én y. K. P. K o h n J ó zsef. G y ö n g y ö s. K. P. K o h n M óricz, C sorna. K óta. K o h n Sám uel, N ancsova. K. Z. P. T ú l. : Kohn Sámuel. B. A la p.: julius Schenk F. K o m á ro m y J ó zsef, fír m ih á ly fa lv a. K. P. K o s m in s z k y L. jír a d. K. P. K o v á c s A., Szeg ha lom. T ú l.: Kovács Antalné, szül. Kisjakab Anna. Czégvez.: Kovács Antal. K o v á t s A n ta l, S zt.- G o tth á rd. K. P. K o v á t s F ü löp, G yöngyös. K. P.

27 VI. ELÁRU SÍTÓK. 201 K o z á r y E n dre, Szigetvár. K. P. K r a fft W. JVagy-Szeben. K. Kli. Ny. T t d.: Kraíft V. A l a p.: K r a u s z Paulin, A r a d. Kp Schenk F. K rcsm a rik E n dre, S za rv a s. Kt. K r e is le r J., S rezn ó b d n y a. K jul. óta. K rie g n e r B., A - S z t - M ik ló s. K. P. K r is to fe k J ó zsef, J V.-P a lá n k a. K. M. Z. P óta. K rü n b a u e r J., T első -L ö v ö. K. P. K u liffa y F eren cz, Losoncz. K. P. Kt. T td. : Kuliffay Ferencz. B. 220/86. A la p.: 1883-ban. L an desm an n B., JVagy -M ihály. K. P. L an d esm a n n M ik sa és T á r s a, S.-A - tjjiiely. K. Z. P. Ny. T ú l. : Landesmann Miksa és társa. B. A la p nov. 1. Schenk F. L a p p e rt A., S u d a p est. (VI. Váczi körút 29.) Klp. T ú l. : Lappert A. B. A la p L á z á r D. utódai, Gyöngyös. K. P. L ich ten feld Salam on, 'Pozsony. K. P. L is s e r Z sigm on d, S e p si-s zt- G yörgy. K. P. L ö w Sám uel, T isz a - P ü réd. K. P. M an o jlo vic-féle k ö n y v k e re s k e d é s, S zen t-t a m á s. K. P. M á ra m aro si Írod. s n yo m d ai ré szv.-t., M a rn i.-szig et óta. M a y er A d o lf, P á p a. K. P. M e n a ság i G y u la, T ord a. (Erdély.) K. P. T ú l. -. Menasági Gyula. B. A la p.: 1900 január Schenk. M eyer G y ö r g y, J V a g y - S z e b e n. K. L. T ú l. : Meyer György. B 1319/95. sz. a. A lap M essin ger F., JV a g y k ik in d a. K. P. T ú l. -. Messinger Fáni. M észáro s Ján os, T ata. IC P. M ich aelis L a jo s,.ar.-szeb en. K. M. L. T ú l. : Michaelis Lajos okt. 1. óta. B : 514/94. A la p május 15. Michael Ferencz által; a változatlan czégbe belép mint beltag Michaelis Lajos; Michaelis Ferencz kilép és helyébe Seraphin Gusztáv Adolf lép a czégbe mely ekkor Michaelis és Seraphin marad 1893-ig. Millión M. P e tta. Kt. «M inerva» ré szv.-tá rs. S zá szv á ro s. K. M ó ro cz L a jo s, S á r v á r. K. P. N acher József, Csacza. K. P. T :d. -. Nacher József. B. A la p. : márczius 1. N ádai Ig n á c z, T e sz th e ly. K. P. Ny. T ú l. : Nádai Ignácz. B. A la p aug. 1. N a g y I s tv á n, l ú m - S z t - M á r t o n. Kt. N ém eth J án o s, S zá szv á ros. K. P. T ú l. -. Németh János B. : 6811/82. A lap ben. N eubrunn Gábor, Z a la -J S g e rszeg. K. Kt. A la p. \ N ü rn b erg Á rm in, Z so ln a. K. P óta, Schenk F. O bláth Z sigm on d, IC P. JVagy-Abony Schenk F. P ajevic A., Z T jv id é k. Kh. K. Ny. P. Túl.-. Pajevic A. B szept. i. óta. A la p. : 1874-ben mint nyomda. P á tria, T em esv á r. K. P Schenk F. Petykó C., Z so ln a. K. P. Pless N., O rosh á za. K. P. Z. T u/.\ Pless N. B. 8102/95. A la p.: 1895-ben.

28 2 0 2 V I. E L Á R U S ÍT Ó K. P o la ts e k Á b ra h á m, A C - L a l l ó. V. K. P o litz e r Jenő, E n y i n g i. Ny. K. P. T ú l,.: Politzer Jenő B. A la p P o llá k L a jo s, T a s s a. A. Z. P. A l a p : P o lo n is B a lli M F i u m e. K. M. P. P ó s a E n d re, 'V e s z p r é m. K. P. Kt. T ú l. : Pósa Endre A la p. : aug. 1. P ö cze J., J S b t n á r o m. Kt. P re is z l J. A n ta l, S o p r o n. K. M. Z. P óta. P ü s p ö k i k ö n y v k e r e s k e d é s, J C a r á n s e b e s. Kh. K. M. Z. P. Ny. T ú l. : A karánsebesi püspöki káptalan. B, Czégvez. : Linza János A la p márcz. 9. R a d á k J. T V. - R i k i n d a. K. P. T ú l. : RadákJ.-né, szül. Kekez Zsófia 1894 máj. 29. óta. B. 7961/94. A la p. : Radák J. által. Schenk F\ R a k o t t y a i L a jo s, T i - S z o m b a t. P. K. Kt. R a u b its c h e k Iz o r, B o n y h á d. K. P. R e ich J a k a b, r Y a g y - S z a l o n l a. K. P. Ny. T ú l. : Reich Jakab. A l a p. : 1895, aug. 1. R e in e r N., L e s m á r k. K. M. Z. P. R e ism an n J a k a b, T e r b ó. K. Kt. R d iss J ó z s. T h.. L ő c s e. A la p R e isse n b e rg e r G. A., M e d g y e s. K. M. Z. P. Kcs. Ny. T ú l. ; Reissenberger Gusztáv Albert. Nejének, szül. Burghard Annának 4000 forint hozománya bejzve. B. A la p. : a nyomda 1871 ; a könyvkereskedés 1875-ben. R o sen b aum Ig n á c z, B a k s. K, Z. P. Kt. T ú l. : Rosenbaum Ignácz. B A l a p. : R o s e n th a l J a k a b, S z a t m á r. K. P. T ú l. : Rosenthal Jakab. B. A la p. \ 189S. R ó th M. F B r a s s ó. IC. P. R o sn e r M.. M e g y e s. Klp óta A la p.-. 1S91. aug. 1. R ó th E déné, Á k o s o n. K. P. R o th H erm an n, U n g v á r. K. P. T ú l.-. RolhBetty 1888óta. Schenk F. R u b er E., B á c s k a. Ny. K. P. R u b in stein J., B u d a p e s t. (VI., Gyár-utcza 17.) Klp. T ú l. : Rubinstein Izidor. B. A la p ben. S a lg ó M ór, B á r t f a. K. P. C Schenk F. S a m a y J ó z s e f, J V. - B á n y a. K. P. S ch a ffer P é ter, U j y i d é k. IC. P. Z. S ch eib el M á rk u sz, M l n - S z t - M i k l ó s. K. P. Kt. S ch ein M., J V á m e s z t ó. K. P. S ch ein M. K.. T r s z t e n a. K. P. Kt. S c b le s s A n ta l, J V a g y - K a n i z s a, K. P. S ch m ied ick e A., J V a g y - S z e b e n. K. M. Z. T ú l. : Mayer György nov. 1. óta. B. A la p. : 1777.? által Dobrowsky. S ch m id t E de, V e r s e c z. K. A. T ú l. : Schmidt Ede, B. A la p. : julius 1. S ch m id t C. R. L V s m d r k. IC. P. A la p : 1896_... Schenk F. S ch ö n L ip ó t, T ő k e - T é r e b e s. S im k ó A n d r á s, S z e n t - E n d r e. P. S in g e r E lek, L ő c s e. IC. P. S in g e r G éza, S i k l ó s. K. P. S in ger G yu la, G y ő r. (Győrsziget, Simor-tér 4. sz.) K. P. B. A l a p. : 1897.

29 VI. ELÁRU SÍTOK S in n reich I.,.:" B u d a p e s t. (VII.., Király-utcza 59.) Klp. T u l.\ Sinnreich I. A la p. : S k o ln ik ö z v e g y e, P á p a. K. P. S la v ik F eren cz, K ö r m e n d. K. Z. P. Kcs. T ú l. : Slavik Ferencz 1893 óta. A la p Jakoby Rezső által Schenk F. S o h r Z s ig a, B e z d á n. Klp. S o m ló M anó, D u n a - f ö l d v á r. Ny. P. S o m o g y i G y u la,. J á s z b e r é n y. K. P. S p ie ss C a río és T á r s a, K i ü t n e. T ú l. : Alberto Reinhard; K. M. Z. A la p. : decz. 1. B. 9296/95. S p ira Á b ra h á m, V a r a n n ó. K. P. A la p. : Schenk F. S ta m b erg e r B e rn á t M i s k o l e z. K. P óta. S teg m a n n Ján o s, S z á s z - S e b e s. K. M. Z. P. 1S84. jun. óta. S te h r D ávid, E p e r j e s. K. Z. P. A. Kcs. T ú l. : Stehr Dávid. B. A la p Schenk F. S te in e r D., S z e r e d. K. P. S te r n e r D á vid, T á g - S z e r e d. K. P. S te y e r V ilm o s, B e s z t e r c z e. K. P. S to ll J ó zsef, ) e r s e c z. K. Z. P. Kcs. S to lze n b e rg F r., B e s z t e r c z e. K. M. Z. P. S tra u s z Ján o s, S á r v á r. R. P. C. S tr a s s e r G y u la, B c g a - S z t. - G y ö i g y K. P. S tra u s z S á n d o r, C s á k t o r n y a. K. Z. P. Ny. T ú l. : Strausz S óta. B. 8676/96. A la p. : 1882 aug. 15. Fischel F. állal. Schenk F. S u já n s z k y J ó zsef, K e s z t h e l y. K. P. B. A la p S ü ssm a n n L á z á r, B e l é n y e s. K. P. Szabó Istv á n, B e b r e e z e n. K. P. T ú l.-. Szabó István. B /96. sz. a. A lap október 1. S z e m e rja y K á r o ly, S z - U d v a r h e l y. Kt. K. S z é k e ly D énes, S z. - U d v a r h e l y. K. P. S z é k e ly és Illés, Ungvár, könyv- és papirkeresk.... Schenk F. S z é k e ly Z. é s T á r s a, S z a b a d k á n. K. P. S z e k e r e s J ó z sef, K i s ú j s z á l l á s. Kt. P. Szem in áriu m i n yo m d a és k ö n y v k e r e s k., B a l á z s f a l v a. K. Ny. S z ik e s A n ta l, S z a r v a s. K. P. Ny. S z ik la i N ándor, E s z t e r g o m. K. P. S z ó ld H en rik, í r e n c s e n. K. P S z v o b o d a J ó zsef, C s i k - S z e r e d a. K. P. T ú l. : Szvoboda József. B. A la p. -. 1S98 augusztus 1. T e k e s B á lin t, 2 i s z a f ö l d v á r. Kt. T e lb is z K á r o ly, S z t. - I I u b e r t. K. P. T en n er Ig n á cz, B i t i e d. K. P. T e u tsch F r ig y e s, S e g e s v á r. K. P Schenk F. T lia n h o ffe r P á l, K a g j - K á r o l y. K. T h ill G y u la, K i r á l y h á z a. Kt. P. P. T ie ra n u J. E., O r a r i c z a. K. A la p. : T ö r ö k P á l, É. - M. - V á s á r h e l y. P. T ó th Istv á n, á t b a u j - S z e p s i. K. P. Kny. Kt. T ú l. : Tóth István. B. Alap január Schenk F. T ra u n fe lln e r K., K a r á m s e b e s. K. P. T rö p e l W. C., S z o m o l n o k Kt. P. T u r ó c z y K á r o ly, N a g y - K á r o l y. K. P. U rbán Ignácz, K. P. Ú j v i d é k.

30 204 VI. ELÁRU SÍTOK. U n ger Izid o r, S z o m b a t h e l y. K. P. A. Túl. : Unger Izidor. B. Alap. : 1898 aug. 1. U n term iiller A la jo s, S z e g z á r d. U n term ü ller E rn ő, S z e n t e s. K. P. Túl. : Untermiiller Ernő. B. Alap. : julius 1. V á g ó A.-né és F ia, C s u r g ó. K. P. V á g ó Ján o s, Z a l a - M g e r s z e g. K. P. Ny. Túl.: Vágó János B. Alap. : 1899 augusztus 1. V a s v á r y J ó zsef, P K e s z t h e l y. K. P. Túl. : Vasváry J. B. Alap.: 18S9. V é g h Is tv á n, 'B é / c é s - C s a b a. K. P. V e n c z á k M á ty á s, J E n d r ö d. K. P. V e re ss D em eter, T o r d a. Klp. V e r e s S ám u el, T e m e s v á r. K, P. Ny. Túl. : Veres Sámuel B. Alap. : 1899 julius I. V ig Sim on, P P a n c s o v a. K. M. Z. P. T ú l. : Julius Naucht 1885 óta. Alap. ; 1S82. V ig Z sigm o n d, S z a b a d k a. K. Z. P. Túl.: Vig Zsigmond. B. Alap.: 1897 márczius Schenk F. V o lz H en rik, G y u l a f e h é r v á r. Klp. P. Ny. V o z a r ik J., ' R ó z s a h e g y. K. P. W a g n e r és S z e lé n y i, M i s k o l c z. K. P. W a g n e r G. M r z s é b e t v á r o s. K. P. W a lle r M ór, M o n t o m u l. K. P. W e is e r M iksa, M o h á c s. K. Z. P. T ú l. : Weiser Miksa. B. Alapú : 1S99 január Grill. W e is z A d o lf, T i e s i c z a. K. P. W e is z A n ta l,. l l á t é - S z a l k a. K. Ny. Kt. T ú l : Weisz Antal. B. Alap. : 1898 julius 1. W e is s B e rn á t, G y u l a - Ó F e h i e r v á r. K. P. W e is s M., I P o z s o n y. K óta. K. P. W eisz M árk. C s o n g r á d. K. P. Z. T ú l. : Weisz Márk. B. 575/96. Alap. : 1895-ben Schenk F. W e is z M ik sa, M a s o n. K óta. W e is z Z sigm on d, M. - S z a l k a. K. P. W e n c z e iy J. és F ia, R a r á n s e b e s. K. P. W erner F eren cz, K a l o c s a. K. P. W e rth e im e r Z sigm o n d, G y a r m a t. K. Z. P.... Boros J. W a s s e ly és H o rv á th, P P é c s. Ivh. Ny. W e is z F r. J., C s u r o g. K. P. W e s ts ik te s tv é r e k. M o d o r. K. P. Vegy. Túl. : Westsik Nándor és Gyula egyformán jogosult czégtársak. B. Alap. \ szept. 24. W e ttl V ilm o s, T e r s e c z. K. P. Túl. ; Wettl Vilmos. B. Alap. : január Deutsch. W e tte l F. J,, ' B a l á z s. f a l v a. K. P. W e tte l és V e ro n ics, T e r s e d. K. I. T ú l : Veronics J. B. A la p. : W ie n e r N áth án,. A a g y - S z í. - M i k l ó s. K. Z. P. W ild József, T e r s e c z. K. P. W o lf Józsefné, M - R i k i n d a. K. V. B : sz. a. W u n d e r R u d o lf, Z s o m b o l y a. R. P. Z in tz A,, P B a s z t c r c z e. K. P. Z sigm on d Is tv á n, T u s - C z e l l. K. P.

31 VII. BIZOM ÁNYOSOK. 205 B o r o s s J. (4). Hoffmann B. Béla, Nyíregyháza. Kollár A., Baja. Wertheimer Zs. B -Gyarmat. Zechmeister A., Győr. D e u ts c h Z s ig n to n d és T á r s a (16). Feuer J., K.-Félegyháza. Fischel Fülöp utóda, Csáktornya. Földes Ede, Nagy-Enyed. Gallia könyvkén, Kecskemét. Jovanovits Milán, Zombor. Kabos A., Zenta. Kirchner J. E. özv., Versecz. Kis Tivadar, Pápa. lfj. Klein M, Arad. Koczányi Béla, Kassa. Pauchly Nándor, Rozsnyó. Ranezay József utóda, Félegyháza Schenk H., Nagy-Becskerek. Vitéz A., Kassa. Wagner A., Baja. Wettl Vilmos, Versecz. D o b r o w s lty Á g o s t (6). Bazsó L., N.-Kőrös. Gibbon A., Kolozsvár. Graef K.. N.-Szeben. Köves Béla, Veszprém. Lővy M Szatmár. Meyer György, Nagy-Szeben. G r i ll K á r o ly (81). Berger S., N.-Várad. Breisach S., Z.-Egerszeg. Buzárovits Gusztáv, Esztergom. Czéh S., M.-Óvár. Darvai A., B.-Gyarmat. Dobay J., Gyula. Eigner S., N -Károly. Endrényi I. Szeged. Engel Lajos utóda, Pécs. Falvi Jenő, Rozsnyó. Farkas J., Beregszász. V I I. B izo m á n y o s o k. Fekete S., Zenta. Ferenczi B., Miskolcz. Ferenczi J., Nyíregyháza. Fischer Ferenc, Pécs. Freisinger Mór, Komárom. Füssy és Sztupjár. Torda. Gabony Vilmos, Brassó. Gálocsi S., Deés. Gansel L., Trencsén. Granitz V., Szombathely. Günsberger Lajos, Pécs. Gyertyánffy G., Sz.-Udvarhely Hepke T. utóda, Fehértemplom. Herger A, Újvidék. Heumann M., Szabadka. Huszár István, Nyitra. Ingusz J. és fia, Arad. Joerges A. özv. és fia, Selmeczbánya. Kollár J., Zombor. Kosminszky Lipót, Arad. Kovács Gyula, Nagy-Bánya. Krausz A. fia, Veszprém. Krécsi A. Nándor, Szabadka. Kroó Hugó, Munkács. Kubik L., Székesfehérvár. Latzin I. Lőcse. Lévai Izsó, Rimaszombat. Löw M., L.-Szt.-Miklós. Löwy Adolf, S.-A.-Ujhely. Mair József, N.-Kanizsa. Mangold L., N.-Becskerek. Maurer A., Kassa. Mayer és Berger, Márm.-Sziget. Mildner Ferencz, Kassa. Moskóczy Ferenczné, Turóczszt.-Márton. Pauker D., N.-Várad. Paxner és Biron, Körmóczbánya. Polatsek, Temesvár. Rainer Miksa, Győr. Rosenthal M.. Mohács. Röszler K., Győr. Salgó Mór, Bártfa. Scháffer Péter, Újvidék. Schönwald T., Komárom. Schwarz K., Sopron.

32 2 0 6 V II. B IZ O M Á N Y O S O K. Schvarcz Soma, Kecskemét. Sebő J. Imre, Nagyvárad. Sebők Béla, Czegléd. Seres S., Zilah. Singer E., Sz.-Fehérvár. Spitzer S., Komárom. Stampfel K., Pozsony. Stein J., Kolozsvár. Steiner M., Kecskemét. Szihelszky J. B.-Csaba. Sződi S., Karczag. Szolcsányi Gyula, Eger Szüsz Lipót, Szolnok. Telegdi K. L. utóda, Debreczen. Temesváry M., M.-Vásárhely. Todorán E., Szamos-Ujvár. Traub B. és Tsa, Szeged. Trócsányi B., Sárospatak. Véver Oszkár, Békés. Wajdits K., Pápa. Weidinger N. utóda. Pécs. Wellisch Béla, Szt.-Gotthárd. Wilheim S., Szabadka. Winter Zs., N.-Szombat. Zeidner H., Brassó. K a t z G. (i). Degenmann és Társa, Bukarest. K i l i á n F r i d i i é i t u t ó d a. Nemes Kálmán, Lúgos. L a m p e l R ó b e r t (i). Hagelman K., Kaposvár. P f e i f e r F e r d i n á n d (i). Heckenast G. utóda, Pozsony. R é v a i L e ó (16). Auspitz Adolf, Lúgos. Beznák Gyula, Eger. Csáthy Ferencz, Debreczen. Csetényi E., Igló. Fischel Fülöp, N -Kanizsa. Ivánszky E., Beszterczebánya. Kármán-féle könyvk., Losoncz. Klökner P., Sz.-Fehérvár. epage L., B.-Csaba. Lévai Mór, Ungvár. Lővy J. fia, Miskolcz. Molnár M., N.-Bánya. Nyitrai és Társa, Léva. Pleitz Fér. Pál, N.-Becskerek. Rösch G. F. utóda, Temesvár. Seiler H. utódai, Szombathely. R é v a i T e s t v é r e k írod. Intézet Részvénytársaság. (26). Adler Zs., Gyöngyös. Berger I., Kis-Várda. Fekete Mihály, Kecskemét. Grossmann B. utóda, H.-M,-Vásárhely. Györgyjakab M. utóda Csíkszereda. Horovitz A., N.-Szombat. Kardos József, Miskolcz. Kerpel Izsó, Arad. Kricsa P. Gy., Szt-MiklŐs, Láng József, Nagyvárad. László Albert, Debreczen. László Béla, Kassa. Lőwy B., Tapolcza. Piringer J'., Nyíregyháza. Platzkó Gy., N.-Tapolcsány. Reichardsperg J. és. társa, Maros~ Vásárhely. Reizer János, Szatmár. Révai S., Eperjes. Révész Nándor, Arad. Roth J., Kőszeg. Schön A., Zombor. Schulhof K., Szeged. Singer Elek, Lőcse. Thiering Gyula, Sopron. Verő I. és Társa, Miskolcz. Ifj. Wajdits J., N.-Kanizsa. S c h e n k F e r e n c z (61). Alexander Vilmos, S.-A.-Uj.hely, Apfel H. C., Szombathely. Árva J., Szegzárd. Balkányi Simon. Krompach. Betegh Pál, Székely-Udvarhely. Brassói Lapok nyomdája, Brassó,, Braun Fülöp, Lőcse,.' T Bertsik Emil, Munkács. Berger L., Ada. Breuer Viktor, Újvidék.,, [

33 V II. B IZ O M Á N Y O SO K. 207 Büchler Béla, Nagy-Rőcze. Chiopris G., Fiume. Csókás László.^ Nagy-Károly. Décsy József, Érsekújvár. Debreczenyi József, Szabadszállís. Doktor István, Nagy-Szőílős. Engel József, Gyönk. Englánder és Társa, Tata. Fischer Henrik, Pécs. Friedler Ármin, Salgó-Tarján. Fuchs Lipót és fia, Szolnok. Gaál László, Makó. Garamszöghy Dezső, Uj-Verbász. Gedeon András, Miskolcz. Gerö Zsigm., Kaposvár. Graef H., Szászváros. Hartmann L., Zágráb. Hoffmann M. L., Hatvan. Hollschütz H., Stajerlak. Iritzer Zsigmond, Nyitra. Jáger Nándor, Hódmezö-Vásárhely. Kalmár Miksa, Szolnok. Kohn B., Liptó-Rózsahegy. Könyvnyomda részvény-társaság, Körmend. Kaufmann Á.. M.-Sziget. Kaufmann F., Székesfehérvár. Kohn Sámuel, Pancsova. Krammer V., Szegzárd. Krausz Paulin, Arad. Landennann Miksa és Társa, S.-A.-Ujhely., Löwy Lajos, Ó-Becse. Löwy Sámuel, Zólyom. Menasági Gyula, Torda. Mérei Ignácz, Keszthely. Nürnberg Ármin, Zsolna. Obláth Zsigmond, Nagy-Abony. Pátria köny vkeresk., ' Temesvár. Piros J., Czegléd. Pless N., Orosháza. Radák János, Nagy-Kikinda. Rédlinger Ignáez. Losoncz. Roth Hermann, Ungvár. Róth Simon, Losoncz. Salgó Mór, Bártfa. Schmidt C. R., Késmárk. Scholtesz Albert. Erzsébetváros. Sonnenfeld Mór, Beszterczebánya. Slavik Ferencz, Körmend. Spira Ábrahám, Varannó. Stehr Dávid, Eperjes. Stehr Gusztáv, Kis-Szeben. Strausz János, Sárvár. Székely és Illés, Ungvár.. Teutsch Frigyes, Segesvár. Thierfeld Dávid, Fogaras. Tóth István, Abauj-Szepsi. Vig Zsigmond Sándor, Szabadka. Vozarik J., Liptó-Rózsahegy. Weisz Márk, Csongrád. Wiener Náthán, Nagy-Szt.-Miklós. Wiesner J. F., Késmárk. Wizner és Dávid, M.-Sziget. Z'ipser és K a n ig ( 1). Steiner Zs., Pozsony.

34 20 8 VIII. HIRDETÉS FELVÉ TE LI IR O D Á K. IX. H IRLAPKÖZ VETÍTŐ IRO DÁK. V I I I. H ird e té s felvételi irodák. (Budapesten.) Á lta lá n o s T u d ó sító h ird eté si o s z tá ly a. (Leopold Gyula.) VII., Erzsébet-körút 14. B lo ck n er J IV., Sütő-utcza 6. B r u s t M ik sa és T á r s a, V Erzsébet-tér 13. E ckstein Bernát, V., Fürdő-utcza 4. Emmerling Vilm os, IV., Magyar-utcza F isch e r J. D., IV., Zsibárus-utcza 7. G oldberger A. V., IV., Váczi-utcza 9. H a a se n ste in & V o g le r, V., Dorottya-utcza 9., képviselő : Ábel J, L á n g H ird etési iroda, IV., Szervita-tér 8. Lappert A ntal, V., Váczi-körut 29. M ezei A n ta l, V., Gizella-tér 1. M osse Rudolf. VII., Károly-körút 9. P a ra g o n h ird e té si v á lla la t ré s zv.-tá rs., V., Mária Valeriautcza 10. P ic k G éza, V., József-tér 10. R en d es Zsigm on d. VII., Barcsay-utcza 15. S c h w a r z J ó zsef. V., Marokkói-utcza 4 S ik r a y Samu, VI., Váczi-körút 33. S in g e r Gyula, IV., Váczi-utcza T e n ze r Gyula, IV., Szervita-tér 8. «U niversum» VI., Váczi-körút 19. IX. H írlap k özvetítő irodák. E ls ő m a g y a r h ir la p k ö z v e titő in té ze t. Lappert Antal, VI., Váczi-körut 29. M a g y a r k iv it e li c s o m a g s z á llitá s i ré s z v.-tá rs. V., Mérlegutcza 11.

35 X. G R A F IK A I IP A R. 2 C 9 X. G ra fik a i ipar. 1. K önyvnyom dák. Budapesten. Államnyomda, m. kir., I, Nándor-tér i. Árpád kő- és könyvnyomda,vii, (Klein és Kronstein), Valeroutcza 9. Anglo-Nyomda, VIII., Barossutcza 47. Athenaeum, írod. és nyomdai r.-t., VII, Kerepesi-út 54. Bagó M. és Fja, II, Ponty-u. 4. Barcza József, IV, Váczi-u. 66. Bárd J., VII., Miksa-u. 17. Bartalits Imre,III, Remete-hegy. Belvárosi könyvnyomda (Varga E. és GrossB.), IV, Váczi-u.79. Bendiner A.,V, Arany János-u.18 Berkovits János. V., Hold-u. 27. Bichler I., III. Kiskorona-u. 15. BrózsaOttó, VI. Váczi-körut 17. «Budapesti Hirlap» VIII, Rökk Szilárd-utcza 4. Budapesti helyi érdekű vasút nyomdája, V., Lipót-körút 22. Buschmann Fér., IV, Koronaherczeg-utcza 8. Csapó N., VIII., Baross-utcza. Czettel és Deutsch, V, Bálványutcza 12. Deutsch J., VII, Károly-körut,7. Egyetemi könyvnyomda m. kir., I, Iskola-tér 3. Ehrnstein Mór, VI, Laudon-u. 4. Elek Lipót. VII, Kertész-u. 37. Első kőbányai könyvnyomda, X, Jászberényi-ut 1.) Engel S. Zsigmond, VI, Vörösmarty-utcza 56. Magy. könyvker. egyl. évkönyve. XI. Engelmann M., IX, Vámház-, körút 15. Európa, irod. és nyomdai részv.- társ., VI, Ó-utcza 12. Fővárosi nyomda, vonalozó- és könyvkötő részvénytársaság. VI, Podmaniczky-u. 39. Franklin-Társulat, magy. irod. int. és könyvny. IV, Egyetemutcza 4. Özv.Fried Ignáczné,VIII, Józsefutcza 14. Fried és Krakauer, VI, Dalszinház-utcza 10. Friedmann Á., VI., Gyár-u. 54. Fritz Ármin, VIII, József-körutg. Fuchs Samu és tsa, VI, Podmaniczky-utcza 27. Galitzenstein H., VII, Dohányutcza 68. Garai Mór, VII, Károly-körut 3. Gelléri és Székely, VI, Podmaniczky-utcza 47. Gergely Miksa, VI, Lázár-u. 2. Glückselig M., VI., Hunyadytér 7. Goldberger Ignácz, II., Fő-u. 23. Goldfaden Márk, VII, Kerepesiut 36. Goldschmiedt Lipót, VI, Révayutcza 6. Gonda és Társa, VII., Akáczfautcza 50. Goszler Gyula,IV,Aranykéz-u. 1. Gross és Grünhut. VLGyár-u.32. Hamburger és Birkholz, V., Csáky-utcza

36 2 1 0 X. G R A F IK A I IP A R. Hedvig S., VII, Dohány-u. 12. Heisler J., II, Várkert-rakp. 1. Hell I. Ede, VIII., Luther-u. 4. Herrmann Ignácz,VI, Szerecsenutcza 20. Hornyánszky Viktor, VI, Aradiutcza 14.. iroda: V, Akadémia-utcza 4. «Hungáriái) könyvnyomda, V, Váczi-körut 34. Hunnia-könyvnyomda, VI, Teréz-körut 3. Hunyadi Mátyás, könyvnyomda, IV, Zöldfa-u. 43. Kálmán M. és társa, V, Vadászutcza 32. Kanitz Cd és Fiai, V, Vadászutcza 26. Károlyi György,: V, Kálmánutcza.5.. Kassino Jakab, VI., Király-u, 26. Kaufmann József, VI., Vörösmarty-utcza 52. Kellet Dániel, II., Attila-u. 63. Kellner ésmohrlüder, V, Csákyutcza 9. Kellner Gerson, VII., Csányiutcza 13. Kertész József, V, Mária Valéria-utcza n. Klauber Ignácz, VI., Új-u, 6. Klein Vilmos, VIII, Kerepesiül 73- Kohn Simon, VlIIJózsef-körut 5. KölJmann F., Arany Jáflos-u. 34. Korvin Testvérek, VI,, Révayutcza 14. «Kosmos» műintézet, VI, Aradiutcza S. Kossuth Lajos nyomda, VIII, ; Ujvásártér 5., Krausz S. és T., V., Zoltán-u. 11. Kunosy Vilmos és Fia, VI., Teréz-k'Örut 38. Langer Ede és fia, IV, Zsib- í árus-ufcza 1. Légrády testvérek, V, Váczikörut. 78. Lengyel Lipót, V.,. Vadászzutcza 35/ad. Lö.bl D ávid,vi, Andrássy-ut 19. és Nagymező-utcza 26. Lobi Mór, VII, Király-utcza 27. Löblovitz Zsigmond, VII, Csömöri-ut 54. Lörinczi F., X., Maglódi-út (Gyűjtő-fogház). Löw Ede, V., Váczi-körut 80. Luszt Sándor, VI., Gyár-u. 50. M. k. államvasutak menet-jegynyomdája, VI, Csengery-u. 33. M. kir. posta - takarékpénztár nyomdája, V, Széchenvi-u. 2. Markovits és Garai, VI., Lázárutcza 13. Márkus Samu, V, Báthory-u. 20. «Mercur» könyv- és kőnyomdai műintézet. IV, Királyi-Pál-u. 9. Merendiák Károly, X., Ligettér 4. Minerva kő- és könyvnyomda, (túl. Gansl Zs.), V, Szerecsenutcza 7/9. Muskát és Friedmann, VI., Teréz-körut 27. Müller K. (Münster), II, fhg Albrecht-út 3 5. Műszaki Írod. és nyomdai vállalat (Feldmann M.), IX, Sordksári-utcza 5. Nage! István, VII., Vörösmartyutcza i j. Nagy Sándor, IV, Papnöveldéül cza S. Neumayer Ede, VI, Prófétautcza 7. Neuwald Illés, VII, Dohányutcza 44. Orsz,. közp. községi nvomda részvénytársaság, VI, Váczikörut 61. Pallas, irodalmi és nyomdai részv.-társ, V, Kálmán-u. 2. «Pannoma»-nyomda (Horn és Bielitz), VII, Rombach-u. 8. Pátria nyomdai részvénytársaság, IX, Üllői-ut 25. Pesti Könyvnyom da^részvény- Társaság, V, Hold-utcza 7. Pesti Lloyd-Társ. nyomdája, V, Dorottya-ütcza 14. Pollacsek Mór, VI, Dávld-u.y. Pollák Elkán, V., Nagykoronautcza 21. 5,1 Pollák M. Miksa, V, Akadémiáutcza 15.

37 X. G R A F IK A I IP A R. 21 I Id. Poldini Ede és Társa, IV., Irányi-u. i. Posner K. Lajos és Fia. VI, Csengery-utcza 31. Posta-nyomda, Főposta-épület. Preszburg Frigyes, V, Arany Jánqs-utcza 14. Propper Leó, VII, Erzsébetkörut 35. Quittner József, VI., Váczikörut 16. Radó Izor, VI, Váczi-körut 1. Reich Ármin, VII, Dohány-u. 84. Révai és Salamon, VIII., Üllői-út 18. Rigler J. E., papirnemű - gyár részv.-társ., VI, Rózsam. 55. Róth József, IV, Ujvilág-u. 6. Roth és Krausz, VII, Kertészutcza 23. Rózsa Kálmán és neje, VIII, Szentkirályi-utcza 30. Rubin J., VII, Király-utcza 13 Schlesingerés Kállai, V, Bálványutcza 18. Schmelcz és Schillinger, VI, Csengery-utcza 51. Schmidl Sándor, VI, Szerecsenutcza, 6. Schulcz Adolf,VIII, Baross-u. 81. Singer Lipót. IV, Károly-kör. 24. Spatz Henrik, VII, Dob-u. 55. Spitzer Márk, VII, Klauzál-u. 31. Stephaneum (a Szt. István-Társulat nyomdája). VIII., Szentkirályi-utcza 28a. Stern Péter, VII. Kazinczyutcza 35. Székes fővárosi házi nyomda, Központi-városház. Szent Anna-nyomda, VIII., Baross-utcza Szent Gellért nyomda (Valter E.), VIII. Práter-u. 44. Szent Lászió-nyomda, VIII, Rökk Szilárd-u. 28. Süsz Dávid, IV, Fővámtér 5. Thália-nyomda, V., Csáky-u. 2/b. Ullmann József, IV, Régi postautcza 4. Vasvári és Társa, VII., Csőmöri-út 13. Várnai Fülöp, IV, Régi po tautcza 3. Weissenberg Ármin, VIII, Józsefkörut 16. Wendt és Bergmann, VII, Károly-körut 19. Wesselényi nyomda, II, Zsigmond-utcza n. Wimmer Márton, III, Serfőzőutcza io. Wodianer F. és Fiai, IV, Sarkantyus-utcza 3. Zeisler M., VII, István-tér 17. Vidéken. A b a vj- Szántó. Baksy Barna. A b ru d bá n y a. Róth Ferencz. M a. Berger L. A lsó-jzubin. Trnkóczy; József. A lsó -Ie n d v a. Balkányi Ernő. A p a lin. Szavadill József és Gasz Mátyás. A ra d. Aradi nyomda részvénytárs. Bloch Henrik. Első aradi amerikai gyorssajtónyomda (túl. Keppich Zs.) Gör. kel. egyházmegyei nyomda. Gyulai István. Muskát Miksa. Tribuna Poporului r.-t. nyomdája. Réthy Lipót és Fia. 14

38 212 X. G R A F IK A I IP A R. A ra n y o s-m a ró th. «Dóczi»-nyomda (tulajd : Némedi László). A szó d. Magy. kir. javitó-intézet nyomdája. B d c s- A ula. Berkovits Márk. B d c s- Topolya. Wilheim Miksa. 'B a ja. Kazal J. Kollár Antal és Fia. Nánay Lajos. Rajkovits Károly. B a la ssa -G y a r m a t. Balassagyarmati könyvnyomda részv.-társ. Halyák István. Pozsonyi Gábor. Tokay Lajos. B a lá zs/ a lv a. Gör. k. püspöki nyomda. B á n ffy -B u n j 'ad. Ábrahám Mór. B a r c s. Skribanek N. Bárt/'a. Balyer M. B ékés. Báró Drechsel Géza. B ékés- Csaba. «Corvina»-nyomda. (Szihelszky József.) Lepage Lajos. Povázsay testvérek. B elén y es. Süssmann Lázár. B ereg szá sz. «HaIadás» könyvnyomda (tulajd.: Juhász Piroska). Engel Jenő. Besztercze. Botschar T. Csallner Károlv. B eszterczebánya. Machold F. Sonnenfeld Mór. B icsk e. Lederer Hermann. B onyhá d. Raubitschek Izor. B ra ssó. Brassói Lapok nyomdája (túl. Grünfeld R.). Ciurcu és társa. Gábony Vilmos. Gött János és Fia. Herz és társa. Muresianu Aurél. B reznóbánya. Kreisler J. B u d a fo k. (Promontor.) Leopold és Frank. B u z iá s. Ullmann F. C sákóra. Chudv Testvérek. C sáktorn ya. Fischel Fülöp. C síkszereda. Györgyjakab Márton, utóda : Dreznánd Viktor. Szvoboda József. Csongrád. «Tiszavidék» nyomdája (tulaj donos : Silber Jánosné). Weisz Márkus. Csorna. Kokas és Neumann. C su rg ó Vágó Gyula. C zegléd. Nagy Elek. Sebők Béla. B eb reczen. «Csokonai» nyomda- és kiadórészvény-társaság, lloffmarm és Kronovitz. Kurucz Béla.

39 X. G R AFIKAI IPAR. 213 Kutasi Imre. László Albert. Pongrácz Géza. Városi nyomda. D eés. Demeter és Kiss. Goldstein Jakab. D etta. Heldenwanger és Ulmann. "Déva. Hirsch Adolf, Kroll D. D evecser. Rosenberg Zsigmond. D icső - Szent-. Márton. Hirsch Mór. D itró. Ditró és Szárhegy községek nyomdája. D om bóvár. Első dombóvári könyvnyomda (túl. Bruck Sándor). D u n a f ö ld i vrr. Somló Manó. D u n a - S zerd a h ely. Adler Netti. Goldstein Józsua. E g e r. Baross-nyomda (túl. Paunz S.). Egri könyvnyomda - részvénytársaság. Érseki lyceumi nyomda. Löw Sámuel. E n y in g. Politzer Jenő. E p e r jes. Kósch Árpád. Pannonia-nyomda Kahn Mór). É r s e k ú jv á r. Kohn Samu. Winter Zsigmond. É r -.) tih á ly fa lv a. Beck Adolf. E rzsébet/alva. Mártonfi L. (tulajdonos: E rzsébetváros. Kotzauer D. E szterg o m. Buzárovits Gusztáv. «Hunnia» könyvnyomda túl. : Gerenday József). Laiszky János. Tábor Adolf. E eh értem p lo m. Kuhn Péter. Wunder J. E e lső -E ö r. Schodisch Lajos. E e lsö - Missó. Schiffmann H. E ertő-jv ezsider. Horváth B. E iu m e. Battara P. Chiuzelin & Co. Jerouscheg G. Mohovich Emidio. Unió könyvnyomdái műintézet (túl. Hegyi Jenő). E o g a ra s. Thierfeld Lipót. G a lá n ta. Első galántai könyvnyomda (túl. Neufeld Samu). G a lg ó cz. Szóld Jakab. Sterner Adolf. G y erg yó- S zt- M ik ló s. Létz János. Gyom a. Kner Izidor. Gyöngyös. Herzog A. E. Kovács és társa. Sima Dávid. G i ön k. Engel József.

40 214 X. G R A F IK A I IP A R. G yőr. Fischer István és F. utóda Nitsmann József. Győregyházmegyei könyvny. «Pannonia» könyvnyomda (tulajd. Szávay és Raab). SurányiJ., utóda. G yőr-sziget. Gross G. és társa. G y u la. «Corvina* -nyomda. Dobay János. G yulafehérvár, Püspöki iyc. nyomda (bérlő Papp György). Voltz B. H a jd ú - B öszörm én y. Szabó Ferenczné... H ajdú-b orog. Grünfeld Mózes. H ajdú-jvánás. Bartha Imre. H ajdu-szoboszló. Plón Gyula. H a la s. Práger Ferencz. H á tszeg. Ideál-könyvnyomda. H a tva n. Hoffmann J. L. H ódmezéi- V á sárh ely. Hódmezővásárhelyi nyomda és kiadó r.-t. Lévai Fülöp. Vásárhely és Vidéke nyomdája. Hom onna. Waller S. H u szt. Mermelstein Fülöp. ég ló. Schmidt József. Tátra könyvnyomda (túl. Stein Ignácz). Ipoly sá g. Neumann Jakab. Já szb erén y. Brünauer Adolf és Társa. Kaczvinszky. Zoltán. Kalocsa és Kubicza. K a lo csa. Jurcsó és társa. Werner Ferencz. K a p osvá r. Gerő Zsigmond. Hagelmann Károly. Özv. Jancsovics Gyuláné. Réthelyi Miksa. K 'a p u vá r. Buxbaum József. H aránsebes. Karánsebesi gör. kel. róm. egyházmegye nyomdája. Fleissig Lipót. A a i'c za g. Sződi S. K a ssa Breitner Soma. Koczányi Béla. László Béla. Rosa Viktor. Vitéz Adolf. Werfer Károly. Kecskem ét. Első kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda-Részvénytársaság. Steiner Mihály. Sziládi László. Tóth László (tulajd.: Fekete Mihály.) K ésm á rk. Dr. Altmann Dávid. Sauter Pál. K eszth ely. Farkas János. Nádai Ignácz. Sujánszky József. K ezd i- Vásárhely. Ifj. Jancsó Mózes.

41 X. G R AFIKAI IPAR. 215 L Ú rá ly - H elm ecz, Klein József. K isb é r. Haiti Kálmán. K is- C zell. Menyhárt Júlia. A 'is-jen ő. Gallovics Jenő. K is - kö rö s. Kalisch Ignácz. K isk u n -F é le g y h á za, Feuer Illés. Vesszősi József. F is-m a r ton. Dick Ede. A is- F est. Fiscfhof Henrik. K is ú jsz á llá s. Szekeres József. A lsv á rd a. Bergér Ignácz. Ifj. Klein Gyula. K o lo zsv á r. Boskovics József. «EUenzék» nyomdája (tülajd. Magyary Mihály). Gámán János örököse. Gombos Ferencz. «Magyar Polgára nyomdájáéul.: Ajtay K. Albert). Polcz Albert. Zobátz Ferencz. K om árom. Freisinger Mór. Hacker Richárd. Rónai Frigyes. Schönwald Tivadar. Spitzer Sándor. Szénássy I. Aörm end. Körmendi könyvnyomda - rész- vénytársaság. Aörm öczhánya. Joerges A. özv. és fia. Paxner és Biron. K ő szeg. Feigl Frigyes és Gyula. K u n -S zt.-m á rton. Csanády József. K u n -S z t-m ik ló s. Özv. Bors Kárqlyné. L éva. Dukesz Lipót. Nyitrai és Társa. L ip p a. Máhr Emil. Zách József. L ip tó - S zt-m ik ló s. Steier Izidor. L ő c s e. Reisz Tivadar József. L o so n cz. Kármán-könyvnyomda. Losonczi Sándor. Rotli Simon. L ú g o s. Traunfellner Károly. Virányi János. Weisz és Sziklai. M a g y a r- Ó vár. Czéh Lajos. M a kó. Gaál László. Neumann József. M a la c zk a. Wiesner Alfréd. M a r c z a li. Mizsúr Ádám. M a ro s-l u d a s. Glück József.. M ár a m a r os- S zig et. Blumenfeld és Dávid. Mayer és Berger. Részvény-nyomda. Wider Mendel Fia. M aros- V ásárhely. Adi Árpád. Ev. ref. C.ollegium-nyomda (túl. Benkő László.) Grün Vilmos

42 2 1 6 X. G R A F IK A I IP A R. M á tésza lk a. Weisz Zsigmond. M edgyes. Reissenberg G. A. M ező - Aéöresd. Balázs Ferencz. M ező tú r. Dolesch és Braun. Gyikó Károly. M in d szen t. Weisz Ignácz. M iskolc?:. Forster, Klein és Ludvig. Stamberger Bernát. Wagner és Szelényi. M ódos. Staits György. M ohács. Blandl János. Rosenthal Márk. M onor. Süveges József. M osony. Grünfeld Ignácz. M u n k á cs. Grünstein Mór. Kohn és Klein. Kroó Hugó. M uraszom bat. Újházi Miksa. N a g y -M á d. Günsberger A. N a g y -S á n y a. Molnár Mihály. Nagy-- S e c s k e r e k. Grcsits I. Jokly Lipót Pleitz Fér. Pál utóda (dr. Brajjer L. és Mayer R.). N agy-3 )ittse. Spiegel Samu. N a g y -lény e d. Nagyenyedi könyvnyomda papirárugyár r.-t. N agy-a áttó. Sarkadi József. N agy-jéanizsa. Fischel Fülöp. Krausz és Farkas.' Wajdits József. Weisz L. és F. N a g y -Jfá ro ly. Ifj. Róth Károly. Sarkadi Nagy Zsigmond. Vider Jakab. N a g y -.R á ta. és Nagykátai és Monori könyvnyomda Nagy-Kátán. N a g y - A lik in da. Kiadói nyomda (túl,: Sedjakov Milán). Milenkovits István. Radák János. N a g y -A ő rö s. Bazsó Lajos. Ottinger Kálmán. N a g y -M á rton. Gellis Henrik..1 á g y -M ih á ly. Landesmann B. N a g y -'liő cze. Büchler Béla. N a g y - S za lo n ta. Reich Jakab. Liebermann Mór. N agy-szeben. Drotleff József. Krafft W. Reissenberger Adolf. Tipográfia r.-t. Typografia Archidiecesar.a. N agy-szécsény. Glattstein A.

43 X. G R A F IK A I IP A R N a g y - S z t-m ik ló s, Wiener Náthán. N a g y - Szom bat. Friebig József, Goldmann M. Horovitz Adolf. Reisz Sarolta. Winter Zsigmond. N a g y -S ző llő s. Doktor István. é\ agyp T apolcsán y. Platzko Gyula. Zhorella Gyula. Ta g y - fá r a d. Ifj. Berger Samu. Déry és Boros. Freund Lajos és társa. Helyfi László. Hónig I. Láng József. Laszky Ármin. Neumann Vilmos. Pauker Dániel. Rákos Vilmos utóda. Sonnenfeld Adolf. Szent László-nyoma r.-t. N á m esztó. Schein M.. Vem et- P o g sá n. Rosner Adolf. N ém et- P a lá n k a. Kristofek József. N ezsid er. Horváth I. N y írb á to r. Friedmann Lipót. N yíregyháza. Jóba Elek. Piringer János (túl.: özv. Piringer Jánosné). ((Szabolcsi Hírlap nyomdáján (tulajd.: Székely Imre). N y ílr a. Huszár István. Iritzer Zsigmond. Neugebauer Nándor. Reicheles Lipót. O -Pécsé. Gavansky M. Löwy Lajos. O -N a n izsa. Bruck P. Pál. Schwartz A. O r á r i e z a Kehrer C Wunder Károly. O rosháza. Pless N. Veres Lajos. O rsóra. Handl József. Orsovai könyvnyomda - részvt. Ó- S zép la k. Nyitravölgyi Gazd. Egyl. nyomd. P a k s. Rosenbaum Miksa E. P a n csova. Jovanovics Testvérek. Kosanics N. Miklós. Vig Er. Wittigschlager Károly. P a n k o ta. Ifj. Bőd József. Pápa. Goldberg Gyula. Nobel Ármin. Reform, foisk. nyomda. P écs. Madarász Béla. Pécsi-Részvénynyomda. Taizs József. Wessely és Horváth. P écs Ica. Ruber István. Perjám os. Pirkmayer Alajos. Sedjakov Milán. P etro zsén y. Figuli Antal. P ozson y. Adler Zsigmond. Alkalay Adolf.

44 2lS X. G R A F IK A I IP A R. Angerrnayer Károly. Éder István. Freystadt M. L. Katholikus nyomda. Preisak Győző. Wigand K. F. P östyén. Gipsz H. P red m ér. Links M. utóda : Rosenzweig H. P u tn o k. Gaertner Ignácz. P ü sp ö k -T a d á n y. Deutsch Izrael. R á czk ev e. Róde Mihály. R e sié za. : J1 Eisler József. «Hungária» könyvnyomda. Rim aszom bat. Lévai Izsó. Nárav I. A. Rábely Miklós. R ozsnyó. Kovács Mihály. Sajóvidék nyomdája (tulajdonos: Hermán István). R ózsa heg y. Salva Károly. S á l ff ó- T a r já n. Friedler Ármin. Pollacsek József. Sárboffárd. Spitzer Jakab. Sárvá r. Stranz János. S.U jhely. S árosp atak. Ev. ref. főisk. nyomdája (bérlő: Steinfeld Jenő). Segesvár. Horeth Frigyes. Jördens Testvérek. Selm eczbán} a. Joerges A. özvegye. S ep si-szt- György. «Jókai» nyomda részv.-t. S ik ló s. Harangozó József. Sopron. Breiner E. és Fia. Hungária nyomda. Reininger Ármin. Romwalter Alfréd. Röttig Gusztáv. Török és Kremszner. S tá jerla k. Rose V. Sümeg. Horvát Gábor. S za b a d k a. Bittermann J. Hirth és Kladek. Krausz és Fischer. Szabados Sándor. Székely Simon. S za k o lcza. Neumann. Teszlik és Tsa. Szam os- Ú jvár. «Auróra» nyomda (túl. : Todorán Endre). Gör. kath. egyházm. nyomda. S za rva s. Sámuel Adolf. Szikes Antal. Hesyalja könyvnyomda (túl. Alexander Vilmos). Szász-R égen. Landesmann M. és társa. Löwy Adolf. Pannonia-nyomda (túl. Jurcsó és Ocskay.) ((Zemplén)) nyomdája (tulajd. Éhlert Gyula). Burghardt Rezső. Sebesch Károly. S zász-sebes. Stegmann János. Winlder Lajos.

45 X. G R A F IK A I IP A R. 219 S zá szv á ro s. «Minerva» nyomda r.-t. Scháser A. Szatm ár. Litteczky Endre. Morvái János. Nagy Lajosné. «Pázmány» könyvnyomda. Weinberger Testvérek. Szeged. Endrényi Imre. Endrényi Lajos. Engel Lajos. Gönczi I. József. Schulhof Károly. Traub B. és Társa. Várnai Lipót. Szeghalom. Kovács Antal. utóda: Mol S zeg zá rd. Báter János. Ujfalussy Lajos nár Mór. S zék ely h id. Kohn Sámuel. Székely - E er esztú r. Szabó Testvérek. Székely - U dvarhely. Becsek D. Fia. Betegh Pál. S zékesfejérvá r. Debreczeni Gyula. Kaufmann F. Márián Pál. Singer E. Számmer Imre. Számmer Kálmán. ((Székesfehérvár és Vidéke ny. Szem pcz. Fischer Náthánné. Szentes. Vajda Bálint. ((Szentes és Vidéke nyomdája. S zen t-e n d re. Schwartz I. Szent- G otthárd. Wellisch Béla. Szen icz. Bezsó János és Társa. Szeg es- Y á r a lja. Búzás Dénes. Szered. Sterner Dávid, S zeren cs. Simon József. S zig etvá r. «Corvina»-nyomda. Kozáry Ede. S zik szó. Blank Simon. Szilágy-Som lyó. Bölöni Sándor. Heimlich-Weisz Katalin. S z il l-h a d a d. Fein Sámuel. Szoln ok. Bakos István. Fuchs Lipót. Jász-Nagykún-Szolnokmegyei Lapok nyomdája (túl.: Vezéry Ödön). Wachs Pál. Szom bathely. Bertalanffy József. Egyházmegyei könyvnyomda. Gábriel Ágoston. Seiler H. utódai (Szele és Bréitfeld). Tab. Pfeifer Ignácz. T a p o lcza. Löwy B. T a t a. Englánder és Társa. Nobel Adolf. Tem esvár. Csanádegyházmegyei nyomda. Csendes J. Délmagyarországi szövetkezeti nyomda. Freund Gyula. Mangold Sándor. ((Posaune nyomdája.

46 220 X. G R A F IK A I IP A R. Moravecz Gyula. Stéger Ernő utódai. Uhrmann Henrik. «Union»-könyvnyomda (tulajd. Ifj. Steiner Károly). Veres Sámuel. T ett k e. Maár L. Vilmos. T isz a -F ü r e d. Kohn Adolf. Weiszmann Sámuel. T oln a. Weltmann Ignácz. T o ln a - T a m á si. Jeruzsálem Ede. T ord a. Berla Samu. Fiissy és Sztupjár. T orn a. Rosenblüth Simon. 2 ö r ö k -K a n izsa. Bruck P. Pál. T ö r ö k - S zt-m ik ló s. Rubinstein Sándor. T ren csén. Gansel Lipót. Skarnitzl X. Fr. T iir ó c z - S zt-m á rton. Gasparik J. Magyar nyomda (tulajd. : özv. Moskóczy Ferenczné). Részvény-nyomda. l/ j-síra d. Mayr József. Ú jpest. Fuchs Antal. Salgó Testvérek. Uj- y erbá sz. Uj-Verbászi könyvnyomda (túl.: Boros György). Ú jvidék. Fuchs Emil és Társa. Hirschenhauser Benő. Ivkovics György. Miletics Szvetozár. Popovics testvérek. U ngvár. Gellisz Miksa. Jáger Bertalan. Lévai Mór. Székely és Illés. 'Vácz. Kir. orsz. fegyintézeti nyomda. Kohn Mór. Mayer Sándor. T á g - U jhely. Brück Samu. Horovitz Adolf, «Pannonia»-könyvnyomda. y ersecz. Kehrer Lajos. Kirchner Ernő. Wettl és Veronits. Veszprém. Egyházmegyei könyvny. Köves és Boros. Krausz A. Fia. Z a la -F g e r sze g. Breisach Samu. Vágó János. Z a la -S z t.- G r ót. Nagy Sándor. Z en ta. Kabos Ármin. Schwartz Sándor. «Zentai Hirlap» nyomdája. Z ilá lt. Seres Samu. Zólyom. Ifj. Nádossy Gyula. Schlesinger Ignácz. Zom bor. Bittermann Nándor. Oblát K. Zsom bolya. Wunder Rezső. Z so ln a. Áldori Manó.

47 X. G R A F IK A I IP A R. 221 H orvát-szlavon ország. :'S elová r. Fleischmann F. Kolesar N. 'Bród. (Sz. m.) Schulmann H. B ia k o v á r. Bruck N. Egyházmegyei nyomda. E szé k. Laubner Károly. Pfeiffer Károly. Wortmann A. fío sp ié. Zupán M. K a p ro n cza. Kostincer K. K a r ló c za. Szerb kolostornyomda. K aroly táros. Hauptfeld K. K őrös. Neuberg Gusztáv. M itrovicza. Mitroviczai horvát könyvnyomda részv.-társaság. Trumic Konstantin. P e tr in ja. Benkó Károly. Off u lin. Pintér József. P özseg a. Klein Lipót. P u m a. Wagner J. Síd. Maukovics P. S u sa k. Küstenlánd. Buchdruckerei. Narodna tiskara. S zisze k. Fanto Adolf. Junker F. Cupak és Dujak. U j- G ra d isk a. Bauer Mór. yarasd. Platzer József. Stifler J. B. y in kovce. Gérba István. Laubner Károly. i r i j e. Draskovics J. Ljubié N. Y iro v itica. Habianec F. Y u k o rá r. Freund N. Srienske Novine nyomdája. Z á g rá b. Részvénynyomda. Bogovic Franjo. Brusina Antal. Fischer F. Granitz Ignácz. Hühn Gyula. Kurzmann J. Kugli és Deutsch. Prva hrvatska radn. tisk. Kir. orsz. nyomda. Rulic Ferencz. Scholz Antal. Szerb részvénynyomda. Wittasek József. Z en g g. Devcic J. Hreljanovits F. Zim ony. Grabovacky M. Sopron A. Barcs S.

48 2 2 2 X. G RAFIK AI IPAR. 2. B etüön tődék, Államnyomda. I. vár, Nándortér i. Athenaeum. V II., Kerepesiét 54. Egyetemi nyomda. I. vár, Iskolatér 3. Első Magyar Betűöntődé Részvénytársaság. VI., Dessewffyutcza 32. Fischer és Mika. VII., Királyutcza 83. Franklin-Társ. könyvnyomda r.-t., IV., Egyetem-utcza 4. FriedrichLajos. IV., Petőfi-tér 4. Pallas. IV., Kálmán-utcza 2. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság. V., Hold-utcza Czinkografiai műintézetek:. Divald Károly. IX., Üllői-út 21. Fischer József, IV., Ujvilág-u. 4. Freund J., VII., Dohány-u. 10. Herbst Samu, VII., Miksa u. 8. Klösz György, VII., Városligeti fasor 49. Koblinger Gyula, VIII., Kerepesi-út 13. Kurz Lipót és Társa, VIII., Szentkirályi-utcza 13. Tanczer József, VI., Gyár-utcza 62. Weinwurm Antal, IV., Károlyiutcza 1. Wessely Lipót, V., Dorottyautcza 11. Wottitz Manfréd, VI., Királyutcza 30. Wottitz Vilmos, IV., Kossuth Lajos-utcza H angjegym etsző intézetek. Kunosy Vilmos és fia, VI., I Pesti könyvnyomda részv.-társ. Teréz-körút 38. V., Hold-utcza Kőnyom dák, Anglo nyomda, IV., Molnárutcza. Athenaeum r.-t. VII., Kerepesiét 54. Auer Lipót, VI., Dávid-utcza 1. Blau Albert.VI., Szerecsen-u. 23. Bruchsteiner Ármin és Richard, VII., Csengery-utcza 21. DeutschM. (Czettel és Deutsch), V., Bálvány-u. 12. Eberle József és társa, VI, Podmaniczky-utcza 43. Ehrenstein Mór, VI., Laudonutcza 4. Erber Tivadar, IV., Kossuth Lajos-utcza 13. Feldmann Mór, IX., Soroksáriét 5. Fodor Kálmán, VII., Rózsautcza 25. Fried és Krakauer, VI., Lázárutcza 15. Gansel Zsigmond, V., Sas-utcza 29.

49 X. G R A F IK A I IP A R Gossler Gyula, IV., Aranykézutcza 1. Grund utódai, IV., Zöldfa-u. 23. Helf Béla, V., Fürdő-utcza 4. Hamburger és Birkholcz, V., Csáky-utcza 13. HeislerJ., II., Várkert-rakpart 1. Károlyi György, V., Kálmánutcza 5. Kiasz Hermann, V., Váczi kör út 16. Kellner és Mohrlüder, VI., Gyárutcza 29. Kogutowicz és társa, V., Rudolf-rakpart 8. Kosmos műintézet, VI., Aradiutcza S. Kunosy Vilm. és fia, VI., Teréz-körút 38. Langer Ede és fia, IV., Zsibárus-utcza 1. Lauffer Ferencz, II., Tégla-u. 14. Légrády Testvérek, V., Váczikörut 7 8. sz. Leitersdorfer József, IV., Károlykörut 7. Lengyel Lipót, V., Vadász u. 35. Lövv Ede, V., Klotild-utcza 24. Márkus Samu.V., Báthory-u. 20. «Mercur» (Böhm Lajos), IV., Kecskeméti-utcza 5. Pesti Könyvnyomda részv.-t. V., Hold-utcza 7. Posner Károly Lajos és fia, VI., Csengery-utcza 31. Preszburg Frigyes, V., Aranyutcza 14. Pscherhofer Vilmos,V., Sólyomutcza 18. Pulyanovszky György, VII., Izabella-utcza 3/b. Rigler József Ede, VI., Rózsautcza 55. Rinder Márton, Gellérthegy Spitzer és Somogyi, VII., Klauzál-utcza 31. Stern Adolf, VII., Dob-u. 69. Ullmann József, IV., Régi postautcza 4. Várnai Fülöp, IV., Régi postautcza 3. Vass Tivadar, V., Alkotmányutcza 7. Waldner Ágoston, V., Zrinyiutcza n. Vesseli és Soltó, VI., Szerecsenutcza 33..Weisz Lipót, VI., O-utcza 29. Weisz Manó és Társa. VII., Csányi-utcza Litografia-kövek. Gruber János, V., Széchenyi-utcza és Tükör-utcza sarkán. Bájkovetz Mihály, VIII., Práterutcza 39. Heller Mór; VI., Teréz-körút 3. Huszka János, V., Erzsébet-tér. Jelinek József, VI., Gyár-u. 36. Mohacsek M., IV., Gránátos-u. S. Morelli Gusztáv tanár, IX., Iparművészeti muzeum, Pollák Zsigmond, VII.. Király-u. 75. Pusztay Pál, VI., Sziv-utcza karxietszők. Rauschbauer Nándor, VIII., Népszinház-utcza 12. Rosenberg Adolf, VII., Dohány-. utcza 3. Schmidt János, Kemény Zsigmond-utcza 15. Sonnenfeld Vilmos,VI., Gyár-u. 45. Szikra Károly, VI., Rózsa-u. 82. Szmolka Vilmos, VII., Izabellautcza 6.

50 224 X. G R A F IK A I I P A R. Ábrányi Lajos, II., Fő-u. 21. Aczél Henrik Emil, Iparművészeti muzeum, Üllői-út. Aggházy Gyula, VI, Andrássy-út 71. Baditz Óttó, VI.. Kmetty-u. 27. Balló Ede, VI., V árosi, fasor 26. Barsy Adolf, VI., Bajza-u. 19/c. Basch Árpád, V., Nádor-u. 13. Basch Gy., VI., Városi, fasor 31. Benczúr Gyula, VI, Bajza-u. 19. Bihari Sándor, VI., Aradi-u. 59. Boemm Rítta. VII., Garay-u. 20. Böhm János, VIII., Vas-u. 5. Boros Rudolf. V. kér. főreáliskola. Boruth Andor, VI., F.-erdősor 7. Both Menyhért, VII., Damjanichutcza 5. Braunecker Stina bárónő. IX., Erkel-utcza 6. B rodszkysán d.,v I,Izabella-u. 44/b. Bruck Lajos, I., Döbrentey-u Hermina, V.. Mérleg-u. 3. Miksa, VI., Epreskert-u. 14. Burger Lajos, VI., Pálma-u. 10. Cserépy Árp., VII., Csömöri-ut 17. Csók István, VI., Kmetty-u. 17. Dörre Tivadar, II., FŐ-u Festőm űvészek. Dudits Andor. VI., Vörösmartyutcza 35. Edvi Illés Aladár, VII., Óvodautcza 3. Egerváry-Potemkin Gusztáv, VII., Hermina-út 21. Endrey Sándor. V.,Kálmán-u. 15/b. Ellinger Emil, IV., Régi posta-u. 11. Faragó József, VI., Rottenbillerutcza 46. Feichtinger József, VI., Terézkörút 20. Fényes Adolf, VI., Vörösmartyutcza 34. Ferenczy Károly, VI., Vasváry Pál-u. 9. Glatter Ármin, V I I, Damjanichutcza 30. Glatz Oszkár, V., Akadémia-u. 6. Glück Károly, V., Alkotmányutcza 14. Goldreich Géza, IV., Vámházkörút 4. Grosz Béla, V., Árpád-utcza 10. Grünwald Gergely Imre, II., Fő-utcza 21. Grünwald Béla, VI., Izabella-u. 13. Gyöngyvirági Eugénia, I., Attilautcza 58. Gyulay László, I., Mészáros-u. 32. Háry Gyula, VI., N.-János-u. 14. Hegedűs László,VI., Bajza-u. 19/c. Heverdle Ferencz,VIII, Kőfaragóutcza 3. Heyer Arthur, VII., Amerikai-út 5. Hiíberth L. Irén, VI.. Andrássyút 83. Hofrichler József, VII., Nefelejtsutcza 59. Horti Pál. VI., Podmaniczky-u. 31. Horthy Béla, VI., Kmetty-u 17. Innocent Fér.. IV, Zöldfa-u. 31. Ipoly Sánd..VI., Andrássy-út 127/a. Istvánffy Gy, I., Városmajor-u 28. Jászai József. VI., Teréz-körút 22. Jendrassik Jenő, VI., Városligetifasor 26. Kacziány Ödön, VIII., Népszinházutcza 23. Kann Gyula, V., Váczi-út 18. Kardos Gyula, VI., Kmetty-u. 27. Karlovszky Bertalan, VI. kér., Damjanich-utcza 32. Kárpáthy Rezső, VII., Aréna-út 2. Karvaly József, VI., Aréna-út 42. Katona Nándor, Újpest, Palóczyutcza 2. Keleti Gusztáv,VI., Andrássy-út 71. Kéméndy Jenő, VI.. m. kir. operaház. Kemenszky Árpád, VI., Vörösmarty-utcza 10/b. Kende István, VI., Gyár-u. 5. Kernstock Károly, VI., Izabellautcza 44'a. Kézdi Kovács László, III., óbudai rakpart 4/b. Kimnach László, VII., Nefelejcsutcza 4. Klaber Gyula, VI., Arena-út 2. Knopp Imre, VI., Aradi-u. 59. Kőnek Ida, VI., Kmetty-u. 25. Korokny ainé Kotsi-Horváth Jolán, VI., Szondy-utcza 63.. Koszkol Jenő, VII., Garay-u. 9.

51 X. G R A F IK A I IP A R. 225 Koszta József, VI., Bajza-u. 19/c. Krenner V., II., Szemlőhegy-u. 8. Kriesch Aladár, VI., Bajza-u. 19/c. Krupka Ferencz, IV., Kálvin-tér 8. László Fülöp E.. VII., Pálma-u. 10. Lechner Gyula, VIII., Baross-u. 10. Lenkeiné Heffmann Ilona. VI., Andrássy-út 6. Linek Lajos, Újpest, Deák-u. Lohr Ferencz. VII., Klauzál-u. 2. Löschinger Hedvi:, V., Lipótkörút 17. Lotz Károly, VI., Bajza-u. 19. Lukáczy Lajos, VI., Bajza-u. 19/c. Lyka Károly, «Uj Időka szerkesztősége. Madarász Viktor, VI., Városligeti fasor 45. Madarassy Erzsi,X., Szabóky-u. 33. Mannheimer Gusztáv,VI., Kmettyutcza 27. r Margitay Tihamér, VIII., Barossutcza 79. Márk Lajos, VI., Kmetty-u. 27. Markó Ernő, I., Lógody-utcza 43. Markovits Iván, II., Fiume szálloda. Mednyánszky László báró, Vi., Vasváry Pál-u. 9. Mihálik Dániel, VIII., Szűz-u. 3. Minich Ida, VI., Nagy János-u. 12. Molnár Géza, VI., Hungária-körút 53. Moretti Lusztig Rezső, VII., Csömöri-út 36/a. Nadler Emma,VI., Szondy-u. 98/B. Róbert, VI., Andrássy-út 71. Nagy Lázár, VIII.. Baross-u. 57. Zsigmond, VI., Andrássy-út 70. Németh Bertalan, Újpest,Wekerleutcza 8. Németh Lajos, VIII., Rökk Szilárdutcza 3. Neogrády A., VI., Andrássy-út 71. Nyitray József,VII., Kerepesi-út 56. Olgyay Ferencz, VIII., Szűz-u. 3. Oskó Lajos, VII., Pálma-u. 10. Pállya Celestin, VI., Aradi-u. 62. Pap Henrik, VIII., Iparművészeti iskola, Kinizsy-u. 33. Pap Sándor, VI., Bajza-u. 19. B. Pauly Erik, X. Rezső-tér 3. Paur Géza, Vasárnapi Újság szerkesztősége. Peske Géza, VII., Damjaních-u. 51. Polgáry Géza. VIII., Stáhly-u. 1. Poll Hugó, VII., Szabó József-u. 6. Pörge Gergely, R.-Palota, vasututcza 35/b. Radoné Hirsch Nelli, VI., Andrássy-út 70 Rippl-Rónai József, IV., Kossuth Lajos-utcza n. Roskovics lg., VIII.,Rökk Sz.-u. 39 Rosenmayer Fér., Újpest, Deákutcza 37. Rubovics Márk, Újpest, Vörösmarty-u. 12. Rudnay - Nikolics Ilona, VII. Akáczfa-u. 43. Schutt Elemér, VII., Erzsébetkörút 1. Spányi Béla, I., Városmajor-u. 37. Spanyik Cornél, VI., Nagy Jánosutcza 27. Stark Teréz, VI., Rózsa-u. 59. Stetka Gyula, VI., Bajza-u. 19/c. Stróbl Zsófia, VI., Bajza-u. 26. Szalay Károly, VI., Dessewffyutcza 38. Szamossy László, VII., Rottenbiller-u. 12. Szánthóy István, VI., Váczi körút 43. Szegedy-Maszák Hugóné, VIII., Muzeum-körút 18. Székely Árpád, VI., Bajza-u. 19/c. Székely B., VI., Andrássy-út 71. Szemléi' Mihály. VI., Bajza-u. 13. Szenes Fülöp,VI., Bajza-utcza 19/c. Szinyei Merse Pál, IV., Kossuth Lajos-utcza 11. Szirmai Antal, II., Fő-utcza 83. Szlányi Lajos, VIII.. Szűz-u. 3. Szűk Endre, VIII.. Fecske-u. 8. Tahi Antal, II., Török-u. 32 a. Telegdy László, X., Héderváryutcza 34. Telepy Károly,VI., Andrássy-út 69. Telkessy Valér, I., Dísz-tér 16. Thein Miksa, V., Bálvány-u. 17. Tolnai Ákos, VI., Városligeti-fasor 22. Tornai Gyula,VI., Damjanich-u.32. Túli Ödön, VI., Nagy János-u. 2. IJdvary Géza, VI., Bajza-u. 19/c. Ujházy Ferencz, Vili., Vas-utcza 1. M agyar könyvker. egyl. évkönyve X I, évf. 5

52 22Ó X I. P A P ÍR G Y Á R A K R A K T Á R A I. X II. P E C S E T V IA S Z G Y A R A K. Ürmössi Sándor, VIII., Józsefkörút 107. Vajda Zs., VI., Epreskert-dtcza 14. Vaskovics Erzsi, I, Városmajorutcza 64. Vastagh Géza, IV., Váczi-utcza 84. Vastagh György, IV., Váczi-u. 84. Vaszary János, I., Uri-utcza 64. Wetzei György, VIII., Sándorutcza 30/b. Zeller Mihály, VII., Murányi-u. 48. Zemplényi Tivadar, I., Fehérváriút 26. Zilzer Antal, VI., Teréz-körút 37. Zombory Lajos, Vili., Rökk Szilárd-u. 39. X I. Papírgyárak raktárai. (Budapesten.) A n d ré n y i Zsigm on d, VI., Podmaniczky-utcza 41. E lső m a g y a r p a p írip a r ré s z v é n y -tá r s a s á g V., Mérleg-u. 9. F e lln e r L eó, műszaki papírok gyári raktára, V., Váczi-út 12. Fium ei p ap írg y ár, I., Országház-utcza 47. F o g a ra s c h e r L a jo s, az «Elbemühb> papírgyár és kiadótársaság képviselője, V., Béla-utcza 4. G ál és N eu m ayer, V., Kálmán-utcza 16. G alitzen ste in H., VI.. Hajós-utcza H e rm a n etzi p a p írg y á r-ra k tá r, VI., Gyár-utcza 64. K á n itz C. és fiai. V., Dorottya-utcza 12 L ey k a m -J o se fsth a l-i részv.-társ., V., Akadémia-utcza 8. M a g y a r v e g y k é s z itm é n y ü p a p írg y á r, V., Kálmán-utcza 12. M iiller te s tv é r e k, V., Sólyom-utcza 13. M iirzth a li p a p írg y á r, képv. Sas és Bauer, VII., Teréz-körut 36. P é te r fa lv i p a p írg y á r ra k tá ra, V., Arany János-utcza 10. P o s n e r K á r o ly L a jo s és fia, V., Harminczad-utcza 6. R ig le r J ó z s e f Ede, részv.-társ. V., Erzsébet-tér 19. S m ith és M eyn ier, kir. szab. fiumei papírgyár raktára, V. kér.. Vadász-utcza 36. S ch u ler József, VI., Dalnok-utcza 26. T h e re sie n th a li p a p írg y á r, képv. Felbert Gyula, V., Erzsébet-tér 4. X I I. Pecsétviasz-gyárak. H o sh sin g e r T e s tv é r e k, VII., Almássy-tér S. J a ritz N ándor, IX., Mátyás-utcza 10. S ch a rsch m id O szk á r, V., Nagykorona-utcza 23. S ch m id eg F á n i és T á r s a, VII., Wesselényi-utcza 8. S ch ö n w a ld J., V., Nagy-korona-utcza 23.

53 X III. H A N G S Z E R Ü Z L E T E K. 227 X I I L H an gszerü zletek. A p p el F eren cz Ig n á cz, IV., gróf Károlyi-utcza 24. B árány D ezső, VII., Kerepesi-ut 57. B é csi z o n g o r a k é s z itő k első iparszövetkezete, IV., Váczi-u B e rg m a n n A n d rá s, VI., O-utcza 22. B é ts i Im re, VII., István-tér 7. B u r g e r K á r o ly, Vili., Mária Terézia-tér 5. B rü ck n e r N ándor, IV., Magyar-utcza 4. Chm el J. és fiai, V., Haas palota. C sup ort József, IV., Koronaherczeg-utcza 9. D ehm al K á ro ly, IV., Károly-körut 20. D eutsch G áborné ö zv., V., Erzsébet-tér 7. D eutsch Jó zsef, VII., Csányi-utcza 4. Dim K á r o ly, II., Batthyány-utcza 1. É d e r A n ta l G y u la, IV., Váczi-utcza 23. Eichler A., VII., Erzsébet-körút 26. F ach T am ás, VI., Izabella-utcza 3/6. F ö ld v á ri M átyás, VIII., Sándor-utcza 32. Fuhrmann Jakab. VII., Huszár-utcza 4. H abits A n ta l, VII., Erzsébet-körút 42. H a v lic s e k K á r o ly, Vili., Or-utcza 9. H e c k e n a s t R ó b ert, IV., Gizella-tér 2. H e v e s i B a lá z s utóda, VIII., Kerepesi-ut 10. H o rvá th Istv á n, ő cs. és kir. Fensége, József fhg. udvari szállítója, VII., Erzsébet-körut 2.' (Gyár: VII., Szövetség-utcza 10.) J eg esi G éza, VI., Nefelejts-utcza J e r z s a b e k B o n if., VIII., Kerepesi-ut 11. Jord a Ján os, VI., Váczi-körut 31. K a im l F eren cz, IV., Ujvilág-utcza 6. K a ra n its F eren cz, VII., Rózsa-utcza 39. K a to n a József, VII., Verseny-utcza ó. K e r e s z t é ly S án d o r, VI., Váczi-körut 21. K lim o n d a F eren czn é, IX.. Liiiom-utcza 41. K re m sir G erson, VI., Király-utcza 34. M arz János, V.. Váczi-körút 14. K o h n A lb e rt, IV., Kigyó-utcza 6. K u lh a y A n d rá s, IV., Károly-körut 11. K u r z János, VIII., Vas-utcza 5. L au m an n R óbert, VII., Erzsébet-körút 36. L e n g y e l G u s z tá v, VIII., Rökk Szilárd-utcza 35. L é d e czi S á n d o r, VIII., Üllői-út 46. L eitn e r G yu la, IV., Koronaherczeg-utcza 11. M aresch A n ta l, IV., Kossuth Lajos-utcza 1. M o g y o ró s y G y u la, VII., Kerepesi-út 71. O ppelt V en czel, VIII., Tömő-utcza 19. O rszá gh Sándor, VI., Szondy-utcza 36. Papp B éla, V., Sas-utcza 4. P ilá t P ál, V., Ferencz József-tér 3. P la c h t te s tv é r e k, VII., Erzsébet-körut 16. 5'

54 228 X IV. K Ö N Y V K Ö T Ő K. Plebán Nándor, IV., Koronaherczeg-utcza n. Pliverics Miksa, VIII., Sándor-utcza 22. Pokorny József, VIII., Mária Terézia-tér 16. Reményi Mihály, VI., Király-utcza 44. Rieger Testvérek, VII., Garay-utcza 48. Sandner Vilmos. VIII., Konti-utcza 13. Schunda Ferenczné, IV., Magyar-utcza 50. Schunda Venczel József, cs. és kir. udv. hangszergyáros és zenemű-kereskedő, IV., Magyar-utcza 18. és 26. Schwirsch Lipót, VII., Dohány-utcza 10. Sternberg Ármin és Testvére, cs. és kir. szab. hangszergyár. Főraktár és iroda : VII., Kerepesi-út 36. Gyár : VII., Klauzálutcza 3. Stowasser J., II., Lánczhid-utcza 5. Strobel Rezső, IV., Váczi-utcza 22. Svigulinszky János, IV.. Szervita-tér 5. Szerencsy István, VIII., Stáhly-ntcza 1. Szcepanovszky Zsigmond, IX., Soroksári-utcza Tanczer György, IV., Hajós-utcza 11. Varga Pál, VIII.. Rökk-Szilárd-utcza 3. Varjú Ignácz, VIII., Kerepesi-ut 47. Varjú Károly és Társa, VIII., József-körút 20. Végh B. Károly, Vili., Kerepesi-ut 63. Végh Vilmos, VIII.. Kerepesi-ut 63. Weidich Oszwald, VIII., József-körut Wurm József, IV., Váczi-utcza 13. Zimmer K. Ottó, VI., Teréz-körut 2 4. Athenaeum r.-t. VII, Miksa-u. 4. Augenfeld Lipót, VII, Ovodautcza 19. Boldog Lajos, I, Németvölgyiutcza Breuer Zsigmond, VII, Károlykörút 9. Brust Sándor, VII., Bethlen-u. 9. Czettel és Deutsch műintézet, V., Báivány-utcza 12. Dárday Aladár, VII, József-utcza 11. Dochnál és Pausz, I, Tárnok-u. 5. Egressy Dezső, V, Jószef-tér 13. Eibisch Adolf, VI, Uj-u. 7 X I V. K ö n y v k ö tő k. (Budapesten.) Eigner János, VIII, Konti-u. 22. Ellinger és Kazesnik, IV, Régiposta-utcza 48. Érczhegyi Ferencz özvegye, I.Szt.- Háromság-tér 7. Érczhegyi Géza, V, Hold-u. 27. Erdélyi Lajos II, Iskola-u. 40. Erlesbek Albin, VI, Dessewffyutcza 40. Fenyő Ferenczné, VIII., Práterutcza 3. Feuerstein Ferencz és társa, VI, Szerecsen-utcza 50. Fodor Kálmán, I, Alagút 1.

55 X IV. K Ö N Y V K Ö T Ő K. 229 Fővárosi nyomda és von.-int. VI, Podmaniczky-utcza 37. Frankendorfíer Lajos, II, Lánczhidutcza 2. Franki és Werner,V, Báthory-u. ió. Franklin nyomda r.-t. IV, Egyetem-utcza 4. Fritz József, IV, Kígyó-u. (Párisiház) 21. Furmann Gyula, VII, Dob-u. 14. Geller József, IV, Egyetem-u. 2. Gera Károly, VIII, Baross-utcza 41. Golakovszky F., IV, Szervita-tér 8. Goldberger Ignácz, II, Fő-u. 23. Gottermayer Nándor, IV, Királyi Pál-utcza 5. Graváts Tivadar, II, Iskola-u. 38. Greskovits József, Vili, Zerge-u. 8. Grolig József, II, Fő-utcza 30. Gutfried Lázár, VI, Révai-u. 12. Güttler Antal, VII, Dohánv-u. i/b Haas Győző, VI. Váczi-körút 31. Halfer József, IV, Városház-tér 2. Hamburger és Birkholz, V, Csákyutcza 13. Hanser József, IV, Fér. hazára. Hermann Győző, VI, Csengeryutcza 54. Hirhager Károly, V, Nádor-u. 32. HochwirFerencz, I, Verbőczy-u. 7. Hollfelder Ján., özv., IV., Koronaherczeg-utcza S. Hornyánszky Viktor nyomda, VI, Aradi-utcza 14, Horovitz Vilmos, VI, Lovag-u 7. Höffer Ferencz, VIII József-körút 9. Hungária-könyvnyomda, V, Váczikörút 34. Indrák Józsefné, IV, Ujvilág-u. 14. Kamiét Izák,-VI, O-uicza 36. Kanitz C és fiai, V, Vadász-u. 2,8. Kiss Valdemár, VIII, Üllői-út is. KLsskó Sándor, VII, Wesselényiutcza 39. KlacsmányiNándor, IV,Váczi-u. 53, Klein Ignácz, VII, Erzsébet-körút 42. Kohn Jakab, VI, Szerecsen-u. 33. Kollmann Ferencz, II, Iskola-u. 10. Kosmos műintézet, VI, Aradi-u. 8. Kovács Géza, V, Hold-u. 3. König Samu, VII, István-tér 16. Kőszegi Rezső. VI, Próféta-u. 6, Krausz János, VI, Zsibárus-u. Kner Vilmos. VI, Ó-utcza 15. Krauth N.. VII. Eötvös-utcza 34. Lázár György, IV, Koronaherczegutcza 3. Légrády Testvérek, nyomdai czég, V, V á c z i - k ö r ú t 78. Leszik Károly, VIII, Szentkirályiutcza 6. Löblovitz Zsígmond, VII, Csömöri-út 54. Löwi és Schreiber, V., Vadászutcza 17. Ludvig Ló'rincz, I, Szentháromság tér 2. Luksch János, VII, Wesselényiutcza 9. Maksyskó József, VI, Dessewffyutcza 38. Mencsik Ferencz. IX, Lónyay-u. 2. Molnár Mihály, IV. Hajo-u. 12. Mutschenbacher Ferencz, VIII, Rokk Szilárd-u. 16. Miiller Adolf antiquarius, VJII, Üllői-út 12. Müller György, V. Vadász-u. 30. Neumann Lipót, VIII, Muzeumkörut 10. Nuofer Kár., V. Zrinyi-utcza 9. ((Országos közp. közs. nyomdai) VI, Váczi-körút 61. Pardavy Józsefné, V ili, Revitzkytér 5. Pesti könyvnyomda részv. társ., V., Hold-u. 7, Pollák Ignácz,Vili, Kerepesi-út 49- i Posner Károly Lajos és fia. VI,! Csengery-u. 31. Redő testvérek, V, Klotild-u. 20. Reich Károlyné, özv., IV, Királyi Pál-u. 11. Reichenstein Vilmos, IV, Vácziutcza 69. Rittenbacher László, V, Erzsébetiéi' 13. Róth és Krausz nyomdai czég, VII, Kertészutcza 23, Rózsa Kálmán és neje, VIII, Szentldrályi-utcza 30. Scháchter Izsák, VII., Kazinczyutcza 44. Scháchter Mayer, VII, Király-u. 21. Schey János, V, Akadémia-u. 11.

56 2 3 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. Schodisch Kár., VII, Dob-u. 15. Sávoli Zsigmond, VII, Királyutcza 27. Sebők Gyula, VI, Dessewffy-u. 21. Singer Adolf, VI, Váczi-körút 19. Szalatnai és Weichner utóda. IV, Aranykéz-u. 4. Székely Aladár, VII, Klauzálutcza 6. «Szt.-István-társulat», VIII, Szentkirályj-utcza 28. Tiszka Ágostoné, VIII, Zerge-u. 5. Titl Lipót, II, Fő-utcza 4. Tonkovits György, VII, Terézkörút 4S. Tráger Ödön. VII, Dohány-u. 2. Vendéghegyi Gi, VII, Dohányutcza 5. Vértesi Gusztáv. IV, Eskü-út 5. Waldner Ágoston, V. Zrinyi-u. 11. Warenke Ferencz, VI, Dessewffyutcza 37. Warverka Róbert, VI., Lovagutcza 17. Weisz Simon, VI, Dessewffy-utcza Wendt és fia, VII, Károly-körut 19. Wolfner Ignácz, VI, Mozsár-utcza 10. X V. Ü zleti helységnévtár. A) M agyarország. (A lakosság száma évi népszámlálás adatai szerint.) Ada. (V. P. T.) Bácsm. 11,074 I é B e r g c r Adolf, könyvkereskedés. Alsó-Kubin. (P. T.) Árvám S i r s c h f e l d Adolf, könyvkereskedő. Apatin. (H P. T.) Bácsm '/ i'eissm a / m Nándor, könyvker. S z a r a d i t t József, K. P. Ny. Arad. (V. P. T.) Aradra. 42,052 1., megye és püspöki székhely, ln g u s z J. és fia, könyv- és papirker. A e r p e l Izsó, könyv-, zenemű- és papirkereskedő. Á l é i n M., ifj., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. A o s m i n s z k y L., könyvker. A r a u s z Paulin, Colp. R é v é s z Nándor, könyv- és papirkereskedés. Baja. (H. P. T.) Bács m. 19, C s e r m á k Sándor, könyv- és papirker. A é o llá r A., könyv-, hangjegy- és papirkeresk. W a g n e r Antal, könyvker. Balassa-Gyarmat. (P. T.) Nógrádm. 773S 1. A ) a r > a i Ármin, könyv-, mű- és hangjegykereskedő, kölcsönkönyvtár. W e r t k e i m e r Z s. könyv- és papirker. Balázsfalva J V e t t e l F. J., könyvkiadó.

57 XV. ÜZLETI HELYSÉGNÉVTAR. 23I B ártfa. (P. T.) Sárosra H e m z e h n a n n Nándor. S a lffó Mór, könyv- és papirker. B éga-szt.-g yörgy. Torontálm S tr a s s e r Gyula, könyv- és papírkereskedés. Békés. (V. P. T.) Békésm. 25.0S7 1. V é r é r Oszkár, könyvkereskedés. Békés-Csaba. (V. P. T.) Békésm h ccc o r v i n a * (Szihelszky József) könyv- papirkereskedés. L e p a g e Lajos, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. Belényes. Biharm S u s s m a n n Lázár, könyv- és papírkereskedés. B eregszász. (V. P. T.) Beregm f a r k a s )., könyv- és papirker. L é n y e i Jenő, könyv- és papirker. Besztercze. (P. T.) Besztercze-Naszódm J jln d er Károly, könyv- és papirker. S l e v e r Vilmos, könyvkereskedés. je / a u p t M.. könyvkén, kölcsönkönyvtár. S t o l z e r i b e r g L Z, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Z in t - z A. könyv- és papirkereskedés. B eszterczebánya. (P. T.) Zólyomra L r á n s z k y Elek. könyv-, mű- és papirker. S o n n e n f e l d Mór. könyv-, mű- és papirker. Bezdán. (P. T.) Bácsm S o h r Zsigmond. Colportage-ker. Bihar-D iószeg. L e u t s c h József. Billéd. (P.j Torontálm ( le i s s József. Bonyhád. (V. P. T.) Tolnám í t a u b i c s e k Izor, könyvkén Böszörm ény. (V. P. T.) Hajdúm. 21, K o c s i s Lajos. Brassó. (V. P. T.) Brassóm. 30, B r a s s ó i L a p o k n y o m d á j a, könyv- és papirkereskedés. G a b o n y Vilmos, könyv-, zenemű- és papirker. I fie m e s c h Vilmos, könyv-, mű- és hangjegykor. I l y n e k Frigyes, könyv-, zenemű- és papirker. L é e r e s z i e s s y B. József. K. Hirl. á lo l'/ l M. F., könyvkor. Z e i d n e r H., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Breznóbánya. (P. T.) Zólyomra K r e i s l e r I., könyvkén Budapest. (H. V. P. T.) fővárosa 491, A k a d é m ia i könyvkiadóhivatal. A p o l l o Í r o d. é s 'n y o m d a i r é s z v é n y t á r s a s á g, v A t h e n a e u m s részvénytárs., könyvkiadó. A u f r e c h t é s G o ld s c J n m ie d. részlet-üzlet. L t á r á ' Ferencz és testvére, könyv- és xenernűkeresk. tb a r ta Lajos, könyv- és colportageker. B a r ia lit s Imre, könyvkiadó. könyvkiadó.

58 XV. ÜZLETI H ELYSÉG N ÉVTÁR. Budapest. (H. V. P. T.) fővárosa 491, B i b l i a - t á r s a s á g, angol. t ü o r o s Ignácz, könyvk. és ódond. t D e u t s c h - f é l e műintézet. D e u t s c h Zsigmond és Társa, könyvker. -D o b r o w s k y Ágost, könyvker. t D o b r o w s k y e s t á r á n k é, könyvkiadó. E g y e t e m i könyvnyomda. K g g e n b e r g e r - f é l e könyvker. i t h i u r o p a * Í r o d. é s n y o m d a i r é s z v é n y t á r s a s á g, könyvkiadó. t á r á n k é Pál, könyvker. É r á n k U n - T á r s u l a t, könyvkiadó. G e r l a c h e s t s c h e n k, képző- és iparművészeti könyvkiadók. G e r ö I. Imre, könyv-, hangjegyker., ódond. G o l d g r u b e r Mór, könyvker. és ódond. G r i ll Károly, udv. könyvker. G r i m m Gusztáv, könyvkiadó. <í H a r m ó n i a * részvénytárs., hangjegykiadó és keresk. J S e r z i g M i k e n fíó > k ja, könyvkereső. H o r n y á n s z k y Viktor, könyvker. és kiadó. T lo r o v it z Lajos, könyvker. és ódond. «H a n g á r ié in könyvkiadó. I C a tz G., könyv- és térképker. K e ll József, könyvk. J ú liá n Frigyes utóda, egyetemi könyvker. A lö k n e r Ede, hangjegykiadó. K o g u t o n 'lc z Manó és Társa, M. földrajzi intézet. T o k a i Lajos, könyvker. v A o n y n e S ' K á l m á n * részv.-társ., részlet-üzlet. J í ö z p o n t i. A n t i q u a r i u m és könyvkereskedés. «K o sm o s» írod. részv. társ., könyvkiadó. K o s f y á l Jenő, könyvk. és ódond. L a m p e l Róbert, udv. könyvker. és kiadó. J t a n d a u József, könyvkeresk. t L a p p e r t A., újság- és colportageker. J t a iiffe r Vilmos, könyvkiadó. T a u. f f e r T., kölcsünkönyvtár. T r ig r ú r iy t e s t v é r e k, könyvkiadók.. 1 k a n d i Mór, kölcsönkönyvtár. M é h n e r Vilmos, könyvkiadó. s M u n ic ip ia * kiadóhivatal és könyvkereskedés. J V á d o r Kálmán, könyv-, hangjegyker., kölcsönkönyvtár. M a g é i Ottó ifj., könyv-, műkereskedés-, kölcsönkönyvtár- és ódonkönyvkereskedés. O e r t e l t S á l i n t könyvker. és ódond. O r s z á g o s K ö z p o n t i K t z s é g i é V y ó m d a részv.-társ. könyvkereskedés. «P a llo s * részvénytárs., könyvkiadó. P á t r i á n i r o d. v á l l a l a t é s n y o m d a i r. - t á r s., könyvkiadó. t P a u k e r S. Ágost, építészeti, képző- és iparművészeti könyvkereskedési iroda. P j 'e if 'e r Ferdinánd, könyvker. P o lit z e r J. é s fi,a, könyvkeresk., kiadóhivatal és ódond.

59 XV. ÜZLETI H ELYSÉG N ÉVTÁR. 235 Budapest. (H. V. P. T.) fővárosa 491, 'R a n s c h b u r g Gusztáv, könyvker. és ódond. R á t h Mór, könyvker. és könyvkiadó. R é v a i t e s t v é r e k, irod. intézet részv.-társaság, könyvkereskedés, könyvkiadóhivatal és bizom. R é v a i Leó, könyvker., biz. és ódond. R ó n a i Miksa, könyv- és papirkereskedés. R ó z s a Kálmán és neje, könyvkiadó. 'R ó z s a v ö l g y i é s t á r s a, udv. hangjegyker. R u b in s te in Izidor, könyv- és képker. S c h e n k Ferencz, könyv- és colportageker. S c h w a r c z Ignácz, könyvker. ó i n g e r é s V o l f n e r, könyvker. és könyvkiadó. S i n n r e i c h I, colportageker. S t e i e r é s H o f f m a n n, könyv- és papirkereskedés. S t e i n b r e n e r János, kath. könyvkiadóhivatal. S t r a s s e r T e s t v é r e k, könyvkeresk. és ódond. S z é k e l y Aladár, könyvkiadó. S z e n t - I s t v á n i n t é z e t (Wajdits Nándor), könyvkiadó. S z e n t - I s t v á n * - T á r s u l a t,, könyvkiadó. S z ű t s é s T á r s a. kath. könyvker. T o ld i Lajos, könyvkeresk. T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t, könyvkiadó. Z i p s e r é s A ö n i g, könyv-, hangjegy- és papink., ódond., kcs Csacza (V. P. T.) Trencsén m N a c h e r József, könyv- és papirker. Csáktornya. (V. P. T.) Zalam S t r a u s z Sándor,könyv-, zenemű-, hangjegy- és papirker. Csákóvá. (P. T.) Temesm C h u d y testvérek, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. R e u t s c h J., könyvker. Csenger. Szathmárm G r ö s z Márton, könyv- és papirkereskedés. Csik-Szereda. (P. T.) Csikm G y ö r g y j a k a b M., utóda, könyv- és papirker. S z v o b o d a József, könyv- és papirker. Csongrád. (V. P. T.j Csongrádm. 20, W e is z Márk, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Csorna. (V. P. T.) Sopronm jk b h n Móricz, könyvker. Csurgó. (P.) Somogym I. " V ágó A.-né és fia, könyvker. Csurog. Bácsm. 777, 1. IV e is z Fr. J., könyv-, papir- és zeneműkereskedés.. Czegléd. (V. P. T.) Pestm. 27, R ir o s J., könyv- és papirker. S e b ő k Béla, könyv- és papirker. Debreczen. ('V. P. T.) Hajdúm. 56,940 1, C s á t h y Ferencz, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. T r ö h lic h Venczel, könyv- és papirker. L á s z ló Albert, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S z a b ó István, könyv- és papirkeresk. T e le g d i K. L. utóda, könyv-, mű- és hangjegyker.

60 234 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. Deés. (V. P. T.) Szolnok-Dobokam G á l ó c s i Samu, könyv-, mű-, hangjegyker. és kölcs.-könyvtár. Detta. (V. P. T.) Temesm C z ip o r is z Vilmos, könyv-, hangjegy- és papirker. E i s c h e r Jakab, könyv- és papirker. M e l d e n w a n g e r I., könyv- és papirker. M illió n M. Déva. (V. P. T.) Hunyadm H i r s c h Adolf, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Dicső-Szt.-Márton. (P. T.) Kis-Küküllőm J e r e m i á s Sándor, könyvker. JDuna-Földvár. S o m ló Manó. Dunaszerdahely. (P. T.) Pozsonym G o l d s t e i n Józsua. Eger. (V. P. T.) Heves m. 22, E e z n á k Gyula, könyv-, hangjegy- és papirkeresk. É li á s Róza. E n g l a n d e r Adolf. S z o l c s á n y i Gyula, könyv-, hangjegy- és papirkeresk., kölcsonkönyvtár. Endrőd. (V. B. T.) Békésm. 10, y e n c z á l e Mátyás, könyv- és papirker. Enying. (V. B. T.) Veszprémin P o lit z e r Jenő, könyv- és papirker. Eperjes. (V. P. T.) Sárosm. 10, D ir a ld Károly, műint. és könyvkiadó. 'H é r á i S., könyv-, mű- és hangjegykeresk., kölcsönkönyvtár. S t e h r D., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., ódond., kölcsönkönyvtár. Ercsi. (V. P. T.) Fejérm. 5Ó73 1. 'B r n s t J. Ér-Mihályfalva. (V. P. T.) Biharm J L o m á r o m y József. É rsekújvár. (V. P. T.) Nyitram. 11, D é c s i József, könyvker., kölcsönkönyvtár. E t h e y Károly, könyv- és papirker. Erzsébetváros. (P. T.) Kis-Küküllöm. (Erdély) S c h o lte s Albert, könyv- és papirker. Esztergom. (H. V. P. T.) Esztergomm é B u z á r o v i t s Gusztáv, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. S z ik la i Nándor, könyv- és papirker. Fehértemplom. (V. P. T.) Temesm ű e p k e Th. utóda, könyv-, mű-, papirker., kölcsönkönyvtár. F élegyh áza. (V. P. T.) Pestm E e u e r Illés, könyv-, zenemű- és papirker. 'H a n c z a y József utóda, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Felka. (V. P. T.) Szepesm G r e is i g e r János, könyvker. Felső-Lövő. (P. T.) Vasm E n d le r Samu, könyv- és papirker. Fiume. (H. V. P. T.) 29, C h i o p r i s G., könyvker. (Fiók.)

61 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. 235 D a s e Gyula, könyvker. (Hromatka Adolf), K. Z. Kcs. T ú l. : Hromatka Adolf 1894 okt. 13. óta. B. : 8993/94. sz. a. :P o lo n io Balli M., könyv-, mű- és papirker. S im o n G., könyv- és műker. S p i e s C a r l o é s T á r s a könyvker. Fogaras. (V. P. T.) Fogarasm T h ie r f e ld Dávid, könyv-, mű- és hangjegykor. Galgócz. (P. T.) Nyitram S t e r n e r Adolf, könyvker. S z ó l d Jakab, könyv-, hangjegy- és papirker. Gyergyó-Szent-Miklós. (P. T.) Csikm K r i c s a Péter, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Gyoma. (V. P. T.) Békésm. 10, K n e r Izidor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Gyöngyös. (P. T.) Hevesm. 16, j í d le r Zsigmond, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. B e n d l Károly. J L o h n József, könyv- és papirker. K o v á c s Fülöp, könyv- és papirkereskedés. L á z á r D. utódai, könyvkereskedés. Gyönk. (V. P. T.) Tolnám J S n g e l József, könyv- és papirkereskedés. Győr. (H. V. P. T.) Győrm. 22,795 K h r e n t h a l Ignácz, könyv- és papirker. G r o s s Gusztáv, kiadó-, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., ódond., kölcsönkönyvtár. R a u lé Ferencz, könyvköt., papirkeresk. L i a i n e r Miksa, könyv-, mű- és hangjegyker., kölcsönkönyvtár. B ö s z le r Károly, könyv-, zenemű- és papirkeresk. S in g e r Gvula, könyv- és papirker. Z e c h m t i s t e r Andor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. Gyula. (V. P. T.) Békésm. 19, B o b a y János, könyv- és papirker. C o r v i n a n y o m d a (Weinstein A.) könyv-, mű-, hangj. és papirkereskedés. Gyula-Fehérvár. (V. P. T.j Alsó-Fehérm. S í67 1. 'V o lz Henrik, colportage-, könyv- és papirker. Halas. (V. P. T.) Pestm. 17, B r a g e r Ferencz, könyvker. Hátszeg. (P. T.) Hunyadm 'B o r z a László. Hatvan. (P. T.) Hevesm / / o j j m a n n M. L., könyv- és papirker. Hód-Mező Vásárhely. (V. P. T.) Csongrádm G r o s z m a n n Benedek utóda, könyv- zenemű- és papirkeicsk. J á e g e r Nándor. Huszt. (V. P. T.) Máramarosm é é te r m e ls te in Fülöp, könyv- és papirkereskedés. Igló. (V. P. T.) Szepesm C s e t é n y i Emil, könyv-, hangjegy- és papirker., kölcsönk. B ö r n c r Gyula, könyv- és papirker.

62 2 j 6 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T A R. Ip o ly sá g. (V. P. T.) Hontm G a g e l Ferenczné. J ászb erén y. (V. P. T.) Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 24, H a y Géza, könyvker. K a lo c sa. (V. P. T.)'Pestm. 18,176!. J o c i c h i m Ágost. K. Z. P. K a p o s v á r. (V. P. T.) Somogym. 12, G e r ö Zsigmond, könyv-, zenemű- és papirker. J S a g e l m a n K., könyv- és papirker. I á é t h e l y i József. K a p u v á r. (V. P. T.) Sopronm js u x b a u m József, könyv- és papirkeresk. K a rá n seb es. (V. P. T.) Krassó-Szörénym I. 'P ü s p ö k i k ö n y v k e r., könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. P r a u t i f e l l n e r K könyvker. V e n c z e / y János és fia, könyv- és papirker. K a rcz a g. (V. P. T.) Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. 18, S z ó 'd i S., könyvker. K a ssa. (V. P. T.) Abaujm. 28, D o b ó Lipót. J i o c z á n y i Béla, könyv-, mű- és hangjegyben L á s z ló Béla, könyv-, zenemű- és papirkeresk. M a u r e r A., könyv-, mű-, hangjegy-, co'.portage- és papirkereskedés, ódond., kiadó- és köles önkönyvtár. M i l d n e r Ferencz, könyv-, mű- és hangjegykeresk, kcs. P o l l á k L., hangjegy- és papirker., ódond. y it é z A., könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. H e r f e r Károly, kiadó. K ecsk em ét. (V. P. T.) Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm. 48, L e k e t e Mihály, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. G a l l i a - f é l e könyvker. S c h w a r t z Soma, könyv-, zenemű- és papirker. S t e i n e r Mihály, könyv- és papirk. K e sz th e ly. (H. V. P. T.) Zalam M é r e i Ign., könyv-, mű-, hangj.- s papirk., kölcsön-könyvtár Á á d a i Ignácz, könyv- és papirker. S n j á n s z k y József, könyv- és papirker. V a s v á r i József, könyv- és papirker. K é sm á rk. (P. T.) Szepesm J L a e r f e l d Vilmos. P e i n e r K., könyv-, mű- és papirker. S c h m i d t C. P., könyv- és papirker. l i i e s n e r 1., F., könyv-, mű- és papirker. és kölcsönkönyvtár. K é z d i-v á s á r h e ly. (P. T.) Háromszékm D á v id Antal, könyv- és papirker. T u r ó c z i László, könyv- és papirker. K is-m arton. (V. P. T.) Sopronm D i c k Ede. G á b r i e l J. K is-s zeb en (P. T.) Sárosm S t e h r Gusztáv, könyv-, zenemű- és papirker. K is -U js z á llá s. (V. P. T.) Jász-N.-Kun-Szolnokm S z e k e r e s József.

63 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. 237 Kis-Várda. (V. P. T.) Szabolcsin : B erg er I., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kcs. Kőhalom. (P. T.) Nagy-Küküllőm G irsch t M., könyvker. Kolozsvár. (V. P. T.) Kolozsm. 32, G ibbon Albert, könyv-, mű- és zeneműkeresk. S íéin János, kiadó, egyetemi könyv-, mű- és hangjegyker. Komárom. (H. V. P. T.) Komáromra. 13, F reisin g er Mór, könyv- és papirker. H a cker Richard, könyv- és papirker. 'Pőcze J., könyvköt. SchÖnw ald Tivadar, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. S p itze r Sándor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Körmend. (V. P. T.) Vasm könyvnyom da részv.-társ. S la r ik Ferencz. könyv-, zene-, mű- és papirker. Körmöczbánya. (V. P. T.j Barsm D em m ia n y L., könyv-, mű-, hangjegy-, papirker., kölcsönkönyvtár. P a x n e r és '/Síron, könyv-, zenemű- és papirkeresk. Kőszeg. (P. T.) Vasm B ó th Jenő, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. Krompach. (V. P. T.) Szepesin B a lk á n y i Simon, könyv- és papirker. Kúnhegyes. (V. P. T.) Jász-N.-Kun-Szolnokm F ek ete Mór és Tsa. Kún-Szt.-Miklós. S ch eib el Márkus. Léva. (V. P. T.) Barsm D u k esz Lipót, könyv- és papirker. JV y itra i és tá r sa könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Liptó-Szt.-Miklós. (V. P. T.) Liptóm L ö w Dezső, könyv- és papirker. Losoncz. (V. P. T.) Nógrádm A a rm á n -féle könyvkeresk., könyv-, mű-, hangjegy- és papirkereskedés. F td iff'a y Ferencz, könyvker., könyvköt. ÓRotti Simon, könyv- és papirker. Lőcse. (P. T.) Szepesm 'B ra u n Fülöp. könyv- és papirkereskedés. B eiss I. Th., könyv- és papirker. Seeliger fk.-féle könyv-, mű- és hangjegyker. Sin ger Elek. könyv- és papirkereskedés. Lúgos. (V. P. T.) Krassóm. 11, Aouspitz Ad., könyvker../fiemes Kálmán, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Mágócs. (P.) Csongrádm F a ilen berg er Ede, könyvker., könyvköt. Magyar-Óvár. (P. T.) Mosonm , gazd. tanintézettel. B r u s z Adolf, könyv- és papirkereskedés. C zéh Sándor, könyv- és műker. Makó. (P. T.) Csanádm. 32, G ciál László, könyv- és papirker.

64 238 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. M alaczka. (P. T.) Pozsonym I. W iesner Alfréd, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkereskedés, kölcsönkönyvtár. M arm aros-sziget. (V. P. T.) Máramarosm. 14, F a u f m a n n A., könyv-, mű- és hangjegyker., kölcsönkönyvtár. M á r a m a r o s i n y o m d a - é s k ö n y v k i a d ó r é s z i '. - t á r s. M a y e r é s S e r g e r, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. jtto s e n th a l Mór, könyv- és papirkeresk. V izn er és D ávid, könyv-, zenemű- és papirker. M aros-vásárhely. (V. P. T.) Maros-Tordam. 14,212 I. lie ic h a r d sp e r g József és Társa, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Tem esvári M., könyv-, hangjegy- és papirker. M áté -S zalk a. (V. P. T.) Szatmárm W eisz Antal, könyv- és papirkeresk. M edgyes. (V. P. T.) Nagy-Küküllőrn jffed rich J. örökösei, könyvker. és kölcsönkönyvtár. T teissenberger G. A., könyv-, mű- és hangjegyker. T t o s n e r N. M ező -K övesd. D a lá zs Ferencz, könyv-, papirkereskedés könyvnyomda. M ezőtúr. (V. P. T.) Jász-N.-Kun-Szolnokm. 23, G ettler Ignácz, könyv- és papirkeresk. G y ikó Károly, könyv- és papirkeresk. M iskolcz. (V. P. T.) Borsodm. 30, F er e n czi B., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kcs. F ó z y Bertalan. G ed eo n. Sándor, könyv- és papirkeresk. L ö v y J. fia, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. Stam berger B., könyv- és papirker. y erő és T á rsa, könyv-, zenemű- és papirkeresk. W agner és Szelényi, könyv- és papirker. M odor. (V. P. T.) Pozsonym D iá n Béla, könyvker. Ife s ts ik testvérek, könyv- és papirker. Mohács. (H. V. P. T.) Baranyam. 14, D ia n á t J.. könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. T tosen tha l M., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker W eiser Miksa, könyv-, zenemű- és papirker. M osony. (V. P. T.) Mosonym W eisz Miksa, könyv- és papirker. M unkács. (V. P. T.) Beregm. 10, D ertsik E., könyv- és papirker. A r o ó Hugó, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. G rünstein és K ozm a, könyv- és papirker. M uraszom bat. (P. T.) Vasm ziscl/er B. és fia, könyvker. N agy-a b on y. (P. T.) Pozsonym O bláth Zsigmond, könyv- és papirkeresk. N agy-a tád. (V. P. T.) Somogym D evyák Ferencz özv. G ünsberger Antal.

65 XV. ÜZLETI H E LYSÉG N ÉVTÁR. 239 N a g y -B á n y a. (P. T.) Szatmárm A ovács Gyula, könyv- és papirker. M o ln á r Mihály, könyv-, hangjegy- és papirker. Satnay József. N a gy-b ecsk erek. (H V. P. T.) Torontálm. 21, G r estis I., könyvker. M a n g o ld Lipót, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. ip leitz Fér. Pál, könyv- és papirker. S ch en k H. Pál, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. N agy-b ittse. (P. T.) Trencsénm S on n en feld Vilmos, könyv- és papirker., kölcsönkönyvtár. N agy-e n yed. (V. P. T.) Alsó-Fehérm F ö ld es Ede, könyv-, papír- és zeneműkereskedés. N agy-k álló. (V. P. T.) Szabolcsin 'P olatsek Ábrahám. N a g y -K a n iz s a. (V. P. T.) Zalam. 20, F iso k éi Fülöp, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. M a ir József, könyv-, zenemű- és papirker. S ch less Antal, könyv- és papirker. V a jd tis József ifj., könyv-, mű-, zenemű- és papirker. N a g y -K á ro ly. (V. P. T.) Szatmárm. 13,475! J iig n e r Simon, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. 2ha n hoffer P.. könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk., kölcsönkönyvtár. T t ir ó c z i Károly, könyv- és papirker. N a gy-k ik in d a. (V. P. T.) Torontálm. 22, J o k ly -féle könyvker. K iadó könyvnyom da.. VTessinger Fáni. fia d á k János. W olf Józsefné. N a g y -K ő rö s. (V. P. T.) Pestm. 24, ib azsó L., könyv- és papirker. G eszner Jenő, könyv- és papirker. Nagy-M arton. (P. T.) Somogym H á tté r Antal. N agy-m ih ály. (V. P. T.) Zemplénin Landesm ann B., könyv- és papirker. N agy-rőcze. jö üchler Béla, könyv- és papirkereskedés. N agy-s zalo n ta. (V. P. T.) Biharm. 12, 'lieich Jakab, könyv- és papirker. N agy-s zeb en. (V. P. T.) Szebenm. 21, M ltsch S., könyv-, mű- és hangjegyker. G abony Vilmos. G r á f Károly. K r a fft W., kiadó és könyvker. M eyer György, könyv- és papirkeresk. S ch m ied ick e A., könyv-, mű-, hangj.- és papirk., kkönyvtár. M ich a elis Ferencz, kiadó és ódond. M ich a elis Lajos, könyv- és papirker. S era p h in G. A., könyv-, mű- és hangjegyker.

66 240 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. Nagy-Szt.-Miklós. (P. T.) Torontálm. 13, R r i e g n e r B. 'W ie n e r Náthán, könyv- és papirkeresk. Nagy-Szombat. (V. P. T.) Pozsonym. 11, H o r o v i t z A., könyv-, mű-, hangj.- és papirk., kölcsönkönyvt. I f i n t e r Zsigmond, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. Nagy-Szőllős. (V. P. T.) Ugocsam D o k to r István, könyv- és papirkeresk. Nagy-Tapolcsány. (P. T.) Nyitram H o r v á t h Janka, könyv-, zenemű- és papirker. P l a t z k ó Gy., könyv-, mű-, hangj. és papirk., kölcsönkönyvtár. Nagyvárad. (V. P. T.) Biharm. 38, S e r g e r S., ifj., könyv-, mű-, hangj. és papirk., kölcsönkönyvtár. H e ly f i László, könyv-, papirker. és nyomda. L á n g József, könyv- és papirker. P a u k e r D., könyv-, mű-, hangj. és papirker., kölcsönkönyvtár. S e b ő J. Imre, könyv-, mű-, zenemű- és papirker. N ám esztó. (P. T.) Árvám S c h e i n M., könyvker. Nezsider. (P. T.) Mosonm H o r v á t h Béla, könyv- és papirker. Nyíregyháza. (V. P. T.) Szabolcsm. 27, H e r e n c z i József, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár. H o f f m a n n B. Béla, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkereskedés. P ir in g e r János, könyv-, hangjegy- és papirker. Nyitra. (V. P. T.) Nyitram. 13, H u s z á r István, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. I r it z e r Zsigmond, colportageker. Ó-Becse. (Pl. P. T.l Bácsm. 16, G a v a n s z k y Boldizsár, könyv- és papirkeresk. L ő n y Lajos, könyv- és papirker. Ó-Kanizsa. (P. T.) Bácsm. 15, 'J j r u c k P. Pál, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Ó-Orsova. (H. V. P. T.) Krassó-Szörénym S ö h m e K., könyv- és papirker. Oravicza. (V. P. T.) Krassóm A é e h r e r K., könyv-, mű-, hangj. és papirker., kölcsönkönyvtár. T i e r a n u I. E., rom. könyvtár. Orosháza. (P. T.) Békésm. 19, P le s s N., könyv- és papirkereskedés. Ó-Zólyom. (V. P. T.) Zólyomm L ö w y Sámuel, könyv- és papirker. P a k s. (V. P. T.) Tolnám. 11, 'R o s e n b a u m Ignácz, könyv- és papirker. Palánka. (P. T.) Bácsm S o r o s Ignácz, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. A r i s t o f e k József, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Pancsova. (H. P. T.) Torontálm. 17, S e c k János, könyvköt. J b v a n o v i t s t e s t v é r e k, könyv-, mű- és hangjegyker., kiadó.

67 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R 24 I J ío t m Sámuel,, könyv- és papirker. V if f Simon, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. y V i t t i g s c h l a g e r K., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Pankota. (P. T.) Aradm B e a m t e r Ödön, könyv- és papirkereskedés. Pápa. (V. P. T.) Veszprémin. 14,261 i. F i s Tivadar, könyv-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvtár../ V o b e l Ármin, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S k o l n i k özv., könyvker. J V a jd it s Károly, akad. könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. Pécs. (V. P. T.) Baranyam. 34, F n g e l Lajos utóda, könyv-, mű-, hangjegy-, colportage- és papirkereskedés. F i s c h e r Ferencz, könyv- zenemű és papirker. F s c h e r Henrik, könyv., zenemű-, papirkereskedés. G i i n s b e r g e r Lajos, könyv- és papirkeresk. W e i d i n g e? N. utóda, könyv-, mű- és hangjegy- és papirker. i f e s s e l y e s H o r v á t h könyvkiadóhivatal és könyvnyomda, P écska. (V. P.) Aradm T tu b e r E., nyomda és könyvker. Petrozsény. (P. T.) Hunyadm f i g u l i Antal, könyv- és papirkereskedés. Pozsony. (H. V. P. T.) Pozsonym. 52, E in a ly Irma, colportageker. H e c k e n a s t G. utóda, könyv-, mű- és hangjker., ódond., kólcsk. L i c h t e n f é l d Salamon, könyv- és papirker. S c h w a r t z T e s t v é r e k, könyv- és papirker. S t a m p f e l Károly, udv. és akad. könyv-, mű- s hangjkereskedés, ódondász. S t e in e r Zs., könyvker., ódond. és kölcsönkönyvtár. T fe is s M., könyvker. és újság. Pöstyén. (V. P. T.) Nyitram G i p s z Hermin. Resicza. (P. T.) Krassóm. 10,164 h J V eisz Adofl, könyv- és papirkereskedés. Rimaszombat. (P. T.) Gömörm L é v a i Izsó, könyv-, mű-, hangj. és papirker., kölcsönkönyvtár. T t a k o t t y a y Lajos. Rózsahegy. (V. P. T.) Liptóm F o h n B., könyv- mű-, hangjegy- és papirker. Y o z á r i k ]., könyv- és papirkereskedés. Rozsnyó. (V. P. T.) Gömörm F a lv i Jenő, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. F u c h s Á. T a u c h l y Nándor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Salgó-Tarján. _(V. P. T.) Nógrádm F r i e d le r Ármin, könyv- és papirker. Sáros-Patak. (V. P. T.) Zemplénm E p e r j e s i I., könyv-, mű- és papirker., kölcsönkönyvtár. T r o c s á n y i B., könyvker. S árvár. (V. P. T.) Vasm J a c o b y B., könyv-, papirker. és kölcsönkönyvtár. S t r a u s z János, köuyv- és papirkereskedés. Magyar könyvker. egyl. évkönyve. XT. évf. 6

68 242 X V. Ü Z L E T I H E L Y S K C ÍN E V T A R. S á to r-a lja -U jh ely. (V. P. T.) Zemplénin. 13, A l e x a n d e r Vilmos, könyvker. L a n d e s m a n n Miksa és Társa, könyv-, hangjegy- és papirkereskedés. T ő r y A., könyv-, mű-, hangj. és papirkeresk., kölcsönkönyvta'r. Segesvár. (V. P. T.) Nagy-Küküllőm H e r m a n n K., könyv-, mű-, hangjegy- éspapirker. T e u ts c h Frigyes, könyv- és papirker. Selm ecz. (V. _P. T.) Hontm. 15, J o e r g e s Ágost özv. és fia, könyv- és papirker.. kölcsönkönyvtár. S ep si-s zt.-g yö rg y. (V. P. T.) Háromszékm R e n k ó Mór, könyv-, zenemű- és papirkeresk S ik ló s (P. T.) Baranyam S in g e r Géza. könyv- és papirker. Sió fo k. (V. P. T.) Veszprémin í l e c h l Mór. könyv- és papirkeresk. Sopron. (V. P. T.) Sopronm. 27, P r e i s z l Antal, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S c h n > a r c z Károly, könyv-, mű- és hangjegyker. T h ie r in g Gyula, udv. könyvker. Süm eg. (V. P. T.) Zalam H a n d l e y Gábor. S z a b a d k a. (V. P. T.) Bácsm. 72, S i t t e r m a n n József, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. G u ttm a n n Hermann, könyv- és papirkeresk. S e u m a n n Mór, könyv-, hangjegy- és papirkereskedés. J / r é c s i A. Nándor, könyv- és papirker. S z é k e 'y Z. é s T á r s a, könyv- és papirkereskedés. Y ig Zsigmond, könyv- és papirkeresk. W ilh e im Samu, könyv- és papirkeresk. S z a b a d s z á llá s. (V. P. T.) Pestm T l e b r e c z e n y József, könyvker. S z a k o lc z a. (P. T.) Nyitram S k a r n i t z l József örökösei, kiadó. S zam o su jv ár. (P. T.) Szolnok-Dobokam / o d o r á n Endre, könyv- és papirker. S z a r v a s. (V. P. T.) Békésm. 24, K r c s m c / r i k Endre, könyvker. S á m u e l Adolf, könyvker. S zász-r égen. (P. T.) Maros-Tordam T l u r g h a r d t R., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S zász-s eb es. (P. T.) Szebenm I lie n t z József, könyvker. S t e g m a n n János, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S z á s z v á r o s. (V. P. T.) Hunyadm F u h r m a n n K könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. G r a e f H., könyv-, zenemű- és papirkeresk. v M i n e r r a» részv.-társ., könyvker. JV ém et, János, könyvker. Szatm ár. (V. P. T.) Szatmárm. 20, L ő v y M., könyv-, mű-, hangjegy- és papirk., kölcsönkönyvtár.. 'R e i z e r János, könyv- és papirkeresk. R o s e n th a l Jakab, könyv- és papirkereskedés.

69 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. 243 Szeged. (H. V- P. T.) Csongrádm. 85, IB a r to s Lipót, könyv- és papirkeresk. C za p ik és T sa, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., ódondász. JEndrényi /m re, könyv- és papirker. S n y e l Lajos, könyv- és papirker. G ön czi I. fózsef, könyv-, zenemű- és papirkeresk. S c tm lh o f Károly, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. 2 r a u b B. és 2 sa, könyv-, mű-, hangj. és papirk., ód., kkönyvt. T á rn a y L., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., ódond. S zeg szá rd. (P. T.) Tolnám. 14, A v r a I. F eren cz Gyula. jséram m er Vilm., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. (In term ü ller Alajos, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker.. :S z é k e ly -U d v a rlie ly. (P. T.) Udvarhelym ü e t e y h Pál, könyv- és papirkeresk. G yartyá n ffy G., könyv-, mű- és papirkeresk., kölcsönkönyvtái'' S zék ely D.., könyvker. Szem erjay Károly. :S «ék es-f eh érv ár. (V. P. T.) Fehérm. 27, R aufm ar/n F.. könyv-, papír-, zeneműken, kt. J é l ö k n e r P, könyv-, hangjegy- és papirker. J E u b i k L., könyv-, mű-, hangjegyker. S i n y e r Ede, könyv-, colp. és papirker., kölcsönkönyvtán. Szentes. (P. T.) Csongrádm. 30, S ta r k Nándor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. ZTnterm üller Ernő, könyv- és papirkereskedés. Szent-Endre. (H. V. P. T.) Pestm S im k ó András. S zen t-g o tth á rd. (V. P. T.) Vasm J ío r á tg Antal, könyv- és papirker. JV ellisch Béla, könyv- és papirkeresk. S zen t-t am á s. (P. T.) Bácsm. 11,728 1, M a n o jlo v ie - i & ít könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Szered. (V. P. T.) Pozsonym S t e r n e r D., könyv- és papirker. Szep si. (V. P. T.) Abauj-Tornam T ó th István, könyv- és papirkeresk. S z ig e tv á r. (V. P. T.) Somogym A o z á r y Endre, könyv- és papirkereskedés S z ilá g y -S o m i yó. (V. P. T.) Szilágym H eim lich K., könyv- és papirkereskedés. S zo ln o k. (V. P. T.) Hevesm. 20, m ákos István, könyv- és papirker. F u c h s Lipót és fia, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. R 'alm ár Miksa, könyv- és papirkereskedés. S z á s z Lipót, könyv- és papirkeresk. S zo m b a th e ly. (V. P. T.) Vasm. 16, cip f'el H. C., könyv- és papirker. G ra n itz Vilmos, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S e ile r I I. utód a i, könyv- és papirker. t/nyer Izidor, könyv- és papirkereskedés. 6 '

70 244 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R Szom oln ok. (P. T.) Szepesm T r ö p e l W. C. könyv- és papirkeresk. T ap o lcza. (P. T.) Zalam L ő w y Béni, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. T a ta. (V. P. T.) Komáromra F n g l a n d e r é s T á r s a, könyv- és papirker. M é s z á r o s János. J V o b e l Adolf, könyv-, zenemű- és papirkeresk. T em es-k ubin. (P. T.) Temesm O b e r l a u t e r R., könyv- és papirker. T e m e s v á r. (V. P. T.) Temesm A r a n y o s s y S., könyv-, mű- és hangjegyker., ódond. v C o r v i n n á könyv-, zenemű- és papirker. F e h n Alajos, könyv- és papirker. a! p á t.r ia n, könyv- és papirkereskedés. p o l a t s c h e k -féle könyv-, zenemű- és papirker. 'H ő s e k G. F. özv. ut., könyv-, mű-, hangj.- és papirk., kkönyvtár. T e r e s Sámuel, könyv- és papirkereskedés. T ite l. (H. P. T.) Bácsm f P la z e k József, nyomd., könyvköt. és papirker. T o k a j. (V. P. T.) Zemplénin Á lé in Márkus, papir-, könyvker. és nyomda. T o ln a. (H. P. T.) Tolnám W e ltm a n n Ignácz, könyv-, zenemű- és papirkeresk. T o rd a. (P. T.) Torda-Aranyosm. 11, F i i s s y é s S z t u p j á r, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. M e n a s á g i Gyula, könyv- és papirker. T örö k -S zt.-m ik ló s. (V. P. T.) Jászra. 18, A c e r d o s Lajos, könyv-, papirker., nyomda és könyvköt. T ren csén. (V. P. T.) Trencsénm G a n s e l Lipót, könyvker. S z ó ld Henrik, könyv- és papirkeresk. T u rócz-s zt.-m árto n. (V. P. T.) Turóczm G á s p á r i k József, könyv- és papirker. G r a b e r Miksa és fia. M o s k ó c z y Ferenczné, könyv- és papirker., kölcsönkönyvtár Ú jpest. (P. T.) Pestm. 23, S c h ö n Bernát, könyv- és papirker. U j-v erbász. (P. I.) Bács-Bodrogm G a r a m s z ö g k y Dezső, könyv- és papirkeresk. Ú jvid ék. (H. V. P. T.) Bácsm. 24, jb r e u e r Viktor, könyv- és papirkereskedés. H e r g e r A., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. j o c i c Luka, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. 'P o p o r i t s " l e s t v., könyvker. S c k á f f e r Péter, könyv-, zenemű- és papirkereskedés. T / rb a n Ignácz, könyv- és papirker. U n g v á r. (V. P. T.) Ungm. 11, L é v a i Mór, könyv-, mű- és hangjegykeresk., kölcsönkönyvtár. 'R o th Hermann, könyvker. V ácz. (H. V. P. T.) Pestm. 14, T e u t s c h Mór. könyv- és papirker. M a y e r S., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker.

71 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R. 245 V á g -U jh ely. (V. P. T.) Nyitram H r ü c k Samu, könyv- és papirker., kölcsönkönyvtár. lí o r o v ü z Adolf, könyvkén és kölcsönkönyvtár. V a ra n n ó. (P. T.) Zemplénin S p ir a Abrahám. könyv- és papirkeresk. V erbó. (P. T.) Nyitram tr e is m a n v Jakab, könyvkén és könyvköt. V ersecz. (V. P. T.) Temesm. 21.S59 1. H a m m e r s c h m i d t K. Ch.,colport., könyv- és papirk., kkönyvtár. f ú r e / m e r J. E. özv. F r e u t z J., könyv- és papirker. S c h m id t Ede, könyv- és papirkereskedés. S t o l l J., könyv-, hangjegy és papirkereskedés, kölcsönkönyvt W e ttl Vilmos, könyv- és papirkeresk. H 'e t t e l é s Y e r o n i t s, könyv- és hangjegyben Veszprém. (V. P. T.) Veszprémin. 12, A ö r e s c s :" B oros, könyv-, zenemű- és papirkeresk. F r a u s z.ű. F i a, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. fp Ó s a Endre, könyv- és papirker. Z a la -E g e rsze g. (V. P. T.) Zalam f f r e i s a c h S., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. A 'e n b r u n n Gábor, könyv-, és papirkeresk. Váffé> János, könyv- és papirker. Z e n ta. (H. P. T.) fcácsm. 25, j S ö r n e r Frigyes, könyvkén S c h r a r c z Sándor, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. S lr a u b Ödön, könyv- zenemű- és papirkereskedés. Z ilah. (P. T.) Szilágym., 6474 k S e r e s Samu, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Zólyom. (V. P. T.) Zólyomm L ő w y Sámuel, könyv- és papirkeresk. Zom bor. (P. T.) Bácsm. 26,435 [ I f a y Fanny, könyv- és papirker. T o v a n o v it s Milán, könvv-, zenemű- és papirker. R a r a k a s e r i. c z Milivoj,'könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk. F ö lt á r József, könyv-, hangjegy- és papirker. S c h ö n A., könyv-, hangjegy- és papirker. Z so ln a. (V. P. T.) Trencsénm P e t y k ó C. J V ü r n b e r g Ármin, könyv- és papirker. Z so m b o lya. Torontóim H u n d é r Rudolf, könyv- és papirkereskedés. B) H orvát-szlavonország. B elovár. (P. T.) Belovár-Kőrösm M e i s c h m a n n J., kiadó, könyv-, mű-, papirkereskedő, kölcsönykönyvtár. F o le s a r Adolf, könyvkereskedés. Brood. (Száva mellett.) (H. V. P. T.) 4938 l L o r s c h y József, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. jr o s c n fe ld S., könyv-, mű-, hangj. és papirker., kkönyvtár.

72 246 X V. Ü Z L E T I H E L Y S É G N É V T Á R S p it z e r B. J., könyv- és papirker., kölcsönkönyvt. D ja k o v o (Diakovar). (P. T.) Verőczemegye S r u c k Miksa, könyv-, mű-, zenemű- és papirkeresk. E s z é k. (H. V. P. T.) Verőczem. 19, F r i t s c h e V., könyv-, mű-, hangj.- és papirker., kölcsönkönyvt. H ö lb lin g Ferdinánd, könyv- és papirkereskedés. H u d e t z K., könyvker. F l e i n Samu, könyv-, colportageker. K a r l ó c z a (Karlowitz). (P. T.) Szerémmegye j. O r g u j a n o v i c Svetozar, könyv-, mű-, zenemű- és papirker. K á r o l y v á r o s. (V. P. T.) 'E e i c h L., könyv-, mű-, hangj. és papirker., kölcsönkönyvtár. S a g a n János, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. K r a p in a. (P. T.) Varasdm S i n o r e é, könyv- és papirker. K ö r ö s (Krizevac). (V. P. T.) Belovárm , J V e u b e r g Gusztáv, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. N a sice. (P.) Verőczem. 37SÓ 1. J Y o r a k o v i é Ignácz, könyvker. P o z s e g a. (P. T.) Pozsegam J ile in L., könyv- és papirker. R u m a. (P. T.) Szerémm, A n d r e a s Georg, könyv-, mű- hangjegy- és papirker. S z is z e k. (H. V. P. T.) J u n k e r S., könyv-, mű-, hangjegy- és papirker., kölcsönkönyvt. V in k o v c e. (V. T.) Szerémm L a u b e r Károly, könyv- és papirker. J le ic h T-, könyv-, zenemű- és papirkeresk. V u k o v á r. (H. P. T.) Szerémm F r e u n d Lipót, könyvkereső. J a n c s i k E., könyv- és papirker., kölcsönkönyvt. V a r a s d. (P. T.) Varasdm. 11,055 ' S t ifle r J. B., könyv-, mű-, hangjegy- és papirk. S t r e i c h e r Károly, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. Z á g r á b. (V. P. T.) Főváros. 40, I l a r t m a n n L., akad. könyv-, mű-, hangjegy- és papirkeresk., kölcsönkönyvt. (Kugli és Deutsch.) f j a r h n a r m Lipót, kiadóhiv. F ő n y i n y o m d a - J i é s z r. - T., könyv-, mű-, hangjegyk. és kiadó. J - o Ú á k é s S c h ö n, ujságker. S u p p a n K.. kir. egyetemi könyv-, mű- és hangejgykeresk. Z e n g g. (P. T.) Lika-Krbavam J J r e l j a n o v i c Ferencz, könyv- és papirkeresk. Z im o n y. (H. V. P. T.) Szerémm. 12, p u ly o János, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. C) Bosznia-H erczegovina. B a n ja lu k a. (P. T. j I V b lf József, könyv- és papirkeresk. M o s ta r. (P. T.j 1 '.662. F a c h e r é s F i s i c s, könyv-, mű-, hangjegy- és papirker. F a d o v ic Vladimír, könyv-, zenemű- és papirkeresk.

73 XVI. E G YLE T I CZIM TAK. 247 S a ra jew o. (K. P. T.j 26, T i u c h w a l d B., könyv-, mű-, hangj. és papirker., kölcsön];. J C a jo n Dániel A., könyv- és papirkeresk. S t u d n i é k a János és Társa, könyv- és papirkereskedés. T h ie r Albert, könyv- és papirkér., kölcsönkönyvtár. X V I. E gyleti czím tár. 1. M a g y a r k ö n y v k e r e s k e d ő k e g y lete. Levelek Hoffmann Alfréd elnökhöz (Eggenberger-féle könyvkereskedés) intézendők. T i s z t i k a r : Elnök : Hoffmann Alfréd. Elnökhelyettes: Benkő Gyula. Alelnökök: Révai Mór, Wodianer Arthur. Maurer Adolf, (Kassa), Stampfel Károly (Pozsony). Főtitkár : Ranschburg Győző. Titkár: Noseda Tivadar. Pénztárnok: Franké Pál. Ellenőr: Kókai Lajos. Könyvtárnok : Petrik Géza. 'V á l a s z t m á n y : F ő v á r o si-. Dobrowsky Ágost, Dunkel Norbeit. dr. Gerő Lajos, Révai Leó, Révai Ödön, Toldi Lajos, Wolfner József, Zilahi Simon. V id é k i-. Darvai Ármin (B.-Gyarmat), Klökner József (Székesfehérvár), László Albert (Debreczen), Lévai Mór (Ungvár), Lövy Adolf (S.-'A.-Ujhely), Lövy Miksa (Szatmár), Sziklai Henrik (Eperjes), Várnay Lipót (Szeged). V á la s z t,m. p ó t t a g o k : Bach János, G.abos Soma, Horovitz Lajos, Mildner Ferencz (Kassa), Joerges Ágost (Selmeczbánya), Tóth Béla (Temesvár). S z á m - v i z s g á l ó b i z o t t s á g : Ranschburg G,, Strasser Bertalan. S e g é l y p é n z t á r. C zélja : Szükségben levő pályatársak ideiglenes vagy állandó segélyezése. Ü gykezelő b iz o tts á g : Benkő Gyula, Franké Pál, Kókai Lajos, Horovitz Lajos, Révai Mór, Wodianer Arthur. C o r v in a. A m. könyvkereskedők egyletének közlönye. M egjele n ik havonként 3-szor. K ö zlem én y ek a lap szellemi részét illetőleg Petrik Géza szerkesztőhöz («Könyves Kálmán» r. t.). k ü ld em én y ek a k ö n y v észeti r o v a t számára Rényi Károly rovatvezetőhöz (Grill-féle udv. könyvkereskedés), zen em ű u jd o n sá g o k Magyar Gáborhoz (Szt.- Endre, Nyaraló-utcza), h ird e té s i m eg b ízá so k és rek ía m á c ziók a szétküldést illetőleg a kiadóhivatalba, a «Pallas» részvénytársasághoz küldendők. Melléklapja:.M a g y a r j K ö n y v é s z e t. M e g je le n ik havonkint egyszer. Szerkeszti 1 ényi Károly. 2. «Csak szo ro sa n a m a g y a r o r s z á g i k ö n y v k e re s k e d ő -s e g é d e k e g y e sü le te. T i s z t i k a r : Elnök: Schaffer János. Alelnök : Lipcsey Kálmán. Titkár: Wohl Manó. Jegyző : CservenkaJenő. Pénztárnok: Lovászy Dezső. Ellenőr: Lechner Kornél. Gazda: Kiszlingstein Sándor. Könyvtárnok: Jáger Gusztáv. Helyeszközlő osztályvezető : Kántor Ferencz., V á l a s z t m á n y : Adler Ignácz, Feuermann Zsigmond, Gergolovits Vilmos, Gerő Lajos, Jacabovits Ármin, Sammüller Károly, Serfőző Gyula, Vermes Dezső.

74 X V I E G Y L E T I C Z IM T Á K.. 'P ótv á la sztm á n y : Schwarcz Jenő. Üngár Ármin. S z á m v iz s g á ló k : Denczer Ignácz Károly, Meri Árpád, Sándor Imre. 'V igalm i b izo ttsá g : Elnök : Lipcsey Kálmán. Jegyző : Wohl Manó. Pénztárnok : Scholtz Róbert. 3. Véréin dér oest.-ung. Buchhandler in W ien. (Osztrák könyvkeresk. egylete Becsben ) minö/c (Vorsitzender): Müller W. M e ln ö k (Stellvertreter) : Hölder A. T itk á r (Schriftführer): Köhler A. Á l t itk á r isteüvertreter): Friese Ottó. ^Pénztáritok (Schatzmeister): Konegen C. r V p é n z tá r n o k (Stellvertreter): Robitschek Ad. "Választm ány : Heck _A., Ideiek H., Mohr R., Pauli H., Schellbach I. O s / e r r.- U n g. P u c M / a n d l e r - C o r r e s p o n d e n z. Az egylet heti közlönye. E lő fizetési ára egész évre 16 korona. H irdetések küldendők:' An die Bestell-Anstalt in Wien, I., Himmelpfortgasse 9. H i r d e t é s i d j: soronként tagoknak 6 fillér, nem tagoknak 12 fillér. R ö n y r é s z e t. Az egyleti közlöny könyvészete számára szánt könyvek küldendők : a) n em ed n y u g a ti, vagy h o l t n y e l v ű e k a obestell- Anstalt»-hoz ; b) tó t n y e l v ű e k (a cseh könyvészet számára) F. A. Urbanek Prag (Perdinand-strasse 25) ; c) h o r v á t és s z e r é n y e lv ű é it a Részvénynyomda könyvkereskedésének Zágrábba. Zenem üvek : német nyelvűek F. Rörich in Wien (I., Kohlmárk 11.), tót nyelvűek Fr. A. Urbanek, Prag (Ferdinand-strasse 25.), magyar nyelvűek Magyar József. Budapest (Muzeum-körut 17.). K ép ek stb. : V. A. Heck, Wien (I, Kárnthnerring 12.). 4. Börsenverein dér Deutschen Buchhandler zu Leipzig. E ln ö k (Vorsteher): Cári Engelhorn (Stuttgart)..A leln ök (Stellvertreter): Johannes Stettner (Freiburg). T it k á r (Schriltführer): Wilhelm Laber (Köln). M titk á ir (Stellvertreter) Emanuel Reinicke (Leipzig). P én ztáritok; (Schatzmeister): Ottó Nauhardt (Leipzig). M p é n ztiá rn o k : Wilhelm Müller (Wien). G e s c h á f t s s t e l l e d. 7J - V e r e i n s im d. Buchhándlerhaus (hova minden megkeresés, vagy levél intézendő). GesehSftsführer, G. Thomálen. E g yleté tagság. Belépési díj 30 márka, évi tagdíj 6 márka. Az egyleti tagok kötelezvék minden változást ezégükben az egyletnél bejelenteni. é / iö r s c n b la tt. Megjelenik naponként. Évi előfizetés egyl. tagoknak ro márka, nem tagoknak 20 márka. Czikkek és közlemények a szerkesztőségbe (Red. d. B.-Bl.) küldendők. Hirdetések a Gescháfts- Stelle czimére küldendők. Hird. árak : Harmadhasábu petit soronként a tagoknak 10 Pb, nem tagoknak 20 Pf., nem könyvárusoknak 30 Pf. R ö n y y v é s z é t a B.-Blattban (díjtalan közlés). Újdonságok küldendők: /könyvek- An die Hinrich sche Buciik. Katalogs-Conto. Leipzig. Blumengasse 2; Zeneművek : An Bartholf Senff Leipzig; Mííczikkek : An Hermáim Vogcl Leipzig.

75 XVII. SEG ÉLYALAP XVII. ALAPÍTVÁNYI a d o m á n y o k A SEG ÉLYALA P JAVÁRA május hó 1 M. könyvkeresk. egylete, bírságpénzekből Közgyűlési gyűjtés (1892) 134 ««1893) 70. ««(1894) ««(isqo ««(1896) 80. ««(1897) ««(1898) 87. ««(1899)100. ««(i90o) 40. ocsak szorosan» egylet Abonyi Jenő. Bpest AdlerZsigmond, Gyöngyös 6. Aigner Lajos, Bpest Anonymus (vidéki) (korona járadék névértékben) Athenaeum-társ Aufrecht Lajos Bach János, Bpest Balkányi Simon. Krompach 10. Balázs Adolf (Grill) Balázs Laura Balázs Laura Bárd Ferencz Barta Lajos Bazsó Lajos, N.-Kőrös Bendel Károly, Gyöngyös 2. Benkő Gyula Berger S., ifj., N.-Várad Blancz József, Pécs Boros Ignácz Buzárovits G.-né. Esztergomio. Csetényi Emil, Igló Darvai Ármin, B.-Gyarmat 10. Davidovics Jenő, Bpest Deutsch Jakab, N.-Szőllős 18 Deutsch Zsigmond Dobrowsky Ágost Bernáth Gyula, Bpest Eigner Simon, N.-Károly 4. Endrényi Imre, Szeged Ethey József, Érsekújvár 10. Falvi Jenő, Rozsnyó Farkas J., Beregszász Feigl Gusztáv, N.-Kikinda 6. Fcldesz Lőrincz, Apafin, 2., koronaértékben. FerencziBernátné, Miskolcz 10. Ferenczi M., Nyíregyháza 10. Fischer Ferencz. Pécs Franké Pál, Bpest Franldin-Társulat Freisinger Mór, Kom, Füssy és Sztupjár, Torda 10. Gallia, Kecskemét Gerlach F. M., Budapest 10. Geszner J., Nagy-Kőrös 10. Gibbon Aliiért, Kolozsvár 10. Glück Soma, Bpest , GoldschmiedtBernát,Bpest 10. Gönczi J. József, Szeged 4. Graber M. és fia, T.-Szt.- Márton Grill-féle udv. könvvkeresk. Balázs A. 10 frt / Strasser L. 25 «\ 7 - ~ Grimm Gusztáv Grossmann Benő. H.-M.- Vásárhely_ Grünbaum Ármin Günsberger L, Pécs Gyikó Károly, Mező-Túr 10. GyörgyjakabM, Cs.-Szereda 18. Hagelman K., Kaposvár 10. Hay Géza, Jászberény Hay. I. (Deutsch Zs. és tsa) I Haraszty Károly. Bpest Heimlicii Sándor, Beregsz. 4. Heumann Mór, Szabadka 10.! Hoffmann Alfréd Hoffmann és Molnár Hoffmann M. L.. Hatvan 10. Hollschütz F., Stajerlak Ilornyánszky Viktor Horovitz Lajos, Bpest Horowitz Ad., N -Szombat 10. Horvaáth C. Guido, «10. - Horváth (Könyves Kálmán) Huszár István, Nvitra Iváns/.ky Elek, B.-Bánva 4. Jöckel Gusztáv, Uj-Verbász io. Jovanovics M., Zombor Joerges Á. és fia, S.-Bánya Kabos Ármin, Zenta

76 2 5 0 XVII. SEG ÉLYA LA P. Káldor Ferencz _... io. Kardos József, Miskolcz... io. Kai dós L., T.-Szt.-Miklós 10. Katz G., Bpest Kei! J.. Budapest Kemény M., (Deutsch Zs. és tsa) Budapast Kerpel Izsó, Arad Kilián Frigyes Klein Mór ifj., Arad Klökner József, Székesf Koczányi Béla, Kassa Koczányi és Vitéz, Kassa 20, - Kogutowicz Manó Kakái Lajos Kollár A., Baja Kollár Józs., Zombor Ivönig S., N.-Sz.-Miklós Kőszegi József, Kőszeg Kovács Gyula, N.-Bánya_._ 10. Köves és Boros, Veszprém 10. Köves Béla, Veszprém Krammer V., Szegzárd... ic. Krausz Ignáczné, Komárom 4. Kricsa P., Gy.-Szt.-Miklós 2. Kroó Hugó, Műnk Láng J., Nagyvárad László Béla, Kassa László Albert, Debreczen Landau József. Bpest Laszky Ármin, N.-Várad Lehmann V. S., Kolozsvár 6. Lévai Izsó, Rimaszombat Liebschütz és Krizsovánszky 10. Lövy Adolf, S.-A.-Ujhely... 4 Lövy J. fia, Miskolcz 10. Lövy Miksa, Szatmár Mérei Ignácz, Keszthely 6. Mermelstein Fülöp H Mildner Ferencz, Kassa Molnár János, hagyom Nagel Bernát Nagel Oltó ifj Nobel Adolf, Tata Noseda Tivadar, Bpest... io. Oberláuter Rób., T.-Kubin 2. Pallas részvénytársaság Pauchly N., Rozsnyó Psxner J., Körmeczbánya 10. Pfeifer Férd., Budapest Piros József, Czegléd Platzkó Gy., N.-Tapolcsánv 4. Pieitz Fér. Pál, N.-Becskerek 10. Polatsek, Temesvár Radics Sándor, Budapest 10. Rákosi J. Bpesti Plirlap váll Ranschburg Gusztáv, Bpest 10. Ranschburg Viktor, Bpest 4. Ráth Gyula, Bpest Reichardsperg J.. M.-Vh,._. 10. Reizer János, Szatmár Révai Leó Révai Samu ««alapitv Révai Mór Révai Ödön Révész Nándor, Arad... io. Rinész Ferencz, Szigetvár 10. Rónai Frigyes, Komárom 10. Robicsek Zsigmond Röszler Károly, Győr Rosenthal Márk, Mohács Roth Jenő, Kőszeg Roth Simon, Losoncz Schenk Ferencz Schön Bernát, Djpest Schönwald Tiv., Komárom 10. Schreyer Lipót, A.-Kubin 10. Schulhof Károly, Szeged Schwartz Soma, Kecskemét 10. Schwarcz Jenő, H.-M.-Vhely 10 Schwarz Fülöp, Pozsony Sclrwarz Károly, Sopron 6. Singer E., Székesfejérvár Singer Géza, Siklós Seres Samu, Zilah Singer Elek, Lőcse Singer és Wolfner Somogyi Nándor, Bpest Spitzer Sándor, Komárom 10. Stamberger Lajos, Eperjes 10. Stampfel Károly, Pozsony 20. Stark Nándor, Szentes Stehr Gusztáv, Kis-Szeben 10. Steier M Budapest Strasser B. (Grill) Strasser Lipót, (Gércs) Strasser Lipót Szavadill József, Apafin Székely Simon, Szabadka 10. Stehr D., Eperjes Stein Gábor, Kolozsvár Székely Aladár, Budapest 40. Szusz Lipót. Szolnok... 4 Temesvári M., M.-Vásárh. 20. Todorán Endre, Sz.-Ujvár 10.

77 Toldi Lajos Tóth Béla, Temesvár Traub B. és Társa, Szeged 10. Trócsányi B., Sárospatak Turóczi László, K.-Vásárh. to. Ungár Jenő, N.-Várad Vajda Ignácz, Enying Várnay L., Szeged Vázsonyi Dezső. Budapest 10. Véver Oszkár, Békés Vesszőssy J., K.-Félegyháza 10. Vongrey G., Ab.-Szepsi. 6. XVII. SEGÉLYALAP. 251 Vozarik ]., Liptó-Rózsah. 10. Weisz Győző, Budapest_ 10. Weissberger Soma, Arad 6. Wellisch Béla. Szt.-Gotthárd 10. Wilheim Samu, Szabadka Wodianer F. és fiai......ioo. Wokál János, Nagy-Enyed 4. Wokál Jánosné, N.-Enyed Wolfner J., id. Wolfner József _ Zinner Mór, N.-Szőllős RENDES ÉVI JÁRULÉKOK Athenaeum-Társulat K. Bazsó Lajos, N.-Kőrös «Bendel Károly, Gyöngyös 2 «Benkő G yula «Benkő Mór, S.-Szt.-György... 4 «Buzárovits G., Esztergom...4 «Deutsch Zsigmond és tsa... 4 «Eigner Simon, N.-Károly 4 «Fekete Mihály, Kecskemét... 4 «Franké Pál «Franklin-Társulat «(Gallia, Kecskemét «Gansel Lipót, Trencsén... 4 «Grill-féle udv. könyvk «Grimm Gusztáv «Hagelmann Károly, Kaposvár 4 «Hoffmann Alfréd «Hornyánszky Viktor «Horovitz Lajos «Horowitz Adolf, Nagyszombat 4 «Horváth Guido C, Budapesté «Huszár István, Nyitra «Jörges A. özv. és fia, «Kármán-féle könyvk.,losoncz 4 «Katz G «Kilián Frigyes «Klein Mór ifj., Arad «Koczányi Béla, Kassa «Kókai Lajos «Kollár A., Baja «Kollár József, Zombor... 2 «Krausz Ármin fia, Veszprém 4 «Kricsa Péter, Gy.-Szt.-Miklós 2 «Landau József, Budapest... 4 «László Albert, Debreczen... 4 «A SEG ÉLYALAP JAVÁRA decz. 31-ig, koronaértékben. Lövy Lajos, Ó-Becse... _2IÍ Lövy Miksa, Szatmár... 4 «Lövy József fia, Miskolcz... 4 «Magyar József, Bpest... 4 «Maurer Adolf, Kassa «Mérei Ignácz, Keszthely... 4 «Mildner Ferencz, Kassa... 4 «Nádor Kálmán «Pallas részvénytársaság «Petrik Géza, Bpest... 4 «Platzkó Gyula, N.-Tapolcsánv 2 «Polatsek, Temesvár «Rákosi J., Bpesti Hírlap «Ranschburg Viktor, Bpest 4 «Reizer János, Szatmár «Révai Testvérek «Roth Jenő, Kőszeg «Schwarz Károly, Sopron 10 > Seres Samu, Zilált «Singer és Wolfner «Stampfe! Károly, Pozsony 10 «Steiner Zsigmond, Pozsony 4 «Székely Aladár, Budapest 10 «Szüsz Lipót, Szolnok... 4 «Szüts és Tsa, Bpest «Thiering Gyula, Sopron ; Toldi L. (Nagel N. utóda), 4 «Traub B. és Társa, Szeged.. 4 «Trócsányi B., S.-Patak «Vitéz A., Kassa Wagner Antal, Baja «Wellisch Béla, Szt.-Gotthárd 4 «Winter Zsigmond,N,-Szombat 4 «Wodianer F. és fia i «I

III. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR.

III. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. III. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. »# I. Könyvkereskedők, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egyletei tagjai, ilyenekül elismervék.* Á d le r Z s ig m o n d, Gyöngyös. K. M. Z. P. Túl.: Ádler Zsigmond

Részletesebben

III. M. konyvker. egyl. évkönyve VI. évf.

III. M. konyvker. egyl. évkönyve VI. évf. III. KÖNYVKERESKEI)ELMI CZIMTÁR. M. konyvker. egyl. évkönyve VI. évf. I. Könyvkereskedők, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete)) tagjai, ilyenekül elismervék.* Abonyi J. Jenő, 'Budapest. (Koronaherczeg-utcza

Részletesebben

II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XXI. évf. 18

II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XXI. évf. 18 II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. Magyar könyvkén egyl. évkönyve. XXI. évf. 18 I. K ö n y v k eresk ed ő k, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete tagjai, ilyenekül el vannak ismerve* Aczél Henrik,

Részletesebben

II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1914 cleczember 31-én.)

II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1914 cleczember 31-én.) II. KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1914 cleczember 31-én.) I. Könyvkereskedők, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete)) tagjai, ilyenekül el vannak ism erve* (Nyilvántartva 1914 deczember

Részletesebben

KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott julius hó 1.)

KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott julius hó 1.) KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1917. julius hó 1.) I. K ö n y v k e r e s k e d ő k, a kik, mint a ccmagyar Könyvkereskedők Egylete)) tagjai, ilyenekül el vannak ism erve* (Nyilvántartva 1917 julius

Részletesebben

III. KÖNYVKERESKEDELMI CZ1MTAR.

III. KÖNYVKERESKEDELMI CZ1MTAR. III. KÖNYVKERESKEDELMI CZ1MTAR. I. K önyvkereskedők, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete» tagjai, ilyenekül elismervék.* Abonyi J. Jenő, B u d a p e s t. (K oronaherczeg-utcza 6.) K. A. T ú

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 1 Urbanus Benedek 1430 -... 2 Name Benedek... 3 János Benedek... 3 Péter Benedekfi... 2 Antal Benedek... 3 Balázs Benedek... 4 János Benedek... 5 Balázs Benedek... 6 Mihaly

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20. É S 80 - Á N.

CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20. É S 80 - Á N. XXIV. évfolyam. Budapest, 1901. augusztus 20. 23. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 10., 20. É S 80 - Á N. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Petrik

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011/2012 tanév Makó, március 31 - április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011/2012 tanév Makó, március 31 - április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi M. Élelm. Ip. Középisk. 45,150 2 44,450 2 47,450 1 46,500 1 45,200 3 43,100 4 271,850 2 Nyíregyháza Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,000 1 43,850 4 45,200 3 44,400

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

CO RVINA. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30-án. Az eg y let tagjai ing-yen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 korona. MEGHÍVÓ.

CO RVINA. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30-án. Az eg y let tagjai ing-yen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 korona. MEGHÍVÓ. XXX. évfolyam. Budapest, 1907. október 30. 30. szám, CO RVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V É S Z E T czímű havi melléklettel. A «C0RVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation

Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (MSH) I. em. 104. Tel.: +36-1-460-6848 E-mail: birkszov@elender.hu www.birkozoszov.hu facebook.com/magyarbirkozosport

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 carnet concurs 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3 Gabor A.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 2. sz. függelék Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 1. Építmények Cím Helyrajzi szám Védelem tárgya 8.1.1. Alföldi utca 20. lásd: Fiumei út 19/A, B 8.1.2. Baross utca 11. lásd: Üllői

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése 1 NYZCS/14/12291107 CSONTOS GABRIELLA 4 845,54 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12291207 GÁLOS GÉZA 4 040,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12290028 MATEJKA CSABÁNÉ 2 800,00 520 000 520 000 4 NYZCS/14/12291175 MÓZES

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

IV. Korcsoport Fiú Csapateredmények a 4 legjobb csapattaggal

IV. Korcsoport Fiú Csapateredmények a 4 legjobb csapattaggal Ráckeve, Ady Endre Gimnázium Egyéni absz. helyezési összeg: 89 Csapat pozició: 1 1 3 1011 NOVÁK Levente 2003 00:13:06.420 2 8 1010 MIKOLA Bálint 2003 00:14:32.410 3 37 1009 KUKOVECZ Ákos 2003 00:15:51.647

Részletesebben

Sportorvosi érvényesvége

Sportorvosi érvényesvége 21412 Gede Balázs 4.2.2019 29.1.2019 15:30 21780 Somogyi Mátyás 7.2.2019 29.1.2019 15:30 20018 Varga Ábel 7.2.2019 29.1.2019 15:30 8445 Mészáros Gergő 7.2.2019 29.1.2019 15:30 10085 Józsa Soma 7.2.2019

Részletesebben

53. OPTTTT-Budapest Eredmények

53. OPTTTT-Budapest Eredmények A2 (turista) kategória Helyezés Csapat Csapattagok ep.hiba idő hiba elmélet hiba Összesen 1. MTDSC6 Mánik Ágnes; Varga Tibor 50 20 38 108 2. MTDSC 2 Lukács László; Lukácsné Nagy Zsuzsanna; Lukács Henrietta

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Ferencz Károly Emlékverseny. Felnőtt

Ferencz Károly Emlékverseny. Felnőtt Ferencz Károly Emlékverseny Galgamácsa 2019.08.03-2019.08.04 Felnőtt 1 6 Szerdahelyi András ATKLE MAN 25 24 25 25 99 24 23 25 24 96 195 2 95 Jéri Tamás MVE MAN 24 22 25 25 96 23 25 24 24 96 192 3 84 Varga

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Férfi Tőr Egyéni IV. Korcsoport ( ) Budapest, március 28.

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Férfi Tőr Egyéni IV. Korcsoport ( ) Budapest, március 28. Vívó Diákolimpia Országos Döntő Férfi Tőr Egyéni IV. Korcsoport (2002-2003) Budapest, 2017. március 28. Főbíró: Gátai Róbert Törekvés Számítógépes főbíró: Szigetvári Andrea Budakalász Orvos: Dr. Fülöp

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév Közgazdaság képzési ág 1 Ambrus K. Norbert A A1 2 Antal V. Tamás A A1 3 Babota G. Zoltán A A1 4 Baczoni G. Gyopárka A A1 5 Baló Cs. Zsolt A A1 6 Baricz C. Anita A A1 7 Bartha L.-J. Boglarka A A1 8 Bartók

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó 42 Ágoston Dávid Roland Balla Károly Ált. Isk. 2212 Csévharaszt 163 32 19 7 48 106 55 Antal Renátó 44 Báki István 22 Bari Richárd 40 Benkő Balázs 61 Bényei Krisztián 58 Bíró Dominik 41 Borsós Dominik Szebasztián

Részletesebben

ő ó ű í ú é é é ö é é ő ü ű Ö ő é ő ű é é ő ó ü é é Ő í í ó ö ó é ö é ő ű ö é é é ö é í é é é ő é é é ő é é ű ö é é Ó Ó é é é ó í ü ú í é é é é é í ö

ő ó ű í ú é é é ö é é ő ü ű Ö ő é ő ű é é ő ó ü é é Ő í í ó ö ó é ö é ő ű ö é é é ö é í é é é ő é é é ő é é ű ö é é Ó Ó é é é ó í ü ú í é é é é é í ö ó Á ú í é é é ö é Ö ő é é ő é ű ó ö é é é é é é ö é é é é ú ö é é é é ő é ő é ö é í ó é é Ö é ö é é ő é é é é ö ő é é é é é Íé ő ö é é ő ő é é í é ó ö ő é é é ó ö é é í ő ö é ú ö ö é ó ó Á í ü ő ö é ü

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV JÁTÉKOS 1 JÁTÉKOS 2 JÁTÉKOS 3

CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV JÁTÉKOS 1 JÁTÉKOS 2 JÁTÉKOS 3 CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV J JÁTÉKOS J2 JÁTÉKOS 2 J JÁTÉKOS 50 Zsámbéki SBE Tóth Gábor 2 Varjú András 2 502 Beremendi Építők S.E. 4 Mayer Tamás 5 Varga Dániel 6 50 Nagycenk SE 7 Asbóth András

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt I. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 4, 2, 5,5 4, 4,5 4,5 2, 6,5 4,5 37,5 2. 2. Barcza GSC I 8, 5,5 8,5 8,5 5, 6, 3,5 8, 7, 6, 4. 2 3. Sárkány DSE II, 6,5 7,5 6,5

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0 FIÚ EREDMÉNYEK - V. KORCSOPORT ssz név szül. év Iskola (Feladatellátás helye) város (cím) OM kód megye eredmény 100 m fiú V. kcs. 11.7 Tokos Zsolt 2002 Perczel Mór Gimnázium 11.7 1. Tóth Csaba 2002 Törökbálint,

Részletesebben

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Férfi Kard Egyéni II. korcsoport Budapest, április 28.

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Férfi Kard Egyéni II. korcsoport Budapest, április 28. Vívó Diákolimpia Országos Döntő II. korcsoport Főbíró: GERGÁCZ László Számítógépes főbíró: Orvos: SZLAMA Ákos Dr. FÜLÖP Csaba Versenybírók: NEMES Balázs GÉMESI Huba KOSSUTH Bálint FEKETE-KOVÁCS Benedek

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK I PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK Korcsoport Helyezés Díjazott neve Pontszám Település Intézmény Tanár Trombita Varga Blanka 54 Abony Bihari János AMI Trombita Nagy Domonkos Trombita Nagy Ágoston

Részletesebben

Borsod-A aúj-ze plé egye: Megyei Se el eis Kórház-Re delői tézet

Borsod-A aúj-ze plé egye: Megyei Se el eis Kórház-Re delői tézet Sürgősségi foga zásgátlási a ula iák Bá s-kisku egye: Bajai Városi Kórház Baja, Rókus u.. (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bá s-kisku Megyei Ö kor á yzat Kórháza Ke

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

FUTAPEST CROSSFUTÁS KISTARCSA november 23.

FUTAPEST CROSSFUTÁS KISTARCSA november 23. FUTAPEST CROSSFUTÁS KISTARCSA 2008. november 23. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. RAJSZKI PÉTER 1995 378 15:34 2. Kocsis Gábor 1995 350 16:08 3. Novák Eszter 1996 354 17:24

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

í ű ő ü ó í ó í Ö ü í ő ó ő í ű ű ú ű ű ű ú úí ő í ü íő í ü ő í í ű ű ő í ü ű ó ő í ű ú ű ő ó ő í

í ű ő ü ó í ó í Ö ü í ő ó ő í ű ű ú ű ű ű ú úí ő í ü íő í ü ő í í ű ű ő í ü ű ó ő í ű ú ű ő ó ő í ő ü ő ő ő ó Ö ő ü ő ü Á ő ő ő Á ű ő ő ő ő ő ő ő ő ó ő ü Ö í ő ü í ő í í Ö í Ó ú ó í ő ü í ó ó í ő í ő í í ű Ö í í ű í ő ű í í ű ű í í ű ű í í ű í ű ő ü ó í ó í Ö ü í ő ó ő í ű ű ú ű ű ű ú úí ő í ü íő í

Részletesebben

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői 1. Bányai egyházkerület. 1. Arad-békési egyházmegye ; Békés-Csaba: Koreri Jenő ev. theologus. Gyom a: Hajts Bálint ev. lelkész (kötött). Mezoberény: Adamis Gyula

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í Ő Ö ü Ö ú í Á í É ú í ü í ü ü ü í ü í ü í í ú í Ó ü í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í í í ü ű í ű í ű Ú í Á Á ű ú í í í ú Ő ü í í ü í Ú Ü É ü í ü í É í í Á í É ú ü í í í

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö ő ö ü ú Ö ő ü ü ő ő ó ő ő ö ö í ő ü ő ő í ü ó ü ő í ú ü ő ó ő ó ú ö ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ü ö Ö ő ü ö Ö ő ü ú ü ö ő Í ő Í ú Í ü ő ó ü ö ü ő ó ő ü ő ó ü ő ó ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö

Részletesebben

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö ö í ű ü ú ü ü ü ö ü ö ö ö í Ő É ö ö ö ü ö ö í í ö ü í ö ö í í É ö ö ű í Á É É ö ö í ö í í ü ö í É í í í ú ú í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í

Részletesebben

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü í ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü ö í ú ú í ü ü í í ö í ö í Ö í ű ü ü ö ú í ű í í ú í ö ö ú í ö ö ö í ü í ö ö í ű ű ö ö ü í í ű ö í í ü ö ü ü ö ö ö ö í í ü ö ö ö ö ü ü í í ű í ö ö ö ú ú í ű

Részletesebben

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü ö Ö Í Ú ú Í ó ú Ó ó Ú ú ö Ö ü ú ó ü ö ö ö ó ö ö ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ö ü ü ű ö ú ó ü ű ö ó ó ó Ú ú ö ű ö ó ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü Ö ö Í ö ű

Részletesebben

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é ö é Ö í é ü Ú ú é Í Ú ú ö é Ö é ü é ü ö ö ö ü ö ö é é ö é é é é é ö ö ö ö é í ü é ü ö ü ü ú é ü Ú ú ö é Ö ö é é Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é Á Á Ú ú ö

Részletesebben

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö É Á Ő Á Á ő ű ö ő Ü Á ő ű ő ű ő ö ö í ő í ő íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö ű ö ü ö ö ö ö í Ü ű ö ő ö ő ü í ö ü ő ő ő í Ü í Ú Ü ő ö ő ö ő ű ö ő ő ü ő ő ő Á ő ő ö ö ő ő ő ő ö ő í ő í í ő ő

Részletesebben

É í

É í É Ő É í í ő í ü í ü í Á Á Ü ö ü í í ú ő Ü ü ö í ö ö ü ö ő ü ö Í ö ű ü ü Ú ö í ú Ü ö ö ú Í ö Ü ú ü ö ö ö ö ő Ü ő ü ű í ü ö í í ü ö ő ő ő ö ö É Í É Í Á Ü ú ü ő í ű ő ö Í í ú í Ü Í ő Í Ú Ü ő í ű í Ü ű ő Ü

Részletesebben

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú Ő Ö ö Á ö Á Á ó É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú ő ú ő ö Ö ö ö ö ő ú ö ü ő ú ő ö ő ő ö ő ö ó ő ö ö ö ő ó ö ü ö ü ő ű í ű ó

Részletesebben

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú ú Á ú ű ú ú ű ú ű ű Ö Í ű ű Í ú Í ú Á Í ú ú ú Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú Ö Í ű ű Í ű Ö Í Í Í ű Í ű Í ú ű ú Í Í ú ú ú ú Í ú Ü Á ú ű ú ű ű Í Í Í ű ú Ö ú ű ű Í Í Í Í ű ű Í

Részletesebben

ö ü ü ö ö í Ö Í ü ö ü ö ü Á Á í ö Í í Í ö í Í ö Í ü üí ü ö Í ű ö í í

ö ü ü ö ö í Ö Í ü ö ü ö ü Á Á í ö Í í Í ö í Í ö Í ü üí ü ö Í ű ö í í É Á É Á Ó Á É Ü Ú ö Ó ö ü ú ö ö ö ö ö ö ü ö ö Á Á É üí ö ö ü ü ö ö í Ö Í ü ö ü ö ü Á Á í ö Í í Í ö í Í ö Í ü üí ü ö Í ű ö í í ú ö Ó ö ö ö í ö ö ü ö í ö í í ö Í ö ö ö Í ö ö í Ó í ö í í í ö ö Í Ő í ö ö ö

Részletesebben

KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1912 március 15-én.)

KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1912 március 15-én.) KÖNYVKERESKEDELMI CÍMTÁR. (Lezáratott 1912 március 15-én.) I. Könyvkereskedők, a kik, mint a ((Magyar Könyvkereskedők Egylete)) tagjai, ilyenekül el vannak ismerve* A czél H enrik, (598) Debreczen. A

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

ö É í ü í Ú ö ó ó ó ü ó í Ö í Ú í ö í í ó ű ö ű ö ű í ö Ö ű ü ö ü ö ű ü ó ü ó í ö ű ó í ó í ó ű í í ó í ü ű ü í ó í ü ú ó í í ó ü ü í í ó í ó í í ö í

ö É í ü í Ú ö ó ó ó ü ó í Ö í Ú í ö í í ó ű ö ű ö ű í ö Ö ű ü ö ü ö ű ü ó ü ó í ö ű ó í ó í ó ű í í ó í ü ű ü í ó í ü ú ó í í ó ü ü í í ó í ó í í ö í ö É í í ü ö ö ű ü ö ö ű ü ö ű ó ó ö ü ü ó ó ó í ö í ö Ű í ö í ö ö ű ü ü ó ú ü Ö ö ű ö ú ö ö ű ü ö ű ö ö ó ö í ö ö ű ü ó ö ü ü ö ö ü ü ü ű í ó ü ú ü ü ú ö ü í ú ü ö í É ű í ü í ű ó ó ú ú ú ó ú ü ü ű ú í

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

100 m fiú VI. kcs. 1. ief. 1.

100 m fiú VI. kcs. 1. ief. 1. FIÚ EREDMÉNYEK - VI. KORCSOPORT ssz név szül. év Iskola (Feladatellátás helye) város (cím) OM kód megye eredmény 100 m fiú VI. kcs. 11.6 Kiss István 1999 Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 11.6 1. Ajide

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben