KERETMEGALLAPODAS I. ELOZMENYEK II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETMEGALLAPODAS I. ELOZMENYEK II."

Átírás

1 Melyepitesi keretegallapodas K q )..1. :!1-Cf J /.X { 09 Rlikosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u. 20. aely letrejott egyreszr61 KERETMEGALLAPODAS cegnev: Rikosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, K.arbantarto es Szolgaltato Kft. teljes kepvisel6je: Szluka Ire ugyvezet6 igazgat6 szekhely: 1173 Budapest, Gy6ker u. 20. KSH sza: ad6sza: szalasza: szalavezet6 penzintezet: OTP Bank Zrt. kapcsolattart6: Pap Viktor telefon: , fax: int egrendelo (a tovabbiakban: Megrendel6) asreszr61 cegnev: Duna Aszfalt KFT. szekhely: 6060 Tiszakecske, Beke u cegjegyzeksza: ad6sza: szalasza: ; szalavezet6 penzintezet: MKB Bank Zrt.; Raiffeisen Bank Rt. kapcsolattart6: T6th Laszlo telefon: 76/ fax: 76/ int vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6) k6z6tt az alabbi helyen es id6ben a k6vetkez6 feltetelek szerint. I. ELOZMENYEK II. Megrendel6, int ajanlatker6 elyepitesi unkak targyaban keretegallapodas egkotese celjab61 kozbeszerzesi eljarast inditott. 1. Megrendel6 a k6zbeszerzesi eljarasban benyu.jtott ajanlatokat egvizsgalta, egyassal 6sszevetette es donteset az elbiralast k6vet6en, napjan kihirdette. A Megrendel6 beszerzesi eljarasban hozott dontese szerint a nyertes ajanlattev6 Vallalkoz6 lett. III. KERETMEGALLAPODAS TARGYA Es IDOTARTAMA

2 Melyepitesi keretegallapodlis Rlikosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u Jelen keretegallapodas 4 eves hatarozott id6tartarajon letre. IV. VALLALKOZOI DiJ 1. A jelen keretegallapodas alapjan letrejov6 egyes vallalkozasi szerz6desek vallalkoz6i dijanak osszege Rakosente Onkoranyzatanak Kepvisel6testUlete altal elfogadott indenkori eves koltsegvetes, illetve a Megrendel6 altal beadott palyazatok eredenyenek fliggvenye. 2. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 az epitesi feladatokat a Megrendel6 altal biztositott keretosszeg erejeig es terhere koteles elvegezni, kiveve, ha Felek ett61 elter6en ne allapodnak eg a keretegallapodasos eljaras asodik, irasbeli konzultaci6s szakaszaban. 3. Felek rogzitik ugyanakkor, hogy a Vallalkoz6i dij alapjat Vallalkoz6 altal egadott es Megrendel6 altal elfogadott, a szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepez6 1. szau ellekletben foglalt uszaki tartalohoz kapcsol6d6 fajlagos egysegarak kepezik. A Felek egallapodnak abban, hogy aennyiben a fenti ellekletben eghatarozott uszaki tartalot61 elter6 tevekenysegek is a tenylegesen ellatand6 feladatok reszet kepeznek, ugy ezekre vonatkoz6an Megrendel6 jogosult ajanlatot kerni Vallalkoz6t61 a keretegallapodasos eljaras asodik, irasbeli konzultaci6s szakaszaban. A Felek egallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 ez esetben is koteles arkepzeset az altala az 1. sz. ellekletben eghatarozott arszinvonal szerint alakitani. 4. Felek egallapodnak abban, hogy az 1. szau ellekletben foglalt uszaki tartalo fajlagos egysegarai az adott ev els6 napjat61, els6 alkaloal januar 1. napjat61 a KSH altal a egel6z6 evre kozzetett eves atlagos fogyaszt6i-arindex ertekenek egfelel6en novekszenek. V. TEWESiTESI HATARlDOK 1. Vallalkoz6 altal vegzendo egyes feladatok hataridejet jelen keretegallapodas alapjan egkotott konkret szerz6des(ek), illet6leg Megrendel6 altal kibocsatott igenybejelentesek tartalazzak. A szerz6des(ek)ben, illet6leg igenybejelentesben foglalt hatarid6ket a vallalkoz6 koteles elfogadni es betartani. VI. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI 1. A Megrendel6 a keretegallapodas elvalaszthatatlan reszet kepez6 1 sz. ellekletben szerepl6 unkaneek tartalanak egfelel6 szerz6des(ei)ben, illet6leg igenybejelentes(ei)ben foglaltak alapjan keri az egyes feladatok elvegzeset. Megrendelo csak a indenkor ervenyes agyar szabvanyoknak es uszaki iranyelveknek, technol6giai leirasoknak egfelel6, I. osztalyii. in6segli teljesitest fogad el. 2.. Ae~ny~iben a vallalt unka in6sege a vonatkoz6 el6irasoknak ne, vagy ne teljes er~ekben felel eg, ugy Megrendel6 kizar6lagos joga donteni arr61, hogy ra?a,~z~odlk a szerz6~es szerinti _i~6seg teljesitesehez, vagy a unkat a teljesitett o~e~b~n el~o~~~ja... Ez utobb1 esetben Megrendelo az elvegzett unka ellenerteket a osegcsokkenes aranyaban hatarozhatja eg.

3 Melyepitesi kereteg;illapodas Rlikosente Vlirosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u A Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet vagy szeely indenfele karlatazas nelkul, barikar jagasult a Vallalkaz6, illetve annak alvallalkaz6i tevekenyseget es unkavegzeset, illetve a szerz6desszeru teljesitest ellen6rizni, a Vallalkaz6t61 a szerz6des targyat kepez6 unkakra vanatkaz6an felvilagasitast kerni. VII. V.ALLALKOZ6 JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI 1. Vallalkaz6 vallalja, hagy a Megrendel6vel kotott szerz6des(ek)ben, illetve a Megrendel6 altai kiadatt egyedi egrendelesekben, illet6leg igenybejelentesekben faglalt unkakat a egjelolt hatarid6ig a indenkar ervenyes agyar szabvanyaknak es uszaki iranyelveknek, technal6giai el6irasaknak egfelel6 I. asztalyu. in6segben elvegzi. 2. Vallalkaz6 a Megrendel6vel egyeztetve a elyepitesi unkak targyaban egkotesre kerul6 egyedi szerz6desek egkoteset kovet6 5 napan belul utetervet koteles kesziteni Rakasente kozigazgatasi teruletere az adatt feladatra, illetve evre vanatkaz6an. 3. Vallalkaz6 koteles a unkateruleten a kivitelezesi unkakat a unkaterulet atadas-atvetelet kovet6en egkezdeni, es- aennyiben vanatkaz6 jagszabaly el6irja - Epitesi Napl6t egnyitni, azt az epites helyszinen hazzaferhet6 helyen tartani. Az epitesi napl6 vezetesehez ne kotott epitesi unkakr61 feleresi napl6t kell vezetni. 4. A unkavegzes saran beepitend6 anyagakat, es az alkalazni kivant beepitesi technal6giat Vallalkaz6 koteles a Megrendel6 egbizattjaval j6vahagyatni, es ehhez az utasitastervezeteket a unka egkezdese el6tt reszere atadni. Megrendel6 egbizattja j6vahagyasat irasban adja eg, azanban ez Vallalkaz6 teljes koru felel6sseget ne csokkenti. 5. Az epitesi unkak elvegzese saran kibantasra kerul6, ujb6li beepitesre, vagy hasznasitasra alkalas anyagakat Vallalkaz6 koteles Megrendel6 el6zetes engedelye alapjan Megrendel6 telephelyere beszallitani, Megrendel6vel kotott szerz6des ellentetes rendelkezese hianyaban. A besza.ilitast szallit6levellel kell igazalni, es a feleresi napl6haz ellekelni. 6. Vallalkaz6 koteles gandaskadni: a) az a.itala vegzett unkaval osszefuggesben sziikseges fargalakarlatazas, fargalaeltereles, utlezaras engedelyezteteser61, es koltsegeinek viseleser61, b) a geadeziai kituzesekr61, beeresekr61, labarat6riui vizsgalatakr61, es azak koltsegeinek viseleser61, c) a kivitelezes saran a unkavedeli, biztansagtechnikai, tuzrendeszeti, balesetvedeli, erintesvedeli es kornyezetvedeli el6irasak betartasar A V allalkaz6 kozvetlenul felel6s inden alyan karert, elyet a keretegallapadas hatalya alatt kotott szerz6des targyat kepez6 unkavegzes saran haradik szeelynek akaz. A Vallalkaz6 kotelezettseget va.ilal arra, hagy felel6ssegbiztasitasi szerz6dest kot a jelen keretegallapadas hatalya alatt kotott szerz6des(ek) teljesitese saran, haradik szeelynek akazatt karak egteritesere. A Vallalkaz6 koteles a felel6ssegbiztasitasi szerz6des eredeti peldanyat a Megrendel6nek az egyedi szerz6des(ek) alainisat kovet6 15 napon belill atadni.

4 Melyepitesi keretegallapodas Rlikosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u Vallalkoz6 az elvegzett unkara a Ptk-ban ininyad6 szavatossagi id6t, illet6leg a (XII. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendeletben eghatarozott kotelez6 alkalassagi id6t vallal. 1 Jelen rendelkezes esetlegesen kiegeszitend6 az ajanlattev6 altal az ajanlataban vallalt egyeb feltetelekkel.l VIII. ALVALLALKOzOK 1. A Vallalkoz6 a keretegallapodasban, illetve a szerz6desben foglaltakat szeelyesen, alvallalkoz6k, illetve a teljesitesben egyebkent resztvev6k kozreukodesevellathatja el. 2. Vallalkoz6 a jogosan igenybe vett alvallalkoz6ert ugy felel, intha a unkat aga vegezte volna. Az alvallalkoz6 jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felel6s inden olyan karert is, aely anelkiil ne kovetkezett volna be. IX. MUSZAKI ATADAS-ATvETEL 1. A Megrendel6, illetve az altala irasban eghatalazott szervezet vagy szeely koteles az elvegzett unkat a Vallalkoz6 altal egkiildott irasos ertesitesben egjelolt id6pontban egvizsgalni, atvenni. A vizsgalat, atadas-atvetel alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, az ervenyesiteni kivant szavatossagi igenyeket, a hianyossagok, hibak egsziintetesere kituzott p6thatarid6ket, illetve a szerz6desszeru teljesitest, a unka elkesziiltet, az atvett unka ennyiseget jegyz6konyvben ke11 rogziteni. A jegyz6konyvet Megrendel6 vagy annak kepvisel6je es Vallalkoz6 vagy annak kepvisel6je irja ala. 2. Megrendel6 az atadas-atvetelt egtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikseges unkalatok akadalyozzak a rendeltetesszeru hasznalatot. Ez esetben Megrende16 Vallalkoz6val egyeztetett id6pontra koteles uj atadas-atveteli id6pontot egjelolni. 3. Megrendel6 altal kituzott id6pontra Vallalkoz6 koteles sajat koltsegere es terhere a hibak, hianyossagok kijavitasfu-61, illet6leg egsziinteteser6l gondoskodni. Vallalkoz6nak kesedele nelkiil ertesitenie kell Megrende16t, ha a hibak, hianyossagok a kituzott hatarid6 letelte el6tt kijavitasra, illet6leg egsziintetesre keriiltek. 4. Aennyiben Vallalkoz6 a hibak, hianyossagok kijavitasat, illet6leg egsziinteteset a Megrendel6 altal kituzott hatarid6re, az irasbeli felsz6litas e11enere se vegzi el, ugy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkoz6 koltsegere elvegeztetni. 5. Az atadas-atvetel akkor tekinthet6 lezartnak, ha a Megrendel6, illetve az altala kijelolt szervezet vagy szeely a feleresilepitesi napl6ban, vagy kiilon nyilatkozatban a resz, szakaszunkak, illetve a szerz6des teljesiteset fenntartasok nelkiil elfogadja. 6. Az eseti unkak elkesziiltet es a unka ennyiseget Megrende16 a Vallalkoz6 altai kibocsatott szala e11ekletet kepez6 feleresil epitesi napl6ban igazolja.

5 /J Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u. 20. X. PENZUGYI Es FIZETEsl FELTETELEK 1. A Val.lalkoz6 a jelen keretegal.lapodas alapjan egkotott szerz6desek targyat kepez6 unka elvegzeset k6vet6en a Megrendel6 uszaki ellen6re vagy kepvisel6je altai alciirt atadas-atveteli jegyz6k6nyvben, illet61eg feleresi napl6ban igazolt unkak es az ervenyes (aktualizal.t) fajlagos egysegarak alapjan jogosult szalat beny(ijtani. 2. A Val.lalkoz6i dij kifizetese a keretegal.lapodas alapjan egkotott egyedi szerz6des(ek)ben eghatarozottak szerint tortenik. A Megrendel6 kotelezettseget val.lal ara, hogy az igazolt atadas-atveteli jegyz6k6nyvek, illet6leg feleresi nap16k alapjan kial.litott szalakat, azok kezhezvetelet61 szaitott 60 napon belul, atutalas utjan kiegyenliti a Val.lalkoz6 MKB Bank Zrt.; Raiffeisen Bank Rt ; (bank, szalasza) bankszahijara, aennyiben a Felek ett61 elter6en- a Megrendel6 szaara el6ny6sebb feltetelekben - eg ne al.lapodnak. A Val.lalkoz6 szalciit a Megrendel6 kepvisel6jenek adja at. 3. A Val.lalkoz6 kotber fizetesere koteles, abban az esetben, ha olyan okb61, aelyert felel6s, kesedelesen, ne vagy ne szerz6desszeruen teljesit. A kotberfizetesi kotelezettseg akkor is fennal.l, ha a Megrendel6nek kara ne eriilt fel. A kotber egfizetese azonban ne entesiti Val.lalkoz6t a szerz6des teljesitese, valaint Megrendel6 kotberen feliili karanak egteritese al A kesedeli kotber osszege a kesedele inden napjara a szerz6des brutt6 ellenertekenek napi 8 %o-e, de ennek teljes osszege legfeljebb az adott unka ellenertek 20 %-a. A kotber a szerz6desszeges napjan esedekesse val.ik. A kotber osszeget a Megrendel6 jogosult a beny(ijtott szalak 6sszegeb611evonni. 5. A eghiusulasi kotber osszege a szerz6des ellenertekenek 10 %-a. A kotber a szerz6desszeges napjan esedekesse val.ik. A kotber osszeget a Megrendel6 jogosult a beny(ijtott szalak 6sszegeb6llevonni. 6. Megrendel6 a jelen szerz6desb61 ered6 fizetesi kotelezettsegeinek kesedeles teljesitese eseten a Polgari Torvenykonyv szerinti erteku kesedeli kaatot koteles egfizetni v al.lalkoz6 reszere. 'XI. FELEK EGYUTTMUKQDESE, TITOKTARTAS 1. A szerz6d6 felek egal.lapodnak abban, hogy a jelen egal.lapodasban foglaltak aradektalan egva16sitasa erdekeben sziikseg szerint folyaatosan egyii ttukodnek. 2. Ennek egfelel6en id6ben tajekoztatjak egyast, ne csupan a jelen egal.lapodasban foglaltak teljesiteser61, hane inden olyan kerdesr61 (teny, adat, koriileny), aely a szerz6des teljesitesere kihatassallehet. 3. A Val.lalkoz6 kotelezettseget val.lal arra, hogy Megrendel6 haladektalanul ertesiti abban az esetben, ha a jelen egal.lapodas aradektalan teljesitese el6tt vegelszaolas ala keriil, ellene, illet6leg alval.lalkoz6ja ellen cs6d-, felszaolasi-, illetve vegrehajtasi eljaras indul. ~ A Vrul~koz6 ~gyancsak _ haladektalanul koteles a Megrendel6t ertesiteni, ha a Jelen egrulapodas aradektalan teljesiteset egel6z6en a Vrulalkoz6nal. vagy

6 I Melyepitesi kereteglilla pod.lis R;ikosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u. 20. alvallalkoz6jan tagvaltozasra, illetve fogut6dlasra, a jogok es kotelezettsegek atruhazasara, atszallasara, tovabba atalakulasra (egyesules, szetvalas) keriil sor. A Vallalkoz6 felelos az ertesites elulasztasab61 eredo karert. 5. A Megrendel6 altai a kapcsolattartasra kijelolt szeely, vagy szervezet: Nev: Pap Viktor Telefon: , Telefax: E-ail: 6. A Vallalkoz6 altai kapcsolattartasra kijelolt szeely(ek): Nev: Kantor Balazs Telefon: 76 I Telefax: 76 I E-ail: 7. A szerz6d6 felek egallapodnak abban, hogy a jelen egallapodasban foglaltakat, valaint a teljesitesuk soran az egyasnak atadott inforaci6t bizalasan, uzleti titokkent kezelik. Ez erteleszeruen ne vonatkozik arra az inforaci6ra, aely titokban tartasatjogszabaly ne teszi lehetove. XII. MEGALLAPODAS FELMONDASA 1. Jelen szerzodest a Felek 4 eves hatarozott idotartara kotik, igy a szerzodes a hatarozott idotarta elteltevel szu.nik eg, illetve a keretegallapodas alapjan egkotott szerzodesek idotartaa ne lehet hosszabb, int a keretegallapodas idotartaa. 2. A Megrendel6 jelen egallapodast azonnali hatallyal felondhatja, aennyiben a Vallalkoz6 szerzodesszegest kovet el, igy kulonosen, a) ha figyeleztetes ellenere a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasokat, Megrendel6 utasitasait ne tartja be, b) 1 even belul 3 alkaloal kesedelesen teljesit, es Megrendel6 kesedeli kotberkovetelest ervenyesit Vallalkoz6val szeben, c) a keretegallapodas alapjan egkotesre keriilo egyedi szerzodes(eke)t V allalkoz6 sulyosan egszegi. 3. Vallalkoz6 jogosult jelen keretegallapodast azonnali hatallyal felondani, aennyiben Megrendel6 jelen keretegallapodasban, illetve a keretegallapodas alapjan egkotesre keriilo egyedi szerzodes(ek)ben eghatarozott kotelezettsegeit sulyosan egszegi. 4. Sulyos szerzodesszegesnek szait a szerz6d6 fel olyan agatartasa, aely agatartas a asik fel szerz6desszen1 teljesiteset veszelyezteti, eghiusitja.

7 Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosiizeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolgaltato Kft Budapest, Gyoker u. 20. XIII. ZAR6 RENDELKEZESEK 1. A jelen egallapodasban ne szabalyozott kerdesekben a kozbeszerzesekrol sz evi CXXIX. torveny, a Polgari Torvenykonyv, valaint egyeb, kapcsol6d6 jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k. 2. Szerzodo felek egallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsodlegesen bekes uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak bir6saghoz, ha a targyalasos rendezes ne vezetett eredenyre. 3. Szerzodo felek egallapodnak abban, hogy a jelen keretegallapodasb61, illetve a jelen keretegallapodas alapjan egkotesre kerulo szerzodes(ek)bol eredo vitas ugyeik rendezesere - ertekhatart61 fuggoen - a PKKB, illetve a Fovaros Bir6sag kizar6lagos illetekesseget kotik ki. 4. Mindket fel kijeleni, hogy kello felhatalazassal es jogkorrel rendelkezik a jelen egallapodas alairasara es teljesitesere; a jelen egallapodas alairasat az erre kijelolt vezeto, illetoleg a ceg igazgat6saga, vagy vezeto testulete szabalyszen1en engedelyezte es az egfelel az erre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezeseknek; a jelen egallapodast a fel neveben alair6 szeely egfelelo, a vonatkoz6 jogszabalyok altal egkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy reszerol a egallapodas alairasa es teljesitese ne eredenyezi as, olyan szerzodes vagy egyeb jognyilatkozat egszegeset, elyben felkent szerepel; Jelen keretegallapodast felek, elolvasas es kozos ertelezes utan, int akaratukkal indenben egegyezot, 4 (negy) eredeti peldanyban j6vahagy6lag alairtak. Kelt: Tiszakecske, szepteber 10. Rakosente Kft. V arosuzeelteto, Kivitelezo, Karbantarto es Szolg:iltato Kft. 4±: -~-- ;r-megrendelo (cegszen1 alairas).juna ASZFALT KFT Tlszakbte,Bflllllott(a. Acl6aza: 1142l!U8 81. kj/l ~/:f~ ~4 /...!..~.... Vallalkoz6 (cegszen1 alairas)

8 Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente VarosOzeeleteo Kft. Bontasi unkak Mennyi- No Tetelsza Mnnkane egnevezese segi Anyag ei(yseze I. "K" Aszfaltvagas geppel I Csovezetekek bontasa, idookkal es szerelvenyekkel egyiitt. 6I I -00 l.i Kieelt vagy siillvesztett szegely bontas[ I-002 Nagyko, jardako, betonkoeka burkolat bontasa I I Terburkoiat bontasa (hookagyazatb61) I Terburkolat bontasa J.betonagyazatb61l_ I-003 Kisko, kerait es teglaburkolat bontasa, Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa I Aszfalt burkolat bontas Aszfaltburkolatok felso retegenek Jearatasa, II I-009 Aszfaltburkolatok repedeseinek javitasa, 98 I I I Beton burkoiat bontasa 3 0 Dij Osszesen AFA% AFAertek Bruttl\ l I I l 188 I 375 I I 719 I I I I I I I Mennyi- No Tetelsza Munkane egnevezt'se segi Anyag egysege I 2I-00l-006 Boz6tirtas l 0 e vtg, -ig Ketti ut vagy sportpalya epitese durvan kieelt 2 uttukorbe I 531 Huuszos teroreteg, terofold leszedese, l.i teritese gepi erovel, 18%-os terephajlasig, alatt 0 Huuszos teroreteg, terofold leszedese, 4 2 I teritese gepi erovel, l8o/o-os terephajlasig, ig 4 5 2I ! Lyukfuras vagy kiseretii foldkieeles, oszlop 3 alaptest vagy lehorgonyzas reszere Kozii feltarasa kezi erovel, Munkaarok foldkieelese kozuvesitett 3 teriileten, kezi erovel, 0 Munkagodor foldkieelese epiiletek es iitargyak gepi erovel, kiegeszito kezi 3 unkaval Pillerek, gepalapok, oszlopok, aknak, 3 unkagodrok,pineetobok kieelese Foldvisszatoltes unkagodorbe vagy 3 unkaarokba, kezzel 0 II Foldvisszattiltes unkagodorbe vagy 3 unkaarokba, geppel I 1.2. l Foldvisszatoltes geppel 3 0 Miitargyakkal, epiiletekkel kozvetleniil l osszefiiggo feltoltesek es elofeltoltesek keszitese toorites nelkiil, gepi erovel, 3 kiegeszito kezi unkaval l Foldii vizszintes feliiletenek rendezese a felesleges fold elteritesevel, toorites nelkiil, 2 gepi erovel, kiegeszito kezi unkaval,!6%-os terephajlasig, 20 e vastagsagban, Huuszterites 20 e vastagsagig gepi erovel, kiegeszito kezi unkaval Rezsiikeszites 2 I lszapkitereles unkaarokb6l, 3 unkagodorbol vagy epitenybi\1, kezi erovel, 0 0 Dij Osszesen AFA% AFAertek Brutto l ! l I l l 106 I l 383 I 958 I I l I I I Mennyi- No Tetelsza Munkane egnevezese segi Anyag egyse2e I 2 I Padkanyeses, 5% oldaleses kialakitasaval 2 0 Foldutak egyengetese (grederezes) 10 e vtg ban 0 Tiikorkeszites ! Padkarendezes Uj foldarok keszitese, l,oo2 szelvenyeretig, kezi ertivel (0,43/f) 3 Toorites geooel nagy feluleten Dij Osszesen AFA% AFAertek Brutto!50! ~

9 Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosiizeeleteo Kft. / T iiorites geppel kis feliileten Siit6 hengerles, toorites nelkiil Meglev6 ilrok tisztitilsa kezi er6vel (-(),J53/f)_ Osztillyozatlan hookos kavies terites 3 tiiiirites nelkiil II Tiiltesalapozils iiszaki textiliilval (1002-re) Kulekavieesal szikkaszt6ilrok feltoltiiltes Betonjilrda epitese 10% terephajlatig 8 e vtg.- 2 ban I Miitilrgybeton bedolgoz:isa( C 16) V asbeton fedlap keszitese Kiirszelvenyii, tokos betones6 beepitese eeenthabares kiitessel, I,00 hosszil e16regyilrtott betonesovekmi, bels6 es6ilter6: 20e I 808 Korszelvenyii, tokos-talpas betones6 beepitese guigyiiriis kotessel, 2,00 hosszil e!oregyilrtott betonesovekboi, bels6 esoatero: 40e Korszelvenyii, talpas betoneso beepitese eeenthabares kiitessel, I,00 hosszil eloregyartott betonesiivekbol, bels6 es6ilter6: 50 e Korszelvenyii, tokos betones6 beepitese eeenthabarcs kiitessel, I,00 hosszil e!oregyartott betonesovekboi, belso esoiltero: 30c Korszelvenyii, talpas betoncso beepitese ceenthabares kiitessel, I,00 hosszu eloregyartott betonesiivekb61, belso esoiltero: 40e Kiirszelvenyii, talpas betones6 beepitese eeenthabares kiitessel, I,00 hosszil elore!!vilrtott betonesovekb61, Korszelvenyii, tokos-talpas betones6 beepitese guigyiiriis kotessel, 2,00 hosszu e16regyartott betoncsovekmi, bels6 csoatero: 40e Korszelvenyii, tokos-talpas betonesii beepitese guigyiiriis kotessel, 2,00 hosszu eloregyartott betonesiivekboi, bels6 es6ilter6: 50 e Korszelvenyii, tokos vagy hengeres vasbeton e16fej beepitese, Korszelvenyii, talpas, nagy teherbir:isu betones6 beepitese guigyiiriis kotessel, I,00 hosszu eloregyilrtott betonesovekbol, belso esoater6: 30 e Kiirszelvenyii, talpas, nagy teherbir:isu betones6 beepitese guigyiiriis kotessel, 1,00 hosszu eloregyilrtott betonesovekb61, belso es6ilter6: 40 e Korszelvenyii, talpas, nagy teherbir:isu betones6 beepitese guigyiiriis kotessel, I,00 hosszu eliiregyartott betonesovekbiil, bels6 es6ilter6: 50 e Tokos vagy hengeres vasbeton akn:is ele beepitese guigyiiriis kotessel, rezsiis unkailrokba, 800 ON Cs6fektetes 20 e at. KG PVC es6vel Cs6fektetes 30 e at KG PVC es6vel Cs6fektetes 40 e at. KG PVC es6vel Egyoldalon tokos PE kett6s falu, bord:is csapadekviz-esatoaes6 beepitese fiildilrokba, cs6idook nelkiil, kiils6 cs6ilter6: 250 Egyoldalon tokos PE kett6s falu, bord:is csapadekviz-csatoacs6 beepitese foldilrokba, cs6idook nelkiil, kiilsii cs6ilter6: II 880 I 129 I II 56 I 500 I I I I I I I I I I I I I II I I

10 Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosuzeelete6 Kft. Egyoldalon tokos PE kett6s falu, bordas esapadekviz-esatoaeso beepitese foldarokba, esoidook nelkiil, kiilso esoatero: Miianyag, egyoldalon tokos PE kett6s falu, bordas esapadekviz-esatoaeso ido beepitese foldarokba, guigyfuii beepitesevel, kulso esoatero: Miianyag, egyoldalon tokos PE kettos falu, bordas esapadekviz-esatoaeso ido beepitese foldarokba, guigyiirii beepitesevel, kiilso esoatero: 315 II 880 M iianyag, egyoldalon tokos PE kett6s fa!u, borctas esapadekviz-csatornaeso ido beepitese foldarokba, guigyiirii beepitesevel, kiilso esoatero: Vas bet on haszoneso illsajtolasa kozbenso alloas!kiil, v asbeton haszoneso atsajtolasa kozbenso aloasokkal, Dzeben levo esatoa ideiglenes vizzaro elfalazasa es elbontasa, 897 OzebOI kiiktatott esatoa vizzaro elfalazasa eeenthabaresba rakott falazatta1, barilyen szelvenveretnel Beton akna-fenekele elhelyezese Beton aknaagasito ele elhelyezese, eeenthabarcsos illesztessel, e aterojii kutgyfuii elhelyezes szikkaszto kuthoz (0,5) II Beton vagy vasbeton also sziikito elhelyezese, Beton vagy vasbeton felso sziikito elhelyezese, Beton aknasziikito elhelyezese Beton szinteelo gyiiriik elhelyezese, eeenthabarcsos illesztessel, Ateelo szivattyuakna epitese nyoleszogletii eloregyartott eleekboi, vasbeton vagoel ele elhelyezese 2,11-3,0 beleretig Ateelo szivattyuakna epitese nyolcszogletii eloregyartott eleekboi, vasbeton kopeny vagy fode ele elhelyezese V asbeton szennyviztarolo, esapadekvizgyiijto tartaly epitese eloregyartott eleekboi, vasbeton tartaly es lezaro kup eleel kopletten, belso atero: 1, Negyzet alaprajzu viznyelo akna epitese, eeenthabares illesztessel, 30x30 e beleretii eleekboi, Negyzet alaprajzu viznyelo akna epitese, eeenthabares illesztessel, 50x50 e beleretii eleekb61, Kor alaprajzu viznyel6 akna epitese, eeenthabares illesztessel, atero 45/50 e nagyeretii eleekb61 (kiils6 eret), also ele 50eagas Kor alaprajzu viznyel6 akna epitese, eeenthabares illesztessel, ater6 45/50 e nagyeretii eleekboi (kiilso eret), feleno ele e agas Ateel6 szivattyuakna epitese koralaku eliiregyartott eleekboi, vasbeton vagoel ele elhelyezese I,50 beleretig Ateelo szivattyuakna epitese koralaku el6regyartott eleekb61, vasbeton kopeny vagy fodeele elhelyezese 1,50 beleretig Ateelo szivattyuakna epitese nyolcszogletii eli\regyartott eleekboi, vasbeton vag6ei agasito ele elhelyezese 2,11-3,00 beleretig I II I !

11 /) Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosuzeeleteo Kft Akna vagy akna jellegii iitargy epitese, onolit vasbetonb61 va!!v betonb Akna vagy iitargy epitese teglab61, ceenthabarcsba rakva Vasbeton aknafedlap elhelyezese, agas Kor alaku ontottvas aknafedlap es fedlapkeret elhelyezese, ceenthabarcs rogzitessel, konnvitett kivitel Kor alaku ontottvas aknafedlap es fedlapkeret elhelyezese, ceenthabarcs rogziressel, nehez (D 400 terhelesi osztaly) kivitel Negyzet alaku ontottvas aknafedlap es fedlapkeret elhelyezese, ceenthabarcs rogzitessel Szintbeallit6 gyiirii elhelyezese aknafedlap ala Ontottvas viznyeliin'lcs elhelyezese, ceenthabarcs rogzitessel Aknafedlap es viznyeliin'lcs tartozekainak elhelyezese Terett talaj allekonysaganak biztositasa as bituenes csupaszleez boritassal Vizzar6sagi vizsgalat elfalazassal, 171 Csatlakoz6hely keszitese csatornavezetekben vagy aknafalban, beton bekotii idoal vagy csiicsonkkal Bekotiiidook, csiicsonkok 1ezarasa, he1yszinen gyartott beton fediitanyerral, kotel e bituenes kiontiianva2e toitessel, Polierbeton vizelvezetii rendszer ( foly6ka' Polierbeton vizelvezetii rendszer, alacsony beepitesi agassagil, 1,0, (folv6ka) Polierbeton reskeretes vizelvezetii rendszer (foly6ka) Polierbeton pontszerii osszefoly6 egybeontott ontottvas kerettel Labtorliirendszer, labtorliitalca iianyagb61, vizelvezetessel Tiizihorganyzott vizelvezetii foly6karncs elhelyezese szogacel kereteleel, foldunkak es agyazatkeszites nelkiil, barely beeoitesi agassa!!ban Taroz6csoves vizelvezetes kozepes siiriisegii polietilenbiil (MDPE), resnyilassal, nagy szabadteri burkolat feliiletek vonalenti vizelvezetesehez, kifolyas szabalyoz6k nelkiil Beton vizelvezeti\ rendszet (.foly.oka Beton vizelvezetii (folv6ka) raccsal Labtorliirendszer, labtorlii talca horganyzott ace! elvedeleel, als6 kivezetessel Makada rendszerii utpalya es echanikai 3 stabilizaci6 bontasa, 0 Utalapbeton, valaint hidraulikus kotiianyaggal vagy bituennel stabilizalt 3 retegek bontasa 0 Hengerelt zilzottkiipalya feliileti kiegyenlitese,fellazitasa, szantasa es ujrahengerlese, anyagp6tlas nelkiil, 6-10 e 2 vastagsagban 3 Hengerelt zilzottkiipalya feliileti kiegyenlitese, anyagp6tlasa kotiianyaggal es fediianyaggal egyiitt, felszantott es ujrahengerelt palyanal, 3 ziizottkiibiil vagy koh6salakkiibiil Mechanikailag stabilizalt alapreteg keszitese, 3 M-20 ielii, e vastagsagban Helyszinen /tiikorben/ kevert stabilizalt 3 alapreteg keszitese Helyszinen /tiikorben/ kevert stabilizalt alapreteg keszitese, CKh jelii ceenttel 3 stabilizalt hookos kavics I I I II I

12 Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosuzeeleteii Kft. Helyszinen /tukorben/ kevert stabilizalt alapreteg keszitese, CTh jelil eeenttel 3 stabilizalt talai Helyszinen /tokorben/ kevert stabilizalt M alapreteg keszitese, VKh jelil, ne hidraulikus 3 pernyevel es esszel stabilizalt hookos kavies Helyszinen /tokorben/ kevert stabilizalt alapreteg keszitese, WKh je1il, hidraulikus 3 pernyeve1 stabilizalt hookos kavies Helyszinen /tukorben/ kevert stabilizalt alapreteg keszitese, VTh jelil, ne hidraulikus 3 pernyevel es esszel stabiliza1t talaj Helyszinen /tokorben/ kevert stabilizalt alapreteg keszitese, WThjelil, hidraulikus 3 pernvevel stabilizalt talai Sz6rt alap keszitese, egy retegben, Betonalap keszitese 6-30 e vt&j.c 8 FN_l Hengere1t zilzottkopalya keszitese, 2 e vastag kotoanyag es 2 e vastag fedoanyag teritessel, 2 zilzottkobi\1 vagy koh6salakb61, I Zilzottkopalya Iefedese az utpadkan tarolt 3 zilzalekkal Vezetekfektetes utani utalap-helyreallitas 3 betonb Vezetekfektetes utitni utalap-helyreallitas 3 zilzottkobi\1 vagy koh6salakkob Kieelt szegely keszitese beton :igyazatba Sullyesztett szegely epitese beton<igyazatb~ "K" szegely epitese betonagy_azatb< Jarda, kerti szegely epitese betonagyazatba Nagyko, betonkocka burkolat keszitese Terburkoltat keszitese 40*40*6 e 2 betonlll[jokkalligy_azat nelkul) Betonlap burkolat keszitese, jardalapokb Gyephezagos terburkolat keszitese 40*40* I 0 2 e-es betonlappal Burkolat-helyreallitas a1apra fektetve Burkolat-helyreallitas, foldre /vedoretegre/ 2 fektetve, nagykobi\1, bituenes kiontessel Aszfaltburkolatok felso retegenek learatasa Aszfaltburkolatok javitasa, katyilzasa Ill aszfaltkeverekkel, hengerlessel, 6 e 3 vastagsagig, I 0 alatti foltok eseten Aszfaltburkolatok javititsa, katyilzasa aszfaltkeverekkel, hengerlessel, 6 e 3 vastagsagig, I,0 feletti foltok eseten Aszfaltburkolatok repedeseinek javitasa, Zilzottko akada burkolat portalanitassal, 2 ut6keze!essel, higitott bituennel 223 Kationaktiv bituen eulzi6s feluleti bevonatok keszitese (FB/E), egyretegil feliileti 2 bevonat BZ ( egyretegil kotoanyag, egyszeri zilzalek), 759 Kationaktiv bituen eulzi6s feluleti bevonatok keszitese (FB/E), kettos 2 zilzalekozasu feio!eti bevonat BZz ( egyn\tegil kotoanyag,ketszeri zilzalek), I 992 Kationaktiv bituen eulzi6s fe!oieti bevonatok keszitese (FB/E), ketretegil inverz 2 zilzalekolasu fe1uleti bevonat BZBz (ketretegii kotoanyag, ketszeri zilzalek), I I I I I I I I I I I I II 318 I I I I Higitott bituenes feluleti bevonatok keszitese 2 (FB/HB), egyretegii fe1ii1eti bevonatok, I I Higitott bituenes fel01eti bevonatok keszitese 2 (FB/HB), ketretegii feliileti bevonatok, I I Y4 I

13 /. (} Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente VarosOzeeleteo Kft. Feliileti zi\s keszitese aszfaltburkolatokra vagy aszfaltfeliiletii z6zottk akadaburkolatokra, a regi feliilet 2 letisztitisaval, kotoanyaggal val6 bevonasaval, hidegen beepltheto aszfaltkeverekkel Hengerelt asztfalt alapreteg keszitese, U es JU jelii utalap, a egh!vo alap feliiletenek elozetes 2 letakaritasaval, bitueneulzi6s alaperetezessel Hengerelt aszfalt kotoreteg keszitese, K vagy K-20 jelii keven!kkel, az alapreteg szennyezettsegenek elozetes eltavolitasaval, 2 bitueneulzi6s peretezessel, Aszfalt burkolat keszitese AC 8-al, 2,5-5 e 2 vtg OA-8 ontott aszfalt keszites Aszfaltszegely keszitese ontottaszfalt keverekbol Egyretegii ut- es terburkolat keszitese e vastagsaggal, vedobevonatos ut6kezelessel, 3 egyenes vagy ives kivitelben, egyoldali esessel Padkaburkolat keszitese, 15 e vastagsaggal, 3 1,0-2,5 szelesseg kozott Foly6kaburkolat keszitese Jarda, kerekparut keszitese, Surrant6 burkolat keszitese eloregyartott vb eleekb61, vizfolyasok eredek foldrezsiikon, toltesoldalakon val6 levezetesere, Betonburkolatok ut6kezelese Utburkolati jelek keszitese, hagyoanyos 2 old6szeres festekkel, 459 Utburkolati jelek keszitese eloregyartott jelzoanyagok felhasznalasaval, ragasztott 2 ielz6f6jias kivitelben Utburkolati jelek keszitese eloregyartott jelzoanyagok felhasznalasaval, fenyvisszavero 10 /fern-, vagy iianyagtestii/ burkolati szegekkel Utburkolati jelek eg_sziintetese festessel Kozuti ace! vezetokorlat tart6oszlop elhelyezese, I-IV. osztalyu talajbar Kozuti ace! vezetokorlat, korlatele felszerelese II 847 Kozuti ace! vezetokorlat, vegkikepzes keszitese, betontobos lehorgonyzassa foldunkaval, I-IV. oszt. talajban, horganyzott Utak alatti atereszek epitese eloregyartott vasbeton eleekb61, csaphoyos, habarcsos illesztessel, foldunka es agyazat keszites nelkiil I I I I I I Mennyi- No Tetelsza Munkane egnevezese segi Anyag egysege I Fold felrakasa gk.-ra kezzel Fold, torelek felrakasa gk.-ra geppel "K" Szallitas egysegesen 3 I "K" Torelek gyiijtese, sza!litasa, depo\lasa "K" Csapadekviz elszallitas 53-es kocsival "K" Csapadekviz elszallitis 1 O3-es kocsival "K" Torelek lerak6helvi dii Dij Osszesen AFA% AFAertek Brutt I Mennyi- No Tetelsza Munkane egnevezese segi Anyag egysege I "K" Csooszlop elhelvezese 2" "K" Csooszlop elhelyezese 4" "K" Iszapfog6 racs elhelyezese "K" Csatoarnosas "K" Csatoaosas WOMA+ Szippant6 6 0 Dij Osszesen AFA% AFAertek Brutt6 I

14 Duna Aszfalt Kft Tiszakecske, Beke u Mintakoltsegvetes Melyepitesi keretegallapodas Rakosente Varosuzeeleteo Kft. 6 "K" Gyokerentesites geppel "K" Gvokerentesites kezzel "K'' Szennyvizszallita; Egyes fak kiterelese tusk6kiasas!lkiil, legallyazassal es darabolassal, kezi szerszaokkal Tusk6kiasas egyes dontiitt fak eseten, kezi erovel 0 II Tusk6 kiszedese gepi erovel, kiegeszito kezi unkaval Akna keszites (onolit) fedlap nelkiil, 80 e 3 at.-ig Ontottvas keret+fedlap elhelyezese betongallerral, 60 e at. (konnyitett kivitel) Ontottvas keret+fedlap elhelyezese betongallerral, 60 e at. (nehez kivitel) Ov.aknakeret szintbe helyezese ( eelessel), betongallerral Viznveloraes elhelvezese 32*32-lli Viznveloraes elhelyezese 48*48-e~ TB 40/70/50 ederburkol6 ele elhelyezese, koplett Eloregyartott vasbeton arok- es ederburkol ele elhelyezese TB /68 arok- es ederburkol6 vasbetonb61, Eloregyartott vasbeton arok- es ederburkol ele elhelyezese 80-1 oo e belso arokfenek szelesseg kozott TB 50/70 ederburkol6 ele fedlap elhelyezese Konnyitett eloregyartott vasbeton arok- es ederburkol6 ele elhelyezese e belso arokfenek szelessegig Konnyitett eloregyartott vasbeton arok- es ederburkol6 ele elhelyezese 60 e belso arokfenek szelessegig Konnyitett eloregyartott vasbeton arok- es ederburkol6 ele elhelyezese, 60 e belso arokfenek szelesseg felett Kiselees telepiilesi eloregyartott trapezszelvenyii arokburkol6 betonidornko elhelyezese, foldunka nelkiil, atereszek es vegfalak nelkiil Kapubej ar6 alatti esoatereszt lezar6 e!oregyartott vasbeton vegfal, tobos esoveg vagy kitor16fej elhelyezese, foldunka nekiil, 30 e-es aterojii atereszekhez Kapubejar6 alatti esoatereszt lezar eloregyartott vasbeton vegfal, tob6s esoveg vagy kitorl6fej elhelyezese, foldunka nekiil, 40 e-es aterojii atereszekhez Utpadka foly6ka eleek elhelyezese 28 eloregyartott vasbetonb61, foldunka nelkiil, e szelessegben F oly6kakeszites, betonb61, foldkieelessel, e kaviesagyazattal, eterenkent 0,04 l beton bedolgozasaval Foly6kakeszites, eloregyartott vasbeton eleekbol VIACOLOR burkolat keszites, 2 hookagyazattal /sziirke/ Kozuti jelzotablak oszlopainak bontasa Jelzotablak leszerelese Kozuti jelzotablak oszlopainak elhelyezese Kozuti jelzotablak elhelyezese (600 ) Mindosszesen (anyag+dij) I I II I II I I I I I I I I I 500 I I I I

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag (korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag) ALAPiTO OKIRATA (egyseges szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben