MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat július 5-én megtartott soron kívüli üléséről

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július 5.-én megtartott soron kívüli üléséről Az ülés kezdési időpontja: július Az ülés helye: Geróts terem Az ülésen megjelentek: polgármester Dr. Szabó Tibor Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Farkas Erzsébet Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán Varga Ferenc Távolmaradását előzetesen jelezte: Horváth Bálint képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Koltai Gábor jegyző Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 8 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2011. ( ) határozata napirendi pont elfogadása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1.) Intézményi struktúraváltás 2.) Beethoven Általános Iskola és Brunszvik Teréz óvoda alapító okiratának módosítása 3.) Martonvásár, Orgona u /d és 1244/e hrsz-ú ingatlanok elővételi joga 4.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármesterr A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Intézményi struktúraváltás Dr. Szabó Tibor: elmondta, hogy a pénzügyi bizottsági mai ülésen a tájékoztatás már elhangzott a struktúraváltásról, az ülésen a képviselők részt vettek, így nem kívánja azt megismételni.

3 3 Nemes József: kérte, hogy a Kulturális Bizottság határozati javaslata is szavazásra kerüljön. Ismertette a határozatot, mely értelmében a bizottság javasolja a könyvtár tekintetében az integrációs döntés elhalasztását és vezetői pályázat kiírását, tekintettel a könyvtár önálló intézményként való működésével együttjáró, pályázati lehetőségeket biztosító előnyökre. Dr. Szabó Tibor: tájékoztatást kért a jegyzőtől, hogy a javaslat módosító indítványnak tekinthető-e. Dr. Koltai Gábor: nem módosító indítványról van szó, 4. határozati javaslatként vehető fel.. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 119/2011. (VII.5.) határozata Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az általa alapított: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár önálló költségvetési szervet augusztus 31.-i hatállyal az Áht. 95. (2) bekezdés alapján beolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1.-i hatállyal: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ, melynek székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 2.) A Képviselő-testület a Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár megszüntető okiratát augusztus 31. napi hatállyal az alábbiak szerint adja ki: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár megszüntető okirata Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Városi és Iskolai Könyvtár, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31.-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

4 4 2. A költségvetési szervet megszüntető határozat száma: 119/2011. (VII. 5.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (2) bekezdése alapján beolvadással történik: a települési könyvtári feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthető. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv költségvetési előirányzatai, - ezen belül a személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Martonvásári Brunszvik- Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: A Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár intézményvezetője magasabb vezetői megbízása annak határozott időtartama lejártával június 30-napján megszűnik, mely időpontot követően az Intézménynek magasabb vezetője nincs, a 2,5 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központnál 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - mint munkáltatói jogutódnál közalkalmazotti jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv SZMSZ szerinti vezető helyettesi feladatait ellátó közalkalmazott a megszűnés időpontjáig, augusztus 31. napjáig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi és Iskolai Könyvtár Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a megszűnés bejegyzését. 4.) A Képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a megszüntetés tényét tegye közzé, és a Városi és Iskolai Könyvtár állományában közalkalmazottként foglalkoztatottak tájékoztatásáról gondoskodjon. A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3.) pont esetében: polgármester, 4.) pont esetében: intézményvezetők, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 4.) pont tekintetében a döntést követő 40 nap

5 5 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2011. (VII.5.) határozata Klubház megszűntetéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva kinyilvánítja szándékát, hogy az általa alapított: Klubház önálló költségvetési szervet augusztus 31.-i hatállyal az Áht. 95. (2) bekezdés alapján beolvadással megszünteti. a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1.-i hatállyal: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ, melynek székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 2.) A Képviselő-testület a Klubház megszüntető okiratát az alábbiak szerint adja ki: Klubház megszüntető okirata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Martonvásár Város Önkormányzata Klubház, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31.-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Klubház székhelye: 2462 Martonvásár, Dózsa György út A költségvetési szervet megszüntető határozat száma: 120/2011. (VII. 5.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

6 6 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (2) bekezdése alapján beolvadással történik: a közművelődési feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthető. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv költségvetési előirányzatai, - ezen belül a személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Martonvásári Brunszvik- Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Klubház intézményvezetője magasabb vezetői megbízása a határozott időtartam lejártával június 30-napján megszűnik, ezáltal az Intézménynek magasabb vezetője nincs, a 4,3 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központnál 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13. sz. - mint munkáltatói jogutódnál közalkalmazotti jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv SZMSZ-e szerinti vezető helyettesi feladatait ellátó közalkalmazott a megszűnés időpontjáig, augusztus 31. napjáig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi és Iskolai Könyvtár Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a megszűnés bejegyzését. 4.) A Képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a megszüntetés tényét tegye közzé, és a Városi és Iskolai Könyvtár állományában közalkalmazottként foglalkoztatottak tájékoztatásáról gondoskodjon. A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3.) pont esetében: polgármester, 4.) pont esetében: intézményvezetők, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 4.) pont tekintetében a döntést követő 40 nap Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 3. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2011. (VII.5.) határozata a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról

7 7 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Brunszvik - Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ közalkalmazotti státuszainak számát 7,8 főben állapítja meg szeptember 1. napi hatállyal. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását az 1.) pontban foglaltak szerint készítse elő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy a 4., a kulturális bizottság által előterjesztett javaslat ellentétes az elsőként, e Könyvtár megszüntetéséről hozott döntéssel, erről nem szükséges szavazni, így nem tette fel szavazásra sem a javaslatot. 2. Napirend: Beethoven Általános Iskola és Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítása Dr. Koltai Gábor: elmondta, hogy a Költségvetési törvény előírásai alapján, jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okiratok módosítása, a normatív támogatás csak így igényelhető. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2011. (VII.5.) határozata óvoda alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát szeptember 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.)

8 8 2.) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 10 nap 122/2011. (VII.5.) határozat 1. számú melléklete: Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a szeptember 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett: 1. Az intézmény neve: Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz. Az intézmény telephelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. Az intézmény törzsszáma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993.(II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás

9 9 székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport tagintézményben: 2 csoport 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 6.3. Az intézmény tagintézménye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet. Elnevezése: Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája. 7. Az intézmény működési területe: és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. Pénzügyi gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: 1 Hatályát vesztette: január 1.

10 10 Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) Óvodai, intézményi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Építményüzemeltetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az óvodavezető képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti, változatlanul fennáll. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő, a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok. A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok - felett, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelések, ingóságok felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék:

11 11 a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot 122/2011. (VII.5.) számú határozatával módosította és azzal egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, július 6. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2011. (VII.5.) határozata iskola alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát szeptember 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) b.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.)

12 12 (logopédiai szolgáltatás) c.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) ) A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Beethoven általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 10 nap 1. sz. melléklet a 123/2011. (VII.5.) határozathoz: Beethoven Általános Iskola Alapító Okirata a szeptember 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos: 1. Az intézmény neve: Beethoven Általános Iskola 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz Az intézmény telephelye: 2462 Martonvásár, Szent László u. 2. sz A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye:

13 13 Az intézmény alapító szerve: székhelye: Képviselőtestülete, 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: székhelye: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. 6. Az intézmény típusa: általános iskola 6.1. Általános Iskola évfolyamok száma: 8 (1-8. évfolyamig) 6.2. Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 700 tanuló 7. Az intézmény működési területe: Martonvásár Város és Kajászó Község teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv-ben meghatározott általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Szakfeladat száma Hatályát vesztette: január 1.

14 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása M.n.s. egyéb felnőttoktatás

15 Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az igazgató képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi igazgató vezetői megbízatását annak lejárati időpontjáig nem érinti. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog illeti meg: A martonvásári 673/1 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. alatt és Szent László u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlanok a bennük lévő berendezések, ingóságok felett rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 14. Az Általános Iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 87/2008. (VI. 24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirat módosításáról 123/2011. (VII.5.) számú határozatával döntött, s az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, július 6. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője

16 16 3. Napirend Martonvásár, Orgona u /d és 1244/e hrsz-ú ingatlanok elővételi joga Gucsek István: elmondta, hogy a Bizottságok által javasolt kiegészítéssel kéri elfogadni az előterjesztésben szereplő első javaslatot. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottságon elhangzott kiegészítésekkel, mely szerint a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum bruttó 3 millió Ft értékhatárig tárgyaljon az érintett ingatlanok adás-vételéről, az általános tartalék terhére. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2011. (VII.5.) határozata elővásárlási jog gyakorlásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy élni kíván Martonvásár, Orgona u /D és 1244/F helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban elővételi jogával, és felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, az általános tartalék terhére, legfeljebb bruttó 3 millió Ft értékben az önkormányzat részére megvásárolja azokat. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és az adásvételi szerződést kösse meg. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: polgármester azonnal 4. Egyebek: Kuna Ferenc: kérte, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a MÁV Starttal, az ügyben, hogy a vágányzári menetrendben közlekedő gyorsvonatok ne csak Tárnokon álljanak meg, hanem Martonvásáron is, mivel Martonvásár állomása több településről érkező utasokat szolgál ki. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a vágányzári menetrend módosításával kapcsolatosan elhangzott javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2011. (VII.5.) határozata vasúti menetrend módosítás kezdeményezése Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a MÁV Start Zrt.-nél kezdeményezze a vágányzári

17 17 menetrend olyan módosítását, hogy Tárnok mellett Martonvásár állomáson is megálljanak a gyorsvonatok. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Varga Ferenc: bejelentette, hogy elkezdik csütörtökön a Határ utca aszfaltozását. Gucsek István: felhívta a figyelmet, hogy a lakosságot a holnapi nap folyamán ki kell értesíteni. További tárgyalások szükségesek a NIF-fel, hogy a külterületi utak is helyreállításra kerüljenek. Dr. Gyulay Gyula: tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült a háziorvosokkal megkötött szerződés, mely szerinte több év óta várt, nagy előrelépés és 2 millió forint megtakarítás jelent az önkormányzatnak. A szerződést minden képviselő megkapta és javasolja, hogy a testület hagyja jóvá azokat. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, döntsön a házi orvosi szerződések jóváhagyása tárgyában.. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2011. (VII.5.) határozata háziorvosi szerződések elfogadásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1., illetőleg 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a martonvásári háziorvosi körzetek működtetésére a Kardio-Konzulens Bt.-vel és a Czikajló és Tsa. Bt-vel kötött szerződések módosítását. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A 126/2011. (VII.5.) határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.) Dr. Szabó Tibor: kihirdette a zárt ülésen hozott képviselő-testületi határozatot, megköszönte a képviselő-testület első félévi munkáját, kellemesen eltöltendő nyári szabadságot, jó pihenést kívánt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr Koltai Gábor jegyző Nemes József jegyzőkönyv hitelesítő Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 258/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 1. A költségvetési szerv neve: Herceg Batthyány

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /556-20/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. október 28 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A alapító okiratának helyesbítése

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Mézeskalács Óvoda alapító okirat módosítása Melléklet: Mézeskalács Óvoda módosító okirat és egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. Törvény 2..(2) bekezdése és a

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 4. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Bárdos Lajos Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Tura Város

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. A 2/2012. (II. 13.) számú

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Óvodában: 124 Általános iskolában: 2334 Gimnázium: 324 Felnőtt gimnázium: 800 Szakágazat: Alaptevékenysége A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Rövid és rövidített neve: Mecsekaljai Iskola Székhelye: 7633 Pécs, Bánki Donát utca 2. Az Intézmény

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚLIUS 15-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ .sz. melléklet ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 357 Alsózsolca, Kossuth L. út 38. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-02 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bervavölgyi Óvoda Megszüntető Okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben