Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI.28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról A Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (5) bekezdés e) pontjában és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 4. (2) és a 13. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kerületi közutak forgalmának szervezése, a forgalmi rend szabályozása, valamint a helyi közutakon történő várakozás egységes, átláthatószabályozása érdekében a következőket rendeli el: 1. (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén, külön jogszabály szerint kialakított várakozási övezetben található a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, és fizető várakozási területként üzemeltetett helyi közutakra, terekre, parkokra, egyéb közterületekre, valamint b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető várakozási területként üzemeltett magánutakra, magánterületekre, továbbá c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg. (2) A Rendelet 1. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a taxiállomásokra, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

2 2. A Rendelet a következő 2/B. -sal egészül ki: 2/B. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre a jelen rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén annak a természetes személynek is adható: (a) aki a hozzájárulást elhunyt hozzátartozójának üzemeltetésében álló gépjárműre kéri és igazolja, hogy a gépjármű tulajdonjogának rendezése iránt hagyatéki eljárás van folyamatban. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 90 napig érvényes, hatósági vagy közjegyzői igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható, (b) aki a hozzájárulást saját gépjárműve meghibásodása miatt, annak újbóli üzemképes állapotba helyezéséig kéri, az általa megjelölt gépjárműre. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 30 napig érvényes, a szervíztől kapott igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható. 3. A Rendelet a következő 4/C. -sal egészül ki: (1) A várakozási díj megfizetése alól a jelen rendeletben foglalt feltételek igazolása esetén, kizárólag a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt területre érvényes kedvezmény (a továbbiakban: munkavállalói kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén üzemeltett várakozási övezet 1. melléklet szerinti 1. vagy 2. zónájának területén bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezet részére. A kedvezményt a foglalkoztató szervezet kérheti, a vele munkaviszonyban álló, a jelen rendeletben meghatározott számú foglalkoztatott javára, a foglalkoztatott által üzemben tartott gépjáművel való várakozás céljára. (2) A kedvezmény jogosultja a foglalkoztató szervezet (a továbbiakban: jogosult), kedvezményezettje a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: kedvezményezett). A munkavállalói kedvezmény igénybevételének jelen rendeletben előírt feltételek végrehajtásáért, így különösen a kedvezményes díj megfizetéséért, visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a jogosult felel. (3) A munkavállalói kedvezményes díj havi mértéke a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt, a várakozási kedvezménnyel igénybe vett várakozási körzetre érvényes egyórai várakozási díj nyolcvanszorosa. (4) A munkavállalói kedvezményt igazoló matricát tárgyévre a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán lehet kiváltani, a (3) bekezdés szerinti kedvezményes díj első havi összegének megfizetésével. A munkavállalói kedvezmény a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig érvényes. A kedvezmény havidíját tárgyévben minden további naptári hónap 10. napjáig kell megfizetni. A kiadott kedvezmény kizárólag abban az esetben jogosít várakozásra, ha a kedvezményezett a kedvezményt igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyre és teljes egészében olvasható módon kihelyezi és a díjfizetés határidőben megtörtént. (5) A munkavállalói kedvezmény akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában sem a jogosult, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozással. 2

3 (6) A munkavállalói kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a kedvezményezett a bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A munkavállalói kedvezmény egy kedvezményezett részére egyidőben csak egy gépjárműre és kizárólag egy kedvezményes körzetre biztosítható. (7) Egy kérelmező szervezet részére kiadható munkavállalói kedvezmények számát az a kért kedvezmény érvényességi évének január 1. napján az adóhatóságnál bejelentett foglalkoztatottak száma határozza meg az alábbiak szerint. Foglalkoztatottak száma a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján Igénybe vehető munkavállalói kedvezmény száma felett (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási hozzájárulásról, valamint a gyermekszállítási kedvezményről, a munkavállalói kedvezményről és a kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Főv. Kgy. rendelet 36. (2) bekezdés szerinti kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez való hozzájárulásról az SZMSZ 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni. (3) A Rendelet 5. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A tulajdonosi jog gyakorlója a várakozási hozzájárulások és kedvezmények iránti eljárás lebonyolításával, az Önkormányzatot megillető várakozási díjak beszedésével, a várakozási díjak és pótdíjak behajtásával, valamint a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásával közszolgáltatási szerződés alapján a parkolás-üzemeltető szervezetet bíz meg (továbbiakban: XIII. kerületi parkolás-üzemeltető). (4) A Rendelet 5. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A jelen rendelet szerinti kérelmet a XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél kell benyújtani a kérelem tárgya szerinti formanyomtatványon. A várakozási hozzájárulást vagy a várakozási kedvezményt a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető a jelen rendelet szerinti valamennyi feltétel fennállása esetén a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül adja ki a kérelmező részére. (5) A Rendelet 5. (5) bekezdés a következő j) ponttal egészül ki: 3

4 j) 2/B. (b) szerinti csereautóra igényelt lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a jogosult üzemben tartásában álló járművet a szervíz átvette, és a javítását meddig tartó időtartamra vállalta, (5) A Rendelet 5. (5) bekezdés a következő k) ponttal egészül ki: k) 2/B. (a) szerinti lakossági várakozási hozzájárulás esetén az elhunyt hagyatéki anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelemmel érintett gápjármű hagyatékba való felvételéről és arról, hogy a kérelmező hagyaték várományosa. A Rendelet 5. -a az alábbi (8a) bekezdéssel egészül ki: (8a) A munkavállalói kedvezményt igazoló matrica tartalmazza: a) a kedvezmény számát, b) a gépjármű forgalmi rendszámát, c) a kedvezményes körzet megjelölését, d) a kedvezmény típusát, e) az érvényességi időtartamot. (6) A Rendelet 5. -a következő, (14) bekezdéssel egészül ki: (14) A munkavállalói kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviseletre jogosult nevét, b) a kérelmezővel munkaviszony jellegű jogviszonyban álló kedvezményezett nevét, állandó lakóhelyét, c) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát és hitelt érdemlő igazolását arra vonatkozóan, hogy a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján hány bejelentett főt foglalkoztat, d) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a kedvezményezettet mennyi ideig szóló, milyen jellegű jogviszonyban foglalkoztatja, c) a kérelemmel érintett gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, d) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát, e) gépjárműadó megfizetésének vagy a kérelmező fizetési kötelezettség alóli mentességének igazolását, f) költségtérítés megfizetésének igazolását. (7) A Rendelet 5. -a következő, (15) bekezdéssel egészül ki: (15) A munkavállalói kedvezmény kedvezményezettje a kedvezményt igazoló matrica érvényességi idejében, a matricán megjelölt kedvezményes várakozási körzetben jogosult díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra. 4

5 5. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezések kerülnek: (1) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a 4/A. szerinti kedvezmény kivételével a várakozási hozzájárulások, valamint a gyermekszállítási kedvezményt biztosító igazolás kiadásának díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást, kedvezményt tanúsító, megrongálódott igazolás cseréjének költségtérítése annak visszaszolgáltatása esetén bruttó 2000 Ft. (2) A hozzájárulás, a hozzájárulást igazoló matrica, valamint bármely kedvezményre jogosító igazolás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a jogosult vagy a kedvezményezett 3 munkanapon belül köteles jelenteni XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél. A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon vagy más gépjárműre igényelt várakozási hozzájárulás, valamint gyermekszállítási kedvezmény kiadásának díja bruttó ,- Ft. (3) Amennyiben a hozzájárulással vagy gyermekszállítási kedvezménnyel érintett gépjárművet annak tulajdonosa év közben elidegeníti, a járművet a forgalomból kivonják, a magánszemély üzemben tartó lakóhelyet vált, a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe a kerület parkolási övezetében megszűnik, a hozzájárulás vagy kedvezmény érvényességi ideje lejárt, vagy a munkavállalói kedvezmény kedvezményezettjének foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, úgy a jogosult köteles a hozzájárulást igazoló matricát, illetve a kedvezményre jogosító igazolást a változás bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodáján leadni. A jelen rendelkezésben előírt visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztására a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. (4) Amennyiben ugyanazon kérelmező a hozzájárulással vagy kedvezménnyel érintett gépjármű helyett a hozzájárulást vagy kedvezményt másik gépjárműre kéri, az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásával a korábbi érvényét veszíti. (5) A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az új igazolás kiváltásának díja alól a kérelmező mentesül, és csak az (1) bekezdés szerinti díj terheli, amennyiben az ugyanazon évre szóló hozzájárulást vagy gyermekszállítási kedvezményt az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától számított 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül visszaszolgáltatja. (6) A munkavállalói kedvezményre vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett kedvezmény a jogosultnak kiadható munkavállalói kedvezmények számába beleszámít. (7) Az érvényességi időn belül visszaszolgáltatott munkavállalói kedvezmény időarányosan fel nem használt időszakára eső díj nem jár vissza. 6. A Rendelet 7. -a helyére a következő rendelkezés kerül: (1) A jelen rendelet 1. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt területeken a várakozási időszak 8 óra 30 perckor veszi kezdetét. 5

6 (2) Az Önkormányzat és a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető a személyes adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseinek keretei között jogosult kezelni és nyilvántartani mindazokat a személyes adatokat, amelyek a jelen rendelet szerinti várakozási hozzájárulások, kedvezmények kiadása, valamint a várakozási jogosultság ellenőrzése és a kiszabott várakozási díj és pótdíj érvényesítése érdekében szükséges tulajdonosi döntések meghozatalához szükségesek. 7. E rendelet 1. számú melléklete a Rendelet 2. számú mellékletévé válik. 8. (1) Ez a rendelet július 15. napján lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott hozzájárulások, valamint kedvezmények iránti kérelmekre kell alkalmazni. (3) Hatályát veszíti a Rendelet 5. (13) bekezdés, valamint 8. (2) és (4) bekezdés rendelkezése. Dr. Bujdosó Sándor jegyző Dr. Tóth József polgármester 6

7 1. melléklet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI.28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról Munkavállalói kedvezménnyel kedvezményesen igénybe vehető várakozási körzetek 1. zóna 1. körzet 2. zóna 1. körzet Bulcsú utca Kassák Lajos utca Dózsa György út Szabolcs utca által határolt terület, beleértve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket Frangepán utca Béke utca Fáy utca Hajdú utca Forgách utca Röppentyű utca által határolt terület, beleérve a határoló utakat, utcákat és tereket 2. zóna 2. körzet Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza) 7

8 Általános indokolás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény alapján a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés rendelkezik felhatalmazással a parkolás rendjét érintő, átfogó rendelkezések megalkotására. A kerületi önkormányzatok az irányadó Fővárosi Közgyűlési rendelet rendelkezéseinek keretei között rendelkeznek jogalkotási felhatalmazással. Ennek keretében jogosultak a várakozási hozzájárulások kiadásának rendjének meghatározására, további feltételekhez kötésére, valamint a Fővárosi Közgyűlési rendelet szerinti kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére. E jogalkotási felhatalmazással élve a XIII. Kerületi Önkormányzat évben új várakozási kedvezményt vezetett, amellyel díjmentes várakozási lehetőséget biztosított a kerületben élő családok számára gyermekeik oktatási vagy nevelési intézménybe szállításához abban az esetben is, ha a gyermek a szülő állandó lakóhelyével nem azonos várakozási övezetben jár oktatási vagy nevelési intézménybe. Lakossági kezdeményezésre a jelen rendelet módosítás megteremti annak lehetőségét, a kerületben székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezettel munkaviszonyban álló gépjármű üzembentartók állandó lakóhely hiányában is kedvezményes várakozási lehetőséghez jussanak azokon a várakozási területeken, ahol a telítettség mértéke megengedi, amennyiben a jogszabályi feltételeknek eleget tesznek. Az Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet legutóbbi módosítása óta a parkolásüzemeltetés területén megvalósított önkormányzati beruházások, az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint a lakossági igények a korábbi rendelet átfogó felülvizsgálatát tették szükségessé. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelkezés differenciáltan szabályozza újra a rendelet területi hatályát. Egyértelművé teszi, hogy a rendelet hatálya nemcsak az Önkormányzat tulajdonában álló, fizető várakozási területként üzemeltetett helyi közutakra, közterületekre terjed ki, hanem azon közhasználatra átadott magánutakra, magánterületek, továbbá azon fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg. A különböző típusú várakozási területek megkülönböztetése a várakozási időszak szempontjából is indokolt. A Fővárosi Közgyűlési rendelet értelmében a várakozási időszak kezdete munkanapokon 8.00 óra, amelyet a kerületi önkormányzatok saját rendeletünkben jogosultak 8.30 percben megállapítani. Továbbra sem terjed ki a rendelet hatálya a taxiállomásokra, amelyen történő várakozás feltételeiről a Fővárosi Önkormányzat jogalkotási hatáskörében, külön jogszabály rendelkezik. 8

9 2. -hoz A lakossági várakozási hozzájárulás speciális típusának bevezetése olyan élethelyzetek megoldására szolgál, amellyel a várakozási hozzájárulással már rendelkező lakos saját gépjárműve meghibásodása miatt, annak újbóli üzemképes állapotba helyezéséig más gépjárművet vesz igénybe. Az ilyen típusú várakozási hozzájárulás legfeljebb 30 napig érvényes, kérelemre, szerviztől kapott igazolás bemutatása esetén hosszabbítható meg. A másik kiemelt élethelyzet, amikor a várakozási zóna területén állandó lakóhellyel rendelkező, leendő örökös már a hagyatéki eljárás ideje alatt kedvezményes várakozási lehetőséghez juthat a használatába és fenntartásába került gépjárműre vonatkozóan, amennyiben a hozzájárulás kiadásának általános jogszabályi feltételein túl igazolja azt is, hogy a gépjármű tulajdonjogának rendezése iránt hagyatéki eljárás van folyamatban, és a gépjárművet hagyatéki igényként bejelentette. Az ilyen típusú várakozási hozzájárulás legfeljebb 90 napig érvényes, kérelemre, hatósági vagy közjegyzői igazolás bemutatása esetén hosszabbítható meg. 3. -hoz A munkavállalói díjfizetési kedvezmény alapja az a jogalkotói szándék, mellyel kedvezményes várakozási lehetőséget kíván biztosítani a kerület 1. vagy 2. zónájában székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezettel munkaviszonyban álló gépjármű üzembentartók részére azokon a várakozási területeken, ahol a telítettség mértéke ezt lehetővé teszi. A kedvezmény jogosultja minden esetben a foglalkoztató szervezet, amely felel a kedvezmény igénybe vételéhez kapcsolódó jogszabályi előírások és feltételek teljesítéséért. A munkavállalói kedvezményes díj mértéke egyedi díjtételű, a kedvezményes várakozási körzetre érvényes egyórai várakozási díj nyolcvanszorosa. Például a 2. zóna 1. és 2. körzetére vonatkozóan kedvezmény nélkül Ft/óra díjtétel esetében a havi teljes üzemidőre vonatkozóan ,- Ft (9,5 óra x 175,- Ft x 21 munkanap) a fizetendő parkolási díj. A munkáltatói kedvezmény mértéke 60% lenne, a fizetendő havi díj pedig ,- Ft (80 x 175,- Ft). A munkavállalói kedvezményt a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán kizárólag előre lehet megváltani, nem vehető igénybe mobilfizetéssel, parkoló kártyával, vagy parkoló-automatából megváltott jeggyel. A munkavállalói kedvezményre jogosító matrica éves időszakra szól, kizárólag abban az esetben jogosít várakozásra, ha a kedvezményezett a kedvezményt igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyre és teljes egészében olvasható módon kihelyezi. A munkavállalói kedvezmény feltétele, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában sem a jogosult, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozással. A munkavállalói kedvezmény olyan gépjárműre vehető igénybe, amelynek a kedvezményezett a bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A munkavállalói kedvezmény egy kedvezményezett részére egyidőben csak egy gépjárműre és kizárólag egy kedvezményes körzetre biztosítható. 4. -hoz A hatásköri szabályokat pontosító rendelkezések. A jogszabályhely (3) bekezdésének módosítása összhangot teremt a Mötv. 16/A. c) pontjában foglalt felhatalmazással, amely szerint a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő 9

10 várakozási (parkolási) közszolgáltatást az Önkormányzat külön törvényben szabályozottak szerint és erre kötött közszolgáltatási szerződés alapján 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság útján is elláthat. A módosítás az ügyfelek számára ellenőrizhetővé teszi a parkolási engedélyek és kedvezmények iránti kérelmek ügyintézési határidejét, a kérelem beérkezésétől számított 15 napra csökkenti az eljárási határidőt. A rendelkezés kiegészíti továbbá a speciális lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának feltételeit. A jogszabályi hely további új, eljárási jellegű szabályokat határoz meg a munkavállalói kedvezmény bevezetéséhez kapcsolódóan. Taxatíve felsorolja a munkavállalói kedvezmény iránti kérelem egyedi feltételeit, rögzíti a kedvezményt igazoló matrica tartalmát. 5. -hoz A munkavállalói kedvezmény bevezetése szükségessé tette a hozzájárulások és kedvezmények kiadására módosításig hatályos rendelkezések felülvizsgálatát, megfelelő kiegészítését. A módosítás tételesen meghatározza azokat a parkolásra jogosító engedélyeket, amelyek kiadása költségtérítéshez kötött, és amelyek igénylése díjmentes. A módosuló rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a költségtérítés összege az általános forgalmi adót is tartalmazza. A módosuló rendelkezések a rendelet által biztosított valamennyi várakozási kedvezményre vonatkozóan szabályozzák újra a matrica lejárat előtti visszaszolgáltatási kötelezettséget, valamint annak elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon vagy más gépjárműre igényelt várakozási hozzájárulás, kedvezmény kiadásának szabályait. Új jogszabályi rendelkezés annak rögzítése, hogy amennyiben ugyanazon kérelmező a hozzájárulással vagy kedvezménnyel érintett gépjármű helyett a hozzájárulást vagy gyermekszállítási kedvezményt másik gépjárműre kéri, az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásával a korábbi a jogszabály erejénél fogva érvényét veszíti Ugyancsak új garanciális rendelkezés, hogy a visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az új igazolás kiváltásának megemelt díja alól a kérelmező jogvesztő határidőn belül mentesülhet, amennyiben az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától számított 15 munkanapon belül visszaszolgáltatja az ugyanazon érvényességi időszakra szóló, vissza nem adott igazolást. 6. -hoz A Fővárosi Közgyűlési rendelet felhatalmazása alapján a várakozási időszak kezdetét eltérően meghatározó rendelkezés a kerületi tulajdonú várakozásra kijelölt területeken. Az Önkormányzat és a parkolás-üzemeltető számára jogszabályban biztosított adatkezelési felhatalmazás, amelynek keretében az adatkezelés célja a rendelet szerinti várakozási hozzájárulások, kedvezmények kiadása, valamint a várakozási jogosultság ellenőrzése és a kiszabott várakozási díj és pótdíj érvényesítése érdekében szükséges tulajdonosi döntések előkészítése és meghozatala. 7. -hoz A rendelet új mellékletét bevezető rendelkezés, amely a munkavállalói kedvezményhez kapcsolódóan meghatározza a kedvezményes várakozási körzeteket. 10

11 8. -hoz A módosító jogszabály hatályba lépéséről szóló és a hatályát veszítő jogszabályi helyeket felsoroló rendelkezés. Hatályát veszítik a felülvizsgálat idejére okafogyottá vált rendelkezések, a korábban hatályban volt parkolási rendelet alkalmazásáról szóló átmeneti rendelkezés, valamint a Fővárosi Közgyűlési rendelet alkalmazására utaló rendelkezés. A jogszabályi hely rögzíti, hogy a módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően benyújtott hozzájárulások, valamint kedvezmények iránti kérelmekre kell alkalmazni. 11

12 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Módosítás előtt 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén található helyi közutakon, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. Módosítás után 1. (1) A rendelet hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén, külön jogszabály szerint kialakított várakozási övezetben található a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, és fizető várakozási területként üzemeltetett helyi közutakra, terekre, parkokra, egyéb közterületekre, valamint b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető várakozási területként üzemeltett magánutakra, magánterületekre, továbbá c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a taxiállomásokra, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik. 2/B. 2/B. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre a jelen rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén annak a természetes személynek is adható: (a) aki a hozzájárulást elhunyt hozzátartozójának üzemeltetésében álló gépjárműre kéri és igazolja, hogy a gépjármű tulajdonjogának rendezése iránt hagyatéki eljárás van folyamatban. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 90 napig érvényes, hatósági vagy közjegyzői igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható, 12

13 (b) aki a hozzájárulást saját gépjárműve meghibásodása miatt, annak újbóli üzemképes állapotba helyezéséig kéri, az általa megjelölt gépjárműre. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 30 napig érvényes, a szervíztől kapott igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható 4/C. (1) A várakozási díj megfizetése alól a jelen rendeletben foglalt feltételek igazolása esetén, kizárólag a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt területekre érvényes kedvezmény (a továbbiakban: munkavállalói kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén üzemeltett várakozási övezet 1. melléklet szerinti 1. vagy 2. zónájának területén bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezet részére. A kedvezményt a foglalkoztató szervezet kérheti, a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a jelen rendeletben meghatározott számú foglalkoztatott javára, a foglalkoztatott által üzemben tartott gépjáművel való várakozás céljára. (2) A kedvezmény jogosultja a foglalkoztató szervezet (a továbbiakban: jogosult), kedvezményezettje a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: kedvezményezett). A munkavállalói kedvezmény igénybevételének jelen rendeletben előírt feltételek végrehajtásáért, így különösen a kedvezményes díj megfizetéséért, visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a jogosult felel. (3) A munkavállalói kedvezményes díj havi mértéke a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt, a várakozási kedvezménnyel igénybe vett várakozási körzetre érvényes egyórai várakozási díj nyolcvanszorosa. 13

14 (4) A munkavállalói kedvezményt igazoló matricát tárgyévre a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán lehet kiváltani, a (3) bekezdés szerinti kedvezményes díj első havi összegének megfizetésével. A munkavállalói kedvezmény a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig érvényes. A kedvezmény havidíját tárgyévben minden további naptári hónap 10. napjáig kell megfizetni. A kiadott kedvezmény kizárólag abban az esetben jogosít várakozásra, ha a kedvezményezett a kedvezményt igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyre és teljes egészében olvasható módon kihelyezi és a díjfizetés határidőben megtörtént. (5) A munkavállalói kedvezmény akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában sem a jogosult, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozással. (6) A munkavállalói kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a kedvezményezett a bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A munkavállalói kedvezmény egy kedvezményezett részére egyidőben csak egy gépjárműre és kizárólag egy kedvezményes körzetre biztosítható. (7) Egy kérelmező szervezet részére kiadható munkavállalói kedvezmények számát a kért kedvezmény érvényességi évének január 1. napján az adóhatóságnál bejelentett foglalkoztatottak száma határozza meg az alábbiak szerint. Foglalkoztatottak száma a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján Igénybe vehető munkavállalói kedvezmény száma felett 50 14

15 5. (1) A lakossági várakozási, gazdálkodói várakozási, egészségügyi várakozási, a lakossági behajtási-várakozási és a kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint születik döntés. (2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 36. (2) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlására kizárólagos használatú várakozóhely létesítése esetén az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók. (3) A rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadására felhatalmazó szerződésnek a parkolás-üzemeltetési feladatellátással megbízott önkormányzati gazdasági társasággal történő megkötésére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók. 5. (1) A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási hozzájárulásról, valamint a gyermekszállítási kedvezményről, a munkavállalói kedvezményről és a kerületi közterületfelügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni. (2) A Főv. Kgy. rendelet 36. (2) bekezdés szerinti kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez való hozzájárulásról az SZMSZ 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni. (3) A tulajdonosi jog gyakorlója a várakozási hozzájárulások és kedvezmények iránti eljárás lebonyolításával, az Önkormányzatot megillető várakozási díjak beszedésével, a várakozási díjak és pótdíjak behajtásával, valamint a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásával közszolgáltatási szerződés alapján a parkolásüzemeltető szervezetet bíz meg (továbbiakban: XIII. kerületi parkolás-üzemeltető). (4) A jelen rendelet szerinti kérelmet a XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél kell benyújtani a kérelem tárgya szerinti formanyomtatványon. A várakozási hozzájárulást vagy a várakozási kedvezményt a XIII. kerületi parkolásüzemeltető a jelen rendelet szerinti valamennyi feltétel fennállása esetén a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül adja ki a kérelmező részére. 15

16 (5) A kérelemnek - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartalmaznia kell: a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét, c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, d) az övezet megnevezését, e) a hozzájárulás típusát, f) a kért érvényességi időtartamot, g) a kérelem indokait, h) a költségtérítés befizetésének igazolását. i) lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a kérelmezett jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. (5) A kérelemnek - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartalmaznia kell: a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét, c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, d) az övezet megnevezését, e) a hozzájárulás típusát, f) a kért érvényességi időtartamot, g) a kérelem indokait, h) a költségtérítés befizetésének igazolását. i) lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a kérelmezett jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, j) 2/B. (b) csereautóra igényelt lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a jogosult üzemben tartásában álló járművet a szervíz átvette, és a javítását meddig tartó időtartamra vállalta, k) 2/B. (a) szerinti lakossági várakozási hozzájárulás esetén az elhunyt hagyatéki anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelemmel érintett gápjármű hagyatékba való felvételéről és arról, hogy a kérelmező hagyaték várományosa. (8a) A munkavállalói kedvezményt igazoló matrica tartalmazza: a) a kedvezmény számát, b) a gépjármű forgalmi rendszámát, c) a kedvezményes körzet megjelölését, d) a kedvezmény típusát, e) az érvényességi időtartamot. (13) 16

17 (13) A gyermekszállítási kedvezmény eljárási szabályaira az 5. (1)-(4) és (7) bekezdésében foglaltak irányadóak 6. (1) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével a várakozási hozzájárulások, valamint a gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás kiadásának díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást tanúsító, megrongálódott matrica cseréjének költségtérítése, annak visszaszolgáltatása esetén 2000 Ft. (14) A munkavállalói kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviseletre jogosult nevét, b) a kérelmezővel munkaviszony jellegű jogviszonyban álló kedvezményezett nevét, állandó lakóhelyét, c) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát és hitelt érdemlő igazolását arra vonatkozóan, hogy a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján hány bejelentett főt foglalkoztat, d) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a kedvezményezettet mennyi ideig szóló, milyen jellegű jogviszonyban foglalkoztatja, c) a kérelemmel érintett gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, d) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát, e) gépjárműadó megfizetésének vagy a kérelmező fizetési kötelezettség alóli mentességének igazolását, f) költségtérítés megfizetésének igazolását. (15) A munkavállalói kedvezmény kedvezményezettje a kedvezményt igazoló matrica érvényességi idejében, a matricán megjelölt kedvezményes várakozási körzetben jogosult díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra

18 (2) A hozzájárulás, vagy a hozzájárulást igazoló matrica, valamint a gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a XIII. kerületi parkolásüzemeltetőnél 3 munkanapon belül be kell jelenteni, és a hozzájárulás, illetve igazolás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. Ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon gépjárműre igényelt lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának díja ,- Ft. (3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa év közben elidegeníti, a járművet a forgalomból kivonják, vagy a magánszemély üzemben tartó lakóhelye, gazdálkodó szervezet esetében székhelye, telephelye, fióktelepe a kerület parkolási övezetén kívülre kerül, úgy a hozzájárulást igazoló matricát, illetve gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolást a változás bekövetkezésétől számított 8 munkanapon belül a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodáján le kell adni. (4) Az (1) és (3) bekezdésben előírt visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon vagy új gépjárműre benyújtott lakossági várakozási hozzájárulás kiváltásának díja Ft, mely alól a kérelmező mentesül, amennyiben az ugyanazon évre szóló hozzájárulást az új hozzájárulás kiadásától számított 8 munkanapon belül visszaszolgáltatja. Ebben az esetben a kérelmezőt csak az (1) bekezdésében foglalt költség terheli. (1) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a 4/A. szerinti kedvezmény kivételével a várakozási hozzájárulások, valamint a gyermekszállítási kedvezményt biztosító igazolás kiadásának díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást, kedvezményt tanúsító, megrongálódott igazolás cseréjének költségtérítése annak visszaszolgáltatása esetén bruttó 2000 Ft. (2) A hozzájárulás, a hozzájárulást igazoló matrica, valamint bármely kedvezményre jogosító igazolás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a jogosult vagy a kedvezményezett 3 munkanapon belül köteles jelenteni XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél. A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon vagy más gépjárműre igényelt várakozási hozzájárulás, valamint gyermekszállítási kedvezmény kiadásának díja bruttó ,- Ft. (3) Amennyiben a hozzájárulással vagy gyermekszállítási kedvezménnyel érintett gépjárművet annak tulajdonosa év közben elidegeníti, a járművet a forgalomból kivonják, a magánszemély üzemben tartó lakóhelyet vált, a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe a kerület parkolási övezetében megszűnik, a hozzájárulás vagy kedvezmény érvényességi ideje lejárt, vagy a munkavállalói kedvezmény kedvezményezettjének foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, úgy a jogosult köteles a hozzájárulást igazoló matricát, illetve a kedvezményre jogosító igazolást a változás bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül a XIII. kerületi parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodáján leadni. A jelen rendelkezésben előírt visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztására a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. 18

19 (4) Amennyiben ugyanazon kérelmező a hozzájárulással vagy kedvezménnyel érintett gépjármű helyett a hozzájárulást vagy kedvezményt másik gépjárműre kéri, az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásával a korábbi érvényét veszíti. (5) A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az új igazolás kiváltásának díja alól a kérelmező mentesül, és csak az (1) bekezdés szerinti díj terheli, amennyiben az ugyanazon évre szóló hozzájárulást vagy gyermekszállítási kedvezményt az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától számított 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül visszaszolgáltatja. (6) A munkavállalói kedvezményre vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett kedvezmény a jogosultnak kiadható munkavállalói kedvezmények számába beleszámít. (7) Az érvényességi időn belül visszaszolgáltatott munkavállalói kedvezmény időarányosan fel nem használt időszakára eső díj nem jár vissza. 7. Jelen rendelet 1. (1) bekezdésében megjelölt területeken a várakozási időszak 8 óra 30 perckor veszi kezdetét. 7. (1) A jelen rendelet 1. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt területeken a várakozási időszak 8 óra 30 perckor veszi kezdetét. (2) Az Önkormányzat és a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető a személyes adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseinek keretei között jogosult kezelni és nyilvántartani mindazokat a személyes adatokat, amelyek a jelen rendelet szerinti várakozási hozzájárulások, kedvezmények kiadása, valamint a várakozási jogosultság ellenőrzése és a kiszabott várakozási díj és pótdíj érvényesítése érdekében szükséges tulajdonosi döntések meghozatalához szükségesek. 19

20 8. (2) E rendelet a Főv. Kgy. rendelettel együtt alkalmazandó. (4) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2005. (VII. 1.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet alapján kiadott hozzájárulások a hozzájárulásokon feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek. (2) (4) számú melléklet Munkavállalói kedvezménnyel kedvezményesen igénybe vehető várakozási körzetek 1. zóna 1. körzet 2. zóna 1. körzet 2. zóna 2. körzet Bulcsú utca Kassák Lajos utca Dózsa György út Szabolcs utca által határolt terület, beleérve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket Frangepán utca Béke utca Fáy utca Hajdú utca Forgách utca Röppentyű utca által határolt terület, beleérve a határoló utakat, utcákat és tereket Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza) 20

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Tisztelt Kőbányai Lakos! Mint arról korábban több forrásból értesülhetett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önök lakóterületén parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról A várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, ideiglenes), valamint a Magyar Állami Operaház környékére, mint védett

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 11/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Iktató szám: 242/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2016. évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű tulajdonos, üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI.

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

444. számú előterjesztés

444. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 444. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és

Részletesebben

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben