./ 5r:J. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "./ 5r:J. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője./ 5r:J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő határozatokról az alábbiak szerint té.jékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Az előterjesztés 1. melléklete a lejárt határidejű, végrehajrntt képviselő-testületi határozatokat, a 2. melléklet pedig azon lejárt határ i dejű határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves megtárgyalására. Budapest, március A (.

2 1. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 509/2021. (XI. 18.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Cserkesz utca szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányZ1t Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Budapest X. kerület, Cserkesz utca (Bolgár utca 5-11.) szám alatti ingatlan hasznosítására. 2. A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díjának alsó határát havi OOO Ft + áfa mértékben határozza meg. 3. A Képviselő-testület az ingatlanban oktatási-nevelési tevékenység folytatását engedélyezi. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. melléklet szerinti tartalmú pályázati felhívás közzétételére és a pályázat lebonyolítására január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőb ányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A pályázati kiírás december l-jén közzétételre került. A pályázatra egy jelentkező volt, a jelenlegi bérlő PRIZMA Oktatási és Kulturális Alapítvány. A pályázat eredményét a Képviselő-testület a februári ülésén állapította meg. 537/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány támogatásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (1145 Budapest, Amerikai út 14., adószám: , nyilvántartási szám: Fővá::-osi Bíróság 9.Pk.68296/3.) részére Ft egyszeri felhalmozási célú támogatást biztosít a csapadékvíz elvezetését szolgáló visszacsapó szelep beszerelési költségeinek fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 22. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazz a a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére január 15. Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főo~ztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a G PF0/350-50/2021 iktatószámon megtörtént. A támogatási szerződést a felek aláírták, u Alapítvány részére a támogatási összeg átutalása megtörtént január 31. napján. 2

3 543/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Polgármesterek Európai Szövetségéhez történő csatlakozásról (16 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Polgármesterek Európai Szövetségének aláíróként a tagja kíván lenni, a céljaival egyetért, és mmak munkájában részt vállal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesterek Európai Szövetségéhez történő csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a kötelezettségvállalási nyilatkozatot :tláírja. Határidő : január 31. Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője Intézkedés: A Polgármesterek Európai Szövetségéhez történő csatlakozáshoz a kötelezettségvállalási nyilatkozatot Polgármester úr január 16-án aláírta, amelyet a Szövetség részére továbbítottunk. A Kőbányai Önkormányzat csatlakozásáról a Szövetség visszajelzést küldött. 547/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Halom utcai bölcsőde építésével kapcsolatos pályázaton történő részvételről, valamint a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Óvoda és Sportiskola pályázatának támogatásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei nevelés fejlesztése" (RRF ) pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az 1102 Budapest, Halom utca 33. szám alatti, 41460/21 hrsz.-ú ingatlanon új bölcsőde építésére. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhangjára tekintettel a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Óvoda és Sportiskolának a,, Bölcsődei nevelés fejlesztése" (RRF ) pályázati felhívásra benyújtandó, bölcsődeépítésre irányuló pályázatát támogatja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket, valamint az 1. és 2. pont végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye. Feladatkörében érintett: január 5. a Jegyzöi Főosztály vezetőj e a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a pályázat benyújtásához szükséges adatszolgáltatást teljesítette az Önkormányzat felé. A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. 552/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Állomás utca 8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbár_yai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 8. szám alatt lévő, 39015/2/A/4 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli. 3

4 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a K ő bányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kóbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Képviselő-testület a februári ülésén döntött a helyiség elidegenítéséről. Az eladási árajánlat kiküldésre került március 3. napján. 555/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségeknek az Országos Intézményfenntartó Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, nyilvántartási száma: 00013/ , adószáma: , képviseletében eljár: Hári Ti bor ügyvezető főigazgató) és a Baptista Szeretetszolgálat Egy házi Jogi Személy fenntartásában működő Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményével ( székhelye: 1102 Budapest, Bánya utca 1., adószáma: , képviseletében eljáró: Dr. Miletics Marcell intézményvezető) kötött, a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlanon található, 371 m 2 alapterületű volt autószerelő műhely épület március 1. napjától február 28. napjáig tartó térítésmentes használatára vonatkozó szerződésnek december 31. nap~ ával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 2. A Képviselő-testület hozzájárul a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött, a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlanon található, 70 m 2, 249 m 2, 56 m 2 és 78 m 2 alapterületű épületek október 1. napjától kezdődően határozatlan időre történő térítésmentes használatára vonatkozó szerződésnek december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 3. A Képviselő-testület hozzájárul a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött, a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlanon található, 26 m 2 és 34,8 m 2 alapterületű épületek március 1. napjától kezdődően határozatlan időre történő térítésmentes használatára vonatkozó szerződésnek december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 4. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti, helyrajzi számú ingatlanon található, 371 m 2 alapterületű épületet szociális mosoda és népfürdő szolgáltatás, valamint támogatott lakhatás céljára az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 1/2., nyilvántartási száma: MBE EJSZ- 2015/004, adószáma: , képviseli: Hári Tibor ügyvezető főigazgató) részére január l. napjától február 28. napjáig tartó határozott időre használatba adja. 5. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti, és helyrajzi számú ingatlanokon található a) 70 m 2 alapterületű zsibongó épületet raktározás és természetbeni adományok előkészítése céljára, b) 249 m 2 alapterületű zsibongó épületet raktározás és természetbeni adományok előkészítése céljára, e) 56 m 2 alapterületü faház épületet iroda és raktározás céljára, 4

5 d) 78 m 2 alapterüle t ű faház épületet szociális étkeztetés (népkonyhai szolgáltatás) céljára, e) 26 m 2 alapterületű faház épületet közösségi gondozás (szociális esetkezelés) céljára, j) 34,8 m 2 alapterületű WC épületet öltöző célj:íra, g) 31 m 2 alapterületű faház épületet raktározás céljára és h) 90 m 2 alapterületű garázs épületet raktározás és garázs céljára az Országos Szociális Intézményfenntartó Közpoct részére január 1. napjától határozatlan időre használatba adja. 6. A 4. és 5. pont szerinti épületek térítésmentes használatra kerülnek átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni, továbbá köteles gondoskodni az ingatlanok udvarának gondozásáról. 7. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 100 OOO Ft,Ssszegben állapítja meg. 8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedésú.et. Határidő : 202 ~. december 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kcbányai Vagyonkeze l ő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A helyiségekre vonatkozó használati sz e rződések február 11. napján megkötésre kerültek. 556/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségnek az Országos Intézményfenntartó Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményével (székhelye: 1102 Budapest, Bánya utca 1., adószáma: , képviseli: Dr. Miletics Marcell intézményvezető) kötött, a Budapest X. kerillet, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200 m 2 alapterületű helyiség 2(21. március 1. napjától február 28. napjáig tartó térítésmentes has.ználatára vonatkozó szerződésnek december 31. napjával közös megegyezéssel törtér_ő megszüntetéséhez 2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200 m 2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 1/2., nyilvántartási száma: MBE EJSZ-2015/004, adószáma: , képviseli: Hári Tibor ügyvezető főigazgató) részére raktározás céljára január 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja. 3. A 2. pont szerinti helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. 4. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hoi;y a használatba adással kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket december 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A használati szerződés február 16. napján megkötésre került. 5

6 557/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Jászberényi út 99. szám alatti, 42526/328 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Jászberényi út 99. szám alatti, 42526/328 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 4590/10 OOO tulajdoni hányadára vonatkozó, Bökönyi Irén eladó, valamint Andrejkovics Péter és Papp Anita vevők között OOO Ft vételáron megkötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat kiadására december 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A kérelmező részére az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat december 20-án kiadásra került. 4/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választás.i Bizottság tagjának a) Kasperkieviczné Vágner Ilonát, b) Kohl Katalint és e) dr. Szalai Pétert megválasztja. 2. A Képviselő-testület a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának a) dr. Kling Sándor Józsefet és b) Vargáné Tarjányi Editet megválasztja. Feladatkörében érintett: az aljegyző Intézkedés: A választott bizottsági tagok és póttagok eskütételére február 9-én 10 órakor került sor. A Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) alakuló ülése február 15-én volt. A Választási Bizottság a 3/2022. (II. 15.) OEVB határozattal dr. Szalai Pétert a Választási Bizottság elnökévé, Kohl Katalint a Választási Bizottság elnökhelyettesévé választotta. A Választási Bizottság ülései folyamatosak, döntései nyomon követhetőek az Önkormányzat honlapján. 5/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról ( 14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rotavírus 6

7 elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Z::t. a közbeszerzési eljárásban megfelelően igazolta, hogy nem áll az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 2. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. a szerződés teljesítéséhez előírt műszaki, valamint szakmai alkalmasságát a közbeszerzési eljárásban megfelelő módon igazolta, az Önkormányzat gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem írt elő. 3. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. hiánypótlása megfelel a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 71. ában foglaltaknak. 4. A Képviselő-testület a,,rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, az érvényes. 5. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy nincs olyan gazdasági sze replő, akit az eljárásból ki kell zárni. 6. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tekintettel arra, hogy egyetlen, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőként az ajánlata a Kbt. 69. ( 4) bekezdése szerinti felhívást követő bírálat alapján is érvényes, továbbá az ellenszolgáltatásra vonatkozó megajánlása (egy sorozat vakcina ellenértéke nettó Ft) megfelel az Önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének. 7. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-vel megkösse. 8. A Képviselő-testület a Rotavírus elleni vakcina beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének biztosítása érdekében kötelezettséget vállal az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés maximális mennyiségre számított fedezeteként nettó Ft + áfa összeg biztosítására az alábbi bontás szerint: a) a évben Ft+ áfa b) a évben Ft+ áfa e) a évben Ft+ áfa, valamint d) a évben Ft+ áfa. Határidő : Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetöje a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője Intézkedés: A szerződés február 24. napján aláírásra került. A évet érintő fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 7

8 6/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros főpolgármesterét. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője Intézkedés: Budapest Főváros főpolgármesterét január 27. napján tájékoztattuk a döntésről. 7/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött évi éves közszolgáltatási szerződés 4. módosításáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal december 21. napján megkötött évi éves közszolgáltatási szerződés 4. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kő b ányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A évi éves közszolgáltatási szerződés 4. módosítása január 27. napján aláírásra került. 8/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérbeadásához kapcsolódó behajthatatlan követelések kivezetésérő (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat K épviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérbeadásához kapcsolódó, az 1. mellékletben meghatározott Ft behajthatatlannak minősülő követelés nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő : január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A behajthatatlannak minősülő követelés nyilvántartásból történő kivezetése megtörtént. 8

9 9/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet körül, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út mentén található várakozási övezet bővítéséről és díjtétel módosításáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza-: Képviselő-testülete kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél várakozási övezet kijelölését a Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út, Harmat utca, Kada utca, Maglódi út, Livotta utca, Sörgyár utca, Szentimrey utca és Maglódi út által határolt területen. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza-: Képviselő-testülete kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél várakozási övezet kijelölését a Budapest Főváros X. kerület, Korponai utca, Kolozsvári utca, Bánya utca, Liget utca, Halom utca és Állomás utca, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Nyitra utca, Harmat utca, Bebek utca, Előd utca, továbbá Kőrösi Csoma Sándor út, Halom utca és Kápolna utca által határolt területen. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza~ Képviselő-testülete kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a Körösi Csoma Sándor út mentén található várakozási övezet jelenlegi 5. díjtételű területből a 4. díjtételű területbe történő átsorolását. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését küldje meg a főpolgármester részére a Budapest föváro:; közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása céljából. Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője Intézkedés: február 21-én kezdeményeztük a Fővárosi Önkormányzatnál a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását. 11/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából történő támogatásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére 100 OOO Ft működési célú támogatást nyújt szén-monoxid-érzékelő készülékek beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: átmeneti költségvetési rendelet) 8. melléklet 4. sora (polgármester általános tartaléka) terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és az átmeneti költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 9

10 Intézkedés: A támogatást február 7. napjan átutaltuk. A szén-monoxid-mérő berendezések beszerzése, továbbá a készülékek kiosztása a nyertes pályázók részére a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtörtént. 13/2022. (I. 27.) KÖKT határozat a tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezéséről (14 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Pesti Tankerületi Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén található beiskolázási körzettel rendelkező általános iskolák tervezett iskolai felvételi körzeteinek kialakítására vonatkozó javaslatával egyetért, a jelenleg hatályos intézményi felvételi körzetlisták módosítására nem tesz javaslatot. Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: A Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére a határozatot megküldtük. 19/2022. (I. 27.) KÖKT határozat bírósági ülnök megválasztásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökének Balogh Gábor Józsefet megválasztja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülnökválasztás eredményéről a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökét tájékoztassa. Feladatkörében érintett: az aljegyző Intézkedés: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) elnökének az ülnökválasztás eredményéről szóló döntés és a Balogh Gábor József által benyújtott eredeti dokumentumok megküldésre kerültek március 2-án küldte meg a PKKB a megbízólevelet, amelyet polgármester úr megbízásából Radványi Gábor alpolgármester úr adott át Balogh Gábor József ülnöknek. 33/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuróczi Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője részére e:. jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, január l-jétől február 28-áig 336 OOO Ft keresetkiegészítést állapít meg. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 558/2021. (XII. 16.) KÖKT határozatát visszavonja. azonnd Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály vezetője 10

11 Intézkedés: Az intézményvezetőt február 23-án a határozatról ben tájékoztattuk. A kinevezés módosítását a Személyügyi Osztály intézi. A fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 34/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék imézményvezetője illetményének rendezéséről (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményv ezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott idő re, január l -jétől február 28-áig Ft keresetkiegészítést és 100 OOO Ft vezetői pótlékot állapít meg. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődé k intézményvezetője illetményének rendezéséről szóló 559/2021. (XII. 16.) KÖKT határozatát visszavonja. Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetője a Jegyző i Főosztály vezetője Intézkedés: Az intézményvezetőt február 23-án a határozatról ben tájékoztattuk. A kinevezés módosítását a Személyügyi Osztály intézi. A fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 36/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbán: t ai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerzödés aláírására. Feladatkörében érintett: a Jegyzöi Főosztály vezetője a Kőrös i Nonprofit Kft. ügyvezetője Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása március 3-án megtörtént. 37/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 11

12 Feladatkörében érintett: a Jegyzöi Főosztály vezetője Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása március 4-én megtörtént. 38/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbácyai Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 0l , adószáma: , bankszámlaszáma: K&H , képviseletében Kálmán László elnök) között kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépé3ét követően aláírja. Feladatkörében érintett: az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője Intézkedés: Az együttműködési megállapodás aláírása az Önkormányzat részéről megtörtént, a Kőbányai Polgárőr Egyesület várhatóan e hónap közepéig aláírja a dokumentumot. 43/2022. (II. 17.) KÖKT határozat. a Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022 februárjától 2022júniusáig terjedő idöszakra 5 OOO Ft/hó Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az 1. mellékletcen meghatározott általános iskolai tanulóknak. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022 februárjától 2022 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft':1ó Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. melléuetben meghatározott középiskolai tanulóknak. Határidő : Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosz:ály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Fc-osztály vezetője a Jegyzői Főosztály vezetője Intézkedés: Minden pályázó kiértesítése megtörtént, a nyertes pályázók adatai, valamint a határozat alapján az ösztöndíj utalása havonta történik. 52/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztá~áról (17 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12

13 a Budapest Főváros X. kerület Kő bánya közigazgatási területén kialakított szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok tagjává megválasztja 1. Akócs Zoltánt, 2. Almási Józsefnét, 3. Andorka Margitot, 4. Antalóczy Mátét, 5. Árvai Jánost, 6. Aszódi Sándornét, 7. Bajkai Sándort, 8. Bakos Jánost, 9. Bakosné Daku Juliarmát, 10. Balázs Sándornét, 11. Baleczky lvánnét, 12. Bálint Klárát, 13. Balogh Mártát, 14. Balogh Ritát, 15. Baloghné Stadler Irént, 16. Bándi Katalint, 17. Bangha Tamás Krisztiánt, 18. Barabási Ibolyát, 19. Barati Annát, 20. Bata Orsolyát, 21. Bata Terézt, 22. Batizi Józsefet, 23. Bauda Gábornét, 24. Behán Józsefnét, 25. Bendl Ottó Lajosnét, 26. Bényi Líviát, 27. Bérces Zsoltot (született: 1961), 28. Bérces Zsoltot (született: 1990), 29. Bérces-Kalászi Rita Rózsát, 30. Bíró Dánielt, 3 1. Bíró Gergő Csabát, 32. Blastik Andort, 33. Bódics Józsefnét, 34. Bodnár Sándornét, 35. Bodnár Zoltánt, 36. Bogár Anitát, 37. Bohn Jánost, 38. Bolla Lászlónét, 39. Borók Istvánnét, 40. Boros Benedek Bencét, 41. Basch Andrást, 42. Bozsonyik Juliannát, 43. Brecsok Kingát, 44. Dr. Bruckner János Zoltánt, 45. Dr. Bujáki Mártont, 13

14 46. Burghardt Petrát, 47. Burghardtné Bánki Andreát, 48. Büki Gabriellát, 49. Büki Istvánt, 50. Carpeniseanu Andrea Alexandrát, 51. Chabada György Józsefet, 52. Czakó Borbálát, 53. Czufor Lajos Józsefnét, 54. Csányi Juliannát, 55. Csapóné Kovács Évát, 56. Csizmadia József Istvánnét, 57. Csóra Katalint, 58. Csordás Piroskát, 59. C sörgő Máriát, 60. Csura Zoltánnét, 6 1. Dani György Gézánét, 62. Dani Ildikót, 63. Deák Csillát, 64. Deákné Örömi Zsuzsannát, 65. Decsi Margitot, 66. Demeter Máriát, 67. Dési Boglárkát, 68. Domonkos Eszter Juditot, 69. Dócs Endrénét, 70. Drahos Andreát, 7 1. Droppa Erika Violát, 72. Dudás Gábort, 73. Dzama Demjén Lászlót, 74. Elsik Istvánnét, 75. Erdődi Zsoltot, 76. Fabula Márkot, 77. Farkas Csabánét, 78. Farkas Gábort, 79. Farkas Júliát, 80. Fazekas Péter Istvánnét, 81. Fébó Domonkost, 82. Fehér Zsoltot, 83. Fejes Istvánt, 84. Felfö ldiné Furulyás Katalint, 85. Felvinczi Gyöngyi Zsuzsannát, 86. Felvinczi István Bélát, 87. Ferenczi Katalint, 88. Ferenczi Tamás Pétert, 89. Fonyó Zoltánt, 90. Forgács Andrást, 91. Forgács Fédra Viktóriát, 92. Fuchs - Serföző Évát, 14

15 93. Furuglyás Petrát, 94. Fülöp Lászlót, 95. Fülöp Zsoltot, 96. Fülöp Zsuzsannát, 97. Galgócziné Szalai Noémit, 98. Gál Pálnét, 99. Gálicz Katalint, 100. Galuska Lászlót, 101. Galuskáné Fintor Marianna Valériát, 102. Gáspár Mónikát, 103. Gazsik Lajosnét, 104. Gebefügi Miklósnét, 105. Geráné Mészáros Zsuzsanna Ibolyát, 106. Gerencsér Pétert, 107. Gergelyfi Józsefet, 108. Gősi Ildikó Melindát, 109. Gulyás Viktor Györgyöt, 110. Gutyán Jánost, Gutyán Krisztián Ádámot Gyányiné Bőti Katalint, György Kingát, Györgyfalvi Sándornét, 115. Györkös Sándor Eriknét, 116. Hajnal Irént, 117. Hajnal Tibort, 118. Halász Magdolnát, 119. Harencsár Karolinát, 120. Hargitai Melindát, 121. Haimanné Nemesi Bernadettet, 122. Hegedüs Csillát, 123. Dr. Hegedűs Károlynét, 124. Hegyi Máriát, 125. Heuschmidt Annát, 126. Himberger Istvánt, 127. Horváth Gergely Zsoltot, 128. Horváth Ildikó Annamáriát, 129. Horváth Máriát, 130. Horváthné Nyiri Krisztinát, Illéssy Zoltánnét, 132. Jamniczky Zsuzsannát, 133. Jankovics Miklós Péternét, 134. Jóga Diánát, 135. Juhák Istvánt, 136. Juhász Ildikót, Juhász Istvánnét, 138. Juhász Lászlót, 139. Juhász Norbert Richárdot, 15

16 140. Kádár Marianna Andreát, 141. Kalászi Eszter Erzsébetet, 142. Kalászi Józsefet, 143. Kálmán Ferenc Károlyt, 144. Kálmán Ferenc Károlynét, 145. Kalmár Jánost, 146. Kalmárné Buncsik Erika Andreát, 147. Kalota Saroltát, 148. Kaltenecker Dávidot, 149. Karai Anna Rebekát, 150. Karai Miklós Györgyöt, 151. Kardos Gábort, 152. Kardos Zoltánt, 153. Kassai Sándornét, 154. Kerékgyártó Nikolettát, 155. Keresztény Miklóst, 156. Kériné Murin Krisztina Évát, 157. Kesztyűs Gabriellát, 158. Kincsók Róbertnét, 159. Kiss Ákos Jenőt, 160. Kiss Benjámin Edét, Kiss Krisztián Istvánt, 162. Kiss Máriát, 163. Kiszely Csabát, 164. Kiszely Nándor Balázst, 165. Klicasz Elenit, 166. Kocsis-Tóth Tibornét, 167. Kormos Györgyikét, 168. Kótai Gizellát, 169. Kovács Alfrédot, 170. Kovács Andreát, Kovács Katalint, 172. Kovács Mártont, 173. Dr. Kovácsné Pintér Edit Máriát, 174. Kovács Patrikot, 175. Kovács Zsoltot, 176. Kovács-Tokodi Katalint, 177. Kozák László Zoltánt, 178. Kökény Zsuzsanna Máriát, Dr. Kriskó Andreát, 180. Kristóf Melindát, Kulik Emesét, 182. Kürtösi Konrádot, Lakatos Anikó Editet, 184. Lampert Gábor Patrikot, 185. Láng Tivadart, 186. Láng Tivadarnét, 16

17 187. Lantosné Csák Judit Kata int, 188. Lázárné Bíró Erzsébet Mé.riát, Legény Miklóst, 190. Léhi Sándornét, 191. Lőrincz Mónikát, 192. Mack István Oszkárnét, 193. Mag Zoltánt, 194. Mag-Ujvári Máriát, 195. Májné Szabó Ilonát, 196. Marik Álmos Gézát, 197. Marik Jánost, 198. Marik Noémi Ágnest, 199. Márkus Anna Máriát, 200. Markus Zsuzsannát, 201. Márton Andrást, 202. Masevela Renátát, 203. Máté Jánost, 204. Máté Jánosnét, 205. Mátrai Lászlót, 206. Medgyesi Ádámot, 207. Medgyesi Istvánt, 208. Megyes Noémit, 209. Meleg György Károlyt, 210. Meskó Gábornét, Mester Máriát, 212. Mészáros Katalint, 213. MészárosZoltánt, 214. Mezei Karai Krisztinát, 215. Mihalicska Katalint, 216. Mikulás Györgyit, Mison Gyulát, 218. Mladoniczki Attilánét, 219. Molnár Erikát, 220. Molnár Gábor Ferencet, 221. Monek Györgyit, 222. Mottl Józsefet, 223. Muhari Szilviát, 224. Nagy Ágota Gizellát, 225. Nagy Anitát, 226. Nagy Gábort, 227. Nagy Gyöngyit, 228. Nagy György Bálintot, 229. Nagy Józsefnét, 230. Nagy Lajost, Nagy Mariannát, 232. Nagy Nándor Attilát, 233. Nagy Vendelt, 17

18 234. Nagy Zsoltot, 235. Nagyfi Tamás Attilát, 236. Német Istvánnét, 237. Németh Andreát, 238. Németh Barbarát, 239. Németh Ibolyát, 240. Németh Máriát, 241. Németh Tamás Lászlót, 242. Nyulasi Dániel Martint, 243. Onodi Krisztinát, 244. Orbán István Györgynét, 245. Oszlár Imrét, 246. Pálinkás Sándort, 247. Palocsai Tímeát, 248. Pálvölgyi Tamást, 249. Panulin Katalint, 250. Papadopuloszné Nagy Andreát, 251. Papp Sándort, 252. Péli Verát, 253. Péntek Sandát, 254. Petrezsely Klárát, 255. Pluzsik Gábor Ferencet, 256. Pócsik Balázsnét, 257. Pomázi Jánost, 258. Pomorski Pétert, 259. Poós Károlynét, 260. Pósfai Gyula Zoltánt, 261. Pozsonyi Ivánt, 262. Pozsonyi Tamás Norbertnét, 263. Prepuk Lászlót, 264. Püspöki Lottit, 265. Püspöki Vanda Zsuzsannát, 266. Rácz Antal Jánosnét, 267. Rácz Erika Erzsébetet, 268. Rácz Józsefnét, 269. Radányi László Györgynét 270. Réthy Zoltánt, 271. Ribiczey Ádám Miklóst, 272. Rostás Terézt, 273. Salpauerné Bacsik Veronikát, 274. Samu László Gyulát, 275. Sárikné Németh Judit Máriát, 276. Sárközi Elemért, 277. Sárközy Kitti Andriennt, 278. Sárközyné Csatári Erzsébetet, 279. Scheinberger Krisztinát, 280. Schlosser-Blaskó Viktóriát, 18

19 281. Sebestyén Gyulánét, 282. Selmeci Bernadettet, 283. Sepsi Józsefnét, 284. Sima Pétert, 285. Simon Hajnalka Viktóriát, 286. Simon Józsefnét, 287. Sitkeiné Kovács Beatrixot, 288. Somlai Lászlót, 289. Somlainé Nádai Hilda Juditot, 290. Sós Zsuzsam1át, 291. Stier Máriát, 292. Stoica Liviu Carolt, 293. Strobl Anettet, 294. Strobl Orsolyát, 295. Surányi Tündét, 296. Sutka Erika Szilviát, 297. Szabó Bencét, 298. Szabó Ervin Józsefet, 299. Szabó Kálmám1ét, 300. Szabó Nándort, 301. Szabó Péter Pálnét, 302. Szakmáry Zoltám1ét, 303. Szalay Katalint, 304. Szalay Szabolcs Szilárdot, 305. Szántó Károlyt, 306. Szántó Károlynét, 307. Szász Annát, 308. Szekeres Andreát, 309. Szekeres Tamást, Szeremlei-Szabó Erikát, 311. Szeremlei-Szabóné Bélteki Tünde Erikát, Szikora Balázst, Szili László Györgyöt, Szili Örsöt, Szilvai Lajost, Szilvási Lászlót, 317. Szöllösi Bernadettet, Takács Bálint Józsefet, 319. Takács Gyulánét, 320. Takácsné Csapai Csillát, 321. Dr. Tamás Ritát, 322. Tarsoly Tibort, 323. Tasi Ferencnét, 324. Tasnádi Csabánét, 325. Tasnádi Kálmán Csabát, 326. Tasnádi Zsombort, 327. Temes Ágnest, 19

20 328. Teski Zoltá1U1ét, 329. Toncsné Gerstenbrein Ágnest, 330. Torma Lászlónét, 331. Tóth Anikót, 332. Tóth Csaba Attilát, 333. Tóth Dorottyát, 334. Tóth Editet, 335. Tóth Henriettát, 336. Tóth Istvánt, 337. Tóth Jánosnét, 338. Tóth Kíra Edinát, 339. Tóth Sándornét, 340. Tóth Zoltánt (született: 1947), 341. Tóth Zoltánt (született: 1968), 342. Tóth Zoltán Bélát, 343. Tóth Zoltánnét, 344. Tóth-Báló Kata Hannát, 345. Tóthné Bartha Ritát, 346. Tölcsér Tímeát, 347. Török Ágnest, 348. Triebl György Józsefet, 349. Turcsik Anikót, 350. Tyepkó Tibornét, 351. Udvorka Tibor Józsefnét, 352. Vanczák Tündét, 353. Varga Dezsőt, 354. Varga Vivient, 355. Varju Emese Dórát, 356. Varsandán Sándornét, 357. Vaszi Mihályt, 358. Vigh Erikát, 359. Vigh Mercédeszt, 360. Vigh Pétert, 361. Vilim Nándort, 362. Villányi Viktóriát, 363. Villányiné Csőke Piroskát, 364. Vincze Éva Zsuzsa1U1át, 365. Dr. Virágh Klárát, 366. Vitéz Miklóst, 367. Zarnóczay Ferenc Gábort, 368. Zerényi Lászlót, 369. Zsákai Zsófiát, 370. Zsákainé Deme Margit Arankát, Zsellér Gábort, 372. Zsellér Máriát, Zsida Lászlónét és 374. Zsirkáné Závorszki Erzsébetet. 20

21 Intézkedés: A szavazatszámláló bizottsági tagok kiértesítése marcms 3-án - a képviselő-testületi jegyzőkönyv közzétételével egyidőb~n - megtörtént, a megválasztott és megbízott tagok eskütételére és oktatására - több turnusban március 28. és 30. között kerül sor, amely során a 77 szavazókörhöz tartozó szavazatszámláló bizottságok megtartják az alakuló üléseiket március 9-éig a 40., 190. és 301. pontban szereplő tag SZSZB-tagsága lemondással megszűnt. 2. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 550/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Halom utca 13/A szám alatti, 76 m 2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Halom utca 13/A szám alatt lévő, 39053/4/A/1 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagy onkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről január 31. Feladatkörében érintett: a Gazc.asági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A bérlő az értékbecslés díját befizette, külföldi tartózkodása miatt azonban, a január 11. napján érkezett levelében kérte az értékbecslés miatti helyszíni szemle március közepére történő elhalasztását. 551/2021. (XII. 16.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Halom utca 13/A szám alatti, 26 m 2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Halom utca 13/A szám alatt lévő, 39053/4/A/2 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli. 2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi én ék 100%-ának megfelelő összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltétele i ről január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 21

22 Intézkedés: A bérlő az értékbecslés díját befizette, külföldi tartózkodása miatt azonban a január 11. napján érkezett levelében kérte az értékbecslés miatti helyszíni szemle március közepére történő elhalasztását. 14/2022. (1. 27.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Kada utca és Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi számú ingatlan tankert és közösségi kert céljára történő ingyenes használatba adásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Kada utca és Kada köz sarkánál található, 41191/11 helyrajzi számú, 524 m 2 területű ingatlant tankert és közösségi kert kialakítása és müködtetése céljára február 1. napjától január 31. napjáig tartó határozott időre a Cselekedjünk Alapítvány (székhelye: 1108 Budapest, Oltó utca 6. X. emelet 44., adószáma: , nyilvántartási száma: , képviseli: Csete Gabriella elnök) részére ingyenes használatba adja január 31. Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A használati szerződés előkészítése megtörtént, az Alapítvány elnökének akadályoztatása miatt az aláírására későbbi időpontban kerül sor. 35/2022. (II. 17.) KÖKT határozat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. azonnc..l Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása foljamatban van. 53/2022. (II. 17.) KÖKT határozat háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai egészségügyi alapellátásban részt vett dr. Takács Ildikó Emőke háziorvos praxisjoga elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjog megszerzését követően - dr. Laveczky Lívia személyes közreműködését kikötve - a DR. BÖR MED Kft.-vel az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a O as számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladatellátási szerződést kíván kötni. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási előszerződés 1. melléklet szerinti tartalommal történő megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló oryosi tevékenységrő l szóló évi II. törvény 22

23 2/B. (1) bekezdése alapján a feladatellátási szerződés 2. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője Intézkedés: A feladatellátási szerződés előkészítése megtörtént, az érintettek részéről az aláírásra ezt követően kerül majd sor. 23

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője,/ 02- ' számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott képviselő-testületi határozatokról szóló

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

,(2o. számú előterjesztés

,(2o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je,(2o. számú előterjesztés \ tit ' í i l 0

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.03.31. 1 NYZCS/14/12289497 SIMON GYULA 4 357,00 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12290655 CZUBOR SÁNDORNÉ 3 101,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12289468 KINCSES GÁBOR FERENC 2 520,00 520 000 520 000

Részletesebben

2. oldal Farkas Ferenc kormánytisztviselőnek; közös megegyezéssel Feke Anikó kormánytisztviselőnek, Grézál Ádám kormánytisztviselőnek, dr. Klemencsics

2. oldal Farkas Ferenc kormánytisztviselőnek; közös megegyezéssel Feke Anikó kormánytisztviselőnek, Grézál Ádám kormánytisztviselőnek, dr. Klemencsics 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2017/36. számában A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2017. június hónapban A közigazgatási államtitkár Kinevezés Bereczki Ferencet a Belügyminisztériumban,

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-215/2010. 11/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. augusztus 12-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 386/2010. (VIII.12.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2018/2. számában A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 2017. december 1. - 2017. december 31. közötti időszakban Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője " {S--' számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 22-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 14 éves és ez alatti 1 5089 SZŐKE-KISS Jácint 2003 00:20:00 Nem Fóton Járok Iskolába 4:00 min/km +00:00:00 2 5091 TAKÁCS Levente Márton 2004 00:21:04 Garay János Általános Iskola, Fót 4:12 min/km

Részletesebben

2. oldal dr. Vajta István kormánytisztviselőnek; felmentéssel Tóthné Bisztránszky Marianna kormánytisztviselőnek; elhalálozása miatt Juhász Imre kormá

2. oldal dr. Vajta István kormánytisztviselőnek; felmentéssel Tóthné Bisztránszky Marianna kormánytisztviselőnek; elhalálozása miatt Juhász Imre kormá 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2013/22. számában A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2013. március hónapban Kinevezés Bodnár Tibort a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, Csaba

Részletesebben

53. OPTTTT-Budapest Eredmények

53. OPTTTT-Budapest Eredmények A2 (turista) kategória Helyezés Csapat Csapattagok ep.hiba idő hiba elmélet hiba Összesen 1. MTDSC6 Mánik Ágnes; Varga Tibor 50 20 38 108 2. MTDSC 2 Lukács László; Lukácsné Nagy Zsuzsanna; Lukács Henrietta

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA. Országos népszavazás október 02.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA. Országos népszavazás október 02. 1 SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA Országos népszavazás 2016. október 02. 2 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (ISKOLA, BICSKEI U. 2.) Jegyzőkönyvvezető: Varga - Sulyok Erika Markó-Markech Bernadet elnök Jáger

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A PROHÁSZKA-TEMPLOMBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Benedek Zsuzsanna: kimagasló tanulmányi, és 2. 2.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. október 5-i ülésére! Készítette: Balya András önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5. osztály. 19 Gál Zsofia Kolozsvár Németh Nóémi Medgyes Török Ildikó Medgyes

5. osztály. 19 Gál Zsofia Kolozsvár Németh Nóémi Medgyes Török Ildikó Medgyes 5. osztály 1 Sipos Lehel Sepsiszentgyörgy 10 10 10 7 37 2 Kovács Krausz Zoltán Kolozsvár 10 3 10 1 24 3 Reider László Kolozsvár 10 8 5 1 24 4 Széll Melinda Csíkszereda 8 8 5,5 1 22,5 5 Kolumbán József

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

15 km Férfi 18 év alatt. 15 km Férfi km Férfi km Férfi 40-49

15 km Férfi 18 év alatt. 15 km Férfi km Férfi km Férfi 40-49 15 km Férfi 18 év alatt 1 Holló-Szabó Martin 108 0:59:44 0:59:44 2 Csáni Bendegúz 110 1:19:50 1:19:55 3 Varga István 81 1:31:01 1:31:01 15 km Férfi 18-29 1 Oláh Norbert 49 0:57:23 0:57:23 2 Szabó Milán

Részletesebben

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülését november 21-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza II. Tárgyaló,

Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülését november 21-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza II. Tárgyaló, Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülését 2018. november 21-én 16.00 órára összehívom Az ülés helye: Városháza II. Tárgyaló, Napirendek: 1./ az Egri Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervének I-III.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 18-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK OS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK OS TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2015-2016-OS TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Kovács Zalán Levente: kimagasló tanulmányi magatartásáért 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése 1 NYZCS/14/12291107 CSONTOS GABRIELLA 4 845,54 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12291207 GÁLOS GÉZA 4 040,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12290028 MATEJKA CSABÁNÉ 2 800,00 520 000 520 000 4 NYZCS/14/12291175 MÓZES

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 79/2016. (XII. 15.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 79/2016. (XII. 15.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (XII. 15.) határozata

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016

VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016 VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016 Férfi 2500 m 10-14 év közt 1 Fazekas Mihály 281 0:10:45 0:10:47 2 Radics Tibor 260 0:10:53 0:10:53 3 Tóth Martin 275 0:11:07 0:11:08 4 Szabó Barnabás 274 0:11:44 0:11:44

Részletesebben

VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016

VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016 VIKING TIMING CHIPES IDŐMÉRÉS 2016 Férfi 2500 m 10-14 év közt 1 Fazekas Mihály 281 0:10:45 0:10:47 2 Radics Tibor 260 0:10:53 0:10:53 3 Tóth Martin 275 0:11:07 0:11:08 4 Szabó Barnabás 274 0:11:44 0:11:44

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2014. március 4. - Szóbeli meghallgatás szakközépiskolába jelentkezett tanulóknak Bizottság Sorszám Időpont Tanuló neve Születési hely Születési idő

2014. március 4. - Szóbeli meghallgatás szakközépiskolába jelentkezett tanulóknak Bizottság Sorszám Időpont Tanuló neve Születési hely Születési idő 2014. március 4. - Szóbeli meghallgatás szakközépiskolába jelentkezett tanulóknak Bizottság Sorszám Időpont Tanuló neve Születési hely Születési idő I. 1 13:00 Ákos Anita Budapest 1999.05.31 I. 2 13:07

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

EREDMÉNYLISTA. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám EREDMÉNYLISTA Bihar megye Körzet: Érmihályfalva és környéke 5. osztály Sor Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pont 1. Szabó Anna Boros Emőke Blanka Érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnázium Érmihályfalva

Részletesebben

Eredménylista Erdővidék

Eredménylista Erdővidék Osztály: I. 1. Baló Ágnes Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 148 2. Veres Zsombor Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 133 3. Árpa Csilla-Izabella Benkő Tímea-Emília Kriza János Gimnázium

Részletesebben

1 :f. S! 0 számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1 :f. S! 0 számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője S! 0 számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamon dás

Jelentkezési űrlap. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamon dás Jelentkezési űrlap Megye: Kolozs Körzet: Osztály: 2. osztály 1. RUFF BRIGITTA SĂLĂJAN MÁRIA Báthory István Elméleti Kolozsvár 29 65 94 2. BIRÓ ANDOR SĂLĂJAN MÁRIA Báthory István Elméleti Kolozsvár 29 64

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

III. S.Pártai Félmaraton

III. S.Pártai Félmaraton 45-49 éves 1 21211 TAKÁCS László 1968 01:20:35 01:20:31 6 6 3:50 min/km +00:00:00 2 21260 KISS Attila 1969 01:26:55 01:26:52 15 16 4:08 min/km +00:06:21 3 21346 KELEMEN Attila 1971 01:34:44 01:34:35 26

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2014-2015-ÖS TANÉV OSZT. NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) 1. a 1. 1. Demeter Roland: kimagasló KÖNYV + OKLEVÉL tanulmányi, és 2. 2. Szabó Hanna: kimagasló

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V.

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V. EREDMÉNYLISTA Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely és környéke Osztály: V. 1. Kotirlán Ágnes Barabás Anna Liviu Rebreanu Általános Iskola Marosvásárhely 140,5 2. Szekeres Kinga Kádár Andrea Dr.Bernády György

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Beosztás a január között tartandó záróvizsgára. Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 052.

Beosztás a január között tartandó záróvizsgára. Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 052. Beosztás a 2018. január 17-19. között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: B 052. Záróvizsga időpontja: 2018. január 17. 8 00 óra Orosz Boglárka Bogárné Péter Borbála Csilla Takács

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km Férfi 1-2003 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

Otthon Melege Program ZFR-KAZ/14 "Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.05.21. adatai 1 KZCS/14/12193369 PAIS-HORVÁTH SZILVIA 631 380 17 210,00 631 380 2 KZCS/14/12193377 ÁBRAHÁM LÁSZLÓ 422 420 14 500,00 422 420 3 KZCS/14/12193299 KEMÉNYNÉ NAGY ERIKA 493 326 9

Részletesebben

Eredménylista. 3. Papp Richárd Márton Gabriella Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó 149,5

Eredménylista. 3. Papp Richárd Márton Gabriella Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó 149,5 Eredménylista Körzet: Szilágysomlyó Megye: Szilágy megye Osztály: 1. osztály Ssz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Budai Petra Márton Gabriella Báthory István Általános Szilágysomlyó

Részletesebben

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27. napján megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi Férfi 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km 1 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 2004+ 1 631 RÉVÉSZ Hunor 2004 00:31:36 00:31:58 00:00:30 01:04:05 48 77 6:06 min/km +00:00:00 2 188 BOTTÓ Balázs 2008 00:35:35 00:36:44 00:00:34 01:12:54 59 117 6:56 min/km +00:08:49 2018.06.24 13:25:59

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2017. január 26. 1. szám H A T Á R O Z A T O K 1/2017. (I. 26.) közgyűlési hat. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtandó csekély

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/12/2012. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/12/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/12/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita 1. osztály Körzet: Gyergyószentmiklós és környéke. Sorszám

Eredménylista. Megye: Hargita 1. osztály Körzet: Gyergyószentmiklós és környéke. Sorszám Eredménylista Megye: Hargita 1. osztály Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Elért 1. NAGY GY FERENC EDIT GYERGYÓREMETE 148 NIKOLETTA 2. ROMÁN MÁTÉ FERENC EDIT GYERGYÓREMETE 147 3. LACZKÓ VIOLA PAPP

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 20 év alatt 1 2076 SZABÓ Benjamin 1998 01:54:27 3 3 9:32 min/km +00:00:00 2 2039 KISS Norbert 2000 02:02:55 7 7 10:14 min/km +00:08:24 3 2090 TÓTH Milán 1998 02:11:11 13 13 10:55 min/km +00:16:42

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

5. évfolyamra jelentkezők szóbeli vizsgájának időbeosztása (a péntekig beérkezett jelentkezési lapok alapján)

5. évfolyamra jelentkezők szóbeli vizsgájának időbeosztása (a péntekig beérkezett jelentkezési lapok alapján) 5. évfolyamra jelentkezők szóbeli vizsgájának időbeosztása (a péntekig beérkezett jelentkezési lapok alapján) 2017. február 21. kedd (a tanuló neve melleti szám a kezdési időpontot jelenti, bármelyik oszlopban

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 2018/2019 Bejutók a döntőbe A döntő helyszínének címei és a bejutás ponthatárai a dokumentum végén láthatóak. Város Iskolanév Osztály Kategória Név Helyszín Darnózseli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre. Tagozatkód : 02 emelt óraszámú angol nyelvi képzés Keretszám: 18 fő Felvettek száma: 18 fő

Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre. Tagozatkód : 02 emelt óraszámú angol nyelvi képzés Keretszám: 18 fő Felvettek száma: 18 fő Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre Tagozatkód: 03. ( emelt óraszámú német nyelvi képzés) Keretszám: 12 fő Felvettek száma: 12 fő 74057483395 ECKER BALÁZS felvett 71851959995 HAJDÚ ANNA felvett

Részletesebben

Biharkeresztes választási eredményei október 13.

Biharkeresztes választási eredményei október 13. Biharkeresztes választási eredményei DANI BÉLA PÉTER Független jelölt 998 57,22% SEMLYÉNYINÉ MIZÁK ÁGOTA NÉPPÁRT 499 28,61% HARSÁNYI CSABA Független jelölt 223 12,79% MAGYARI CSABA Független jelölt 24

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 2 kör - 12 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Profi 1 2098 SZABÓ Pál 1972 01:46:01 1 1 8:49 min/km +00:00:00 1 2045 KOVÁTS György 1978 01:51:49 2 2 9:18 min/km +00:05:47 1 2076 SZABÓ Benjamin 1998 01:54:27 3 3 9:32 min/km +00:08:27 4 2097 BALOGH Zsolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október

Részletesebben

343/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

343/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 343/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi- Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. augusztus

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 20 év alatt 1 1102 BOROS Ádám 2004 01:14:33 7 7 12:25 min/km +00:00:00 2 1064 RÁCZ Balázs 1997 01:18:10 11 10 13:01 min/km +00:03:37 3 352 SZABÓ Dávid 1999 01:18:43 12 11 13:06 min/km +00:04:08 4

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

"Rólad szól" 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye. Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola

Rólad szól 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye. Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola "Rólad szól" 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola 2 Ritzl Dorina Zipernowsky Károly Általános Iskola 3 Szabó Csenge Napsugár Zipernowsky

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Profi 1 1087 VARGA Zoltán Csaba 1972 00:55:25 1 1 9:14 min/km +00:00:00 1 1009 BITA Árpád 1985 00:56:34 2 2 9:25 min/km +00:01:08 1 1063 PICHLER Tamás 1988 01:05:55 3 3 10:58 min/km +00:10:27 3 352 SZABÓ

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben