Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint"

Átírás

1 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: Verzió: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Azonosított felhasználás: Kizárólag intézményi felhasználásra. AISEP202 Mosogató szerek; Automata alkalmazás Ellenjavallt felhasználások: Az azonosított felhaszánlásoktól való eltérés nem javasolt 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Elérhetőség Diversey Kft cím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. tel: (23) , fax: 23/ Sürgősségitelefonszám Orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni vagy a biztonsági adatlap) ETTSZ: (+36 80) SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása EUH031 Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) Met. Corrosion 1 (H290) 2.2 Címkézési elemek Figyelmeztetés: Veszély. Tartalmaz Káliumhidroxid (Potassium Hydroxide), Nátriumhipoklorit oldat aktív klór (Sodium Hypochlorite) Figyelmeztetőmondatok: EUH031Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410Nagyonmérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok. P260Agőzökbelélegzésetilos. P280Védőkesztyű,védőruha,szemvédőésarcvédőhasználatakötelező. P303+P361+P353HABŐRRE(vagyhajra)KERÜL:Azösszesszennyezetruhadarabotazonnallekelvetni.Abőrtlekelöblítenivízzel vagy zuhanyozás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Oldal 1 / 12

2 2.3 Egyéb veszélyek További veszély nem ismert. A termék nem tartozik az 1907/2006/EK, XIII. Mellékletének (PBT, vpvb) hatálya alá. 3.SZAKASZ:Összetétel/összetevőkrevonatkozóinformációk 3.2 Keverékek ECszám CAS szám REACH szám Besorolás Megjegy Tömegszázal zések ék Káliumhidroxid Skin Corr. 1A (H314) 1020 Acute Tox. 4 (H302) Met. Corrosion 1 (H290) Nátriumhipoklorit oldat aktív klór EUH031 Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Met. Corrosion 1 (H290) 13 Munkahelyi expozíciós határérték(ek), ha van(nak), a 8.1. alpontban található(ak) [4] Mentesített: polimer. az 1907/2006/EK rendelet 2. cikk (9) értelmében. [11] Különös aggodalomra okot adó anyag (SVHC) Jelen szakaszban említett H és EUH mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtásiintézkedések 4.1Azelsősegélynyújtásiintézkedésekismertetése Általános információk: Haeszméletlen,stabiloldalfekvésbekelhelyezni,ésorvostkelhívni.Biztosítsonfrisslevegőt.Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni. Ne alkalmazzon szájon vagyoronáttörténőújraélesztést.használjonkézilélegeztetőzsákotvagyventilátort. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrelvalóérintkezés: Mossaleabőrtbő,langyosfolyóvízzel,legalább30percenát.Azösszesszennyezetruhadarabot azonnallekelvetniésújbólihasználatelőtkikelmosni.azonnalforduljontoxikológiai KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Szemmel való érintkezés: Tartsanyitvaszemhéjaitésöblítsekiaszemeketbőlangyosvízzellegalább15percig.Adot esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Azonnal igyon 1 pohár vizet. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon szájon át. TILOS hánytatni. Nyugalomban kell tartani. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Azelsősegélynyújtóvédelme: Legyentekintetela8.2alpontbansoroltvédőeszközökre. 4.2Alegfontosabb akutéskésleltetet tünetekés Belégzés: Klórérzékenyegyéneknélbronchospasmust(hörgőgörcs)okozhat. Bőrelvalóérintkezés: Súlyos égési sérülést okoz. Szemmel való érintkezés: Súlyos vagy maradandó károsodást okozhat. Lenyelés: Lenyeléseseténerősmaróhatástfejtkiaszájbanésatorokban,valamintfennálanyelőcsőésa gyomor perforációjának veszélye. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Klinikai tesztek és orvosi vizsgálatok alapján nem áll információ. Különleges toxikológiai információ(k) az anyag(ok)ról, ha van(nak), megtalálható(ak) a 11. szakaszban. 5.SZAKASZ:Tűzvédelmiintézkedések 5.1. Oltóanyag Széndioxid.Szárazpor.Tűzoltófecskendő.Anagyobbtüzeketvízsugáralvagyalkoholnakelenálóhabbaloltsa. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Különleges veszélyek nem ismertek. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Mintbármelytűznél,viseljenlégzésvédőkészüléketésmegfelelővédőruházatotbeleértveakesztyűtésszem /arcvédőt. 6.SZAKASZ:Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Gondoskodjunkmegfelelőszelőzésről.Akeletkezőpor,vagygőztnem szabadbelélegezni.váratlaneseménysorán,zártterületenviseljen megfelelőlégzésvédőt.megfelelővédőruházatot,védőkesztyűtésszem/arcvédőtkelviselni Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornábaésfelszínivízekbenem engedhető.közvetlentalajbanem engedhető.sokvízzelkelhigítani.tájékoztatnikelaziletékes hatóságokat, ha a termék hígítatlanul, csatornába kerül, felszíni vagy felszín alatti vízbe, esetleg a földbe/talajba jut. Oldal 2 / 12

3 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Gondoskodjunkmegfelelőszelőzésről.Gátkialakításávalkelanagyobbkiömléseketösszeterelni.Afolyadékot,szárazhomokkal,vagyegyéb hasonlóinertanyaggalitassukfel.nehelyezzevisszaakiömlötanyagokatazeredetitartályba.gyűjtseösszezártésmegfelelőtartályokban az ártalmatlanításhoz Hivatkozás más szakaszokra Azegyénivédőfeszközöka8.2.alszakaszbantalálhatók.Azártalmatlanításiszempontoka13.szakaszbantalálhatók. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Intézkedésektűzésrobbanásmegakadályozására: szükség különleges óvintézkedésekre. Szükséges intézkedések a környezet védelme érdekében: Akörnyezetiexpozícióelenőrzéseka8.2.alszakaszbantalálhatók. Általános munkahigiéniai tanácsok: Ahelyesipariegészségügyiésbiztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.Élelmiszertől,italoktólésálateledeltőltávolkeltartani.Nekeverjük mástermékekkel,kivéve,haadiverseyszaktanácsadójajavasolja.ahasználatotkövetőenazarcot,kezetésmindenérintetbőrfelületet alaposanmegkelmosni.azösszesszennyezetruhadarabotazonnallekelvetni.aszennyezetruhátújbólihasználatelőtkikelmosni.a bőrelésszemmelvalóérintkezéstelkelkerülni.agőzökbelélegzésetilos.csakmegfelelőszelőzésmelethasználható.lásda8.2.részt, Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolásahelyiésnemzetiszabályozásnakmegfelelően.Zártedénybentárolandó.Azeredeticsomagolásbantartandó. Akerülendőkörülményeka10.4.alszalkaszbantalálhatók.Anem összeférhetőanyagoka10.5.alszakaszbantalálhatók Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Végfelhasználók részére konkrét javaslat nem áll rendlekezésre. 8.SZAKASZ:Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 8.1Elenőrzésiparaméterek Munkahelyi expozíciós határértékek Munkahelyi légtérexpozíciós határérték, ha áll: ÁKérték CKérték MKérték Káliumhidroxid 2 mg/m 3 2 mg/m 3 Biológiai határértékek, ha az infomráció áll: Ajánlott felügyeleti eljárások, ha az információ áll: További expozíciós határértékek az adott felhasználsái körülmények között, ha infromáció áll: DNEL / DMEL és PNEC értékek Emberi expozíció DNELszájonáttörténőexpozícióFogyasztó(mg/tkg) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 0.26 DNEL dermális expozíció dolgozó Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (mg/ttkg) (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus (mg/ttkg) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 0.5 % DNELbőrexpozícióFogyasztó Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (mg/ttkg) (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus (mg/ttkg) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 0.5 % DNELbelégzésseltörténőexpozíciódolgozó(mg/m 3 ) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Oldal 3 / 12

4 Káliumhidroxid 1 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór DNEL belélegzéses expozíció Fogyasztó (mg/m 3 ) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Káliumhidroxid 1 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Környezeti expozíció Környezeti expozíció PNEC felszíni víz, a friss felszíni víz, tengeri Időszakos Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Szennyvízkezelőtelep Környezeti expozíció PNEC, folytatás Üledék, édesvízi Üledék, tengeri Talaj (mg/kg) Levegő(mg/m 3 ) (mg/kg) (mg/kg) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór adat. 8.2Azexpozícióelenőrzése Azalábbiinformációkabiztonságiadatlap1.2alszakaszbanszereplőazonosítotfelhaszánlás(ok)ravonatkoznak. Alkalmazássaléskezelésselkapcsolatostovábbiinformációkatermékismertetőbentalálhatók. Jelenszakaszrendeltetésszerűfelhasználásravonatkozik. Javasolt munkabiztonsági intézkedések a termék hígítás nélküli kezelés során: Tevékenységek,melyekmagukbafoglaljákatermékkiöntését,valamintafelhasználástólfüggőedényzetbe(pl.:flakonok,vödrök)való eljuttattatását Megfelelőműszakielenőrzések: Megfelelőszervezetielenőrzések: Egyénivédőeszköz Szem/arcvédő: Kézvédelem: Egésztest védelem: Légzésvédelem: Környezetiexpozícióelenőrzése: Ha a termék hígítása zárt adagolóberendezéssel történik, a frecsenés, vagy a közvetlen bőrkontaktuslehetőségenélkül,úgyajelenszakaszbanleírtegyénivédőeszközökviselésenem kötelező.ahollehetséges:felhzasználászárt/automatarendszerben,avegyszertárolólefedése mellett. Vezetéken keresztül továbbítandó. Feltötlés, automata rendszer segítségével. A termékkel történőmanipuláció,amegfelelőeszközsegítségévelvégezhető. Kerülje a közvetlen érintkezést és/vagy a freccsenést, ahol lehetséges. Személyzet oktatása. Védőszemüveg(EN166).Atárolóedénynyitotálapotbantörténőkezelésesorán,azarcvédő használataerősenajánlot,amennyibenafreccsenésveszélyefennál. Vegyszerálóvédőkesztyű(EN374).Elenőrizzeavédőkesztyűazáteresztőképességétésaz áthatolásiidőt,agyártóvonatkozóutasításaiszerint.vegyefigyelembeahelyifelasználáskapcsán esetelgesenfelmerülőveszélyeketafreccsenés,vágás,érintkezésiidőéshőmérséklet vonatkozásában. Huzamosideigtartófelhasználáseseténjavasoltvédőkesztyű:Anyag:ButilkaucsukÁthatolásiidő: 480minAnyagvastagság: 0.7mm Freccsenéselenivédelemrejavasoltvédőkesztyű:Anyag:NitrilkaucsukÁthatolásiidő: 30min Anyagvastagság: 0.4mm Avédőkesztyűbeszálítójávaltörténőkozultációalapján,eltérőtípusú,azonosvédelmetnyújtó védőkesztyűisválasztható. Dermális expozíció és/vagy freccsenésveszély esetén, vegyszerálló ruházat viselése javasolt (EN 14605). Rendeltetésszerűfelhasználáseseténlégzésvédőhasználatanem kötelező.azonbanagőz, permet,gáz,vagyaeroszolbelégzésekerülendő. Hígítaltanálapotbannem engedhetőbeleaszennyvízbe,iletvebefogadóba. Javasolt biztonsági intézkedések a hígított termék kezelése során: Javasolt maximális koncentráció (%): 0.4 Megfelelőműszakielenőrzések: Megfelelőszervezetielenőrzések: Azegyénivédőeszközöketkülönkeltárolni Szem/arcvédő: Kézvédelem: Egésztest védelem: Légzésvédelem: Környezetiexpozícióelenőrzése: 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Oldal 4 / 12

5 9.1Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformációk Jelenszakaszbanlévőinformációkatermékrevonatkoznak,kivéve,hakülönjelezvevan,hogyaközöltadatmelyanyagra vonatkozik Módszer / megjegyzés Fizikai tulajonságok: Folyadék Szín: Tiszta, Színtelen Szag: Klór Szagküszöbérték: Nem használható phérték > 11 (töményen) ISO 4316 Olvadáspont/fagyáspont ( C) Nem meghatározott Jelen termék besorolásához nem releváns Kezdeti forráspont és forrásponttartomány ( C): meghatározva Lásd alapanyagadatok Alapanyagadat, forráspont Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Érték ( C) Szilárd és gáz halmazállapotra nem alkalmazható Atermékforáselőt felbomlik Módszer Légköri nyomás (hpa) 1013 Tűzveszélyesség(folyadék):Nem gyúlékony. Lobbanáspont ( C): Nem meghatározott Tartóségésű:Nem használható. ( UN Vizsgálati útmutató és kritériumok, 32. szakasz, L.2 ) Párolgási sebesség: Nem meghatározott Tűzveszélyesség(szilárdésgázhalmazálapotra):Folyékony halmazállapotra nem alkalmazható Felső/alsórobbanásihatár(%):Nem meghatározott Módszer / megjegyzés zárt téri Jelen termék besorolásához nem releváns Lásd alapanyagadatok Alapanyagadat, lobbanékonyság, vagy robbanási határ, ha áll: Alsó határ (% vol) Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Felsőhatár (% vol) Gőznyomás:Nem meghatározott Módszer / megjegyzés Lásd alapanyagadatok Alapanyagadat,gőznyomás Érték (Pa) Módszer Káliumhidroxid Elhanyagolható Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Elhanyagolható.? Hőmérséklet ( C) Gőzsűrűség:Nem meghatározott Relatívsűrűség: 1.26 (20 C) Oldhatóság/keverhetőségazalábbiakkal:Víz:teljesmértékbenelegyedő Módszer / megjegyzés Jelen termék besorolásához nem releváns OECD 109 (EU A.3) Alapanyagadat, vízben való oldhatóság Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Érték (g/l) Oldható Módszer Hőmérséklet ( C) Substance data, partition coefficient noctanol/water (log Kow): see subsection 12.3 Öngyuladásihőmérséklet:Nem meghatározott Bomlásihőmérséklet:Nem használható. Viszkozitás: Nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló. 9.2 Egyéb információk Felületi feszültség (N/m): Nem meghatározott Korroziós hatás fémekre: Maró Módszer / megjegyzés Jelen termék besorolásához nem releváns A bizonyítékok súlya Alapanyagadat, disszociációs konstans (bomlási állandó), amennyiben áll: Érték Módszer Hőmérséklet ( C) Oldal 5 / 12

6 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 7.53 (pka) 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem ismertek reakcióval kapcsolatos veszélyek normál tárolási és felhasználási körülmények között Kémiai stabilitás Előírásszerűtárolásiésfelhasználásikörülményekközötstabil Aveszélyesreakcióklehetősége enek ismert veszélyes reakciók normál tárolási és felhasználási feltételek között Kerülendőkörülmények Normál tárolási és felhasználási körlümények között nem ismert Nem összeférhetőanyagok Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek.Savvalérintkezvereakcióbalép.Savaktóltávoltartandó Veszélyes bomlástermékek Normál tárolási és felhasználási körlümények között nem ismert. 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk A toxikológiai ra vonatkozó információ Keverék adatai:. Releváns számított ATE érték(ek): ATE Szájon át (mg/kg): >2000 Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók:. Akut toxicitás Akut toxicitás, szájon át Végpont Érték (mg/kg) idő(óra) Káliumhidroxid LD Patkány OECD 425 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór LD Patkány OECD 401 (EU B.1) 90 Akuttoxicitás,bőrönát Végpont Érték (mg/kg) idő(óra) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór LD 50 > Nyúl OECD 402 (EU B.3) Akut toxicitás, belélegzés útján Végpont Érték idő(óra) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór LC 50 >10.5(gőz) Patkány OECD 403 (EU B.2) 1 Irritatív és maró hatású Bőriritációésbőrkorózió Eredmény idő Káliumhidroxid Maró Nyúl Draize test Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Maró Nyúl OECD 404 (EU B.4) Szemirritációs és maró hatás Eredmény idő Káliumhidroxid Maró Nyúl Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Súlyos károsodás Nyúl OECD 405 (EU B.5) Légúti irritáció és légúti korrozió Eredmény idő Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Irritálja a légutakat Szenzibilizáció Bőrelérintkezveszenzibilizáló Eredmény idő Oldal 6 / 12

7 Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Nem okoz túlérzékenységet Nem okoz túlérzékenységet Tengerimalac Tengerimalac OECD 406 (EU B.6) / Buehler test Belélegezve szenzibilizáló Eredmény idő Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Nem okoz túlérzékenységet CMR(rákkeltő,mutagénvagyreprodukciótkárosító) Mutagén hatás Eredmény (invitro) Módszer (invitro) Káliumhidroxid bizonyíték mutagenitásra, negatív vizsgálati eredmények Nátriumhipoklorit oldat aktív klór bizonyíték mutagenitásra OECD 471 (EU B.12/13) Rákkeltőhatás Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Reprodukciót károsító tulajdonság Végpont Különleges hatást Érték (mg/kg ttkg/nap) Káliumhidroxid rendelkezésr e Nátriumhipoklorit oldat aktív klór NOAEL FejlődésitoxicitásFertilitás (fogamzóképesség, nemzőképesség)csökkenése Ismételt dózis toxicitás Szubakut vagy szubkrónikus szájon keresztüli (orális) toxicitás Végpont Érték (mg/kg ttkg/nap) Káliumhidroxid Eredmény (in vivo) bizonyíték mutagenitásra, negatív vizsgálati eredmények Hatás Arákkeltőhatásnem bizonyítot,negatívvizsgálatieredmények. Arákkeltőhatásnem bizonyítot,negatívvizsgálatieredmények. idő 5 (Cl) Patkány OECD 414 (EU B.31), oral OECD 415 (EU B.34), oral Nátriumhipoklorit oldat aktív klór NOAEL 50 Patkány OECD 408 (EU B.26) Szubkrónikusbőrönkeresztüli(dermális)toxicitás Végpont Érték (mg/kg ttkg/nap) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Szubkrónikus belélegzéses toxicitás Végpont Érték (mg/kg ttkg/nap) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Krónikus toxicitás Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór STOTegyszeri expozíció Expozíciós útvonal Végpont Káliumhidroxid Érték (mg/kg ttkg/nap) rendelkezésr e rendelkezésr e 90 Különleges, és szervspecifikus Érintett szerv(ek) (óra) Módszer (in vivo) OECD 474 (EU B.12) Megjegyzések és egyéb jegyzett bizonyíték reproduktív toxicitásra bizonyíték reproduktív toxicitásra Különleges, és szervspecifikus Különleges, és szervspecifikus Különleges, és szervspecifikus Megjegyzés Oldal 7 / 12

8 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór STOTismétlődőexpozíció Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Nem használható Aspirációs veszély Aspirácósveszélyűanyagok(H304),havannak,a3.szakaszbantalálhatóak. Érintett szerv(ek) Nem használható Potenciális egészségkárosító és tünetek Termékkel kapcsolatos és tünetek, ha léteznek, megtalálhatóak a 4.2. alszakaszban. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Keverékre vonatkozó adat nem áll. Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók: Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás hal Végpont Érték idő(óra) Káliumhidroxid LC Különböző fajok A bizonyítékok súlya 24 Nátriumhipoklorit oldat aktív klór LC Oncorhynchus mykiss Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás rákok Végpont Érték idő(óra) Káliumhidroxid EC Daphnia A bizonyítékok súlya magna Straus Nátriumhipoklorit oldat aktív klór EC Ceriodaphnia dubia OECD 202 (EU C.2) 48 Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás alga Végpont Érték Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór NOEC Nem meghatározott Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás tengeri fajok Végpont Érték Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór EC Crassostrea virginica 96 idő(óra) 168 Szennyvítisztítóra gyakorlot hatás toxikus a baktériumokra Végpont Érték Oltóanyag Módszer Expozíciós idő Káliumhidroxid EC Photobacteriu 15 perc(ek) m Nátriumhipoklorit oldat aktív klór eleveniszap Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás hal Végpont Érték Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór NOEC 0.04 Menidia pelinsulae Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás rákok Végpont Érték Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór NOEC Crassostrea virginica idő 96 óra (órák) idő 15 nap(ok) 2 Megfigyelt Megfigyelt Vízikörnyezetregyakorolttoxicitásmásvíziélőlényekre:fenéklakó,beleértveazüledékbenélőorganizmusok,haál: Végpont Érték Megfigyelt Oldal 8 / 12

9 Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór (mg/kg dw üledék) Földi toxicitás Földi toxicitás földigiliszták, ha az információ áll: Végpont Érték (mg/kg talaj dw) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Földi toxicitás növények, ha az információ áll: Végpont Érték (mg/kg talaj dw) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Földi toxicitás madarak, ha az információ áll: Végpont érték Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Földi toxicitás hasznos rovarokra, ha az információ áll: Végpont Érték (mg/kg talaj dw) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Földi toxicitás talaj baktériumok, ha az információ áll: Végpont Érték (mg/kg talaj dw) Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Megfigyelt Megfigyelt Megfigyelt Megfigyelt Megfigyelt 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Abiotikus lebomlás Abiotikuslebomlásfotodegradációalevegőben,haazinformációál: Felezésiidő Módszer Értékelés Megjegyzés Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 115 nap(ok) Indirekt fotooxidáció Abiotikus lebomlás hidrolízis, ha az információ áll: Abiotikus lebomlás egyéb folyamatok, ha az információ áll: Biológiai lebomlás Biológiailag lebomló aerob körülmények között Oltóanyag Analitikai módszer Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór Biológiailag lebomló anaerob és tengeri körülmények között, ha az információ áll: Lebomlásamegfelelőkörnyezetben,haazinformációál: DT 50 Módszer Értékelés Nem alkalmazható (szervetlen anyag) Nem alkalmazható (szervetlen anyag) Oldal 9 / 12

10 12.3 Bioakkumulációs képesség noktanol/víz megoszlási együttható (log Kow) érték Módszer Értékelés Megjegyzés Káliumhidroxid Nem releváns, nem bioakkumulatív Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 3.42 Bioakkumuláció nem várható Biokoncentrációstényezőre(BCF) érték Faj Módszer Értékelés Megjegyzés Káliumhidroxid Nátriumhipoklorit oldat aktív klór A talajban való mobilitás Adszorpció / deszorpció a talajban vagy üledékben Káliumhidroxid Adszorpciós koefficiens Log Koc álló adat Deszorpciós koefficiens Log Koc (des) Módszer Talaj/üledék típus Értékelés A talajban való adszorpció valószínűségealacsony Nátriumhipoklorit oldat aktív klór 1.12 A talajban való mobilitás valószínűségenagy A PBT és a vpvbértékelés eredményei A PBT/vPvB anyagok listája, ha van ilyen, a 3. szakaszában található Egyéb káros Egyéb káros hatás nem ismert. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék: Hulladékjegyzék szerinti azonosítási kód(a(*) galjelöltazonosítókódok veszélyes hulladékot jelölnek): Üres csomagolóanyag Javaslat: Megfelelőtisztítószerek: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.nem ajánlatosahuladékszennyvízcsatornábavalókibocsátásarévéntörténő elhelyezése * lúgok. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.habmentességigöblítetcsomagolóanyag,kommunálishuladékkéntkezelhető. Vízzeltörténőöblítésjavasolt. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID), Tengeri szállítás (IMDG), Légi szállítás (ICAOTI / IATADGR) 14.1 UNszám: AzENSZszerintimegfelelőszálításimegnevezés Maró, lúgos folyékony anyag, m.n.n. ( káliumhidroxid, hipoklorit ) Caustic alkali liquid, n.o.s. ( potassium hydroxide, hypochlorite ) 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Szállítási veszélyességi osztály (és másodlagos kockázatok): Csomagolási csoport II 14.5 Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: Igen Tengeriszennyezőanyag:Igen 14.6.AfelhasználótérintőkülönlegesóvintézkedésekSenki által nem ismert A MARPOLegyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: A termék ömlesztve (tartányban) nem szállítható. Egyéb vonatkozó információ: ADR Osztályba sorolási szabály: C5 Oldal 10 / 12

11 Alagútkorlátozási kód: E A veszély azonosító száma: 80 IMO/IMDG EmS: FA, SB Atermékbesorolása,címkézéseéscsomagolásaazADRkövetelményrendszereésazIMDG előírásaiszerinttörtént. Aszálításiszabályok,különlegeselőírásokatfogalmaznakmegveszélyesáruosztályokra,engedményesmennyiségbentörténő csomagolások esetén. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1Azadotanyaggalvagykeverékkelkapcsolatosbiztonsági,egészségügyiéskörnyezetvédelmielőírások/jogszabályok EU szabályozás: 1907/2006 (EK) szabályzat REACH 1272/2008 (EK) szabályzat CLP 648/2004/EK mosó és tisztítószer rendelet Engedélyezés, vagy korlátozás (1907/2006/EK VII. Cím, illetve VIII. Cím): Nem használható. UFI: YPD4J0E1600RSV5G Összetevőka648/2004/EKreneleteamosóéstisztítószerekről,szerint foszfátok 5 15 % polikarboxilátok,klóralapúfehérítőszer < 5 % Nemzetielőírások 2000.éviXXV.törvényakémiaibiztonságról 25/2000.(IX.30.)EüMSzCsM együtesrendeletamunkahelyekkémiaibiztonságáról 44/2000.(XI.27.)EüM rendeletaveszélyesanyagokkalésaveszélyeskészítményekkelkapcsolatosegyeseljárások,iletvetevékenységekrészletes szabályairól 33/1998.(VI.24.)NM rendeletamunkaköri,szakmai,iletveszemélyihigiénésalkalmasságorvosivizsgálatárólésvéleményezéséről 28/2004.(XI.25.)KvVM rendeletavízszennyezőanyagokkibocsátásairavonatkozóhatárértékekrőlésalkalmazásukegyesszabályairól 1993.éviXC I.törvényamunkavédelemről 2012.éviCLXXXV.Törvényahuladékról Avidékfejlesztésiminiszter72/2013.(V I.27.)VM rendeleteahuladékjegyzékről Csakabiocidokra/fertőtlenítőszerekrevonatkozószabályozás: 38/2003.(VI.7.)ESzCsMFVMKvVM együtesrendeletabiocidtermékekelőálításánakésforgalombahozatalánakfeltételeiről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést a keverékre nem végezték el. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződésesjogviszonyt. kódja: MSDS3366 Verzió: 08.0 Felülvizsgálat: Feülvizsgálat oka: Ezazadatlapazelőzőváltozathozképestakövetkezőrészekbentartalmazváltozásokat:,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,16 Besorolási folyamat A keverék besorolása általánosságban számítási módszerrel, az anyagok adatainak felhasználásával történik, a 1272/2008/EK rendelet előírásaialapján.amennyibenazadotkeverékrevonatkozóbesorolásiadatelérhető,vagypéldáulazinterpolációselvek,vagyabizonyítékok súlyának mérlegelési elve használható a besorolásra, úgy az a biztonsági adatlap vonatkozó szakaszainál feltüntetésre kerül. Fizikai és kémiai tulajdonságokat lásd a 9. szakaszban, toxikológiai adatokat lásd a 11. szakaszban, ökológiai információkat lásd a 12. szakaszban. A 3. Szakaszban feltüntetett H és EUH mondatok teljes szövege: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400Nagyonmérgezőavíziélővilágra. H410Nagyonmérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz. EUH031Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. Rövidítések és mozaikszavak: AISE Nemzetközi Mosó és Tisztítószer Szövetség (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) DNEL származtatott hatásmentes szint EUHCLPVeszélytjelzőmondatok PBTPerzisztens,BioakkumulatívésMérgező PNEC becsült hatásmentes koncentráció REACH szám REACH regisztrációs szám, a gyártóra vonatkozó rész nélkül vpvb nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív ATE becsült akut toxicitási érték LD50 halálos adag, 50% LC50 halálos koncentráció, 50% EC50 tényleges koncentráció, 50% Oldal 11 / 12

12 NOEL nincs észlelt hatás szintje: NOAEL nem észlelt káros hatás szintje OECDGazdaságiEgyütműködésiésFejlesztésiSzervezet A biztonsági adatlap vége Oldal 12 / 12

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Soft Care Star H1 Felülvizsgálat: 2015-08-09 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Soft Care Fresh H1 Felülvizsgálat: 2015-07-13 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Soft Care Dermasoft H9 Felülvizsgálat: 2017-12-24 Verzió: 01.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Soft

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Citrus Fresh Felülvizsgálat: 20150811 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Revoflow Clean P5 Felülvizsgálat: 20150405 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Soft Care Foam H2 Felülvizsgálat: 2014-02-06 Verzió: 05 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Titan Sanitizer Felülvizsgálat: 20150405 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Rinse A5 Felülvizsgálat: 2012-10-10 Verzió 08 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Jontec Eternum Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 06.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20170909 Verzió: 04.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional Rinse Aid Acidic Felülvizsgálat: 2012-11-19 Verzió 04 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional All In 1 Tablets Felülvizsgálat: 20150713 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint SURE HandDishwash Felülvizsgálat: 20160904 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: SURE HandDishwash

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Domestos az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Coccolino Professional Pure Concentrate Felülvizsgálat: 20170909 Verzió: 02.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional Tablets Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 13.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Sani Cid PurEco SD Felülvizsgálat: 20160207 Verzió: 04.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Taski

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Domestos az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Window & Multi Surface Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Sani Calc Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 06.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Washroom 2in1 Felülvizsgálat: 2012-11-26 Verzió 02 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Pine Fresh Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 07.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint SURE Washroom Cleaner Felülvizsgálat: 20150902 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: SURE

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Calc D5 Felülvizsgálat: 20170909 Verzió: 04.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Calc D5 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Stainless Steel Felülvizsgálat: 20161127 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional Liquid Felülvizsgálat: 20160309 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Sun

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Citrus Fresh Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Clax Anti Chlor Felülvizsgálat: 20170321 Verzió: 01.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Clax Anti Chlor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Tapi Spotex 2 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Taski Tapi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Dis D4 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Dis D4 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Clax Hypo Conc Felülvizsgálat: 20170321 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Clax Hypo Conc

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 04.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Cream With Bleach Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20180117 Verzió: 8.3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Oxygel Ocean Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 10.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20170605 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Domestos az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Window & Multi Surface Felülvizsgálat: 2014-02-06 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Cream Felülvizsgálat: 20170909 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Cif

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Fugatisztító szer Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 03.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Pronto Multi Surface Original Felülvizsgálat: 2014-02-06 Verzió: 03 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Jontec ESD F2k Felülvizsgálat: 20150528 Verzió: 08.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oxivir Plus Felülvizsgálat: 2014-02-06 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Sani Cid Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Tip Kombi Professional Felülvizsgálat: 20150405 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select KONYHAI ZSÍROLDÓSZER Felülvizsgálat: 20150218 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Cif az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 07.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Soft Care Sensisept H34 Felülvizsgálat: 20150617 Verzió: 01.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Extend D3 Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 10.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Cream Lila Flower Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 03.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Sani 100 Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Washroom 2in1 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 03.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20180117 Verzió: 3.2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Sprint Med Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 01.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Cif az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Pronto Liquid Wood Cleaner Felülvizsgálat: 20150316 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECASelectFÜRDŐSZOBAITISZTÍTÓSZER Felülvizsgálat: 2015-02-18 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Bac D10 Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 06.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Tapi Extract Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 08.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Taski Tapi

Részletesebben

Suma DIFY MA1 Felülvizsgálat: Verzió: 01.1

Suma DIFY MA1 Felülvizsgálat: Verzió: 01.1 Suma DIFY MA1 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 01.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma DIFY MA1 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Bar L66 Felülvizsgálat: 20151018 Verzió: 08.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Bar L66 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Pronto(*) Wood Cleaner Felülvizsgálat: 2012-11-21 Verzió 04 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oxivir Plus Spray Felülvizsgálat: 2016-04-17 Verzió: 01.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Oxivir

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20180114 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Domestos Professional Urinal Blocks Felülvizsgálat: Verzió: 08.1

Domestos Professional Urinal Blocks Felülvizsgálat: Verzió: 08.1 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 08.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Domestos az Unilever bejegyzett márkaneve, melyet a Diversey

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Nova PurEco L6 Felülvizsgálat: 20151018 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Nova

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Washroom 2in1 Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Room Care R1-Plus Felülvizsgálat: 2012-09-10 Verzió 04 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select FOLYÉKONY MOSOGATÓSZER POHÁR ÉS ÜVEGMOSOGATÁSHOZ Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select FOLYÉKONY GÉPI MOSOGATÓSZER Felülvizsgálat: 20150218 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Clax Bioextra Automat Felülvizsgálat: 20170321 Verzió: 02.3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Clax

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Toilet Limescale Remover Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 02.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 07.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Coccolino Professional Pure Concentrate Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Super L1 Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Inox D7.1 Felülvizsgálat: 20150405 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Nova PurEco L6 Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant Felülvizsgálat: 20151015 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Grill D9 Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 05.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Grill D9

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 14.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: A Sun az Unilever bejegyzett

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20150604 Verzió: 07.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select GÉPI MOSOGATÓTABLETTA Felülvizsgálat: 20150518 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional Rinse Aid Acidic Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Pascal VA5 Felülvizsgálat: 20160207 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Pascal VA5 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select FOLYÉKONY GÉPI MOSOGATÓSZER POHÁR ÉS ÜVEGMOSOGATÁSHOZ Felülvizsgálat: 20150218 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20171224 Verzió: 03.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Clax Hypo Conc Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 06.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Cream Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint OPTIMAX Detergent Felülvizsgálat: 20150925 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: OPTIMAX Detergent

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Inox Classic D7 Felülvizsgálat: 2015-05-31 Verzió: 05.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Jontec Alpur Felülvizsgálat: 20150603 Verzió: 02.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 2012-11-12 Cif Professional Oxygel Ocean 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Verzió 09 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Omo Professional Automat Color Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 04.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 20150908 Verzió: 12.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben