Biztosítási szerződés keretében megvalósuló Magyar Közút Kht. működésével összefüggő biztosítások köre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási szerződés keretében megvalósuló Magyar Közút Kht. működésével összefüggő biztosítások köre."

Átírás

1 Biztosítási szerződés keretében megvalósuló Magyar Közút Kht. működésével összefüggő biztosítások köre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/131 Magyar Közút Kht. részvételi felhívása gyorsított Beszerzés tárgya: tárgyalásos eljárás megindítására (19537/2005); Szolgáltatás; A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?; NEM Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás tárgyalásos eljárásra EUHL - hatályon kívüli Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 19537/ ; ; ; ; CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Magyar Közút Kht. Teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe, Magyarország Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Egyéb Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: ####131-B4U.rtf#### Magyar Közút Kht. részvételi felhívása gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására (1 Építési beruházás: Árubeszerzés: Szolgáltatás: X A szerz dés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR I.1) AZ AJÁNLATKÉR HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet: Magyar Közút Kht. Címzett: Kenderesy János Cím: Fényes Elek utca Postai irányítószám: 1024 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország Telefon: +36-1/

2 Telefax: +36-1/ Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ CÍMEN SZEREZHET K BE Azonos az I.1) pontban megadottal: Ha attól eltér, lásd az A. mellékletet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZ CÍMEN KÉRHET Azonos az I.1) pontban megadottal: Ha attól eltér, lásd az A. mellékletet I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ CÍMRE KELL KÜLDENI Azonos az I.1) pontban megadottal: Ha attól eltér, lásd az A. mellékletet I.5) AZ AJÁNLATKÉR TÍPUSA Központi szint : Regionális/helyi szint : EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerz dés (építési beruházásra irányuló szerz dé Kivitelezés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek meg II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerz dés típusa (árubeszerzésre irányuló szerz dés e Vásárlás: Bérlet: Lízing: Részletfizetés: Ezek kombinációja: II.1.3) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz dés típusa (szolgáltatásnyújtásra irányul A szolgáltatás besorolása: 06 II.1.4) Ez egy keretszerz dés? II.1.5) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés 2

3 Biztosítási szolgáltatás a Magyar Közút Kht. részére évre. II.1.6) A szerz dés meghatározása/tárgya Biztosítási szerz dés keretében megvalósuló Magyar Közút Kht. tulajdonában, kezelésébe II.1.7) Az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye Budapest közigazgatási területe, Magyarország NUTS-kód: II.1.8) Nómenklatúra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) További tárgyak: II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/ CPC) II.1.9) Részekre osztás (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. m NEM: IGEN: X Ajánlatok benyújthatók: egy részre: több részre: valamennyi részre: X II.1.10) Elfogadhatók-e változatok? (adott esetben) II.2) A SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY TERJEDELEM II.2.1) Teljes mennyiség vagy terjedelem (adott esetben valamennyi részt, illetve eset Biztosítási szerz dés a Magyar Közút Kht. tulajdonában, kezelésében lév épületek, va II.2.2) Opciók (adott esetben). Az opciók meghatározása, illetve igénybevételük lehets II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Vagy: id tartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerz dés odaítélését l számítva) vagy: kezdés 01/01/2006 és/vagy befejezés 31/12/2006 (nap/hó/év) 3

4 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M SZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZ DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A kikötött óvadék és biztosítékok (adott esetben) III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó rende A szerz dés és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkér el leget nem fizet. A szo III.1.3) A nyertes vállalkozók, szállítók vagy szolgáltatók csoportja által létrehozan Nem követelmény. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) A vállalkozó, szállító vagy szolgáltató személyes helyzetére vonatkozó adatok Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkez, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkez, vagy alvállalkozó, aki nem rendelkez Alkalmatlan az a jelentkez, illetve a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti a Alkalmatlan az a jelentkez, illetve a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti a Alkalmatlan a jelentkez, ha annak, vagy azoknak a részajánlatoknak, amelyekre jelentkezést kíván benyújtani, nem Együttes jelentkezés esetében jelentkez knek külön-külön kell megfelelniük. A Kbt. 105 III.2.1.1) Jogi helyzet a megkövetelt hivatkozásokkal A Kbt. 63. (2) (3), (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a jelentkez nek és A jelentkez és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. Az ajánlatkér el írja a jelentkez re, és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szer III.2.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság a megkövetelt hivatkozásokkal A jelentkez és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolj A jelentkez és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolj III.2.1.3) M szaki alkalmasság a megkövetelt hivatkozásokkal Részvételre jelentkez mutasson be a biztosítási termékértékesítésre vonatkozóan, bizt III.3) SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e NEM: IGEN: X Igen válasz esetén a vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre tö évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységekr l. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szerz dés teljesítésében közrem köd ter NEM: IGEN: X 4

5 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA Nyílt: Meghívásos: Tárgyalásos: Gyorsított meghívásos: Gyorsított tárgyalásos: X IV.1.1) Megtörtént-e már a részvételre jelentkez k kiválasztása? (csak tárgyalásos elj Igen válasz esetén a részletes adatokat az Egyéb információk rovatban kell feltüntetni IV.1.2) A gyorsított eljárás választásának indokolása (adott esetben) A Magyar Közút Kht szeptember 30-ával alakult meg, így ezen id ponttól indíthat IV.1.3) Az adott szerz désre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben) IV.1.3.1) Az adott szerz désre vonatkozó el zetes tájékoztató (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: 2005/S (nap/hó/év:) 11/10/2005 (nap/hó/év) IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében: /S - // (nap/hó/év) IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó szállítók várható száma (adott esetben) Szám: vagy: minimum / maximum IV.2) AZ ODAÍTÉLÉS FELTÉTELEI (A) A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás: X vagy: (B) A gazdaságilag legel nyösebb ajánlat: B1) A következ szempontok alapján (lehet ség szerint csökken fontossági sorrendben) Csökken fontossági sorrendben NEM: vagy: B2) a szerz dési dokumentációban meghatározott szempontok alapján IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám 5

6 IV.3.2) A dokumentáció és a kiegészít dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerezhet : // (nap/hó/év) Ár (adott esetben): Pénznem: IV.3.3) Az ajánlattételi határid, illetve a részvételi jelentkezések beérkezési határ 24/11/2005 (nap/hó/év) vagy: nap (a hirdetmény feladásától számítva) Id pont (adott esetben): óra IV.3.4) A hirdetmény feladása a kiválasztott részvételre jelentkez k részére (meghívás Tervezett id pont 28/11/2005 (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezés ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb ország X IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (nyílt eljárás esetén) //-ig (nap/hó/év) vagy: hónap és/vagy nap (az ajánlatok beérkezésének határidejét l számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán való részvételre felhatalmazott személyek (adott es IV.3.7.2) Dátum, id pont és hely Dátum: // (nap/hó/év) Id pont: Helyszín: VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZ JELLEG? VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A BESZERZÉS ISMÉTL D JELLEG -E, ILLETVE Nem ismétl d jelleg. VI.3) A SZERZ DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivat VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ (adott esetben) 6

7 1) Az eljárás alkalmazásának indokolása: A Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás természete, illet leg az a Hivatkozunk továbbá a közbeszerzés tárgyának komplexitására, különösen a szolgáltatás 2) A hiánypótlás lehet sége vagy annak kizárása: ajánlatkér a hiánypótlás lehet ségé 3) A részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje, jelenlétre jogosult személye Helye: Buda Ügyvédi iroda, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127., III. emelet Ideje: 24/11/2005, óra (CET) Jelenlétre jogosult személyek: Kbt (2) bekezdése alapján 4) A részvételi szakasz eredményhirdetési id pontja tervezeten: 28/11/2005, óra (CET) 5) A részvételi szakasz eredményhirdetésének helye: Buda Ügyvédi iroda, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127., III. emelet 6) Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt (1) bekezdés a) és b) pontjaira 7) A Kbt. 13. (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkér felhívja a jelentkez k fig 8) A jelentkezési dokumentáció a részvételi felhívás megjelenése napjától a Buda Ügyvé VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 09/11/2005 (nap/hó/év) A. MELLÉKLET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ CÍMEN SZEREZHET K BE Szervezet: PANNON-SAFE Kft. Címzett: Pesti Tibor Cím: Bárány utca 19. Postai irányítószám: 7635 Város/Község: Pécs Ország: Magyarország Telefon: / Telefax: / Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZ CÍMEN KÉRHET Szervezet: BUDA Ügyvédi Iroda Címzett: dr. Dudás Melinda Cím: Nagy Lajos király útja 127. II. emelet, titkárság Postai irányítószám: 1149 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország Telefon: +36-1/ Telefax: +36-1/ Internetcím (URL): 1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ CÍMRE KELL KÜLDENI: 7

8 Szervezet: BUDA Ügyvédi Iroda Címzett: dr. Dudás Melinda Cím: Nagy Lajos király útja 127. II. emelet, titkárság Postai irányítószám: 1149 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország Telefon: +36-1/ Telefax: +36-1/ Internetcím (URL): B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ száma: Épületek, valamint egyes gépek, berendezések, készletek, és informatikai eszközök vagy Épületek, valamint egyes gépek, berendezések, készletek, és informatikai eszközök vagy 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben): A RÉSZ száma: Személygépjárm vek, tehergépjárm vek munkagépek casco biztosítása. 8

9 Személygépjárm vek, tehergépjárm vek munkagépek casco biztosítása. Teljes kör casco 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben) A RÉSZ száma: Személygépjárm vek, tehergépjárm vek munkagépek kötelez felel sségbiztosítása. A járm veket a mindenkori kormányrendelet szerinti díjon, flottába rendezetten kívánju 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben) A RÉSZ száma: Magyar Közút Kht. m ködésével összefügg felel sségbiztosítások. Közút Kht. m ködésével összefügg felel sségbiztosítások. 9

10 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben) A RÉSZ száma: További tárgyak: A Magyar Közút Kht.-n belüli természetes személyek személybiztosítása. A kht.-n belüli természetes személyek személybiztosítása. Csoportos élet- és balesetbi 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben): A RÉSZ száma: A Magyar Közút Kht. m ködésével összefügg egyedi biztosítások köre. A Magyar Közút Kht. m ködésével összefügg egyedi biztosítások köre. A közúton elhely 4) Eltér kezdési/szállítási határid feltüntetése (adott esetben) 10

11 11

Szállítási szerződés a Magyar Köztársaság évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzésére.

Szállítási szerződés a Magyar Köztársaság évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzésére. Szállítási szerződés a Magyar Köztársaság 2006-2010. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/101 Árubeszerzés; A szerződés a közbeszerzési Beszerzés

Részletesebben

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása

Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Battonya határátkelőhely infrastruktúrájának bővítése során mérnöki feladatok teljes körű ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/20 Szolgáltatás; A szerződés a közbeszerzési Beszerzés tárgya: megállapodás

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

a MÁV Rt. tulajdonábanl évő ingatlanok forgalmi értékbecslése

a MÁV Rt. tulajdonábanl évő ingatlanok forgalmi értékbecslése a MÁV Rt. tulajdonábanl évő ingatlanok forgalmi értékbecslése Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Szolgáltatás; Megbízási szerződés.; Szolgáltatási Beszerzés tárgya: kategória: 14 Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése

2005. április március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése 2005. április 1-2006. március 31. közötti időszakra szükséges különféle fém termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Adásvétel Az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. hivatalos külföldi kiutazásaihoz kapcsolódó utazásszervezési szolgáltatás beszerzése

A HungaroControl Zrt. hivatalos külföldi kiutazásaihoz kapcsolódó utazásszervezési szolgáltatás beszerzése A HungaroControl Zrt. hivatalos külföldi kiutazásaihoz kapcsolódó utazásszervezési szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; (Az 1 27. szolgáltatási

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése

Alsónémedi Nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése Alsónémedi Nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/83 Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés; (Az Beszerzés tárgya: 1 27. szolgáltatási kategóriákat lásd

Részletesebben

1 db mederfenntartó gép beszerzése

1 db mederfenntartó gép beszerzése db mederfenntartó gép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/6 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás Beszerzés tárgya: megindítására (065/2005);

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében.

Az ELEKTRA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében. Az ELEKTRA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; (Az 1 27. szolgáltatási

Részletesebben

alap- és középfokú OKJ-s szakképesítést adó szakképzések lebonyolítása

alap- és középfokú OKJ-s szakképesítést adó szakképzések lebonyolítása alap- és középfokú OKJ-s szakképesítést adó szakképzések lebonyolítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/140 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 83 db műhelymunka megszervezése, minimum

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom településeken a központi orvosi ügyelet ellátása

Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom településeken a központi orvosi ügyelet ellátása Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom településeken a központi orvosi ügyelet ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/22 Egyszerűsített eljárás ajánlati

Részletesebben

Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon.

Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon. Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon. tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Vállakozói szerződés.

Részletesebben

a munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés keretében munkaerő-piaci szolgáltatások

a munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés keretében munkaerő-piaci szolgáltatások a munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés keretében munkaerő-piaci szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória:

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet Mátraházai egységének élelmezési üzem (konyha)rekonstrukciója

Mátrai Gyógyintézet Mátraházai egységének élelmezési üzem (konyha)rekonstrukciója Mátrai Gyógyintézet Mátraházai egységének élelmezési üzem (konyha)rekonstrukciója Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

9/OVSZ/2009. Haemonetics szerelékek

9/OVSZ/2009. Haemonetics szerelékek 9/OVSZ/2009. Haemonetics szerelékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/28 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI zeti, Kbt. 113. Nyílt eljárás - E10 - Előkészítés szakasz Ajánlatkérő neve: Közbeszerzés tárgya: Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés szerverek

Részletesebben

Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/21 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Gépjármű felelősség és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (626/2015)

Gépjármű felelősség és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (626/2015) Gépjármű felelősség és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (626/2015) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

az Európai Unió Hivatalos Lapjának január 6-án közzétételre megküldött KÉ-12318/2004 számú ajánlati felhívás módosítása

az Európai Unió Hivatalos Lapjának január 6-án közzétételre megküldött KÉ-12318/2004 számú ajánlati felhívás módosítása az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2005. január 6-án közzétételre megküldött KÉ-238/2004 számú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/22 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Módosítás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/72 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

CooSpace rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás - eredmény

CooSpace rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás - eredmény CooSpace rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

EH - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében irodaszerek beszerzése (eredménytelen)

EH - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében irodaszerek beszerzése (eredménytelen) EH - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében irodaszerek beszerzése (eredménytelen) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete részére fénymásolók, nyomtatók és hozzá kapcsolódó teljes körű üzemeltetési tevékenység beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Alsónémedi ingatlan vásárlás eredmény

Alsónémedi ingatlan vásárlás eredmény Alsónémedi ingatlan vásárlás eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/149 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

5/OVSZ/2008. "Élelmiszer" - tájékoztató az eljárás eredményéről (nemzeti)

5/OVSZ/2008. Élelmiszer - tájékoztató az eljárás eredményéről (nemzeti) 5/OVSZ/2008. "Élelmiszer" - tájékoztató az eljárás eredményéről (nemzeti) Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es

Részletesebben

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012.

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁMOP /1 projekt Tananyag Fejlesztési és Oktatás - Módszertani Vezető Szakértő és Oktató feladatkör ellátása - eredmény

TÁMOP /1 projekt Tananyag Fejlesztési és Oktatás - Módszertani Vezető Szakértő és Oktató feladatkör ellátása - eredmény TÁMOP-6.2.7-13/1 projekt Tananyag Fejlesztési és Oktatás - Módszertani Vezető Szakértő és Oktató feladatkör ellátása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP A-11/1/KONV pályázat keretében II.

In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP A-11/1/KONV pályázat keretében II. In vitro fertilisatio eljáráshoz szükséges laboratóriumi vegyszerek beszerzése a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053 pályázat keretében II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztatás eredményről

Tájékoztatás eredményről Tájékoztatás eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

VI (0:00) CET (24:00) CET

VI (0:00) CET (24:00) CET Villamos energia szállítása a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Intézményei részére a 2016. január 1. (0:00) CET - 2016. december 31. (24:00) CET időszakra vonatkozóan - tájékoztató

Részletesebben

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről.

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti)

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) 8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 20486/2015 CPV Kód: ; ; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Közzététel dátuma: Iktatószám: 20486/2015 CPV Kód: ; ; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Tájékoztató az "Infokommunikációs Egységes Referenciakeret (IKER) fejlesztése, képzési program és tananyag elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása" tárgyú eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI zeti, Kbt. 115. Nyílt eljárás - EKR000207852018 E40 - Ajánlattételi szakasz Ajánlatkérő neve: Közbeszerzés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona Raktár épület

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

"A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái" tájékoztatás az eljárás eredményéről

A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái tájékoztatás az eljárás eredményéről "A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái" tájékoztatás az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

2. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 2. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése

K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Észak-budai fűtőmű szivattyúcseréihez kapcsolódó elektromos munkák

Észak-budai fűtőmű szivattyúcseréihez kapcsolódó elektromos munkák Észak-budai fűtőmű szivattyúcseréihez kapcsolódó elektromos munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/41 Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés; Észak-budai Fűtőmű, Budapest III., Kunigunda útja Beszerzés

Részletesebben

Személygépjármű beszerzése (562/2014)

Személygépjármű beszerzése (562/2014) Személygépjármű beszerzése (562/2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

TÁMOP C

TÁMOP C TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0343 projekthez kapcsolódóan rendezvények és képzések lebonyolítása a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola részére tárgyú tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

K db aluljáró takarító gép

K db aluljáró takarító gép K1333 8 db aluljáró takarító gép Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Tájer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájer Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti eljárás

Részletesebben

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/41 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

2 db kegyeleti gépjármű beszerzése

2 db kegyeleti gépjármű beszerzése 2 db kegyeleti gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Kutyaszállító gépjárművek beszerzése a NAV részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kutyaszállító gépjárművek beszerzése a NAV részére tárgyú közbeszerzési eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Kutyaszállító gépjárművek beszerzése a NAV részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jet-groutingos alapmegerősítése (III. ütem) mintegy 1.100 folyóméternyi jet-elés,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Abaújszántón - tájékoztató

Vállalkozási szerződés a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Abaújszántón - tájékoztató Vállalkozási szerződés a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Abaújszántón - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (4405/2007)

Balassagyarmat Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (4405/2007) ####33-C1A.rtf#### Tájékoztató az eljárás eredményéről Balassagyarmat Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (4405/2007) I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Fővárosi Vízművek Zrt. kémiai kockázatelemzésének elkészítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Fővárosi Vízművek Zrt. kémiai kockázatelemzésének elkészítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Fővárosi Vízművek Zrt. kémiai kockázatelemzésének elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/101 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

IBM vagy azzal egyenértékű fejlesztői platform szerinti adatbázis-kezelő szoftverlicencek IBM szoftver licencek követése és bővítése.

IBM vagy azzal egyenértékű fejlesztői platform szerinti adatbázis-kezelő szoftverlicencek IBM szoftver licencek követése és bővítése. IBM vagy azzal egyenértékű fejlesztői platform szerinti adatbázis-kezelő szoftverlicencek IBM szoftver licencek követése és bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

3D Nyomtató - eredmény

3D Nyomtató - eredmény 3D Nyomtató - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása

Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/ Tájékoztató eljárás eredményéről

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/ Tájékoztató eljárás eredményéről Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás KBE/133/2013 - Tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/16 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások beszerzése [ED]-2/2013.

Szünetmentes áramforrások beszerzése [ED]-2/2013. Szünetmentes áramforrások beszerzése [ED]-2/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/21 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 14477/2014 CPV Kód: ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 14477/2014 CPV Kód: ; ; Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ellenőrzés - Képzések és workshop jellegű felkészítések dokumentációja és a képzések és workshop jellegű felkészítések lebonyolítása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Földgáz beszerzése/

Földgáz beszerzése/ Földgáz beszerzése/2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

A KEKKH beléptető rendszereinek egységesítése érdekében szükséges termékek és szolgáltatások beszerzése

A KEKKH beléptető rendszereinek egységesítése érdekében szükséges termékek és szolgáltatások beszerzése A KEKKH beléptető rendszereinek egységesítése érdekében szükséges termékek és szolgáltatások beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

K db környezetvédelmi konténer és 6 db mobil rámpa leszállítása és telepítése

K db környezetvédelmi konténer és 6 db mobil rámpa leszállítása és telepítése K1316-2 8 db környezetvédelmi konténer és 6 db mobil rámpa leszállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Andoc (irat- és dokumentumkezelő) rendszer fejlesztése, támogatása keretszerződés/2015

Andoc (irat- és dokumentumkezelő) rendszer fejlesztése, támogatása keretszerződés/2015 Andoc (irat- és dokumentumkezelő) rendszer fejlesztése, támogatása keretszerződés/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Aba Fehérvári út ,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. Árpád út között km szakasz kerékpárút építése.

Aba Fehérvári út ,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. Árpád út között km szakasz kerékpárút építése. Aba Fehérvári út 0+000-0+613,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. Árpád út között 0+000-0+222 km szakasz kerékpárút építése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Informatikai rendszer-üzemeltetési tevékenység ellátása

Informatikai rendszer-üzemeltetési tevékenység ellátása Informatikai rendszer-üzemeltetési tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete üzemeltetésében lévő Dr. Török Béla épületében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Rómer Flóris őrzés-védelem eredménytájékoztató

Rómer Flóris őrzés-védelem eredménytájékoztató Rómer Flóris őrzés-védelem eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben