A Magyar Telekom Nyrt. Kraft ajánlat ajándék TEB x Aevor övtáska. elnevezésű regisztrációs aktivitása Telekom lakossági ügyfelek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Telekom Nyrt. Kraft ajánlat ajándék TEB x Aevor övtáska. elnevezésű regisztrációs aktivitása Telekom lakossági ügyfelek számára"

Átírás

1 A Magyar Telekom Nyrt. Kraft ajánlat ajándék TEB x Aevor övtáska elnevezésű regisztrációs aktivitása Telekom lakossági ügyfelek számára Részvételi szabályzat 1. A jelen regisztrációs aktivitás részvételi szabályzata ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg , 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), mint szervező (a továbbiakban: Szervező ) által egyéni ügyfelei számára Kraft ajánlat ajándék TEB x Aevor övtáska néven meghirdetett regisztrációs Aktivitásra ( Aktivitás ). 2. Az Aktivitás július 22-től ( Aktivitás időtartama ) kerül megrendezésre. Az Aktivitásban a Kraft bővítők valamelyikét aktiváló első 100 Telekom lakossági előfizető vehet részt ( Résztvevő ) a fenti időszakban, amennyiben regisztrál a nyereményjátékra. A Résztvevő a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot. 3. A Résztvevő beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzatban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Résztvevő az Aktivitásban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat az aktiválás során felugró regisztrációs felületen elérhető el. 4. A Résztvevő az Aktivitásban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Résztvevő általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 5. A Résztvevő az Aktivitás időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Aktivitásban való részvételi szándékát visszavonja. 6. Valamennyi Résztvevő, aki a jelen Szabályzatban részletezett módon regisztrál, részt vesz az Aktivitásban, melyen a nyeremény egy Aevor típusú övtáska, a továbbiakban: ( Ajándék ). Az Ajándékot a Szervező ajánlotta fel. - 1 db Telekom Electronic Beats x Aevor övtáska/fő Az övtáska részletei itt érthetők el: (az oldalon jelzett készlethiány az Aktivitást nem befolyásolja) 7. A Résztvevők az alábbi regisztrációs szabályrendszer szerint vehetnek részt az Aktivitásban: 1

2 A Szervező az Ajándékból összesen 100 darabot (azaz száz darabot) ítél oda az érvényes aktiválással és ezt követően regisztrációval rendelkezőknek a Résztvevők által leadott regisztrációk sorrendjében. Egy Játékos kizárólag egy Ajándék átvételére jogosult függetlenül a regisztrációk vagy az aktivált Kraft bővítők számától. Az ajándékra való regisztrációs lehetőség július 22-től érhető el, és a 100 aktiválás és regisztráció beérkezéséig tart. 8. A regisztrációs időszak: július 22-től. Az Ajándékra kizárólag a Szervező egyéni előfizetői és Kraft ajánlatnak az Aktivitás időszakában legalább egy bővítőjét aktiválók regisztrálhatnak. Aktiválható Kraft ajánlat bővítők: - 30 perc hang bővítő - 5 GB adat bővítő - 20 GB adat bővítő - 85 GB adat bővítő A Szervező valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Résztvevő részére a regisztráció sorrendjében biztosítja az Ajándékhoz való hozzájutást, postázza a regisztrációnál a Résztvevő által megadott címre. A Résztvevőknek a regisztráció során a következő adataikat kell megadni: név, cím, mobil telefonszám, lakcím (melyre az Ajándék postázható). Azonos ügyféltől a Szervező csak egy regisztrációt vesz figyelembe. A Szervező a többszörös regisztrációk kiszűrését az alábbi módon végzi el: személyében azonos Résztvevőket ellenőriz név, cím és mobil telefonszám, és megadott lakcím alapján. Egy Résztvevő regisztrációja többszörösnek tekintendő, ha a négy megadott adatból bármelyik ismétlődik akár önállóan akár bármilyen módon együttesen. A regisztrációk közül az időben első vehető figyelembe. Az ezen felül leadott regisztrációk azonos ajándékra a fenti szabályokkal összhangban nem vehetők figyelembe. 9. Az Aktivitásban részt vehet az előző pontban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá valós adataival regisztrált az Aktivitásra, illetve a Magyar Telekom egyéni előfizetője fenti definíció szerint. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 8:1. -ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak az Aktivitással, nem vehetnek részt az Aktivitásban. 2

3 10. Az Ajándék készpénzre vagy más Ajándékra nem átváltható, és csak azokon a napokon lehet regisztrálni rá, illetve felhasználni, amely napokon az Aktivitás során jelen Szabályzattal összhangban megjelenített. 11. A Szervező az Ajándékokra jogosult Résztvevő részére küldött értesítés igazolható módon történő kiküldéséért felelősséget vállal, azonban nem vállal felelősséget a Résztvevő részéről felmerülő olyan beállítási/technikai/informatikai okokért, illetve a Résztvevő mulasztásáért, melyek az értesítés fogadását meghiúsíthatják. 12. Az Ajándékot a Szervező biztosítja a nyertes Résztvevőnek. A Szervező, mint kifizető által az Ajándék biztosítása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény ( Szja. törvény ) alapján, mint adómentes üzletpolitikai célú juttatás mentes az adó alól. Így a Szervezőnek és a Résztvevőknek sem keletkezik adófizetési kötelezettségük. 13. A Szervező az ajándék hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által megadott adatok hibájából vagy a Résztvevő ajándék átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért az Aktivitásban való részvétellel összefüggésben, továbbá az Aktivitás vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az Aktivitás időtartama alatt az Aktivitás, illetve az Aktivitás lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a szállításért felelős harmadik fél hibájából az Ajándék nem érkezik meg vagy hibásan érkezik meg a nyertes Résztvevő számára. 14. A Szervező fenntartja az Aktivitás meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el az Aktivitás regisztrációs felületén annak időtartama alatt. 15. Az Aktivitásban való részvétel vásárláshoz, Kraft bővítő aktiválásához kötött. 16. Szervező jogosult bármely Résztvevőt az Aktivitásból kizárni, különösen, ha az Aktivitás kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Résztvevő az Aktivitás lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. 3

4 17. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás Az Aktivitással kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. Az Aktivitással kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő az Aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az Aktivitásban való A résztvevők részvétel hozzájárulása regisztrálása, a Általános Adatvédelmi részvételi feltételek Rendelet, 6. cikk (1) ellenőrzése, az bekezdés a) pontja). Aktivitás lebonyolítása. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A kezelt személyes adatok köre név mobil telefonszám cím lakcím Az adatkezelés időtartama A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Játékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Játék lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek. A Résztvevő az Aktivitásban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette. A Résztvevőok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor. Adatbiztonság: A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Résztvevő személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Résztvevő személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. 4

5 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Résztvevőt megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok: a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga, b) személyes adatainak helyesbítésének joga, c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog, d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga. Hozzáférés joga: A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Helyesbítéshez való jog: A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Törléshez való jog: A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a a) személyes adat kezelése jogellenes; b) a Résztvevő ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel); c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Aktivitásban résztvevő személyes adatainak a Résztvevő kérésére történő törlése esetén, a Résztvevő Aktivitásban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak valamelyike teljesül. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 5

6 Adathordozhatósághoz való jog: A Résztvevő az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén - továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A joggyakorlásre vonatkozó rendelkezések: A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Résztvevő azt másként kéri. A Szervező a Résztvevő részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Résztvevőok: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Résztvevő személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; Továbbá a Résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) ; Fax: +36 (1) ; honlap: 6

7 A Résztvevő a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező a Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott július 19. Magyar Telekom Nyrt. 7

A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya 1. A jelen regisztrációs játék szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1097 Budapest,

Részletesebben

A jegyek átvételére azon regisztráló jogosult, aki a regisztráció időtartama alatt időrendben:

A jegyek átvételére azon regisztráló jogosult, aki a regisztráció időtartama alatt időrendben: Magyar Telekom Nyrt. Magenta1 kiállítások elnevezésű regisztrációjának szabályzata Magyar Telekom Nyrt. (Szervező) regisztrációt hirdet kizárólag Magenta1 ügyfelei számára exkluzív kiállítási meghívók

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Hihetetlen család 2 családi mozizás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1097 Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben

1. Az adatkezelő adatai

1. Az adatkezelő adatai Tisztelt Jelentkező! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat. 1. Az adatkezelő adatai Az

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Legendás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Future Park családi rendezvény

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Hangya2 - VIP mozizás regisztrációs nyereményjátékban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató i tájékoztató Legyélteis! MOST generációs! A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44) és a T-Systems

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS

JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS A alkalmazást a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Cg. 01-10-041928) mint szervező és adatkezelő megbízásából az Isobar Budapest Zrt.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament és a Tanács

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója A Schibsted Classified Media Hungary Kft. (Cg. 01-09-926009,

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Cirkuszi előadások Magenta1

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Az Applixation Kft. (továbbiakban mint adatkezelő) a weboldalai (applixation.hu, medicort.hu, salecort.hu, shopcort.hu) felhasználóinak személyes adatait értékesítési tevékenységével

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Álomutazó karácsonyi előadás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz. Adatkezelői információk

Adatkezelési tájékoztató. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz. Adatkezelői információk Adatkezelési tájékoztató az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz Az adatkezelő megnevezése: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas,

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Verzió: 1.0 Hatályos: 2019.03.25 Az ID&Trust Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035; e-mail:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelő adatai: Név: Permanent Reliance Kft Székhely: 1184 Budapest, József utca 25. Telefonszám: 36-70-385-8596 E-mail: Honlap: info@hidegtalkiraly.hu https://hidegtalkiraly.hu

Részletesebben

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A Csornai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő üggyel kapcsolatban, jellemzően a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreinek gyakorlásával összefüggésben

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek

Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek Játékszabályzat MAGYAR TELEKOM NYRT. 2018. SZEPTEMBER 14. Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek A Magyar

Részletesebben

Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek

Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek Játékszabályzat AR Játékosgyűjtő promóció Mostszurkolunkveszprem.hu játékszabályzat és részvételi feltételek A Magyar Telekom Nyrt. sportszponzorációs

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelő megnevezése : Adatkezelő megnevezése: KOMO - SKY Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-09-091653 Adatkezelő székhelye: 2317 Szigetcsép, Szabadság u.7 Adatkezelő képviselője:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ 10. számú Melléklet ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ adatkezelés megnevezése és célja adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása adatkezelés időtartama Adattovábbítás megvalósulása

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA/SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉGRE/ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMRA/DUÁLIS KÉPZÉSI HELYRE PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA/SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉGRE/ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMRA/DUÁLIS KÉPZÉSI HELYRE PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA/SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉGRE/ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMRA/DUÁLIS KÉPZÉSI HELYRE PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt, ezért

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ OTP TRAVEL KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 21. 1 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

Belépési nyilatkozat és hozzájárulás. Alulírott, ezúton nyilatkozom, hogy a Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete rendes tagjai sorába lépek.

Belépési nyilatkozat és hozzájárulás. Alulírott, ezúton nyilatkozom, hogy a Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete rendes tagjai sorába lépek. Belépési nyilatkozat és hozzájárulás Alulírott, ezúton nyilatkozom, hogy a Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete rendes tagjai sorába lépek. Az Egyesület alapszabályát megismertem, célkitűzéseit, szellemiségét,

Részletesebben

A kezelt adatok köre és azok forrása. létrehozása: Név, Kapcsolattartás: cím és telefonszám. Az érintettől felvett

A kezelt adatok köre és azok forrása. létrehozása: Név, Kapcsolattartás:  cím és telefonszám. Az érintettől felvett Az adatkezelés megnevezése és célja Adatbázis létrehozása töltőállomás üzemeltetésre jelentkezők nyilvántartásához és kapcsolattartás Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása A kezelt adatok

Részletesebben

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Az ELMŰ Hálózati Kft. adatkezelési tájékoztatója - Üzletfejlesztési célú alkalmazás fejlesztési igények gyűjtésére szolgáló - rendezvény regisztrációjához kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes

Részletesebben

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A T-Systems IoT Hackathonjához

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A T-Systems IoT Hackathonjához RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A T-Systems IoT Hackathonjához 1. A Verseny kiírója Az IoT Hackathon verseny (továbbiakban Verseny ) kiírója a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely 1097 Budapest,

Részletesebben

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk Jelen tájékoztató az Artisjus Irodalmi Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó információkat

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF ) 2018. május 25. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. az és a telefonos ügyfélszolgálat (helpdesk szolgáltatás) üzemeltetésével kapcsolatban

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. az  és a telefonos ügyfélszolgálat (helpdesk szolgáltatás) üzemeltetésével kapcsolatban ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az email és a telefonos ügyfélszolgálat (helpdesk szolgáltatás) üzemeltetésével kapcsolatban Miért készült ez a tájékoztató? A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban:

Részletesebben

Direkt Marketing célú adatkezeléshez

Direkt Marketing célú adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató Direkt Marketing célú adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Név: Székhely: R.C-21 Kft. Pécs Cégjegyzékszám: 02-09-067805 Adószám: 12746778202 Képviseli: Meszlényi Ferenc II.

Részletesebben

A Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön által a regisztráció során megadott adatokat, azaz az Ön

A Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön által a regisztráció során megadott adatokat, azaz az Ön Adatkezelési tájékoztató A biztonság sokszínű arca című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia regisztrált előadóinak és résztvevőinek nyilvántartásához 1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személy- és vagyonőrök 40 órás képzése www.kabinetedu.hu TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: Az adatkezelés célja: A személy- és vagyonőrök képzésének, a képzésszervezési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat 1.. Adatkezelési tájékoztató és szabályzat hatályos: 2018. május 25-től Adatkezelő adatai: Cégnév: Boros Gyevi Anita ev. (Élet virága jógastúdió) Székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 19/a Telefonszám: 0620/3978500

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről. Tisztelt Ügyfelünk!

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről. Tisztelt Ügyfelünk! PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR),

Részletesebben

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE Köszönjük, hogy érdeklődik a cégünk által meghirdetett álláspályázat iránt. Kérjük, hogy mielőtt pályázatát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Cégnév: MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza-Rozsrét Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a Szabó Vivien kisadózó egyéni vállalkozó üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat Adatkezelési tájékoztató, és nyilatkozat Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány, mint adatkezelő a hátrányos helyzetű, nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező a felsőoktatási alapképzésben résztvevő hallgatók

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató telefonos kapcsolatfelvétel során felmerülő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató telefonos kapcsolatfelvétel során felmerülő adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató telefonos kapcsolatfelvétel során felmerülő adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Cégnév: Dr. Tápai Mária EV Székhely: 6723 Szeged, József Attila Sugárút 71. A Lcsh. Fs Em.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZRT.

OTP JELZÁLOGBANK ZRT. OTP JELZÁLOGBANK ZRT. A szerződéses partner természetes személy kapcsolattartója és képviselője személyes adatainak kezelésére vonatkozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 1.1 Az

Részletesebben

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei)

1. Az adatkezelő megnevezése (Társaságunk adatai, elérhetőségei) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. telefonos ügyfélszolgálatain hangfelvétel készítésének alkalmazásáról (ingatlanokkal és parkolással kapcsolatos ügyintézés) A XIII. Kerületi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz Adatkezelői információk

Részletesebben

3. számú Függelék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Végfelhasználók számára

3. számú Függelék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Végfelhasználók számára ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Végfelhasználók számára 1. Kik vagyunk? Hatályos: 2018.06.15-tól Kvazar.cloudKft. és [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ] A Kvazar.cloud Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA A Hangtrend Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM XXXIV. OTDK NYITÓ ÉS ZÁRÓRENDEZVÉNY

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM XXXIV. OTDK NYITÓ ÉS ZÁRÓRENDEZVÉNY Belső nyilvántartási szám: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM XXXIV. OTDK NYITÓ ÉS ZÁRÓRENDEZVÉNY A az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Tájékoztató kialakításakor a CSE Australia Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ( Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR ) az információs

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME INNOVÁCIÓS NAP c. rendezvényéhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME INNOVÁCIÓS NAP c. rendezvényéhez Belső nyilvántartási szám: GDPR-0018-530 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME INNOVÁCIÓS NAP c. rendezvényéhez A az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerei részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerei részére ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerei részére Hatályos 2019. január 1-jétől visszavonásig Az ASH Szoftverház Kft. az Ön személyes adatai kezelésével

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. rövidített megnevezés: Hunnia Kuvasz Egyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. rövidített megnevezés: Hunnia Kuvasz Egyesület ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a rendes tagok és a felvételt kérők személyes adatainak kezeléséhez 1. Adatkezelő megnevezése megnevezés: Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület rövidített megnevezés:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HUNGARORISK KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ A HUNGARORISK KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZTATÓ A HUNGARORISK KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN I. Adatkezelő, az adatkezelő kapcsolattartója és az adatvédelmi tisztviselő adatai Az Adatkezelő: Hungarorisk

Részletesebben

3. Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják,

3. Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Mathias Corvinus Collegium (székhely: 1016 Budapest, Somlói út 51.; postacím: 1518 Budapest, Pf. 155; weblap: https:// mcc.hu/; telefon: +36 1 372 0191; e-mail: info@mcc.hu;

Részletesebben

VASAS-PASARÉT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÁS ADOMÁNYOZÓ ADATKEZELÉSÉRŐL

VASAS-PASARÉT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÁS ADOMÁNYOZÓ ADATKEZELÉSÉRŐL 1 VASAS-PASARÉT ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÁS ADOMÁNYOZÓ ADATKEZELÉSÉRŐL Adatkezelő neve, címe: Az adat fajtája: Az adatra vonatkozó kezelési cél: Az adatra vonatkozó jogalap: Az érintettek köre: Az adatok forrása:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató a Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíj pályázat benyújtásához kapcsolódóan

Adatkezelési tájékoztató a Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíj pályázat benyújtásához kapcsolódóan 4) sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató a ösztöndíj pályázat benyújtásához kapcsolódóan Balmazújváros Város Önkormányzata az ösztöndíjra pályázók személyes adatait tiszteletben tartja, elismeri az információs

Részletesebben

LISTERINE 21 NAPOS KIHÍVÁS Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

LISTERINE 21 NAPOS KIHÍVÁS Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató LISTERINE 21 NAPOS KIHÍVÁS Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) pénzvisszafizetéses promóciót (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK Személyes adatok kezeléséhez - Eb értékesítéssel foglalkozók részére - Hatályos: 2019.02.01 Fejléc cím4.1 A Pécsi Vásártéren eb értékesítéssel foglalkozó

Részletesebben

UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató

UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató UNICEF fotópályázat Adatkezelési Tájékoztató Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., a továbbiakban: "UNICEF Magyarország", vagy

Részletesebben

Nyomtatott és digitális médiaelőfizetők adatkezelése. Piac és Profit Kft. Az adatkezelő címe 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em

Nyomtatott és digitális médiaelőfizetők adatkezelése. Piac és Profit Kft. Az adatkezelő címe 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. III. em Nyomtatott és digitális médiaelőfizetők adatkezelése 2011. évi CII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete

Részletesebben

A Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

A Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. Adatkezelési Tájékoztatója A Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. Adatkezelési Tájékoztatója A Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.), továbbiakban Pfz., tájékoztatja Önt az EU 2016/679.számú

Részletesebben

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat Csobbanj egy autóért A Gyulai Várfürdő Kft. (5700. Gyula, Várkert u. 2. Cégjegyzékszám: 04-09-002830, Adószám: 11049755-2-04,a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Baranyai Gergő e.v. (a továbbiakban Vállalkozó) adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - pályázóknak

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - pályázóknak ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - pályázóknak Tisztelt Pályázó! Önéletrajzának benyújtása során az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: - az önéletrajzba a személyes adatain (név, e-mail cím, telefonszám) kívül

Részletesebben

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely:

Részletesebben

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15.

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15. SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2019. április 15. 1 1. Alapadatok Az adatkezelő megnevezése: SND Fashion Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Karrier menüpont. (Hatályos: május 25.)

Adatkezelési tájékoztató Karrier menüpont. (Hatályos: május 25.) Adatkezelési tájékoztató Karrier menüpont (Hatályos: 2018. május 25.) DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DSS Consulting) 1121 Budapest, Denevér köz 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Sparklab innovációs program Hatályos: 2019. január 8-ától visszavonásig. Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574) mint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -ÖSSZEFOGLALÓ-

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -ÖSSZEFOGLALÓ- ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -ÖSSZEFOGLALÓ- Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Szolnoki Tankerületi Központ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményekben

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató applikáció használata során felmerülő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató applikáció használata során felmerülő adatkezeléshez Adatkezelési tájékoztató applikáció használata során felmerülő adatkezeléshez I. Adatkezelő megnevezése Cégnév: MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza-Rozsrét

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE Köszönjük, hogy érdeklődik a cégünk által meghirdetett álláspályázat iránt. Kérjük, hogy mielőtt pályázatát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK Személyes adatok kezeléséhez - Konferencia jelentkezők részére - Fejléc címe Konferencia résztvevők regisztrációjával összefüggő adatkezelés 2011.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JÚNIUS 22.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JÚNIUS 22. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ MS ENERGY HOLDING ZRT. ÁLTAL VÉGZETT, A TIGÁZ ZRT. RÉSZVÉNYESEIRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSEKRŐL 2018. JÚNIUS 22. 1 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ MS ENERGY HOLDING ZRT. ÁLTAL VÉGZETT,

Részletesebben

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: Ziccer: Nyerjen értékes sorsjegy csomagot foci VB-s kvízjátékunkban!

Részletesebben

Köszönjük, hogy társaságunk álláslehetőségei miatt érdeklődik az Edo-Hungary Kft. iránt!

Köszönjük, hogy társaságunk álláslehetőségei miatt érdeklődik az Edo-Hungary Kft. iránt! Adatvédelmi tájékoztató pályázók részére Tisztelt Pályázó! Köszönjük, hogy társaságunk álláslehetőségei miatt érdeklődik az Edo-Hungary Kft. iránt! Kérjük, hogy mielőtt elküldené az álláspályázatát a szükséges

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy az Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése c. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelő megnevezése: Korda Filmstúdió Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz. Postacím: 2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz. email cím:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL A BKÜ Zrt. (adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLY A VUK mennyezeti lámpa nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLY A VUK mennyezeti lámpa nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLY A VUK mennyezeti lámpa nyereményjátékhoz A játékra történő jelentkezéssel a játékosok kifejezetten elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a következő játékszabályt (a továbbiakban:

Részletesebben