J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának október 11-én 16 órakor tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Balog Ernı, Balog Ernıné, Penti Emese, Penti Gusztáv, a cigánykisebbségi önkormányzat tagjai. Bejelentéssel távol: --- Bejelentés nélkül távol: --- Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Király Barna, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Orosz Mihály aljegyzı, Pádár Lászlóné polgármester, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. PENTI GUSZTÁV korelnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 4 fıs testületbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, énekeljék el közösen a Himnuszt. Himnusz 1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a PENTI GUSZTÁV felkérte Király Barnát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg a helyi önkormányzati képviselı, a polgármester, illetve a cigánykisebbségi önkormányzati választás lebonyolításáról, a választási eredményekrıl szóló tájékoztatóját. KIRÁLY BARNA: a Magyar Köztársaság elnöke október 3-ára tőzte ki a helyi önkormányzati képviselık, polgármesterek általános választását. E napon kerültek megválasztásra azok is, akik a megye közgyőlésében képviselnek bennünket. Tekintettel arra, hogy városunkban 152 fı kérte a cigány kisebbségi névjegyzékbe történı felvételét, így Kenderesen cigány kisebbségi önkormányzati képviselı választásra is sor került. Ennek idıpontját a Helyi Választási Bizottság október 3-ára tőzte ki. A Választási Bizottság 9 alkalommal ülésezett, nyilvántartásba vett 3 polgármester jelöltek, 24 képviselı-jelöltet és 6 cigány kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltet. A Választási Bizottsághoz kampánycsend sértés miatt bejelentés nem érkezett. A cigánykisebbségi önkormányzati képviselık választása eredményes volt, a 6 jelöltbıl a négy legtöbb szavazatot elért képviselı lesz tagja a cigány kisebbségi önkormányzatnak. A megválasztott képviselık: Balog Ernı LUNGO DROM Penti Gusztáv LUNGO DROM Balog Ernıné LUNGO DROM Penti Emese LUNGO DROM

2 - 2 A választási eredmények ellen jogorvoslat nem érkezett, minden szavazókörben rendben, fegyelmezetten folyt a szavazás. Megköszönte a Választási Iroda tagjainak áldozatos munkáját, hisz ahhoz, hogy a választás településünkön rendben lezajlott, az ı közremőködésük nagyban hozzájárult. A Választási Bizottság elé kerülı, döntést igénylı kérdések elıkészítése minden esetben pontos, a jogszabályoknak megfelelı volt. Megköszönte a Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak munkáját. Gratulált a megválasztott képviselıknek, eredményes munkát kívánt a jövıt illetıen. (A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete meghallgatta Király Barnának, a Helyi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatóját a évi önkormányzati képviselık, a polgármester és a cigánykisebbségi önkormányzati választás lebonyolításáról, valamint a választási eredményekrıl, és 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 28/2010.(X.11.) Kt. számú határozata a évi helyi önkormányzati képviselı, a polgármester és a cigánykisebbségi önkormányzat választásának lebonyolításáról és a választási eredményekrıl Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete meghallgatta, és elfogadta a Helyi Választási Bizottság elnökének, Király Barnának a tájékoztatóját a évi önkormányzati választás lebonyolításáról és a választási eredményekrıl. Errıl: 1./ Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben 2./ Király Barna Helyi Választási Bizottság Elnöke, Helyben 2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a KIRÁLY BARNA átadta a megbízóleveleket a Képviselı-testület tagjainak. 3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a PENTI GUSZTÁV felkérte Király Barnát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, fogadja a cigánykisebbségi önkormányzat tagjainak esküjét. Eskütétel következett. (Az esküokmányok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)

3 n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a A Cigánykisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztása PENTI GUSZTÁV: a Nektv. 30/N. (1) bekezdése alapján az alakuló ülésen a települési kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az elnök megválasztásához a megválasztott képviselık több mint felének szavazata szükséges (minısített többség). Kérte a jelenlévık véleményét az elnök személyére vonatkozóan. A jelenlévık egyhangúan Penti Gusztávot javasolták elnöknek. PENTI GUSZTÁV nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja, egyben bejelenti személyes érintettségét a Nektv. 30/H. (2) bekezdése alapján. Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata 3 fı támogató szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 29/2010.(X.11.) Kt. számú határozat Penti Gusztáv személyes érintettségérıl Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul vette Penti Gusztáv személyes érintettségét az elnökválasztás tárgyában. A Képviselıtestület a Nektv. 30/H. (2) bek. alapján, a döntéshozatalból kizárja. Errıl: 1./ Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 fı egyhangú szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 30/2010.(X.11.) Kt. számú határozat a cigánykisebbségi önkormányzat elnökének megválasztásáról Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata elnökének Penti Gusztáv Kenderes, Damjanich út 20. szám alatti cigánykisebbségi képviselıt választotta. Errıl: 1./ Penti Gusztáv Kenderes, Damjanich út / Cigánykisebbségi önkormányzat tagjai, Helyben, 3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben

4 n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a PENTI GUSZTÁV az elnök helyettesítésére, munkája segítésére elnökhelyettest kell választani a Képviselı-testületnek. Elnökhelyettesnek Balog Ernıt javasolja megválasztani. BALOG ERNİ nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja, egyben bejelenti személyes érintettségét a Nektv. 30/H.. (2) bekezdése alapján. Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata 3 fı támogató szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 31/2010.(X.11.) Kt. számú határozat Balog Ernı személyes érintettségérıl Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul vette Balog Ernı személyes érintettségét az elnökhelyettes választás tárgyában. A Nektv. 30/H. (2) bek. alapján, a döntéshozatalból kizárja. Errıl: 1./ Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzati Képviselı-testülete 3 fı egyhangú szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 32/2010.(X.11.) Kt. számú határozata a cigánykisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata elnökhelyettesének Balog Ernı Kenderes, Zrínyi út 40. szám alatti cigánykisebbségi képviselıt választotta. Errıl: 1./ Balog Ernı Kenderes, Zrínyi út / Cigánykisebbségi önkormányzat tagjai, Helyben 3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a PENTI GUSZTÁV: javaslatot tett a helyi kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és a képviselık tiszteletdíjának felülvizsgálatára. A kisebbségi önkormányzat 4 fı tagjának a korábbiakhoz hasonlóan Ft/hó/fı tiszteletdíj megállapítását javasolja október 3-tól kezdıdıen.

5 - 5 A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúan elfogadta, és 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 33/2010.(X.11.) Kt. számú határozata a helyi kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és a képviselık tiszteletdíjának felülvizsgálatáról Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 30/Q. (1) és (5) bekezdése alapján felülvizsgálta a kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, valamint tagjainak tiszteletdíjáról szóló 20/2006.(X.31.) számú határozatát. A Képviselı-testület úgy döntött, hogy az elnök, az elnökhelyettes, valamint a képviselı-testület tagjainak tiszteletdíját változatlanul Ft/hó összegben állapítja meg október 3-tól kezdıdıen. Errıl: 1./ Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben 2./ Kenderes Város Önkormányzata, Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PENTI GUSZTÁV gratulál Pádár Lászlóné polgármesterré történı választásához. A kisebbségi önkormányzat elnökeként törekedni fog arra, hogy a két önkormányzat között jól mőködı kapcsolat alakuljon ki, együttmőködésük szoros és hatékony legyen. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: gratulál a kisebbségi önkormányzat tagjainak megválasztásukhoz. Munkája során a két önkormányzat mőködését hatékonyabbá kívánja tenni és olyan kapcsolatot szeretne a kisebbségi önkormányzat tagjaival kialakítani, ami a jövıt illetıen eredményes lesz. Ehhez kéri a kisebbségi önkormányzat támogatását is. KIRÁLY BARNA: a Középtiszai MEDOSZ SK elnökeként kéri a cigánykisebbségi önkormányzat segítségét a fiatalok sportolási lehetıségeinek támogatásához. PENTI GUSZTÁV kérte a jelenlévıket, tegyenek javaslatot jegyzıkönyv hitelesítı személyére. A jelenlévık egyhangúlag Balog Ernıt javasolták. Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi

6 - 6 Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának 34/2010.(X.11.) Kt. számú határozata jegyzıkönyv hitelesítı személyének megválasztásáról Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata a október 11-i alakuló ülés jegyzıkönyv hitelesítıjének Balog Ernı elnökhelyettest választja. Errıl: 1./ Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben PENTI GUSZTÁV mivel más hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 30 perckor bezárta. Kmf. (:Penti Gusztáv:) elnök (:Balog Ernı:) elnökhelyettes

7 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének október 11-én 16 órakor tartott alakuló ülésén. M U T A T Ó Napirend: Szám: 1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a évi választás lebonyolításáról 28/ / Megbízólevelek átadása / A cigánykisebbségi önkormányzat tagjainak eskütétele / Penti Gusztáv személyes érintettségérıl 29/2010. A cigánykisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása 30/ / Balog Ernı személyes érintettségérıl 31/2010. A cigánykisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 32/ / A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és a képviselık tiszteletdíjának felülvizsgálata 33/2010. Jegyzıkönyv-hitelesítı személyének megválasztása 34/2010.

2014. 1. számú példány

2014. 1. számú példány Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült: 3 példányban 2014. 1. számú példány JEGYZŐKÖNYV DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 21-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 15,30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 15,30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 15,30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről Az ülésen meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA 1/2014.(X.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-án 13.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: alakuló üléséről Az ülés ideje és helye: 2010. október 8. Alsómocsolád, Falunáz, Rákóczi utca 21. Jelen vannak: Dicső László polgármester, Böröcz Dániel, Ginzer János, Pandurné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kissné Mocsár Brigitta, Mocsár Csaba, Mocsárné Papp Zsuzsanna képviselők.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kissné Mocsár Brigitta, Mocsár Csaba, Mocsárné Papp Zsuzsanna képviselők. Száma: 14944-1/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtök) du. 18 órai kezdettel a Zsindelyes-ház Kft. Dísztermében

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. május 13-i ülésének könyvéből 69/2016. (V.13.) számú határozata A illetményének és költségtérítésének megállapítása Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 12. napján 15.00 órakor megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori

Részletesebben

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT

Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Határozat száma: 49/2014. (X.13.) Tárgy: Roma települési nemzetiségi képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZİKÖNYV

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZİKÖNYV PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 172-11/2010. JEGYZİKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBİL: Paloznak Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A HVB 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 3/2014. (V.20.) HVB határozat: Helyi Választási Biztosság póttagjának lemondása

A HVB 3 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 3/2014. (V.20.) HVB határozat: Helyi Választási Biztosság póttagjának lemondása 1. számú HVB jegyzőkönyv Készült: a HVB üléséről 2014. május 20-án 16:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB elnöke Síposné Ferge Katalin HVB elnök helyettes Beke Árpád HVB tag Urbánné Lengyel Zsuzsanna

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 18-án 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Csöbör Katalin képviselő tagságának lemondásával megüresedett az alpolgármesteri poszt. A választási eljárásról szóló törvény előírásai alapján a megüresedett képviselői helyet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 23-án 14 00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 23-án 14 00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 23-án 14 00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA 82/2014.(X.23.)önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:.../2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D-57-19 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30 -án 17,30 órai

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 49/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. 165/10/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 71/2015(XI.24.) kt. határozat. Tárgykód: El6

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésén. Helye:

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésén. Helye: J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésén. Művelődési Ház Domony, Fő út 89. Jelen vannak: Tantó Csaba polgármester,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 33-38., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Marics József polgármester. Kovács Edit a Székesfehérvári Járási Hivatal Osztályvezetője. Napirend előtti esemény

JEGYZŐKÖNYV. Marics József polgármester. Kovács Edit a Székesfehérvári Járási Hivatal Osztályvezetője. Napirend előtti esemény JEGYZŐKÖNYV Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor megtartott alakuló, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8045 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 22-i üléséről. Időpontja: 2014. október 22. 16:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 10833-2/2016. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld Eredeti példány 1 pld.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 14-15. Száma: 1-12/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága valamint a települési nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. október 22-én az iskola ebédlőjében megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. október 22-én az iskola ebédlőjében megtartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csokonyavisontai Képviselő-testület 2014. október 22-én az iskola ebédlőjében megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 6 fő képviselő a

Részletesebben

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének jegyzőkönyve

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének jegyzőkönyve Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 12/2015 Napirendi pontok: 1. 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. június 5. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a 2008. évi II. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a 2008. évi II. ütemű önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására Jegyzőkönyv Készült: 2008. szeptember 29-én 15.30-16.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János,

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 4/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. október 13. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 4/2010. NKÖ. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 18-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 18-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 576-17/2010. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. OKTÓBER 18-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2013. szeptember 27-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A Tabajdi Oktatásért és Ifjúságért Közalapítvány új tisztségviselőinek megválasztása, Alapító Okirat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-11/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 13-án megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 13-án megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. október 13-án megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Pálmai József Szilágyi Gábor Dr. Kóthy Miklós Csaba Dr. Pálinkási Csaba Csonka József Bartók László

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 7/2010. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Buj község Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2010. október 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Buj község Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2010. október 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Buj község Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 4492 Dombrád, Rákóczi út. 36. Tel.: 45/465-001 Fax: 45/565-002

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 4492 Dombrád, Rákóczi út. 36. Tel.: 45/465-001 Fax: 45/565-002 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 4492 Dombrád, Rákóczi út. 36. Tel.: 45/465-001 Fax: 45/565-002 TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselő-testület alakuló ülésére A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők, polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzıi

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzıi JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. február 6-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8. T.: 371-611. 1696-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 15-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V 1 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 18 órai kezdettel, Mány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. október 27-én megtartott alakuló üléséről

J e g y z ő k ö n y v. A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. október 27-én megtartott alakuló üléséről J e g y z ő k ö n y v A Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én megtartott alakuló üléséről Napirendi pontok: 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 10-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 10-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 19.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./A Geszterédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. Hozott döntések: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2015. január 23-án megtartott alakuló üléséről 1/2015. (I..26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár KözségÖnkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 2014. június 23. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Tárgy: napirend elfogadása

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 433-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14- ei (csütörtök)

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. október 21. napján a 16. 30 órakor kezdődő alakuló ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13- án, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13- án, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13- án, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Kruppa József Punk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Árva-Lóky Zsófia képviselő Berecz Pál képviselő Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A társulási tanács ülésének helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Polgármesteri Hivatal I. emeleti Konferencia Terme

JEGYZİKÖNYV. A társulási tanács ülésének helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Polgármesteri Hivatal I. emeleti Konferencia Terme Iktatószám: IV. 210-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Szám: 2/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya

A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya A Hungarikum Bizottság ágazati szakbizottságainak alapszabálya Széles Ivett hungarikum titkársági koordinátor Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Előzmények 2012. évi XXX.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 28-án 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 28-án 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (MŰSZAKI TERVEZÉSI MUNKÁRA), ismételt előterjesztés

SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (MŰSZAKI TERVEZÉSI MUNKÁRA), ismételt előterjesztés RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 04-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. MÁRCIUS 9.) Határozat: 17/2016. 20/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. MÁRCIUS 9.) Határozat: 17/2016. 20/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. MÁRCIUS 9.) Határozat: 17/2016. 20/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, tagjainak és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet, egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő Lakatos Antal képviselő

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv

Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5. Jegyzőkönyv Készült 2013. április 23-án 8 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodájában a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZECSENYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

SZECSENYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETE SZECSENYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 2009. EVI III. JEGYZŐKÖNYVE 2009. MÁRCIUS 31-1 ULESEROL J e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, alakuló üléséről. Időpont: 2010. október 18. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Á- 47-120/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 195 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató. Határozat száma:

Jegyzőkönyv. Mutató. Határozat száma: Jegyzőkönyv Készült: Csataszög, Hunyadfalva, Kötelek, Nagykörű és Tiszasűly Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 29-én megtartott együttes testületi üléséről Mutató Tárgy: Határozat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 27-I ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 27-I ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. OKTÓBER 27-I ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. április 14-én 9,25 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fedor László polgármester javaslatot tett az alakuló ülés napirendi pontjaira.

JEGYZŐKÖNYV. Fedor László polgármester javaslatot tett az alakuló ülés napirendi pontjaira. Lácacséke Község Önkormányzat képviselő-testülete Jegyzőkönyv száma: 14/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Lácacséke Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én du. 13 óra 30 perckor kezdődő

Részletesebben

2 1.) Megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről, a megbízólevelek átadása 2.) A képviselőtestület t

2 1.) Megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről, a megbízólevelek átadása 2.) A képviselőtestület t JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. október 12-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Kontra József korelnök,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12.

JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12. JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12. JEGYZİKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 12. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2011.(12.15.) Öh. számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-30/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. november 23-án (hétfın) 9 óra 23 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Artrai Balázs korelnök felkéri Mihálovics Róbertet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét.

JEGYZŐKÖNYV. Artrai Balázs korelnök felkéri Mihálovics Róbertet a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 14-i ALAKULÓ üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna képviselő 3./ Artai Balázs képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 április 28.-i ülésére Tárgy: Zirc város egyes belterületi utcáiban lévő csapadékvíz elvezető árkok, átereszek építési és felújítási

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 05-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 05-én tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 05-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Ikt.szám: 122-2/2010/ált. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. november 4-én 15 30 órai kezdettel a Nagykanizsai

Részletesebben

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről 1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 22. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 22. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 22. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 65/2013./VII.22./ számú testületi határozat A napirendről 66/2013./VII.22./

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-án (kedden) 8.03 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-án (kedden) 8.03 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 334 PH/8509/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-án (kedden) 8.03 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H-3950. Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - az önkormányzat tulajdonában álló külterületi és zártkerti

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a :

T á r g y s o r o z a t a : 225 Nyírbátor Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 28-án megtartott soron kívüli ülésének: a) tárgysorozata, b) jegyzıkönyve, c) határozata: 44. T á r g y s o r o z a t a : 1. Elıterjesztés

Részletesebben

Lövıi Helyi Választási Iroda Vezetıje 9461. Lövı, Fı u.181. Tel. : 99/533-550, Fax : 99/533-558 E-mail: korjegyzo@lovkorjegyzo.hu 23-20 /2014. Tárgy: Önkormányzati képviselık számának megállapítása H a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. február 6-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. február 6-án megtartott üléséről. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-5/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. február 6-án megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Farkas Eszter Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13-án du. 14 órakor megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13-án du. 14 órakor megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13-án du. 14 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 12/2008. (VI. 6.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 12/2008. (VI. 6.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. június 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida a bizottság tagja, Távolmaradt: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 22-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 22-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 22-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Határozatok: 15/2011.(XI.22.) számú határozat A kisebbségi önkormányzat 2011.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója

Részletesebben