K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása"

Átírás

1 K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 6747/2021 CPV Kód: Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alföldi Utca 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1081 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 1

2 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó x elektronikus úton: (URL) x a fent említett címre a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: 2

3 Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű x Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. (2) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek 3

4 Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása Hivatkozási szám: EKR II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű) mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó ,- Ft kimerüléséig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő elvárása, hogy az 1/a. sz. mellékletben ajánlattevők az általuk megajánlott termékek gyártóját, illetve cikkszámát tüntessék fel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, 1/a. sz. mellékletben (ártáblázatban), vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, kiszerelésében, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására. Ajánlatkérő által megjelölt termékkel egyenértékű vegyszer megajánlása - a meghatározott követelmények minden kritériumának megfelel esetén Ajánlattevő köteles, különös tekintettel a CRM anyagminták esetében a tanúsítvány becsatolásra. A termékek megfelelőségét - amelyek esetében értelmezhető - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal kell igazolni a szerződés teljesítésekor. A nyertes ajánlattevő által leszállítandó analitikai reagensek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő árazatlan költségvetés 1/a. sz. melléklete és a műszaki leírás tartalmazza. Az Ár táblázatban (1/a. sz. melléklet) megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi tapasztalatok felhasználásával, 24 hónapra, a beszerzés mennyiségének a nettó ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében 4

5 kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. II.1.5) Becsült érték: Pénznem: (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: K2129 Különféle analitikai reagensek leszállítása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU A teljesítés helye: FKF Nonprofit Zrt. telephelye 1115 Budapest, Bánk bán utca II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 204 féle, a tervezett (tájékoztató jellegű) mennyiségeknek megfelelő kiszerelésben csomagolt analitikai reagensek beszerzése a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 24 hónap időtartamra, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen nettó ,- Ft kimerüléséig: Megnevezés / Tisztasági százalék / Minőség / Kiszerelés / Tervezett mennyiség 1,10-fenantrolin 1-hidrát kristályos 25 g 4 db 1,5-difenil-karbazid vízmentes min. 97,5 % ACS reagens 25 g 4 db 2,4-dinitrofenol vízmentes min. 98% 100 g 4 db Alliltiokarbamid 97,5-102,5% 25 g 4 db alumínium-oxid µm 500 g 2 db 5

6 Alumínium-szulfát 18 hidrát 98,0-102,0% a.r. 100 g 4 db amberlyst 15 ioncserélő gyanta a.r. 500 g 2 db ammónium-dihidrogén-foszfát vízmentes minimum 99% a.r g 2 db ammónia-oldat 25%-os 24,0-26,0 % a.r ml 15 db ammónium-heptamolibdenát 4-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 250 g 4 db ammónium-klorid vízmentes minimum 99,6% a.r. 250 g 4 db ammónium-nitrát minimum 99% a.r. 100 g 2 db ammónium-metavanadát vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 4 db ammónium-szulfát 4-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 100 g 4 db ammónium-vas(ii)-szulfát 6-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 250 g 4 db bárium-kromát a.r g 2 db bárium-klorid 2-hidrát minimum 99% a.r g 2 db bórsav vízmentes minimum 99,5% a.r g 4 db brómkrezolzöld indikátor minőség 5 g 4 db cellulóz MN2100 mikrokristályos 1000 g 2 db cézium-klorid 99,97% a.r. 25 g 2 db cink por % purum 250 g 2 db cink-acetát 2-hidrát kristályos 99% a.r g 2 db cink-szulfát 7-hidrát kristályos 99% a.r g 2 db citromsav 1-hidrát kristályos 99,80% a.r g 4 db D(+)-GLÜKÓZ 100G vízmentes a.r. 100 g 2 db Dinátrium-hidrogén-foszfát-12-víz 12 víz a.r. 500 g 4 db dikálium hidrogén foszfát vízmentes vízmentes minimum 99% a.r. 500 g 4 db ecetsavanhidrid vízmentes minimum 98% a.r. 500 ml 2 db EDTA-dinátriumsó (komplexon III) 2-hidrát kristályos ,5% 500 g 4 db eriokróm fekete T indikátor minőség 25 g 4 db ezüst-nitrát vízmentes minimum 99,8% a.r. 100 g 4 db ezüst-szulfát vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 4 db fenol minimum 99% a.r g 2 db fenolftalein színátmenet ph 8,2-10,0 indikátor minőség 25 g 4 db ftálsavanhidrid vízmentes minimum 99% 1000 g 2 db hidrogén-peroxid 30%-os a.r ml 6 db hidrogén-fluorid 38-40% a.r ml 2 db hidroxil-amin-hidroklorid minimum 96% 100 g 2 db higany(ii)-szulfát vízmentes minimum 99% a.r. 250 g 8 db horzsakő 500 g 2 db kalcium-hidroxid szemcsés minimum 96% a.r g 2 db kalcium-karbonát vízmentes minimum 95% a.r. 100 g 2 db kalcium-klorid 2-hidrát kristályos minimum 99,5% a.r. 100 g 2 db kalcium klorid vízmentes a.r. 500 g 4 db kálium-antimonil-tartarát 3-hidrát 99%-103% 250 g 2 db Kálium-antimonil-tartarát 1/2 víz 100 g 2 db kálium-bromát minimum 99% a.r. 100 g 2 db kálium-bromid minimum 99% a.r. 25 g 2 db kálium-dihidrogén-foszfát vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 4 db kálium-dikromát vízmentes minimum 99,5% a.r. 50 g 2 db 6

7 kálium-hidrogén-karbonát vízmentes minimum 99% a.r g 2 db kálium-hidrogén-ftalát vízmentes minimum 99% a.r. 500 g 4 db kálium-hidroxid szemcsés minuimum 85% a.r g 4 db kálium-jodid minimum 99,85% a.r. 100 g 2 db kálium-klorid vízmentes minimum 99,5% a.r g 4 db kálium-kromát vízmentes minimum 99% a.r. 500 g 2 db kálium-nitrát vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 2 db kálium-permanganát vízmentes minimum 98% a.r g 4 db kálium-szulfát vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 4 db karbamid minimum 99,5% a.r g 2 db kénsav 96%-os minimum 95% a.r ml 80 db kobalt(ii)-klorid 6-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 100 g 2 db krómkénsav sűrűség: 25,0-35,0 g/l technikai 1000 ml 2 db kvarchomok 1000 g 2 db L-aszkorbinsav (A/8882/48) 99,7-100,5% a.r. 100 g 4 db L-glutaminsav vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 2 db magnézium-klorid 6-hidrát kristályos a.r. 100 g 2 db magnézium-nitrát 6-hidrát kristályos For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP 100 g 2 db magnézium-szulfát vízmentes purum 1000 g 2 db magnézium-szulfát 7 hidrát a.r. 500 g 4 db metilénkék indikátor minőség 25 g 2 db metilnarancs indikátor minőség 25 g 2 db metilvörös indikátor minőség 25 g 2 db murexid indikátor minőség 25 g 2 db N-(1-naftil)-etilén-diamin-dihidroklorid minimum 98% a.r. 10 g 4 db nátrium-azid vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 2 db nátrium-borohidrid vízmentes technikai 100 g 2 db nátrium-cianid vízmentes minimum 98% a.r. 100 g 2 db nátrium-dihidrogén-foszfát monohidrát kistályos % a.r g 2 db nátrium-diklór-izocianurát 2-hidrát kristályos minimum 98% a.r. 250 g 4 db nátrium-fluorid vízmentes minimum 96,0% a.r. 25 g 4 db nátrium foszfát, dibasic vízmentes minimum 99% a.r. 100 g 4 db trinátrium-foszfát 12-hidrát a.r g 2 db nátrium-hidrogén-karbonát (S/4240/53) vízmentes 99,7-100,3% a.r. 500 g 2 db nátrium-hidroxid szemcsés % a.r g 35 db nátrium hidroxid pasztilla WTW NHP600 65% 2x50 g 10 db nátrium-karbonát vízmentes minimum 99,5% For analysis - ISO - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP 100 g 4 db nátrium-klorid vízmentes minimim 99,5% a.r. 500 g 10 db nátrium-lauril-szulfát vízmentes a.r. 100 g 4 db nátrium-nitrát vízmentes minimum 99,0% ACS-ISO-Reag.Ph.Eur.-Reag.USP 100 g 4 db nátrium-nitrit vízmentes minimum 98% a.r g 2 db nátrium-nitroprusszid 2-hidrát kristályos % a.r. 100 g 2 db nátrium-oxalát minimum 99,5% ACS reagens 50 g 2 db nátrium-szalicilát vízmentes minimim 99,5% 500 g 4 db nátrium-szulfát vízmentes % a.r g 8 db 7

8 nátrium-szulfit vízmentes minimum 98% a.r. 100 g 2 db nátrium-tetraborát 10-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 500 g 4 db nátrium-tioszulfát 5-hidrát kristályos minimum 98% a.r g 2 db n-hexadekán 99%-os minimum 99% 100 ml 2 db nikkel (II) nitrát 6-víz minimum 98% 100 g 4 db Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1) pont A kizáró okok felsorolása szakaszban. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok Minőségi szempont Költség szempont x Ár szempont Megnevezés: Mindösszesen Nettó ajánlati össz ár (Ft) / Súlyszám: II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 24 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbítás leírása: Amennyiben szerződő felek a teljesítés során úgy látják, hogy a meghatározott keretösszeg a megkötendő szerződés időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további hat (6) hónappal a szerződés meghosszabbítható a Felek egybehangzó akaratnyilatkozatával, mely módosítást a Kbt (4) bekezdése a) pontja szerinti módosítási oknak tekintenek. A szerződés a meghosszabbítás esetén a 30. hó végén automatikusan megszűnik. Bármelyik fél az erre vonatkozó javaslatát a másik Félhez a szerződés lejáratát megelőzően legfeljebb 90 nappal korábban köteles megküldeni írásban. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): vagy Tervezett minimum: > / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók leírása: 8

9 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szerint értékeli. Folytatás a VI.3.9) pont: 19.) Az 1817/2020. (XII.29.) és 1820/2020. (XII.29.) Főv. Kgy. határozatokban (megtalálhatók a honlapon a Fővárosi Közgyűlés/Előterjesztések, jegyzőkönyvek/tájékoztatás - a Közgyűlés feladat- és hatáskörének főpolgármester általi gyakorlásáról KÖZGYŰLÉS-RENDKÍVÜLI-DECEMBER 20. napirendi pontnál) foglaltak alapján az FKF Nonprofit Zrt. jogutódlással történő megszűnése és beolvadása a FŐTÁV Nonprofit Zrt-be folyamatban van. A hivatkozott Főv. Kgy. határozat a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként március 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a beolvadás cégbírósági bejegyzése e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja lesz. A beolvadás napját követően a FŐTÁV Nonprofit Zrt., mint általános jogutód befogadó társaság BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnéven (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) működik tovább. A Ptk. 3:44. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a beolvadás cégbírósági bejegyzésével az FKF Nonprofit Zrt. általános jogutódja a BKM Nonprofit Zrt. lesz. Így a jogutódlás cégbírósági bejegyzését követően a közbeszerzési eljárás jogutódlást követő részében a közbeszerzési dokumentumokban, - beleértve az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést is -, ajánlatkérőként/szerződő félként a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) kerül feltüntetésre/megnevezésre. 20.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a évi CXLIII. tv. előírásai, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 21.) További információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződéstervezetben találhatóak. 22.) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező áru esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság 9

10 A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés h)-k) és m) pontja pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Folytatása a II.2.4.) pontnak: Megnevezés / Tisztasági százalék / Minőség / Kiszerelés / Tervezett mennyiség nitrification inhibitor (nitrifikáló csökkentő oldat) WTW NTH600 5g/l 25 ml 16 db ón (II) klorid 2-hidrát minimum 97% a.r. 250 g 4 db ortofoszforsav 85%-os 84-87% a.r ml 10 db oxálsav vízmentes 97,5-102,5 % 1000 g 2 db réz(ii)-szulfát 5-hidrát 98,0-102,0 % a.r. 100 g 2 db salétromsav 65%-os a.r ml 20 db sósav 37%-os minimum 35% a.r ml 10 db szelén amorf, por minimum 99,5% a.r. 50 g 2 db szén (aktív) por 250 g 2 db Szilikagél 60A micron 250 g 4 db Szilikagél narancssárga 1-3 mm, vízmegkötő képesség min 27,0% 1000 g 2 db sztearinsav minimum 97% a.r. 100 g 2 db szulfanilamid vízmentes minimum 98%, olvadáspont 163 C C a.r. 100 g 4 db trietanolamin minimum 99% a.r. 500 ml 8 db trikálium-foszfát 1-hidrát kristályos minimum 95% 500 g 2 db triklór-ecetsav vízmentes minimum 99,0% a.r. 250 g 6 db trinátrium-citrát 2-hidrát kristályos minimum 99% a.r. 500 g 6 db üveggyöngy 4 mm-es 500 g 2 db vas(ii)-szulfát 7-hidrát kristályos minimum 99,0% a.r. 100 g 2 db Vas(III)-klorid 6 víz 6 hidrát minimum 98% puriss 1000 g 4 db OXI Top PM kalibrációs tabletta 10 db/csomag 10 db Nátrium-tripolifoszfát minimum 98% a.r. 100 g 2 db ph puffer 10 standard oldat ph10 ±0, ml 6 db ph 9,2 buffer tabletta ph 9,15-9,25 50 db/csomag 4 db PH 4.00 Puffer tabletta ellenőrző ph 3,95-4,05 50 db/csomag 4 db PH 7.00 Puffer tabletta ellenőrző ph 6,95-7,05 50 db/csomag 4 db ph puffer 7 standard oldat ph7 ±0, ml 6 db ph puffer 4 standard oldat ph4 ±0, ml 6 db fajlagos elektromos vezetőképesség standard µs/cm standard oldat 500 ml 6 db fajlagos elektromos vezetőképesség standard 1413 µs/cm standard oldat 500 ml 6 db zavarosságmérő standard oldat készlet 0, NTU standard oldat minimum 95% készlet db 2 db HI klór reagens 25 db/csomag 4 db QUANTOFIX KLÓR tesztcsík 100 db/csomag 2 db Szilikon habzásgátló (Merck) 100 ml 4 db aceton barna üvegben minimum 99,5 % 1000 ml 10 db acetonitril barna üvegben HPLC gradiens 2500 ml 2 db ecetsav %, barna üvegben minimum 99,5% a.r ml 10 db etanol barna üvegben minimum 96% a.r ml 14 db 10

11 etil-acetát barna üvegben minimum 99,5% a.r ml 4 db i-propanol barna üvegben minimum 99,7% a.r ml 2 db kloroform barna üvegben minimum 99% a.r ml 10 db metanol barna üvegben minimum 99,98% Nyomelemzéshez, illékony klórozott vegyületekekhez 2500 ml 2 db n-hexán barna üvegben minimum 95% 2500 ml 36 db Ag standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Al standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db As standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db B standard oldat 1g/L vízben CRM 100 ml 4 db Ba standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Ca standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Cd standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Co standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Cr standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Cu standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Hg standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db K standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Fe standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Mg standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Mn standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Mo standard oldat 1g/L híg HNO3/HF elegyében CRM 100 ml 4 db Na standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Ni standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Pb standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Se standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Sb standard oldat 1g/L híg HNO3/HF elegyében CRM 100 ml 4 db Sn standard oldat 1g/L híg HNO3/HF elegyében CRM 100 ml 4 db Zn standard oldat 1g/L híg HNO3-ban CRM 100 ml 4 db Irídium standard oldat 1g/L híg HCl-ban CRM 100 ml 4 db KALIBRÁLÓ MIX 100ML, 500MG/L mindegyik komponens MAJOR 5 KOMPONENS Ca,K,Mg,Na,Fe 5%-os HNO3-ban ELEMANALITIKA standard oldat Kezdeti vegyszer tisztaság minimum 99,997% CRM 100 ml 6 db STANDARD MIX komponens Al 310ug/l; Sb 16ug/l; As 24ug/l; Ba 140ug/l ; Be 17ug/l; Bi 11ug/l ; B 12ug/l; Cd 85ug/l; Cr 160ug/l; Co 130ug/l; Cu 190ug/l; Fe 330ug/l; Pb 340ug/l; Li 14ug/l; Mn 190ug/l; Mo 200ug/l; Ni 270ug/l; Rb 16ug/l ; Se 22ug/l; Sr 280ug/l; Tl 17ug/l; Sn 19ug/l; Ti 110ug/l; V 140ug/l; Zn 260ug/l in HNO3 0.2% standard oldat Kezdeti vegyszer tisztaság minimum 99,99% CRM 250 ml 4 db KALIBRÁLÓ MIX AAS, ICP-OES - 18 komponens 100mg/l mindegyik komponens Ag; Al; As; Ba; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Mn; Ni; Pb; S ; Th; Tl; U; V; Zn 5% HNO3-ban standard oldat Kezdeti vegyszer tisztaság minimum 99,95% CRM 100 ml 4 db diammónium-hidrogén-foszfát v. ammónium-dihidrogén-foszfát mátrix módosító standard oldat 20g/L 50 ml 4 db ammónium-nitrát mátrix módosító standard oldat 50g/L 50 ml 4 db cézium-klorid vízmentes v. kristályos minimum % 25 g 2 db lantán-klorid vízmentes v. kristályos minimum % 50 g 2 db 11

12 magnézium-nitrát mátrix módosító standard oldat 20g/L 50 ml 4 db nikkel-nitrát mátrix módosító standard oldat 10g/L 50 ml 4 db palládium-nitrát mátrix módosító standard oldat 5g/L 50 ml 6 db nátrium-szalicilát vízmentes minimum 99,5% a.r. 500 g 2 db etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) minimum 99% a.r. 500 g 2 db orto-foszforsav 85%-os 84-87% a.r ml 2 db kálium-hidrogén-ftalát vízmentes 99,9-100,1% a.r. 250 g 2 db nátrium-hidrogén-karbonát vízmentes 99,7-100,3% a.r. 500 g 2 db Karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1) pont Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása szakaszban. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. -a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 62. (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. alapján. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot vagy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. (11a) és a Kbt. 114/A. (4) bekezdésére. Folytatása a III.1.1) pontnak: Megnevezés / Tisztasági százalék / Minőség / Kiszerelés / Tervezett mennyiség nátrium-karbonát vízmentes minimum 99,9% a.r. 500 g 2 db réz(i)-oxid por minimum 99,99% a.r. 25 g 2 dbsósav (trace metal grade) 37%-os 34-37% "trace metal grade" szennyezések ppb-ben a.r ml 8 db hidrogén-peroxid 30%-os minimum 30% "trace metal grade" szennyezések ppm-ben a.r ml 4 db salétromsav (trace metal grade) 67%-os 67-70% "trace metal grade" szennyezések ppb-ben a.r ml 10 db nátrium-bromid minimum 99,5% a.r. 100 g 2 db fluorid standard oldat 1000 mg/l vízben CRM 100 ml 6 db STRATA SDB-L Styrene-Divinylbenzene Polymer, ( 100um, 260A) 1000mg/6mL 30 db/csomag 4 db CHROMABOND columns HR-X volume: 3 ml, content of sorbent: 200 mg material: PP, with PE filter elements pórus átmérő Å, kapacitás minimum 250mg/g 30 darab 8 db 12

13 HÁROM KOMPONENSŰ STANDARD OLDAT 1000MG/L KLORID, SZULFÁT, NITRÁT VÍZBEN IC-HEZ CRM 100 ml 6 db BOI tápanyagos pufferpárna 50 darab/csomag 4 db BOI POLYSEED kapszula 50 darab/csomag 4 db hidrogén-fluorid tracemetal grade 500 ml 2 db kálium-bromát minimum 99,8% (max 0,000001% Hg) a.r. 100 g 2 db nátrium-bromid minimum 99,0% 100 g 2 db kálium-bromid minimum 99% a.r. 25 g 2 db ón (II) klorid vízmentes minimum 99%, a.r g 4 db FECSKENDŐ ELŐTÉTSZŰRŐ NYLON PA-0.45UM/25MM 100 db/csomag 14 db FECSKENDŐ 50 ML ROMED LUER CSATLAKOZÁSSAL DECENTRÁLIS KÓNUSSZAL 1000 db DPD1 reagenstabletta szabad aktív klór mérésre PrimeLab FOTOMÉTERHEZ 10 db/levél 8 db DPD3 reagenstabletta összes klór mérésre PrimeLab FOTOMÉTERHEZ 10 db/levél 8 db Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő elvárása, hogy az 1/a. sz. mellékletben ajánlattevők az általuk megajánlott termékek gyártóját, illetve cikkszámát tüntessék fel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, 1/a. sz. mellékletben (ártáblázatban), vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, kiszerelésében, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására. Ajánlatkérő által megjelölt termékkel egyenértékű vegyszer megajánlása - a meghatározott követelmények minden kritériumának megfelel esetén Ajánlattevő köteles, különös tekintettel a CRM anyagminták esetében a tanúsítvány becsatolásra. A termékek megfelelőségét - amelyek esetében értelmezhető - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal kell igazolni a szerződés teljesítésekor. A nyertes ajánlattevő által leszállítandó analitikai reagensek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő árazatlan költségvetés 1/a. sz. melléklete és a műszaki leírás tartalmazza. Az Ár táblázatban (1/a. sz. melléklet) megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi tapasztalatok felhasználásával, 24 hónapra, a beszerzés mennyiségének a nettó ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául 13

14 szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. (1) bekezdése értemében a 114/A. (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. (1) bekezdés, a 69. (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: P.1/ A Kbt. 65. (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (analitikai vegyszer szállítása) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdését kell alkalmazni. (kiegészítő tájékoztatása kérése). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (9) bekezdésére. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben két vagy több évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (2) bekezdés szerinti esetben azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (analitikai vegyszer szállítása) származó árbevétele nem éri el a ,- HUF-ot. A Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 14

15 Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. (12) bekezdésben foglaltakra. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. (1) bekezdése értemében a 114/A. (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. (1) bekezdés, a 69. (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza. M.1/ Ajánlattevő az ajánlatába csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontjára és (1a) bekezdés a) pontjára, valamint a 23. -ra figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (3x365 nap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolást, vagy az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által aláírt referencia nyilatkozatot. A referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával); - a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím); - a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen); - a szállított mennyiségét (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. A Kbt (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. M.2/ Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (1) bek. c) pontja alapján laboratóriumi és/vagy analitikai vegyszerek és/vagy reagensek kereskedelme vagy 15

16 ezzel egyenértékű tárgykörben ISO 9001 szerint kiépített és tanúsított, az ajánlattétel időpontjában érvényes minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. (3) bekezdés szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékát. A Kbt. 65. (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M.2. pontban előírt alkalmassági követelménynek, elegendő, ha ezen követelményeknek a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. Az M.1/ és M.2/ alkalmassági minimumkövetelmények esetében a Kbt. 65. (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az M.1. és M.2/ alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.4. pont) megelőző három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett) a felhívás II.2.4) pontjában felsoroltak közül, összesen legalább 150 féle analitikai vegyszer a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. A referencia több szerződés útján is igazolható. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. -ában foglaltakra. M.2/ Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik laboratóriumi és/vagy analitikai vegyszerek és/vagy reagensek kereskedelme vagy ezzel egyenértékű tárgykörben ISO 9001 szerint kiépített és tanúsított, az ajánlattétel időpontjában érvényes minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 24. (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával. Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. (11)-(11a) bekezdéseire. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. (12) bek. foglaltakra. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 16

17 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes szállítás esetén: A késedelmes szállítás esetén (ideértve a mennyiségi hiány pótlásának késedelmes teljesítését is) Ajánlatkérő a késedelem minden megkezdett napjára napi 1% kötbérre jogosult, amelynek alapja a késedelmesen teljesített megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális összege a szállítás nettó értékének 10 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Ajánlattevőt a szerződés teljesítése alól. Meghiúsulási kötbér: Az adott megrendelés Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha az Ajánlattevő a teljesítést egyéb érdekkörében felmerülő okból megtagadja vagy a késedelme elérte a maximális időtartamot, az Ajánlattevő a meghiúsulással érintett teljesítés nettó értéke 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá az Ajánlatkérő érvényesítheti Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek). III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A számlák ellenértékét megrendelésenként, az adott megrendelés teljesítésének Megrendelő általi elismerését/igazolását követően, utólag egyenlíti ki a Kbt (1), (5)-(6) bekezdése, a évi V. tv. (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint, átutalással. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. rendelkezését. Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. Megrendelő előleget nem fizet. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Nyílt eljárás Gyorsított eljárás 17

18 Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő Dátum: 2021/05/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) 18

19 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2021/05/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt nak rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. -nak megfelelően történik. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 19

20 VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. VI.3.9) További információk: 1.) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79., 131. szerint. 2.) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton. 3.) Hiánypótlás: Kbt. 71. szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 4.) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges. 5.) Az ajánlatba a Kbt. 66. (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. 6.) A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. (1)-(5) bek és 114. (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni. 7.) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. 8.) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, Ajánlattevőnek részenként külön-külön nyilatkoznia kell a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet, a Kbt. 66. (2) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap). A Kbt. 114./A bekezdésére figyelemmel kell a benyújtani a nyilatkozatokat és az igazolásokat a kizáró okok és az alkalmassági követelmények vonatkozásában. A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók. 9.) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66. (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A. (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire. 10.) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III. 1.2) és III.1.3) pontjaiban. 11.) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. (1) bekezdésben foglaltak alapján: A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. (1) bekezdése szerinti 20

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17) Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos áramszedők beszerzése(bkv Zrt. T-438/17) Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/66 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

K1666 Oktató filmek készítése

K1666 Oktató filmek készítése K1666 Oktató filmek készítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Az ÁSZ adatvagyonának, valamint informatikai és folyamatszervezési rendszereinek feltérképezése, informatikai tanácsadás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103 Beszerzés

Részletesebben

Csomagolóanyag tájékoztató

Csomagolóanyag tájékoztató Csomagolóanyag tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/128 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató eljárás eredményéről-egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének kialakítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi

Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi Eredménytájékoztató-Irányítási feladatokat ellátó gépkocsi Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/33 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben

Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére

Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részére -2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Centrál Színház nagytermi hűtőberendezés és kapcsolódó légtechnika hálózat felújítása tervezéssel és kivitelezéssel kompletten Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/107

Részletesebben

Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása

Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása Nyári gumiabroncs beszerzés I. rész eredménytelenné nyilvánítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése

Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése Munkaruha, védő- ruha és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 117.

Részletesebben

Vízszerelési anyagok beszerzése "

Vízszerelési anyagok beszerzése Vízszerelési anyagok beszerzése " Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/247 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Nyílt eljárás Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése

Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése Hegesztés és forrasztás technikai eszközök és anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

WAN/LAN üzemeltetés/2016

WAN/LAN üzemeltetés/2016 WAN/LAN üzemeltetés/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/136 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport rendezvényeinek nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, a sport szállóhoz kapcsolódó szolgáltatások kezelésére alkalmas szoftver beszerzése

Részletesebben

Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre

Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre Tanüzemi gyakorlati képzések megvalósítása a 2016/17 tanévre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Keretszerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ író-irodaszer és irodai papíráruval való ellátására

Keretszerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ író-irodaszer és irodai papíráruval való ellátására Keretszerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ író-irodaszer és irodai papíráruval való ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

TEE- Épületek bontása

TEE- Épületek bontása TEE- Épületek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény

Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény Új generációs szekvenáló beszerzése, eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása

Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása Győr város területén felhasználható fürdő szolgáltatás igénybe vételére 205 db termál fürdőszolgáltatást biztosító bérlet megvásárlása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény

Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény Kivitelezési szerződés keretében csúszdapark fejlesztése a Sárvári Gyógyfürdő Kft. strandterületén.- eredményhirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről

orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről orvosi ügyelet biztosítása Gyömrőn és Mendén - tájékoztatás az eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Árvízvédelmi szakértői tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/100 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről Halassy Olivér Sportcsarnok felújítása - Mobil lelátó - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II"

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Takarítógép beszerzés a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részére II" Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése

A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése 60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából

Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szakfordítás, tolmácsolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016

Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016 Adatgyűjtési rendszer átszerelése, pótlása/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről

Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai

Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Megrendelő által biztosított aszfalt, beton és építési törmelék fuvarozási feladatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész).

Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész). Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyartarka marha vásárlása (1-2. rész). Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/58 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/1 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/1 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gépjármű felelősség- és casco biztosítás nyújtása az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség által üzemeltetett gépjárművekre (683/2017) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Árpád gimnázium nyílászárócsere

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Árpád gimnázium nyílászárócsere Tájékoztató az eljárás eredményéről - Árpád gimnázium nyílászárócsere Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről

BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/7 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/130 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

A KÖFOP VEKOP azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése

A KÖFOP VEKOP azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számmal ellátott projekthez kapcsolódóan WIFI hálózati eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/10 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Vető- és fűmag szállítása II.

Vető- és fűmag szállítása II. Vető- és fűmag szállítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. kódszámú pályázat keretein belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/144 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ Pusztazámor külterület, 073. hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ Pusztazámor külterület, 073. hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: K1716 a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén lévő fordított ozmózis elvén működő csurgalékvíz tisztító berendezés működéséhez szükséges vegyszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/35 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt

Részletesebben

Központi szerver eredménytájékoztató

Központi szerver eredménytájékoztató Központi szerver eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Részletesebben

Storage beszerzés/2016

Storage beszerzés/2016 Storage beszerzés/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/30 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Részletesebben

IP telefónia kibővítése a Fővárosi Törvényszéken

IP telefónia kibővítése a Fővárosi Törvényszéken IP telefónia kibővítése a Fővárosi Törvényszéken Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/9 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés

Részletesebben

Eljárás eredményről szóló tájékoztatás

Eljárás eredményről szóló tájékoztatás Eljárás eredményről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/89 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább

Részletesebben

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI zeti, Kbt. 115. Nyílt eljárás - EKR000207852018 E40 - Ajánlattételi szakasz Ajánlatkérő neve: Közbeszerzés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona Raktár épület

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili ( ) életmű kiállítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili ( ) életmű kiállítás Tájékoztató az eljárás eredményéről-árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről

Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Kiegészítő éttermi fogyóeszközök és egyéb éttermi eszközök beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok

Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok Fajtafenntartással kapcsolatos komplex munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/39 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Személygépkocsik beszerzése

Személygépkocsik beszerzése Személygépkocsik beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 115. szerinti hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Agile Point alapú folyamatmenedzsment támogató eszköz támogatása és fejlesztése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Agile Point alapú folyamatmenedzsment támogató eszköz támogatása és fejlesztése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Agile Point alapú folyamatmenedzsment támogató eszköz támogatása és fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója

Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4415/2016 CPV Kód: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Közzététel dátuma: Iktatószám: 4415/2016 CPV Kód: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tájékoztató az eljárás eredményéről- A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok és egyéb papír alapú anyagok nyomdai kivitelezése és szállítása

Részletesebben

Mende településen március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása

Mende településen március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása Mende településen 2016. március 1. és az azt megelőző két hétben történt esőzések okozta károk helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/131 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/21 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/21 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gépjármű felelősség- és casco biztosítás nyújtása az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség által üzemeltetett gépjárművekre (663/2016) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

K1741 Marketing- és rendezvény eszközök szállítása

K1741 Marketing- és rendezvény eszközök szállítása K1741 Marketing- és rendezvény eszközök szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/63 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés

Részletesebben

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési EFOP-3.7.1-17-2017-00001 azonosítószámú Aktívan a tudásért című kiemelt projekt keretében általános iskolai felzárkóztató képzésekhez szükséges tankönyv beszerzés- eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Szerverek és hálózati eszközök beszerzése

Szerverek és hálózati eszközök beszerzése Szerverek és hálózati eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Eredménytájékoztató - Buszbeszerzés a Vasas SC részére

Eredménytájékoztató - Buszbeszerzés a Vasas SC részére Eredménytájékoztató - Buszbeszerzés a Vasas SC részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/111 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben

A BKK Zrt. Rumbach Center Irodaház személybeléptető rendszerének bővítése- tájékoztató az eljárás eredményéről

A BKK Zrt. Rumbach Center Irodaház személybeléptető rendszerének bővítése- tájékoztató az eljárás eredményéről A BKK Zrt. Rumbach Center Irodaház személybeléptető rendszerének bővítése- tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/99 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés

Részletesebben

K1742 Integrált irányítási rendszerek felügyelete, tanúsítása ( időszakra, mint audit ciklusra vonatkoztatva)

K1742 Integrált irányítási rendszerek felügyelete, tanúsítása ( időszakra, mint audit ciklusra vonatkoztatva) K1742 Integrált irányítási rendszerek felügyelete, tanúsítása (2017-2019. időszakra, mint audit ciklusra vonatkoztatva) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/38 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálata - eredmény

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálata - eredmény Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálata - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában tetőfelújítás, azbesztcement palafedés cseréje és az utcafronti homlokzat felújítása

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában tetőfelújítás, azbesztcement palafedés cseréje és az utcafronti homlokzat felújítása Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában tetőfelújítás, azbesztcement palafedés cseréje és az utcafronti homlokzat felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/2 Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - villamos energia

Tájékoztató az eljárás eredményéről - villamos energia Tájékoztató az eljárás eredményéről - villamos energia Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás fajtája: A Kbt. 115.

Részletesebben

Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére

Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére Atomabszorpciós készülék szállítása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

"HATÁRTALANUL Program " tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás

HATÁRTALANUL Program  tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás "HATÁRTALANUL Program - 2016.11.11-2016.11.15." tárgyú Kbt. Harmadik Fejezet, 115. szerinti nyílt eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/138 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi Irén u szám alatti épületének részleges belső átalakítása

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi Irén u szám alatti épületének részleges belső átalakítása A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 40-44. szám alatti épületének részleges belső átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Szolgáltatási díj számítás elvégzéséhez szükséges szoftveres fejlesztés biztosítása az NHKV Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében

Szolgáltatási díj számítás elvégzéséhez szükséges szoftveres fejlesztés biztosítása az NHKV Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében Szolgáltatási díj számítás elvégzéséhez szükséges szoftveres fejlesztés biztosítása az NHKV Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR

Nemzeti, Kbt Nyílt eljárás - EKR ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI zeti, Kbt. 113. Nyílt eljárás - E10 - Előkészítés szakasz Ajánlatkérő neve: Közbeszerzés tárgya: Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj.

Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj. Napelemes közvilágítási lámpák beszerzése_elj.eredm.táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről - AZ ÉNYKK Zrt. részére klíma rendszer eszközök beszerzése

Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről - AZ ÉNYKK Zrt. részére klíma rendszer eszközök beszerzése Tájékoztató hirdetmény az eljárás eredményéről - AZ ÉNYKK Zrt. részére klíma rendszer eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Budapesti Honvéd Sportegyesület tüzelőolaj beszerzése 2016

A Budapesti Honvéd Sportegyesület tüzelőolaj beszerzése 2016 A Budapesti Honvéd Sportegyesület tüzelőolaj beszerzése 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Könyvek beszerzése szállítási keretszerződés alapján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére - tájékoztató az eljárás eredményéről

Könyvek beszerzése szállítási keretszerződés alapján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére - tájékoztató az eljárás eredményéről Könyvek beszerzése szállítási keretszerződés alapján a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/12 Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Kistarcsa Város aszfaltburkolatú közútjainak és járdáinak kátyúzása

Kistarcsa Város aszfaltburkolatú közútjainak és járdáinak kátyúzása Kistarcsa Város aszfaltburkolatú közútjainak és járdáinak kátyúzása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/8 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő székhelye, telephelye illetve az Teljesítés helye:

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő székhelye, telephelye illetve az Teljesítés helye: Tájékoztató az eljárás eredményéről- Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviseleti és tanácsadási tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hibrid üzemű gépjárművek beszerzése-2./2016.

Hibrid üzemű gépjárművek beszerzése-2./2016. Hibrid üzemű gépjárművek beszerzése-2./2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Tehergépjármű beszerzése Tiszaújváros Város Önkormányzata részére" tárgyú eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tehergépjármű beszerzése Tiszaújváros Város Önkormányzata részére tárgyú eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről "Tehergépjármű beszerzése Tiszaújváros Város Önkormányzata részére" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Vízautomaták bérlése, üzemeltetése és karbantartása - tájékoztaqtó az eljárás eredményéről

Vízautomaták bérlése, üzemeltetése és karbantartása - tájékoztaqtó az eljárás eredményéről Vízautomaták bérlése, üzemeltetése és karbantartása - tájékoztaqtó az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/9 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Kardiológiai osztály felújítása eredmény

Kardiológiai osztály felújítása eredmény Kardiológiai osztály felújítása eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/108 Beszerzés tárgya: A Kbt. 115. szerinti nyílt eljárás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

Óvodai játékok beszerzése

Óvodai játékok beszerzése Óvodai játékok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben

Részletesebben

Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök

Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök Tájékoztató eljárás eredményéről - Prezentációs eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Gyülekezeti terem oktatási célra történő átalakítása

Gyülekezeti terem oktatási célra történő átalakítása Gyülekezeti terem oktatási célra történő átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/115 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/92

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/92 Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció 2. projekt keretében beszerzendő erőforrás-,és műszaki folyamatokat támogató szoftver Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Kadosa utcai parkoló építése

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Kadosa utcai parkoló építése Tájékoztató az eljárás eredményéről- Kadosa utcai parkoló építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/95 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára

Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára Kaspersky vírusvédelem licenc megújítása az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

(TAER) BME részére nyomdai munkák elvégzése 3. (BME 39/2016)

(TAER) BME részére nyomdai munkák elvégzése 3. (BME 39/2016) (TAER) BME részére nyomdai munkák elvégzése 3. (BME 39/2016) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

TEE - Vezetékes távközlési szolgáltatások nyújtása a Budapesti Gazdasági Egyetem részére

TEE - Vezetékes távközlési szolgáltatások nyújtása a Budapesti Gazdasági Egyetem részére TEE - Vezetékes távközlési szolgáltatások nyújtása a Budapesti Gazdasági Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Szabadpiaci gázbeszerzés 2018."

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szabadpiaci gázbeszerzés 2018. Tájékoztató az eljárás eredményéről - "Szabadpiaci gázbeszerzés 2018." Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/226 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele

Részletesebben

T-94/16. Mercedes, Renault és egyéb 3,5 tonna feletti gépjárművek karbantartásának, javításának elvégzése

T-94/16. Mercedes, Renault és egyéb 3,5 tonna feletti gépjárművek karbantartásának, javításának elvégzése T-94/16. Mercedes, Renault és egyéb 3,5 tonna feletti gépjárművek karbantartásának, javításának elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont üzemeltetése.

A Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont üzemeltetése. A Szent Gróth Termálfürdő és Szabadidőközpont üzemeltetése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/70 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt

Részletesebben