EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója"

Átírás

1 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás Specifikus analitika. Csak a kutatás és elemzés területén dolgozó szakemberek számára. A vállalat/vállalkozás azonosítása Gyártó cég neve/szállító cég neve: LGC Standards GmbH Utca/postafiók Mercatorstr. 51 Ország, postai irányítószám, helység: D Wesel World Wide Web: Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Felvilágosító rész: Telefon: +49 (0) , Sürgősségi telefonszám Telefon: +49 (0) Ezen a számon csak munkaidőben lehet érdeklődni. Változat 1 / Oldal 1 -tól 6 Besorolás besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: Xn 2. A veszély azonosítása Xn; R22 Xi; R36/37/38 ártalmas Lenyelve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint (CLP): Figyelem STOT SE 3; H335 Légúti irritációt okozhat. Acute Tox. 4; H302 Lenyelve ártalmas. Skin Sens. 1; H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Rendkívüli veszélyjelzések emberre és környezetre Figyelem! Ezen anyag átfogó vizsgálata nem történt meg. Analogizmus hoz Tetryzoline Hydrochloride, CAS-szám Összetétel/ Az alkotórészekre vonatkozó információ Kémiai tulajdonságok(anyag): C11 H12 O2

2 Változat 1 / Oldal 2 -tól 6 CAS-szám: EINECS-szám: - Belélegzés után: Bőrre jutás után: Szembe jutás után: Lenyelés után: 4. Elsősegélynyújtási intézkedések Gondoskodni kell friss levegőről. Panaszok esetén orvoshoz fordulni. Az érintett helyeken vízzel és szappannal le kell mosni A szennyezett ruhát váltani kell. Bőrreakciók esetén orvoshoz kell fordulni. Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal percen át folyóvízzel öblíteni. Irritáció esetén szemorvos segítségét kell kérni. A szájat ki kell öblíteni. Azonnal orvost kell hívni. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Alkalmas oltószer: 5. Tűzvédelmi intézkedések Porlasztott vízsugár, hab, poroltó, széndioxid. Különös veszélyeztetettséget jelent az anyag vagy maga a készítmény, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok: Éghető. Tűz esetén képződhet: Szénmonoxid és széndioxid. Különleges felszerelések tűzoltásnál: A környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket kell használni. Megfelelő védőruhát hordani. Kiegészítő adatok: A gőzöket vízpermet-sugárral kell lecsapatni. Az oltóvíz felszíni vizekbe,vagy talajvízbe jutása kerülendő. 6. Intézkedések baselet esetén Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Porkeletkezést kerülni. Anyagérintést elkerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Személyes védőfelszerelést használni. Intézkedések a környezetvédelemhez: Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába megakadályozni. Tisztítás módja: Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani. 7. Kezelés és tárolás Kezelés Utalások a biztonságos kezeléshez Érintkezést szemmel, bőrrel és ruházattal elkerülni. Porkeletkezést kerülni. Porképződés esetén: A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell. Tárolás Raktárterek és tartályok követelményei: Az edényzetet hermetikusan lezárva, száraz, hűvös helyen kell tárolni. Raktározási osztály VCl: 11 = Éghető szilárd anyagok 8. Az expozíció ellenőrzése/ Egyéni védelem Az expozíció ellenőrzése Porképződéskor: Elszívás szükséges. l. Adatokat a 7. fejezetben is, raktározási szakasz.

3 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Légzésvédő: Kézvédelem: Védőszemüveg: Testvédelem: Porképződés esetén: P2 részecskeszűrő az EN 143 szerint. Védőkesztyű az EN 374 szerint. Kesztyűanyag: Nitrilkaucsukból. Átcsapási idő: >480 min. A védőkesztyű gyártójának átengedőképesség és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe venni. Szorosan záródó védőszemüveg az EN 166 szerint. Megfelelő védőruházatot kell viselni. Változat 1 / Oldal 3 -tól 6 Védő és egészségügyi intézkedések: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A szennyezett ruhát váltani kell. A munka végén kezet és arcot kell mosni. Megjelenés Forma: Szín 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Szilárd, kristályos por fehér Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk Forráspont/forrástartomány 489 C (1013 hpa) Olvadáspont/olvadástartomány 84 C Lobbanáspont/Lobbanástartomány: 213 C Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan További adatok Molekulasúly: 176,21 g/mol 10. Stabilitás és reakciókészség Kémiai stabilitás Kerülendő anyagok A termék szokványos tárolásnál stabil. Erős oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek Tűz esetén képződhet: Szénmonoxid és széndioxid. 11. Toxikológiai információk Toxikológiai vizsgálatok: Heveny toxicitás: LD50 Patkány, orális (Tetryzoline Hydrochloride): 785 mg/kg (RTECS) LD50 Patkány, s.c. (Tetryzoline Hydrochloride): 500 mg/kg Belélegzés után: Lenyelés után: Bőrre jutás után: Szembe jutás után: Általános megjegyzések Analogizmus: Belélegezve ártalmas lehet. Izgatást okozhat. Analogizmus: Lenyelve ártalmas lehet. Adatok hoz Tetryzoline Hydrochloride: szimptómák: kábultság, Légzési nehézségek. Analogizmus: Bőrrel érintkezve ártalmas. Izgatást okozhat. Analogizmus: Izgatást okozhat. Adatok hoz Tetryzoline Hydrochloride: Szimptómák után expozíció: a központi idegrendszer depressziója, köhögés, légzési zavarok Figyelem! Ezen anyag átfogó vizsgálata nem történt meg. További veszélyes tulajdonságok nem zárhatók ki.

4 Ökotoxicitás Vízveszélyeztetési osztály: 3 = vízre nagyon veszélyes Bioakkumulációs képesség A PBT-értékelés eredményei 12. Ökológiai információk További ökológiai adatok: Általános utalások: Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad. Változat 1 / Oldal 4 -tól 6 Termék 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkódszám * = Laborvegyszerek, amelyek veszélyes anyagokból állnak vagy veszélyes anyagokat tartalmaznak, beleértve a laborvegyszerek keverékét * = Igazolandó Ajánlás: A hatósági előírások betartása mellett különleges hulladékégetőbe szállítani. Csomagolás Hulladékkódszám = üveg csomagolások. Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. Tengeri úton történő szállítás (IMDG) Helyes műszaki név: Légi úton történő szállítás (IATA) Helyes műszaki név: 14. Szállítási információk Not restricted Not restricted További adatok A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. Megjelölés (67/548/EGK vagy 1999/45/EU) Xn 15. Szabályozási információk ártalmas R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas. R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. S-mondatok: S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

5 Változat 1 / Oldal 5 -tól 6 Megjelölés (CLP) Figyelmeztetés Figyelem Figyelmeztető mondatok H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335 Légúti irritációt okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P261 P264 P270 P271 P272 P280 P301+P310 P330 P302+P352 P333+P313 P363 P304+P340 P312 P321 P403+P233 P405 P501 Kerülje a por belélegzését. Használat után alaposan kezet és arcot kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Szakellátás (lásd ' Elsősegélynyújtás ' a címkén). Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A tartály tartalmát/a tartályt a veszélyes, vagy különleges hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. Nemzeti előírások Nemzeti előírások - Németország Raktározási osztály VCl: 11 = Éghető szilárd anyagok Vízveszélyeztetési osztály: 3 = vízre nagyon veszélyes Utalások a tevékenység korlátozására: A fiatalok alkalmazására vonatkozó korlátozásokat figyelembe kell venni. A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó alkalmazási korlátozásokat figyelembe kell venni. Veszélycsoport Védelmi fokozat 2 B, HB Nemzeti előírások - Anglia DG-EA-kód (Hazchem): -

6 Változat 1 / Oldal 6 -tól 6 Nemzeti előírások - EÁ TSCA Inventory: not listed Veszélykiértékelési rendszerek NFPA Hazard Rating: Health: 2 (Moderate) Fire: 1 (Slight) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 2 (Moderate) Flammability: 1 (Slight) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor További előírások, korlátozások és rendeletek: HEALTH 2 FLAMMABILITY 1 PHYSICAL HAZARD 0 X Adatlapot kiállító részleg Tárgyalófél: lásd 1. fejezet, felvilágosító rész. 16. Egyéb információk

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Változat 1 / Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás Specifikus analitika. Csak

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás Specifikus analitika A vállalat/vállalkozás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Retinol acetate *** Anyagszám EPR

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Retinol acetate *** Anyagszám EPR Változat 2 / Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Amlodipine Maleate Anyagszám MM

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Amlodipine Maleate Anyagszám MM Változat 1 / Oldal 1 -tól 6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Ephedrine hydrochloride DRUG PRECURSOR Anyagszám EPE

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Ephedrine hydrochloride DRUG PRECURSOR Anyagszám EPE 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás Specifikus analitika. Csak

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Metoprolol Tartrate Anyagszám MM

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Metoprolol Tartrate Anyagszám MM Változat 1 / Oldal 1 -tól 6 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 1 / Oldal 1 -tól 6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Sodium Methyl Parahydroxybenzoate Anyagszám MM

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Sodium Methyl Parahydroxybenzoate Anyagszám MM 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás specifikus analitika A vállalat/vállalkozás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Tamsulosin racemate Anyagszám EPY

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Tamsulosin racemate Anyagszám EPY Változat 1 / Oldal 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 2 / Oldal 1 -tól 6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Változat 3 / Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) 1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítója Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név: Az anyag/készítmény felhasználása Általános felhasználás Specifikus analitika. Csak

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 1 / Oldal 1 -tól 6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 1 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 2 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 2 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Naproxen (racemic) Anyagszám EPY

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Naproxen (racemic) Anyagszám EPY Változat 2 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 3 / Oldal 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 2 / Oldal 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Formoterol for impurity I identification Anyagszám EPY

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Formoterol for impurity I identification Anyagszám EPY Változat 1 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 4 Pill_501322

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 4 Pill_501322 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 2 / Oldal 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Oxidase-Streifen Anyagszám

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Oxidase-Streifen Anyagszám Oldal: 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 934260 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

: ERDAL SHOE CREAM BLACK 75ML SK1

: ERDAL SHOE CREAM BLACK 75ML SK1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 60901 Az anyag/készítmény felhasználása : Ápoló szer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító (CXFAR01) Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 1.2 felhasználása Releváns

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Papain (lyophilisiert) Anyagszám

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Papain (lyophilisiert) Anyagszám Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 805030 Papain (lyophilised)

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Cholecalciferol for performance test *** Anyagszám EPC

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) Cholecalciferol for performance test *** Anyagszám EPC Változat 2 / Oldal 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH)

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5 Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Anyag-szám : 1113258 Márkanév : 250 946 Blue Grey InstantColor Társaság : Ferro GmbH Color & Glass Performance

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 823 300 ABC 60 823 350 DR

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 806220 Bromelin Erytype

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BITU MASTER hideg kátyúzó keverék

BIZTONSÁGI ADATLAP BITU MASTER hideg kátyúzó keverék Készült: 2018.04.03 Nyomtatás dátuma: 2018.04.03 Kereskedelmi név: BITU MASTER hidegaszfalt 01. Anyag/készítmény és a vállalat azonosítása Kereskedelmi név: BITU MASTER 8, BITU MASTER 11 hideg kátyúzó

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) LUCITE Inside Silicon Anyagszám 190279LUH

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) LUCITE Inside Silicon Anyagszám 190279LUH Oldal: 1 -tól 6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

H Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I u 3 Dátum: 20080716 Oldal:1/5 Verzió: 2 1 Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: WONDERCLEAN ZSÍRTALANÍTÓ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP ennek megfelelően: (REACH) 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat 4 / Oldal 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) DELTA Hydrolasur 5.10 Anyagszám DW

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) DELTA Hydrolasur 5.10 Anyagszám DW Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 801345 Anti-B (ABO2) 10

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Polyklonale Antiseren (human) Anyagszám

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Polyklonale Antiseren (human) Anyagszám Bio-Rad V3, 2018.3.13 BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany Forgalmazó: Bábolna Bio Környezetbiológiai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárva irtó koncentrátum. Kiadás dátuma:

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárva irtó koncentrátum. Kiadás dátuma: BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárva irtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2015.05.07. Verzió: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 805060 22 %, 10x10 ml 805090

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 806 010 Erytype AB0+D 806

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

PROTECT -B ROVARIRTÓ POROZÓ

PROTECT -B ROVARIRTÓ POROZÓ BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B ROVARIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú háztartási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. PNPP Substrate, Microtiter Plates Anyagszám

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. PNPP Substrate, Microtiter Plates Anyagszám Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 823 400 AbScreen HLA Class

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint Oldal: 1 -tól 8 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes: 824 101 (Pos.) 824 106 (neg.)

Részletesebben

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) LUCITE Inside Satin Anyagszám LU

EU-BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint (REACH) LUCITE Inside Satin Anyagszám LU Oldal: 1 -tól 7 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK - ISO szerint. Feldolgozva: SDS No.: Felülvizsgálva: júl. 23

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK - ISO szerint. Feldolgozva: SDS No.: Felülvizsgálva: júl. 23 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Feldolgozva: 2016.03.26 SDS No.: 40666 Felülvizsgálva: 2007. júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER

PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: Termék neve: PESTSTOP-B 10 EC rovarirtószer

Részletesebben

P-mondatok. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P-mondatok.   P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. www.biztonsagiadatlap.hu P-mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Részletesebben

: ERDAL LEATHER LOTION 500ML SK1

: ERDAL LEATHER LOTION 500ML SK1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 64639 Az anyag/készítmény felhasználása : Ápoló szer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5 HUCP1479 v1.2 RS 756-8875, 756-8884, 756-8893, 756-8897, 756-8913, 8-7642, 8-7649, 8-7655 RS CLP/GHS revision date : 1/3/18 BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 215/83 Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

CAS szám EU-szám Sorszám Osztályozás Koncentráció Phenyl salicylate 118-55-8 204-259-2 - Xi, R36/37/38 -

CAS szám EU-szám Sorszám Osztályozás Koncentráció Phenyl salicylate 118-55-8 204-259-2 - Xi, R36/37/38 - SIGMA-ALDRICH 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve : Phenyl salicylate A termék sorszáma : 84340 Márka : Fluka Társaság : Sigma-Aldrich Kft Nagy Diofa u. 7. IV.em. H-1072

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon:

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: MONOLIT TRADE KFT. H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Tel/Fax:(62)241-139, (62)242-238 Mobil: 06-70-315-97-85 HU11089359 e-mail: monolittrade@freemail.hu B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Cleaning Tablets számára Carbonizer and Cooler

BIZTONSÁGI ADATLAP sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint. Cleaning Tablets számára Carbonizer and Cooler Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM

VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP VIX-B LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény : A készítmény típusa: tisztító szer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Készült: Modif. sz.: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP SENTINEL R A KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE. Terméknév: SENTINEL R200

Készült: Modif. sz.: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP SENTINEL R A KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE. Terméknév: SENTINEL R200 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE Terméknév: Az anyag / a készítmény alkalmazása Tisztítószer napkollektor körökhöz A gyártó cég megnevezése: Sentinel Performance Solutions Ltd. The Heath Business

Részletesebben