Lehet, hogy némelyek megütköznek a címben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehet, hogy némelyek megütköznek a címben"

Átírás

1 N ÉZETEK LXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM K EVEHÁZI L ÁSZLÓ EGY RÉGI, DE MA IS IDÔSZERÛ PÁSZTORLEVÉL * Lehet, hogy némelyek megütköznek a címben megadott pásztorlevél szón. Ezt a kifejezést lelkésznek a gyülekezetéhez, esperesnek, püspöknek a gyülekezeteihez írott üzenetére szoktuk használni. Lehet ezt a szót a megadott könyvre alkalmazni? Hiszen itt egy társadalmi jelenségrôl van szó, talán még azt is mondhatjuk, a püspök a szabadkômûvesség ellen, annak leleplezésére írta könyvét. Meggyôzôdésem, hogy Gyurátz Ferenc alapvetôen nem egy jelenség ellen, hanem a gyülekezeteiért, egyházáért írta meg gondolatait. Ezért merem a könyvet szokatlanul pásztorlevélnek nevezni. Gyurátz Ferenc ( ), ez a szikár, külsôleg sovány és beteges alkatú, de hallatlanul szívós és nagy akaraterejû tudós ember a dunántúli püspökök hosszú sorában is kiemelkedô egyéniség volt. A magát avar származásúnak valló jobbágyfiú, akinek nagyszülei kerültek Górból Bükre, szülei a faragó édesapa és az egyszerû édesanya már Bükön éltek, amikor napvilágot látott. A családi légkör, tanítója Szente György, és a fiú tehetsége és szorgalma arra predestinálták, hogy tanuljon. Már az állatokat ôrzô kisfiú kezében is mindig ott volt egy-egy könyv. Az otthoni iskolái és a gimnázium elvégzése után a soproni bölcseleti, jogi és teológiai karra iratkozott be, s ennek elvégzése után a hallei egyetem hallgatója lett. Itt azért meg kell jegyezni, hogy ehhez neki magának és családjának is óriási erôfeszítést kellett tennie. Ô maga instruktor, másokat tanító és nevelô diák volt éveken át, szülei pedig hatalmas kölcsönt vettek fel ahhoz, hogy fiuk külföldre mehessen, de más segítséget is kapott. Ezekben az években Hengstenberg ( ) professzor volt rá legnagyobb hatással, rekrisztinációs (a lutheri ortodoxiát újra átgondoló és felújító) tanításával. Gyurátz hazatérve, magát a pozitív vallásosság * GYURÁTZ Ferenc: A szabadkômívességrôl. Szerkesztette, az elôszót írta, a jegyzeteket kiegészítette és az irodalomjegyzéket összeállította: Békés Márton. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, old. (A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára, 5.) 624

2 N ÉZETEK KEVEHÁZI LÁSZLÓ: EGY RÉGI, DE MA IS IDÔSZERÛ PÁSZTORLEVÉL követôjének mondotta, ami az ô idejében, amikor a racionalizmus és liberalizmus volt uralkodó helyzetben, valóban pozitív volt. A kôvágóörsi inkább tanító évek után 1868-ban a beledi, majd 1872-ben a pápai gyülekezet hívta meg lelkészéül ben megnôsült, egy jómódú iparos leányát, Matus Karolinát vette feleségül, akivel kiegyensúlyozott házasságban éltek, sajnos gyermek nélkül, és felesége ment el hamarabb. Gyurátz teház özvegy maradt. Neve és szolgálata egyre ismertebb lett, elôbb esperes, majd a kerület fôjegyzôje lett, míg 1895-ben a Dunántúli Kerület püspökévé választotta. Munkájának jelzéséül: 54 templomot szentelt fel, 148 fiatalt indított lelkészi szolgálatra, 146 gyülekezetet és 7 egyházmegyét látogatott meg 1916-ig, lemondásáig. De ehhez kell számítanunk irodalmi munkáját: prédikációin, beszédein, imádságos könyvén és Agendáján kívül két nagy témája volt, s ezekrôl nagyobb írásai jelentek meg. Az egyik könyve Gusztáv Adolf svéd királyról (Gyurátz egy idôben katona akart lenni!), a másik pedig Luther Márton életérôl és tanításáról szólt. Természetszeretetérôl tanúskodik halála is, kerti munka közben szúrta meg egy tövis, amit nem vett komolyan, és vérmérgezésben hunyt el. Szabadkômûves írók, bár egy részrôl azt állítják, hogy szövetkezetük nem gondol az egyházzal, mégis gyakran megemlékeznek errôl, s párhuzamot is találunk náluk a páholy és a templom között. Azonban akárhányszor fordult ez elô, a dicsôítés rendesen szövetkezetük számára marad, s az összehasonlítás a templom hátrányára végzôdik írja könyve bevezetôjében. S ezzel a mondattal megadja a könyv alaphangját és célját is. Gyurátz hat fejezetben tárgyalja a szabadkômûvesség témáját, többek közt beszél annak eredetérôl, összehasonlítja azt a kereszténységgel, majd vívmányaival és céljával kapcsolatban rátér a szabadkômûvesség kritikájára keresztény szemmel. Nem vállalja azoknak meggyôzôdését, akik a szervezet ôsi eredetérôl szólnak, megbízhatóbb nyomon járunk, ha a szövetkezet alakulási viszonyainak kutatásánál annak nevét is figyelemre méltatjuk, mint iránymutatót. Ez egyszerûen az építô, kômíves egyesületekhez vezet írja. A gótika idejében az építészek munkájuk titkait ôrizendô szövetkezetekbe tömörültek, s mikor valahol építésbe fogtak, páholyt (Bauhütte, lodge, loge) építettek, ahol a szerszámokat tartották, és pihenés közben munkájukat megbeszélték. Lassan ez a szövetkezet átalakuláson ment át, amikor megtartották a régi kôfaragó szövetkezetek szertartásait, szimbólumait, de célul tulajdonképpen építészet ápolása helyett az átvitt értelemben vett építést: az emberiség nagy templomának felépítését tûzték ki. A szövetkezet egy idôre háttérbe került, míg a XVIII. században, pontosabban 1717 óta új fellendülés következett életében. Erre az idôre vonatkozik a Pallas Nagy Lexikon szócikke: A szabadkômívesség, vagy királyi mûvészet az a mûködés, melyet a szabadkômûvesek kifejtenek. Ez a mûködés az erkölcsiség és az egység, a szabadság és a béke s az egyedül egyesítô és boldogító szeretet birodalmának megteremtésére irányul. Éppen ezért törekszik a szabadkômûvesség, hogy minden ember, bármilyen vallás szabályai szerint is tisztelje az istent [sic!], bármely országnak legyen is polgára, bármilyenek is politikai meggyôzôdései, testvérének tekintse minden embertársát, akit szeretettel az erkölcsi tökéletesedés útjára vezessen. Most itt nincs hely arra, hogy ennek a mozgalomnak negatív vívmányait és mûködését is soroljuk, amely lassan világot átfogó szervezet lett, s az elôbbi szép célokon túl bizony megjelent egymás segítése és pozícionálása is. Gyurátz Ferenc észrevette, hogy 1717 óta nálunk is egyre elterjedtebb lett a páholytagság. Mint evangélikus lelkész láthatta, hogy teológiai és gimnáziumi tanárok, lelkészek, késôbb még egy püspök is tagja volt a szövetkezetnek. S amit ô különösen támadott, az a szövetkezet titkossága 625

3 V ASI S ZEMLE LXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM volt. Ha ilyen szép célokért küzdenek, miért kell titkolódzni? Az egyház írja pünkösdig volt titkos, amíg a Szentlélek ki nem töltetett. Azóta nyilvánosan végzi munkáját. S talán a leglényegesebb éppen a szövetkezet és az egyház összehasonlításának ügye. Gyurátz vélekedése szerint egyrészt a szövetkezet felül akar emelkedni az egyházon, másrészt olyan, mint a fára felkúszó folyondár: a végén tönkreteszi és megfojtja a fát. Persze ugyanakkor, mint a pozitív vallásosság követôje, az egyház felé azt hirdeti, hogy ahol vákuum, légüres tér támad, ott az hamarosan úgyis betöltôdik valamivel. Mintha a Jó Pásztor szavát hallanánk, aki arra figyelmeztetett, hogy a megtisztított, de üres szívben hétszeres visszaesés következhet be! A könyv újrakiadásáról is szólnunk kell néhány szót. Gyurátz idejében még nem volt szokás a lábjegyzet, ô mégis írt. Az új kiadás nemcsak új lábjegyzeteket készített a szöveghez, hanem a régieket is kiegészítette, ahol szükséges volt. S a könyv végén megjelentette a témáról szóló eddigi összes magyar irodalmat is (207 mû!). Békés Márton, aki szerkesztette, az elôszót írta, a jegyzeteket kiegészítette és az irodalomjegyzéket összeállította, igen alapos, tudományos igényû munkát végzett. A fiatal tudósról még hallani fogunk. Egyébként a könyv a Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtára (sorozatszerkesztô a névrokon Gyurácz Ferenc) értékes sorában jelent meg ötödik könyvként. A könyvben megtalálható néhány képen kívül az 1886-ban megjelent könyv eredeti címlapja is. Payr Sándor, Gyurátz biográfusa írja, hogy a könyv annyira elfogyott, hogy ô is csak a püspök rokonától kapott egy igen használt példányt. De meggyôzôdésem, hogy Békés Márton és Gyurácz Ferenc nemcsak ezért jelentették meg a könyvet. Nem kérdeztem tôlük, hogy mi volt az újrakiadás oka. Lehet, hogy csak a téma felelevenítése, vagy a nyugati régió értékes könyveinek megôrzése. Bár, a téma ma legalább annyira izgalmas és érdekes, mint annak idején volt, de hát errôl külön kellene beszélni. Számomra ez a könyv mégis kihívás az egyház felé abban a vonatkozásban, hogy társadalmi ügyben is legyen szavunk. Ha régi példákat veszek, eszembe jut Haubner Máté püspök 1848-as pásztorlevele. Vagy Gyurátz Ferenctôl: A nô címû igen izgalmas írás (egyébként ô álmodta és alapította meg a kôszegi Nônevelô Intézetet is). De eszembe jutnak Kapi Béla püspöknek a munkásság kérdéseit tárgyaló írásai is, hogy csak néhány példát mondjak. Igaz, eszembe jutnak az általunk megélt szocialista idôk pásztorlevelei is, amelyek más indulatból születtek. Ma nincsenek olyan kérdések, amiket egy-egy pásztorlevél megszólaltathatna, vagy valaki felvethetne? Meggyôzôdésem, hogy vannak ilyen kérdések, és azokat egyházi szívvel és szemmel meg is kellene vizsgálni, sôt azokat meg is kellene szólaltatni. Ezért a könyv újrakiadása nemcsak a téma izgalmassága miatt figyelemre méltó, hanem valóban kihívás is. Ilyen értelemben is köszönöm, hogy a régi, de ma is idôszerû pásztorlevelet olvashattam, belôle sokat tanulhattam, s bátran ajánlom ezt másoknak is. 626

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

Az istentisztelet teológiája Luthernél

Az istentisztelet teológiája Luthernél Az istentisztelet teológiája Luthernél Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther Egy elfeledett könyv ismertetése. 23 évvel ezelőtt, rövid, néhány hónapos Herfordi ösztöndíjas időm alatt egy kora délután

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11)

Rádöbbenek. (Ézsaiás 55, 8-11) Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon Molnár Sándor Károly Fel barátim, 1 drága Jézus zászlaja alatt, / Rajta bátran! megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben