Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148"

Átírás

1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén -szemléletformálás, nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása.-korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 1

2 Beszerzés tárgya: 1. rész: A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld RegionálisHulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű(keop-1.1.1/2f/ azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges szemléletformálássalkapcsolatos feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint: A hulladék megelőzés egyik módja a lakosság ismereteinek szélesítése, szemléletük formálása. A lakosságiismeretterjesztés és tudatformálás érdekében a projekt keretében különböző programok, rendezvények,bemutatók, oktatások lebonyolítása szükséges. Az események célja a tervezett rendszer használatánakelmélyítése (pl. házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerkialakítása egy 240 l-es új edény bevezetésével). A rendszer újdonságának ismerete nélkül a projekterületlakossága nem tudná megfelelő hatékonysággal használni a tervezett hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat. A projektben tervezett házi komposztálás, újrahasználati központok, valamint az újfajta szelektívhulladékgyűjtési módok (házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésirendszer kialakítása egy 240 l-es új edény bevezetésével) működésének siker kritériumai: a lakossághozzáállása és a programban való részvétel. Annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel rendelkezzen, széleskörű ismeretterjesztés ésszemléletformálás, továbbá a környezettudatosság erősítése szükséges. A szemlélet és tudatformálás célja, hogy elsősorban a projektterületen élő lakosság körében fenntarthatóéletmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, kompetens és felelős fogyasztói magatartáselterjedésének segítése információs eszközök segítségével. Az eszközök segítségével ösztönöznikell a lakosságot, hogy önként vegyenek részt és a későbbiekben tudatosan törekedjenek a hulladékminimalizálására, annak szelektálására és a zöld hulladék gyűjtésére. A program végrehajtásának általánoscéljai az alábbiak: - a hulladék mennyisége csökkenthető tudatos fogyasztással; - a környezeti és egészségügyi kockázatok csökkenthetők a keletkező kommunális hulladék rendszerbentörténő kezelésével; - mindenki hozzájárulhat a saját eszközeivel a kockázatok csökkentéséhez. A szemlélet és tudatformálás definiált specifikus céljai: - házi komposztálás megismertetése a lakossággal, pontos tájékoztatás, hogy mit és hogyan lehetkomposztálni, az elkészült komposzt hasznosíthatósága; - a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ismertetése a lakossággal, a szelektíven gyűjthető anyagokismertetése, a hulladék sorsának ismertetése a gyűjtéstől, válogatáson át a hasznosításig; - a teljes hulladékgazdálkodási rendszer pontos bemutatása, éreztetve az érintettekkel, hogy ők is milyenfontos részei a projektnek és a célok teljesítéséhez közös munkára van szükség. A feladat megvalósításának közvetlen és közvetett célcsoportjai a következők: Közvetlen célcsoportok: - Gyerekek (5-14 év); - Fiatalok (14-18 év); - A gyerekek és fiatalok nevelésében résztvevő intézményi oktatók; Közvetett célcsoportok: - A hulladékgazdálkodási rendszerben érintett munkavállalók; - Helyi döntéshozók; - Országos és helyi média képviselői; - A projekt terület állandó felnőtt lakossága. A szemléletformálás, ismeretterjesztés, tudatformálás kidolgozása a nyertes ajánlattevő feladata. Aszemléletformálás keretében alkalmazandó eszközök: - rendezvények, konferenciák, fórumok szervezése; - a projektterületen található iskolákban a tanulók és tanárok részére történő ismeretterjesztés, gyakorlatialkalmazás bemutatása; - ismeretterjesztő anyagok (nyomtatott és audióvizuális), kiadványok készítése. Az ismeretterjesztésben szükséges elérések lehetséges módjai: - rendezvények, - interaktív tanulási alkalmak létrehozása a rendezvényeken, - interaktív tanulási alkalmak létrehozása a hulladékgazdálkodási tematikához illeszkedő helyszíneken(hulladékkezelő központok látogatása iskolások részére), - rendezvényekhez kapcsolódó sajtóanyagok készítése, melyekben ismertetésre kerül a rendezvényekprogramja, eljuttatása a városi és megyei helyi sajtób képviselőinek, - oktatás, - oktatási anyag összeállítása a projektterület óvodáinak és iskoláinak részére, - előadások megtartása a projektterület tanintézményeiben, - ismeretterjesztési anyagok, - ismeretterjesztő anyagok, illetve tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában, - ismeretterjesztő anyag összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére. A nyertes Ajánlattevő feladatainak részletezése: Interaktív tanulási alkalmak létrehozása nem hulladékgazdálkodási tematikájú rendezvényen (pl. nyárifesztiválok területén zöld sátor) (4 db) - falunapon történő kitelepülés 3 alkalommal; - nagyvárosok esetében legalább fős rendezvényen történő szemléletformálási tevékenység végzése 1alkalommal; Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése (8 db): A nyertes ajánlattevő feladatát képezi összesen 8 db közmeghallgatás teljes körű megtervezése, szervezéseés lebonyolítása, településenként 1-1 alkalommal. A közmeghallgatásokra történő meghívó célközönségheztörténő eljuttatása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A lakossági fórumokon kerül sor a komposztáló edényzet kiosztása az átvétel írásbeli igazolásával, amelynekkeretében db edény kerül átadásra a projekt célterületén élő háztartások körében. Az edényzetetajánlatkérő biztosítja. A komposztáló edényzet kiosztását a nyertes ajánlattevő szervezi meg és bonyolítja le.a nyertes ajánlattevő köteles az általa kiosztott komposztáló edényzet átvételét írásban igazoltatni az átvevőlakossal, az igazolásokat összegyűjteni és ajánlatkérő részére egyben átadni. A nyertes Ajánlattevőnek azönkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételt követően előzetes igényfelmérést szükséges készítenie annakérdekében, hogy a megfelelő számú komposzt láda kerüljön leszállításra az érintett településekre. Szemléletformáló előadások a felnőtt lakosság részére (8 db) A játékos feladatokkal gazdagított előadások témája a célokban rögzítettek szerinti üzenetek átadásátszolgálják elsősorban azokon a településeken, melyeken gazdaságtalan a szerves hulladék begyűjtése, deszelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség. Az előadásokon kiosztásra kerülnek szakmai kiadványok, a hulladékról való felelős gondolkodást segítőeszközök és komposztnapló. Ajánlattevő feladata a megfelelő számú kiadvány és szemléltető eszközbiztosítása. A projekttel érintett települések közül legalább 5 darab fő alatti településen és legalább 3 darab 2000fő feletti településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnek előadást tartania, településenként legalább 1-1alkalommal. Általános iskolai foglalkozások keretében gyerekek tájékoztatása (60 db) Játékos tanórák keretében a gyerekek számukra érthető módon, a gyakorlatot is segítő módszerekkelmegtanulják a fenti célok hétköznapokba való beépítésének jelentőségét, gyakorlatát. A foglalkozásokszükségesek ahhoz, hogy a gyerekek a hulladékgazdálkodás területén megfelelő információval legyenekfelvértezve. A projekttel érintett, általános iskolával rendelkező településeken összesen legalább 60 előadást szükséges anyertes Ajánlattevőnek tartania. Középiskolai foglalkozások keretében fiatalok tájékoztatása (5 db) Játékos tanórák keretében a fiatalok számukra érthető módon, a gyakorlatot is segítő módszerekkelmegtanulják a fenti célok hétköznapokba való beépítésének jelentőségét, gyakorlatát. A projekttel érintett települések közül 5 településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnek előadást tartania,településenként legalább 1-1 középiskolában. Hulladékkezelő központok látogatásának megszervezése iskolások részére (8 db) A nyertes ajánlattevő feladata a hulladékkezelő központok 1-1 alkalommal (összesen 8 alkalommal) történőmeglátogatásának teljes körű megszervezése és lebonyolítása az iskolások (általános és középiskoláktanulói) számára. A projekttel érintett települések valamennyi általános és középiskolájában szükségeslátogatásokat meghirdetni, legkésőbb a látogatás tervezett időpontja előtt 30 nappal. A nyertes ajánlattevőköteles a látogatáson való részvételt valamennyi érdeklődő tanuló számára (tanulónként egy alkalommal)térítésmentesen biztosítani. Pedagógusok szakmai ismereteinek bővítése műhelymunkák keretében (4 db) A pedagógusok szakmai ismeretének gazdagításán alapuló műhelymunka lehetőséget teremt a gyerekekzöldítését szolgáló ötletek, jó gyakorlatok, működő minták megismerésére. A műhelyunkát összesen 4 településen szükséges megtartani, településenként 1-1 alkalommal. A várhatólétszám a műhelymunkákon összesen körülbelül 40 fő. A nyertes Ajánlattevő feladata projekttel érintett települések valamennyi iskolájába eljuttatni a meghívót aműhelymunkára, iskolánként legalább 2-2 darabot. Fiatal felnőttek korosztályát célzó rendezvények szervezése (3 db) A nyertes ajánlattevőnek a rendezvényeket összesen 3 településen, településenként 1-1 alkalommal szükségesmegtartania. Célérték: 300 fő Környezettudatos tematikus lakossági rendezvények szervezése és lebonyolítása 2000 fő feletti településeken(2 db) A játékos feladatok, programok kérdőívek, szakmai kiadványok segítségével a célokban rögzítettek szerintiüzenetek átadására a fő feletti lakossággal rendelkező településeken kerül sor. A rendezvényekentájékoztató kiadványok, a hulladékról való felelős gondolkodást segítő eszközök kerülnek kiosztásra, a zöldjátékok segítik a gyerekek körében a hulladékokról való felelős gondolkodás elterjedését. A projekttel érintett települések közül 2 darab 2000 fő feletti településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnekrendezvényt tartania, településenként 1-1 alkalommal. Oktatási anyag összeállítása a projektterület óvodáinak és iskoláinak részére (3 db) A nyertes ajánlattevő feladata háromféle hulladékgazdálkodási tematikához kapcsolódó oktatási anyagösszeállítása és eljuttatása digitálisan a projekttel érintett települések valamennyi óvodájába, általánosiskolájába és középiskolájába. Ismeretterjesztő anyag, illetve tájékoztató műsor, cikk összeállítása és szerepeltetése a helyi médiában (3db) Egy darab ismeretterjesztő, tájékoztató cikk összeállítása és szerepeltetése a helyi nyomtatott sajtóban. Egydarab ismeretterjesztő, tájékoztató rádiós műsor összeállítása és szerepeltetése 3 db helyi rádióban. Egy darabismeretterjesztő, tájékoztató televíziós műsor összeállítása és szerepeltetése 2 db helyi televízióban. Ismeretterjesztő anyag, kiadvány összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére (1 db) A nyertes ajánlattevő feladata egy darab, a hulladékgazdálkodás tematikájához kapcsolódó ismeretterjesztőkiadvány összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére. Rendezvényekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő szóróanyag elkészítése A nyertes ajánlattevő feladat a rendezvényekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő szórólap elkészítéseújrahasznosított papírra nyomtatva, A5 méretben (4+4 szín, ofszetpapír), mely adott rendezvényhez kötődőenszemléletformálással kapcsolatos érdeklődés felkeltésére alkalmas információkat tartalmaz. (programonként akistérségek esetében 500 db, nagyvárosokban legalább 1000 db) Célok, üzenetek: - az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, aszelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságánaknövelése, - kevesebb hulladéktermeléssel, több komposztálással és szelektív hulladékgyűjtéssel, - fogyasztói szokások megváltoztatása, tudatos vásárlók nevelése (pl. az élelmiszerek vásárlása soránügyeljünk a túlcsomagolt termékek elkerülésére, válasszunk betétdíjas termékeket), ezzel hozzájárulunk ahulladékkeletkezés megelőzéséhez. Ügyeljünk arra, hogy ne vásároljunk több élelmiszert, mint amennyitelfogyasztunk, ezzel nem csak a saját háztartásunkban akadályozzuk meg a hulladéktermelést, hanem azelőállítás során is - szelektíven gyűjtött hulladékok sorsának ismertetése: begyűjtés módja (pl. a szelektíven gyűjtött hulladéknem kerül a lerakóra), a szelektív hulladékok feldolgozási módjainak és az előállított másodnyersanyagokbemutatása, a megtakarított források (alapanyag, energia) bemutatása, - az új hulladékgazdálkodási formák használatának megismertetése a lakossággal - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása: - egy helyen kerül gyűjtésre a papír, műanyag és fém hulladék, ez hogyan lehetséges (ld. válogatóművekbenszétválogatják a hulladékot anyagfajták szerint), - zöldhulladékok gyűjtése, mely hulladékok kerülhetnek ilyen módon gyűjtésre, mi a teendő és milyenformában tudja fogadni a szolgáltató a hulladékot (pl. méretbeli korlátozások), - házi komposztálók alkalmazásának módja, mely hulladékok kerülhetnek komposztálásra, mi a teendő azöldhulladékkal a komposztálás érdekében, azaz a komposztálás módjának bemutatása, ismertetése, mennyiidő alatt képződik és mire alkalmazható a házilag előállított komposzt, - újrahasználati központok használatának bemutatása, mely tárgyakat fogadnak milyen feltételekkel ahulladékudvarok. A szemléletformálással kapcsolatos részletes feladatokat a dokumentáció tartalmazza. 2. rész: A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld RegionálisHulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű(keop-1.1.1/2f/ azonosító számú) projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása,pr tevékenység ellátása a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint: A feladat ellátásához a tájékoztatás során használt eszközök: A Projekt előkészítése során - kommunikációs terv készítése (1 db); - sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése, igény esetén projektlátogatás szervezéseújságírók számára (a szerződés időtartama alatt); - nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése ( db); - internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) létrehozása, illetve folyamatos működtetése,frissítése (W3C szabvány szerint, infokommunikációsan akadálymentes) (a szerződés időtartama alatt); A Projekt megvalósítása során - lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése (5 db) - sajtóközlemény kiküldése a projekt és létesítmény elemeinek indításáról (1 db) és a hozzájuk kapcsolódósajtómegjelenések összegyűjtése (a szerződés időtartama alatt); - sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez pl.: alapkőletétel, egyes beruházásifázisok befejezése, átadások) (10 db); - A típusú hirdetőtábla (1 db) gyártása és telepítése; - B típusú hirdetőtábla (9 db) gyártása és telepítése; - fotódokumentáció (mindegyik létesítményről a munkálatok kezdése előtt és a munkálatok befejeztével,valamint a munkálatok közben) (15 alkalom). A Projekt megvalósítását követően - sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (1 db); - sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról (1 db) és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem fizetettmegjelenés) (a szerződés időtartama alatt); - eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése ( db); - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (1 db). - D típusú emlékeztető tábla (10 db); A részletes feladatokat a dokumentáció tartalmazza A projektben érintett lakosság 86 településen fő. A projekt becsült összberuházási értéke: HUF. Becsült érték áfa nélkül: HUF Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/eu/ EUHL 2

3 Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 26117/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ; Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Ajánlatkérő: Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01766 Postai cím: Szabadság tér tér 4-6. Város: Orosháza Postai irányítószám: 5900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hagymási László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3

4 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 1. rész: Megbízási szerződés a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-AlföldRegionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű(keop-1.1.1/2f/ azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges szemléletformálássalkapcsolatos feladatok ellátására, 2. rész: Megbízási szerződés a Települési szilárdhulladék-gazdálkodásirendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű (KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú) a projektmegvalósítása során a nyilvánosság biztosítására, PR tevékenység ellátására. II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 1. rész: A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld RegionálisHulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű(keop-1.1.1/2f/ azonosító számú) projekt megvalósításához szükséges szemléletformálássalkapcsolatos feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint: A hulladék megelőzés egyik módja a lakosság ismereteinek szélesítése, szemléletük formálása. A lakosságiismeretterjesztés és tudatformálás érdekében a projekt keretében különböző programok, rendezvények,bemutatók, oktatások lebonyolítása szükséges. Az események célja a tervezett rendszer használatánakelmélyítése (pl. házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerkialakítása egy 240 l-es új edény bevezetésével). A rendszer újdonságának ismerete nélkül a projekterületlakossága nem tudná megfelelő hatékonysággal használni a tervezett hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat. A projektben tervezett házi komposztálás, újrahasználati központok, valamint az újfajta szelektívhulladékgyűjtési módok (házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtése, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésirendszer kialakítása egy 240 l-es új edény bevezetésével) működésének siker kritériumai: a lakossághozzáállása és a programban való részvétel. Annak érdekében, hogy a lakosság megfelelő ismeretekkel rendelkezzen, széleskörű ismeretterjesztés ésszemléletformálás, továbbá a környezettudatosság erősítése szükséges. A szemlélet és tudatformálás célja, hogy elsősorban a projektterületen élő lakosság körében fenntarthatóéletmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, kompetens és felelős fogyasztói magatartáselterjedésének segítése információs eszközök segítségével. Az eszközök segítségével ösztönöznikell a lakosságot, hogy önként vegyenek részt és a későbbiekben tudatosan törekedjenek a hulladékminimalizálására, annak szelektálására és a zöld hulladék gyűjtésére. A 4

5 program végrehajtásának általánoscéljai az alábbiak: - a hulladék mennyisége csökkenthető tudatos fogyasztással; - a környezeti és egészségügyi kockázatok csökkenthetők a keletkező kommunális hulladék rendszerbentörténő kezelésével; - mindenki hozzájárulhat a saját eszközeivel a kockázatok csökkentéséhez. A szemlélet és tudatformálás definiált specifikus céljai: - házi komposztálás megismertetése a lakossággal, pontos tájékoztatás, hogy mit és hogyan lehetkomposztálni, az elkészült komposzt hasznosíthatósága; - a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ismertetése a lakossággal, a szelektíven gyűjthető anyagokismertetése, a hulladék sorsának ismertetése a gyűjtéstől, válogatáson át a hasznosításig; - a teljes hulladékgazdálkodási rendszer pontos bemutatása, éreztetve az érintettekkel, hogy ők is milyenfontos részei a projektnek és a célok teljesítéséhez közös munkára van szükség. A feladat megvalósításának közvetlen és közvetett célcsoportjai a következők: Közvetlen célcsoportok: - Gyerekek (5-14 év); - Fiatalok (14-18 év); - A gyerekek és fiatalok nevelésében résztvevő intézményi oktatók; Közvetett célcsoportok: - A hulladékgazdálkodási rendszerben érintett munkavállalók; - Helyi döntéshozók; - Országos és helyi média képviselői; - A projekt terület állandó felnőtt lakossága. A szemléletformálás, ismeretterjesztés, tudatformálás kidolgozása a nyertes ajánlattevő feladata. Aszemléletformálás keretében alkalmazandó eszközök: - rendezvények, konferenciák, fórumok szervezése; - a projektterületen található iskolákban a tanulók és tanárok részére történő ismeretterjesztés, gyakorlatialkalmazás bemutatása; - ismeretterjesztő anyagok (nyomtatott és audióvizuális), kiadványok készítése. Az ismeretterjesztésben szükséges elérések lehetséges módjai: - rendezvények, - interaktív tanulási alkalmak létrehozása a rendezvényeken, - interaktív tanulási alkalmak létrehozása a hulladékgazdálkodási tematikához illeszkedő helyszíneken(hulladékkezelő központok látogatása iskolások részére), - rendezvényekhez kapcsolódó sajtóanyagok készítése, melyekben ismertetésre kerül a rendezvényekprogramja, eljuttatása a városi és megyei helyi sajtób képviselőinek, - oktatás, - oktatási anyag összeállítása a projektterület óvodáinak és iskoláinak részére, - előadások megtartása a projektterület tanintézményeiben, - ismeretterjesztési anyagok, - ismeretterjesztő anyagok, illetve tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában, - ismeretterjesztő anyag összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére. A nyertes Ajánlattevő feladatainak részletezése: Interaktív tanulási alkalmak létrehozása nem hulladékgazdálkodási tematikájú rendezvényen (pl. nyárifesztiválok területén zöld sátor) (4 db) - falunapon történő kitelepülés 3 alkalommal; - nagyvárosok esetében legalább fős rendezvényen történő szemléletformálási tevékenység 5

6 végzése 1alkalommal; Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése (8 db): A nyertes ajánlattevő feladatát képezi összesen 8 db közmeghallgatás teljes körű megtervezése, szervezéseés lebonyolítása, településenként 1-1 alkalommal. A közmeghallgatásokra történő meghívó célközönségheztörténő eljuttatása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A lakossági fórumokon kerül sor a komposztáló edényzet kiosztása az átvétel írásbeli igazolásával, amelynekkeretében db edény kerül átadásra a projekt célterületén élő háztartások körében. Az edényzetetajánlatkérő biztosítja. A komposztáló edényzet kiosztását a nyertes ajánlattevő szervezi meg és bonyolítja le.a nyertes ajánlattevő köteles az általa kiosztott komposztáló edényzet átvételét írásban igazoltatni az átvevőlakossal, az igazolásokat összegyűjteni és ajánlatkérő részére egyben átadni. A nyertes Ajánlattevőnek azönkormányzatokkal történő kapcsolatfelvételt követően előzetes igényfelmérést szükséges készítenie annakérdekében, hogy a megfelelő számú komposzt láda kerüljön leszállításra az érintett településekre. Szemléletformáló előadások a felnőtt lakosság részére (8 db) A játékos feladatokkal gazdagított előadások témája a célokban rögzítettek szerinti üzenetek átadásátszolgálják elsősorban azokon a településeken, melyeken gazdaságtalan a szerves hulladék begyűjtése, deszelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség. Az előadásokon kiosztásra kerülnek szakmai kiadványok, a hulladékról való felelős gondolkodást segítőeszközök és komposztnapló. Ajánlattevő feladata a megfelelő számú kiadvány és szemléltető eszközbiztosítása. A projekttel érintett települések közül legalább 5 darab fő alatti településen és legalább 3 darab 2000fő feletti településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnek előadást tartania, településenként legalább 1-1alkalommal. Általános iskolai foglalkozások keretében gyerekek tájékoztatása (60 db) Játékos tanórák keretében a gyerekek számukra érthető módon, a gyakorlatot is segítő módszerekkelmegtanulják a fenti célok hétköznapokba való beépítésének jelentőségét, gyakorlatát. A foglalkozásokszükségesek ahhoz, hogy a gyerekek a hulladékgazdálkodás területén megfelelő információval legyenekfelvértezve. A projekttel érintett, általános iskolával rendelkező településeken összesen legalább 60 előadást szükséges anyertes Ajánlattevőnek tartania. Középiskolai foglalkozások keretében fiatalok tájékoztatása (5 db) Játékos tanórák keretében a fiatalok számukra érthető módon, a gyakorlatot is segítő módszerekkelmegtanulják a fenti célok hétköznapokba való beépítésének jelentőségét, gyakorlatát. A projekttel érintett települések közül 5 településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnek előadást tartania,településenként legalább 1-1 középiskolában. Hulladékkezelő központok látogatásának megszervezése iskolások részére (8 db) A nyertes ajánlattevő feladata a hulladékkezelő központok 1-1 alkalommal (összesen 8 alkalommal) történőmeglátogatásának teljes körű megszervezése és lebonyolítása az iskolások (általános és középiskoláktanulói) számára. A projekttel érintett települések valamennyi általános és középiskolájában szükségeslátogatásokat meghirdetni, legkésőbb a látogatás tervezett időpontja előtt 30 nappal. A nyertes ajánlattevőköteles a látogatáson való részvételt valamennyi érdeklődő tanuló számára (tanulónként egy alkalommal)térítésmentesen biztosítani. Pedagógusok szakmai ismereteinek bővítése műhelymunkák keretében (4 db) A pedagógusok szakmai ismeretének gazdagításán alapuló műhelymunka lehetőséget teremt a gyerekekzöldítését szolgáló ötletek, jó gyakorlatok, működő minták megismerésére. 6

7 A műhelyunkát összesen 4 településen szükséges megtartani, településenként 1-1 alkalommal. A várhatólétszám a műhelymunkákon összesen körülbelül 40 fő. A nyertes Ajánlattevő feladata projekttel érintett települések valamennyi iskolájába eljuttatni a meghívót aműhelymunkára, iskolánként legalább 2-2 darabot. Fiatal felnőttek korosztályát célzó rendezvények szervezése (3 db) A nyertes ajánlattevőnek a rendezvényeket összesen 3 településen, településenként 1-1 alkalommal szükségesmegtartania. Célérték: 300 fő Környezettudatos tematikus lakossági rendezvények szervezése és lebonyolítása 2000 fő feletti településeken(2 db) A játékos feladatok, programok kérdőívek, szakmai kiadványok segítségével a célokban rögzítettek szerintiüzenetek átadására a fő feletti lakossággal rendelkező településeken kerül sor. A rendezvényekentájékoztató kiadványok, a hulladékról való felelős gondolkodást segítő eszközök kerülnek kiosztásra, a zöldjátékok segítik a gyerekek körében a hulladékokról való felelős gondolkodás elterjedését. A projekttel érintett települések közül 2 darab 2000 fő feletti településen szükséges a nyertes Ajánlattevőnekrendezvényt tartania, településenként 1-1 alkalommal. Oktatási anyag összeállítása a projektterület óvodáinak és iskoláinak részére (3 db) A nyertes ajánlattevő feladata háromféle hulladékgazdálkodási tematikához kapcsolódó oktatási anyagösszeállítása és eljuttatása digitálisan a projekttel érintett települések valamennyi óvodájába, általánosiskolájába és középiskolájába. Ismeretterjesztő anyag, illetve tájékoztató műsor, cikk összeállítása és szerepeltetése a helyi médiában (3db) Egy darab ismeretterjesztő, tájékoztató cikk összeállítása és szerepeltetése a helyi nyomtatott sajtóban. Egydarab ismeretterjesztő, tájékoztató rádiós műsor összeállítása és szerepeltetése 3 db helyi rádióban. Egy darabismeretterjesztő, tájékoztató televíziós műsor összeállítása és szerepeltetése 2 db helyi televízióban. Ismeretterjesztő anyag, kiadvány összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére (1 db) A nyertes ajánlattevő feladata egy darab, a hulladékgazdálkodás tematikájához kapcsolódó ismeretterjesztőkiadvány összeállítása és eljuttatása a projektterület háztartásai részére. Rendezvényekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő szóróanyag elkészítése A nyertes ajánlattevő feladat a rendezvényekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő szórólap elkészítéseújrahasznosított papírra nyomtatva, A5 méretben (4+4 szín, ofszetpapír), mely adott rendezvényhez kötődőenszemléletformálással kapcsolatos érdeklődés felkeltésére alkalmas információkat tartalmaz. (programonként akistérségek esetében 500 db, nagyvárosokban legalább 1000 db) Célok, üzenetek: - az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, aszelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságánaknövelése, - kevesebb hulladéktermeléssel, több komposztálással és szelektív hulladékgyűjtéssel, - fogyasztói szokások megváltoztatása, tudatos vásárlók nevelése (pl. az élelmiszerek vásárlása soránügyeljünk a túlcsomagolt termékek elkerülésére, válasszunk betétdíjas termékeket), ezzel hozzájárulunk ahulladékkeletkezés megelőzéséhez. Ügyeljünk arra, hogy ne vásároljunk több élelmiszert, mint amennyitelfogyasztunk, ezzel nem csak a saját háztartásunkban akadályozzuk meg a hulladéktermelést, hanem azelőállítás során is 7

8 - szelektíven gyűjtött hulladékok sorsának ismertetése: begyűjtés módja (pl. a szelektíven gyűjtött hulladéknem kerül a lerakóra), a szelektív hulladékok feldolgozási módjainak és az előállított másodnyersanyagokbemutatása, a megtakarított források (alapanyag, energia) bemutatása, - az új hulladékgazdálkodási formák használatának megismertetése a lakossággal - házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása: - egy helyen kerül gyűjtésre a papír, műanyag és fém hulladék, ez hogyan lehetséges (ld. válogatóművekbenszétválogatják a hulladékot anyagfajták szerint), - zöldhulladékok gyűjtése, mely hulladékok kerülhetnek ilyen módon gyűjtésre, mi a teendő és milyenformában tudja fogadni a szolgáltató a hulladékot (pl. méretbeli korlátozások), - házi komposztálók alkalmazásának módja, mely hulladékok kerülhetnek komposztálásra, mi a teendő azöldhulladékkal a komposztálás érdekében, azaz a komposztálás módjának bemutatása, ismertetése, mennyiidő alatt képződik és mire alkalmazható a házilag előállított komposzt, - újrahasználati központok használatának bemutatása, mely tárgyakat fogadnak milyen feltételekkel ahulladékudvarok. A szemléletformálással kapcsolatos részletes feladatokat a dokumentáció tartalmazza. 2. rész: A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld RegionálisHulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén elnevezésű(keop-1.1.1/2f/ azonosító számú) projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása,pr tevékenység ellátása a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint: A feladat ellátásához a tájékoztatás során használt eszközök: A Projekt előkészítése során - kommunikációs terv készítése (1 db); - sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése, igény esetén projektlátogatás szervezéseújságírók számára (a szerződés időtartama alatt); - nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése ( db); - internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) létrehozása, illetve folyamatos működtetése,frissítése (W3C szabvány szerint, infokommunikációsan akadálymentes) (a szerződés időtartama alatt); A Projekt megvalósítása során - lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése (5 db) - sajtóközlemény kiküldése a projekt és létesítmény elemeinek indításáról (1 db) és a hozzájuk kapcsolódósajtómegjelenések összegyűjtése (a szerződés időtartama alatt); - sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez pl.: alapkőletétel, egyes beruházásifázisok befejezése, átadások) (10 db); - A típusú hirdetőtábla (1 db) gyártása és telepítése; - B típusú hirdetőtábla (9 db) gyártása és telepítése; - fotódokumentáció (mindegyik létesítményről a munkálatok kezdése előtt és a munkálatok befejeztével,valamint a munkálatok közben) (15 alkalom). A Projekt megvalósítását követően - sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (1 db); - sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról (1 db) és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem fizetettmegjelenés) (a szerződés időtartama alatt); - eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése ( db); 8

9 - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (1 db). - D típusú emlékeztető tábla (10 db); A részletes feladatokat a dokumentáció tartalmazza A projektben érintett lakosság 86 településen fő. A projekt becsült összberuházási értéke: HUF. Becsült érték áfa nélkül: HUF II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S /11/08 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/06 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 9

10 VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) x VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: II.3 A következő helyett: 150 nap Helyesen: 120 nap A szöveg módosítandó része: III.2.3 alkalmassági minimumkövetelmény M.1 pontja 2. rész esetében: A következő helyett: 10

11 A 2. rész (Nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása) esetében a.). Legalább 1 db kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely magába foglalta az alábbifeladatok teljesítését: - kommunikációs terv elkészítése; db nyomdai kiadvány tervezése és gyártása; - 3 db roll up tervezése és gyártása; - 5 db rendezvény szervezése. Helyesen: A 2. rész (Nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység ellátása) esetében a.). Legalább 1 db kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely magába foglalta az alábbifeladatok teljesítését: - kommunikációs terv elkészítése; db nyomdai kiadvány tervezése és gyártása; - 3 db roll up vagy molino tervezése és gyártása; - 5 db rendezvény szervezése. A szöveg módosítandó része: VI.3.26.) A következő helyett: 26) Nyertes ajánlattevő a feladatát ig -amely a Projekt lezárásának Támogatási szerződésbenrögzített időpontja -, de legkésőbb ill. legalább a Projekt zárásáig végzi Helyesen: 26) Nyertes ajánlattevő a feladatát 120 napig, azaz ig -amely a Projekt lezárásának Támogatási szerződésben rögzített időpontja -, de legkésőbb ill. legalább a Projekt lezárásáig végzi. VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: IV.3.3, IV.3.4, IV.3.8 A következő helyett: 2014/12/22 (nap/hónap/év) 11 : 00 (időpont ) Helyesen: 2015/01/12 (nap/hónap/év) 11 : 00 (időpont ) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) 11

12 Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Ajánlatkérő a módosításokat a dokumentáción is megfelelően átvezeti. Ajánlatkérő a módosított dokumentációt valamennyi eljárás iránt érdeklődő szervezet részére megküldi a jelen módosító hirdetmény közzététele napján. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/12/13 (nap/hónap/év) 12

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi műanyag csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében

Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Kék pólók beszerzése MÁV Csoport részére adásvételi keretszerződés keretében. A keretszerződés

Részletesebben

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Visszavonás - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés - Betegélelmezési szolgáltatás nyújtása a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "Semmelweis Egyetemen keletkező vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosítása, eseti csomagolás és veszélyes áru jelölések

Részletesebben

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra

Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Földgáz beszerzése a 2015. július 01-től 2016. június 30-ig tartó időszakra Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 A Magyar Földgáztároló Zrt. részére technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/90 Keretmegállapodás keretében a KÖZOP-hoz illeszkedő projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatásitevékenység ellátása a magyar-román és a magyar-szlovák határszakaszokon - ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési

Részletesebben

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása

Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése tárgyú részvételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/131 Keretmegállapodás a közös ajánlatkérő tagok részére mobil

Részletesebben

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 4611/Veszprém/2014 - Különféle orvosi műszerek és eszközök beszerzése - TIOP 2.2.5-09/1-2010-0006 Témafelelős: Kelety Gábor Igazgató Telefonszám: 237-1150 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Adásvételi

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Mósodító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.) komplex gépészeti korszerűsítése: Termálvízellátás, hidegvízellátás, vízgépház,

Részletesebben

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére

Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Szállítási keretszerződés egy- és háromfázisú, hatásos, közvetlen csatlakozású hagyományos és előrefizetős villamos fogyasztásmérők beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében

KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Miskolc és Térsége Települési

Részletesebben

Hirdetmény visszavonása

Hirdetmény visszavonása Hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 1. rész: 3 db 16 m3-es hulladékgyűjtő jármű, 1 db konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1 db pótkocsi 2. rész: 1 db hidraulikus homlokrakodó

Részletesebben

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása

ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása ED-rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan különféle informatikai eszközök megrendelése - ajánlati felhívás 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Szállítási szerződés az ED-rendszer bevezetéséhez

Részletesebben

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére

Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Egyen-formaruhák beszerzése a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 A keretszerződés 974 800 000 HUF + ÁFA összegben kerül megkötésre. Ajánlatkérők fenntartják a jogot,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a TED 2016/S 009-011177 és KÉ-27617/2015 számú hirdetményei módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 1 Beszerzés

Részletesebben

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 Lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák emblémával, felirattal, 100 L méret: 2*150*400*1000 (mm) - 100 db/gyűjtőzsák

Részletesebben

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása

Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Különféle kisgépek beszerzése a pályavasút működtetéséhez - ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Ssz. Gép megnevezése, darab 1 Benzinmotoros aláverő-bontókalapács

Részletesebben

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében.

MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. MÁV_Háztartás-vegyipari termékek adásvétele letéti raktárszerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/20 Háztartás vegyipari termékek keretösszege: nettó: 300 000 000 HUF -40%% értékbeli eltéréssel.

Részletesebben

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138

Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Mód - VOLÁNBUSZ Zrt. - Turista kivitelű autóbuszok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés turista kivitelű autóbuszok beszerzésére. Adásvételi szerződés turista

Részletesebben

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése

Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Új és használt gépjárművek bérlete, teljes körű flottaüzemeltetés és kapcsolódó gépjármű- nyilvántartó szoftver működtetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 A) Összesen 838 db új vagy használt gépjármű

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 128. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 128 Városi Kórház Keszthely Szolgáltatással vegyes

Részletesebben

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - KEOP eszközbeszerzés - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 1 Beszerzés tárgya: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosítószámú, A REGIO-KOM

Részletesebben

CNG gáztender korrigendum

CNG gáztender korrigendum CNG gáztender korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 41 db CNG üzemű helyi személyszállítást végző autóbuszainak ellátásához keres CNG üzemanyag ellátásra Ajánlattevőt úgy, hogy a nyertes Ajánlattevő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak (EWC 200136, EWC 160214, EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 160216)

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A MÁV-START Zrt. 25 db 480 sorozatú villamos mozdonyába ERTMS/ETCS Level 2. típusú fedélzeti berendezés szállítása, a nemzeti biztosító (B osztályú) rendszerekhez történő hozzárendelése, üzembe helyezése

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (Takarítási szolgáltatások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein (23.762 nm) teljes körű általános és egészségügyi

Részletesebben

Könyvkiadás-módosítás2

Könyvkiadás-módosítás2 Könyvkiadás-módosítás2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Keretmegállapodás megkötése hagyományos és elektronikus formátumú könyvkiadási szolgáltatás (egyetemi tankönyvek, jegyzetek, oktatási és kutatási

Részletesebben

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013.

Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Munka- és védőruha valamint munkavédelmi lábbeli beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Ajánlatkérő szállítási keretszerződést kíván kötni, az alábbiak szerinti három részajánlat vonatkozásában:

Részletesebben

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum

Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1 Beszerzés tárgya: Építési engedélyezési eljárás

Részletesebben

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5

Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Visszavonás_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésében

Részletesebben

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1.

Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Szakértői szolgáltatás beszerzése a referenciaintézményi minősítésre bejelentkezett intézmények minősítése érdekében- Korrigendum 1. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/16 Szakértői szolgáltatás beszerzése

Részletesebben

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14

KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése Ajánlatí felhívás módosítás T-208/14 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 KMG és Csonka kompresszorok beszerzése 537 db / 36 hónap mennyiségben. A fentiekben meghatározott

Részletesebben

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1)

(SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) (SG-883) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és bővítése - módosítás (1) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/131 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény

A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái - módosító hirdetmény "A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítási munkái" - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapesti II. és III.

Részletesebben

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99

Eszközbeszerzés - visszavonás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Eszközbeszerzés - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 1 Beszerzés tárgya: 01. rész: Információ technológiai eszközök 1 darab új számítógép (komplett asztali pc) 1 darab új multifunkcionalis

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben

Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Korringendum - Különféle élelmiszerek beszerzése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Vonatkozó jogszabályok szerinti minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszerek beszerzése 7 részben a

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása

Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei részére textiltermékek gyártása, szállítása tárgyú ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Semmelweis Egyetem egészségügyi intézményei

Részletesebben

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében

Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási feltételeinek racionalizálása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Az Almási Balogh Pál Kórház infrastrukturafejlesztése szolgáltatási

Részletesebben

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Újbuda - Parkolás - Karbantartás - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén a fizető parkolási

Részletesebben

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR

Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Radiológiai berendezések beszerzése - KORR Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Adásvételi szerződés a Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban elnevezésű TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Adásvételi szerződés az ajánlatkérő által Szállítójárművek és felépítmények beszerzése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 iktatószámú, Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Szállítási szerződés keretében a Hernád völgye hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel elnevezésű KEOP-1.1.1/C/13-2013-0042 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan komposztáló ládák és hulladékgyűjtő edények beszerzése szállítási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum

Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Laboratóriumi reagensek beszerzése gépkihelyezéssel korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 2 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között laboratóriumi reagens szállítása és a

Részletesebben

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése

MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése MÁV Csoport hálózati szintű munka-, védőruházat körébe tartozó munka- és védőruházati termékek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13 A keretszerződés 484.707.549,- Ft + ÁFA összegben kerül megkötésre.

Részletesebben

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére

Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Korrigendum-Tetra rádiók beszerzése-országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 -Tetra kézi rádió - 100 db Egy készlet tartalma: 1 db Tetra kézi rádió 1 db antenna 2 db akkumulátor

Részletesebben

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Visszavonás - DRV - Mobil. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Visszavonás - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 1 Beszerzés tárgya: Mobilkommunikációs szolgáltatások beszerzése (A mobil távközlési szolgáltatás a nyílt mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott

Részletesebben

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Ajánlati felhívás hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására, az alábbi - részenként

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hatékony árvízvédelem Vácon Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében. tájékozatató

Részletesebben

Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Korrigendum - Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására Korrigendum - "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 1. rész: Kukás felépítmény

Részletesebben

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 5 db személygépkocsi határidős adásvétele (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: 5 darab személygépkocsi beszerzése. A BESZERZENDŐ

Részletesebben

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. )

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosítószámú

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 KEF Irányító és Logisztikai Központ kiviteli terveinek elkészítése és a beruházás kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú felhívásban a benyújtási határidő módosítása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben

az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben az ajánlatkérő kezelésében lévő egyes ingatlanok komplex üzemeltetése és takarítása két részteljesítésben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 "Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 azonosító számú projekt keretében a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel

Részletesebben

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68

közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 közcélú zöldterületek felmérésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületekintegrált,

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400ágyas klinika felújításának keretében - 3- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70 Szerződés típusa: Adásvételi szerződés. Szerződés

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás

Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Gépjárművek karbantartása/2014. - 4. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/41 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása,

Részletesebben

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása

SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása SAP támogatás/2012. - eljárást megindító hirdetmény 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/122 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérőnél üzembe helyezett

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105

Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 Sándorfalva-Szatymaz - szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna kiépítése - módosító hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Sándorfalva Szatymaz települési

Részletesebben

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi_korrigendum 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 1 Beszerzés tárgya: 1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi eszközök beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0029 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Vállalkozási szerződés a 76. sz. főút 11,5t-s burkolat-megerősítés a 27+217-53+933 km sz. közötti szakasz - kiegészítő munkák tervezése, engedélyeztetése és építése tárgyában - korrigendum Közbeszerzési

Részletesebben

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71

Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban fixen telepített markoló beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 1 Beszerzés tárgya: Hajók ki- és berakodását szolgáló, kikötői üzemidőszakban

Részletesebben

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában

Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Korrigendum - Keretszerződés irodabútorok és egyéb kiegészítő bútorok szállítása tárgyában a Kormányablakok egységes arculatának megvalósításában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74

kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 kormányzati médiamonitoring szolgáltatás (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 1 Beszerzés tárgya: Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97

Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 Ajánlati felhívás módosítása K-0133-H/2014 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/97 1 Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet

Részletesebben

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai Kft-nél hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 1 Beszerzés tárgya: Élelmiszer és kellékanyag beszerzés a Miskolci Turisztikai

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Hang-, fény- és vizuáltechnikai eszközök beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a Várkert Bazár fejlesztése című projekt keretében - visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/74 Hang-, fény-

Részletesebben

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum)

orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) orvosi gépek és műszerek beszerzése a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projektben (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 TIOP 2.2.6. projekt, eszközbeszerzés, 2.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Szent

Részletesebben

Gépjárművek karbantartása/2014.

Gépjárművek karbantartása/2014. Gépjárművek karbantartása/2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő telephelyein megtalálható saját tulajdonú gépjárműveinek karbantartása, javítása, alkatrész

Részletesebben

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76

Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Korrigendum - Energiamegtakarítást célzó, röntgen diagnosztikai berendezések beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 1 Beszerzés tárgya: Tárgya: KEOP 5.6.0/E/15 azonosító számú Egészségügyi

Részletesebben

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Adásvételi szerződés bioanalitikus (labor) eszközök beszerzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: 1. Gázkromatográf (1 darab) 2. Gőztér mintaadagoló

Részletesebben

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 DDOP-2.1.1/H-12-2012-0004 azonosítószámú pályázatának keretében: eszközszállítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Balatonmária Szépség és Egészségcentrum

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, a Szent Ferenc kórházrészen, valamint a diósgyőri telephelyen teljes körű takarítási feladatok ellátása- 2. számú módosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése.

Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Selye János Kórház és Rendelőintézet részére TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0036 pályázat keretében történő orvosi eszköz beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114 1 Adásvételi szerződés a Selye János

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás

Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Adásvételi szerződés keretében a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosító jelű projektben orvosi műszerek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Adásvételi szerződés keretében A súlyponti

Részletesebben

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével

Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Csontsebészeti implantátumok 12 hónapra konszignációs raktár üzemeltetésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Rész Megnevezés Mennyiség (db) I. Alátétek 470 II. Corticalis csavarok 2 128 III. Spongiosa

Részletesebben

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása

Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Korrigendum-Fővárosi Vízművek Zrt.által üzemeltetett BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű karbantartása és hibaelhárítása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/31 1 Beszerzés tárgya: Karbantartási

Részletesebben

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

MÓD_II_BAZ_Eszköz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 MÓD_II_BAZ_Eszköz Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Adásvételi szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 jelű projekt keretében megvalósuló, medikai bútorok és rozsdamentes berendezések (mobíliák) beszerzésére- Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Részletesebben

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.

KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. KORR- Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 1. rész Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosító hirdetmény_ Vasúti személykocsi szekrényváz gyártásához szükséges gépek és eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében Szolnok Vasútijármű Javítási telephelyre Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.

Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15. Egyedi adásvételi szerződés keretében Közúti járművek szállítása ( Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15.)MÓD-1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 1 Beszerzés tárgya: A szerődés

Részletesebben

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106

PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 PAMOK bútorbeszerzés Ajánlati felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 1 Beszerzés tárgya: Összesen 3790 db, különféle bútor szállítása, szerelése, üzembe helyezése az alábbiak szerint:

Részletesebben

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Módosítás - 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: eljes mennyiség: Közbeszerzés tárgya: 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115

Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 Orvosi műszerek beszerzése - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/115 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlati kör: Radiológiai berendezések: - 1 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM - Az Iseum Savariense kiállítás installációinak és berendezéseinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670.

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670. EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben