Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program"

Átírás

1 Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Pedagógiai művelődési program 2010

2 PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 5 2. JOGI STÁTUS ALAPÍTÓ OKIRAT ( MELLÉKLET ) 5 1. BEVEZETŐ 3 2. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK 4 3. JOGI STÁTUSZ Az óvodai nevelés helyi rendszer Alapelveink Céljaink 8 4. GYERMEKKÉPÜNK Óvodakép: Helyzetelemzés Értékeink és céljaink az igények tükrében AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az egyéni bánásmód a közösségben Hagyományaink és ünnepeink Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Az óvoda kapcsolatai AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék 26 2

3 7.2. Mese, vers Ének- zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka A mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Horvát kisebbségi nyelvoktatás A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE SZÜLŐI IGÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK GYERMEKVÉDELEM A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÓVODAI NEVELÉSE ESZKÖZRENDSZER LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK HELYZETELEMZÉS Az iskola működésének tárgyi, személyi feltételei Az iskola helyi sajátosságai A képzés szerkezete és a tanulás szervezeti formái Hagyomány és kapcsolatrendszer KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK, PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK A KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLJAI AZ ISKOLA ÉRTÉKEI, CÉL- ÉS FELADATRENDSZER, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Értékek, célok, feladatok a TÁMOP pályázat Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 24 feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését és az esélyegyenlőséget segítő tevékenységek 37 3

4 Napközi otthon, tanulószoba, menza A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztő szerepe A könyvtár szerepe A hagyományok szerepe AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM, A MINDENNAPOS TESTEDZÉS PROGRAMJA Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A mindennapi testedzés programja Az iskolai környezeti nevelés programja Az iskolai egészségnevelés programja ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN Tanulói részvétel, diákönkormányzat Az iskola és a szülői ház kapcsolata KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG Helyzetelemzés Célok, feladatok, tevékenységek FELTÉTELEK MELLÉKLETEK 94 Összesítő kimutatás az eszközhiány jegyzékének alakulásáról 94 A TÁMOP pályázat keretében beszerzett taneszközök 96 4

5 A Szentistváni ÁMK nevelőtestülete szeptember 1 től részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP /08/ Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben pályázat megvalósításában. Ennek értelmében átdolgozásra került az intézmény Pedagógiai Művelődési Programja, amely szervezetileg és tartalmilag igazodik a törvényi szabályozáshoz, ugyanakkor az intézmény jó hagyományaira, a nevelő oktató munka tapasztalataira, a partneri elégedettség méréseinek eredményeire támaszkodva fogalmazza meg az új oktatási és nevelési célokat, feladatokat. A módosításokat a Pedagógiai - Művelődési Programban kék betűkkel jelöljük. Baja, április 30.. Osztrogonácz József igazgató 5

6 1. BEVEZETŐ Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Marie Curie) Intézményünk kétszáz éves múltra tekint vissza. A vert földből készült, olajos padlózatú, hiányos bútorzatú egy tantermes iskolából a XX. század végére több épületből álló, tornacsarnokkal és számítástechnikai termekkel rendelkező, két tagóvodát is magáénak tudó oktatási intézmény lett, mely küzd a kor minden bajával és próbálja kihasználni az adott lehetőségeket. Az egykor itt dolgozó iskolamesterek, nótáriusok, kántortanítók gazdag hagyományt bíztak az utókorra, amit nekünk, a ma élő pedagógusoknak tisztelnünk és ápolnunk kell. Tovább kell vinnünk a sokszor nehézségekkel, nyomorral, értetlenséggel küzdő elődeink példás munkásságát, emberségét, gyermekszeretetét. Nekik köszönhető, hogy mezítlábas, vászontarisznyás, palatáblás kisdiákból, tudományokban jártas, számítógépet kezelni tudó, okos, értelmes gyermek lett. Az elmúlt esztendőkben Magyarországon több emberöltőnyi változást éltünk át. Úgy gondoljuk, hogy az iskolarendszer változtatásra szorul, mert mind kevésbé szolgálja a jövőt, gyermekeink és az ország jövőjét. Nem gyermekeinknek kell megváltozniuk, hogy megfeleljenek az iskola igényeinek, hanem az iskolának kell változnia, hogy valóban alkalmas legyen gyermekeink sokirányú és egyenként eltérő képességeinek kibontakoztatására. Pedagógusaink számára kihívást jelentenek ezek a feladatok, s bízunk benne, hogy a jövő iskolája valóban a gyerekek érdekeit szolgálja. A 2009/2010 tanévtől intézményünkben meghatározó jelentőségű feltétel rendszerbeli, illetve ezzel összefüggésben tartalmi változás következett be. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " pályázat keretén belül, teljes intézményi szinten megvalósul a kompetencia alapú oktatási programcsomagok implementációja, új tanulásszervezési eljárások bevezetése, ehhez kapcsolódóan a kollégák szakmai felkészítése, és a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök, oktatási segédanyagok beszerzése. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT ( MELLÉKLETBEN)

7 3. AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 3.1. BEVEZETŐ Intézményünk a Szentistváni Általános Művelődési Központ. Intézményegységenként az óvodák 2 épületben találhatók. - Bernhart Sándor Utcai Óvoda - Templom Utcai Óvoda Az alábbi program mind a 2 óvoda egységes alapdokumentuma PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni, és fülével hallani. Meg kell tanulnunk a gyermek élményvilágának szintjén beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítsük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben ésszerű szabályok között a gyermek felelőssége is kicsírázik. (Mérei Ferenc) 7

8 3.3. JOGI STÁTUSZ Az intézmény neve: Szentistváni Általános Művelődési Központ Az intézmény címe: Baja, Bernhart Sándor utca 94. Baja, Templom utca 15. Az intézmény típusa: tagóvodák Az óvodai csoportok száma: 8 Férőhelyek száma: 200 Alapítója: Baja Város Képviselő Testülete Alaptevékenység, szakfeladat: Óvodai nevelés Alkalmassá tétel az iskolai élet elkezdésére Gyermekétkeztetés Feladatellátást szolgáló vagyon: az önkormányzati ingatlan vagyonkatesztere az intézményi leltár szerint 8

9 Az óvodai nevelés helyi rendszere: Az óvodai nevelés célja Az óvodai nevelés fő feladatai A nevelés- fejlesztés fő eszközei Egészséges Személyi, életmódra tárgyi, nevelés környezeti feltételek Szocializáció az érzelmi A tevékenységek kerete: A nevelési biztonság folyamat eszközeivel tervezése A 1. Játék N N 2. Mese-vers E Y 3. Ének-zene V A 4. Rajzolás, E N mintázás, L Y kézimunka É E 5. Mozgás S L 6. A külső világ V tevékeny I megismerése 7. Munka jellegű tevékenységek 8. Tanulás A fejlődés várható főbb jellemzői óvodás kor végére 9

10 Alapelveink: - Első és legfontosabb alapelvünk, hogy nevelőtestületünk minden tagja kivétel nélkül ismerje az óvodai nevelés országos irányelveit, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit és a Templom utcai óvoda, mint horvát nyelvet oktató óvoda, ismerje a Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit is. - Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapelve és célja csak az lehet, amelyet mindannyian elfogadunk. - Tiszteletben kell tartanunk a szabadságjogokat, a gyermeki jogokat, valamint a hazai nevelési hagyományokat az egyenlő hozzáférés biztosításával. - Mivel a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelezettsége, a mi feladatunk ennek kiegészítése, segítenünk kell a gyermeki személyiségfejlődést, egyéni képességeinek kibontakozását. - Óvodai nevelőmunkánkat tudatosan kell tervezni és végezni. - Munkánk során nagy figyelmet kell szentelnünk annak a felismerésnek, hogy a gyermekek biológiai érése nem egy időben megy végbe, ezért elengedhetetlen a differenciált bánásmód. - Oda kell figyelnünk minden egyes gyermek fejlettségi szintjére, haladási tempójára, és mindent el kell követnünk, hogy a gyengébb képességű gyermekeknek alkalmuk legyen a felzárkózásra. - Fontos, hogy az óvodában töltött idő alatt a gyermekek életkoruknak megfelelően tevékenykedhessenek, alkothassanak, s ezáltal sikerélményhez jussanak. - A motiváció egyértelműen a siker tartozéka. - Az eredményes munkánk feltétele, hogy a szülők rendszeres tájékoztatást kapjanak az óvodában folyó munkáról, s ezáltal segíthessék azt. - Elengedhetetlenül fontos, hogy az óvoda mentes legyen minden olyan személytől, eljárásmódtól, eszköztől, aki, vagy amely a gyermeki személyiség kibontakozását károsan befolyásolja. 10

11 Céljaink - Céljainkat csak a valós helyzet ismeretében és önismeretünk tükrében tervezhetjük. - Céljainkat csak a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, egyéni adottságaiból kiindulva tudjuk megvalósítani. - Biztosítani kell a gyermekek harmonikus fejlődését, elősegíteni személyiségének kibontakozását, segíteni a tehetséges gyermekek szakirányú fejlesztését, és lehetőséget kell teremteni a gyengébb képességű gyermekek felzárkóztatására. - Minden életkorban kettős feladatot kell megoldanunk: 1. az adott életkor feladatait 2. a következő életszakasz előkészítését - Fontos, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkörben töltsék napjaikat. - Napi tevékenységük során központi helyet foglaljon el a játék. Ehhez biztosítanunk kell a sokrétű tevékenységek lehetőségét, az egészséges környezet kialakítását. - Sokoldalú nevelőmunkánknak át kell fognia a gyermeki személyiség egészét, és az érzelmi (emocionális) biztonság burokrendszerében biztosítani kell mind a testi (szomatikus), mind az egészségügyi (mentális), mind a közösségi (szociális) fejlődést. - A családdal együtt felelősek vagyunk azért, hogy a gyermekek személyiségének alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai élet megkezdéséhez szükséges feltételeket. - Fontosnak tartjuk a megfelelő szokásrendszer kialakítását, mely nagymértékben elősegíti a sikeres iskolai tanulást. - El kell követnünk mindent annak érdekében, hogy a szülők értsék meg és legyenek tisztában azzal, hogy az iskolai élet elkezdésére alkalmas gyermeknek indokolatlan, sőt egyes esetekben hátrányos még egy évet az óvodában tölteni: fellazul a figyelme, érdektelen lesz a már ismert feladatok iránt, stb. - Ugyanilyen fontos szempontnak kell tekintenünk az elmaradott gyermekek felzárkóztatását is. Felelősségteljes döntés alapján kell alkalmaznunk a kompenzálást vagy a temporizálást. - A sajátos nevelési igényű gyermekeink számára gondoskodnunk kell a szükséges személyi és tárgyi környezetről. 11

12 3.4. GYERMEKKÉPÜNK Minden ember, minden gyermek személyiség. A személyiség részben öröklött, részben szerzett tulajdonságok integrációja. A gyermek közvetlen környezete, a külső ingerek, az őt érő különböző hatások nagymértékben befolyásolják személyiségének alakulását. A családi nevelés, az óvoda- család kapcsolata, az óvodai nevelés, a játék, a közösségi nevelés, az óvónő személyisége mind szerepet játszanak a gyermek adottságainak alakulásában. A fejlődés szempontjából döntő, hogy az első években milyen a családi légkör, a szülők egymáshoz és a gyermekhez való viszonya. A családi nevelés folytatója, kiegészítője 3 éves kor után az óvodai nevelés. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Szükséges, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, szeretetteljes légkör vegye körül. Tekintettel kell lennünk azokra a gyermekekre is, akik veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, magatartási, illetve személyiségzavaraik vannak. Mindig figyelembe vesszük a gyermek érzelmi állapotát. Alapozunk tevékenységközpontú magatartására. Nagy mozgásigényéhez biztosítjuk a megfelelő feltételeket, hogy mozgása harmonikussá, összerendezetté váljon. Legyen önálló, játékos, rendelkezzen kellő önbizalommal. Irányításunkkal szerezzen sok tapasztalatot és ismeretet környezetéről. Legyen érdeklődő és fogékony minden új iránt. Tudja ismereteit rendszerezni, bővíteni. Merjen kérdezni, legyen kreatív. Önálló alkotó tevékenysége legyen életkorának megfelelő. Ehhez kapjon mindig lehetőséget, hogy ezt kibontakoztathassa. Képzelete, fantáziája ne csak kizárólag óvodai környezetében irányuljon az esztétikai értékek felé, hanem családjában és tágabb környezetében is. A környezetében látott szép, a rendes, a tiszta, a harmonikus váltson ki belőle örömet, jó érzést. A különböző területeken szerezze meg azt a jártasságot, amelynek birtokában megfelelő eséllyel kezdheti meg iskolai tanulmányait. Erkölcsi magatartása feleljen meg a társadalmi, valamint közössége elvárásainak, és az ne okozzon zavart én- identitásának alakulásában, legyen befogadó. Próbálja meg elfogadni, hogy minden ember egyéniség és más. A közös játékok, sikerek hatására alakuljon ki más gyermekekkel pajtási kapcsolat, az összetartozás, a rokonszenv érzése. Segítse gyengébb képességű társait, legyen toleráns. 12

13 Figyeljen fel és fogadja el mások kiemelkedő képességeit is. Legyen a jó, a modell, az ügyes a többiek számára. Mindezek a tulajdonságok elősegítik a közösségbe való beilleszkedés, az alkalmazkodás képességét. A közösségi magatartás kialakulásának eredményeképpen fogadja el az irányítást. Alakuljon ki feladattudata, szabálytudata, aktív figyelme Óvodakép Helyzetelemzés Intézményünknek, a Szentistváni Általános Művelődési Központnak két tagóvodája van: - Bernhart Sándor Utcai Óvoda - Templom Utcai Óvoda szeptember 1-én a Templom utcai óvodát, és július 1-én a Bernhart S. utcai óvodát is az iskolához csatolták. Bernhart Sándor Utcai Óvoda Az intézmény a város peremterületén található, a város egyik legnagyobb óvodája, 4 csoporttal működik. Az óvoda 1980-ban létesült, MÁV-lakásokból alakították át az épületet. Az óvoda épülete négyszintes, alápincézett. A földszinten és az első emeleten két-két csoportszoba található kiszolgáló helyiségekkel, a második emeleten az ebédlő, melegítőkonyha mellékhelyiségekkel és az orvosi szoba található. A gyermekek többsége az óvoda környékéről jár ide, de vannak olyanok is, akiknek a belvárosban van a lakóhelye. A szülők többsége szakképzettséggel rendelkezik, kis százalékban vannak értelmiségi szülők. Az óvodában mindig van hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek, ők rendszeres megfigyelés alatt vannak. Templom Utcai Óvoda Az óvoda 1975-ben épült három csoportos óvodának ben egy szükség csoport kialakításával négy csoportossá vált. Ez az épület is a bajaszentistváni városrészben van, itt leginkább a horvát kisebbség élt, a nemzetiségi jelleg viszont fokozatosan megszűnt, ennek ellenére az óvodában kiemelkedő szerepet kap a bunyevác szokások ápolása. Itt is kevés az értelmiségi szülő, leginkább szakmunkás végzettségűek. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek folyamatos, rendszeres megfigyelés alatt vannak, állandó felügyelet mellett. Az óvoda nemzetiségi nyelvet oktató óvoda. 13

14 Értékeink és céljaink az igények tükrében Az óvodai nevelés célja, hogy biztosítsa a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit 3 éves kortól az iskolába lépésig (de legfeljebb abban a naptári évben, amelyben nyolcadik életévét betölti). Az óvoda és a szülő számára kötelező az 5 éves kortól való óvodai nevelés. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, illetve a gyámhatóság kezdeményezésére 3 éves kortól kötelező biztosítani az óvodai nevelést. Az óvodai nevelés funkciói: - óvó-védő - szociális - nevelő és személyiségfejlesztő Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is). Óvodai nevelésünkben fontos, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A nevelés lehetővé tegye és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását. Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodjanak. Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükséglet kielégítéséről az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor- specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és a fejlettségnek megfelelő- tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítanunk kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítanunk kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 14

15 3.5. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvoda a nevelőmunkáját különböző életmódszervezésben, meghatározott feladatrendszerrel végzi. Feladatai egymással összefüggő tevékenységek, amelyek biztosítják az óvodai nevelés megvalósulását, a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését. Ebben a folyamatban kettős feladatot kell megoldanunk: - az adott életszakasz feladatait - a következő életszakasz előkészítését Programunkat a helyi viszonyokra építve állítjuk össze, figyelembe véve a helyi társadalmi és természeti környezetet, az óvodák tárgyi és személyi feltételrendszerét, a gyermekek összetételét és fejlettségi szintjét. Az óvodai nevelés három alapvető feladata: 1. az egészséges életmód kialakítása 2. az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 3. az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Az óvodai nevelés megszervezésekor hangsúlyozottan kell biztosítani az érzelmi biztonságot, a széles értelemben vett tanulást, a testi, az értelmi és a közösségi nevelés (szocializáció) terén. Fontos, hogy a gyermekek kreativitása biztosított legyen. Tanulása tapasztalatszerzésből és cselekvésből induljon ki. A cselekvés motivációs háttere az egyéni fejlődési tempó szempontjából jelentős. Olyan szellemileg és fizikailag aktív gyermekek nevelését kell megalapoznunk, akik megfelelnek a velük szemben támasztott követelményeknek. Ennek a folyamatnak értő figyelemmel kísérése, a tudatosan tervezett munka az óvodapedagógusok kötelessége. Az egyéni különbségek elfogadásán alapuló nevelés óvodáinkban tevékenységközpontú, aktivizáló és motivációs rendszerű. Ezeknek az alapelveknek kell alárendelni nevelési módszerüket az óvodák valamennyi dolgozójának. Az óvodai dolgozók nevelési stílusa demokratikus, s a nevelési módszerek ennek alárendeltek. Így az óvodák munkarendje, a szokások a gyermekek szükségleteit és a szülők igényeit szolgálják. Az óvodákban dolgozó felnőttek kedves, derűs, segítő magatartásukkal is kifejezik, hogy az intézmény a gyermekekért van, és minden értük történik. 15

16 Egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermek testi képességei fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása - megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, óvodapedagógussal együttműködvespeciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az óvodába lépéskor a gyermekek különböző fejlettségi szinten vannak, és eltérő ütemben fejlődnek. Az a cél, hogy a gyermek saját cselekvőképességéhez viszonyítva eljuthasson az optimális szintre. Eközben nélkülözhetetlen az óvónő támogatása, bátorítása, hogy értékelje az elért eredményeket, és nem utolsósorban, hogy megteremtse a gyermekek önállóságának feltételeit. Az óvodába kerülő gyermek számára akár a családból, akár bölcsödéből jön az új életritmus, a tárgyi feltételek szokatlanok. A beilleszkedés, az alkalmazkodás nehézségeit éppen ezért természetesnek tartjuk. Az átmenetet a fokozatos beszoktatás, a tapintatos, segítő, türelmes bánásmód, a gyermek egyegy otthoni szokásának tudomásulvétele és elfogadása nagymértékben befolyásolja. Nagyon fontos a gondozási feladatok végzése közben a gyermek és az óvónő közti jó kapcsolat kialakítása. A gyermekeknek ilyenkor nagy szüksége van a testi közelségre (ölbe venni, simogatni, segíteni a saját maga kiszolgálásában, dicsérni, buzdítani, stb.). A testápolási műveletek végzése közben feltétlenül szükséges a gyermekekkel való kommunikálás, hisz ez a bensőséges kapcsolat kiépítését szolgálja. Egyéni igényüknek megfelelően segítséget kapnak öltözéskor, vetkőzéskor. Megtanulják saját holmijuk rendben tartását, önállósodnak. Az öltözőkben, az öltözőszekrényekben minden gyermek külön tudja tárolni személyes holmiját, ugyancsak a mosdóban, ahol meghatározott helyen tartja fogmosó felszerelését, használja törölközőjét. Az óvoda udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. A gyermekek mozgásigényének kielégítését, változatos mozgásformák szervezését teszi lehetővé. A felszerelések, a talajfelület szolgálják a különböző tevékenységeket. A füves terület gondozása, a homokozók homokjának naponkénti fellazítása, locsolása a technikai dolgozók napi feladata közé tartozik. 16

17 A virágos és veteményes kert az óvodák udvarán található, a sok fajta fa és bokor a természeti környezet védelmére való nevelésre ad kiváló alkalmat. Évszakonként más- más játékszerek, felszerelési tárgyak kerülnek ki az udvarra, melyek a sokoldalú tevékenységet szolgálják. Biztosítjuk számukra a labdákat, köteleket, homokozó játékokat, kerti szerszámokat, homokozó, ill. agyagozó asztalokat, szerepjátékok kellékeit, rollereket, stb. Ezek az eszközök növelik a gyermekek játékkedvét, változatos tevékenységekre késztetik őket. Az udvaron meg van a lehetőség arra, hogy testvéreikkel, barátaikkal játszhassanak. A mászókákat ügyességük függvényében használják. Az ivókútnál higiénikus körülmények között ihatnak. A nyári időszakban ebéd előtt zuhanyoznak a gyermekek, hogy felfrissülve, tisztán pihenhessenek. Edzésük szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a szabad levegőn való tartózkodást, amely télen sem maradhat el, csak megfelelő öltözékkel és mozgással kell párosulnia. A növekedés, a fejlődés egyik legfontosabb feltétele a helyes táplálkozás. Napközis gyermekeink az óvodában napi háromszori étkezéssel a tápanyagszükségletük jelentős részét megkapják. Fontos, hogy a számukra szokatlan ételekkel is ismerkedjenek meg, kóstolják meg, fogadják el, hogy megfelelő arányú fehérje, szénhidrát, ásványi só, vitamin., zsiradékok, tejtermékek, gyümölcs segítse egészséges fejlődésüket. Fontos feladat az étkezések kultúrált lebonyolítása. A gyermekek alvásszükséglete kielégítésének egy része az óvodára hárul. Jól szellőztetett csoportszobákban, kényelmes hálóruhákban nyugodt körülmények között alhatnak, pihenhetnek. Alvásidejüket életkori sajátosságaik figyelembevételével a napirendben határozzuk meg. Sikerkritériumok: (óvodáskor végére) - testileg, lelkileg váljanak éretté - tisztálkodásban, öltözködésben, WC-használatban, étkezésben váljanak önállóvá - váljon igényükké a mozgás, a levegőzés, az edzés, a pihenés - szülők elégedettsége 70% legyen (kérdőíves felmérés) Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása Az óvodás gyermek érzelmi vezéreltségű. Az őt körülvevő tárgyi és személyi környezetnek éppen ezért nagy jelentősége van. Igen jelentős a család szerepe, hiszen elsőként formálja a gyermeket. Ezek a hatások többnyire spontán jellegűek, nem tudatosan tervezettek. Ezzel szemben az óvoda tudatosan alakítja azokat a nevelő hatásokat, amelyekre a társas érintkezésben, a kapcsolatok kialakításában a gyermeknek szüksége van. Mivel a gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezeket az érzelmi igényeket kell kielégítenünk, erről az oldalról kell a gyermeket megközelítenünk. 17

18 Az atmoszféra, amelyben a gyermek él, nyújtson biztonságérzetet, védettséget, otthonosságot és kiegyensúlyozott, szeretettel teli légkört, mert csak ilyen körülmények között képes kezdeményezni, környezete iránt érdeklődést mutatni. Megértéssel kell fogadnunk a gyermek egyéni igényeit. Törekednünk kell a harmonikus alaphangulat kialakítására, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. Lényeges, hogy az óvodapedagógus-gyermek, gyermek- dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Ez az érzelmi kötődés megkönnyíti az óvodapedagógus helyzetét a nevelési feladatokban. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek. A hatékony érzelmi nevelés feltétele, hogy a gyermek már ismerje a körülötte lévő felnőtteket, gyermekeket, derűs légkörben, jól, biztonságban érezze magát. Fő feladatainknak tartjuk, hogy fejlesszük: - a szeretet és kötődés képességét - a mások iránti tisztelet képességét - az érzelmek kifejezőképességét - az ösztönök és érzelmek tudatos irányítását - az erkölcsi tulajdonságokat (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) - akaratának fejlődését (önfegyelem, feladattudat, kitartás, szabálytudat) - a szokás- és normarendszerének megalapozását. Alkalmat kell teremtenünk, hogy rácsodálkozhasson a természeti és társadalmi környezetben mutatkozó szépre, tisztelje és becsülje azt (séták, kirándulások, képek, stb.). Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. Óvja a természetet és az értékeket. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek ( pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. Sikerkritériumok: (óvodás kor végére) - tudjanak a szabályokhoz alkalmazkodni - alakuljon ki felelősségérzetük - tudjanak kapcsolatot teremteni társaikkal és a felnőttekkel - tudják késleltetni szükségleteik kielégítését - a szülők elégedettsége 70% legyen (kérdőíves felmérés) Egyéni bánásmód a közösségben 18

19 A gyermekek sokfélék, különböznek egymástól. Minden gyermek egy-egy személyiség, különböző testi fejlettséggel, más-más idegrendszeri sajátosságokkal, különböző nyelvi kifejezőkészséggel rendelkeznek. Hogy ezek a gyermekek egy közösség tagjává válhassanak, szükségük van egyéni bánásmódra. Figyelembe kell vennünk az egyéni különbségeket, az eltérő fejlettségi szintet, az eltérő értelmi képességeket, az esetleges érzelmi kiegyensúlyozatlanságot. Egyéni bánásmóddal kell korrigálnunk az eltérő külsejű kisgyermekek védelmét. Az ilyen gyermek nem lehet gúny vagy megalázás tárgya. Észre kell vennünk azt is, ha valaki valamiben ügyes, és elő kell segítenünk, hogy ügyessége észrevehető legyen. Nem minden gyermek reagál egyformán a társak közeledésére. Vannak csendesebb, visszafogottabb gyermekek, vannak ügyetlenebbek. Ezekkel a gyermekekkel különösen megértőnek kell lennünk, keresni kell azt a céltudatos nevelési eljárást, amely segíti közösségbe való beilleszkedésüket. Méltányoljuk, hogy minden gyermek másban tud ügyes lenni, s ezt a felismerést elfogadtatjuk a gyermekekkel. A szótlan gyermekekkel a bensőséges beszéd érzelmi ráhatásával fogadtatjuk el a segítő szándékunkat. Segítsünk a gyermekeknek abban, hogy merjen nyilatkozni. A lassúbb értelmi fejlődésű gyermekeket azon a területen segítjük, ahol a lassúbb fejlődés tapasztalható. Mindig támaszkodjunk a gyermektársakra, akik ösztönzően hathatnak minden gyermekre. A kiemelkedő képességű gyermekeket tovább fejlesztjük. Képességeiket figyelembe véve adunk nekik olyan feladatokat, amely tovább aktivizálja őket, de odafigyelünk a túlzott dicséretre, a sztárhelyzet veszélyére, amely a közösség kialakulása szempontjából sem kívánatos. Figyelemmel kísérjük azokat a gyermekeket, akik önbizalomhiánnyal küszködnek, de az olyanokat is, akik talpraesettek, feladatvállalók. Azokat, akik félelemmel látnak neki a feladatoknak, vagy megtorpannak esetleges kudarc után, ők is rászorulnak az egyéni bánásmódra. A félénk, visszahúzódó, szorongó gyermekek gátlásaik miatt nem tudnak eredményt felmutatni, ezért tapintatos közeledéssel segítjük elő szorongásuk oldódását. A túl mozgékony gyermekek tevékenységét megszervezzük. A dacos gyermekekkel nyugodtan, következetesen bánunk. A bohóckodó gyermeknél lehetőséget teremtünk, hogy képességét hasznosan tudja érvényesíteni. Éreztetjük vele, hogy más módon is tud érvényesülni. A passzív gyermekeknél törekszünk arra, hogy ne maradjon túlságosan alárendelt szerepben. Fontos, hogy az óvónő próbálja meg a gyermekeket érzelmileg elfogadni, fokozatosan bevonni a gyermeket a közösség számára hasznos tevékenységbe. Sikerkritériumok: (óvodáskor végére) 19

20 - rendelkezzenek megfelelő önérvényesítési formákkal - fogadják el egymást - a szülők elégedettsége70% legyen (kérdőíves felmérés) Hagyományaink és ünnepeink Minden ünnep egy lehetőség az óvoda egyéni arculatának megteremtésére. Hogy mit, hogyan ünnepelünk, milyen szellemben, milyen előkészítésben készülünk az adott ünnepre, sok mindent elárul az óvoda nevelőközösségének munkájáról, beállítottságáról. A hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet. Erősíti az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmaguk megmérettetésében, önbizalmuk fokozásában. A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk jellemző mozzanatokkal, intimitásokkal bírnak. Megfelelően, kellően átgondolt szervezéssel az ünnep, még inkább az ünnepi előkészületek maradandó, örömteli élménnyé válnak gyermekeink életében. Az ünnepek előtti időszak lehetőséget ad a sokfajta tevékenységre, melyek fokozzák a kreativitást. Az ünnep erősíti a közösségi érzést, esztétikai élményt nyújt, erősíti szeretteikhez való kötődésüket. Kiváló alkalom a csoporton belüli közösségi érzések alakulásának, a gyermekek közötti együttműködésnek, a kommunikáció gyakorlásának. Ha a terem díszítésébe is bevonjuk őket, lehetőséget adunk nekik arra, hogy örüljenek annak, aminek a létrehozásában részük van. Az ajándékkészítés, a dekorációkészítés során sokszínűen tevékenykedhetnek a gyermekek. Hogy milyen ajándékot fogunk készíteni, azt közösen határozzuk el a gyermekekkel. A nagyobb csoportokban akár saját ízlést követve (2-3 ötlet alapján) készíthet mindenki más-más ajándékot. Az ünnepélyeken használt eszközeink esztétikusak, ezeket a későbbiek során is használhatják a gyerekek. AZ ilyen rendezvényeken általában a közös szereplés dominál, de lehetőség kínálkozik arra is, hogy a gyermekek önként vállalt egyéni szereplésre jelentkezzenek (önállóság és bátorságnövelő). Az óvodai ünnepélyeinken mindig szívesen és érdeklődéssel vesznek részt az iskola pedagógusai, vezetősége. Ünnepeinkre lehetőségeinkhez képest igyekszünk a szülőket is meghívni. Ezért ezeket az eseményeket csoportonként is megtartjuk, hogy a szülők is láthassák gyermekeik szereplését. 20

21 Óvodai ünnepeink, illetve megemlékezéseink: 1. Az óvodai élet hagyományos ünnepei: - Anyák napja - Gyermeknap - Évzáró - A gyermekek név- vagy születésnapja 2. Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: - Mikulás - Karácsony - Farsang - Húsvét 3. Nemzeti ünnepeink: - Október Március 15. Sikerkritériumok: (óvodáskor végére) - ismerjék az óvoda hagyományait - váljon igényükké az ünnepek, ünnepélyek megtartása - a szülők elégedettsége70% legyen (kérdőíves felmérés) Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A gyermek értelmi nevelésénél spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit kell az óvodai nevelési módszerek segítségével rendszerezni, bővíteni, hogy ezen keresztül fejlődjenek képességei. Nevelőmunkánk során a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, spontaneitására kell alapoznunk, mint élettani sajátosságra. Változatos tevékenységekkel segítjük elő, hogy természeti és társadalmi környezetéről életkorának megfelelő tapasztalatokat szerezzen. Megfigyeljük beszédét, kiszűrjük melyik összetevőjében tapasztalható hiányosság. Segítjük a társas kapcsolatok alakulását, hiszen a gyermekek egymás közötti kommunikációjának is óriási jelentősége van. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel ( a javítgatás elkerülésével)- az óvodai nevelőtevékenységünk egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére figyelmet fordítunk. Feladatunk egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt: - törekszünk arra, hogy észlelése pontos, valósághű legyen - igyekszünk kialakítani figyelemösszpontosító képességét - fejlesztjük reproduktív emlékezetét 21

22 - fejlesztjük problémamegoldó és kreatív gondolkodását, képzeletét Fontos, hogy mindezek folyamatos megfigyelése során legyen tisztában a pedagógus a gyermekek képességszintjével, megadhassa esetenként a megfelelő segítséget. Sikerkritériumok: (óvodáskor végére) - jelenjen meg a szándékos bevésés, felidézés - fokozatosan növekedjen a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé váljon megosztása és átvitele - kialakulóban legyen az elemi- fogalmi gondolkodás - érthetően, folyamatosan kommunikáljanak - rendelkezzenek elemi ismeretekkel - a szülők elégedettsége 70% legyen. 22

23 3.6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, elfogadó, segítő, támogató attitűdjével modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája biztosítja az óvodai nevelés eredményességét. Bernhart Sándor Utcai Óvoda Az óvoda alkalmazottainak száma: 13 fő. Ebből: 8 óvodapedagógus 5 dajka A tanév beindításakor igyekszünk a csoportokat úgy szervezni, hogy nagyjából egykorú, vagy hasonló életkorú gyermekek kerüljenek egy csoportba. Ha lehetőség van rá, úgy osztott csoportokat hozunk létre. Minden csoportban két óvónő foglalkozik a gyermekekkel. Amennyiben személyi változásra nem kerül sor az évek folyamán, akkor ugyanaz az óvónő-páros foglalkozik három éven keresztül az adott gyermekcsoporttal. Az óvónők heti váltásban délelőttös, illetve délutános beosztásban dolgoznak. Óvodánk reggel ig tart nyitva. Az év elején felmérést végzünk a szülők körében a gyermekek óvodába érkezését, illetve távozását illetően. Ennek megfelelően alakul az óvónők munkaidő-beosztása. Több éves felmérés eredményeképpen alakult ki az a gyakorlat, hogy az első óvónő, illetve gyermek kor érkezik, és az utolsó kor távozik. Rendkívüli esetben munkaideje a gyermekekhez igazodva meghosszabbodik. Így a gyermekekkel egész óvodai tartózkodásuk ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik. Óvónőink főiskolát végeztek, 1 fő fejlesztőpedagógus végzettségű. A dajkák valamennyien elvégezték a dajkaképzőt. Férőhelyek száma: 100 Csoportok száma: 4 Templom Utcai Óvoda Az óvoda személyi ellátottsága megfelelő, 16 fő alkalmazott látja el a gyerekeket: 1 függetlenített vezető óvónő 9 óvónő (2 fő részmunkaidős) 5 dajka 1 óvodatitkár. Az óvodában minden óvónő főiskolai végzettséggel rendelkezik. A függetlenített vezető óvónő közoktatás-vezetői végzettségű. Két fő horvát nemzetiségű óvónő. A dajkák szakképzettséggel rendelkeznek, dajkaképzőn vettek részt. Az azonos célok elérésével segítik az óvónők munkáját. 23

24 Az óvónők munkabeosztása, az óvoda nyitva tartása megegyezik a Bernhart S. u.-i óvodáéval. Az óvónők rendszeresen részt vesznek szakirányú továbbképzéseken, mindenki érdeklődésének megfelelően. Egy óvónő fejlesztőpedagógus végzettségű, egy fő részmunkaidős horvát nemzetiséget oktató óvónővel is rendelkezik az óvoda. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek érdekeit gyermekvédelmi felelős képviseli. Férőhelyek száma: 100 Csoportok száma: Tárgyi feltételek Bernhart Sándor Utcai Óvoda Az intézmény a város peremterületén található 1902 m² alapterület tartozik hozzá. Területét tekintve a város egyik legnagyobb óvodája. Beírt gyermekeink legnagyobb része az óvoda környékéről jár hozzánk, de akadnak olyan gyerekek is, akiknek a lakóhelye a belvárosban van. Az óvoda környéke fiatalnak mondható családi házas település, a házak nagy része az utóbbi évben épült. A gyermekek napi tevékenysége, az óvodai élet az óvoda épületében és udvarán zajlik. Nem mindegy, hogy a környezet mit nyújt a gyermekeknek esztétikailag, felszereltség tekintetében, mennyire képes biztosítani testi- lelki- érzelmi szükségleteiket. Az udvari játékokat egyesületi pénzből folyamatosan fejlesztjük. Az óvoda épülete 4 szintes, alápincézett, ahol a kazánház és a különböző tároló helyiségek találhatók. A földszinten és az első emeleten a csoportszobák, a felső szinten az ebédlő, melegítő konyha, mellékhelyiségek és az orvosi szoba található. A csoportszobák a férőhelyek számához viszonyítva tágasak. Megfelelő teret tudnak biztosítani a játékhoz és egyéb tevékenységekhez. Templom Utcai Óvoda Minden csoportszoba a hatalmas ablakok által jól megvilágított, szépen berendezett, családias jellegű, sok játékkal, óvónő által készített eszközökkel. A csoportszobákhoz öltöző és mosdó helyiség tartozik. Az étkezés külön helyiségben: az étkezőben zajlik. A konyha a tálalást, melegítést szolgálja. A dajkáknak és az óvónőknek külön öltözőjük van. Külön kis terem van, ahol a logopédus nyugodt körülmények között foglalkozhat a beszédhibás gyerekekkel. Az udvarunk nagy, játékra, testmozgásra kiválóan alkalmas. Az udvar egy részét park szegélyezi, amelyen a gyermekek megfigyelhetik az egyes évszakok jellemző természeti jegyeit. A játszóudvarban új területet parkosítottunk. Két homokozó található az udvaron. A régi játékokat fajátékokra szeretnénk folyamatosan lecserélni. 24

25 A park és a játszóudvar tisztántartását, a fűnyírást a dajkák végzik. Az udvari játékokhoz és munkához szükséges eszközöket külön udvari helyiségben tároljuk. Azokat a feladatokat, amelyek a gyermekek egészséges udvari tartózkodásának feltételei, a dajkák végzik naponta. Eszköztárunk megfelelő, foglalkozásokhoz megvannak a kellékek (applikációs képek, Minimatt, stb.). Anyagi helyzetünkhöz mérten bővítjük eszköztárunkat. Minden óvónőnek megfelelő mennyiségben áll a rendelkezésére a mesekönyv,szakmai könyv stb. A gyermeklétszám növekedése 2004-ben új csoportszoba kialakítását tette szükségessé belső átalakítással. Eszközellátottságunk Bernhart Sándor Utcai Óvoda: 1 db színes televízió 1 db videó lejátszó 1 db mini HIFI torony 2 db rádiós magnó (2 kazettás) 1 db számítógép 1 db nyomtató 1db DVD lejátszó Templom Utcai Óvoda: 1 db Tv 1 db videó lejátszó 2 db számítógép 2 db magnó 1 db írógép 1 db nyomtató 1 db music center 5 db Cd-s rádió-magnó 2 db diavetítő 1 db LG mini hifi Az óvodai élet megszervezése A napirend az, ami biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését azzal, hogy megfelelő időkereteket jelöl meg az egész napi tevékenységhez. A napirend biztonságot, támpontot ad, és állandóságot jelent a gyermekek számára, biztosítja a napi nyugodt életet, igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A napirenden belül a legtöbb időt a gyermek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. Óvodáinkban a napirend általános időkereteinek meghatározásában az ONP által meghatározott időkereteket tartjuk irányadónak. A heti rend a napirendhez hasonlóan a rendszerességet, a folyamatosságot segíti elő, és a szokásrendszerrel összehangolva segítséget nyújt az óvoda napi életének megszervezésében. 25

26 Lényeges, hogy minden csoportban azonos szokásrend uralkodjon. Úgy a heti rend, mint a napirend megszervezésénél ügyelnünk kell arra, hogy a csoportok napi tevékenysége ne ütközzön egymással. Mindkét óvodában az étkezések ebédlőben zajlanak, ezért a csoportok zavartalan étkezése szempontjából fontos a meghatározott időkeret és időpont betartása. Ugyanez vonatkozik a heti rendre is, amelyet a tanuláshoz szükséges eszközök miatt kell egyeztetnünk. Kialakított napirendünkben természetesen nem ragaszkodunk minden esetben mereven az időkerethez. Célunk, hogy a napirend rugalmasságával lehetőségük nyíljon a gyermekeknek az elmélyült tevékenységekre, hogy mindig legyen elegendő idejük arra, hogy megkezdett tevékenységüket befejezzék. A nyári napirend tervezésénél mindig figyelembe vesszük az évszak adta szabadabb, kötetlenebb lehetőségeket. Az óvodai életünk szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Az óvodai nevelésünk tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített- nem kötelező- feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését a következő dokumentumok szolgálják. A nevelőmunka írásos dokumentumai 1. Csoportnapló mely tartalmazza - Gyermekek névsora - Napirend, Heti rend - Nevelési Terv - Programterv - A fejlesztés tartalmi eszközei (az éves terv alapján heti lebontásban) - Értékelés 2. Egyéni fejlődési napló- mely tartalmazza - Adatlap - Fejlettségmérő lap- mely tartalmazza a; a gyerek körülményeit b; a gyerek testi fejlettségét c; a gyerek mozgásfejlettségét d; a gyerek érzelmi életét e; a gyerek értelmi fejlettségét Nevelési évenként ősszel és tavasszal rögzítjük a fejlettségi szintet. - Az iskolaérettség mutatói: ( iskolába lépés előtt tavasszal) - testi- és mozgásfejlettség - értelmi fejlettség 26

27 - szociális érettség - érzelmi, akarati érettség A nagycsoportosok mérését évente, ősszel és tavasszal a Nevelési Tanácsadó végzi Az óvoda kapcsolatai Közvetlen partnerek: 1. gyermek, a család, mint jelenlévő szociális bázis 2. szülő 3. pedagógusok és az intézmény egyéb dolgozói 4. az iskola, mint a következő lépcsőfok 5. a fenntartó Együttműködés a családdal A szülőket nevelőpartnernek tekintjük. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül. Problémák esetén közösen keressük a megoldás módját. Az eredményes együttműködés érdekében legfontosabb feladataink - Kölcsönös bizalmat alakítunk ki a család és az óvoda között, őszinte együttműködést igyekszünk megvalósítani. - Tiszteletben tartjuk a család világnézetét. - Feladatunknak tekintjük megteremteni, hogy a szülő mindig érezze, szeretik a gyermekét az óvodában. - Emberi magatartásunkban, szakmai felkészültségünkben egyaránt példamutatásra törekszünk. - A családdal kapcsolatos minden információt diszkréten kezelünk. - Különös figyelemmel, tapintatosan adunk tájékoztatást a szülőknek saját gyermekükről és minden dokumentumába betekintést nyújtunk. - Csoportonként hozzuk létre a szülői munkaközösséget, támaszkodunk rájuk, elősegítjük kezdeményező, koordináló szerepüket. - Feladatunknak tekintjük, hogy a szülőket nemcsak szóban, hanem kérdőíveken is megkérdezzük az óvodával kapcsolatos elvárásokról, elégedettségükről. Ennek gyakorisága három év. A kérdőívek elemzését a vezető óvónő által kijelölt óvónői team végzi. A szülők igényeit folyamatosan feladatként építjük be a programunkba. A kapcsolattartás formái - Beíratás - Szülői értekezlet - Családlátogatás - Nyílt napok, ünnepélyek - Kérdőívek - Kirándulások - Közös programok 27

28 - Egyesületek, alapítványok működtetése A pedagógusok és az intézmény egyéb dolgozói A dolgozókat partnereknek tekintjük az óvoda életében. Célunk, hogy az eredményes és hatékony munkavégzést elősegítsük. Az eredményes munka érdekében legfontosabb feladataink - A dolgozók munkájával kapcsolatos hatályos jogszabályok betartása. - A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség figyelembevétele. - A szakvizsga letételének lehetősége. - A szakmai munkaközösségek létrehozásának lehetősége. - Olyan munkavégzési feltételek biztosítása (munkahelyi légkör, anyagi és tárgyi feltételek), ahol a munkatársak legjobb lelkiismeretük, tudásuk és képességeik szerint végezhetik munkájukat. - Feladatunknak tekintjük, hogy nemcsak szóban, hanem kérdőíveken is megkérdezzük elvárásaikat, elégedettségüket. Öt évenként minden dolgozót. A kérdőívek elemzését a vezető óvónő által kijelölt team végzi. Az elemzés során felszínre került igényeket folyamatosan építjük be programunkba. Kapcsolattartás formái - Nevelőtestületi értekezlet - Munkatársi értekezletek - Kirándulások - Közös programok - Megbeszélések, szakmai munkaközösségi foglalkozások - Kérdőívek Együttműködés az iskolával, mint következő lépcsőfokkal A jó kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. Törekszünk arra, hogy az iskola megismerje nevelési gyakorlatunkat, figyelemmel kísérjük elvárásaikat. Ennek érdekében folyamatos, rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. Az eredményes együttműködésben legfontosabb feladataink - Az iskola vezetőségével rendszeres, folyamatos kapcsolattartás (igazgató, igazgatóhelyettes, tagóvoda vezetők megbeszélései a feladatokról, gondokról, eseményekről). - Az iskola nevelőtestületével szakmai kapcsolat- munkaközösségek munkájába való bekapcsolódás. - Kölcsönös látogatások- elsős nevelők, óvónők- a gyermekek megismerése és az átmenet könnyítése érdekében. - Iskolai nevelőtestületi értekezleteken való részvétel- az óvoda, iskola nevelési gyakorlatának megismerése. 28

29 - Szülői értekezleteken való részvétel- a leendő első osztályos nevelők tájékoztatják a szülőket az iskola pedagógiai elképzeléseiről, az iskolába lépés teendőiről. - Gyermekek látogatása az iskolában- ismerkedés a tanító nénivel, az iskolai környezettel. - Közös rendezvények, játékok, ünnepek- iskolai műsorok az óvodásoknak, játékos sportvetélkedők, ügyességi játékok. - Feladatunknak tekintjük, hogy évente (a kímélő iskolaprogram befejezésekor) minden elsős gyermekről, aki a Szentistváni ÁMK-ban tanul tovább, felmérés készüljön. A felmérőlapot az elsős tanítónők és az óvónők készítik. Az értékelés táblázatait a vezető óvónő által kijelölt team elemzi és az elvárásokat feladatként beépítik a programba. - Feladatunk a partner elégedettségének mérése. Kapcsolattartás formái - Partnerazonosítási ankét - Látogatások - Megbeszélések - Közös programok - Nevelőtestületi megbeszélések, értekezletek Együttműködés a fenntartóval A két tagóvoda iskolához való csatolásával az intézmény vezetője tartja a fenntartóval a kapcsolatot. Együttműködés partnereinkkel Közvetett partnerek: 1. Védőnő, gyermekorvos 2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3. Mentálhigiénés Gondozó 4. Gyermekjóléti Szolgálat 5. Bölcsőde 6. Könyvtár 7. Zeneiskola, zenei óvoda 8. Vizuális iskola Az eredményes együttműködésben legfontosabb feladataink - Lehetőség biztosítása az egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzésére. - Az egészségügyi problémák megbeszélése a gyermekorvossal, védőnővel. - A lassabban fejlődő és részképességeiben sérült, elmaradott, vagy problémás gyermekek fejlesztő intézménybe való irányítása. - A problémák korai felismerése. - Probléma esetében szoros együttműködés a segítő intézményekkel. - Bejelentési és nyilvántartási kötelezettség veszélyeztetett gyermek esetében. 29

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben