(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

Átírás

1 Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( / ) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) szakaszának d) pontja, az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló évi CVII. törvény rendelkezései, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 4. a) és b) pontjaiban, továbbá a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. f) pontjában foglalt rendelkezésekre, illetve a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 19 (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra az alábbi rendeletet alkotja: 1. Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.06.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet I.) az alábbiak szerint változik: (1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: Ha a bizottság, vagy több illetékes bizottság közül egyik sem támogatja az előterjesztést, illetve nem ért egyet annak képviselő-testület elé terjesztésével, azt az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásakor a szavazást megelőzően külön jelezni kell. (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g) (A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz:) a polgármesternek a családügyi tanácsnok egyetértése mellett az önkormányzat által fenntartott óvodák és közművelődési intézmények szakmai koncepciójának meghatározása, (3) A Rendelet I. 86. (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (2) A családügyi tanácsnok egyetértésével elfogadja az önkormányzat által fenntartott óvodák szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét. (3) Vizsgálja és értékeli az Önkormányzat által ellátott óvodák minőségirányítási programjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, a követelmények teljesítését. (4) A Rendelet I. 86. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2 (5) A családügyi tanácsnok egyetértésével értékeli az óvodák foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a pedagógiai szakmai munka eredményességét, az ezzel kapcsolatos beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszti. (5) A Rendelet I. 87. (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti. (6) A Rendelet I. 87. (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: (A Szociális és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság dönt:) g) A köztemetés költségeinek megtérítésére történő kötelezés vonatkozásában a költségek megtérítése alóli mentesítésről. (7) A Rendelet I. 89. (1) bekezdése 22. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (A polgármester dönt:) 22. jogszabályi keretek között az óvodai beiratkozások időpontjáról; (8) A Rendelet I. 89. (1) bekezdés 30. pontja hatályát veszti. (9) A Rendelet I. 89. (1) bekezdése kiegészül az alábbi 31. ponttal: (A polgármester dönt:) 31. felvételi időszakonként legfeljebb kettő bölcsődei férőhely betöltésére vonatkozóan méltányossági jogkörben eljárva javaslatot tehet az intézményvezető felé e férőhelyekre felvételre javasolt gyermekek személyére vonatkozóan. A polgármester méltányossági jogkörét kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben gyakorolhatja. (10) A Rendelet I. 92. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Meghatározza az önkormányzat által fenntartott óvodák és közművelődési intézmények szakmai koncepcióját. (11) A Rendelet I. kiegészül az alábbi 92/A -al: 92/A. A jegyző megállapítja a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét. (12) A Rendelet I. 2. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép. (13) A Rendelet I. 3. számú függeléke helyébe jelen rendelet 2. számú függeléke lép. 2. Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 15/2002. (VI. 24.) rendelete (továbbiakban Rendelet II.) az alábbiak szerint változik:

3 (1) A Rendelet II. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott egészségügyi alapellátási feladatait Dunakeszi város közigazgatási területére kiterjedően 13 háziorvosi, 6 házigyermekorvosi és 8 fogorvosi körzetben látja el. A háziorvosi, a házi-gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek területi meghatározását a körzetekhez tartozó közterületek felsorolásával e rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A Rendelet II. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az e rendelet által meghatározott körzetekben az egészségügyi alapellátás feladatait az Önkormányzat elsősorban az egészségügyi alapellátási feladatok végzésére működési engedéllyel és praxisjoggal rendelkező, a jogszabályokban meghatározott szakmai végzettséggel rendelkező személlyel vagy szervezettel kötött feladat-ellátási szerződés útján teljesíti. A körzet ellátására irányuló pályáztatási eljárás szabályait, a feladatellátási szerződés megkötésének feltételeit, illetve a szerződés kötelező tartalmi elemeit külön jogszabály határozza meg. (3) Hatályát veszti a Rendelet II. a) 4. -a, b) 1., 2. és 3. számú függelékei. (4) A Rendelet II. kiegészül jelen rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteivel. 3. Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 62/2012. (XII. 19.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet III.) az alábbiak szerint változik: (1) A Rendelet III. 2. (4) bekezdés a) pontja az alábbi aj) ponttal egészül ki: aj) szociális alapú (méltányossági) közgyógyellátás (2) A Rendelet III. 4. (1) bekezdése az alábbi h) és i) pontokkal egészül ki: h) az önkormányzati bölcsődei telephelyre történő felvételi kérelemnél a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó határozat másolati példánya, amennyiben a kedvezményre való jogosultságot a jegyző jogerősen megállapította; i) szociális alapú (méltányossági) közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem esetén zárt borítékban, a kérelmező nevének és

4 Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás; (3) A Rendelet III. 7. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Tüzelőtámogatás formájában nyújtott átmeneti segély iránti kérelmet elsősorban tárgyév január 1. és április 30. illetve szeptember 1. és december 31. közötti időpontban lehet benyújtani. (4) A Rendelet III. a 11. -t követően a következő alcímmel és a következő 11/A. -sal egészül ki: Szociális alapú (méltányossági) közgyógyellátás 11/A. (1) Az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt hatáskörében a jegyző a külön jogszabály szerint meghatározott egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfoglalásának figyelembe vételével dönt a szociális alapú (méltányossági) közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmek ügyében. (2) E rendelet alapján méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a szociális rászoruló személy, a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át b) akinek egyedül élőként a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. (3) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel és az illetékes járási hivatal határozata alapján alanyi vagy normatív jogcímen az ellátásra nem jogosult. (5) A Rendelet III. 3. (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Bizottság méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem esetében a jegyző különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező és családja szociális helyzetére tekintettel egyedi elbírálás alapján az e rendeletben szabályozottaktól eltérően, az e rendelet előírásaitól eltérő mértékben is megállapíthat pénzbeli vagy természetbeni ellátást. (6) A Rendelet III. a) az e rendelet 4. számú melléklete szerinti 14. melléklettel b) az e rendelet 5. számú melléklete szerinti 15. melléklettel

5 egészül ki. 4. Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testületének a mezei őrszolgálat működéséről szóló 19/2011.(V.31.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet IV.) az alábbiak szerint változik: (1) A Rendelet IV 2. -a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A rendelet területi hatálya kiterjed továbbá Dunakeszi város közigazgatási területéhez tartozó olyan vegyes művelési ágú ingatlanokra, melyek részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esnek. (2) A Rendelet IV 6. -a az alábbi (1a)-(1c) bekezdésekkel egészül ki: (1a) A földhasználó vagy tulajdonos mezőőri járulék fizetési kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről, változásáról a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatvány hatósághoz történő benyújtásával köteles eleget tenni a mezőőri járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől, megszűnésétől, avagy változásától számított 60 napon belül. (1b) A földhasználó vagy tulajdonos mindaddig nem köteles új bejelentést tenni, míg az ingatlan adataiban, a földhasználó vagy tulajdonos személyében, a jogszabályokban avagy bármely, a mezőőri járulék fizetési kötelezettséget érintő körülményben változás nem következik be. A járulékfizetési kötelezettséget érintő változást a változás bekövetkeztét követő év első napjától kell figyelembe venni. (1c) A földhasználó vagy tulajdonos mezőőri járulék fizetési kötelezettségét azon év végéig, mely évben a (3) bekezdésben meghatározott változások bekövetkeztek, a részére korábban határozatban megállapítottak szerint köteles teljesítenie. (3) A Rendelet IV 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Járulékköteles valamennyi, a 2. (1) és (2) bekezdésében meghatározott minden, 3000 m2 alapterületet meghaladó ingatlan, annak hasznosításától függetlenül. A járulékfizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a 3000 m2 alapterületet meghaladó ingatlannak több földhasználója vagy tulajdonosa van, és ezen személyek használatában vagy tulajdonában álló ingatlanrész alapterülete nem haladja meg a 3000 m2-t. A járulékfizetési kötelezettség fennáll továbbá abban az esetben is, ha egy ingatlantulajdonosnak több olyan ingatlantulajdona van, amelyből egy sem haladja meg a 3000m2 alapterületet, de a tulajdonában álló ingatlanok összalapterülete a 3000 m2-t meghaladja. A járulékfizetési kötelezettséget nem érinti azon tény, ha az ingatlan olyan vegyes művelési ágú, mely részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esik, de ebben az esetben a járulékfizetés alapja a termőföld és egyéb művelési ág besorolás alá eső terület m2-ben számított alapterülete.

6 (4) A Rendelet IV 6. az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) A mezőőri járulék alapja az ingatlan m2-ben számított alapterülete. (5) A Rendelet IV 6. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A mezőőri járulék mértéke: a.) ha az egy földhasználó vagy ingatlantulajdonos használatában vagy tulajdonában álló ingatlan/ok összalapterülete m2 nem haladja meg, akkor 1, - Ft/m2/év, b.) ha az egy földhasználó vagy ingatlantulajdonos használatában vagy tulajdonában álló ingatlan/ok összalapterülete a m2-t meghaladja, akkor 2,- Ft/m2/év. (6) A Rendelet IV 6. (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) a fizetendő járulék összegéből 70%-os kedvezmény jár, abban az esetben, ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlan bekerített vagy ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlanon mezőgazdasági tevékenység folyik. (7) A Rendelet IV 6. (7)-(8) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (7) Mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, vegyes gazdálkodási tevékenység. (8) Amennyiben a kedvezményre való jogosultság feltételei megszűntek, a kedvezmény a jogosultsági feltétel megszűnését követő év január 01. napjától visszavonásra kerül. (8) A Rendelet IV 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. (1) A mezőőri járulék megfizetésére a földhasználó, ha ez ismeretlen, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonos köteles. Több földhasználó vagy tulajdonos esetében a földhasználók, tulajdonosok a használatukban álló illetve tulajdonukban lévő ingatlanterület alapterülete után kötelezettek járulékfizetésre. (2) Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották annak tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte a szerző felet kell a tulajdonosnak tekinteni. (3) A járulékfizetés alól mentes a Magyar Állam és a helyi önkormányzat. (9) A Rendelet IV 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7 8. (1) A járulékfizetési kötelezettség a 2. (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlan használatának illetve tulajdonjogának keletkezését követő év első napján keletkezik. (2) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználat vagy tulajdonjog megszűnik. (10) A Rendelet IV 9. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1)A mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét a jegyző állapítja meg. (2) A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen az önkormányzat számlájára. (3) A megállapított mezőőri járulék összege a járulékfizetésre kötelezett kérelmére indokolt esetben mérsékelhető, vagy elengedhető. Indokolt esetnek tekinthető, ha a területet ár-belvíz sújtotta, vagy más típusú elemi kár következtében a termés részben vagy egészben megsemmisült, illetve ha a mezőőri járulék megfizetése a járulékfizetésre kötelezett természetes személy és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A megállapított mezőőri járulék megfizetésére a járulékfizetésre kötelezett kérelmére részletfizetés engedélyezhető abban az esetben, ha a fizetési nehézség a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá b) átmeneti jellegű, tehát a járulék későbbi megfizetése valószínűsíthető. A mezőőri járulék mérséklésére, elengedésére, részletekben történő megfizetésére vonatkozó kérelmet a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező kérelmen kell benyújtani. (11) A Rendelet IV az alábbi 9/A -al egészül ki: 9/A. A mezőőri járulék megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben a mezőőri járulékról bejelentést kellett volna tenni. (12) A Rendelet IV 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (13) A Rendelet IV kiegészül jelen rendelet 7. számú mellékletével. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, illetve a kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti. Dunakeszi, április

8 Dr. Molnár György jegyző Dióssi Csaba polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve: 2013.() Dr. Molnár György Jegyző

9 1. számú melléklet Dunakeszi Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzetek meghatározása I. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Tábor út 56. Körzethez tartozó közterületek: Alkotmány utca Babits Mihály utca Bajtárs utca Bajza utca Balassi Bálint utca Barázda utca Benedek Elek utca Berzsenyi Dániel utca Bródy Sándor utca Dobó utca Dugonics utca Fazekas Mihály utca Gárdonyi Géza utca Görgey Artúr utca Hunyadi János utca József utca Juhász Gyula utca Kazinczy Ferenc utca Kádár utca Kálmán utca Kézay Simon utca Király utca Klapka utca Kosztolányi Dezső utca Krúdy Gyula utca Madách Imre utca Mányoki Ádám tér Mikszáth utca Molnár Ferenc köz Móra Ferenc utca Móricz Zsigmond utca Nagysándor József tér Németh László köz Németh László utca Pilinszky János utca

10 Radnóti Miklós utca Rákóczi út 1-től 55-ig páratlan Rákóczi út 2-től 76-ig páros Szép Ernő utca Szondy utca Sződi utca Tamási Áron utca Tábor utca Tátra utca Thököly utca Tompa Mihály utca Tóth Árpád utca Vajda János utca Varsói utca Vasvári Pál utca Váci Mihály utca Veres Péter utca Wass Albert utca Weöres Sándor utca Zalán utca Zápolya utca Zrínyi utca II. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Tábor út 56. Körzethez tartozó közterületek: Baross Gábor utca Báthory István utca Bocskai utca Brassói utca Bulcsú utca Csomádi utca Dr. Kemény Ferenc utca Esze Tamás utca Hárs köz Kárpát utca Keleti utca Királyhágó utca Kossuth Lajos utca 10-től 54-ig páros Liszt Ferenc utca Magyar utca Mátyás király utca

11 Munkácsy Mihály utca Óvoda köz Pipa utca Rákóczi út 57-től 83-ig páratlan Rákóczi út 78-tól 104-ig páros Szabadság tér Szabadság utca Szent Imre tér Széchenyi utca Szilágyi utca Tisza utca 24-től végig páros Tisza utca 31-től végig páratlan Vadász köz Vadász utca Virág utca III. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 35. Körzethez tartozó közterületek: Alagi major Alagi majori út Albert utca Andrássy Gyula utca Batthyány Elemér utca Blaha Lujza utca Botond utca Csillag utca Csokonai utca Deák Ferenc utca Déryné utca Egressy utca Eötvös utca Erkel Ferenc utca Fenyves utca Fóti köz Fóti út páros oldal végig Gardénia köz Gida utca Gitár utca Hargita utca Határ utca Huba utca

12 Jászai Mari utca Jósika utca Károlyi utca Kereszt utca Kisalagi utca Kiss József utca Kodály Zoltán utca Kossuth Lajos utca 1-től 41-ig páratlan Lehel utca Lósport telep Mihály utca Mikes Kelemen utca Pacsirta utca Perczel Mór utca Petőfi telep Prága utca Rákóczi út 87-től végig páratlan Rákóczi út 110-től végig páros Szabó Ervin utca Szántó utca Szent György utca Tisza utca 2-22-ig páros Tisza utca 1-29-ig páratlan Toldi utca Vereckei utca Dunakeszi településszintű lakcímmel rendelkezők IV. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 35. Körzethez tartozó közterületek: 165. őrház őrházak őrházak Alagi utca Balogh János utca Csuta Ferenc utca Esch Győző utca Fóti út 1-től 65/A-ig páratlan Gutai János utca Hesp József utca Hitch Róbert utca Hold utca

13 Janek Géza utca Karinthy Frigyes utca Kápolna köz Kápolna utca Keszthelyi István utca Kincsem köz Kincsem utca Klimscha Albert utca Labor köz Luther Márton tér Mravik Pál utca Nándori utca Nyereg köz Ordas Lajos park Pavilon utca Pejachevich Albert utca Posta köz Posta utca Repülőtér Repülőtéri utca Sajdik Sándor utca Shejbal József utca Spartacus utca Sport utca Szakáll Ferenc utca Szokolai István utca Torony köz Verseny utca Víz köz V. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5. Telephely: 2120 Dunakeszi, Muskátli u. 14. Körzethez tartozó közterületek: Anna utca Apor Vilmos tér Ágnes utca Bem utca Bercsényi utca Bohunka Lajos utca Bojtorján utca Dália utca

14 Erzsébet utca Éva utca Flórián utca Frangepán utca Gizella utca Gyöngyvirág utca Hajnal sor Hegyrejáró utca Hóvirág utca Hűtőház munkásszálló Ibolya utca Ida utca Ilka utca Jácint utca Júlia utca Karolina utca Kinizsi utca Kossuth Lajos köz Kossuth Lajos utca 2-től 8-ig páros Kölcsey utca László köz László utca Lenke utca Lilla utca Magdolna utca Margit utca Martinovics utca Március 15-e park Mária utca Márta utca Márton Áron utca Mező utca Muskátli utca Napraforgó tér Pálya utca Piroska utca Rezeda utca Réti Pálya Rozmaring utca Szegély utca Szegfű utca Tulipán utca Tünde utca Vasút utca

15 Viola utca Zsálya köz Zsófia utca VI. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fő út Körzethez tartozó közterületek: Ady Endre utca Alsótabán Aranykárász utca Attila utca Árpád utca Bajcsy-Zsilinszky utca Bajnok Géza tér Bartók Béla utca Bazsanth Vince utca Berek utca Budai Nagy Antal köz Budai Nagy Antal utca Busa utca Compó utca Csaba utca Csörsz árok utca Damjanich utca Dévér utca Dózsa György tér Felsőtabán köz Felsőtabán utca Ferenc utca Fő út 1-től 97-ig páratlan Fő út 2-től 58-ig páros Harcsa utca Házgyár munkásszálló István utca Kert utca Keszeg utca Kikerics köz Kis utca Kistemplom utca Könyves Kálmán út 1-től 10-ig Május 1. utca Nagykert köz

16 Nagykert utca Nádas utca Óceán-árok utca Pallag utca Ponty utca Puskin utca Révész István sétány Sügér tér Süllő utca Szent István utca Szent Mihály tér Táncsics Mihály utca Teleky Pál utca Temető utca Téglagyári barakképület Tőzeg-horgásztavak kültelek Tőzegtavi út Vajk utca Vízműtelep Vörösmarty utca VII. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Arany János utca Állomás sétány Bagoly utca Béke utca Cserkész utca Fő út 99-től végig páratlan Honvéd utca Iskola sétány János utca Jókai utca Kandó Kálmán sétány Karácsony Sándor utca Kertész utca Könyves Kálmán út 11-től végig Körönd Lajos utca Lányi Ferenc sétány Levente utca

17 Magyarság sétány Mindszenthy József sétány Mindszenthy József tér Petőfi Sándor utca Sólyom utca VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 40. Körzethez tartozó közterületek: Akácfa utca Csermely utca Diófa utca Fillér utca Fő út 60-tól végig páros Garas utca Hársfa utca Ifjúság utca Iskola utca Katonadomb utca Kavics utca Kisdobos utca Kiserdő utca Kiskert köz Nap utca Nyárfa köz Rózsakert köz Újszőlő Újszőlő utca Üdülő utca Vasutas sportpálya IX. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 40. Körzethez tartozó közterületek: Alsógödi köz Alsógödi utca Aulich Lajos utca Árok köz Csendes köz Csiga köz

18 Csobogó köz Csónak köz Csurgó köz Desewffy Arisztid utca Déli köz Déli utca Duna köz Duna sor Duna utca Elemér utca Eper utca Evező köz Északi köz Északi utca Felhő utca Fészek köz Fogas köz Forrás dűlő Géza utca Hajó utca Horány köz Horog utca Hullám utca Kagyló köz Kagyló utca Kajak köz Katona József utca Kenu köz Kikelet utca Kis köz Kiscsurgó köz Kiscsurgó utca Kisfaludy utca Kiss Ernő utca Knézich Károly utca Lahner György utca Lázár Vilmos utca Leininger Károly utca Lejtő köz Lejtő utca Liget utca Malom köz Malomárok utca Matróz köz

19 Mozaik köz Munkás utca Örvény köz Örvény utca Pihenő köz Pihenő lejtő Pihenő sétány Pihenő utca Pozsonyi utca Pöltenberg Ernő utca Rév köz Rév út Révész köz Római utca Schweidel József utca Stromfeld Aurél utca Szák utca Szürkő köz Tavasz utca Török Ignác utca Tutaj utca Uszály utca Üdülő köz Vécsey Károly utca Zoltán utca X. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Barátság útja 35-től végig páratlan Barátság útja 2-től végig páros Casalgrande tér Krajcár utca Tallér utca XI. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Barátság útja 1-től 33-ig páratlan Folyam utca

20 Föveny utca József Attila park Meder utca Szőlő köz XII. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/B. Körzethez tartozó közterületek: Almás utca Arad utca Ábrahám Pál köz Ábrahám Pál utca Barackos utca Bárdos Lajos utca Bátorkeszi utca Cseresznyés utca Eisemann Mihály utca Eszék utca Eszterházy Pál utca Farkas Ferenc utca Huszka Jenő utca Huszt utca IV. Béla utca Kacsóh Ponrác köz Kacsóh Ponrác utca Kadosa Pál utca Kassa utca Kismarton utca Kolozsvár utca Kossuth Lajos utca 43-tól végig páratlan Kossuth Lajos utca 56-tól végig páros Lehár Ferenc utca Málnás utca Meggyes utca Nándorfehérvár utca Szabadka utca Szálender tér Szedres utca Szent Erzsébet utca Szent Kinga utca Szent László utca Szent Margit utca

21 Székelykeresztúr utca Ungvár utca Zerkovitz Béla utca XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 77. Körzethez tartozó közterületek: Czédli István utca Dr. Babicz Béla utca Dr. Bayer Emil utca Dr. Brusznyai Árpád utca Dr. Legindi István utca Dr. Osvai László utca Dr. Tamás Győző utca Faludi János utca Forgács utca Fóti út 69-től végig páratlan Gérecz Attila utca Illyés Gyula utca Konrád Ignác utca Korsós József utca Mansfeld Péter utca Táltos utca Tóth Ilona utca Závodszky Géza utca

22 2. számú melléklet Dunakeszi Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzetek meghatározása I. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Akácfa utca Arany János utca Állomás sétány Barátság útja 19-től végig páratlan Barátság útja 2-től 6/B-ig páros Béke utca Casalgrande tér Cserkész utca Diófa utca Dr. Babicz Béla utca Dr. Bayer Emil utca Dr. Legindi István utca Dr. Osvai László utca Dr. Tamás Győző utca Elemér utca Faludi János utca Fillér utca Fő út 99-től végig páratlan Fő út 114-től végig páros Garas utca Hársfa utca Honvéd utca Ifjúság utca Iskola sétány Iskola utca János utca József Attila park Kandó Kálmán sétány Karácsony Sándor utca Katonadomb utca Kertész utca Kisdobos utca Kiserdő utca Kisfaludy utca Konrád Ignác utca

23 Könyves Kálmán út 11-től végig Körönd Lajos utca Lányi Ferenc sétány Levente utca Magyarság sétány Mindszenthy József sétány Mindszenthy József tér Nap utca Nyárfa köz Petőfi Sándor utca Stromfeld Aurél utca Szőlő köz Tallér utca Újszőlő Újszőlő utca Závodszky Géza utca II. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Tábor út 56. Körzethez tartozó közterületek: Babits Mihály utca Bajtárs utca Bajza utca Balassi Bálint utca Barázda utca Benedek Elek utca Berzsenyi Dániel utca Bródy Sándor utca 16-tól végig páros Bródy Sándor utca 7-től végig páratlan Dobó utca Dr. Kemény Ferenc utca Dugonics utca Fazekas Mihály utca Gárdonyi Géza utca Görgey Artúr utca Hunyadi János utca 16-tól végig páros Hunyadi János utca 71-től végig páratlan József utca Juhász Gyula utca Kazinczy Ferenc utca Kádár utca

24 Kálmán utca Kézay Simon utca Király utca Klapka utca Kosztolányi Dezső utca Krúdy Gyula utca Madách Imre utca Magyar utca Mányoki Ádám tér Mátyás király utca Mikszáth utca Molnár Ferenc köz Móra Ferenc utca Móricz Zsigmond utca Munkácsy Mihály utca Nagysándor József tér Németh László köz Németh László utca Pilinszky János utca Radnóti Miklós utca Rákóczi út 1-től 55-ig páratlan Rákóczi út 2-től 76-ig páros Szabadság utca Szabadság tér Széchenyi utca Szép Ernő utca Szilágyi utca Szokolai István utca Szondy utca Sződi utca Tamási Áron utca Tábor utca Tátra utca Thököly utca Tompa Mihály utca Tóth Árpád utca Vadász köz Vadász utca Vajda János utca Varsói utca 14-től végig páros Varsói utca 15-től végig páratlan Vasvári Pál utca 4-től végig páros Vasvári Pál utca 5-től végig páratlan Váci Mihály utca

25 Veres Péter utca Wass Albert utca Weöres Sándor utca Zápolya utca Zrínyi utca III. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 35. Körzethez tartozó közterületek: 165. őrház őrházak őrházak Albert utca Anna utca Ágnes utca Blaha Lujza utca Bojtorján utca Botond utca Csillag utca Csokonai utca Csuta Ferenc utca Dália utca Déryné utca Egressy utca Erkel Ferenc utca Erzsébet utca Éva utca Fenyves utca Forgács utca Fóti köz Fóti út 38-tól végig páros Gardénia köz Gida utca Gitár utca Gizella utca Gyöngyvirág utca Hargita utca Határ utca Hesp József utca Hitch Róbert utca Hold utca Hóvirág utca

26 Ibolya utca Ida utca Ilka utca Jácint utca Jászai Mari utca Júlia utca Karolina utca Kápolna köz Kápolna utca Kincsem köz Kincsem utca Kisalagi utca Kiss József utca Klimscha Albert utca Kossuth Lajos utca 43-tól végig páratlan Lehel utca Lenke utca Lilla utca Luther Márton tér Magdolna utca Margit utca Mária utca Márta utca Mikes Kelemen utca Muskátli utca Napraforgó tér Nándori utca Ordas Lajos park Pacsirta utca Pavilon utca Pálya utca Perczel Mór utca Piroska utca Posta köz Posta utca Prága utca Rákóczi út 87-től végig páratlan Rákóczi út 110-től végig páros Rezeda utca Réti Pálya Rozmaring utca Sajdik Sándor utca Spartacus utca Sport utca

27 Szabó Ervin utca Szakáll Ferenc utca Szántó utca Szegély utca Szegfű utca Szent György utca Szokolai István utca Táltos utca Toldi utca Torony köz Tulipán utca Tünde utca Vereckei utca Verseny utca Viola utca Víz köz Zsálya köz Zsófia utca IV. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Ady Endre utca Alsótabán Apor Vilmos tér Aranykárász utca Attila utca Ábrahám Pál köz Ábrahám Pál utca Árpád utca Bajcsy-Zsilinszky utca Bajnok Géza tér Barátság útja 1-től 17-ig páratlan Bartók Béla utca Bazsanth Vince utca Bem utca Bercsényi utca Berek utca Bohunka Lajos utca Budai Nagy Antal köz Budai Nagy Antal utca Busa utca

28 Compó utca Csaba utca Csermely utca Csörsz árok utca Damjanich utca Dévér utca Dózsa György tér Eszterházy Pál utca Felsőtabán köz Felsőtabán utca Ferenc utca Flórián utca Folyam utca Föveny utca Fő út 1-től 97-ig páratlan Fő út 2-től 110-ig páros Frangepán utca Hajnal sor Harcsa utca Hegyrejáró utca István utca IV. Béla utca Jókai utca Kert utca Keszeg utca Kikerics köz Kinizsi utca Kis utca Kistemplom utca Könyves Kálmán út 2-től 10-ig Krajcár utca László köz László utca Lehár Ferenc utca Martinovics utca Május 1. utca Március 15-e park Márton Áron utca Mező utca Nagykert köz Nagykert utca Nádas utca Óceán-árok utca Pallag utca

29 Ponty utca Puskin utca Révész István sétány Sügér tér Süllő utca Szent Erzsébet utca Szent István utca Szent Kinga utca Szent László utca Szent Margit utca Szent Mihály tér Táncsics Mihály utca Teleky Pál utca Temető utca Tőzeg-horgásztavak kültelek Tőzegtavi út Vajk utca Vasút utca Vörösmarty utca V. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Alsógödi köz Alsógödi utca Aulich Lajos utca Árok köz Bagoly utca Barátság útja 10-től végig páros Bárdos Lajos utca Csendes köz Csiga köz Csobogó köz Csónak köz Csurgó köz Desewffy Arisztid utca Déli köz Déli utca Duna köz Duna sor Duna utca Eisemann Mihály utca

30 Eper utca Evező köz Északi köz Északi utca Farkas Ferenc utca Felhő utca Fészek köz Fogas köz Forrás dűlő Géza utca Hajó utca Horány köz Horog utca Hullám utca Huszka Jenő utca Kacsóh Ponrác köz Kacsóh Ponrác utca Kadosa Pál utca Kagyló köz Kagyló utca Kajak köz Katona József utca Kavics utca Kenu köz Kikelet utca Kis köz Kiscsurgó köz Kiscsurgó utca Kiskert köz Kiss Ernő utca Knézich Károly utca Lahner György utca Lázár Vilmos utca Leininger Károly utca Lejtő köz Lejtő utca Liget utca Malom köz Malomárok utca Matróz köz Meder utca Mozaik köz Munkás utca Örvény köz

31 Örvény utca Pihenő köz Pihenő lejtő Pihenő sétány Pihenő utca Pozsonyi utca Pöltenberg Ernő utca Rév köz Rév út Révész köz Római utca Rózsakert köz Schweidel József utca Sólyom utca Szák utca Szürkő köz Tavasz utca Török Ignác utca Tutaj utca Uszály utca Üdülő köz Üdülő utca Vécsey Károly utca Zerkovitz Béla utca Zoltán utca VI. számú házi gyermekorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Alagi utca Alagi majori út Alagi major Alkotmány utca Almás utca Andrássy Gyula utca Arad utca Balogh János utca Barackos utca Baross Gábor utca Batthyány Elemér utca Báthory István utca Bátorkeszi utca

32 Bocskai utca Brassói utca Bródy Sándor utca 2-től 14-ig páros Bródy Sándor utca 1-től 13-ig páratlan Bulcsú utca Cseresznyés utca Csomádi utca Czédli István utca Deák Ferenc utca Dr. Brusznyai Árpád utca Eötvös utca Esch Győző utca Esze Tamás utca Eszék utca Fóti út páratlan oldal végig Fóti út 2-től 36-ig páros Gérecz Attila utca Gutai János utca Hárs köz Huba utca Hunyadi János utca 2-től 14-ig páros Hunyadi János utca 1-től 69-ig páratlan Huszt utca Illyés Gyula utca Janek Géza utca Jósika utca Kassa utca Karinthy Frigyes utca Károlyi utca Kárpát utca Keleti utca Kereszt utca Keszthelyi István utca Királyhágó utca Kismarton utca Kodály Zoltán utca Kolozsvár utca Korsós József utca Kossuth Lajos köz Kossuth Lajos utca 1-től 41-ig páratlan Kossuth Lajos utca páros oldal végig Kölcsey utca Labor köz Liszt Ferenc utca

33 Lósport telep Mansfeld Péter utca Málnás utca Meggyes utca Mihály utca Mravik Pál utca Nándorfehérvár utca Nyereg köz Óvoda köz Pejachevich Albert utca Petőfi telep Pipa utca Repülőtér Repülőtéri utca Rákóczi út 57-től 83-ig páratlan Rákóczi út 78-tól 104-ig páros Shejbal József utca Szabadka utca Szálender tér Szedres utca Szent Imre tér Székelykeresztúr utca Tisza utca Tóth Ilona utca Ungvár utca Varsói utca 2-től 12-ig páros Varsói utca 1-től 13-ig páratlan Vasvári Pál utca 2 páros Vasvári Pál utca 1-től 3-ig páratlan Virág utca Zalán utca Dunakeszi településszintű lakcímmel rendelkezők

34 3. számú melléklet Dunakeszi Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzetek meghatározása I. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fő út Körzethez tartozó közterületek: Alkotmány utca Alsótabán Aranykárász utca Babits Mihály utca Baross Gábor utca Báthory István utca Benedek Elek utca Bercsényi utca Berek utca Berzsenyi Dániel utca Bocskai utca Bohunka Lajos utca Busa utca Compó utca Csomádi utca Csörsz árok utca Dévér utca Flórián utca Frangepán utca Harcsa utca Házgyár munkásszálló Hegyrejáró utca Kárpát utca Keszeg utca Kikerics köz Kinizsi utca Királyhágó utca Kossuth Lajos köz Kossuth Lajos utca László utca Lehár Ferenc utca Liszt Ferenc utca Magyar utca Martinovics utca Márton Áron utca

35 Mátyás király utca Mező utca Munkácsy Mihály utca Nádas utca Óceán-árok utca Pallag utca Ponty utca Rákóczi út 1-től 83-ig páratlan Rákóczi út 2-től 104-ig páros Sügér tér Süllő utca Szabadság tér Szabadság utca Széchenyi utca Szilágyi utca Tamási Áron utca Tisza utca Tőzeg-horgásztavak kültelek Tőzegtavi út Vadász köz Vadász utca Virág utca II. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fő út Körzethez tartozó közterületek: Ady Endre utca Apor Vilmos tér Arad utca Attila utca Bajcsy-Zsilinszky utca Bajnok Géza tér Barátság útja 1-től 7-ig páratlan Bartók Béla utca Bazsanth Vince utca Bátorkeszi utca Bem utca Budai Nagy Antal köz Budai Nagy Antal utca Csaba utca Damjanich utca Dózsa György tér

36 Eszék utca Felsőtabán köz Felsőtabán utca Ferenc utca Fő út 1-től 97-ig páratlan Fő út 2-től 110-ig páros Hunyadi János utca Huszka Jenő utca Huszt utca Kassa utca Kert utca Kis utca Kismarton utca Kistemplom utca Kolozsvár utca Könyves Kálmán út László köz Május 1. utca Március 15-e park Nagykert köz Nagykert utca Nándorfehérvár utca Puskin utca Révész István sétány Szabadka utca Szálender tér Szent László utca Szent Mihály tér Székelykeresztúr utca Szondy utca Táncsics Mihály utca Teleky Pál utca Temető utca Ungvár utca Vajk utca Vasút utca Vízműtelep Vörösmarty utca III. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Sződi út 47. Körzethez tartozó közterületek:

37 Almás utca Bajtárs utca Bajza utca Balassi Bálint utca Barackos utca Barázda utca Bulcsú utca Cseresznyés utca Dobó utca Dr. Kemény Ferenc utca Dugonics utca Esze Tamás utca Fazekas Mihály utca Gárdonyi Géza utca Görgey Artúr utca József utca Juhász Gyula utca Kazinczy Ferenc utca Kádár utca Kálmán utca Király utca Klapka utca Krúdy Gyula utca Madách Imre utca Málnás utca Mányoki Ádám tér Meggyes utca Mikszáth utca Molnár Ferenc köz Móricz Zsigmond utca Nagysándor József tér Pilinszky János utca Pipa utca Radnóti Miklós utca Szedres utca Szép Ernő utca Sződi utca Tábor utca Tátra utca Thököly utca Tompa Mihály utca Vajda János utca Varsói utca Vasvári Pál utca

38 Váci Mihály utca Veres Péter utca Wass Albert utca Weöres Sándor utca Zápolya utca Zrínyi utca IV. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 35. Körzethez tartozó közterületek: Alagi major Alagi utca Alagi majori út Anna utca Ágnes utca Balogh János utca Bojtorján utca Bródy Sándor utca Dália utca Eisemann Mihály utca Erzsébet utca Esch Győző utca Éva utca Farkas Ferenc utca Fóti köz Fóti út Gizella utca Gutai János utca Gyöngyvirág utca Hajnal sor Határ utca Hárs köz Hóvirág utca Hűtőház munkásszálló Ibolya utca Ida utca Ilka utca Janek Géza utca Jácint utca Júlia utca Kacsóh Ponrác köz Kacsóh Ponrác utca

39 Karolina utca Karinthy Frigyes utca Keszthelyi István utca Kölcsey utca Lenke utca Lilla utca Lósport telep Magdolna utca Mansfeld Péter utca Margit utca Mária utca Márta utca Mravik Pál utca Muskátli utca Napraforgó tér Nyereg köz Óvoda köz Pálya utca Pejachevich Albert utca Petőfi telep Piroska utca Repülőtér Rezeda utca Réti Pálya Rozmaring utca Shejbal József utca Szegély utca Szegfű utca Szent Margit utca Tulipán utca Tünde utca Viola utca Zalán utca Zsálya köz Zsófia utca V. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Árpád u. 56. Körzethez tartozó közterületek: 165. őrház őrházak őrházak

40 Arany János utca Árpád utca Barátság útja 2-től 6/B-ig páros Béke utca Cserkész utca Dr. Babicz Béla utca Dr. Bayer Emil utca Dr. Legindi István utca Dr. Osvai László utca Dr. Tamás Győző utca Faludi János utca Fillér utca Honvéd utca Illyés Gyula utca István utca János utca Jókai utca Karácsony Sándor utca Kertész utca Kézay Simon utca Kiserdő utca Kiskert köz Konrád Ignác utca Korsós József utca Kosztolányi Dezső utca Lajos utca Levente utca Magyarság sétány Móra Ferenc utca Nap utca Németh László köz Németh László utca Petőfi Sándor utca Szent István utca Tallér utca Téglagyári barakképület Tóth Árpád utca Závodszky Géza utca Dunakeszi településszintű lakcímmel rendelkezők VI. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Fóti út 35. Körzethez tartozó közterületek:

41 Albert utca Andrássy Gyula utca Ábrahám Pál köz Ábrahám Pál utca Batthyány Elemér utca Bárdos Lajos utca Blaha Lujza utca Botond utca Brassói utca Csillag utca Csokonai utca Csuta Ferenc utca Czédli István utca Deák Ferenc utca Déryné utca Dr. Brusznyai Árpád utca Egressy utca Eötvös utca Erkel Ferenc utca Eszterházy Pál utca Fenyves utca Forgács utca Gardénia köz Gérecz Attila utca Gida utca Gitár utca Hargita utca Hesp József utca Hitch Róbert utca Hold utca Huba utca IV. Béla utca Jászai Mari utca Jósika utca Kadosa Pál utca Kápolna köz Kápolna utca Károlyi utca Keleti utca Kereszt utca Kincsem köz Kincsem utca Kisalagi utca Kiss József utca

42 Klimscha Albert utca Kodály Zoltán utca Labor köz Lehel utca Luther Márton tér Mihály utca Mikes Kelemen utca Nándori utca Ordas Lajos park Pacsirta utca Pavilon utca Perczel Mór utca Posta köz Posta utca Prága utca Rákóczi út 87-től végig páratlan Rákóczi út 110-től végig páros Repülőtér Repülőtéri utca Sajdik Sándor utca Spartacus utca Sport utca Szabó Ervin utca Szakáll Ferenc utca Szántó utca Szent Erzsébet utca Szent György utca Szent Imre tér Szent Kinga utca Szokolai István utca Táltos utca Toldi utca Torony köz Tóth Ilona utca Vereckei utca Verseny utca Víz köz Zerkovitz Béla utca VII. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek:

43 Barátság útja 9-től végig páratlan Barátság útja 10-től végig páros Casalgrande tér Csermely utca Folyam utca Föveny utca József Attila park Kavics utca Meder utca Szőlő köz Újszőlő Újszőlő utca VIII. számú fogorvosi körzet Rendelő címe: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 29. Körzethez tartozó közterületek: Akácfa utca Alsógödi köz Alsógödi utca Aulich Lajos utca Állomás sétány Árok köz Bagoly utca Csendes köz Csiga köz Csobogó köz Csónak köz Csurgó köz Desewffy Arisztid utca Déli köz Déli utca Diófa utca Duna köz Duna sor Duna utca Elemér utca Eper utca Evező köz Északi köz Északi utca Felhő utca Fészek köz

44 Fogas köz Forrás dűlő Fő út 99-től végig páratlan Fő út 114-től végig páros Garas utca Géza utca Hajó utca Hársfa utca Horány köz Horog utca Hullám utca Ifjúság utca Iskola sétány Iskola utca Kagyló köz Kagyló utca Kajak köz Kandó Kálmán sétány Katonadomb utca Katona József utca Kenu köz Kikelet utca Kis köz Kiscsurgó köz Kiscsurgó utca Kisdobos utca Kisfaludy utca Kiss Ernő utca Knézich Károly utca Körönd Krajcár utca Lahner György utca Lányi Ferenc sétány Lázár Vilmos utca Leininger Károly utca Lejtő köz Lejtő utca Liget utca Malom köz Malomárok utca Matróz köz Mindszenthy József sétány Mindszenthy József tér Mozaik köz

45 Munkás utca Nyárfa köz Örvény köz Örvény utca Pihenő köz Pihenő lejtő Pihenő sétány Pihenő utca Pozsonyi utca Pöltenberg Ernő utca Rév köz Rév út Révész köz Római utca Rózsakert köz Schweidel József utca Sólyom utca Stromfeld Aurél utca Szák utca Szürkő köz Tavasz utca Török Ignác utca Tutaj utca Uszály utca Üdülő köz Üdülő utca Vasutas sportpálya Vécsey Károly utca Zoltán utca

46 4. számú melléklet KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására (a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhely: 1.6. Tartózkodási hely: 1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám (nem kötelező megadni):. 2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelő alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen megjelölni! 2.1. Alanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50. (1) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy mert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök: (kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!) egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély hadigondozotti pénzellátás nemzeti gondozotti pénzellátás központi szociális segély rokkantsági járadék rokkantsági ellátás öregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült) magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül, de azt a kérelmezőre tekintettel folyósítják) Jelölje aláhúzással, ha csatolta: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot; (ellenkező esetben adja meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelő gyámhivatal megnevezését és címét:....) a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát - a hadigondozotti pénzellátás, - a nemzeti gondozotti ellátás, - a központi szociális segély, - a rokkantsági járadék,

47 - a rokkantsági ellátás, - a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként való folyósításáról; [Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási száma:...] 2.2. Normatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50. (2) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel. (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!) 2.3. Méltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 50. (3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel. (Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!) 3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 3.1. A kérelmező családi körülménye: egyedül élő nem egyedül élő 3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő A B C D Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Családi kapcsolat megnevezése Közeli hozzátartozó születési ideje Megjegyzés* * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

48 3.3. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem 4. Nyilatkozatok 4.1. A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel kérem nem kérem egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 4.2. A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!): A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton: címre kérem A közgyógyellátási igazolványt fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél személyesen veszem át Kijelentem, hogy * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

49 a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.) 4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához. Kelt:..., kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása 5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 5.1. A kérelem benyújtásának lehetőségei Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania ahol életvitelszerűen tartózkodik. A kérelem október 1-jétől akormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik. FIGYELEM!Méltányossági jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra! 5.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége Közeli hozzátartozónak számít: a) a házastárs, az élettárs; b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki ca) húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik, cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

50 cd) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggő, alanyi jogcímen közgyógyellátásra jogosító ellátások: rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 30%, öregségi nyugellátás, a december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében, rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek az esetében, aki december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékű az egészségkárosodása), öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült és december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépőként legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

NVR - Körzetkezelés Dátum: :34:52 Lekérdező: Jancsó Tamás Lapszám: 1 PXFAB - Dunakeszi KÖRZETMUTATÓ LISTA

NVR - Körzetkezelés Dátum: :34:52 Lekérdező: Jancsó Tamás Lapszám: 1 PXFAB - Dunakeszi KÖRZETMUTATÓ LISTA Lekérdező: Jancsó Tamás Lapszám: 1 Szavazókör: Megye/főváros: Település/kerület: Önkormányzati választás, helyi népszavazás Pest Dunakeszi Ábrahám Pál utca Teljes közterület 027 Ady Endre utca Teljes közterület

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN DUNAKESZI Köznevelési intézmény: Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. AKÁCFA ÁLLOMÁS sétány ALSÓGÖDI köz

Részletesebben

MELLÉKLET ESZTERLÁNC ÓVODA

MELLÉKLET ESZTERLÁNC ÓVODA MELLÉKLET ESZTERLÁNC ÓVODA 1. 174. 176. Őrházak teljes közterület Budai 2. Ágnes utca teljes közterület Budai 3. Alsótabán utca teljes közterület Budai 4. Anna utca teljes közterület Budai 5. Apor Vilmos

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN DUNAKESZI Köznevelési intézmény: Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. AKÁCFA ÁLLOMÁS sétány ALSÓGÖDI köz

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről. egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 14/2002. (VII. 31.) számú. rendelete. a háziorvosi körzetek meghatározására VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2002. (VII. 31.) számú rendelete a háziorvosi körzetek meghatározására Tokaj Város Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25.. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (01.31.) Öh.

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016.

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. HÉTFŐ 48-as Ifjúság útja Áchim A. u. Adria u. Anna u. Arany J. köz Arany J. u. Árpád u. Bajcsy -Zs.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR Köznevelési intézmény: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitatenschule Werischwar 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

Cím Zalaegerszeg Andráshida Andráshida u. Zalaegerszeg Andráshida Apátfa u. Zalaegerszeg Andráshida Berek u. Zalaegerszeg Andráshida Cserfa u. Zalaegerszeg Andráshida Dukai Takács J. u. Zalaegerszeg Andráshida

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3.

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe Ady Endre utca mindkét oldal végig: Szűcs Ildikó Erdősor út 1. 233 14 14 Hétfő 13 h 15 h Szerda 12 30 14 30 Almakerék utca mindkét oldal végig: Sebőkné Liptay Nóra Hargita utca 1. 230 28 06 Csütörtök 13

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA 1. sz. választókerület: 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER Árok u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Bláthy O. u., Bocskai u., Cirkáló hegy,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. július TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT BABÓT Béke tér, páros házszám: 2, páratlan házszám: 1-3 Széchenyi István

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak. Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Szám: 7146-15/2010. Tárgy: választókerületek kialakítása H a t á r o

Részletesebben

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Helyi rendeletek áttekintése Sorszám: III/13. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogi munkatárs Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.),

Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR, 20/2005. (X.15.) ÖR, 14/2007. (V.17.), 24/2009. (X.12.), Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 27/2002.(XII.21.)KT rendelete Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról Módosította: 7/2004.(III.5.)Kt, 33/2004.(XII.11.)ÖR,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 9/2002. (VII. 03.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Inárcs Község Önkormányzata 9/2002. (VII. 03.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Inárcs Község Önkormányzata 9/2002. (VII. 03.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről (Egységes szerkezetben a 4/2009. (III. 26.) és a 15/2009. (IX. 17.) Önkormányzati rendeletekkel.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont: Tárgyalja: EOB A háziorvosi, házi gyermekorvosi

Részletesebben

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28.

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28. Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés:

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke. Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ Megjegyzés: 1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke Ady Endre utca teljes - Aradi utca teljes - Arany János utca teljes - Arató utca teljes - Batthyány Lajos utca teljes - Belső utca teljes

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Polgármesterjelöltek

Polgármesterjelöltek 2010. szeptember Veresi Krónika Polgármesterjelöltek Horváth Ernõ mérnök, közgazdász, GAMESZ igazgató 48 éves Pásztor Béla polgármester 72 éves, Erdõkertes, Géza u. 20. Tatár Sándor környezetvédelmi szakértõ,

Részletesebben

Pétfürdő 001. szavazókör

Pétfürdő 001. szavazókör 001. szavazókör Szavazóhelyiség címe: Általános Iskola, Hősök tere 1. Állomás utca Bánya utca Cseri utca Hősök tere Juhász Gyula utca Katona József utca Mikes Kelemen utca Móra Ferenc utca Olajtároló telep

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1997. (V. 23.) rendelete a 7/1998. (V. 1.), a 2/1999. (I. 29.), a 23/1999. (X. 29.), a 3/2000. (II. 25.), a 27/2000. (XII. 29.), a 13/2001.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 414/2005. Előadó: Mell.: 4 db Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről

ELŐTERJESZTÉS. A Normadental Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Normadental Kft. kérelméről

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás Belvíz program Területútszakasz Munkálat Mennyiségi mutatók Bocskai utca Csatornaültetés, karbantartás 782 fm Zrínyi Miklós u., Pásztor János u., Kató utca, Tompa Mihály u. Jókai Mór u., Petőfi Sándor

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2013. (I.31.) Ör-rel, a 20/2014. (VI.30.) Ör-rel, a 48/2014. (XII.18.) Ör-rel, a 42/2015. (XI.26.) Ör-rel és a 21/2016. (VI.29.) Ör-rel módosított

Részletesebben

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 1 - Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 2-1. számú melléklet 67 a)szabályozási tervlapok (Rajzszám: GySzT_01/2-37) b) MÁTRAFÜRED belterület Szabályozási Tervlapja (VÁTI Kft. TSZ:4212/2008)

Részletesebben

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5.

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. HEVES MEGYE KORMÁNYHIVATAL DR. PAYrÓK GÁBOR Komiáriymegblzott Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. Ügyintéző: Darvas Attila Tárgy: tájékoztató a Heves megyei általános iskolai körzetek kijelöléséröl. Tisztelt

Részletesebben