Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: tól - 2 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -"

Átírás

1 Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás főbb jellemzőit tartalmazó, egyszerűsített tájékoztató anyag, mely (1) nem tartalmazza az alkalmazandó feltételek összességét, és (2) nem képezi a biztosításra vonatkozó szerződési feltételek részét. Jelen terméktájékoztató kizárólag azt a célt szolgálja, hogy tájékoztatást nyújtson a biztosítási fedezet leglényegesebb jellemzőiről és a kárbejelentés rendjéről. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a csatolt Általános Biztosítási Feltételeket és Különös Biztosítási Feltételeket (a továbbiakban együttesen: Biztosítási Feltételek) is! A jelen terméktájékoztató és a Biztosítási Feltételek között fennálló esetleges ellentmondás esetén a Biztosítási Feltételek rendelkezései irányadóak. Biztosító: CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító); Székhely: 1033 Budapest, Kórház u ; Cégjegyzékszám: Szerződő/Biztosított: Az a természetes személy lehet, aki: a Diákhitel Központ Zrt-vel diákhitel szerződéses jogviszonyban áll, a felvett hitelösszeg visszafizetését megkezdte, a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor életkora 18 és 60 év közötti, nem öregségi nyugdíjas, továbbá nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. Biztosított kockázatok: 1) Keresőképtelenség (táppénz) 2) Munkanélküliség A biztosítási szerződés A jelen Jövedelempótló biztosítást a Felek összegbiztosításként kötik. típusa: Havi szolgáltatási összeg: Ft/hó Biztosítási szolgáltatás: 30 napon túli keresőképtelenség esetén: A Biztosított 30 napot meghaladó keresőképtelensége (betegállománya) esetén a Biztosító kifizeti a Biztosított részére a havi szolgáltatási összeget (ld. fentebb) a feltételekben meghatározottak szerint. A Biztosító térítési kötelezettsége a továbbiakban abban az esetben áll fenn, ha a Biztosított a keresőképtelenségre vonatkozó különös biztosítási feltételekben meghatározottak szerint igazolja, hogy még továbbra is keresőképtelen. 30 napon túli nyilvántartott munkanélküliség esetén: A Biztosított 30 napot meghaladó tartamú regisztrált álláskeresőként (munkanélküliként) történő nyilvántartása esetén a Biztosító kifizeti a Biztosított részére a havi szolgáltatási összeget (ld. fentebb) a feltételekben meghatározottak szerint. A Biztosító térítési kötelezettsége a továbbiakban abban az esetben áll fenn, ha a Biztosított a munkanélküliségre vonatkozó különös biztosítási feltételekben meghatározottak szerint igazolja, hogy még továbbra is nyilvántartott álláskereső. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók: A kockázatviselés kezdete: A biztosítás tartama, megszűnése: A biztosítás megszüntetése a Biztosított által: A biztosítási esemény bejelentésének módja: Elévülési idő: A biztosítás díja: A Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsorolt időpontok közül a leghamarabb bekövetkezik: (1) keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség megszűnéséig, munkanélküliség esetén az álláskeresőként történő nyilvántartás megszűnéséig vagy (2) a kockázatviselés megszűnésének időpontjáig, (3) de legfeljebb 12 egymást követő hónapig. A biztosítási esemény bekövetkezését követően mindvégig fennáll a Biztosított díjfizetési kötelezettsége, ideértve a biztosítási szolgáltatás fizetésének időtartamát is. Szolgáltatási maximum: A teljesítés módja: egy biztosítási esemény kapcsán legfeljebb egymást követő 12 havi szolgáltatási összeg a biztosítás tartama alatt összesen legfeljebb 24 havi szolgáltatási összeg (külön-külön értendő mind a keresőképtelenségi, mind a munkanélküliségi kockázatra) Amennyiben a havi szolgáltatási összeg nagyobb, mint a Biztosított Diákhitel Központ Zrt. felé teljesítendő havi törlesztőrészletének összege (továbbiakban: törlesztőrészlet) akkor a Biztosító: a havi szolgáltatási összegnek a törlesztőrészlet összegét meghaladó részét a Biztosított által megadott bankszámlaszámra teljesíti, a törlesztőrészletnek megfelelő összeget arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrtvel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll. Ha a törlesztőrészlet összege nagyobb vagy egyenlő, mint a havi szolgáltatási összeg, akkor a Biztosító a biztosítási szolgáltatást teljes egészében arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll. A Biztosító az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül teljesít szolgáltatást, ha a Teljesítési határidő: biztosítási esemény tekintetében a Biztosító térítési kötelezettsége fennáll. Szolgáltatásra jogosultság feltétele munkanélküliség esetén: szerinti munkaviszonnyal rendelkezett. Várakozási idő (munkanélküliség esetében): munkanélküliség esetében nem nyújt biztosítási szolgáltatást. Újbóli szolgáltatásra jogosultság munkanélküliség esetén: Kizárások, mentesülések: Figyelem! A munkanélküliségi kockázat esetében a Biztosító csak abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított a munkanélkülivé válását megelőzően legalább 6 hónapig folyamatos, a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek 6.2. pontja Ha (i) a Biztosított munkaviszonya a kockázatviselés kezdetétől számított 90 napon belül szűnt meg, vagy (ii) a munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, úgy a Biztosító az emiatt bekövetkezett Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége 12 havi szolgáltatási összeg kifizetése miatt szűnt meg, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik meg újra, ha (1) a Biztosított a szolgáltatási kötelezettség megszűnését követően ismételten munkaviszonyt létesített, majd azt követően újabb biztosítási esemény következett be (azaz: ezen újabb munkaviszony megszűnése okán a Biztosítottat 30 napot meghaladó időtartamban álláskeresőként (munkanélküliként) tartják nyilván), és (2) a Biztosító szolgáltatásának említett okból történő megszűnése és az újbóli jogosulttá válás között 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszak eltelt. Ld. az Általános Biztosítási Feltételek át, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek kizárásokra vonatkozó -ait (keresőképtelenség: 4., munkanélküliség: 5. ). (Pld: meglévő betegségek, munkaviszony próbaidő alatti vagy közös megegyezéssel történő megszűnése, határozott idejű munkaviszony megszűnése, anyasággal kapcsolatos keresőképtelenség, stb.) A Biztosító kockázatviselésének kezdete a Biztosított által telefonon tett és rögzített szóbeli szerződéskötési nyilatkozat megtételét követő nap 0 óra. A tartamról és a Biztosító kockázatviselésének a megszűnéséről a vonatkozó Általános Biztosítási Feltételek 4. -a és 7. -ai rendelkeznek. Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy az Általános Biztosítási Feltételek pontja alapján a Biztosító kockázatviselése megszűnik, ha a Biztosított diákhitel szerződése megszűnik erre vonatkozóan a Biztosítottat változásbejelentési kötelezettség terheli. A kockázatviselés megszűnését követő időszakra vonatkozóan megfizetett vagy beszedett díjak a Biztosító kockázatviselését nem reaktiválják, a kockázatviselés megszűnéséről való tudomásszerzést követően a Biztosító 15 napon belül visszatéríti a Biztosítottnak az esetleges meg nem szolgált biztosítási díjakat. A szerződés azonnali hatályú felmondása: A szerződés rendes felmondása A biztosítás a Biztosított által telefonon tett, rögzített szóbeli nyilatkozattal jön létre, amelyről a Biztosító kötvényt állít ki. A Biztosító a kötvényt a Biztosítási Feltételekkel együtt a Biztosítottnak megküld. A biztosítási szerződés a biztosítási kötvény és az ahhoz mellékelt Biztosítási Feltételek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal indokolási és fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondható. A kezdeti 14 napos időszakot követően a biztosítási szerződés a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondható. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak (ld. az Általános Biztosítási Feltételek 4.2. pontját) végére szűnik meg, feltéve, hogy az írásbeli felmondó nyilatkozat legkésőbb az adott biztosítási időszak végét megelőző 5. naptári napig Biztosítóhoz beérkezik. Ha a rendes felmondás a tárgyhónap ezen időpontját követően érkezik be a Biztosítóhoz, akkor a Biztosító kockázatviselése az adott biztosítási időszakot követő biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg. A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Biztosító Zrt. - Kárrendezési osztály 1033 Budapest, Kórház u Telefon: (1) A biztosítási esemény bejelentésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Biztosítási Feltételek 13. -a, valamint a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák (keresőképtelenségi kockázat esetén a 3., munkanélküliségi kockázat esetében a 4. ). A biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év. 690,- Ft/hó - 1 -

2 Biztosító felügyeleti szerve Jogorvoslati lehetőségek Magyar Nemzeti Bank, amelynek címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza), levélcíme: 1534 Budapest, Pf. 777., központi telefonszáma: (+36-1) , helyi tarifával működő kék száma: , központi fax száma: (+36-1) Panaszbejelentés A Biztosító szolgáltatásának teljesítésével vagy működésével kapcsolatos panaszokat írásban vagy telefonon az alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: CARDIF Biztosító Zrt Budapest, Kórház u , tel.szám: (1) személyesen az alábbi címen lehet megtenni: CARDIF Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda (1033 Budapest Kórház u ) Felügyeleti szerv A Biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Jogorvoslati lehetőség (írásban - postai úton vagy elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül) jogszabálysértés esetén, amennyiben a Biztosítóval nem sikerült a jogvitát megoldani: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (MNB PFK) levélcím: 1534 Budapest, Pf. 777., Telefon (helyi tarifával működő kék szám): (+36-40) , központi fax száma: (+36-1) ) Jogok érvényesítésének egyéb fórumai a biztosítási jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, amennyiben a Biztosító által a panaszára adott válaszával nem ért egyet: a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti írásban (postai úton vagy elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül) (honlap: levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., Telefon: ), vagy bírósághoz fordulhat

3 Általános Biztosítási Feltételek Kifejezetten felhívjuk a figyelmet az Általános Biztosítási Feltételek 1.1., 3.2., , 6.2. és pontjára, 8. -ára, 9.4., 9.10., 9.12., 9.13., 12.2., 12.3., 13.2., pontjaira, 14. és 15. -aira, és pontjára, valamint a Különös Biztosítási Feltételek - Keresőképtelenségi kockázat 1.3., 2.1., 2.2., 2.4., 3.5. pontjára, valamint 4. -ára, továbbá a Különös Biztosítási Feltételek - Munkanélküliségi kockázat 1.3., 1.4., 2. és 3. -ára, 4.4. pontjára, valamint 5. -ára. 1. A biztosítási jogviszony alanyai 1.1. A Biztosított az a 18 és 60 év közötti cselekvőképes természetes személy, aki (i) a Diákhitel Központ Zrt-vel diákhitel szerződéses jogviszonyban áll és a felvett diákhitel visszafizetését már megkezdte és (ii) a jelen feltételek szerinti jövedelempótló biztosításra (a továbbiakban: Jövedelempótló Biztosítás) vonatkozóan a Biztosítóval a biztosítási szerződést megköti és a biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállal. A Biztosított egyben szerződője is a Jövedelempótló Biztosításnak) A Biztosító a CARDIF Biztosító Zrt., amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a feltételekben meghatározott események bekövetkezésekor a feltételekben meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal. 2. A biztosítási szerződés létrejötte A biztosítási szerződés a Biztosított által telefonon tett, rögzített szóbeli nyilatkozattal jön létre, amelyről a Biztosító kötvényt állít ki, melyet a jelen Általános Biztosítási Feltétekkel és a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekkel (a továbbiakban együttesen: Biztosítási Feltételek) együtt a Biztosítottnak megküld. 3. A biztosítási szerződés alanyainak jogai és kötelezettségei 3.1. A Biztosított köteles közlési kötelezettségét teljesíteni, valamint a Biztosító által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdéseket a valóságnak megfelelően és teljes körűen megválaszolni A Biztosított köteles minden a biztosítási szerződés szempontjából lényeges tényről, körülményről, valamint azok változásáról többek között a Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló diákhitel szerződés megszűnéséről a Biztosítót írásban tájékoztatni A díjfizetési kötelezettség a Biztosítottat terheli a 9. rendelkezéseinek megfelelően A Biztosító a szolgáltatás jogalapjának megállapításához a közölt adatokat ellenőrizheti, saját orvosa által vizsgálatot kezdeményezhet A Biztosító köteles a tudomására jutott adatokat megőrizni és a biztosítási tevékenységről szóló évi LXXXVIII. tv-ben (továbbiakban: Bit) foglaltak szerint titokként kezelni. 4. A biztosítás tartama, a biztosítási időszak 4.1. A biztosítás határozatlan tartamú, a kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés megszűnéséig terjedő időtartam, mely tartam biztosítási időszakokra oszlik A biztosítási időszak az adott hónap azon napjától, amelyen a kockázatviselés kezdődött a következő hónap azon napjáig tart, amely számozásánál fogva egy nappal megelőzi a kockázatviselés kezdetének napját. Ha az adott hónapban ilyen nincs, akkor a hónap utolsó napjáig tart. 5. A Biztosító kockázatviselésének kezdete A Biztosító kockázatviselésének kezdete a szerződéskötési nyilatkozat megtételét követő nap 0 óra. 6. A Biztosító kockázatviselésének megszűnése 6.1. A Biztosító kockázatviselése megszűnik abban az időpontban, amelyik az alábbiak közül a leghamarabb bekövetkezik: annak a biztosítási időszaknak az utolsó napján 24 órakor, amikor a Biztosított diákhitel szerződése megszűnik azon biztosítási időszaknak az utolsó napján 24 órakor, amelyikben a Biztosított betölti a 65. életévét, a Biztosított halála esetén a halálozás napján 24 órakor, a Biztosított 70%-ot meghaladó egészségkárosodását megállapító jogerős határozat meghozatalának napján 24 órakor, azon a napon 24 órakor, amikor a Biztosított öregségi vagy előrehozott öregségi nyugállományba vonul, ha a Biztosított a biztosítási szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti (ld. a 7.1. pontban), a biztosítás rendes felmondása esetén (ld. a 7.2. pontban) a folyó biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor, a biztosítási díj pontban meghatározottak szerint meg nem fizetése esetén a Biztosító fizetési felszólítást tartalmazó levelében feltűntetett póthatáridőt követő első esedékesség napján 24 órakor, az első elmaradt esedékesség napjára visszamenő hatállyal, ha a Biztosított a díjtartozást addig az időpontig nem fizette meg A kockázatviselés megszűnését követő időszakra vonatkozóan megfizetett vagy beszedett díjak a Biztosító kockázatviselését nem reaktiválják. 7. Felmondás 7.1. A biztosítás azonnali hatályú felmondása A Biztosított jogosult a biztosítási szerződést a Biztosító által küldött kötvény és az ahhoz mellékelt Biztosítási Feltételek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozat megküldése útján azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondás, a Biztosítóhoz történő beérkezés napján 24 órakor lép hatályba. Az azonnali hatályú felmondást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Biztosított az erre vonatkozó nyilatkozatát a jelen pontban meghatározott határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Biztosítónak elküldi. A határidőn túl tett azonnali hatályú felmondás a biztosítási szerződés rendes felmondásának minősül A biztosítás rendes felmondása A Biztosított jogosult a biztosítási szerződést 30 napos felmondási idővel a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a folyó biztosítási időszak végére felmondani Amennyiben a Biztosított felmondása az adott biztosítási időszak végét megelőző 5. naptári napig a biztosítóhoz megérkezik, akkor a biztosítási szerződés az adott biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor megszűnik. Ha a felmondás a biztosítási időszak végét megelőző 5 napon belül érkezeik meg a Biztosítóhoz, akkor a biztosítási szerződés a következő biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg A Biztosító jogosult a biztosítási szerződést 30 napos felmondási idővel a felmondási idő végén folyamatban lévő biztosítási időszak végére felmondani. 8. Területi hatály A biztosítás a Magyarország területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. 9. A biztosítási díj 9.1. A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének, illetve szolgáltatási kötelezettségének ellenértéke A biztosítás havi díjfizetésű A biztosítási díj megfizetésére a Biztosított köteles A biztosításra vonatkozó díjszabást a Biztosító minden naptári évre vonatkozóan előre állapítja meg. A díjszabás az adott naptári év során (január 1. és december 31. között) esedékessé váló havi biztosítási díjakra vonatkozóan érvényes. Ha a Biztosító a soron következő naptári évre vonatkozóan a díjszabást módosítja, az új díjszabásról legkésőbb a folyamatban lévő naptári év szeptember 30-ig levélben értesíti a Biztosítottat. Ha a Biztosított a módosított díjszabás mellett nem kívánja tovább igénybe venni a biztosítást, akkor a biztosítási szerződést a 7.2. pontban foglaltak szerint rendes felmondással megszüntetheti A Biztosított a díjfizetési kötelezettségét átutalással vagy a Biztosító javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás megadásával teljesítheti. A csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás feljogosítja a Biztosítót a Biztosított fizető számlájának a biztosítási díj havonta esedékes összegével való megterhelésére A díjfizetés módját a biztosítási szerződés létrejöttekor a Biztosított választja meg. A díjfizetés módját a biztosítási szerződés hatálya alatt csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás benyújtásával vagy visszavonásával módosíthatja Amennyiben a Biztosított a díjfizetési kötelezettségét a szerződés létrejöttekor választott fizetési mód szerint csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás megadásával teljesíti, majd később ezt a felhatalmazást visszavonja, akkor a díjfizetés módja a Biztosított külön erre irányuló jognyilatkozata nélkül - automatikusan átutalás lesz Amennyiben a Biztosított a díjfizetési kötelezettségét a szerződés létrejöttekor választott fizetési mód szerint átutalással teljesíti, majd később csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást ad, akkor a díjfizetés módja a Biztosított külön erre irányuló jognyilatkozata nélkül - automatikusan csoportos beszedés lesz A biztosítás első díja a biztosító kockázatviselésének kezdő napján esedékes, azonban a Biztosítottnak ezt a díjat halasztva, a kockázatviselés kezdetét követő 30 napon belül kell megfizetnie, a folytatólagos díj pedig ezt követően minden hónapnak azon a napján esedékes, mely számozásánál fogva megegyezik a kockázatviselés kezdetének napjával(ha az adott hónapban ilyen számozású nap nincs, akkor a hónap utolsó napja). A díj az esedékesség napját magába foglaló biztosítási időszakra vonatkozik Amennyiben a Biztosítottnak legalább 2 havi biztosítási díjtartozása van, a Biztosító postai úton küldött, az elküldéstől számított 30 napos póthatáridőt tartalmazó levélben felszólítja a Biztosítottat a biztosítási díj megfizetésére. Ha a Biztosított a póthatáridőt követő első esedékesség időpontjáig sem fizeti meg a biztosítási díjakat, akkor a Biztosító kockázatviselése a póthatáridőt követő első esedékesség napján 24 órakor az első elmaradt esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik A Biztosított díjfizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, ameddig a Biztosító a Biztosítottra vonatkozóan a kockázatot viseli Ha a Biztosító kockázatviselésének ideje alatt biztosítási esemény következik be, akkor a Biztosított díjfizetési kötelezettsége a szolgáltatás fizetésének időtartama alatt is fennáll. A díjfizetés elmaradása / késedelme esetén a Biztosítónak jogában áll az esedékessé vált, de megfizetni elmulasztott díjat a biztosítási szolgáltatás(ok) összegéből levonni Ha a Biztosító bármilyen módon a kockázatviselésének megszűnéséről értesül, akkor tudomásszerzést követően 15 napon belül visszatéríti a Biztosítottnak a kockázatviselés megszűnését követő időszakra vonatkozóan esetlegesen megfizetett (meg nem szolgált) biztosítási díjakat. 10. Értékkövetés A Biztosító értékkövetést nem alkalmaz. 11. Biztosítási kockázatok A Biztosító a következő biztosítási kockázatok esetére nyújt szolgáltatást: (1) keresőképtelenség (táppénz), (2) munkanélküliség A fenti biztosítási kockázatokkal összefüggésben bekövetkezető biztosítási események meghatározását a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételek tartalmazzák. 12. A Biztosító szolgáltatása A vonatkozó biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító az adott kockázatra vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott feltételekkel és időtartamra megfizeti a Biztosítottnak a havi szolgáltatási összeget A szolgáltatási igénybejelentés kézhezvételét követően a Biztosító a Biztosított által megadott hozzájárulás alapján jogosult ellenőrizni, hogy a Biztosító kockázatviselése a Biztosított diákhitel szerződésének esetleges

4 megszűnése okán nem szűnt-e meg a biztosítási esemény bekövetkezését megelőzően és/vagy azon időtartam alatt, amelyre vonatkozóan a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége egyébként fennállna A Biztosító a biztosítási szolgáltatást egyidejűleg csak egy jogcímen (vagy csak keresőképtelenség vagy csak munkanélküliség címén) nyújtja. Ha a szolgáltatás teljesítésének tartama alatt a Biztosítottnak másik jogcímen is jogos szolgáltatási igénye keletkezik, akkor a Biztosító az elsőként bejelentett biztosítási esemény alapján teljesít mindaddig, amíg ezen a jogcímen a Biztosított szolgáltatásra jogosult. 13. A biztosítási esemény bejelentése, a Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges iratok A Biztosított vagy az általa meghatalmazott személy köteles a biztosítási eseményt haladéktalanul - de legkésőbb 2 éven belül - bejelenteni a Biztosítónak az alábbi címen illetve telefonszámon: CARDIF Biztosító Zrt. - Kárrendezési osztály 1033 Budapest, Kórház u Tel: (1) A Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a bejelentésivagy a szükséges felvilágosítási kötelezettség megsértése miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító az alábbi dokumentumok benyújtását kérheti: a biztosítási szolgáltatást igénylő személy által kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány, a Biztosított hozzájárulása ahhoz, hogy a Biztosító megkereshesse a Diákhitel Központ Zrt-t annak megállapítása érdekében, hogy a Biztosított diákhitel szerződése (i) a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennállte, valamint (ii) fennáll(t)-e azon időtartam alatt, amelyre vonatkozóan a Biztosító egyébként szolgáltatási kötelezettséggel tartozna, a vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben meghatározott dokumentumok, az idegen nyelven kiállított dokumentumok hitelesített magyar fordítása abban az esetben, ha a biztosítási eseményhez vezető baleset vagy betegség külföldön történt Abban az esetben, ha a Biztosító által kért dokumentumokat nem, vagy hiányosan nyújtják be, a Biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg azt a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el A Biztosító teljesítése az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követő 15 napon belül esedékes. 14. A Biztosító mentesülése A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási esemény okozati összefüggésben áll a Biztosított - a biztosítás hatályba lépését követően - két éven belül bekövetkező öngyilkossági kísérletével vagy öngyilkosságával, függetlenül attól, hogy azt tudatzavarában követte el A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított (i) rendszeres alkoholfogyasztásával, (ii) súlyosan ittas állapotával (súlyosan ittas állapotnak tekintendő a 2,5 ezreléket meghaladó véralkohol-koncentráció), vagy (iii) bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek rendszeres fogyasztásával A Biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha a biztosítási eseményt a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. Súlyosan gondatlan magatartás okozta balesetnek, illetve betegségnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - ha: a biztosítási esemény a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be, a baleset idején a Biztosított kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt, és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott, a biztosítási esemény amiatt következett be, hogy a Biztosított engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végzett, vagy a biztosítási esemény a Biztosított munkavégzése során, a munkavédelmi szabályoknak a Biztosított általi súlyos megsértése miatt következett be. 15. Kizárások A Biztosító jogosult a szolgáltatást megtagadni, ha a szolgáltatást igénylő személy az igénybejelentés alkalmával és/vagy a Biztosító szolgáltatása során (i) a biztosítási eseménnyel vagy a szolgáltatás szempontjából lényeges körülménnyel kapcsolatban valótlan információt közöl, vagy lényeges körülményt elhallgat, (ii) hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú okiratot használ, vagy (iii) a Biztosítót egyéb módon megtéveszti A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdetét megelőző egy éven belül megállapított betegséggel vagy kóros állapottal és azok következményeivel okozati összefüggésben álló eseményekre A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított járművezetés közben alkoholos állapotban volt, illetőleg kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt állt, és ez a tény a baleset bekövetkezésében közrehatott. Alkoholos állapotnak tekintendő a 0,8 ezreléket meghaladó, gépjárművezetés közben a 0 ezreléket meghaladó véralkohol-koncentráció A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a biztosítási esemény a Biztosított jogosítvány vagy érvényes forgalmi engedély nélküli gépjárművezetése közben következett be, és a Biztosított mindkét esetben más közlekedésrendészeti szabályt is megszegett A Biztosító kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha a bekövetkezett biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: (i) harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel kivéve katonák (jelen feltételek szempontjából harci cselekménynek minősül a háború, határvillongás, törvényes kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, idegen ország korlátozott célú hadicselekményei: például csak légi csapás, kommandó támadás), (ii) terrorcselekménnyel, (iii) forradalommal, felkeléssel, lázadással, zavargással, zendüléssel (a lázadás fogalmát illetően ld. a Büntető Törvénykönyv szerinti minősítést), kivéve a bejelentett tüntetéseket, (iv) népi megmozdulással (például nem engedélyezett tüntetés, vagy be nem jelentett, illetve nem engedélyezett sztrájk), nukleáris hasadással, nukleáris reakcióval, fúzióval, radioaktívilletve ionizáló sugárzással, valamint ezek szennyezésével, kivéve az orvosilag előírt terápiás célú sugárkezelést, fegyver, robbanószer, vegyi- vagy gyúlékony anyagok használatával, kivéve rendőrök esetében, a Biztosított által hivatásosan űzött kockázatosnak minősülő sportvagy szabadidős tevékenységgel (pl. búvárkodás, barlangászat, hegymászás, fal- vagy sziklamászás, vízisízés, motorcsónak vagy jetski használata, vitorlázás, vadvízi evezés, tengeri horgászat) A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított balesete vagy betegsége gépi erővel hajtott szárazföldi, légi vagy vízi járműben sportversenyen való részvétel következtében, vagy ilyen versenyekre való felkészülés során következik be, vagy nem a szervezett légi forgalom keretében végrehajtott légi úton való részvétel, hanem egyéb (akár motoros, akár motor nélküli) repülés vagy repülősportolás következménye, vagy hivatásos sportolóként végzett sporttevékenysége során következett be A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a Biztosított a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor bármilyen jogcímen - kivéve az özvegyi nyugdíjat - nyugdíjas, vagy rokkantsági-, illetőleg rehabilitációs ellátásban részesül A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki az olyan szubjektív panaszokra és azok közvetett vagy közvetlen következményeire épülő igényekre, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók (pl. migrén, a gerinc egyes degeneratív betegségei - úgy, mint például polidiszkopátia - és azok közvetett vagy közvetlen következményei) A Biztosító nem viseli a kockázatot, ha a biztosítási esemény összefüggésben áll a Biztosított nem orvosi javallatra, vagy nem az előírt adagolásban történő gyógyszer szedésével. 16. A panaszok bejelentése A biztosítási szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszokat a Biztosítónál lehet bejelenteni az alábbi címeken /telefonszámon: CARDIF Biztosító Zrt 1033 Budapest, Kórház u Tel: (1) A Biztosító köteles a panaszokat kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panaszost 30 napon belül írásban értesíteni A Biztosító a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja (kivéve, ha annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges), és szükség szerint orvosolja Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszos a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Biztosító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát (1) a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, (2) telefonon közölt szóbeli panasz esetén - a panasz közlését követő harminc napon belül megküldendő - indokolással ellátott álláspontjának megküldésével egyidejűleg megküldi a panaszosnak A Biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerint a panasz megoldásának sikertelensége esetén jogszabálysértés (így különösen a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése) esetén a panaszos a Magyar Nemzeti Banknál írásban (postai úton vagy elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül) fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az alábbi címen: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ levélcím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777., telefon (helyi tarifával működő kék szám): (+36-40) , központi fax száma: (+36-1) ) A biztosítási jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy írásban (postai úton vagy elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (honlap: levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., Telefon: ) 17. Egyéb rendelkezések A Biztosító a hozzá eljuttatott adatokat, bejelentéseket és jognyilatkozatokat ide nem értve a szóbeli nyilatkozattal történő szerződéskötést (ld. a 2. -ban) csak akkor köteles hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban vagy elektronikus formában juttatták el hozzá A biztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év elteltével elévülnek Az egyes kockázatokra vonatkozó Különös Biztosítási Feltételekben foglaltak a jelen Általános Biztosítási Feltételekkel együtt érvényesek Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok és a biztosítási titok kezelésének elvi és gyakorlati tudnivalói A személyes adatok kezelése 1. A Biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-56517/ Személyes adat egy meghatározott természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

5 jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Biztosítóval közölt személyes adat biztosítási titoknak minősül. 3. A Biztosító kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti: 3.1. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Eüak.) meghatározott, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő egészségügyi adatokat az Eüak. rendelkezései szerint, 3.2. az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint különleges adatnak minősülő, az ügyfél egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozó személyes adatot. 4. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. 5. A Biztosító az Infotv. szerinti nyilvántartást vezet a személyes adatok továbbításáról. Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott adatok továbbítása esetén húsz év elteltével töröli a Biztosító. 6. A Biztosító a személyes adatokat: 6.1. létrejött biztosítási szerződés esetén a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, 6.2. létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 7. (2) A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 8. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 8.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 8.2. személyes adatainak helyesbítését, valamint 8.3. személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. 9. Az ügyfél kérésére a Biztosító köteles az általa vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni és az ügyfél által kezdeményezett változásokat adatbázisán átvezetni. 10. Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 11. Az Infotv. értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Biztosító, mint adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. A biztosítási titok 12. Biztosítási titok minden olyan minősített adatot nem tartalmazó -, a Biztosító rendelkezésére álló adat, amely a biztosító egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 13. A Biztosító ügyfeleinek azon adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási jogviszony létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja csak a biztosítási jogviszony létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. 14. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 15. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Biztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, a Bit ában meghatározott esetekben a titoktartási kötelezettség nem áll fenn az alábbi hatóságokkal, illetve szervezetekkel szemben: feladatkörében eljáró felügyelet, azaz a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB), nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatóság és ügyészség, büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelező, Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi vagyonfelügyelő és bíróság, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá általa kirendelt szakértő, adóhatóság, amennyiben adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót külön törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat, feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal, a feladatkörében eljáró gyámhatóság, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szerv, a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv, a viszontbiztosító, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítók, állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében - az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint - az átvevő biztosító, a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosa, a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentiekben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed. 16. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, abban az esetben, ha a Biztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget, ha a magyar bűnüldöző szerv - nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot, a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot. 17. A Biztosító az ügyfelet nem tájékoztathatja a nyomozó hatóság és ügyészség, a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint a külön törvényben meghatározott feltételek esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv részére történő adattovábbításról. 18. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása, ha a Biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B-43/C. -ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki, a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása. 19. A Biztosító, valamint tulajdonosa, a Biztosítóban részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, egyéb vezető, valamint a biztosító és a viszontbiztosító alkalmazottja, megbízottja a működésével kapcsolatban a tudomására jutott biztosítási titoknak is minősülő üzleti titkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni, azt harmadik személynek nem adhatja át. 20. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő technikai adatvédelemmel, nyilvántartással rendelkezik, amely megvalósítja a biztosítási titok védelmét. A veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás 21. A Biztosító a veszélyközösség érdekeinek megóvása érdekében a jogszabályban, vagy a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatás jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz. A Biztosító a más biztosító által hozzá intézett, a fentiek szerinti megkeresés esetén a megkeresésben szereplő határidőben, ennek hiányában a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles átadni a jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a megkereső biztosítónak. 22. A megkeresés illetve az adatátadás az alábbi adatokra vonatkozhat: keresőképtelenség kockázat vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatosan: (1) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatai; (2) a biztosítandó vagy a biztosított személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatok; (3) az (1) pontban meghatározott személyt érintő korábbi a baleset-, betegség- vagy életbiztosítási ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos - biztosítási eseményekre vonatkozó adatok; (4) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatok; és (5) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok munkanélküliségi kockázat vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatosan: (1) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatai; (2) a biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges adatok; (3) az (1) pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozó adatok; (4)

6 a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatok; és (5) a megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatok. 23. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének. 24. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő 90 napig kezelheti. 25. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, a fenti 24. pontban meghatározott időtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás befejezéséig. 26. Ha a megkeresés eredményeként a megkereső biztosító tudomására jutott adat e biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban az eljárás megindítására az adat megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető. 27. A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat biztosított érdekre nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a 21. pontban meghatározottól eltérő célból nem kapcsolhatja össze. 28. A megkereső biztosító az általa tett megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a megkeresés teljesítéséről az érintett ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére az Infotv-ben szabályozott módon tájékoztatja. Különös Biztosítási Feltételek Keresőképtelenségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a meghatározott biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási esemény a Biztosítottnak a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett, betegségből vagy balesetből eredő, 30 napot meghaladó folyamatos betegállománya (továbbiakban: keresőképtelenség) A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a keresőképtelenség 31. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset vagy betegség következményei minősülnek biztosítási eseménynek. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezte esetén a Biztosító kifizeti a Biztosított részére a havi ,- Ft szolgáltatási összeget az alábbiak szerint Amennyiben a havi szolgáltatási összeg nagyobb, mint a Biztosított Diákhitel Központ Zrt. felé teljesítendő havi törlesztőrészletének összege (továbbiakban: törlesztőrészlet) akkor a Biztosító (i) a havi szolgáltatási összegnek a törlesztőrészlet összegét meghaladó részét a Biztosított által megadott bankszámlaszámra teljesíti, (ii) a törlesztőrészletnek megfelelő összeget arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll Ha a törlesztőrészlet összege nagyobb vagy egyenlő, mint a havi szolgáltatási összeg, akkor a Biztosító a biztosítási szolgáltatást teljes egészében arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: (i) a Biztosított keresőképtelenségének megszűnéséig, vagy (ii) a kockázatviselés megszűnéséig, (iii) de legfeljebb 12 egymást követő hónapig Ha a Biztosított a biztosítási szolgáltatás megszűnését követő 60 napon belül a korábbi biztosítási eseményt kiváltó ok vagy annak következménye miatt újból keresőképtelenné válik, akkor az ilyen keresőképtelenséget a Biztosító az előző biztosítási esemény folytatásaként tekinti, és az újbóli keresőképtelenség bekövetkezése után azonnal szolgáltat. A 60 napon belül más okból keletkező, vagy a biztosítási szolgáltatás megszűnése után több mint 60 nappal bekövetkező keresőképtelenséget a Biztosító az 1. -ban leírtak szerint új biztosítási eseménynek tekinti A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan keresőképtelenség címén legfeljebb 24 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. A Biztosító teljesítése, a teljesítéshez szükséges dokumentumok 3.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához az Általános Biztosítási Feltételekben felsoroltak mellett az alábbi dokumentumokat kéri: Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről" elnevezésű nyomtatvány másolatát, Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatvány másolatát, a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által kiállított olyan igazolás vagy egyéb dokumentum másolatát, amely tartalmazza a keresőképtelen állapotban tartás alapjául szolgáló betegség(ek) vagy állapot(ok) megnevezését és/vagy BNO kódját A Biztosító a fenti 3.1. pontban felsorolt dokumentumok mellett az alábbi dokumentumokat kérheti, amennyiben azok a biztosítási esemény bekövetkezésének megállapításához és/vagy a szolgáltatásra való jogosultság megállapításához szükségesek: baleset esetén a baleseti jegyzőkönyvet, ha ilyen készült, betegség esetén a biztosítási szolgáltatás iránti igény alapját képező betegség(ek)re nézve az itt felsorolt dokumentumokat, illetve azok másolatát: a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától visszamenőlegesen (a biztosítási szerződés megkötését megelőző évekre is visszamenően) minden kórházi zárójelentést, műtéti leírást, ambuláns lapot, szakorvosi rendelői és/vagy gondozóintézeti orvosi dokumentumokat, diagnosztikus leleteket, háziorvosi- gépi pacienskartont, egészségkárosodást megállapító orvosi bizottság határozatát (ha van) Az első szolgáltatást a Biztosító akkor teljesíti, ha a Biztosított igazolta, hogy több mint 30 napja folyamatosan keresőképtelen állományban van. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, melyet a keresőképtelenség 31. napján vagy azt követően állítottak ki Az első szolgáltatást követő további szolgáltatáshoz (ha az jár), a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a Biztosító által megfizetett havi biztosítási szolgáltatást követő legközelebbi törlesztőrészlet esedékességi napját legfeljebb 15 nappal megelőzően állítottak ki Ha a Biztosított a keresőképtelenség fennállását a 3.3. pont illetve a 3.4. pont szerint nem igazolja, a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet. 4. Kizárások 4.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: aszténiával, depresszióval és más mentális rendellenességekkel kapcsolatos keresőképtelenségre, nem balesetből eredő (pl.: poszttraumatikus stressz szindróma) pszichiátriai vagy pszichológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, detoxikálóval, alvásterápiával kapcsolatos keresőképtelenségre, geriátriai vagy gerontológiai kezeléssel kapcsolatos keresőképtelenségre, rehabilitációval, utógondozással kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógypedagógiával, logopédiával kapcsolatos keresőképtelenségre, gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával, fogyókúrával kapcsolatos keresőképtelenségre, orvosilag nem indokolt, a Biztosított által kezdeményezett beavatkozásokkal, (pl. kozmetikai, plasztikai beavatkozások) kapcsolatos keresőképtelenségre, anyasággal összefüggő keresőképtelenségre (kivéve a balesetből eredő keresőképtelenséget), mint: (i) terhesség és szülés miatti keresőképtelenség, (ii) gyermekápolási táppénz, (iii) GYES-en, GYEDen lévő biztosított keresőképtelensége (kivéve, ha a biztosított a GYES vagy GYED mellett kereső tevékenységet folytat - ha ez a vonatkozó jogszabályok alapján számára megengedett -, és e kereső tevékenység folytatása során válik keresőképtelenné) olyan keresőképtelenségre, amely alatt a Biztosított jövedelemszerző tevékenységet folytat, olyan keresőképtelenségre, amely nem a Biztosított egészségi állapota miatt következett be, a keresőképtelenség időtartama alatt történt biztosítási jogviszony létesítése esetén arra a keresőképtelenségre, amelynek tartama alatt a Biztosított biztosítási szerződést kötötte Amennyiben Magyarország bevezeti a sorkatonaság intézményét vagy más, ezzel egyenértékű honvédelmi kötelezettséget, úgy a Biztosító a Biztosított ezen kötelezettség-teljesítése alatt fennálló keresőképtelenséget nem tekinti biztosítási eseménynek és ilyen címen szolgáltatást sem teljesít. 5. Fogalom meghatározások 5.1. Jelen feltételek szempontjából balesetnek minősül a Biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely a kockázatviselés tartama alatt, de legkésőbb a balesetet követő egy éven belül bármely egyéb októl függetlenül a Biztosított időleges keresőképtelenségét idézi elő Jelen feltétel szempontjából keresőképtelen az, (i) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; vagy (ii) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; vagy (iii) akit közegészségügyi okokból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap; vagy (iv) akit közegészségügyi okokból hatóságilag elkülönítenek; vagy (v) aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható, és az itt felsorolt esetek miatt a keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos vagy kórház által igazoltan, saját jogon keresőképtelen állományban van Jelen feltétel szempontjából kórháznak minősül a magyar tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Különös Biztosítási Feltételek Munkanélküliségi kockázat A CARDIF Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a meghatározott biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az 1. -ban meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 2. -ban meghatározott szolgáltatást nyújtja. Jelen különös feltételekben foglaltak a Biztosító vonatkozó Általános Biztosítási Feltételeivel együtt érvényesek. 1. A biztosítási esemény 1.1. E feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül, ha a Biztosított a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt bekövetkezett álláskeresővé válás miatt 30 egymást követő napot meghaladó tartam alatt álláskeresőként tartják nyilván A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a Biztosított álláskeresőként (munkanélküliként) nyilvántartott állapotának 31. napja E különös biztosítási feltételek szerint kizárólag a Biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett vétlen és akaratán kívüli ok miatti álláskeresővé (munkanélkülivé) válása minősül biztosítási eseménynek.

7 1.4. A Biztosító csak abban az esetben nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított a munkanélkülivé válását megelőzően legalább 6 hónapig folyamatos, a 6.2 pont szerinti munkaviszonnyal rendelkezett. 2. A Biztosító szolgáltatása 2.1. A biztosítási esemény bekövetkezte esetén a Biztosító kifizeti a Biztosított részére a havi ,- Ft szolgáltatási összeget az alábbiak szerint Amennyiben a havi szolgáltatási összeg nagyobb, mint a Biztosított Diákhitel Központ Zrt. felé teljesítendő havi törlesztőrészletének összege (továbbiakban: törlesztőrészlet) akkor a Biztosító (i) a havi szolgáltatási összegnek a törlesztőrészlet összegét meghaladó részét a Biztosított által megadott bankszámlaszámra teljesíti, (ii) a törlesztőrészletnek megfelelő összeget arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll Ha a törlesztőrészlet összege nagyobb vagy egyenlő, mint a havi szolgáltatási összeg, akkor a Biztosító a biztosítási szolgáltatást teljes egészében arra a hitelszámlára fizeti meg, amely a Biztosított Diákhitel Központ Zrt-vel fennálló hitelszerződésére vonatkozóan a Diákhitel Központ Zrt-nél fennáll Egy adott biztosítási esemény miatt a Biztosító térítési kötelezettsége addig az időpontig áll fenn, amelyik az itt felsoroltak közül a leghamarabb bekövetkezik: (i) a Biztosított álláskeresőként történő nyilvántartásának megszűnéséig, vagy (ii) a kockázatviselés megszűnéséig, (iii) de legfeljebb 12 egymást követő hónapig Ha a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége 12 havi szolgáltatás kifizetése miatt szűnt meg, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége kizárólag abban az esetben nyílik meg újra, ha (1) a Biztosított a szolgáltatási kötelezettség megszűnését követően ismételten a 6.2 pont szerinti munkaviszonyt létesített, majd azt követően ezen újabb munkaviszony megszűnése okán újabb biztosítási esemény következett be (azaz: a Biztosítottat 30 napot meghaladó időtartamban álláskeresőként (munkanélküliként) tartják nyilván) és (2) a Biztosító szolgáltatásának említett okból történő megszűnése és az újbóli jogosulttá válás között 12 hónapos, díjfizetéssel fedezett időszak eltelt A biztosítás tartama alatt a Biztosító egy Biztosítottra vonatkozóan munkanélküliség címén legfeljebb 24 hónapig vállalja a szolgáltatás teljesítését. 3. Várakozási idő A Biztosító a munkanélkülivé válás esetében a kockázatviselés kezdetétől számítandó 90 napos várakozási időt határoz meg. Ha (i) a Biztosított munkaviszonyát megszüntető írásbeli jognyilatkozat a várakozási idő alatt kelt, vagy (ii) a munkaviszony a várakozási idő alatt szűnt meg, a Biztosító az emiatt bekövetkezett álláskeresővé (munkanélkülivé) válás esetében sem a várakozási idő alatt, sem annak lejártát követően nem nyújt biztosítási szolgáltatást. 4. A Biztosító teljesítése, teljesítéshez szükséges iratok 4.1. A Biztosító teljesítési kötelezettségének megállapításához az Általános Biztosítási Feltételekben felsoroltak mellett a következő dokumentumokat kéri, illetve kérheti: a munkáltató által kitöltött Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához" elnevezésű nyomtatvány másolatát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár - a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról szóló - igazolványának másolatát, a munkáltató által kitöltött igazolás másolatát a munkaviszony megszűnéséről, a megszűnt munkaviszonyra vonatkozó munkaszerződés másolatát, a munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) másolatát, a munkaügyi központ vagy kirendeltség igazolását, hogy a Biztosított mely időponttól mely időpontig nyilvántartott álláskereső ha a munkaviszony megszüntetése miatt munkaügyi per indul, az ennek során keletkezett iratokat, amennyiben ez a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához szükséges Az első szolgáltatást a Biztosító akkor teljesíti, ha a Biztosított igazolta, hogy több mint 30 napja folyamatosan regisztrált álláskeresőként tartja nyilván a munkaügyi központ vagy kirendeltség. A teljesítéshez a pont szerinti olyan igazolás szükséges, melyet a megszakítás nélküli álláskeresőként nyilvántartott állapot 31. napján vagy azt követően állítottak ki Az első szolgáltatást követő további szolgáltatáshoz (ha az jár), a pont szerinti olyan igazolás szükséges, amelyet a Biztosító által megfizetett havi biztosítási szolgáltatást követő legközelebbi törlesztőrészlet esedékességi napját legfeljebb 15 nappal megelőzően állítottak ki Ha a Biztosított a szolgáltatásra való jogosultságát a 4.2. pont illetve a 4.3. pont szerint nem igazolja, úgy a Biztosító kötelezettségét teljesítettnek, és a szolgáltatást befejezettnek tekinti. A Biztosító visszamenőleges hatállyal teljesíti a szolgáltatást abban az esetben, ha a Biztosított pótolja az igazolást. A késedelem miatt felmerült kamatot, egyéb költséget a Biztosító nem fizet. 5. Kizárások 5.1. A Biztosító kockázatviselése - az Általános Biztosítási Feltételekben foglaltakon túl - nem terjed ki: 5.2. a határozott tartamú munkaviszonyra valamint a munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra, 5.3. olyan Biztosítottra, aki az álláskeresővé válását megelőzően (i) nem állt a 6.2. pont szerinti munkaviszonyban, vagy (ii) a 6.2. pont szerinti munkaviszonyban állt ugyan, de a munkaviszony megszűnését megelőző 6 hónap során a munkavégzése - a táppénz, illetve a munkáltató érdekkörében felmerült ok kivételével - szünetelt, 5.4. a munkaviszony megszűnésére, ha (i) a munkáltatói jogok gyakorlója a Biztosított vagy a Biztosított hozzátartozója, vagy (ii) a Biztosított az adott munkáltatónál többségi tulajdonnal vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy (iii) a Biztosított a munkáltató üzletvitelét befolyásoló döntések meghozatalára jogosult, vagy egyéb vállalati vezetési befolyással rendelkezik, 5.5. a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnésére, ha azt a munkavállaló kezdeményezte, 5.6. a munkaviszonynak a Biztosított által kezdeményezett felmondás miatti megszűnésére, 5.7. a munkaviszony próbaidő alatti megszűnésére, 5.8. a munkaviszonynak a munkáltató által azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére, illetve ha a munkáltató a Biztosított magatartása miatt felmondással élt, 5.9. a munkáltató általi felmondásra öregségi- vagy rokkantság miatti nyugdíjazás esetén, a Biztosított munkaviszonyának megszűnésére, ha a munkáltató a munkaviszony megszüntetését a kockázatviselés kezdete előtt már írásban közölte vagy bejelentette, arra a munkanélküliségre, amely a kockázatviselés kezdetekor már fennállt. 6. Fogalom-meghatározások 6.1. Álláskereső (munkanélküli) az, aki a vonatkozó jogszabályok alapján (i) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkajogviszonyban nem áll, (ii) egyéb kereső tevékenységet nem folytat, és (iii) akit a munkaügyi központ/kirendeltség álláskeresőként nyilvántart Munkaviszony: legalább heti 30 órás, határozatlan tartamú, (i) a Munka Törvénykönyve ( Mt." ) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi-illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 01-jétől

Hatályos: 2016. január 01-jétől Az Csoportos Hitelfedezeti Biztosításának Szerződési Feltételei az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött lakossági forint folyószámlahitel szerződésekhez (SV/00/2015/01) Jelen feltételek - ellenkező szerződéses

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

Általános és különös biztosítási feltételek

Általános és különös biztosítási feltételek BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS Általános és különös biztosítási feltételek EUB2007-12BF Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító)

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Személyi kölcsön Gyorskölcsön Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014)

Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) Bevezető Rendelkezések Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (ABFGAP-1014) A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, jelen Általános Biztosítási Feltételek GAP Biztosításhoz (a

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja Az OTP Csoport partnere A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK (TUDNIVALÓK) Groupama Biztosító Zrt.

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Puzzle. Balesetbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Puzzle Balesetbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-től Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek Baleseti haláleset 7500000 10000000

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014)

Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Általános Biztosítási Feltételek Gépjárművek mechanikai és elektromos meghibásodása (ABFGAR-1014) Bevezető rendelkezések A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen Általános Biztosítási

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk!

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója. Tisztelt Partnerünk! A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunkat választotta. 1) Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóeke hóágyú sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 14548 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Általános tanuló balesetbiztosítási

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás gazdaságos csomag ideális csomag exkluzív csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóvarázs sarki fény sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 12025/1 Hatályos

Részletesebben

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek

Utasbiztosítás. Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos utasbiztosítás Tartalomjegyzék

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Extrém Sportok utasbiztosítás

Extrém Sportok utasbiztosítás 10%-kal magasabb szolgáltatási összeghatár az Allianz és az FHB Bank Ügyfeleinek! Extrém Sportok utasbiztosítás Szolgáltatások megnevezése Szolgáltatások díja Arany Platina Napi díj (Ft/fő) 65 éves korig

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a "DIMENZIÓ VÉDELEM" balesetbiztosításhoz

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a DIMENZIÓ VÉDELEM balesetbiztosításhoz BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A DIMENZIÓ Védelem biztosítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) alapján a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban: biztosító) a biztosított baleseti

Részletesebben

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 48 Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 1 PostaÉletút

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS

EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS EASY I. ÁLTALÁNOS HÁZTARTÁS-BIZTOSÍTÁS Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 2 Fogalmak... 8 Preambulum... 12 Általános feltételek... 13 1. Biztosító, szerzôdô,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva.

R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag. Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. R6108 nyugdíjbiztosítási feltételcsomag Copyright 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Minden jog fenntartva. 20160205 BI100r / 20150101 Ügyféltájékoztató Örömünkre szolgál, hogy Társaságunkat

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS, VALAMINT A KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. december 1-től. AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás

Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás Baleseti halál és baleseti rokkantság biztosítás Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE Baleseti

Részletesebben

Otthon Biztosítás 2.0

Otthon Biztosítás 2.0 Otthon Biztosítás 2.0 Hatályos: 2016. január 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Otthon biztosítás 2.0 Ügyféltájékoztató... 3 Fogalmak... 10 Preambulum... 14 Általános feltételek... 15 Épületbiztosítás különös feltételei...

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF)

GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) GOLF-EUROPE, GOLF-WORLD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GOLF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek

Részletesebben

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. FOGALMAK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY: A Biztosítónak a Biztosított felé fennálló fizetési kötelezettségét kiváltó Meghibásodás. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A

Részletesebben

Szabályzat. Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Szabályzat. Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-tôl Szabályzat Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása Érvényes: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. A szerzõdõ, biztosított 2 2. A biztosítási szerzõdés idõbeni hatálya 2 3. A biztosítási szerzõdés

Részletesebben

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Az APRIL csoport Franciaorzság legnagyobb broker- és biztosítási csoportja, aki már több éve sikeresen szolgáltatja a PLUSSZ GARANCIA

Részletesebben

PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS

PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS Általános és Különös feltételek Hatályos: 2014. október 1-jétôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása

Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása www.allianz.hu Hungária Assistance külföldre utazók csoportos utazási biztosítása Csoportos utasbiztosítás Általános szerzõdési feltételek 1/7 A jelen biztosítási szerzõdési feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02. A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

TravelHelp utazási biztosítás

TravelHelp utazási biztosítás Szabadidő & kikapcsolódás TravelHelp utazási biztosítás TravelHelp biztosítás Standard csomag Plusz csomag Lux csomag szolgáltatásai értékhatára értékhatára értékhatára Egészségügyi ellátás és költségtérítés

Részletesebben

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1)

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben