TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesít (4. számú melléklet Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról szeptember 30ig (6. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétl Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót elzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviseltestület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összeg mködési hiánnyal, és eft fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. Az év közben kapott többletbevételekkel, egyéb a rendeletmódosításokban leírt intézkedésekkel a mködési hiányt sikerült mérsékelni eft ra A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett elirányzat idarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetképességének megrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezvel indokolható: Az eredeti költségvetésben szerepl mködési hiány és fejlesztési hiány természetesen idarányosan jelentkezett a III. negyedévben is. Az év közben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettl csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyjtút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak évben un. Támogatást megellegez hitelt amelynek utolsó részletét október 4én sikerült visszafizetni az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatásból.

4 3 Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása csak október hónapban pl. jelzrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése 13,6 millió, míg a közösségi közlekedés fejlesztésére igényelt 20,5 millió forint november hónapban érkezett meg. A tervezett ingatlaneladásainkból csak a piaci telkeket sikerült értékesíteni. A féléves beszámolóban is jelzett lemaradás csak az idarányos bérleti díj, és a részletre eladott lakások aktuális törlesztrészlet beutalásával módosult. A fizetési nehézségeink megoldására tekintettel az új induló beruházásoknál igyekeztünk az un. szállítói finanszírozási módot alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzatnak saját forrásából csak az t terhel összeget kell kifizetni a jogosultnak, a hozzá lehívható támogatások közvetlenül kerülnek átutalásra a támogató részérl a jogosultaknak. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lév dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követ második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell ellegezni kéthavi kifizetés teljes összegét. Fizetési problémák a III. negyedévben nem voltak sem a polgármesteri hivatalnál, sem az önkormányzati intézményeknél ezt a jelzett hitelek igénybevétele tette lehetvé. Lejárt határidej szállítói számlák nem voltak.

5 4 BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése idarányos, ezen belül azonban a felhalmozási és tkejelleg bevételek beszedése elmaradt a tervezettl. Mködési bevételek Az intézmények mködési bevétele idarányosnak tekinthet. Jelentsebb mérték alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézmény bölcsdei feladatánál. A középiskolánál a lemaradás oka, hogy a mezgazdasági termelésbl származó bevétel és a földalapú támogatás második részlete csak az év hátralév részében fog megérkezni. A rossz idjárásra való tekintettel a termelt mezgazdasági kultúrákból származó bevétel elmarad a tervezettl. A bölcsdei mködési bevétel lemaradásának oka, hogy a tervezéskor 12 f ellátott térítési díj fizetésével számolt az intézmény, ami jelenleg csak 6 f. A Tájékoztató Központ összességében teljesítette a tervét, de a lapkiadásból származó bevétele az idarányostól elmarad, mig a televíziós szolgáltatás reklámbevételébl tervezett bevétel meghaladja már az ez évre tervezett elirányzatot. A Többcélú Oktatási Intézménynél a mvészetoktatáshoz kapcsolódó tandíj és térítési díj elirányzatnál van alulteljesítés a beszámoló idszakában, de ezek a bevételek október hónapban megérkeznek az intézményhez. Az Egyesített Óvodai Intézménynél a befizetett térítési díjak a tervezettnél kis mértékben alacsonyabban teljesültek, melynek oka az, hogy egyre több az 50 % os térítési díjat fizetk és az ingyenesen étkezk száma.

6 5 A Hivatásos Tzoltóság mködési bevételének teljesítése nagyon alacsony, de ez nem tekinthet elmaradásnak, mivel a tzjelz figyel szolgálat, bérleti díj, rzési díj, stb. számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzat mködési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, 1. 2 pontja, mely összességében idarányos teljesítést mutat. Az önkormányzat mködési bevételei között csak technikai jelleg bevétel az útberuházásokhoz kapcsolódó fordított áfa, amely a befogadott és kifizetett számlákhoz kapcsolódó önkormányzat által az APEHnek befizetett fordított áfa összegét mutatja. A táblázatból látható, hogy 1 havi lemaradás mutatkozik a temet bérleti díjánál. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az utolsó negyedévben fizeti meg az önkormányzat részére a búza tzsdei árának alakulása függvényében. (A tervezett eft helyett eftot számláztunk ki október hónapban.) Új bevételi jogcímként jelentkezik a Püspökladány városát ért felhszakadás és viharkár miatti biztosítói kártérítések összege eft összegben. A károkhoz kapcsolódó vis maior pályázatok beadása megtörtént, de csak az els ütem elbírálása volt meg. Az els ütem pályázathoz tartozó támogatás október 4én eft összegben megérkezett.

7 6 Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltér teljesítés mutatkozik a III. negyedévben évben változatlan adó mérték mellett 210 millió forintos iparzési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Ezt az összeget a szeptemberi rendeletmódosításunkban leirt okok miatt 33 millió forinttal csökkenteni kellett melyet részben, 13 millió forint összegben kompenzált a központi költségvetés jövedelemadó kiegészítés jogcímen. Az így lecsökkentett összeghez ( eft) képest idarányos a bevétel teljesülése a III. negyedévben. 2010ben a tervezett gépjármadó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés eft, mely 86,85 %os teljesítésnek felel meg. Az év hátralév részében számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az elirányzott adóbevétel teljesülése valószínsíthet. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 93,41 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetend idegenforgalmi adó teljesítése csak 14,8 %, de ebben az adónemben nagyon érvényesül a szezonalitás. A két legnagyobb adózó a Korona Kft és a Szirák Kft jelents adóhátraléka okozza ezt a nagymérték lemaradást. Éves szinten a tervezett adóbevétel beszedésével számolhatunk.

8 7 A talajterhelési díj bevétele meghaladta a tervezett 600 eftot, a teljesítés itt 103,6 %. A bevétel még tovább növekedhet év végére, ugyanis a 3 évvel ezeltti bevezetéskor hatályos jogszabály lehetvé tett egy olyan kedvezményt, hogy aki 3 éven belül vállalja a szennyvízhálózatra való rákötést, mentesült a díj megfizetése alól. A felülvizsgálat most van folyamatban, és a korábban vállalt kötelezettséget nem teljesít adózóknak a díjat visszamenleg kell 3 évre megfizetni. A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen eft érkezett meg az önkormányzathoz. Központi költségvetésbl kapott támogatások A normatív állami hozzájárulás, az ÖNHIKI I. ütem támogatás leutalása idarányos, a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A normatív, kötött felhasználású támogatás egy részének a leutalása is a fenti kormányrendelet alapján történik, azonban az egyes jövedelempótló ellátások, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást segít támogatások igénylés alapján kerülnek leutalásra. A közcélú foglalkoztatásra az idarányosan tervezett 221 millió Ft helyett már 260 millió forint került lehívásra. A központosított elirányzatokat általában az igénylést követen bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A gyjt utak fejlesztéséhez az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatása október 4 én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

9 8 Felhalmozási és tkejelleg bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati lakás eladásból csak a évrl áthúzódó Rákóczi utca 10. sz. alatti ingatlan vételára folyt be eft összegben, más meghirdetett és eladásra szánt lakást eddig nem sikerült értékesíteni. Korábbi években részletre eladott lakások törleszt részleténél is lemaradás mutatkozik, melynek oka hogy a vevk nem fizetik a törleszt részletet a Vagyonkezel Holdingnak, aki csak a hozzá befolyt bevételt tudja továbbutalni az önkormányzat számlájára. a volt KÖZKÉV iroda és varroda értékesítése sem volt sikeres. a telekértékesítés eftos tervezett bevételébl csak a piaci telkek értékesítése folytán jutott az önkormányzat bevételhez. a közm vagyon utáni bérleti díj beszedése idarányos. Fentiekben leirt okok miatt sajnos a felhalmozási és tke jelleg bevételek teljesítése csak 19,61 %. A bevételi kiesés az idarányoshoz viszonyítva megközelíti a 65 millió forintot. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralév részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint nincs igény az önkormányzat által hirdetett ingatlanokra, csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztésébl származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani.

10 9 A támogatásérték bevételeket, valamint az államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind mködési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás van a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatáshoz való pénzeszköz átvételénél. 7 f közfoglalkoztatás szervez dolgozónak a bér és járulék kifizetéseihez való hozzájárulás az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól csak október végén érkezett meg. A Szerepi Önkormányzat is csak késve XI. 4én utalta át a Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködéséhez való hozzájárulását 764 eft összegben. A beruházásainkhoz szükséges felhalmozási bevételek közül a közösségi közlekedés támogatására jóváhagyott összeg eft november hónapban, míg a Segít Kezek Szociális Intézmény jelzrendszeres házi segítségnyújtásához megítélt LEKI támogatás október 29én érkezett meg. A lakosság útépítési hozzájárulásából több mint 5 millió forint folyt be szeptember 30ig. Az összeg 669 eft összegben tartalmaz évben kivetett és áthúzódó hozzájárulást, míg a évben kivetett hozzájárulásból eftot fizettek be. A fentiekben felsorolt bevételek alkotják az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételeit (költségvetési bevételeit) melynek teljesítése 68,08 %.

11 10 Ezen kívül vannak az önkormányzat költségvetési hiányának bels és küls finanszírozására szolgáló bevételei. Bels finanszírozási bevétel a évi pénzmaradvány, melyet a jóváhagyott feladatokra igénybe vettünk. Küls finanszírozási bevételek a hitelek. Jelenleg az önkormányzat 140 millió forintos munkabérhitelkerettel rendelkezik, melyet szeptember 30án teljes összegben igénybe vettünk. Ezen kívül 170 millió forintos folyószámla hitelkerettel gazdálkodik, melybl szeptember 30án eftot vettünk igénybe. Szeptember 30ig az útépítésre elirányzott hitelkeretbl 178 millió forint került lehívásra. Ha minden, a feladat elvégzésével kapcsolatos kiadás hitelfedezete lehívásra kerül, akkor kb. 20 millió forintos hitelkeret maradványa van az önkormányzatunknak. A megmaradó hitelkeretbl is útépítésre kerül sor. Az eredeti költségvetésbe betervezett 129 millió forintos fejlesztési hitelt nem veszi igénybe az önkormányzat. A hitel felvételét kötvénykibocsátással váltja ki az önkormányzat. A kötvény kibocsátás elkészítésével kapcsolatos feladatok a napjainkban folynak. A feladatot elnyer UNICREDIT Bank most készíti el a kötvénykibocsátással kapcsolatos megbízási szerzdést és annak mellékleteit.

12 11 MKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jelleg kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre men dolgozók évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézmények munkaer gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelents számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások elirányzatát az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia tekintetében a évi árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem adott támogatást, az önkormányzat sem tudott fedezetet nyújtani. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kezdeményezett villamosenergia és gázenergia szolgáltatóváltás megtörtént, de a konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudjuk bemutatni az eltelt id rövidsége miatt. Az intézményvezetk III. negyedéves szöveges indoklásukban leírták, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távh és villamos energia árnövekedés.

13 12 Ebben az évben még két hónapra es ftési számlát kell kifizetni, de szinte minden intézmény felhasználta már az elirányzata jó részét. A költségvetési rendelet októberi módosításakor döntött a képviseltestület arról, hogy az intézmények évi eredeti finanszírozásából további 2 %ot visszavon a még mindig fennálló hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetk többsége azonban jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsa az intézmény zavartalan mködését. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az évszaknak megfelel. A kismérték alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. A Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulásnak a teljes évi érdekeltségi hozzájárulás átutalásra került. A jóléti tavak vízkészlet felhasználása címen számla még nem érkezett a társulástól. Belvíz elvezetési elirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30 ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetésérl érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A Vagyonkezel Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lév megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. A szakérti, ügyvédi díjak alacsony teljesítésének oka azzal magyarázható, hogy ide került megtervezésre a kötvénykibocsátással kapcsolatosan megbízott kft. szakérti díja is. A szakérti díj kifizetésére csak a IV. negyedévben kerül sor.

14 13 Terveztünk ezen kívül a bírósági végrehajtással kapcsolatos kiadásokra is 800 eftot, de a gyakorlat szerint ezek a számlák mindig csak év végén érkeznek meg. A fizetési morál romlása miatt nagyon sok elmaradt tartozást csak a végrehajtó közremködésével lehet behajtani. Szociális ellátás A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrét. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idsek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai idarányosnak megfelelen alakultak. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az els félévre es számlát nem nyújtotta be az önkormányzathoz. Az ágazatban a legmagasabb összeg kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 4.sz. függelék szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten a közcélú foglalkoztatás, az átmeneti segély és a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása jogcímnél mutat többlet felhasználást. A közcélú foglalkozatásra eredetileg eft saját forrást terveztünk, majd évközi rendeletmódosítással ez megemelésre került eftra szeptember 30ig az idarányos saját forrás felhasználást efttal léptük túl. A betervezett önkormányzati saját forrás nem lesz elegend a foglalkoztatáshoz.

15 14 Elzetes számítások szerint év végére közel 6 millió forintos saját forrást kell még átcsoportosítani a kiadások fedezetére. Az átmeneti szociális segély ellátásnál is jelents többletfelhasználás várható az év végéig. Az eredeti költségvetésbe betervezett 10 millió forintos saját forrást egy évközi rendeletmódosítással 12,7 millió forintra növeltük. Azonban idarányosa 1,2 millió forinttal használtunk fel többet szeptember 30ig. A törleszt részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmez jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézknél így az év végéig várható szükségletet még becsülni sem tudjuk. Hasonló indokokkal magyarázható a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása soron a saját forrás idarányoshoz képest 1,3 millióval való többletfelhasználása. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenrzése megtakarítást eredményezett. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhet köztemetés több van, mint az elz években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegend lesz a betervezett forrás. A tanévkezdési támogatásnál jelentkez megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegend lesz. A 4. sz. függelékbl is megállapítható, hogy bels átcsoportosítással nem teremthet meg a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványának fedezete.

16 15 Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os és az idközi 2 %os finanszírozási keretszám csökkentés az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az elz évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a mködési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelents szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadid és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a évi rendeletmódosítások tartalmazzák. Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási elirányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A jubileumi jutalomra, úszásoktatásra elirányzott összeg felosztásra került az intézmények részére. A Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázathoz szükséges öner végleges átadása megtörtént. Ezen kívül ugyancsak a Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TÁMOP pályázat végleges elszámolásáig társulási tanács

17 16 határozata alapján mindhárom önkormányzatnak átmenetileg hozzá kellett járulni a számlák kifizetéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata 11 millió forintot utalt át megellegezés címén, melyet ígéretük szerint december 31ig visszautalnak az önkormányzat számlájára. A munkaszervezet mködéséhez történ hozzájárulás átutalása idarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévbe Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 74,6 %os, de a teljesítést torzítja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás alacsony teljesítése. Egyéb ágazat Megtörtént a két közmveldési intézmény egységesítése. A teljesített kiadásuk 67 %os. A Tájékoztató Központnál is az idarányostól kevesebb a teljesített mködési kiadás. A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány támogatása meghaladja az idarányos teljesítést, a Közmveldési alapítvány támogatása nem éri el az idarányost. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése idarányosnak mondható. A kistérségi irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejezdött és a teljes költséget magában foglalják a most bemutatott adatok. A képviseltestület mködésének teljesítése idarányos. A Kisebbségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatására tervezett összeg felhasználása alacsony.

18 17 A Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése idarányosan alulteljesítést mutat, mivel a gázfogyasztás éves elszámolása még nem történt meg. Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése meghaladja az idarányost. A dologi kiadások tekintetében ezt fleg az augusztus 20i ünnepséggel kapcsolatos kiadások okozták. Az önkormányzati képvisel és polgármester választás költségeinek nagy része október hónapban került kifizetésre. A Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az idarányosnak. Az elnyert pályázatok pályázati önrészét kívánják biztosítani a dologi kiadások terhére. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Korábban már irtunk arról, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat egész évben. Ez azt eredményezte, hogy mködési hitelkamatból eft szeptember 30ig felhasználásra került.

19 18 A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. SZ. MELLÉKLET) I ÉVRL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZDÉSSEL RENDELKEZ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította tervezett közlekedési beruházáshoz szükséges források 90%át. A 15 db autóbusz váró kivitelezési munkáinak mszaki átadás átvételei eljárása május 13án megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése a szállítói finanszírozású támogatási szerzdés miatt áthúzódik a negyedik negyedévre. 2) Újtelepi szennyvízelvezet rendszer építés elkészít munkái: A beruházás elkészítéséhez 85% vissza nem térítend támogatás kerül biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban elírt feladatok teljesítése megtörtént. Jelenleg a második fordulóban elírt feladatok készítése történik. Az elkészíti munka szállítói finanszírozású. 3) A Karcagi út 32. sz. alatti Idsek Otthona felújítása: A tervezett beruházáshoz szükséges források 95%át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította. A tervezett fejlesztés munkálatai elkészültek a mszaki átadás átvételi eljárás június 11én megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése áthúzódik a második félévre.

20 19 4) Aktívan a holnapért közmunka pályázat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzéséhez vissza nem térítend támogatást nyert. A támogatás összege a bekerülési költség 90% a. A támogatásból 1 db kisteherautó és egyéb közmunka munkavégzéshez felhasználható eszközök beszerzése megtörtént. A kisteherautót az önkormányzat használatra átadta a Holding Vagyonkezel Kftnek, az eszközöket pedig a foglalkoztatásban részt vev intézményeknek adta át. 5) Jelzrendszeres házi segítségnyújtás: A pályázat keretében 120 db személyi segélykér készülék beszerzése és telepítése; és egyéb a szakmai munkával összefügg kis érték és nagy érték tárgyi eszköz beszerzése valósult meg. 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerébl Püspökladány Város önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítend támogatásban részesítette. A vissza nem térítend támogatás az elszámolható költségek 92 %át fedezi. A projekt keretében immateriális javak beszerzésére a hivatali szervezet átvilágítására, a szervezetfejlesztési javaslat kidolgozására, a dolgozók képzésére került sor. Jelenleg a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi teljesítések történnek. 7) Gyjtút fejlesztés áthúzódó munkái: A Püspökladányi gyjtutak fejlesztésének kivitelezése, a megépített létesítmények forgalomba helyezése évben megtörtént. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb költségek (könyvvizsgáló díj) kifizetése húzódott át a 2010es évre.

21 20 8) A közösségi pszichiátriai ellátás: A tervezett informatikai fejlesztése megvalósult az önkormányzat által nyert támogatás biztosításával. 9) Segít Kezek Szociális Intézmény áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe: A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületbl, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részébl áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes kör felújítására, korszersítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelen került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítend támogatást biztosít. A kivitelez kiválasztása közbeszerzési pályáztatás útján került kiválasztásra. A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak. A tervezett befejezési határid 2010.november 05. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése: A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyjtúthálózat tervezett fejlesztései.

22 21 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviseltestülete a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrtvel a 300 millió forintos hitelkeret szerzdés. Az elmúlt évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák mszaki átadás átvételi eljárása augusztus 25én befejezdött. Jelenleg a megépült önkormányzati utak forgalomba helyezési eljárása történik. 3) A Játszva, sportolva megelzni program: Püspökladány Város Önkormányzata megállapodott a SportInfrastruktúra Kft. szervezetével a Játszva, sportolva megelzni program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérl. A tanulmányt a vállalkozó szervezet elkészítette. 4) Közintézmények energetikai korszersítése: A SportInfrastruktúra Kft. elkészítette a Közintézmények energetikai korszersítésére irányuló pályázat mszaki megvalósíthatósági tanulmányát. A megvalósíthatósági tanulmány alapját képezi egy újabb pályázat benyújtásának.

23 22 II ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉV PÁLYÁZATOK 1) Nemzeti diverzifikációs program: A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítend támogatás igénybevételére nyílt lehetség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a meglév játszótereink fejlesztésére és a Katolikus templom eltti tér felújítására, korszersítésére nyújtott be pályázatot. A pályázati támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %a. Az ÁFA költségét nem támogatják, melynek mértéke e Ft. A pályázat elkészítés költsége eft. Így az önkormányzatnak a beruházáshoz efttal kell hozzájárulnia. Döntés 2011ben várható. 2) Funkcióbvít Integrált településfejlesztés: Az Északalföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetség. A projekt elszámolható költségeinek 85%a a támogatás mértéke. A Funkcióbvít integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a BajcsyZsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Mveldési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bvítése, az épületet körülvev tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A BajcsyZsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tets épületének emeletszint

24 23 tettérrel való beépítése és a bels parkolók kialakítását tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közmátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyeli épület megépítése része a fejlesztésnek. Tervezési költségre eftot, integrált városfejlesztési stratégiai terv, illetve elzetes akció tervre eft saját forrást tervezett be az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén a betervezett kiadás 85 %a hívható le. A pályázat els fordulójának végleges elbírálása még nem történt meg. C./ Támogatási szerzdéssel rendelkez, nyertes pályázatok 3) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyjtút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42es fközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor Déli sor Arany János zug Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% ig vissza nem térítend támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerzdés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Jelenleg a tervezett Déli Gyjtút építés közbeszerzési eljárásának elkészítése történik. A kivitelezés tervezett befejezési határideje december 31. 4) Trianoni emlékm A képviseltestület 78/2010. (VIII. 16.) sz. határozatában döntött arról, hogy Györfi Lajos szobrászmvész tervei alapján és kivitelezésében Trianoni Emlékm készüljön. A Nemzeti Erforrás Minisztérium (NEFMI) megbízásából a Magyar Mveldési Intézet és Képzmvészeti Lektorátus (MMLK) által a köztéri

25 24 képzmvészeti és iparmvészeti alkotások megvalósításának támogatására kiírt évi pályázati felhívásra Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A Gyrfi Lajos szobrászmvész Trianonemlékm és Országzászló cím alkotásának megvalósításához a szakérti bizottság döntése alapján , Ft támogatást biztosítottak. A köztéri alkotás a Kálvin téren református templom kert mellett ünnepélyes keretek között került felavatásra augusztus 20án. B) BEADÁSRA VÁRÓ PÁLYÁZATOK 1) Többcélú Oktatási Intézmény Petfi S. utcai épületének tetfelújítása: Az Önkormányzati Miniszter a központosított elirányzatból származó támogatás igénybevételét tette lehetvé a bölcsdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata a Petfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány Petfi u. 9. sz. alatti épületének (korábbi polgári iskola épülete) tetfedés és kapcsolódó (bádogos, ács) munkáira nyújtott be pályázatot. Pályázatunk forrás hiány miatt elutasításra került. 2) Újtelepi szennyvízvezeték építés második fordulója: Az áthúzódó beruházások között szerepel az Újtelepi szennyvízvezeték építés elkészít munkái. Jelenleg az elkészítési munkák 2. fordulóban elírt feladatainak készítése történik. A konkrét kivitelezési munka várhatóan évben indul.

26 25 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok szeptember 30ig felmerült hitelkamat költségeit tartalmazza. Ugyancsak itt szerepel a évben felvett támogatást megellegez hitel és annak kamatának megfizetése. A támogatást megellegez hitel utolsó részletét október 5én a gyjtút BM. támogatásának megérkezése után teljesítette az önkormányzat. Az útépítésre betervezett hitel kamatból eftot kellett szeptember 30ig kifizetni az önkormányzatnak.. A Gabonaipari Rt. bekötútjának felújításához történ hozzájárulás a Vagyonkezel Holdingnak átadásra került. A lakáshoz jutás támogatás igénybevétele szoros összefüggésben van a hitelezés során bekövetkezett nehézségekkel, eddig 4 család részesült ebben a támogatási formában szeptember 30ig. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közmfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be.

27 26 Év végéig történ kitekintés Mint már korábban jeleztük, a folyószámla és munkabér hitel a évre tervezett rövidlejáratú mködési hitelt helyettesíti évben a számított 171 millió forint mködési hiány véglegesen megmarad az önkormányzat költségvetésében, de ez még emelkedhet is az év hátralév részében vállalt önkormányzati kötelezettséggel. Ezzel a mködési hiánnyal indítja az önkormányzat a évet, ami tovább növekszik a évi költségvetésben keletkez hiány összegével. Az év hátralév részére komoly, felelsségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviseltestületnek és az intézményvezetknek a költségvetési egyensúly megrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Kérem a képviseltestületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, november 14. A r n ó t h Sándor polgármester

28 Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30ig 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,82 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) , Intézmények működési bevételei ,99 Bölcsőde ,40 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,43 Egyesített Óvodai Intézmény ,21 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,32 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,82 Gazdasági Ellátó Szervezet ,27 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,32 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,63 Püspökladányi Tájékoztató Központ , Önkormányzati működési bevételek ,53 Okmányiroda bevétele ,81 Bérleti díj ,65 Egyéb önkormányzati működési bevételek ,05 Földhaszonbérleti díj bevétele ,87 Kamatbevétel ,00 Temető bérleti díja ,67 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele , évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,10 Fordított Áfa bevétel (technikai jellegű számla) ,00 Felhőszakadás és viharkár kártérítése Kistérségi Iroda működési bevétele ,00 Elkülönített működési számla kamatbevétele , Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működési célú kamatbevétel 278 felhalmozási kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) , Helyi adók ,96 Magánszemélyek kommunális adója ,41 Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,80 Iparűzési adó ,86 Gépjárműadó , Átengedett központi adók ,77 Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,60 Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt , Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek , Talajterhelési díj , Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság 84 Építésügyi bírság Adatok e Ftban 1. oldal

29 I. II. MEGNEVEZÉS Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a , Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása , Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,21 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,60 Pedagógiai szakszolgálat támogatása ,60 Egyes szociális feladatok támogatása ,29 Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás ,94 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,30 támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása , Központosított előirányzatok ,32 Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás ,00 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatása Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog Kerékpárút BM támogatás ,81 Prémium évek program támogatása IV.n.év, I. n.év ,00 Keresetkiegészítés támogatása december január, március ,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása hó ,00 Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám hó ,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás IV.n.év, I.n.év ,00 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás II.n.év ,00 Prémium évek program támogatása II.n.év ,00 Óvodáztatási támogatás ,00 Nyári étkeztetés támogatása ,00 Pedagógiai szakszolgálatok megszervezésének támogatása ,00 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ,00 Az alapfokú művészetoktatás támogatása ,00 Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása ,00 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása , Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása , ,00 2. oldal

30 Módosított MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesített előirányzat szeptember %a 30án I. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,61 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,03 Önkormányzati lakások értékesítése ,02 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,51 KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel ,00 Telekértékesítés ,96 = Zrínyi utca 16. sz. ei: teljesítés: ,00 = Petőfi utca 11.sz. ei: teljesítés: ,00 = Piaci telkek ei: teljesítés: ,00 = Honvéd utca 9. szám alatti telkek (volt teniszpályák) ei: teljesítés ,00 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése ,00 Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja ,00 Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj , Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,00 SegítőKezek Szociális Szolgáltató Központ ,00 IV. 1. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,88 Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) ,39 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 bevételei ,34 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,60 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,01 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,18 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,98 Egyesített Óvodai Intézmény ,48 Tájékoztató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,21 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparnacsnokság Önkormányzat működési célú támogatásértékű 1 2 bevételei ,91 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez ,66 Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,88 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz ,00 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú támogatásértékű átvétel ,00 Mezőőri szolgálatra átvétel ,00 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel ,45 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze ,23 A segítő Kezek Szociális intézmény által végzett: = Közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól ,82 = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz ,93 Településőri foglalkoztatáshoz átvétel ,33 3. oldal

31 I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep Önkormányzat ,00 = Sárrétudvari Önkormányzat ,29 Kisebbségi Önkormányzat támogatása ,82 Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása ,00 Országgyűlési képviselő választásra átvett pénze ,00 Területi polgárvédelmi alapegység felkészítésére átvétel ,00 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól ,12 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől ,25 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel ,00 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel ,00 Otthonteremtési támogatásra átvétel ,65 Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele ,00 OKM "A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok ,00 teljesítményének elismerése" támogatás Kistérségi Iroda ,15 Pénzmaradvány rendezés központi költségvetésből és pénzmaradvány átvétel intézményektől Önkormányzat képviselő és kisebbségi képviselő választásra átvett pénzeszköz ,99 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék ,00 Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,00 Kríziskezelő program igazgatási költségeire átvétel évi esélyegyenlőségi és integrációs pályázati maradvány átvétele Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás , Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,48 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,47 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,78 Egyesített Óvodai Intézmény Óvoda ,25 Püspökladányi Többcélú Nevelési,Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű 2 bevételei ,43 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól ,31 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől ,00 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ,00 Gyűjtőutakra BM támogatás Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ,00 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM tám ,00 Kerékpárút BM támogatás 0 0 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támog ,04 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása ,00 Kistérségi Iroda ,00 Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól ,00 TIOP "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" támogatás ,01 TÁMOP "Partnerek a tanulásban" támogatás , Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás ,86 4. oldal

32 I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről , , Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről ,79 Tájékoztató Központ ,68 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,75 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) ,34 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről ,73 ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ,49 ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez ,78 Közösségi közlekedés fejlesztéséhez ,00 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez ,69 Újtelepi szennyvízvezeték építés ,00 Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához ,00 Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez ,00 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez ,00 Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás ,00 Útépítéshez átvétel lakosságtól ,40 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához Trianoni emlékmű megvalósításához Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás ,24 65 VI. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) ,61 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése ,55 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszetérülése ,55 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ( I VI ig ) ,08 5. oldal

33 I. VII. MEGNEVEZÉS Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a ,00 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Fejlesztési pénzmaradvány ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg ,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Pálfi István Szakképzsszervezési Társulás évi pénzmaradványa , Működési pénzmaradvány ,00 Bölcsőde ,00 Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg ,00 Egyesített Óvodai Intézmény ,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00 Gazdasági Ellátó Szervezet ,00 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Püspökladányi Tájékoztató Központ ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Kistérségi Iroda ,00 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás évi pénzmaradvány ,00 VIII január 1jei bankszámla egyenleg Intézmények Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Polgármesteri Hivatal IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek ,73 1. Működési célú hitel felvétele , Rövidlejáratú működési hitel felvétel , Munkabérhitel Folyószámla hitel Felhalmozási célú hitel felvétele , évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre , évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel ,00 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ( I IX ig ) ,36 6. oldal

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

西施劇本_04Dec2003.doc

西施劇本_04Dec2003.doc A n o u i l h, B r e c h t, C l a u d e l, C o c t e a u, E l i o t, G i r a u d o u x, L o r c a, O N e i l l, P i r a n d e l l o, S a l a c r o u, S a r t r e i ii i i i iv v v i vii v i i i i x x xi

Részletesebben

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben