Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása"

Átírás

1 Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

2 Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya Szerzd, biztosított Együttbiztosított személyek A szerzdés létrejötte, valamint a kockázatviselés idbeli és területi hatálya Biztosítási esemény Kizárások Biztosítási összeg Önrészesedés A biztosítási díj megállapításának és fizetésének szabályai A Biztosított/Szerzd közlési és változásbejelentési kötelezettsége A Biztosító szolgáltatásának szabályai A Biztosított kármegelzési és kárenyhítési kötelezettsége A Biztosító megtérítési igénye Egyéb rendelkezések...13

3 Kishajók felelsségbiztosítása 3 1. A biztosítás tárgya Ezen biztosítási szabályzat alapján a Szerzd/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében a Biztosító (TIR Biztosító Egyesület, 1097 Budapest, Lónyay u. 12.) az alább meghatározott biztosítási eseményeknek a kockázatviselés idtartama alatti bekövetkezése esetén a Biztosított és az Együttbiztosított személyek helyett megtéríti a szerzdésben meghatározott mértékben és módon azokat a -kötvényben megnevezett- vízijárm birtoklásával vagy használatával kapcsolatban harmadik személynek okozott személyi és/vagy dologi károkat, melyekért a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján kártérítési kötelezettséggel tartoznak. A biztosítási védelem kiterjed továbbá a vízijárm mentcsónakjának és szolgálati csónakjának használatából ered felelsségre is, feltéve, hogy a kár a járm használatával kapcsolatban keletkezik. Jelen biztosítási szabályzat a biztosítási kötvénnyel, a kötvényben hivatkozott egyéb szabályzatokkal és záradékokkal együtt egy biztosítási szerzdést képez. A szerzdés fogalmába mindig bele kell érteni a kötvényt, annak hatályos kiegészítéseit és a kötvényben hivatkozott egyéb feltételeket, záradékokat is. 2. Szerzd, biztosított 2.1. Szerzd a vízijárm tulajdonosa, üzembentartója, vagy az a természetes, vagy jogi személy, aki a szerzdést az üzembentartó javára kötötte Üzembentartó a vízijárm tulajdonosa, vagy aki a vízijárm üzembentartására szerzdés alapján vagy más jogcímen jogosult (bérl, használó, stb.) Biztosított a vízijárm üzembentartója A biztosítási szerzdéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Szerzd jogosult, és a Biztosító -mindaddig, a míg a Biztosított a helyébe nem lép- hozzá intézi jognyilatkozatait. 3. Együttbiztosított személyek 3.1. a hajó tulajdonosa (ha maga nem biztosított) 3.2. a hajóvezet és a legénység tagjai, valamint azon személyek, akik a Biztosított vagy a hajótulajdonos beleegyezésével vendégként tartózkodnak a vízijárm fedélzetén 3.3. minden olyan személy, aki a Biztosított vagy a hajótulajdonos engedélyével a vízijárm használatával kapcsolatban a járm mentcsónakját használja 3.4. az együttbiztosított személyek jogainak gyakorlása kizárólag a Biztosítottat illeti meg

4 Kishajók felelsségbiztosítása jelen szabályzatban a Biztosítottra meghatározott kötelezettségek egyidejleg érvényesek az együttbiztosított személyekre is. 4. A szerzdés létrejötte, valamint a kockázatviselés idbeli és területi hatálya 4.1. A Szerzd a szerzdés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A biztosítási szerzdés a felek írásbeli megállapodásával, a felelsségbiztosítási ajánlat/adatközl kitöltésével és annak írásbeli elfogadásával jön létre A biztosítási szerzdés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak kézhezvételétl számított 15 napon belül nem nyilatkozik. A Biztosító a szerzdés létrejöttének feltételéül különböz okiratok bemutatását (pl. hajólevél) és egyéb nyilatkozatok megtételét kötheti ki, feltéve, hogy azok a Biztosító kockázatvállalása szempontjából jelentsek A biztosítás az azt követ nap 0 óra 00 perckor lép hatályba, - amikor, a Szerzd a biztosítás els díját, illetleg az egyszeri díjat teljes egészében a Biztosító számlájára, vagy pénztárába befizeti, vagy, - amikor a felek díjhalasztásban állapodtak meg, illetve - amikor a Biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti Ha a Szerzd fél a díjat a Biztosító képviseljének fizette, a díjat legkésbb a fizetés napjától számított negyedik napon a Biztosító számlájára, illetleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni; a szerzd fél azonban bizonyíthatja, hogy a díj korábban érkezett be A szerzdés határozott, vagy határozatlan idre jön létre. A Biztosító kockázatviselésének kezdetét és lejáratát a szerzdés (kötvény) tartalmazza A biztosítási idszak egy évnél rövidebb határozott idej szerzdés esetén a biztosítási szerzdés hatálybalépésétl a szerzdés megsznéséig tart, egy éves határozott idej szerzdés esetén egy év, egy évnél hosszabb határozott idej, valamint a határozatlan idre kötött szerzdés esetén pedig -a felek eltér megállapodásának hiányában- 1 naptári év A Biztosító kockázatviselése -a felek eltér tartalmú megállapodásának hiányában- a biztosítási szerzdés hatálybalépésével egyidejleg kezddik A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és a biztosított által a Biztosítónak a fenti idtartam alatt bejelentett károkra terjed ki. A felek egyedi megállapodása a kockázatviselés eltér módját is megállapíthatja 4.9. Jelen szerzdés alapján a Biztosító a kötvényben megjelölt hajózási területen belül, de legfeljebb az európai szárazföld természetes és mesterséges vizein, illetve az Adriai tenger partjaitól számított 12 tengeri mérföldön

5 Kishajók felelsségbiztosítása 5 belüli vizein okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra nyújt fedezetet. Külön megállapodás, egyedi kiterjesztés esetén a Biztosító kockázatviselése kiterjed az Adriai tenger partjaitól számított 200 tengeri mérföldig terjed vizeire A határozatlan idre kötött biztosítási szerzdést a felek írásban a biztosítási idszak végére felmondhatják, a felmondási id 30 nap A határozott idre kötött biztosítási szerzdés a tartam lejártával megsznik. A szerzdés megsznését követen befizetett díj a szerzdés megsznését nem érinti, azt a Biztosító visszafizeti A biztosítási díj esedékességétl számított 30. nap elteltével a biztosítási szerzdés megsznik, ha addig a hátralékos díjat a Szerzd nem fizette meg és halasztást sem kapott, illetve a Biztosító a díjkövetelés iránti igényét bírósági úton nem érvényesítette. 5. Biztosítási esemény 5.1. Jelen biztosítási szabályzat szerint a biztosítási esemény olyan káresemény, mellyel összefüggésben a biztosítottnak kártérítési kötelezettsége keletkezik és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelsséggel tartozik A fedezet azoknak a harmadik személynek okozott károkra terjed ki, amelyeket a biztosított vízijárm használata során okozott A fedezet kizárólag természetes, vagy jogi személyek személyi sérüléses, illetve tárgyrongálásos káraira terjed ki. 6. Kizárások 6.1. A biztosításból kizárt károk amelyeket a biztosított szerzdésszegéssel szerzd partnereinek okoz, amelyek környezetszennyezésbl származnak Nem téríti meg a Biztosító azt a kárt, amely a biztosított jogszabályban elírt felelsségénél szigorúbb, szerzdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul; a kötelez felelsségbiztosítás hatálya alá tartozó jármvek (pl. személyhajó, áruszállító hajó, komp és gazdasági célból üzemeltetett egyéb vízi járm), vízirobogók (jetski) használata során okozott károkra;

6 Kishajók felelsségbiztosítása motorcsónak versenyeken, illetve arra való felkészülés közben okozott vagy ezzel bármely összefüggésben keletkezett károkat; azt a kárt, amely akkor keletkezett, amikor a vízijármvet nem kedvtelési célra használták (charter, verseny). (Vitorlásversenyen való részvétel során okozott károk külön megállapodással biztosíthatók); azt a kárt, amely akkor lép fel, amikor a jármvet olyan személy vezeti, aki a vízijárm vezetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, vagy a Biztosított engedélye nélkül vezeti a vízijármvet; a Biztosított, a hajótulajdonos és Együttbiztosítottak egymással szembeni felelsségi igényeit; azt a kárt, amelyet a Biztosított (Szerzd) a Ptk b. pontjában felsorolt közeli hozzátartozójának okoz; azokat a károkat, melyeket a Biztosított illetve Szerzd maga szenved el; munkáltatói felelsségi károkat; a károkozó vízijármben keletkezett károkat; azokat a károkat, melyek a biztosított vízijárm által húzott, vagy vontatott sport, vagy egyéb célú ezközök okoztak, vagy ezekben keletkeztek, ideértve a bármely olyan személy (személyi sérüléses és dologi) kárát, akik ezeket az eszközöket használták. A használatra való elkészületek megkezédéstl a használat befejezéséig, vagyis a partra, vagy hajóra szállásának idejéig terjed jelen kizárás hatálya; ha a biztosított hajónak vagy szolgálati csónakjának tervezett sebessége meghaladhatja a 17 csomót és a hajó szolgálati csónakja nem a hajó fedélzetén vagy nem a parton van, a biztosítás fedezet csak az alább található további megszorítások figyelembe vételével áll fenn (ha csak a szolgálati csónak sebessége haladja meg ezt az értéket, a megszorítások csak arra érvényesek): a hajót csak a biztosítási kötvényben szerepl, vagy más, kompetens személy irányíthatja az út folyamán; nem áll fenn a biztosító kockázatviselése olyan esetben, ha a hajó zátonyra fut, elsüllyed, iszapba ragad, rizetlenül hagyva elsodródik egy nyitott öböl vagy partszakasz eltt, továbbá olyan esetekben, amikor a hajó versenyen, sebességi próbán vagy bármely olyan kísérleten vesz részt, ami ezekkel kapcsolatos (vitorlás versenyre köthet kiegészít biztosítás);

7 Kishajók felelsségbiztosítása a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakciókból vagy sugárzásból illetve ezekkel bármely összefüggésben keletkezett károkat; a kötelez gépjárm-, légi járm felelsségbiztosítás alapján térül károkat, valamint az egyéb, jogszabályon alapuló biztosítási kötelezettség körébe tartozó károkat; szerzdést biztosító mellékkötelezettségeket (pl. kötbér), bírságot, pénzbüntetést és egyéb büntetés jelleg költségeket, valamint az ezek kapcsán felmerül képviseleti költségeket; azokat a költségeket, amelyek a Biztosított felelsségelismerésének vitatása, részleges vagy teljes megtagadása, illetleg a felelsség késedelmes elismerése miatt merültek fel; a vízijárm üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban lassú, folyamatos állagromlással okozott károkat; a többletkárt, ha a Biztosított a Biztosító felhívása ellenére nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének; azokat a károkat, melyeket adatok vagy szoftver károsodása vagy sérülése, így különösen az adatokban, szoftverekben és számítógépes programokban keletkezett azon káros változások, amelyeket az eredeti struktúra törlése, sérülése vagy torzulása okoz, továbbá bármiféle üzemszüneti veszteség, amelyet ezek a károsodások ill. sérülések eredményeznek; azokat a károkat, amelyek közvetlenül vagy közvetve bármilyen terrorista cselekmény okozott, eredményezett, vagy amelyek azzal összefüggésben keletkeztek, függetlenül attól, hogy akár egyidejleg, akár valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közrehatott a kár keletkezésében. Terrorista cselekmény alatt az olyan cselekedetet értjük, amelynek során többek között (de nem kizárólagosan) kényszert, erszakot, nukleáris/biológiai/vegyi fegyvereket, tömegpusztító fegyvereket használnak, megsemmisítik, megzavarják vagy szétzilálják a kommunikációs és informatikai rendszereket és/vagy az általuk közvetített/hordozott információkat, szabotálnak vagy akármilyen más módon bármiféle kárt okoznak vagy erre kísérletet tesznek, és/vagy a fenti cselekményekkel fenyegetnek bármely személyt vagy személyek csoportját/csoportjait, függetlenül attól, hogy egyedül, avagy valamely szervezet nevében vagy azzal kapcsolatban, politikai, vallási, ideológiai vagy más hasonló indítékból cselekszenek, beleértve azt a szándékot, hogy nyomást gyakoroljanak valamely kormányra és/vagy félelmet keltsenek a társadalomban, vagy annak bármely rétegében;

8 Kishajók felelsségbiztosítása azokat a károkat, veszteségeket vagy költségeket, amelyeket közvetlenül vagy közvetve bármilyen fentebb meghatározott terrorista cselekmény korlátozására, elhárítására, elfojtására, hatásának csökkentésére vagy azzal bármiféle összefüggésben tett intézkedés okozott, eredményezett vagy azzal kapcsolatosan keletkeztek; amennyiben nem állapítható meg, hogy a fenti 2 szakaszban meghatározottaknak megfelel terrorista cselekményrl van-e szó, akkor a valószínség mérlegelésére kerül sor (t.i. a legnagyobb valószínség elve kerül alkalmazásra) ; abban az esetben, ha a , , pontok bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, a fennmaradó rész(ek) továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak; háború, polgárháború, forradalom, polgári zavargás, sztrájk, zendülés, tüntetés következtében beállott károkra Jelen biztosítási szerzdés szövegezésében, feltételeiben vagy annak záradékaiban foglalt bármely ezzel ellenkez értelm rendelkezéssel szemben a szerzd felek ezennel megállapodnak, hogy a biztosítási fedezet nem terjed ki semmiféle kárra, veszteségre vagy költségre, amelyet közvetlenül vagy közvetve bármilyen azbeszt alapanyag, vagy azbeszt tartalmú anyag okozott, eredményezett, vagy amely azzal összefüggésben keletkezett, függetlenül attól, hogy akár egyidejleg, akár valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közrehatott a kár keletkezésében Jelen biztosítási szerzdés szövegezésében, feltételeiben vagy annak záradékaiban foglalt bármely ezzel ellenkez értelm rendelkezéssel szemben a szerzd felek ezennel megállapodnak, hogy a biztosítási fedezet nem terjed ki semmiféle kárra, veszteségre vagy költségre, amelyet közvetlenül vagy közvetve bármilyen elektromos mez (ertér) hatásával okozott, eredményezett, vagy amely azzal összefüggésben keletkezett, függetlenül attól, hogy akár egyidejleg, akár valamilyen bekövetkezési sorrendben, bármely más ok vagy esemény is közrehatott a kár keletkezésében. 7. Biztosítási összeg A biztosítási összeg az a szerzdésben (kötvényen, ajánlaton, adatközln) feltüntetett, biztosítási idszakonként és biztosítási eseményenként meghatározott összeg, amely a Biztosító szolgáltatásának összegszer fels határát jelenti. A Biztosító teljesítési kötelezettsége -függetlenül az adott biztosítási idszakban bekövetkezett biztosítási események számától- a szerzdésben biztosítási idszakonként meghatározott biztosítási összeget nem haladhatja meg. Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több károsult lép fel megalapozott kárigénnyel, és az azok alapján fizetend

9 Kishajók felelsségbiztosítása 9 kártérítések együttes összege a biztosítási szerzdés szerinti biztosítási összeget meghaladja, akkor az egyes károk megtérítése -figyelemmel a biztosítási összeg esetleges kimerülésére is- olyan arányban történik, amilyen arányban a biztosítási eseményenkénti összeghatár aránylik a kárigények együttes összegéhez. 8. Önrészesedés Az önrészesedés a szerzdésben meghatározott azon összeg, amelyet a Biztosított a járulékos költségekkel együtt megállapított kárösszegbl maga visel. Az önrészesedés biztosítási eseményenként kerül levonásra, abban az esetben is, ha a különböz biztosítási események egy idben, egy károkozó eseménnyel, vagy folyamattal összefüggésben következtek be. Az önrészesedés mértéke és minimális összege a biztosítási ajánlaton és a kötvényen kerül feltüntetésre. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, úgy a szerzdésben az önrészesedés 10% de minimum Ft. Az önrészesedés alatti károkat a Biztosító nem téríti meg. 9. A biztosítási díj megállapításának és fizetésének szabályai A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a Szerzd felet terheli. Határozatlan tartamú szerzdés esetén a biztosítás els díja -ha a felek másként nem állapodnak meg- a szerzdés létrejöttekor, minden késbbi díj pedig annak az idszaknak az els napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Határozott tartamú szerzdés esetén az ajánlatban, vagy az adatközlben meghatározott adatok alapulvételével (a díjszámítás egyszeri, a szerzdés létrejöttéhez kapcsolódik) a Biztosító egyszeri díjat állapít meg, melyet -amennyiben a felek másként nem állapodnak meg- a szerzdés létrejöttekor kell megfizetni. 10. A Biztosított/Szerzd közlési és változásbejelentési kötelezettsége Közlési kötelezettség A Biztosított/Szerzd köteles a szerzdés megkötésekor a Biztosítóval a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt közölni, melyet ismert, vagy ismernie kellett akkor is, ha a szükséges adatok, információk megadása üzleti, foglalkozási titoknak minsül A Biztosított/Szerzd köteles a Biztosítónak azonnali hatállyal írásban bejelenteni, ha olyan biztosítási eseményre, melyre jelen szerzdés alapján a Biztosító kockázatviselése kiterjed, más Biztosítóval -akár a jelen szerzdés megkötését megelzen, akár annak tartama alatt- felelsségbiztosítási szerzdést kötött A Biztosított/Szerzd köteles a Biztosító kockázatvállalása szempontjából lényeges okiratokat,

10 Kishajók felelsségbiztosítása 10 szerzdéseket, hatósági határozatokat a Biztosító részére átadni, illetve lehetvé tenni az ezekbe való betekintést Változásbejelentési kötelezettség A Biztosított/Szerzd köteles a közlési kötelezettség körébe vont, a szerzdéskötéskor írásban közölt adatok és körülmények megváltozását haladéktalanul, de legkésbb 2 munkanapon belül a Biztosítónak írásban bejelenteni, és a változással kapcsolatos iratokat becsatolni Ha a Biztosító csak a szerzdéskötés után szerez tudomást a szerzdést érint lényeges körülményekrl, továbbá ha a szerzdésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerzdés módosítására, illetleg -ha a kockázatot a szabályzat értelmében nem vállalhatja- a szerzdést 30 napra írásban felmondhatja Ha a Biztosított/Szerzd a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a szerzdés a módosító javaslat közlésétl számított 30. napon megsznik. Erre a következményre a biztosítottat a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell. Ha a Biztosító e jogával nem él, a szerzdés az eredeti tartalommal hatályban marad A közlési, változásbejelentési kötelezettség megsértése A közlésre, illetleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerzdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 11. A Biztosító szolgáltatásának szabályai Kárbejelentés, kárrendezés A Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezését a tudomására jutást követen haladéktalanul, de legkésbb két munkanapon belül köteles a Biztosítónak bejelenteni, valamint a szükséges felvilágosítást megadni, és lehetvé tenni a bejelentés és felvilágosítások tartalmának ellenrzését. Ha a hajózási viszonyokból ereden a két munkanapos határid betartása reálisan nem lehetséges, akkor az els adandó alkalommal, a hajó kommunikációs eszközeinek az igénybevételével is köteles a Biztosított a kárt a Biztosítóhoz bejelenteni A kárbejelentésnek tartalmaznia kell a káresemény bekövetkezésének idpontját, helyét, rövid leírását, a kár(ok) megállapított vagy becsült nagyságát, a károsult(ak) adatait, a károsodott vagyontárgyak megnevezését, személyi sérülés esetén a sérülés

11 Kishajók felelsségbiztosítása 11 leírását, nagyságát, az esetlegesen indult hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megnevezését, határozatát, valamint a kárral kapcsolatos valamennyi lényeges tényt, vagy körülményt, továbbá a biztosított saját felelsségével kapcsolatos nyilatkozatot A Biztosított köteles a Biztosítót a kárrendezésben, a kár összegének megállapításában, a jogalap nélküli kárigények elhárításában segíteni. Köteles a Biztosító szakértje számára lehetvé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét megvizsgálja A Biztosító a kárt attól az idponttól számított 30 napon belül téríti meg, amikor a biztosított felelsségét és a kár nagyságát bizonyító valamennyi irat a biztosítóhoz beérkezett A Biztosító a kártérítési összeget a károsultnak fizeti meg, a károsult azonban igényét a Biztosítóval szemben közvetlenül nem érvényesítheti A Biztosított és a károsult egyezsége a Biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a Biztosító azt tudomásul vette, a Biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a Biztosító a perben részt vett, a Biztosított képviseletérl gondoskodott, vagy ezekrl lemondott A Biztosított csak annyiban követelheti, hogy a Biztosító az kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését a Biztosított egyenlítette ki A kár bejelentésének elmulasztására, illetve késedelmes teljesítésére visszavezethet késedelmi kamatokért a Biztosító nem áll helyt, kivéve, ha a késedelem a Biztosított önhibáján kívüli okból állt el Ha a biztosított a kárbejelentés körében elírt kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító kötelezettsége nem áll be A kártérítés szabályai A Biztosító -a biztosítási összeg (kártérítési limit) mértékéig- az alábbi, biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerült károkat téríti meg a magyar jog szabályai szerint: - a károkozó körülmény folytán a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenést, - azokat az igazolt és indokolt költségeket, amelyek a károsultat ért vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükségesek, - a Biztosított ellen a biztosítási eseménnyel összefüggésben indított peres eljárás költségeit feltéve, ha a Biztosító a perben részt vett, vagy a részvételrl lemondott, továbbá a kárrendezés során a Biztosító elzetes jóváhagyása alapján a Biztosított által felkért szakért költségét.

12 Kishajók felelsségbiztosítása Amennyiben többen közösen okoznak kárt, a Biztosító helytállási kötelezettsége saját Biztosítottja magatartásának felróhatóságához igazodik. Ha a károkozók magatartása felróhatóságának aránya nem állapítható meg, a kár a károkozók között egyenl arányban oszlik meg, és ehhez igazodik a Biztosító helytállási kötelezettsége is A Biztosító a kártérítési összeg kifizetését egyéb, ettl eltér megállapodás hiányában- kizárólag belföldi fizeteszközben teljesíti A járadék egyösszeg megváltását (tkésítését) a Biztosító, a Biztosított, illetve a károsult egyaránt kezdeményezheti, arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak tényét és összegét mind a Biztosító, mind a károsult elfogadja A Biztosító egy káreseménynek tekinti - az egy azonos okból bekövetkezett károkozást, függetlenül a károsodott személyek, illetve tárgyak számától, - az egy azonos veszteséget, függetlenül attól, hogy hány Biztosított ellen támasztanak az események következtében kárigényt. 12. A Biztosított kármegelzési és kárenyhítési kötelezettsége A Biztosított köteles a károk megelzése, elhárítása és enyhítése érdekében minden tle elvárható intézkedést haladéktalanul megtenni, valamint a rá vonatkozó elírásokat maradéktalanul betartani. A Biztosító jogosult a kármegelzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenrizni, vagy ellenriztetni. 13. A Biztosító megtérítési igénye A Biztosító visszakövetelheti a Biztosítottól és az Együttbiztosítottaktól (továbbiakban: Biztosítottak) a kifizetett kártérítési összeget, ha a Biztosítottak -illetve akiért a Biztosítottak jogszabály szerint felelnek- a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozták. Súlyosan gondatlan a Biztosítottak károkozása különösen, ha a Biztosítottak tevékenységüket nem a jogszabályban elírt hatósági engedélyek birtokában folytatják és a károkozás ezzel összefüggésben történt, a Biztosítottak a jogszabályokban, egyéb kötelez rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatják tevékenységüket és ez a tény a károkozásban közrehatott, a kár a Biztosítottakra irányadó hatósági vagy szerzdéses kármegelzési elírások súlyos vagy folyamatos megsértése miatt következett be, a Biztosítottak a kárt foglalkozási, szakmai szabályok, vagy a tevékenységekre vonatkozó egyéb jogszabályi elírások súlyos megsértésével okozták,

13 Kishajók felelsségbiztosítása a Biztosítottak a kárt ittas vagy kábítószer hatása alatt lév állapotban, illetve ezzel az állapottal összefüggésben idézték el, vagy ezen állapotuk a kár bekövetkeztében közrehatott, a Biztosítottak ismételt károkozása olyan ok miatt következett be, vagy abban olyan ok is közrehatott melynek megszntetésre a Biztosító a biztosítottakat a korábbi károkozás alkalmával felhívta a figyelmüket, azonban azt a biztosítottak ennek ellenére nem szntették meg, bár erre lehetségük lett volna. 14. Egyéb rendelkezések Visszkereseti jog Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, úgy t illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a károkozó személyekkel szemben és a Biztosított köteles minden adatot a Biztosító rendelkezésére bocsátani a visszkereset érvényesítése érdekében Elévülés A szerzdésbl ered igények a biztosítási esemény bekövetkezésétl számított egy év elteltével elévülnek Az adatok nyilvántartása, biztosítási titok A Biztosító jogosult a biztosítási szerzdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával összefüggen tudomására jutott személyes, egészségi és üzleti adatok -törvényi elírásoknak megfelel- kezelésére, rzésére. A Biztosító köteles az adatokat biztosítási titokként kezelni. Biztosítási titok minden olyan -államtitoknak nem minsül-, a biztosító, a biztosításközvetít, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetít, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzdéseire vonatkozik. A biztosítási titok tekintetében a Biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrl szóló törvény szerint jár el. Biztosítási titok csak akkor adhat. ki harmadik személynek, ha a Biztosító, biztosításközvetít, illetve a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. Az ügyfelek adatait a Biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül -a törvényben meghatározott esetekben- az alábbi helyekre továbbíthatja többek között: Pénzügyi

14 Kishajók felelsségbiztosítása 14 Szervezetek Állami Felügyelete, nyomozóhatóság és ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó, hagyatéki ügyben eljáró közjegyz, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyjtésére felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, együttbiztosításban részt vállaló biztosító, állományátruházáskor az átvev biztosító, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosító, biztosításközvetít, szaktanácsadó, a Biztosító által kiszervezett tevékenységet végz partner. A szerzdésre vonatkozó ajánlat aláírásával a Szerzd és Biztosított hozzájárulnak, hogy adataikat a Biztosító külföldi biztosítóhoz, külföldi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezel szervezethez továbbíthassa Alkalmazandó jogszabályok Egyéb, a fentiekben nem tárgyalt kérdésekben, a Polgári törvénykönyvben, valamint a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók Bírói illetékesség és az alkalmazandó jog A jelen szerzdésból adódó, vagy az azokkal összefüggésben fellép vitákban, beleértve az azok létrejöttével, hatályosságával, megváltoztatásával vagy felbontásával kapcsolatosakat is, kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtl függen a Fvárosi Bíróság az illetékes.

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.BEVEZETÉS 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (MJK: POB 001-2016) Tisztelt Ügyfelünk! Ön a Provident Otthonbiztosítás ügyfél tájékoztatóját és biztosítási feltételrendszerét tartja a kezében. A termék értékesítését a Provident Pénzügyi Zrt., mint

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2016 1 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Atlasz Édes Otthon lakásbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Általános, valamennyi fejezetre vonatkozó fogalom meghatározások A jelen biztosítási feltételekben szerepl egyes fogalmak különleges jelentéssel bírnak. A biztosítási

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től)

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) Röviden a QBE Atlasz Biztosító zrt. Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult meg. Székhelyünk:

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT 2016. 02. 01. Corporate Plusz CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Biztosító adatai 1.1 Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest,

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6 Géptörés- felcím üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a géptörés biztosítási esemény miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségre kínálja

Részletesebben

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004)

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk!

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk! Tisztelt Tagunk! A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító. A KÖBE non-profit elven, azaz nyereségszerzésre nem

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ 2016. 02. 01. KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Biztosító adatai Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Feltétel Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 3 B) ltalános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok

KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok 2016. 02. 01. KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Biztosító adatai Biztosító: Colonnade

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/2

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 2 Tartalomjegyzék Szimba tanuló balesetbiztosítás általános feltételei (TANF16)....3 I. A biztosítási szerződés

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218

Tartalomjegyzék TÍPUSZÁRADÉKOK... 29 FÜGGELÉK... 30 AB SZ 131218 Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

Szabályzat. Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Szabályzat. Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-tôl Szabályzat Fegyverek összkockázatú vagyonbiztosítása Érvényes: 2014. március 15-tôl Tartalomjegyzék 1. A szerzõdõ, biztosított 2 2. A biztosítási szerzõdés idõbeni hatálya 2 3. A biztosítási szerzõdés

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ Biztosító adatai Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szerződési feltételei és ügyfél -tájékoztató A Netrisk által történő értékesítés esetén K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap csomag emelt csomag ideál csomag sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 50 000 USD 100 000 USD

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóeke hóágyú sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllôi út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu A Besurranás biztosítás jelen

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

QBE Insurance(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1442 Budapest, Pf.101. e-mail cím: info@qbeatlasz.hu

QBE Insurance(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1442 Budapest, Pf.101. e-mail cím: info@qbeatlasz.hu 2015. 01. 01. Atlasz-CLASSIC, Atlasz-PRÉMIUM és Atlasz-PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással, valamint Classic

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben