Munkanapló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkanapló 2009.09.01-2010.04.09."

Átírás

1 Munkanapló Név: Bakó Éva, Horváth Ida Időpont Óra/Személy Tevékenység /Bakó Éva A feladat megismerése /Horváth Ida A feladat megismerése /Bakó Éva Szakirodalom olvasása /Horváth Ida Szakirodalom olvasása /Bakó Éva Az innováció vázlatos megszerkesztése /Horváth Ida Az innováció vázlatos megszerkesztése /Bakó Éva Az innováció elkészítése /Horváth Ida Az innováció elkészítése Összesen: 30 óra aláírás Teljesítést igazolom:.. projekt menedzser/szakmai vezető 1

2 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. Tel.: 77/ TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben P á l y á z ó : K i s k u n m a j s a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a K i s k u n m a j s a, F ő u. 8 2 TÖBBLETMUNKA INNOVÁCIÓ INNOVÁCIÓ CÍME: Tanulásszervezéshez kapcsolódó útmutató kiadvány (tantárgyi bontás nélkül) A produktum műfaja tanulásszervezés Készítője Bakó Éva, Horváth Ida Előkészítésének ideje Elkészítésének ideje Megjelenési formája a) print változat b) digitalizált változat Internetes közzététele kosar.educatio.hu Elkészítésének munkaórája 30 Leadásának ideje: Innováció típusa B a) önálló b) többletmunka c) jó gyakorlatokhoz kapcsolódó Készítő neve Bakó Éva, Horváth Ida Aláírása Átvevő aláírása 2

3 Tanulásszervezéshez kapcsolódó útmutató kiadvány (tantárgyi bontás nélkül) Készítette: Bakó Éva Horváth Ida

4 Tartalomjegyzék 1. A középiskolai kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás A kompetenciafejlesztés célzott területeiről Az integrált magyartanítás A tantárgytömbösítés előnyei, hátrányai A taneszközök Az osztályokról, tanulói képességekről A készség-és képességfejlesztés jelentősége A készség-és képességfejlesztést szolgáló új tanulásszervezési eljárások Indikátorok Ajánlás az új Pedagógiai Programba Táblázatok, feladatok, illusztrációk (mellékletek)

5 1. A középiskolai kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás A szövegértés szövegalkotás fejlesztésben fontos tisztázni,hogy milyen célokat érdemes szem előtt tartani. a) Szükséges az alapvető nyelvi, irodalmi ismeretek elsajátítása, integrálása. Alkalmazásuk révén képességek, készségek fejleszthetők. Ezen túlmenően a tanulók megtanulhatják a normákhoz, konvenciókhoz való viszonyulás lehetséges formáit. b) Sokat kell foglalkozni a különböző szövegfajták értelmezésével és megalkotásával. Itt nem csak szépirodalmi szövegekről lehet szó, illetőleg célszerű kortárs irodalmi szövegekkel dolgozni. Ezek (pl. Bodor Ádám:Bundás Rekk, Tóth Krisztina:Frizbi, Varró Dániel:Sms-versek stb.) nagyobb valószínűséggel keltik fel a diákok érdeklődését, mint a Szigeti veszedelem vagy Az arany ember. c) A különféle élet-és munkahelyzetek megkövetelik az egyéni megoldásokat. Erre az iskolának is ösztönöznie kell a tanulókat. A magyartanításban helyet kell biztosítani az önálló véleményalkotásnak, az észérvekkel történő vitáknak, az egyéni ötleteknek. A tanulóknak is felelősséget kell (kellene!) vállalniuk a fejlődésükért. Nagyon jó, ha úgy közelítenek a feladatokban, művekben, szituációkban előforduló problémákhoz, hogy kérdéseket tesznek fel. d) A kommunikáció-központúság kialakítása ugyancsak elengedhetetlen. Ennek megvalósítására minden eszközt meg kell ragadni. Gyakori panasza ugyanis szinte minden tanár kollégának a tanulók gyenge kommunikációs készsége: a többség képtelen átgondoltan,összefüggően egy-egy kérdést kifejteni. e) A tevékenység-központúságra is hangsúlyt érdemes fektetni. Növelni kell a tanulói aktivitást. Szokatlan helyzetekbe is lehet hozni őket :pl. szerepjáték, ők tegyenek fel kérdéseket, és ne ők válaszoljanak kérdésekre, értékeljék egymás kisesszéit előre megadott szempontok szerint stb. Célszerű arra is figyelni, hogy legyenek sikerélményeik, ugyanakkor a jogos kritikát, mások eltérő véleményét is respektálni tudják. f) A differenciálásra is szükség van. A lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni az egyéni képességeket, problémákat. Amennyiben mód van rá, ajánlatos a speciális képességű, problémájú tanulókat differenciáltan mérni, fejleszteni. g) Az elemző-teremtő gondolkodás fejlesztése rendkívül fontos. A részletekben való elmélyülésre ugyanúgy szükség van, mint az összefüggések, törvényszerűségek felismerésére. A megkülönböztetés, az összehasonlítás, az analízis stb. logikai műveleteit a legkülönbözőbb helyzetekben kell alkalmazni. Élménnyé válhat egy szövegben, egy feladatban a felfedezés. 5

6 Az információs társadalom megköveteli a gyors váltásokat, a szellemi reakciósebesség növelését. h) A társas készség fejlesztését, az együttműködés erősítését sem hanyagolhatjuk el. A kooperációt tanulni kell. Viselkedési mintákat, normákat kell nyújtani, és konzekvens módon betartatni. Ha nincs is gyakran lehetőség csoportmunkára, minden tanóra alkalmas a toleráns, empatikus viselkedésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a szabálykövetésre, vagy az attól való ésszerű eltérésre, az egyéni felelősségvállalásra. A pármunka egyszerűbben, majd minden órán megvalósítható, és ugyancsak kooperatív munka. Nagyon tanulságos figyelni az együttműködni képes és képtelen párokat, keresni a sikertelenség okait, fellazítani a gátakat, oldani az ellenállást. Érdekes azt is látni, kiből mit vált ki, ha nem a megszokott szerepét osztják rá. Ha például írnokból szóvivő lesz egy csoportfeladat elvégzése során. 6

7 2. A kompetenciafejlesztés célzott területeiről l. képességek, készségek a) értő olvasás A tanulóknak képessé kell válniuk a különféle szövegtípusok megértésére, felismerésére. A készségszintű olvasással tudják átlátni a szöveg logikai, tematikai szerkezetét. Az értelmezésben a szöveg előfeltevéseit, háttérmondatait is figyelembe veszik. A szöveg grammatikai alapjait is felfedeztetjük, alkalmaztatjuk. b) kreatív írás (kreativitás) Minden tanórán valamilyen formában megjelenik, fontos tehát a rendszeres gyakorlás. A tanulókat elsősorban az érettségire készítjük, ezért az irodalmi szövegek (műelemzés, érvelés, összehasonlítás stb.) megalkotásának elsajátítása az elsődleges. Ugyanakkor tapasztalatot célszerű szerezniük a különböző élet-és munkahelyzetekben előforduló írásbeliségről is ( pl. kérvény, hivatalos levél, önéletrajz, prezentáció stb.). A grafikai szervezők rendszeres használatának számtalan előnye van. A fürtábra, a gondolkodástérkép, a szemponttáblázat, az osztott napló, a történetpiramis logikát, fantáziát és nem utolsósorban íráskészséget fejleszt. c) beszédkészség, kommunikáció A tanórán kialakított kommunikációs helyzetekben a tanulók elsajátíthatják a konvencionális mintákat, gyakorolhatják a normatív megoldásokat. Ezzel együtt azonban lehetővé válik egyéni stratégiák kialakítása is. Nemcsak hasznos, hanem szórakoztató is a változatos nyelvi regisztereken történő megszólalás. Természetesen minden szituációban figyelni kell a nyelvhasználati szabályokra, a nyelvi igényességre. A későbbiekre gondolva minden diáknak szüksége van arra, hogy alkalmassá váljon egyéni és közösségi érdekek, vélemények, problémák sikeres kommunikálására. Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy mennyire fontos a szavakban tetten érhető hitelesség. d) társas készség A modern társadalom megköveteli a magasan szervezett, együttműködésen alapuló munkavégzést. Ehhez a tanórákon is lehet készségeket fejleszteni. A csoport és pármunka az a tanórai munkaforma, amely segíti a tanulókat a sikeres beilleszkedés, a nyitottság, a felelősségvállalás, a szabálykövetés, a szerepjáték és a szerepváltás elsajátításában. Az életfeladatok megoldásához is szükségesek a kooperatív, a kompetitív és az individuális képességek. 7

8 2. tárgyi tudás Döntő jelentősége van annak, hogy a megszerezhető tudás korszerű, hasznosítható, alkalmazható legyen. Így válhatunk versenyképessé a munkaerőpiacon. Ideje volt háttérbe szorítani és a szükségesre redukálni az irodalomtörténeti, műfaj-elméleti ismeretanyagot. A disztichonnál fontosabbá váltak az önérvényesítő kommunikációs technikák. Az érettségi követelményekre azonban tekintettel kell lenni. Szerencsére az írásbeli vizsga minden szempontból egybecseng a kompetencia alapú oktatással. A szóbeli tételek pedig átvariálhatók az új szisztéma szerint. Mindemellett ragaszkodni érdemes a klasszikus humán műveltség alapjaihoz. Korunk gyermekei számára az infokommunikációs technika segítségével konvertálhatók a hagyományos könyvkultúra legfőbb értékei. 3. attitűd Elsődleges jelentőségű a pozitív tanulói attitűd kialakítása. Az iskolai tevékenységben is adódnak lehetőségek a tanulói érdekeltség, érdeklődés indukálására. A tanárok szerepe is megváltozik, segítői, tanácsadói, megfigyelői szerepbe kerülhet, főként a kooperatív munkaformákban. A diákok ellenállásának vagy passzivitásának feloldásában szerepet játszik az egyéni képességek, problémák látványosabb figyelembevétele. A sajátos nevelési igényeket is tolerálni kell. A fenti elvek tanári gyakorlattá tétele a legnagyobb kihívás. Ezt a törekvésünket példázzák a tanmeneteink is, melyekben helyet kapott a képességfejlesztés és jó néhány újszerű munkaforma is. Mellékeljük ezeket. 1. számú melléklet: 9. b osztály tanmenete (részlet) 2. számú melléklet: 9. c osztály tanmenete (részlet) 8

9 3. Az integrált magyartanítás Röviden véleményezzük az integrált magyartanítást is. A kompetencia alapú programcsomagban nem válik külön az irodalom és nyelvtan tanítása, csak 11. és 12.évfolyamon, elsősorban az érettségire való célzottabb felkészülés okán. Az értékelésben, osztályozásban is megvalósul az integráció, összhangban az érettségivel. Ezt mindenképpen jónak tartjuk. A strukturálisan különálló nyelvtantanítás hiánya nem okoz gondot. Az integrált oktatásban is biztosítható a helyesírás fejlesztése. Ennek megsegítésére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Eleve a szövegközpontúság nyelvi készségeket, grammatikai ismereteket is fejleszt. A munkatankönyv 7. része (A nyelvtan alapjai -A szerkezeti elemzés módszerei I.) lehetőséget nyújt a nyelvi szintek grammatikájának rendszerező áttekintésére. Önálló modult tervezünk ebből. Ennek áttekintése (hangtörvények, a helyesírás alapelvei, szóelemek stb.) a helyesírás fejlesztése és az idegen nyelvek tanulása miatt indokolt. 9

10 4. A tantárgytömbösítés előnyei, hátrányai A tantárgytömbösítés előnyeivel és hátrányaival is szükséges foglalkozni. Két heti ciklusban, A és B héttel tanítjuk a magyar nyelv-és irodalom nevű tantárgyat. Az A héten három egymást követő napon 6 óra (1-3-2 óra), míg a B héten 4 óra (1-1-2 óra) van. a) A tömbösítés előnyei: - Tapasztalataink szerint a két órás tömb az ideális. -A ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás munkafázisok megvalósulhatnak. - Elmélyültebb tevékenység lehetséges, több idő marad a gyakorlásra. - Változatosabb metodikával élhetünk. Többféle feladattípust érinthetünk. - Többféle inger éri a tanulókat, így aktívabban vesznek részt a tanulási folyamatban. - Tudatosabb tanári tevékenységet követel. Átgondolt tervezés nélkül nem lehet boldogulni. b) A tömbösítés hátrányai: -A három órás tömb fárasztó tanárnak, diáknak egyaránt. A gyenge tanulók még nehezebben bírják, számukra időarányosan csökken a sikerélmény lehetősége. -A két, nem egymást követő óra egy napon a lehető legrosszabb órarendi megoldás. - Kevesebbet készül a tanuló egy három órás tömbre, mint három, különböző napokon lévő órára. - A tömbösítés mellett fennmaradó órákban gyakran nehéz az érdemleges munka. 10

11 5. A taneszközök A taneszközökről is szükséges néhány megjegyzést papírra vetni. A kompetencia alapú munkatankönyvcsaládot használtuk, vélhetőleg pályázati kötelezettség okán. Rendkívül drága kiadványról van szó, ráadásul a következő tanévre nincs rá anyagi keret. A nyolc rész közül az idén három hiányzik, ami komoly problémákat okoz. Nyomtassuk? Fénymásoljuk 71 példányban? Megoldhatatlan. A tankönyvek feladatmennyisége feldolgozhatatlan, szelekcióra szorul. A jövőt tekintve azt javasoljuk, hogy a munkatankönyvcsalád (a szülővel nem lehet megvetetni) helyett másik, kompetencia alapú tankönyvet célszerű használni. Lehetne ez Pethőné Nagy Csilla irodalomtankönyve, szöveggyűjteménye. Hasznos lehetne egy kompetenciaalapú nyelvtankönyv vagy nyelvi feladatgyűjtemény is. A Pethőné-tankönyvvel azonban visszatérnénk a kronológiai irodalomtanításhoz, megtartva természetesen az ismeretátadás és a képességfejlesztés új módszereit, technikáit. 11

12 6. Az osztályokról, tanulói képességekről Szakközépiskolai osztályokban került bevezetésre az új rendszerű képzés. A 9.b osztály informatikai, idegenforgalmi, a 9.c osztály médiás szakközépiskolai osztály. Nagy létszámú osztályokról van szó. A 9.b 37, a 9.c 34 főből áll. A létszámból adódó problémák igen súlyosak: - A fegyelmezés kényszere rengeteg energiát vesz el a tanártól, az érdemi munkát megnehezíti. - A zsúfoltság zavaró tényező, a változatos csoportmunkát korlátozza. - Akadályokat gördít a differenciálás amúgy is nehezen járható útjára. A csoportmunka korlátairól A csoportmunkában fontos lenne, hogy a feladatokban a kooperatív technika minél több alapelve érvényesüljön, a párhuzamos interakció, az egyéni felelősségvállalás és számonkérés, illetve az építő és ösztönző egymásra utaltság és az egyenlő részvétel. Így a diák egyénileg is érdekelt lesz a tanulásban, az értékelés is történhet tanulóként. Ha a kooperatív technika összes alapelemét érvényesítjük, akkor hatékonyabbá tehetjük a tanítástanulás folyamatát. Ilyen technika az ablak vagy a szakértői mozaik módszer, melyeket mi is kipróbáltunk. A nagy létszámú osztályokban (34-37 fő) 8-9 csoportra lenne szükség, hogy az ideális 4 fős csoportmodellt, a leghatékonyabb formát kialakítsuk. Tanártól és diáktól egyformán nagy koncentrációt, együttműködést követel 8-9 csoport munkájának a követése. Hatékonyság, a kitűzött célok maximum 5-6 csoportnál valósulhatnának meg. Szerintünk fős osztálylétszám nem alkalmas erre a munkára, illetve az eredményes magyar tanítás is, mint minden más érettségi tantárgy esetében, csoportbontásban fővel lenne ideális. Ezt a pályázat nem tűzte ki célul. A továbbképzéseken arról biztosítottak bennünket, hogy a módszer 30 fő felett is tökéletes, de az előadók vagy nem gyakorló pedagógusként, vagy csak főt tanító tanárként próbáltak erről meggyőzni bennünket. 12

13 A tanulói képességekről: - A bemeneti felmérések eredményei jelzik az általános és speciálisan egyedi problémákat. - A tanulók döntő hányada közepes vagy gyenge képességű. - Többen küszködnek olvasási és/vagy írási nehézségekkel. Ezért indítottunk külön foglalkozást. - Sajátos nevelési igényű tanuló hivatalosan nincs, valójában osztályonként legalább öt-öt lenne. 13

14 7. A készség-és képességfejlesztés jelentősége A kompetenciafejlesztés kiemelt területének tartjuk a készség-és képességfejlesztést. Azzal együtt gondoljuk így, hogy a középiskolát az érettségi és a felsőoktatás igénye az ismeretek igényes átadására kötelezi elsősorban. A középiskolában jóval nehezebb tehát a képességfejlesztés prioritásának biztosítása. Ráadásul az általános iskolából érkező kilencedikesek egyre kevésbé tudnak készségszinten olvasni, szöveget értelmezni, helyesen írni. Úgy véljük tehát, hogy az általános iskola nem fejleszti kellőképp a képességeket, amit középiskolában szinte lehetetlenség bepótolni. Ezért a versenyképes tudás megszerzése sok tanuló számára lehetetlenné válik, hisz nem tanultak meg ideje korán tanulni. Az is nehezíti a középiskolai magyartanárok dolgát, hogy az elvek leírásán túl, nincs kitalálva, hogy a kompetenciákat milyen eszközökkel, módszerekkel lehet a leghatékonyabban fejleszteni. A tanárok tulajdonképpen magukra vannak hagyva, ezt nevezik tanári szabadságnak. Szükséges lenne tehát a kutatás, fejlesztés ezen a téren is. Természetesen keressük a megoldást, a magunk eszközeivel szelektáljuk az ismeretanyagot, a lényeges elemekre redukálva azt. Így felszabadulhat a tanórákon egy kis idő arra, hogy többet gyakoroljunk, ismételjünk, feladatokat, problémákat oldjunk meg, tehát sokféleképpen alkalmazzuk és ezáltal elmélyítsük a megszerzett tudást 14

15 8. A készség-és képességfejlesztést szolgáló új tanulásszervezési eljárások A tanórán történő készség-képességfejlesztést a tanulásszervezés új munkaformáival, technikáival próbáljuk elősegíteni. a) A készségszintű olvasás fejlesztése érdekében minden egyes órán olvasunk valamilyenformában szövegeket, szövegrészleteket: - néma olvasással, amit viszont csak rövidebb részletekre érdemes bevetni, ugyanis nem tudja hosszabban fenntartani a tanulók figyelmét - hangos, kifejező olvasással: többféle variáció lehetséges: egy-egy mondat, bekezdés felolvasása, ülésrendben, sorban haladva, vagy felszólítással stb. - tanári felolvasással, a szöveg követése nélkül a hallás utáni szövegértés fejlesztésére - a feladatok megoldása is jótékonyan hat az olvasási készségre - eredményes technika a szakaszos, jóslómondatos olvasás, a tanulók is élvezik, felsőbb évfolyamokon is kipróbáltuk (pl.mikszáth:szegény Gélyi János lovai, Bodor Ádám:Bundás Rekk). A 9. évfolyamon a Beavatás és az Anekdotikus elbeszélő hagyomány témakörökben bizonyult működőképesnek a módszer. A tanórán kívüli tanulásban a házi olvasmányok ugyancsak olvasásra késztetik a tanulókat. Természetesen nem zárkózunk el a digitalizált formátumoktól sem, a hangoskönyveket is szoktuk a tanulóknak ajánlani. b) A kreatív írás (kreativitás) terén ugyancsak elsődlegesnek tartjuk a rendszerességet. Nem lehet olyan óra, amikor nincs írásfeladat. A szövegalkotás bevett műfajai (esszé, kisesszé, érvelés, összehasonlítás stb.) mellett időtakarékosnak és rendkívül hatékonynak bizonyulnak a különböző grafikai szervezők. A legkülönbözőbb tematikájú, műfajú szövegek feldolgozására, értelmezésére alkalmasak. Jelentős mértékben fejlesztik a logikus gondolkodást. Gyakran alkalmazzuk az ún. pókhálóábrát pl. címmeditációhoz, fogalomértelmezéshez, ötlet-gyűjtéshez. A fürtábra lehetővé teszi az egymással logikai kapcsolatban álló elemek megjelenítését. A gondolkodástérkép pedig az ötletek, ismeretek, gondolatok logikus rendszerezését szolgálja. Ennek előnyeit egy-egy téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének átgondolására, megtervezésére használhatják a tanulók. Jól jöhet ez a grafikai szervező az érettségire készülőknek is. Közkedvelt eljárás a történetpiramis, amely epikus és drámai művek feldolgozásához nyújt kreatív lehetőséget a tanulók számára. Nemcsak műismeretet igényel, hanem fantáziát is. A kilencedik évfolyamon is kipróbáltuk a Jónás könyvével, nem sok sikerrel. Felsőbb 15

16 évfolyamokon azonban látványos sikereket értünk el, pl. A köpönyegből.mellékeljük az egyik 11.osztályos tanuló munkájáról készült fotót (3.számú melléklet!) Megemlítjük a tanulói portfóliókat is, amelyekkel az infokommunikációs technika használatára késztethetjük diákjainkat. Ráadásul más formában értékelődik a munkájuk. Kreatív ötleteik jobban érvényesülhetnek, mint az értékelés egyéb formáiban általában. A kilencedikesek bibliai portfóliókat készítettek. A tizenkettedikesek József Attila-portfóliókat állítottak össze. A tizenegyedikesek esetében pedig az Adyról készített portfóliók kiváltották a témazárót. Irodalmi alkotásokról, pl. Szophoklész Antigoné című drámájáról készültek illusztrációk (4.számú melléklet). c) A beszédkészség szintén fejlesztésre szorul. A kommunikáció-központúság megköveteli a rendszeres gyakorlást. Minden alkalmat meg kell ragadni annak érdekében, hogy a kommunikáció eszközeivel egyéni problémamegoldó stratégiákat tudjanak a tanulók kialakítani a normák figyelembevételével. Ennek érdekében hozzuk óráról órára olyan helyzetekbe a tanulókat, amelyekben egyéni és csoportérdekeket kell megszólaltatniuk, sikeres és ésszerű vitákban kell érvelniük. A konfliktusos drámáról szóló témakör foglalkozik a nyilvános beszéd konvencióival. Ennek kapcsán foglalkozhattunk a vitakultúra megalapozásával, az élet különböző területein adódó konfliktushelyzetek kezelésével. Vitaversenyt is rendeztünk két órában az idevágó munkatankönyvi feladat felhasználásával. d) Társas készség: pár-és csoportmunka 1. Szakértői mozaik módszer (csoporton belül) Minden csoport kap egy négy részletből álló szöveget, minden csoporttag egy-egy részletet dolgoz fel, és tanít meg a társainak. A gyengébb tanulók számára segítség, hogy az azonos anyagot feldolgozó tanulók egyeztetik a megszerzett tudást, ismeretet és ezután kell szóforgóval megtanítani az új anyagot társaiknak. Az elsajátított ismeretekből vázlatot készíthetnek közösen csomagolópapírra. Az egymásra utaltság mellett a szövegértés, vázlatkészítés és a kommunikációs készség fejlesztése is megvalósulhat. ( 5. számú melléklet) 16

17 2. Asztalterítő vagy ablak módszer Korábbi ismeretek összegyűjtése vagy az ismétlés esetén is alkalmazható. Minden csoporttag egyénileg felírja, mi jut eszébe az adott témáról, illusztrációról, fogalomról, azután a csoport összegzi és a számozott ablakba írja, hogy hányan idézték fel az egyes állításokat. A számukra legfontosabbakat kiemelhetik és középre is beírhatják.(6. számú melléklet) 3. A csoportmunka alkalmas az ismétlésre, összegzésre. Az egyes csoportok különböző feladatokat oldanak meg, majd ezt prezentálják a nagy közösség előtt. Érdekes feladat lehet, ha az irodalmi ismeretek és a művészeti alkotások összefüggésére kérdezünk rá. Például a Biblia esetében, művészeti alkotások elemzése, puzzle kirakása, illetve a kép történetének alkotójának ismertetése A csoportok egymás munkáját kiegészíthetik csoportforgóval gyakorolva a kritikát illetve ellenőrzést. (7. számú melléklet) 4. Villámkártya módszer A villámkártya a tények bevésésében, az ismeretek elsajátításában, ellenőrzésében segít. A kártya egyik oldalán szerepel a kérdés, hátoldalán a válasz, ezt a tanulók maguk írják meg. Ha a kártyák elkészültek, a résztvevők páronként leülnek. A kérdező felmutat egy kártyát és felolvassa a válaszolónak a kérdést, a párja megpróbál erre felelni, esetleg kis segítséget kér a társától. A szerepek és a párok is cserélődhetnek, a cél, hogy végül segítség nélkül oldják meg a feladatokat. is tolerálni kell. A fenti elvek tanári gyakorlattá tétele a legnagyobb kihívás. Ezt a törekvésünket példázzák a tanmeneteink is, melyekben helyet kapott a képességfejlesztés és jó néhány újszerű munkaforma is. Mellékeljük ezeket.1. számú melléklet: 9.b osztály tanmenete(részlet) 2. számú melléklet: 9.c osztály tanmenete(részlet) e) A gondolkodás, rendszerező képesség A logikus gondolkodásra, rendszerező képességre nagy szükségük van a diákoknak mind a szóbeli vagy egy-egy írásbeli elemzés, érvelés vagyis a szövegalkotás esetén. Ezt a képességet fejlesztik, segítik a következő módszerek: 17

18 1. Kettéosztott napló A kettéosztott napló esetén az adott szövegből kifejezések, idézetek jelentésének megfejtése a feladat, illetve, hogy ezek milyen érzelmeket jelképezhetnek, váltanak ki az olvasóból. 2. Jellemtérkép A jellemtérkép nem csak tulajdonságok rendszerezésére, hanem azok indoklására, az érvelés gyakorlására is alkalmas. Például Szophoklész Antigoné című drámájához a munkatankönyvben erre jó példákat találtunk. (8.számú melléklet) 3. Gondolkodás térkép A gondolkodás térkép az esszé magírásához, de egy szóbeli felelet esetén is jól hasznosítható módszer. Az asszociatív gondolkodást és a szerkezet jó felépítését, a téma átláthatóságát egyszerre segíti, illetve fejleszti. 4. Pókháló módszer A pókháló módszer használata is sokrétű lehet, ismeretlen szöveg, alkotás esetén, cím elemzéseként vagy a régi ismeretek felújítására is egyaránt alkalmas. 18

19 9.Indikátorok 1. A tanév elején írattunk mindét osztályban egy szövegértési feladatsort a szövegértési készségek mérésére (9.számú melléklet!). A bemeneti szövegértési feladatsorok eredményei: - a 9.b osztály teljesítményének átlaga:2,86 - a 9.c osztály teljesítményének átlaga: A tanév végén íratunk majd egy kimeneti szövegértési feladatsort(10. számú melléklet!).a két eredmény összehasonlításából nyilvánvalóan kiderülhet, javult-e a tanulók egyébként gyenge szövegértési, szövegalkotási készségszintje. 3. Lehetséges mérési pontok a tanulásszervezésben a hagyományos témazáró dolgozatok is. Eddig két ilyen dolgozatra került sor,az Eposzi hagyományból és az Ars poeticából. Mellékeljük a feladatsorokat (11.és 12.számú melléklet!). Az eredmények alapján a következő megállapításra jutottunk. a) az Eposzi hagyomány -témazáró értékelése A hat feladat közül kettő műismeretre (Odüsszeia, Szigeti veszedelem) épített szövegalkotási feladat volt. Megállapítható, hogy a szöveg tematikus, logikai struktúráját nehezen, vagy egyáltalán nem tudják kialakítani. Ezért is fontos, hogy szinte minden órán kapjanak legalább mikroszöveg-alkotási feladatot. Négy feladat ismeretcentrikusnak mondható (időmértékes verselés, memoriter, eposzi kellékek), tekintettel arra, hogy a témakörben érettségivel kapcsolatos tananyagtartalmakis szerepelnek b) az Ars poetica -témakör értékelése Ez a témazáró egyértelműen szövegközpontúbb, mint az előző. Természetesen lényeges poétikai alapismereteket is megkövetel, de főként a felismerés, az alkalmazás képességének mérésével:a disztichonos verselési forma felismerése a Husztban, a szonettforma jellemzőinek megállapítása A lírikus epilógjában, az eclogaforma ismérveinek azonosítása Radnóti versében, a logikai kapcsolatok felfedezése egy József Attila-versrészletben. Ez a témazáró gyengébben sikerült, mint az előző. Úgy tűnik tehát, hogy az ismeretek megtanulásánál is nehezebben megy az alkalmazás, a felismerés, a logikus gondolkodás. 19

20 c) A szövegalkotás felmérése és fejlesztése céljából érveléses fogalmazást írattunk az osztályokban. A 13. számú mellékletben találhatók ezek a feladatok. Problémát jelentett az egyértelmű, folyékony, gördülékeny fogalmazás, a szóhasználat választékossága, illetve a logikus szerkesztés. A jobb tanulók számára is nehézséget okozott több, értékelhető irodalmi példa bemutatása. Az érettségi írásbeli követelményeit figyelembe véve fontos ezeknek a készségeknek a fejlesztése. 4. Az ellenőrzés, értékelés újszerű formája lehet a tanulói portfólió készítése, amely esetenként kiválthatja a témazárót is. Kipróbáltuk, működik. A Bibliáról szóló témát koronáztuk meg egy tanulói portfólióval. Ennek részleteit az alábbiakban közöljük, a 14. számú mellékletben pedig az egyik tanuló munkáját prezentáljuk. A bibliai portfólió tartalma: 1. dokumentum: 3 bibliai eredetű kifejezés, szólás, szóláshasonlat(táblázat)-3 pont 2. dokumentum: 2 bibliai történetet ábrázoló alkotás (kép, szobor)-2 pont - kép- - a kép alatt: szerző, cím,keletkezési idő - néhány mondatos ismertetés (mely bibliai történethez készült a mű) 3. dokumentum: bibliai eredetű motívumok a költészetben (kettéosztott napló)-5 pont Fontos megjegyezni, hogy a tanulókat pontosan tájékoztattuk nemcsak a feladatok részleteiről, hanem az értékelés szempontjairól is. 5. Mérési pontokat jelenthetnek az olvasmányfelmérők is. Igaz ugyan, hogy tudatában vagyunk annak, hogy a tanulók nem szívesen, vagy egyáltalán nem olvasnak, mégsem mondunk le az ún. kötelező olvasmányokról. Számon is kérjük azokat. Mellékeljük a kilencedikes tananyaghoz kapcsolt olvasmányfelmérőket. Úgy tapasztaljuk, hogy ezek hatására a tanulók utánanéznek az adott mű tartalmának. Ez már megéri. Azt is megköveteljük, hogy az olvasmány tárgyalásának időszakában náluk legyen a mű szövege. Legalább könyvtárba járnak! Mellékeljük ezeket a kérdéssorokat (15. számú melléklet). 20

21 Ajánlás az új Pedagógiai Programba A tantárgyi bontás nélküli oktatást magyar irodalom és magyar nyelv esetén az iskolai oktatás első két évében elképzelhetőnek tartjuk, de az érettségi felé haladva fontos annak különválasztása. Fontos kérdés, hogy a Pedagógiai Program osztályzással kapcsolatos részében a tantárgyi bontás nélkül oktatott tárgyak esetén is biztosítsa annak lehetőségét, hogy az egyes, integrációba bevitt tantárgyak tanulmányi részeredményként (akár témánként) értékelni lehessen. Ezzel biztosítható, induljunk ki az innováció témáját biztosító két tantárgyból, hogy egy irodalom modulokból elégtelen tanulmányi eredményt nyújtó diák a nyelvtani modulok elégséges teljesítése esetén is pótvizsgára legyen küldhető. 21

22 Táblázatok, feladatok, illusztrációk (mellékletek) 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor.

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor. Magyar nyelv és irodalom A MINTA ÖSSZETÉTELE A magyar nyelv és irodalom vizsgája a jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendben lezajlott. 571 középszintű írásbeli vizsgát tett tanuló eredményét értékeltük,

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Történelemtanítás a gyakorlatban Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Stefány Judit Az utóbbi tíz esztendőben az üzleti, gazdasági élet és fokozatosan a pályázati lehetőségek kiszélesedésével minden

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) SPANYOL A szerzők

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014

A kerettantervek. Dr. Kaposi József. Budapest, 2014 A kerettantervek Dr. Kaposi József Budapest, 2014 A kerettantervek törvényi háttere A kerettantervek törvényi háttere (NKT, NAT) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A kreatív írás a nyelvórákon

A kreatív írás a nyelvórákon A kreatív írás a nyelvórákon Szaktanácsadói látogatások egyik tapasztalata, hogy a nyelvórákon általában kevés idő jut az íráskészség fejlesztésére (a szakközépiskolákban ennek fő oka az alacsony óraszám

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

SOL SOL önszervezõ tanulás

SOL SOL önszervezõ tanulás SOL önszervezõ tanulás A SOL olyan megközelítés, amely a modern, a tanulói aktivitás növelését támogató oktatási módszereket újragondolja és olyan oktatási elméletté szervezi, mely magában foglalja a tartalmat

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZINTFELMÉRÉS 2 ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEINK Képzési programjaink: TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Modulok száma és óraszáma KER szintenként: Angol C2 3 - B2 szintig, E-000423/204/C00 Azok az egyének, akik általános

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Tantárgy MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1-0 - 0 0 0-1 -0-0 óraszámokra Készítette:

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben

Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben Nagy Zsolt Változások a katasztrófavédelmi képzésben A módosult jogszabályi háttér, a feladatrendszer átalakulása, bővülése tette szükségessé a katasztrófavédelmi képzések megreformálását, amely változásokat

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET Helyi tanterv. 9. évfolyam

TERMÉSZETISMERET Helyi tanterv. 9. évfolyam TERMÉSZETISMERET Helyi tanterv 9. évfolyam Fő célok: A természetismeret műveltség tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltséget, illetve

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása Ábécés olvasókönyv 1. (1. és 2. kötet) Olvasás munkafüzet 1. (1. és 2. kötet) Írás 1. munkafüzet Nagyalakú

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben