1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13"

Átírás

1 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.) pontban megjelölt alapítók, a református Ráday Pál emlékének és szellemiségének ápolása céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozunk létre az évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyv 74/A-F paragrafusában meghatározott módon és lehetőségek között az alábbiak szerint Az alapítók kinyilvánítják továbbá azon szándékát, hogy az alapítvány a közhasznú. szervezetekről szóló évi CLXVI. törvény (továbbiakban Khtv.). alapján közhasznú szervezetté alakuljon át, és ennek megfelelően módosítják az alapító okiratot. Alapítók elhatároztuk, hogyabibliát, - annak isteni üzenetét: az emberi lélek Istentől való gyógyulását és az örökérvényű isteni beszédét, mely a Szentírás alapján álló erkölcsöt hivatott az emberekkel megismertetni, - nem csupán a szokványos egyházi keretek között, hanem az élet és az új lehetőségek kínálta minden lehetséges törvényes úton és módon kívánjuk hirdetni és ebből a célból hoztuk létre az alapítványt. 1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 Füzy Árpád Pécel Szent Imre körút 15 Dr. Hardy F.Gábor Budapest Vajdahunyad u. 15. Könczöl Ferencné 2119 Pécel, Erzsébet sétány 30 Krett Tibor 2119 Pécel, Kálvin tér 5 Orosz Ágnes Pécel, József Attila u.28. Spalóczki György, 2119.Pécel, József Attila u. 13 Szabó Szilveszterné 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 8 Tariska Zoltán, Pécel Kálvin tér 2. Vadászi Lászlóné, Pécel, Béke u. 6 Vezsenyi né Virágh Tünde 2119 Pécel, Iskola u. 12 Alapítók kijelentik, hogy Füzy Árpád alapító június 5. napján meghalt. Spalóczki György ismeretlen helyre költözött, s mivel a volt lakcímén kívül egyéb adattal alapítók nem rendelkeznek, így felkutatni nem tudják. 2.) Az Alapítvány neve: Ráday Pál Alapítvány 3.)Az Alapítvány székhelye: Pécel, Kálvin tér 2. 4.) Az Alapítvány célja A református Ráday Pál emlékének és szellemiségének ápolása, melybe beletartozik: a'! nevelés: református óvoda és iskola létesítése és segítése b.! gyerekek és ifjúság közötti erkölcsi és hitéleti munka /cserkészet isi c.! szociális rnunka idősek, egyedül élők, szegények között d.! a református egyház épületeinek és területeinek fenntartása, müködésének segítése, rendezvényeinek támogatása. A fenti célok megvalósításával az alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi /Khtv. 26. paragrafus ej pontja 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mfiemlékvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

2 5.) Az Alapítvány jogi státusza: Az Alapítvány az Alapítóktól és az adományozóktól elkülönített önálló jogi személy. Feladatainak magvalósítása során önálló irányítással és gazdálkodással bír, az e célból kapott vagyonnal önállóan rendelkezik. Az Alapítók a kijelölt kezelő szervezetet, a kuratóriumot, nem utasíthat ják, de az Alapítványi célt veszélyeztető tevékenységű kuratórium kijelölését visszavonhatják 6./ Az Alapítvány induló vagyona: Az Alapítók által befizetett összeg, mely a következő: Dr. Hardy F.Gábor Orosz Ágnes Spalóczki György Tariska Zoltán Vadászi Lászlóné Vezsenyi né Virágh Tünde Fűzy Árpád Dobos Istvánné Könczöl Ferencné Krett Tibor Szabó Szilveszterné Az Alapítvány összes induló vagyona Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alapítvány vagyona működtetése és célja megvalósítása érdekében nem csak hozadékát, hanem állagát is tekintve felhasználható azzal, hogyavagyonállag csak a minimális mérték csökkenéséig használható fel. Az Alapítvány vagyonának maximális mértéke nincs, minimális mértéke viszont Ft. Az Alapítók az Alapítvány induló vagyonát az Alapítvány bankszámlájának megnyitását követő 15 napon belül átutalják. 7./ Az Alapítvány forrásai: Az alapítvány forrásai: - az alapítók befizetései - közösségek, magán és jogi személyek pénzbeli, dologi valamint tevékenység felajánlásai, hozzájárulásai. - kamatok - az alapítvány vállalkozásból eredő pénzbevételei - egyéb források. - Az államháztartás alrendszereiből kapott normatív támogatás, vagy szerződés alapján kapott egyéb támogatás az államháztartástól Az alapítvány vagyona vállalkozási kockázatot igénylő módon nem használható fel. Az alapítvány céljának elérésére vagyona felhasználható azzal azonban, hogy induló vagyona nem csökkenthető Az alapítvány gazdálkodást folytathat az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.(VIl.23.) Kormány rendelet szerint. Az alapítvány tartozása iért saját vagyonával felel. Ennek megfelelően az alapítvány csak vagyona erejéig vállalhat kötelezettségeket. Az alapítvány vagyonának kezelését kuratórium látja el. Az alapítvány tartozásaiért a kuratórium tagjai saját vagyonukkal nem felelnek. Az alapítvány egyes tevékenységeiből eredő esetleges bevételek nem képezhetik nyereség forrását. A tevékenységből képződő esetleges bevételeket minden esetben csak az alapítvány céljára lehet fordítani.

3 A gazdálkodás eredményét nem lehet felosztani, azt csak és kizárólag az alapítvány céljaira lehet fordítani. Az alapítvány kizárólag csak másodlagos jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A kuratórium a szabad pénzeszközöket a napi kiadásokhoz szükséges pénzen kívül, kizárólag bankban tarthatja, a szabad pénzeszközöket nem fektetheti be. Az alapítvány semmilyen befektetést nem végezhet. Az alapítvány céljára felajánlható ingatlan és egyéb vagyontárgy is. Az adomány elfogadásáról, vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. A felajánlott és elfogadott nem pénzbeli hozzájárulás átvételéről és megfelelő dokumentálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni. 8./ Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes vagy jogi személyek egyéb támogatók adományaikkal csatlakozhatnak. Az adományozók saját nevükben, nevük elhagyásával anonim módon vagy családjuk, közösségük, társaságuk, társadalmi szervezetük nevében is tehetnek felajánlásokat, a támogatás történhet devizában is. A felajánlás tárgya lehet pénz, tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza. Az alapítvány céljaival és az alapítványcéljaival és az alapítvány működésével kapcsolatos bármilyen területen elvégzendő szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzöt az alapítvány vagyonából kifizethetö díjazás és költségtérítés illeti meg. Amennyiben a szakértelmet igénylő munkát, vagy bármilyen egyéb munkát az alapítók, vagy a kuratóriumi tagok végzik, őket munkabér nem illeti meg, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak, me ly összeget az alapítvány vagyonából kell fizetni. 9./ A csatlakozók nem válnak Alapítókká a csatlakozás tényével. Csatlakozás esetén a felajánlók által meghatározott feltétel elfogadásáról a kuratórium dönt. 10./ Felek az Alapítvány céljára juttatott összegeket pénzintézetnél helyezik el. Az elfogadott külföldi pénzfelajánlás az Alapítványi célok megvalósítására devizában kamatozik és vehető fel a pénzintézettől, a devizát devizában devizaszámlán kell tartani. 11./ Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, me ly dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról. Az alapítvány nem lehet profitorientált. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke vagy elnökhelyettese önállóan. Az alapítvány kizárólagos célját nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban csak másodlagos jelleggel. Az alapítvány esetleges vállalkozásaiból keletkezett hasznot szintén csak az alapítvány céljaira lehet felhasználni Az Alapítók 5 tagú kuratóriumot jelölnek ki. Az Alapítók Biró Attilánét (édesanyja neve Nagy Mária, 2119 Pécel, Bocskai u. 2/a) a kuratórium elnökének, Kovács Gergelyt (édesanyja neve Mladoniczki Judit, 2119 Pécel, Isaszegi u. 15) a kuratórium alelnökének, Farkas Csabánét (édesanyja neve Szabó Julianna Zsuzsanna, 2119 Pécel, Március 21. u.3) a kuratórium titkárnak, Ladjánszki Veronikát (édesanyja neve Király Aranka, 2119 Pécel, Erzsébet sétány 7), a kuratórium tagjánalk, Margit Juliannát (édesanyja neve Fogarasi Ida, 2119 Pécel, Faiskola u 14/a) a kuratórium tagjának nevezik ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 13.) Az Alapítványt a kuratórium elnöke, alelnöke és titkára képviseli azzal, hogy a három aláírásra jogosult közül bármelyik kettő együttes aláírása szükséges. 14.) A Kuratórium tagjai kijelentik, hogya fenti kinevezést, illetve feladatot elfogadják. A kuratórium tagjai kijelentik, külön megszövegezett okiratban, hogy nem esnek a Ptk. 741C. paragrafus 131 bekezdésében szabályozott illetve az évi CLVI tv 1 Khtv 1 eltiltó

4 rendelkezései alá és egyben kijelentik a kuratóriumi tagok, hogy a kuratóriumi megbízatást elfogadják. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai valamennyien vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselők, nem lehetnek egymással hozzátartozói viszonyban, illetve sem egymással, sem az alapítóval, sem munka jogi, sem gazdasági, sem semmilyen egyéb érdekeltségi jogviszonyban. Kijelentik továbbá ugyancsak a külön nyilatkozatban, hogy a Khtv. 8. paragrafus lll, 121 bekezdés ben, és a 9. paragrafus 11/, 121 bekezdésében foglalt rendelkezések tartaimát is ismerik,- mely rendelkezések e pontban megfogalmazásra is kerülnek - az azokban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek elfogadják, és az ott írt rendelkezéseknek mindenkor maradék nélkül eleget tesznek. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőzően két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, és megnevezni a másik közhasznú szervezetet. A kuratórium tagjai közül a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk 685 paragrafus bj pont l, élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. em lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki aj kuratórium elnöke vagy tagja, bj a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik cj a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve dj az aj - cj pontban megjelölt személyek hozzátartozói. 15.) A közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének beszámolói közlésének nyilvánossága: A közhasznú szervezet működése: Az elnök a kuratóriumot szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, vagy bármelyik kuratóriumi tag, felügyelő szerv vagy a törvényességi felügyelet kívánságára hívja össze. A kuratóriumi ülésekre tanácskozási joggal meghívják az alapítókat, illetve meghatalmazott jukat, és a ,- Ft értékhatár feletti adományozókat. Az egyes kérdésekben szavazattöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az alelnök szavazata dönt. A kuratórium döntéseinek meghozatalánál köteles elsősorban a szakmai szempontokat figyelembe venni. Az év első negyedévében kuratóriumi ülést kell tartani, mely kuratóriumi ülésen tételesen kell elszámolni az előző évről, egyszerűsített mérleget kell készíteni, és be kell számolni az előző évi teljes tevékenységről. Ezen tételes elszámolás és az egyszerűsített mérleg a közhasznú szervezet éves beszámolója. Az éves beszámolóval egy időben közhasznúsági jelentést is kell készíteni. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratóriumi ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratóriumi ülésen jelen lévők kétharmados szótöbbségével kell elfogadottnak tekinteni.

5 A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a,1 a számviteli beszámolót, bj a költségvetési támogatás felhasználását, c,1 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d,1 a cél szerinti juttatások kimutatását, e,l a központi költségvetési szervtöl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitól kapott támogatás mértékét, f,1 a közhasznú szervezet vezet ó tisztségviselöinek nyújtott juttatások értékét,illetve összegét, g,1 a közhasznú tevékenységról szóló rövid tartalmi beszámolót. A kuratórium i üléseket a kuratórium elnöke vagy titkára hívja össze. Az írásbeli meghívóban közölni kell a napirendi pontokat, és amennyiben a napirendi pontokhoz írásbeli anyag is készül, úgy az írásbeli anyagokat is mellékelni kell a meghívóhoz. A kuratóriumi ülésekre a kuratóriumi tagokon kívül - akik tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek - meghívást kapnak az alapítók, (meghatalmazott juk) az előzőekben megjelölt adományozók, valamint, ha az Alapítványnak van jogi tanácsadója, a jogi tanácsadó is, ez utóbbiak tanácskozási, javaslattételi joggal. A kuratóriumi üléseken csak a kuratóriumi tagoknak van szavazati joguk. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van. A kuratóriumi üléseket a kuratórium elnöke, távollétében a titkár vezeti. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azokon hallgatóként bárki jelen lehet. A kuratóriumi ülés nyilvánosságát az alapítvány azzal is kívánja biztosítani, hogy a kuratóriumi ülésekre szóló meghívót az alapítvány hirdetőtáblájára ki kell függeszteni az ülést megelőző 15 nappal a napirendi pontok közlésével, valamint a napirendi pontokhoz mellékelt írásos anyaggal együtt. A meghívónak azt a megjegyzést is kell tartalmaznia, hogya kuratóriumi ülés nyilvános, azon hallgatóként bárki jelen lehet. A hirdetőtáblának olyan helyiségben kell lennie, ahová bárki bemehet munkaidőben. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, de egy - egy konkrét döntés előtt elrendelhet titkos szavazást is. Titkos szavazás esetén a levezető elnök az Alapítvány pecsétjével ellátott szavazólapokat szétosztja, majd a szavazatokat a kuratóriumi ülésen tanácskozási joggal jelenlévő személyek számlálják meg. Azt a határozatot kell elfogadottnak tekinteni, amely határozathoz a jelenlévő kuratóriumi tagok több mint fele csatlakozott, kivéve, amikor az alapító okirat I vagy ide vonatkozó jogszabály I minósített szótöbbséget ír elő. A kuratórium akkor határozatképez, ha legalább három tag jelen van. A kuratórium az alapítvány teljes vagyonával rendelkezik, maga dönti el, hogy annak mely részét használja fel közvetlenül, illetve a készpénz mely részét tartalékolja bankban. A támogatások mértékének meghatározása valamint a pályázatok elbírálása szintén a kuratórium feladata. A közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevételének módja: Az alapítvány célja szerinti támogatás úgy történik, hogy az alapítvány az erre fordítható pénzeszközeiből anyagi erejéhez képest az arra rászoruló, az alapítvány céljával, tevékenységével összeegyeztethető igénylőket szolgáltatásaival segíti, illetve ha a kuratórium bármely tagja vagy az alapítvány munkájában aktívan résztvevő más személyek a kuratóriummal közlik, hogy valaki vagy valakik az alapítvány célja szerinti támogatására szorulnak, úgy ezen személyeket is támogatja az alapítvány, anyagi erejéhez képest. Amennyiben az alapítvány pályázatot ír ki, a pályázat elbírálása szintén a kuratórium jogköre. Az alapítvány valamennyi szolgáltatása elsődlegesen ingyenesen vehető igénybe. Amennyiben az alapítvány valamely cél szerinti tevékenységért anyagi ellenszolgáltatást kér, úgy ez az ellenszolgáltatás legfeljebb csak a szolgáltatás rezsiköltségéig terjedhet, a cél szerinti

6 szolgáltatás tehát legfeljebb csak önköltséges lehet. Az önköltséges szolgáltatásnál is lehetővé teszi azonban az alapítvány, hogy az igen rászorultak ezen szolgáltatásokat is ingyenesen vehessék igénybe. Az alapítvány cél szerinti juttatásai bárki által megismerhetök. Az alapítvány vagyonának cél szerinti felhasználásáról minden esetben csak az alapítvány kuratóriuma dönthet. Az államháztartás alrendszereiből - a normatív támogatást kivéve - kapott pénzeszköz felhasználása úgy történik, hogy az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi önkormányzat hivatalos lapjában meg kell jelentetni. A közhasznú szervezet beszámolói közlésének nyilvánossága: - A kuratórium döntéseit a kuratórium titkára nyilvántart ja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és az ellenzők számarányát, (nyílt döntés esetén) személyét. A kuratórium elnöke gondoskodik kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A kuratóriumi döntéseket az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A kuratórium döntéseivel, az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlései ről időszaki kiadványaiban, és internet-honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A honlap elérhető Azokat a kuratóriumi határozatokat, melyek azon összeg felhasználásáról rendelkeznek, melyet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználás alapján kapta a közhasznú szervezetnek minösített alapítvány, meg kell jelentetni a külön jogszabályban megjelölt idöpontig a jogszabály előírásainak megfelelő sajtóban. A közhasznú szervezet határozatainak nyilvánosságát azzal is kívánja biztosítan i, hogya vezető szervének valamennyi határozatát, annak meghozatalát követő 3 munkanapon belül kifüggeszti a székhelyén lévő hirdetőtáblára, és ott tartja 60 napig. A hirdetőtáblának olyan helyiségben kell lennie, ahová bárki bemehet munkaidőben. Ugyanide ki kell függeszteni a határidő lejártáig, de legalább 60 napra a támogatási lehetőségeket, és azok mértékét tartalmazó hirdetményeket, illetve az alapítvány minden egyéb szolgáltatását tartalmazó hirdetményét is. A fentiek szerint tehát a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az előzőekben megjelölt módon a hirdetőtábla igénybevételével is kíván gondoskodni. 16./ A pénzintézetnél csak olyan személyek jogosultak banki aláírási jogot gyakorolni, és minden esetben két személy együttesen, akik megfelelnek a Ptk 741C paragrafus (3) bekezdésében foglaltaknak, személyükön keresztül az alapítók, sem közvetlenül sem közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhatnak. A pénzintézetnél minden esetben a kuratórium elnöke, alelnökhelyettese és titkára aláírása szükséges az utalványozáshoz, azzal, hogya három személy közül minden esetben két kuratóriumi tag aláírása szükséges., akik ezt a kijelölést külön okiratban tett nyilatkozatukban elfogadják. 17./ Az Alapítvány pénzforgalmáról a kuratórium elnöke folyamatos elszámolást készíttet és az elszámolásról évenként az Alapítót, illetve az adományozókat, valamint az adóhatóságot és az egyéb illetékes szerveket írásban tájékoztatja. A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani. 18./ Az Alapítvány vagyona felhasználható: Az alapítvány vagyona felhasználható:

7 z a.) a 4.) pontban meghatározott célok megvalósítására, b.) az alapítvány céljaira, működésére, tájékoztató reklám, ismeretterjesztő anyag készítésére és terj esztésére, c.) az alapítványi célok megvalósítását biztosító bármely tevékenység támogatására d.) az alapítványi célok megvalósítását biztosító eszközök beszerzésére. A kuratórium az alapítvány teljes vagyonával rendelkezhet, azonban a teljes vagyon feletti rendelkezésnél figyelembe kell vennie az alapító okirat 6.) pontjában foglalt minimális vagyonra vonatkozó rendelkezést. A kuratórium maga dönti el, hogy a vagyonnak mely részét használja fel közvetlenül és mely részét fekteti be kamatozó vagy egyéb formában. A támogatások mértékének meghatározása, valamint a pályázatok elbírálása szintén a kuratórium feladata. Az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről a kuratórium gondoskodik. 19./ Az Alapítvány működésének ellenőrzése: Az alapítók három tagú a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre és egyben kijelöli a felügyelő szerv elnökét és tagjait. Alapítók a felügyelő szerv elnökének következő személyt jelöli ki: ifj.sajti József (anyja neve: Koczka Erzsébet 2119 Pécel, Március 21 u ll.) Alapítók a felügyelő szerv tagjainak a következő személyeket jelöli ki: Raubinek Gáborné (anyja neve Macsán Piroska 2119 Pécel, Tompa M.u.l), Németh Hajnalka (anyja neve Áfra Katalin, 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 6 II/4). A felügyelő szerv szükség szerint tartja üléseit, de az éves zárszámadó kuratóriumi ülés előtt legalább 15 nappal előbb üléseznie kell és meg kell vizsgálnia a kuratórium éves beszámolóját egyszerűsített mérlegét közhasznúsági jelentését. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy aj a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény ( mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, bj a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedés re jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő szerv határozatképes, ha legalább két tag jelen van, határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetetnek kell tekinteni. Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 20./ Az Alapítvány kuratóriumának és a felügyelő szervnek tagjai valamennyien vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselők nem lehetnek sem egymással, sem az alapítókkal hozzátartozói viszonyban, illetve sem egymással, sem az alapítókkal, sem munka jogi, sem gazdasági, vagy bármilyen más érdekeltségi jogviszonyban. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőzően két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

8 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, és megnevezni a másik közhasznú szervezetet. A kuratórium tagjai közül a határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója IPtk 685 paragrafus b./ pont /, élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség,vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy aki a./ kuratórium elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d./ az a./ - c./ pontban megjelölt személyek hozzátartozói. A vezető tisztségviselők külön okiratban megszerkesztett nyilatkozatban valamennyien kijelentik, hogya módosított alapszabály tartaimát ismerik, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek elfogadják. Egyben büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentik, hogy az alapítókkal hozzátartozói, gazdasági-, munka- vagy bármilyen más érdekeltségi viszonyban nincsenek, illetve az alapítvány bármelyik vezető tisztségviselőjével sem hozzátartozói, sem gazdasági, sem munkaviszonyban, vagy bármilyen más érdekeltségi viszonyban nincsenek. Velük szemben az évi elvi tv / Khtv / 8.paragrafus /2/ bek. illetve 9. paragrafus /1/ bekezdésében irt kizáró ok - melyeknek tartaimát ismerik - nem áll fenn. Kijelentik továbbá, hogy közügyektől, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állnak, és így nincs jogszabályi akadálya annak, hogyakijelölést elfogadják. 21./ A kuratórium titkára a kuratóriumi üléseken hozott határozatokat külön okiratban nyilvántart ja, mely nyilvántartásban a határozatok számát arab számmal az év elejétől folyamatos sorszámmal kell ellátni ezt követően / jel után következik az évszám, majd további / jel után római számmal a hónap, és arab számmal a határozat meghozatalának napja. Ezután következik a határozat konkrét szövege, majd fel kell tüntetni a határozatban a végrehajtásért felelős személyt, vagy személyeket, a végrehajtás időpontját, illetve szükség esetén, hogya határozat mely időpontig hatályos. Végezetül pedig tartalmaznia kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személy szerinti megjelöléssel. Az egy - egy határozat végén pedig szerepelnie kell a kuratórium elnöke és titkára aláírásának. 22./ A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani 23./ Az alapítvány pénzforgalmáról a kuratórium elnöke folyamatos elszámolást készíttet és az elszámolásról évenként az alapítókat, illetve a Ft feletti értékkel támogató adományozókat, valamint az adóhatóságot és az egyéb illetékes szerveket írásban tájékoztatja. 24./ Az alapítvány javára történő befizetések, és abból történő kifizetések, a mindenkor hatályos adóügyi-, egyéb pénzügyi jogszabályok figyelembevételével lehetségesek. 25./ Az alapítvány megszűnik, ha - az alapítványt a bíróság a nyilvántartásból törli - a Bíróság az alapítványt megszünteti

9 - a Bíróság az alapítványnak más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. Az Alapítvány rnegszünése esetén az Alapítvány mindennernü vagyon a, me ly az esetleges tartozások kifizetése után marad, a péceli Református Egyházra kell hagyornányozni. /Reforrnátus Egyházközség, Pécel, Kálvin tér 2./ 26.1 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat Az alapítók kéri a Pest Megyei Bíróságtól jelen alapítványnak nyilvántartásba vételét, és kérik egyben az alapítványnak a közhasznú szervezetek nyilvántartásába történő felvételét azzal, hogy közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet. 29./Az Alapítvány javára történő befizetések, és abból történő kifizetések, a mindenkor hatályos adóügyi jogszabályok figyelembevételével lehetségesek. 30./ Alapítók meghatalmazzák a Hardy Ügyvédi Irodát (1073. Budapest, Erzsébet krt.26.), Dr. Hardy F. Gábor ügyvéd ügyintézése mellet, az Alapító okirat elkészítésével, és az érintett hatóságok előtti képvise lette I. 31./ Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, valamint a rnindenkor hatályos vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 32.) Az Alapító az Alapító okiratot indokolt esetben - az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja, mely módosítást is be kell adni a bíróságnak a módosításoknak a nyilvántartáson történő átvezetése céljából. Kelt Budapesten évben november hónap 17. napján Módosítás kelte Pécel, szeptember 18 napján. I ~~ Dr. ~ ardy F.Gábor Orosz Ágnes Yw~~ Tariska Zoltán ~y,'-.l~ ~u&be~~ Könczöl Ferencné Krett Tibor rn()cc~ ''bóoos Istvánné ~r~ lb-uil -'J U~4A- Tc:~ú- V~;~yi«é' Virágli Tünde ~8~~~ Szabó Szilveszterné Alapítók Készítettem és eiienjegyzem Pécel, szeptember 18 napján

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító abból a célból, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhezoktatásához a városban megfelelő körülményeket biztosítson, létrehozza közalapítványt.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány

A Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány A Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ATégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát összhangban az Alapítványnak a Fővárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

S z í v b e t e g e i n k é r t K ö z a l a p í t v á n y a l a p í t ó o k i r a t a. 1. A Közalapítvány neve: SZÍVBETEGEINKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY.

S z í v b e t e g e i n k é r t K ö z a l a p í t v á n y a l a p í t ó o k i r a t a. 1. A Közalapítvány neve: SZÍVBETEGEINKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. S z í v b e t e g e i n k é r t K ö z a l a p í t v á n y a l a p í t ó o k i r a t a 1. A Közalapítvány neve: SZÍVBETEGEINKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. 2. A Közalapítvány célja: a Marcaliban és a Marcali Városi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete Alapszabálya

Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete Alapszabálya Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete Alapszabálya mely Alapszabályt a taggyűlésen megjelent tagok az 1989. évi II. Tv. alapján az alábbiak szerint fogadtak el, azzal, hogy az Egyesület Egyesületi formában

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (VI. 25.) Ör. sz. rendelete

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (VI. 25.) Ör. sz. rendelete Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (VI. 25.) Ör. sz. rendelete M á t r a m i n d s z e n t é r t K ö z a l a p í t v á n y A l a p í t ó O k i r a t a (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel.: 74/ KIVONAT

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel.: 74/ KIVONAT SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel.: 74/586-929 421-15/2014. KIVONAT Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A REÁLTANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A REÁLTANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A REÁLTANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBEN Jelen Alapító Okiratban megjelölt alapítók az alapítvány kuratóriumában bekövetkezett személyi változásokra tekintettel

Részletesebben

Alapító okirat. Az alapító: Juhászné Balasi Franciska, 6000 Kecskemét, Rezeda u. 22. szám alatti lakos (továbbiakban: Alapító)

Alapító okirat. Az alapító: Juhászné Balasi Franciska, 6000 Kecskemét, Rezeda u. 22. szám alatti lakos (továbbiakban: Alapító) Alapító okirat amely abból a célból készült, hogy az 1) pontban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben