Szigethalom Városi Szabadid központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Városi Szabadid központ"

Átírás

1 Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Zenés-, táncos rendezvény (Városnap-Koncert) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv Vas Károly t zvédelmi mérnök 1

2 PROGRAMKEZDÉS PROGRAMZÁRÁS MŰSOR MŰSORHELYSZÍN EGYÉB PROGRAM EGYÉB PROGRAM HELYSZÍNE külső rendezvényterület hakni sztárok + rendezvénysátor jú ius 9. szo bat 16:00 24:00 vidámpark (sátoron kívül, mindkét élő koncert (20x40) oldalon) külső rendezvényterület kereskedők sátoron kívül, Sport u. felől sátor alatt + külső büfé rendezvényterület (sátoron kívül, Sport u. felől jú ius. vasár ap 9:00 22:00 kutyaszépségv erseny élő koncert (19:00-21:00) rendezvénysátor (20x40) rendezvénysátor (20x40) vidámpark kutyás bemutatók külső rendezvényterület (sátoron kívül, mindkét oldalon) sátor alatt + külső rendezvényterület (sátoron kívül, mindkét oldalon) 2

3

4 Á l t a l á n o s l e í r á s A r e n d e z v é n y h e l ys z í n e : V á r o s i S z a b a d i d k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. s z á m ). A r e n d e z v é n y j e l l e g e : é n ( s z o m b a t o n ) c s a l á d i r e n d e z v é n ye k, s z a b a d i d p r o g r a m o k, v e t é l k e d k, k i r a k o d ó v á s á r é s k o n c e r t. A r e n d e z v é n ye n b i z t o n s á gi s z o l g á l a t t a l b i z t o s í t o t t b e l é p t e t é s n i n c s, a r é s z t v e v v e n d é g e k n e m k e r ü l n e k r e gi s z t r á l á s r a. A k o r á b b a n m e g r e n d e z e t t V á r o s n a p o k l á t o g a t ó i l é t s z á m a m e g k ö z e l í t l e g f b e n h a t á r o z h a t ó m e g é n ( v a s á r n a p ) c s a l á d i r e n d e z v é n ye k, s z a b a d i d p r o g r a m o k, v e t é l k e d k, k i r a k o d ó v á s á r é s k o n c e r t. A r e n d e z v é n ye n b i z t o n s á gi s z o l g á l a t t a l b i z t o s í t o t t b e l é p t e t é s n i n c s, a r é s z t v e v v e n d é g e k n e m k e r ü l n e k r e gi s z t r á l á s r a. A k o r á b b a n m e g r e n d e z e t t V á r o s n a p o k l á t o g a t ó i l é t s z á m a m e g k ö z e l í t l e g f b e n h a t á r o z h a t ó m e g. J e l e n b i z t o n s á gi t e r v a f e l s o r o l t i d p o n t o k b a n t a r t o t t r e n d e z v é n ye k r e v o n a t k o z n a k é s a l k a l m a z a n d ó k a z o k r a. A m e n n yi b e n a b i z t o n s á gi t e r v b e n l e í r t a k b a n v á l t o z t a t á s s z ü k s é g e s, a z t a r e n d e z v é n y i d p o n t j á t m e g e l z e n 1 5 n a p p a l, a z I. f o k ú t z v é d e l m i h a t ó s á g n a k í r á s b a n b e k e l l j e l e n t e n i. A r e n d e z v é n y b i z t o s í t á s a A b i z t o n s á gi s z e m é l yz et ( Ű i z t o n s á g i s z o l gá l a t ) l é t s z á m a 1 6 f k ü l s b i z t o n s á gi s z o l gál a t. A b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t l é t s z á m a m i n d e n f r é s z t v e v r e 1 f b i z t o n s á g i s z e m é l yz et e l í r á s t t e l j e s í t i. A b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t l é t s z á m a 1 0 f t e l é r i, a k k o r a b i z t o n s á g i s z e m é l yz e t l e g a l á b b e g y t a gj a b i z t o n s á gsz e r v e z, l e g a l á b b h á r o m t a g j a s z e m é l y - é s v a g yo n r k e l l l e g ye n. N é v V é gz e t t s é g Űizonyí t v á n y s z á m Űo r b é l y M i k l ó s Űiztonságsz e r v e z I. Bs I- 1 / 4 / S z e n d r e i A n d r á s Űiztonságsz e r v e z I I. Bs I- 1 / 1 5 / M é s z á r o s G á b o r R e n d e z v é n yb i z t o s í t ó / 1 8 / M é s z á r o s Z s o l t R e n d e z v é n yb i z t o s í t ó / 2 0 /

5 A r e n d e z v é n yek i d e j é t m e g e l z e n a s z e r v e z a b i z t o n s á gi s z e m é l yz e t é s k ö z r e m k ö d k r é s z é r e a v o n a t k o z ó t z v é d e l m i i s m e r e t e k r l, k ö t e l e z e t t s é g e k r l o k t a t á s t t a r t, m e l yr l í r á s o s d o k u m e n t á c i ó t k é s z í t. A r e n d e z v é n yf e l e l s s z e r v e z e t é n e k é s s z e m é l yé n e k m e g n e v e z é s e, e l é r h e t s é g e a r e n d e z v é n y i d e j e a l a t t i s b i z t o s í t o t t. A b i z t o n s á g i s z o l g á l a t v e z e t j é n e k e l é r h e t s é g e i : Rendezvényfelel s: La n g M ó n i k a / S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. l a n g. m o n i k v k s z. e u Űiztonságiszolgálat : Űo r b é l y- S e c u r i t y V a g yo n v é d e l m i V á l l a l k o z á s ( ő V e z s e n y, K ö l c s e y ú t 1. ) k é p v i s e l : Űo r b é l y Miklós vagyo n v é d e l m i v á l l a l k o z ó ( ő V e z s e n y, K ö l c s e y ú t 1. ) T e l. : +3620/ b o r b e l ys e c u r i t g m a i l. c o m 5 A b i z t o n s á gi k ö v e t e l m é n ye k é r v é n ye s í t é s é b e n k ö z r e m k ö d k f e l a d a t a i : A l é t e s í t m é n y ü z e m e l t e t j e, i l l e t v e a s z e r v e z k ö t e l e z e t t s é g e f e l a d a t a, h o g y f o l ya m a t o s a n n yo m o n k ö v e s s e, h o g y n e m v á r h a t ó - e a r e n d e z v é n y b i z t o n s á g á t v e s z é l ye z t e t i d j á r á s i k ö r ü l m é n y, v a l a m i n t f e l e l a b i z t o n s á gi t e r v b e n é s a v o n a t k o z ó t z v é d e l m i e l í r á s o k b a n m e gh a t á r o z o t t r e n d e l k e z é s e k m e gt a r t á s á é r t, h a a z i d j á r á s a r e n d e z v é n y b i z t o n s á g á t v e s z é l ye z t e t i, s z ü k s é g e s e s e t b e n g o n d o s k o d i k a r e n d e z v é n y f e l f ü g g e s z t é s é r l. A z i d j á r á s i e l r e j e l z é s t a z e z z e l m e g b í z o t t s z e m é l y a z a l á b b i m ó d o n é s e l é r h e t s é g e k e n ½ ó r á s r e n d s z e r e s s é g g e l f i g ye l i é s t á j é k o z t a t j a a r e n d e z v én y f e l e l s s z e r v e z j é t. A z i d ő j á r á s i k ö r ü l mén y e k, mi n t a r e n d e z v é n y t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l e a z é r t a j á n l o t t, m i v e l a z O T S Z é r t e l m é b e n a k ü l s ő t é r t ő l a k á r c s a k r é s z b e n e l h a t á r o l t p o n y v a s z e r k e z e t ű é p í t m é n y i s é p í t m é n y n e k m i n ő s ü l é s r á, m i n t é p í t m é n y r e, n e m a s z a b a d t é r i h a s z n á l a t s z a b á l y a i v o n a t k o z n a k. A z o n b a n, a r e n d e z v é n y s á t o r t e r v e z e t t e n o l d a l p o n y v a s z e r k e z e t n é l k ü l l e s z k i a l a k í t v a, m e l y k i a l a k í t á s a z i d ő j á r á s i k ö r ü l m é n y e k v a l a m e n n y i h a t á s á t ó l c s a k r é s z b e n n y ú j t v é d e l m e t, e l h a t á r o l á s t. E z é r t a z i d ő j á r á s i v i s z o n y o k

6 f o l y a m a t o s n y o m o n k ö v e t é s e, a s á t o r a l a t t i t e r ü l e t r e n e m v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y i e l ő í r á s, d e a j á n l o t t b i z t o n s á g i i n t é z k e d é s. A z O M S Z v e s z é l yj e l z r e n d s z e r e V e s z é l yj e l z r e n d s z e r c é l j a A z O r s z á go s M e t e o r o l ó gi a i S z o l g á l a t ( O M S Z ) n yi l v á n o s h o n l a p j á n ( w w w. m e t. h u ) á l t a l á n o s é l e t - é s v a g yo n v é d e l m i c é l o k a t s z o l g á l ó f i g ye l m e z t e t r e n d s z e r t m k ö d t e t. A r e n d s z e r f c é l j a, h o g y k r i t i k u s i d j á r á s i h e l y z e t e k b e n, i l l e t v e e z e k e t m e g e l z e n h i t e l e s i n f o r m á c i ó f o r r á s t b i z t o s í t s o n a l a k o s s á g é s a m é d i a s z á m á r a. A v e s z é l yj e l z é s i i n f o r m á c i ó k a w w w. me t. h u / i d o j a r a s / v e s z e l y j e l z e s / i l l e t v e a ves z e l y j e l z e s. m e t. h u o l d a l o n é r h e t k e l. A z o l d a l s z í n e k k e l e l l á t o t t t é r k é p é r e p i l l a n t v a a z o n n a l l á t h a t ó, h o g y m e l y t e r ü l e t e k e t é r i n t h e t v e s z é l ye s i d j á r á s i j e l e n s é g. A t é r k é p r e k a t t i n t v a p e d i g s z ö v e g e s f o r m á b a n l e h e t r é s z l e t e s e b b e n t á j é k o z ó d n i a v á r h a t ó i d j á r á s i v e s z é l yr l a z a d o t t t é r s é g b e n. V i h a r o s i d j á r á s e s e t é n a r e n d e z v é n y m e g k e z d é s é t m e g e l z e n a k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k é s m é d i a s e gí t s é g é v e l t á j é k o z t a t a r e n d e z v é n y e l m a r a d á s á r ó l é s a z e s e t l e g e s e s n a p r ó l. A h e l ys z í n e n h a n g o s b e m o n d ó s e gí t s é g é v e l a r é s z t v e v k e t t á j é k o z t a t j a, é s a b i z t o n s á gi s z o l g á l a t s e g í t s é g é v e l a t e r ü l e t e l h a g yá s á n a k l e h e t s é g é t b i z t o s í t j a. N e m k ö t e l e z, d e a j á n l o t t a h a n go s í t ó r e n d s z e r e n, b e r e n d e z é s e n k e r e s z t ü l l e g a l á b b a r e n d e z v é n y, k o n c e r t m e g k e z d é s e e l t t, s z ü n e t é b e n é s a v é g é n b e m u t a t n i a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n e k m e n e k ü l é s r e f i g ye l e m b e v e t t ú t v o n a l a i t, b i z t o n s á gi t á j é k o z t a t ó p o n t j a i t, kiegészítve a t z - v a g y k á r e s e m é n y b e k ö v e t k e z é s e k o r s z ü k s é g e s t e e n d k i s m e r t e t é s é v e l. 6 A z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y g ya k o r i s á g á r ó l, m e gt a r t á s á n a k n a p j a i r ó l, k e z d é s é n e k é s b e f e j e z é s é n e k i d p o n t j á r ó l s z ó l ó n yi l a t k o z a t n a k, a b i z t o n s á gi t e r v n e k é s a t z r i a d ó t e r v n e k a z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y h e l ys z í n é n a v e n d é g e k s z á m á r a l á t h a t ó, h o z z á f é r h e t h e l ye n t ö r t é n e l h e l ye z é s é é r t, v a l a m i n t a z e l e k t r o n i k u s t á j é k o z t a t á s r a s z o l gá l ó h o n l a p j á n v a l ó k ö z z é t é t e l é é r t a z ü z e m e l t e t é s a s z e r v e z f e l e l. A z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y s z e r v e z j e g o n d o s k o d i k e l s s e g é l y n yú j t á s á r a k é p z e t t s z e m é l yz e t h e l ys z í n i j e l e n l é t é r l, m e l ye t m e n t - o r v o s i s z o l g á l a t h e l ys z í n e n t a r t ó z k o d ó e s e t k o c s i j á v a l

7 k í v á n n a k b i z t o s í t a n i. A z e s e t k o c s i f e l á l l í t á s i h e l ye, h e l ys z í n r a j z o n + - e l j e l ö l v e. A b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v k h e l ys z í n i v e z e t i / k a p c s o l a t t a r t ó i r á d i ó n k e r e s z t ü l t a r t j á k a k a p c s o l a t o t. A h e l ys z í n i á l l o m á n y k ö t e l e s e k m i n d e n r e l e v á n s i n f o r m á c i ó r ó l j e l e n t é s t t e n n i a r e n d e z v é n y b i z t o s í t á s v e z e t j é n e k v a g y c s o p o r t v e z e t j é n e k é s a z o n k e r e s z t ü l a s z e r v e z k n e k. A r e n d e z v é n y b i z t o n s á g o s l e b o n yo l í t á s á t a k a d á l yo z ó t é n ye z k. A r e n d e z v é n y k e z d é s é n e k, e l h a l a s z t á s á n a k v a g y m e n e t k ö z b e n i l e á l l í t á s á n a k f e l t é t e l e i r l m i n d e n e s e t b e n a r e n d e z v é n y s z e r v e z i d ö n t e n e k a b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v v a g yo n v é d e l m i c é g h e l ys z í n e n l é v v e z e t j é n e k b e v o n á s á v a l. E z a d ö n t é s n a g y b a n f ü g g a r e n d k í v ü l i h e l yz e t t í p u s á t ó l, i d j á r á s, b a l e s e t / k á r m é r t é k é t l. R e n d k í v ü l i h e l yz e t l e h e t : Köz b i z t o n s á got vesz é l ye z t e t t é n y e z S z e r v e z á l t a l i t á j é k o z t a t á s a l a p j á n, Űiztosítá s b a n l é v á l l o m á n y, c s o p o r t v e z e t t á j é k o z t a t á s a a l a p j á n, M e t e o r o l ó gi a s z o l g á l a t e l r e j e l z é s e a l a p j á n J e l e n t é s t é t e l r e n d j e : A k é s z e n l é t e t a z e g ys é g v e z e t k, a z e l i gazí t á s o n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t j e l e n t i k. R e n d k í v ü l i e s e m é n y b e k ö v e t k e z t e k o r a z i l l e t é k e s á l l o m á n y h a l a d é k n é l k ü l t á j é k o z t a s s a a b i z t o s í t á s v e z e t j é t a f e j l e m é n ye k r l é s a z o k a l a k u l á s á r ó l, a k i t á j é k o z t a t j a a r e n d e z v é n y s z e r v e z i t. E z u t á n a r e n d e z v é n y s z e r v e z i m e gt e s z i k a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t, t á j é k o z t a t á s t, j e l e n t é s t, i l l e t v e k i a d j á k a m e gh a t á r o z o t t u t a s í t á s t a b i z t o s í t á s b a n r é s z t v e v á l l o m á n yn a k. A r e n d e z v é n y s z e r v e z i d ö n t e n e k a r e n d e z v é n y l e á l l í t á s á r ó l. A k i a l a k u l t v e s z é l yh e l yz e t r e t e k i n t e t t e l é r t e s í t e n i k e l l a z i l l e t é k e s h a t ó s á g, m á s e g yü t t m k ö d ( r e n d r s é g, E ü s z e m é l yz e t, a t z o l t ó s á g, ö n k o r m á n yz a t, s t b. ) s z e r v e z e t e k e t. 7

8 A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n a z á l t a l á n o s b i z t o s í t á s i f e l a d a t o k : a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é r e b e é r k e z s z e m é l ye k ú t b a i g a z í t á s a, a k ö z b i z t o n s á g r a v e s z é l ye s t á r g ya k s z r é s e a v e n d é g e k k u l t u r á l t s z ó r a k o z á s á n a k b i z t o s í t á s a, r e n d k í v ü l i e s e m é n y b e k ö v e z t e k o r a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k m e gt é t e l e, a m e n e k ü l é s i u t a k s z a b a d d á t é t e l e, a m e g f e l e l z á r k o r d o n o z á s o k b o n t á s a, n yi t á s a, e l s s e g é l yn yú j t á s, s é r ü l t s z e m é l ye k k í s é r é s e a z ü g y e l e t e s o r v o s h o z. E g ye s f e l á l l í t á s i h e l ye k f e l a d a t a i : A r e n d e z v é n yt e r ü l e t é n a z e s e t l e g e s r e n d b o n t á s o k é s b a l e s e t e k m e g e l z é s e, P r o d u k c i ó s t e r ü l e t z á r á s a, e l l e n r z é s e, i d e g e n s z e m é l ye k bel é p é s é n e k m e g a k a d á l yo z á s a, A k i h e l ye z e t t t e c h n i k a i e s z k ö z ö k, v a g yo n t á r g ya k b i z t o s í t á s a, A s á t o r t e r ü l e t é n e k s z ü k s é g s z e r i n t i a z e l t á v o z á s s o r á n a r e n d f e n n t a r t á s a. 8

9 A r e n d e z v é n ye n r é s z t v e v k t á j é k o z t a t á s á n a k m ó d j a i A n é z k t á j é k o z t a t á s a a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é n k i é p í t e t t h a n g o s í t á s o n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k. A Kö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m! A z e s e m é n yt m s z a k i o k o k b ó l m e g k e l l s z a k í t a n u n k. A h i b a e l h á r í t á s a u t á n t o v á b b i i n f o r m á c i ó v a l s z o l g á l u n k Ö n ö k n e k. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, t h e e v e n t h a s t o b e d i s c o n t i n u e d d u e t o t e c h n i c a l r e a s o n s. A f t e r s o l v i n g t h e p r o b l e m w e w i l l i n f o r m y o u. B K ö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m, s a j n á l a t t a l k ö z ö l j ü k, d e a z e s e m é n y h e l ys z í n é t k i k e l l ü r í t e n ü n k. K é r j ü k Ö n ö k e t, m i e l b b h a g yj á k e l a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é t a l e g r ö v i d e b b ú t v o n a l o n. A s z e m é l ye s t á r g y a i k a t k é r j ü k, v i g yé k m a g u k k a l, é s k ö v e s s é k a b i z t o n s á gi s z o l g á l a t u t a s í t á s a i t. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, I r e g r e t t o i n f o r m y o u t h a t t h e e v e n t l o c a t i o n s h o u l d b e e m p t i e d. P l e a s e, l e a v e t h e e v e n t l o c a t i o n a s s o o n a s p o s s i b l e i n t h e s h o r t e s t r o u t e. T a k e y o u r p e r s o n a l b e l o n g i n g s, a n d f o l l o w t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e s e c u r i t y s e r v i c e. C Kö z l e m é n y T i s z t e l t H ö l g ye i m é s U r a i m, k é r j ü k, r i z z é k m e g n yu g a l m u k a t. A b i z t o n s á gi s z o l g á l a t k e z e l i a h e l yz e t e t. K é r j ü k Ö n ö k e t, k ö v e s s é k a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t u t a s í t á s a i t é s m i e l b b h a g yj á k e l a r e n d e z v é n y h e l ys z í n é t a l e g r ö v i d e b b ú t v o n a l o n k e r e s z t ü l. L a d i e s a n d G e n t l e m e n, p l e a s e k e e p c a l m. T h e s e c u r i t y s e r v i c e h a n d l e s t h e s i t u a t i o n. P l e a s e, f o l l o w t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e s e c u r i t y s e r v i c e s a n d l e a v e t h e e v e n t l o c a t i o n i n t h e s h o r t e s t r o u t e a s s o o n a s p o s s i b l e. 9

10 A r e n d e z v é n y t e r ü l e t k i ü r í t é s i t e r v e A R E N D E Z V É N Y T E R Ü LE T É N E K K IÜ R ÍT É S E LR E N D E LÉ S É N E K E S E T E I: 1. O l ya n i d j á r á s i v e s z é l yh e l yz e t, a m e l y a z o t t l é v k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i 2. O l ya n r e n d b o n t á s, j o g s é r t c s e l e k m é n ye k, a m e l y a n a g ys z á m ú t ö m e g hir t e l e n m o z g á s á v a l m á s r é s z t v e v k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i. 3. O l ya n e l r e n e m l á t h a t ó k a t a s z t r ó f a h e l yz e t, a m e l y a r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n l é v v a l a m e l y o b j e k t u m, i l l e t v e a n n a k t a r t o z é k a i n a k ( f e l é p í t m é n y, s z o b o r, é p ü l e t, f a, s t b. ) o l yan i r á n yú m o z g á s a, a m e l y s z e m é l ye k é l e t é t, t e s t i é p s é g é t v e s z é l ye z t e t i. Ő. Űo m b a r i a d ó e s e t é n. A t ö m e g t a r t ó z k o d á s r a a l k a l m a s t e r ü l e t v o n a t k o z á s á b a n a r e n d k í v ü l i h e l yz e t h e z k a p c s o l ó d ó f e l a d a t o k : A R E N D E Z V É N Y T E R Ü LE T E IN E K K IÜ R ÍT É S É N E K V É G R E H A J T Á S A : A k i ü r í t é s e l r e n d e l é s é t k ö v e t e n g o n d o s k o d n i k e l l, h o g y a r e n d e z v é n ye n l é v z e n e i s z o l g á l t a t á s s z ü n e t e l j e n é s a k i ü r í t é s a l a t t v é g é i g f o l ya m a t o s t á j é k o z t a t á s t k e l l n yú j t a n i ( h a n g o s í t á s s a l m e g o l d v a ) a m e n e k ü l é s i ú t i r á n yo k r ó l, a z o k i g é n yb e v é t e l é n e k l e h e t s é g é r l. A k i ü r í t é s e l r e n d e l é s é t k ö v e t e n a s z e k t o r o k b a b e o s z t o t t b i z t o s í t ó c s o p o r t o k ( r e n d e z ) s e gí t i k a t ö m e g z a v a r t a l a n, a k a d á l ym e n t e s k i j u t á s á t a v e s z é l ye z t e t e t t t e r ü l e t r l. A k i ü r í t é s b e n r é s z t v e v s z e r v e k b e o s z t o t t a i f o l ya m a t o s a n f i g ye l e m m e l k í s é r i k, h o g y a k i ü r í t é s s o r á n s ú l yo s s z e m é l yi s é r ü l é s e s e t é n a s é r ü l t s z e m é l yt k i e m e l i k a t ö m e gb l é s i n t é z k e d n e k ( j e l e n t é s t t e s z n e k a v e z e t é s i p o n t f e l é ) a z e g é s z s é gü g yi e l l á t á s á r a. 10

11 K i ü r í t é s, a k i ü r í t é s i é s m e n e k í t é s i i r á n yo k : A r e n d e z v é n y h e l yszínéne k a d o t t s á g a i, m i s z e r i n t 3 h e k t á r s z a b a d t e r ü l e t e n a S z a b a d i d k ö z p o n t é s a v e l e e g yb e n yi t o t t f o c i p á l ya é s k ö r n ye z t e r ü l e t e i t a l á l h a t ó k. A t e r ü l e t e n a k i ü r í t é s t a k a d á l yozó f á s - b o k r o s t e r ü l e t, i l l e t v e j e l e n t s m é r e t m t á r g y v a g y é p í t m é n y n e m t a l á l h a t ó. A t e r ü l e t t a l a j v i s z o n ya i, s í k, f ü v e s, v a g y k a v i c s s z ó r á s s a l, s z i l á r d ú t b u r k o l a t t a l s t a b i l i z á l t t e r ü l e t. A h e l yszíneke n a l á t o g a t ó k é s a p r o g r a m o k a k ö v e t k e z e k s z e r i n t o s z l a n a k m e g : é n, s z o m b a t o n r e n d e z v é n ys á t o r a l a t t i t e r ü l e t e n, v a l a m i n t a s á t o r k ö r ü l ö t t i s z a b a d t é r e n, a z a d o t t t e r e p s z i n t e n z a j l a n a k é n, v a s á r n a p r e n d e z v é n ys á t o r b a n, a z a d o t t t e r e p s z i n t e n z a j l a n a k. A s z o m b a t i n a p o n a z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n ye k - k o n c e r t e k i d e j é b e n, a r é s z t v e v k, a s z í n p a d f ö l é é s e l é e m e l t r e n d e z v é n ys á t o r a l a t t é s k ö r n ye z e t é b e n t a r t ó z k o d n a k. A s z a b a d t é r e n t e r v e z e t t p r o g r a m o k, k ü l ö n b i z t o n s á g i t e r v b e n r ö g z í t e n d ő t ű z v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k e t n e m t á m a s z t a n a k. A s á t o r n a k, m i n t p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n y n e k a k ö v e t k e z k ö v e t e l m é n ye k e t k e l l k i e l é g í t e n i : s á t o r a n ya g á n a k t e l j e s í t m é n yk ö v e t e l m é n ye : B - s 2, d o m e gt á m a s z t ó s z e r k e z e t a n ya g a : A 1, A 2 b e f o g a d ó k é p e s s é g n a g yo b b m i n t 1 ő 0 0 f : M A G A S K O ű K Á Z A T s á t o r a l a p t e r ü l e t e : ( 2 0 m 4 0 m ) 8 00 m 2 - s z í n p a d a k o r d o n n a l e l z á r t t e r ü l e t e k k e l (1Ő 8 ) + ( 3 20)= m 2 - Ű Ü FÉ1 50 m 2 - Ű Ü FÉ2 50 m 2 h a s z n o s, b e n e m é p í t e t t s z a b a d a l a p t e r ü l e t 588 m 2 l é t s z á m s r s é g Ő f / m 2 m a x i m á l i s b e f o g a d ó k é p e s s é g f é p í t m é n y m a x i m á l i s m e g e n g e d e t t a l a p t e r ü l e t e : m 2 k i ü r í t h e t s é g i k ö v e t e l m é n y: 4 p e r c 11

12 e g yé b é p í t m é n ye k t l v a l ó t z t á v o l s á g v i l l a m o s b e r e n d e z é s e k, á r a m t a l a n í t á s : k i ü r í t é s á r a m s z ü n e t e s e t é n : b i z t o n s á g o s t é r e l é r é s i t á v o l s á g a : ( m e n e k ü l é s i ) ú t v o n a l s z a b a d s z é l e s s é g e : m i n. 10 m é t e r k ö z p o n t o s é s s z a k a s z o s b i z t o n s á gi v i l á g í t á s v i l á g í t ó m e n e k ü l é s i j e l e k l e g f e l j e b b 3 0 m é t e r l e g a l á b b 15 m é t e r m e n e k ü l é s i ú t v o n a l, a z ú t v o n a l o n b e é p í t e t t a j t ó a p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n ye n n e m k e r ü l b e é p í t é s r e. A s á t o r o l d a l h a t á r o l ó p o n yv a s z e r k e z e t é n e k c s a k r é s z b e n t e r v e z e t t. A s z a b a d k e r e s z t m e t s z e t e k e n n yí l á s z á r ó, k o r d o n, b e l é p t e t r e n d s z e r, s z e r k e z e t n e m t e r v e z e t t, l e t t s z á m í t á s b a v é v e. A p o n yv a s z e r k e z e t é p í t m é n y ü z e m e l t e t j e, a r e n d e z v é n y s z e r v e z j e k ö t e l e s b e t a r t a n i, b e t a r t a t n i a z é p í t m é n yb e n t a r t ó z k o d ó k m a x i m á l i s l é t s z á m á r a v o n a t k o z ó e l í r á s t. A z é p í t m é n yb e n t a r t ó z k o d ó k l é t s z á m á r ó l a z é p í t m é n y b e j á r a t á n á l i n f o r m á c i ó v a l k e l l r e n d e l k e z n i e a b e l é p t e t é s t f e l ü g ye l s z e m é l ye k n e k. A p o n y v a s z e r k e z e t ű é p í t m é n y k i j á r a t a e l ő t t a s z a b a d t é r e n, a s z ü k s é g e s s z a b a d s z é l e s s é g m é r t é k é b e n ( 1 5 m ), l e g a l á b b 3 m é t e r e s s z a k a s z o n é s mi n i m u m a k i j á r a t t ó l m é r t 1 0 m é t e r t á v o l s á g o n b e l ü l n e m h e l y e z h e t ő e l k i ü r í t é s t a k a d á l y o z ó s z e r k e z e t, b e r e n d e z é s, a n y a g, s t b. 12 A r e n d e z v é n y 3 h e k t á r o s t e r ü l e t e k e r í t é s s e l h a t á r o l t. A s z a b a d t é r i p r o g r a m o k a t e r ü l e t e n e l s z ó r v a, e g ym á s t ó l t ö b b s z á z m é t e r r e t e r v e z e t t e k. A z e s e t l e g e s b e k ö v e t k e z r e n d b o n t á s e s e t é n a h e l ys z í n k ö z v e t l e n k ö r n ye z e t é n t ú l, m á s i k h e l ys z í n r e v a l ó á t t e r j e d é s e, a d o m i n ó h a t á s n e m v á r h a t ó. A h e l ys z í n e k e l h a g yá s a b á r m i l ye n i r á n yb ó l l e h e t s é g e s. A l é t e s í t m é n y k e r í t é s s e l h a t á r o l t k ö r n ye z e t é n e k e l h a g y á s a a h e l ys z í n r a j z o n j e l z e t t ö s s z e s e n 26 m é t e r s z a b a d n yí l á s k e r e s z t m e t s z e t Ő d b k a p u n k e r e s z t ü l l e h e t s é g e s, m e l ye k e g ym á s t ó l m é r t t á v o l s á g a ő 0 m é t e r t n e m h a l a d h a t j a m e g. A h e l ys z í n e k e l h a g y á s á t e l s e g í t e n d m e n e k ü l é s i i r á n yj e l z é s e k k e r ü l n e k k i h e l ye z é s r e, a s z a b a d t é r e n, a z i r á n yj e l z é s e k m é r e t e m m - e s t a r t a l é k á r a m f o r r á s r ó l m e g v i l á g í t o t t k i v i t e l b e n, o l y m ó d o n, h o g y a z a s z a b a d t é r b á r m e l y h e l ys z í n é r l l á t h a t ó l e g ye n. A z i r á n yj e l z é s e k a t e r ü l e t e l h a g yá s á t s z o l g á l ó k e r í t é s k a p u k f e l é, k ö z t e r ü l e t ek r e v e z e t i k a z o t t t a r t ó z k o d ó k a t. A j e l ö l é s e k e t a t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s t z o l t ó s á g g a l e g ye z t e t e t t h e l ye n k e l l e l h e l ye z n i.

13 A p o n yv a j e l l e g é p í t m é n y t e r ü l e t é n, a h o l a z e n é s -, t á n c o s r e n d e z v é n ye k k e r ü l n e k m e gt a r t á s r a, a m e n e k ü l é s i i r á n yj e l z é s e k é s a b i z t o n s á g i v i l á gí t á s l á m p a t e s t e k, a s á t o r t e l e p í t é s é t k ö v e t e n k e r ü l n e k t e l e p í t é s r e. A l á m p a t e s t e k m e g f e l e l s é g é t a t e l e p í t é s t k ö v e t e n, k i v i t e l e z i n yi l a t k o z a t é s f é n ye r m é r é s i j e g yz k ö n yv k e l l t a r t a l m a z z a. A z e l e k t r o m o s h á l ó z a t t z v é d e l m i s z e m p o n t b ó l v a l ó s z a b v á n yo s k i a l a k í t á s á n a k i g a z o l á s á v a l e g yü t t. A l é t e s í t m é n y f f e l v o n u l á s i ú t v o n a l a a t e r ü l e t e t h a t á r o l ó s z i l á r d ú t b u r k o l a t t a l e l l á t o t t u t c á k o n S z i g e t s z e n t m i k l ó s é s T ö k ö l i r á n yá b ó l m e gk ö z e l í t h e t. A R e n d e z v é n y m e g t a r t á s á n a k k ö t e l e z s z a b á l ya i : A v o n a t k o z ó j o gsz a b á l yi e l í r á s b e t a r t á s a, b e t a r t a t á s a, m i n d e n k ö r ü l m é n ye k k ö z ö t t k ö t e l e z, a z a R e n d e z v é n y s z e r v e z j é n e k f e l e l s é g e. 13

14 A rendezvénysátor kiüríthet ségének igazolása: A sátor befoglaló méretei Ő0 20 méter = 800 m 2 A sátor tartószerkezete: A1 A sátor ponyva anyaga: B - s 2, do A rendezvénysátor területi mutatója alapján h - és füst elvezetés nem tervezett. A sátorba telepített biztonsági világítás, irányfény világítás megfelel ségét a telepítést és szerelést követ en kivitelez i nyilatkozat tartalmazza. A sátor villámvédelmének megfelel ségét a telepítést követ en elvégzett vizsgálati jegyz könyv tartalmazza. A sátor oldal határoló szerkezetének lezárása részben tervezett (oldalfalanként, legalább méter nyitott oldalfal). A sátor alapvetülete körül, kordon nem kerül telepítésre. Taposókordon a színpad el tti terület lehatárolására kerül telepítésre. A sátor köré, annak t ztávolsági határán, azaz 10 méteren belül építmény nem található. A sátor alatti területet a sátor szabad, oldalhatároló ponyva nélküli szabad keresztmetszeti vetületén keresztül lehet elhagyni. A sátor alapvetületén kívüli közel 3 ha szabad területen a biztonságos tartózkodás lehet sége biztosított. A 3 ha szabad területet körbevev kerítésen, közterületre nyíló 26 méter szabad nyílás keresztmetszet kapuk találhatók, a terület végleges elhagyásának lehet ségére. A szabadtér felé vezet irányok és a szabadban a kerítés kapuk felé vezet útvonal biztonsági jellel kerül megjelölésre. A rendezvénysátor kockázati osztálya, befogadóképesség alapján: Magas Kockázat (MK) 14 Kiüríthet ség igazolására kötelezett terület a rendezvénysátor területe. A rendezvénysátor t zvédelmi szempontból építménynek min sül, kiüríthet sége a vonatkozó OTSZ el írásai szerint kerül igazolásra, miszerint a ponyvaszerkezet építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy a B-s2, d0 követelményt teljesít ponyvahéjazat esetén Ő perc alatt kiüríthet legyen. Kiürítésre figyelembe vehet a menekülés irányába nyíló ajtó, valamint az üzemelés alatt állandóan biztosított nyílásfelület. A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem lehet. Követelmények és a Megfelel ség igazolása: Megfelel A biztonságos tér elérési távolsága: legfeljebb 30 méter. A biztonságos teret a sátoron kívül feltételezve, annak elérése minden esetben 30 méteren belül biztosított. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége: A felel s rendez adatszolgáltatása alapján a rendezvénysátorba beléptetés nincs. A sátor alatti maximális létszám a vonatkozó el írás normái alapján kerül meghatározásra (Ő f /m 2 ). A rendezvénysátor alapvetülete, a színpad, büfé és a színpad el tti 3 méter széles kordonnal elzárt területen túl 588 m 2 terület. Ennek a területnek a norma szerinti befogadóképessége (Őf /m 2 ) 2352 f, ami a kiüríthet ség igazolásnál mértékadóként kell figyelembe vételre kerüljön. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége 15 méter biztosított.

15 T ű z v é d e l m i s z a b á l y z a t és T ű z r i a d ó t e r v Ű e v e z e t r e n d e l k e z é s e k A t z e l l e n i v é d e k e z é s r l, a m s z a k i m e n t é s r l é s a t z o l t ó s á g r ó l s z ó l ó m ó d o s í t o t t é v i X X X I. t ö r v é n y, v a l a m i n t a m ó d o s í t o t t 3 0 / ( X I I. 6. ) B M r e n d e l e t b e n m e g f o g a l m a z o t t a k a l a p j á n f i g y e l e m b e v é v e a m ó d o s í t o t t 2 3 / ( I I I. 8. ) K o r m á n y r e n d e l e t e l í r á s a i t Városi Szabadidőközpont (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) területén rendezvénysátorban és a befogadó létesítmény területén, szabadban megtartott z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y m e g e l z é s m e n t t z v é d e l m é n e k b i z t o s í t á s á r a a z a l á b b i T z v é d e l m i S z a b á l y z a t o t a d o m k i. 15 A s z a b á l y z a t h a t á l y a k i t e r j e d : V á r o s i S z a b a d i d k ö z p o n t ( ő S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a r e n d e z v é n y s á t o r b a n m e g t a r t o t t z e n é s -, t á n c o s r e n d e z v é n y r e é s a l é t e s í t m é n y t e r ü l e t é r e, a r e n d e z v é n y h e l y s z í n é n e k h e l y t a d ó t e r ü l e t r e, A r e n d e z v é n y e n r é s z t v e v t e l j e s s z e m é l y i á l l o m á n y á r a ( v e z e t k r e, d o l g o z ó k r a ), v a l a m i n t a z a l k a l m a z á s b a n v a g y m á s e g y é b j o g c í m e n i t t d o l g o z ó k r a. A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n d o l g o z ó k ü l s, i l l e t v e o t t b á r m i l y e n j o g c í m e n t a r t ó z k o d ó s z e m é l y e k r e. ( p l. b é r l k, v á l l a l k o z ó k, k i v i t e l e z k, v e n d é g e k, s t b. ) A t z v é d e l m i s z a b á l y z a t h a s z n á l a t i s z a b á l y a i t m i n d e n k i n e k, a k i a z e g y s é g t e r ü l e t é n t a r t ó z k o d i k, b e k e l l t a r t a n i a. A s z a b á l y z a t b a n f o g l a l t a k m e g t a r t á s á t, a z ö n á l l ó e g y s é g e k é s a z i l l e t é k e s v e z e t k é s a s z e r z d é s a l a p j á n k ö z r e m k ö d k ü l s t á r s a s á g o k t e r ü l e t i v e z e t i e l l e n r i z n i k ö t e l e s e k. A t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n f o g l a l t a k a t a t z v é d e l m i o k t a t á s k e r e t é b e n i s m e r t e t n i k e l l.

16 J e l e n t z v é d e l m i s z a b á l y z a t v o n a t k o z i k é s é r v é n y e s a V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n l é t e s í t e t t i d e i g l e n e s p o n y v a s z e r k e z e t ű é p í t m é n y b e n a l k a l m i z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y i d e j é r e, b e l e é r t v e a z é p í t é s i é s b o n t á s i m u n k á k a t é s a r e n d e z v é n y n e k h e l y t a d ó s z a b a d t e r ü l e t e t szombat órától óráig vasárnap órától óráig A R E N D E Z V É N Y S Z E R V E Z J É N E K T Z V É D E L M I S Z E R V E Z E T E É S F E L A D A T A I A t z e l l e n i v é d e k e z é s s e l k a p c s o l a t os f e l a d a t o k e r e d m é n y e s v é g r e h a j t á s á t a t z v é d e l m i s z e r v e z e t s e g í t i e l. A t z v é d e l m i s z e r v e z e t h e z t a r t o z n a k : - I n t é z m é n y v e z e t, - Ű i z t o n s á g i S z o l g á l a t, - d o l g o z ó k, - k ü l s v e n d é g l á t ó i p a r i v á l l a l k o z ó k, - v e n d é g e k A t z v é d e l m i s z e r v e z e t f e l a d a t a i : A z I n t é z m é n y v e z e t t z v é d e l m i f e l a d a t a i : A r e n d e z v é n y t e r ü l e t é n a t z v é d e l m i s z a b á l y o k a t, e l í r á s o k a t k ü l ö n f e l h í v á s n é l k ü l i s k ö t e l e s m e g t a r t a t n i, a z o k v é g r e h a j t á s á r ó l i n t é z k e d n i, i l l e t v e a v é g r e h a j t á s t e l l e n r i z n i. E n n e k s o r á n : - m e g s z e r v e z i az I n t é z m é n y t z v é d e l m i s z e r v e z e t é t é s b i z t o s í t j a m k ö d é s é n e k f e l t é t e l e i t. - a t z v é d e l m i f e l a d a t o k e l l á t á s á r a m e g f e l e l t z v é d e l m i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z s z e m é l y t b í z m e g, v a g y e n n e k h i á n y á b a n i l y e n v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z k ü l s s z o l g á l t a t ó v a l s z e r z d é s t k ö t. - k i a d j a a I n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó t z v é d e l m i s z a b á l y z a t o t, e l l e n r z i a n n a k v é g r e h a j t á s á t,

17 g o n d o s k o d i k a n n a k s z ü k s é g s z e r i n t i m ó d o s í t á s á r ó l, á t d o l g o z t a t á s á r ó l. - g o n d o s k o d i k a z I n t é z m é n y l é t e s í t m é n y e i b e n a t z v é d e l m i h a t ó s á g t ó l f ü g g e t l e n t z v é d e l m i e l l e n r z é s e k m e g t a r t á s á r ó l, i n t é z k e d i k a t z v é d e l m i h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s é r l. - r é s z t v e s z a t z v é d e l m i h a t ó s á g e l l e n r z é s e i n, a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n m e g f e l e l h e l y e t t e s í t é s é r l g o n d o s k o d i k. - g o n d o s k o d i k a z a l k a l m a z o t t a k t z v é d e l m i o k t a t á s á r ó l, - m e g s z e r v e z i a t z j e l z é s t, a t z e s e t é n t ö r t é n m e n e k í t é s t, é s a t z o l t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l t, k ö z r e m k ö d i k a t z o k á n a k f e l d e r í t é s é b e n. - f i g y e l e m m e l k í s é r i a z i d s z a k o s t z v é d e l m i f e l ü l v i z s g á l a t o k m e g f e l e l i d b e n t ö r t é n e l v é g z é s é t, a h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s é t. - a t z v é d e l m i j o g s z a b á l y o k m e g s é r t i v e l s z e m b e n f e l e l s s é g r e v o n á s t k e z d e m é n y e z A biztonsági szolgálat t zvédelmi f e l a d a t a i : - A V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a l k a l m i z e n é s, t á n c o s r e n d e z v é n y b i z t o n s á g i s z o l g á l a t f e l a d a t a i t k ü l s v á l l a l k o z á s l á t j a. - A v á l l a l k o z á s, a v e l e k ö t ö t t s z o l g á l t a t á s i s z e r z d é s b e n f o g l a l t a k n a k m e g f e l e l e n é s a z é v i X X X I. t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t f e l e l s s é g g e l t a r t o z n a k a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t t a g j a i v a l k a p c s o l a t b a n a t z v é d e l m i e l í r á s o k m e g t a r t á s á é r t é s a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t r a h á r u l ó f e l a d a t o k é s k ö t e l e z e t t s é g e k b e t a r t a t á s á é r t. - A b e l s t é r r e v o n a t k o z ó e l í r á s o k b e t a r t á s á t a b e h a j t ó gép j á r m v e k v e z e t i t l m e g k ö v e t e l i k. - T z v é d e l m i o k t a t á s o n v e s z n e k r é s z t, a h o l meg i s m e r i k a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t é s a t z r i a d ó t e r v e l í r á s a i t, v a l a m i n t a t z v é d e l m i f e l s z e r e l é s e k, b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k h a s z n á l a t á t. 17

18 - T z r i a d ó, b o m b a r i a d ó e s e t é n a t z r i a d ó t e r v, k i ü r í t é s i t e r v e l í r á s a i t k ö v e t v e v e s z n e k r é s z t a k i ü r í t é s b e n, v a g y o n v é d e l m i s z e m p o n t b ó l e l l e n r z i k a t á v o z ó k a t, i l l e t v e ü g y e l n e k a r é s z t v e v k é r t é k e i r e. Ű i z t o s í t j á k a k i m e n t e t t é r t é k e k r z é s é t é s s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a z é r i n t e t t t e r ü l e t l e z á r á s á h o z! A dolgozók t zvédelmi feladatai: - k ö t e l e s e k m e g i s m e r n i, é s m u n k á j u k s o r á n b e t a r t a n i a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n é s a z a d o t t l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k a t. - k ö t e l e s e k a m e g h a t á r o z o t t t z v é d e l m i o k t a t á s o n, é s a t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k g y a k o r l á s á n k ö t e l e s e k r é s z t v e n n i, é s a r á j u k b í z o t t t z v é d e l m i j e l l e g f e l a d a t o k a t v é g r e h a j t a n i. - a z e l h e l y e z e t t t z o l t ó k é s z ü l é k e k, t z v é d e l m i b e r e n d e z é s e k h e l y é t é s a z o k h a s z n á l a t i m ó d j á t k ö t e l e s e k e l s a j á t í t a n i. - a m e n n y i b e n m u n k á j u k s o r á n t z v é d e l m i s z a b á l y t a l a n s á g o t t a p a s z t a l n a k, a z t k ö t e l e s e k a v e z e t f e l é j e l e z n i. - k ö t e l e s e k a m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t o s t e c h n o l ó g i a i é s t z v é d e l m i u t a s í t á s o k a t m a r a d é k t a l a n u l b e t a r t a n i. - g o n d o s k o d n i u k k e l l a k ö z l e k e d é s i u t a k s z a b a d o n t a r t á s á r ó l, a z e s e t l e g e s e l t o r l a s z o l á s m e g a k a d á l y o z á s á r ó l. - c s a k t e l j e s e n é p, b i z t o n s á g o s s z e r s z á m m a l d o l g o z h a t n a k, h i b a e s e t é n a g é p e t, b e r e n d e z é s t a z o n n a l k ö t e l e s e k l e á l l í t a n i, é s m i n d e n r e n d e l l e n e s s é g e t j e l e n t e n i a m s z a k v e z e t n e k. - g é p e t c s a k m e g f e l e l e n k i o k t a t o t t s z e m é l y e k k e z e l h e t n e k. - a m e n n y i b e n t ü z e t é s z l e l n e k, a z t k ö t e l e s e k j e l e z n i, j e l e n t e n i. 1.2.Ő. Kül s v e n d é g l á t ó i p a r i v á l l a l k o z ó, ü z l e t t z v é d e l m i f e l a d a t a i : 18

19 - K ö t e l e s e k t z, v a g y b o m b a r i a d ó e s e t é n h a l a d é k t a l a n u l a m e g h a t á r o z o t t h e l y r e m e n n i, é s a d d i g o t t t a r t ó z k o d n i, m í g a g y ü l e k e z é s i h e l y e l h a g y á s á r a e n g e d é l y t n e m k a p n a k. - k ö t e l e s e k m e g i s m e r n i, é s m u n k á j u k s o r á n b e t a r t a n i a t z v é d e l m i s z a b á l y z a t b a n é s a z a d o t t l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó t z r i a d ó t e r v b e n f o g l a l t a k a t. - k ö t e l e s e k a m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t o s t e c h n o l ó g i a i é s t z v é d e l m i u t a s í t á s o k a t m a r a d é k t a l a n u l b e t a r t a n i. - g o n d o s k o d n i u k k e l l a k ö z l e k e d é s i u t a k s z a b a d o n t a r t á s á r ó l, a z e s e t l e g e s e l t o r l a s z o l á s m e g a k a d á l y o z á s á r ó l, t o v á b b á k e r e s k e d e l m i e g y s é g e n k é n t 1 d b a z o t t k e l e t k e z t z o l t á s á r a a l k a l m a s t z o l t ó k é s z ü l é k k é s z e n l é t b e n t a r t á s á r ó l. 1.2.ő. Vendégek t zvédelmi feladatai: - a v e n d é g e k k ö t e l e s e k b e t a r t a n i a r á j u k v o n a t k o z ó t z v é d e l m i e l í r á s o k a t, k ü l ö n ö s e n a d o h á n y z á s i é s t z g y ú j t á s i s z a b á l y o k a t. - K ö t e l e s e k t z, v a g y b o m b a r i a d ó e s e t é n h a l a d é k t a l a n u l a m e g h a t á r o z o t t h e l y r e m e n n i, é s a d d i g o t t t a r t ó z k o d n i, m í g a g y ü l e k e z é s i h e l y e l h a g y á s á r a e n g e d é l y t n e m k a p n a k A T Z V É D E L M I O K T A T Á S S A L K A P ű S O L A T O S F E L A D A T O K 3. 1 A R E N D E Z V É N Y E N R É S Z T V E V M U N K A V Á L L A L Ó K É S Ű I Z T O N S Á G I S Z O L G Á L A T T Z V É D E L M I O K T A T Á S Á N A K S Z A Ű Á L Y A I A R e n d e z v é n y t s z e r v e z a R e n d e z v é n y e n r é s z t v e v m u n k a v á l l a l ó i é s a b i z t o n s á g i s z o l g á l a t t a g j a i r é s z é r e a r e n d e z v é n y m e g k e z d é s e e l t t t z v é d e l m i o k t a t á s t k e l l t a r t a n i A t zvédelmi oktatás és továbbképzés t a r t a l m a : - a t z v é d e l e m h e l y i s z a b á l y o z á s a, a T z v é d e l m i S z a b á l y z a t t a r t a l m a, - a t z j e l z é s m ó d j a é s t a r t a l m a, - a t z e s e t é n k ö v e t e n d m a g a t a r t á s,

20 - t z o l t ó e s z k ö z ö k, k é s z ü l é k e k k e z e l é s e é s h a s z n á l a t a, - a t z v é d e l m i s z a b á l y o k m e g s z e g é s é n e k k ö v e t k e z m é n y e i Az oktatás megszervezéséért, l e b o n y o l í t á s á é r t, d o k u m e n t á l á s á é r t a S z e r v e z a f e l e l s. 3.1.Ő. Az oktatásb a n r é s z e s ü l t e k o k t a t á s é s t o v á b b k é p z é s é n e k m e g t ö r t é n t é t d o k u m e n t á l n i k e l l. 3.1.ő. Az oktatáson való megjelenés alól f e l m e n t é s n e m a d h a t ó. A z o k t a t á s o n v a l ó r é s z v é t e l m e g t a g a d á s a e s e t é n f e g y e l m i f e l e l s s é g r e v o n á s k e z d e m é n y e z h e t K ü l s s d o l g o z ó k, v e n d é g l á t ó i p a r i ü z l e t e k d o l g o z ó i n a k o k t a t á s a : V a l a m e n n y i k ü l s s m u n k á t v é g z d o l g o z ó k ö t e l e s m e g i s m e r n i é s b e t a r t a n i a l é t e s í t m é n y r e v o n a t k o z ó T z v é d e l m i S z a b á l y z a t r á v o n a t k o z ó e l í r á s á t e l í r á s a i t E c é l b ó l v a l a m e n n y i k ü l s s s z e r z d é s e s p a r t n e r r é s z é r e b i z t o s í t a n i k e l l j e l e n t z v é d e l m i s z a b á l y z a t h o z z á f é r h e t s é g é t, a z e g y s é g v e z e t j e k ö t e l e s a d o l g o z ó i r é s z é r e a b b ó l o k t a t á s t t a r t a n i. A R e n d e z v é n y t e r ü l e t é n c s a k o l y a n d o l g o z ó v é g e z h e t m u n k á t, a k i n e k a m u n k a h e l y i v e z e t j e í r á s b a n i g a z o l j a, h o g y a z i r á n y í t á s a a l á t a r t o z ó d o l g o z ó a l é t e s í t m é n y t e r ü l e t é n b e t a r t a n d ó t z v é d e l m i s z a b á l y o k a t i s m e r i é s a z o k k a l k a p c s o l a t o s o k t a t á s t m e g k a p t a. Ő. A T Z J E L Z É S S E L, T Z O L T Á S S A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K : A R e n d e z v é n y t e r ü l e t é n b á r m i l y e n f o r m á b a n ( j o g v i s z o n y b a n ) m u n k á t v é g z k k ö t e l e s e k a z á l t a l u k é s z l e l t t ü z e t h a l a d é k t a l a n u l j e l e z n i. Ő. 2. J ó l l á t h a t ó a n e l k e l l h e l y e z n i a f o n t o s a b b t e l e f o n s z á m o k j e g y z é k é t é s a z é r t e s í t e n d s z e m é l y e k a d a t a i t. 20

21 Ő. 3. A t z j e l z é s i k ö t e l e z e t t s é g a z e l o l t o t t, v a g y k á r n é l k ü l i t z e s e t e k r e i s v o n a t k o z i k. ő. M A G A T A R T Á S I S Z A Ű Á L Y O K T Z E S E T É N : ő. 1. M i n d e n k i, a k i t ü z e t v a g y a n n a k k ö z v e t l e n v e s z é l y é t ( p l. e r s f ü s t k é p z d é s t, é g h e t g á z n a g y m e n n y i s é g s z i v á r g á s á t ) é s z l e l i, k ö t e l e s a z o n n a l j e l e n t e n i a t z o l t ó s á g f e l é a 1 0 ő, a z á l t a l á n o s s e g é l y h í v ó s z á m o n 1 1 2, b i z t o n s á g i s z o l g á l a t h o z, v a l a m i n t é r t e s í t e n i k e l l a R e n d e z v é n y s z e r v e z s z e r v e z e t é n e k v e z e t j é t. ő. 2. A t z j e l z é s h e z m i n d e n k i k ö t e l e s a h a s z n á l a t b a n l é v h í r a d á s i v a g y k ö z l e k e d é s i e s z k ö z z e l t é r í t é s n é l k ü l s e g í t s é g e t n y ú j t a n i. ő. 3. A r ö v i d, v i l á g o s, e g y é r t e l m é s p á n i k m e n t e s t z j e l z é s s o r á n a z a l á b b i a d a t o k a t k e l l k ö z ö l n i : - A t z e s e t p o n t o s h e l y e, - M i é g? ( a m e g g y u l l a d t a n y a g p o n t o s m e g n e v e z é s e ), - M i l y e n t e r j e d e l m a t z, - V a n - e e m b e r é l e t v e s z é l y b e n, t a r t ó z k o d i k - e v a l a k i a v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t e n, h a i g e n, h á n y f, m e g t ö r t é n t - e k i ü r í t é s. - M i t v e s z é l y e z t e t a t z - A t z e s e t e t b e j e l e n t s z e m é l y n e v e, b e o s z t á s a. - A t e l e f o n h í v ó s z á m a. ő. Ő. A Ű i z t o n s á g i s z o l g á l a t a t z o l t ó s á g f e l é t ö r t é n t z j e l z é s u t á n k ö t e l e s r i a s z t a n i a T z r i a d ó T e r v b e n m e g j e l ö l t s z e m é l y e k e t, a z o p e r a t í v s z e m é l y z e t e t, a m u n k a v á l l a l ó k a t é s a z é r d e k e l t v e z e t k e t H i g g a d t a n, f e g y e l m e z e t t e n m e g k e l l k e z d e n i a v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t k i ü r í t é s é t, o t t c s a k a z o k t a r t ó z k o d h a t n a k, a k i k a t z o l t á s i f e l a d a t o k b a n r é s z t v e s z n e k. A l e g f o n t o s a b b t e e n d a v e s z é l y e z t e t e t t s z e m é l y e k m e n t é s e, e l s s e g é l y b e n v a l ó r é s z e s í t é s e é s b i z t o n s á g o s h e l y r e t ö r t é n e l v i t e l e. ő. 6 A m u n k a v á l l a l ó k, k ö t e l e s e k a t z j e l z é s é b e n, a t z o l t á s i t e v é k e n y s é g b e n, a m e n t é s i m u n k á b a n - 21

22 a m e n n y i b e n a z é l e t v e s z é l l y e l n e m j á r, - a t l e e l v á r h a t ó m ó d o n r é s z t v e n n i. 6. A l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g T z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t t i l o s o l y a n h e l y e n v é g e z n i, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t Á l l a n d ó j e l l e g t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t c s a k a t z v é d e l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l, e r r e a c é l r a a l k a l m a s h e l y e n s z a b a d v é g e z n i. A l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t - a b e k e z d é s k i v é t e l é v e l - e l z e t e s e n í r á s b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k a l a p j á n s z a b a d v é g e z n i. A f e l t é t e l e k m e g á l l a p í t á s a a m u n k á t e l r e n d e l f e l a d a t a. A t z v e s z é l y e s m u n k a m e g k e z d é s é n e k f e l t é t e l e é r v é n y e s t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y m e g l é t e. A t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y r e i r a t m i n t a á l l r e n d e l k e z é s r e, a z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t a f e l e l s s z e r v e z, v a g y a z á l t a l a í r á s b a n m e g h a t a l m a z o t t s z e m é l y ( e k ) e n g e d é l y e z h e t i ( k ) A k ü l s s z e r v e z e t v a g y s z e m é l y á l t a l v é g z e t t t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g f e l t é t e l e i t a t e v é k e n y s é g h e l y e s z e r i n t i l é t e s í t m é n y v e z e t j é v e l v a g y m e g b í z o t t j á v a l e g y e z t e t n i k e l l, a k i e z t s z ü k s é g s z e r i n t - a h e l y i s a j á t o s s á g n a k m e g f e l e l - t z v é d e l m i e l í r á s o k k a l k ö t e l e s k i e g é s z í t e n i é s a z t a t z v e s z é l y e s m u n k a e n g e d é l y e n r ö g z í t e n i. 6. Ő. A z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó f e l t é t e l e k n e k t a r t a l m a z n i a k e l l a t e v é k e n y s é g i d p o n t j á t, h e l y é t, l e í r á s á t, a m u n k a v é g z n e v é t é s - t z v é d e l m i s z a k v i z s g á h o z k ö t ö t t m u n k a k ö r e s e t é b e n - a b i z o n y í t v á n y s z á m á t, v a l a m i n t a v o n a t k o z ó t z v é d e l m i s z a b á l y o k a t é s e l í r á s o k a t. 6. ő. J o g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t c s a k é r v é n y e s t z v é d e l m i s z a k v i z s g á v a l r e n d e l k e z, e g y é b t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g e t a t z v é d e l m i s z a b á l y o k r a, e l í r á s o k r a k i o k t a t o t t s z e m é l y v é g e z h e t. 22

23 7. A D O H Á N Y Z Á S E L Í R Á S A I : 7.1. V á r o s i S z a b a d i d ő k ö z p o n t ( S z i g e t h a l o m, S p o r t u. 4. ) t e r ü l e t é n a d o h á n y z á s a k i j e l ö l t h e l y e k k i v é t e l é v e l - T I L O S! É g d o h á n y n e m t, g y u f á t é s e g y é b g y ú j t ó f o r r á s t t i l o s o l y a n h e l y r e t e n n i, v a g y o t t e l d o b n i, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t. 7. Ő. D o h á n y o z n i n e m s z a b a d a h e l y i s é g b e n, s á t o r b a n t o v á b b á o t t, a h o l a z t ü z e t v a g y r o b b a n á s t o k o z h a t. A d o h á n y z á s i t i l a l m a t a v o n a t k o z ó m s z a k i k ö v e t e l m é n y e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t b i z t o n s á g i j e l l e l k e l l j e l ö l n i A r o b b a n á s v e s z é l y e s h e l y i s é g b e, s z a b a d t é r b e g y ú j t ó e s z k ö z t, g y ú j t ó f o r r á s t b e v i n n i c s a k a z a l k a l o m s z e r t z v e s z é l y e s t e v é k e n y s é g r e j o g o s í t ó, í r á s b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k a l a p j á n s z a b a d A b é r e l t t e r ü l e t e k e n a b é r l k s a j á t t z v é d e l m i s z a b á l y z a t á n a k e l í r á s a i t k e l l a l k a l m a z n i. T z o l t ó k é s z ü l é k e k : A f b b v e s z é l y f o r r á s o k n a k m e g f e l e l e n s z í n p a d v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t 5 0 m 2 u t á n 1 d b 3 Ő A o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e, a z ö l t ö z k, r a k t á r a k v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t 5 0 m 2 u t á n 1 d b 3 Ő A o l t á s t e l j e s í t m é n y, t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e, a v e n d é g l á t ó é s k e r e s k e d e l m i e g y s é g e k v é d e l m é r e m i n d e n m e g k e z d e t t m 2 u t á n 1 d b 3 4 A, B C o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e k ö t e l e s k é s z e n l é t b e n t a r t a n i. T o v á b b i 2 d b 3 4 A, B C o l t á s t e l j e s í t m é n y t z o l t ó k é s z ü l é k e t a S z a b a d i d k ö z p o n t f é p ü l e t é n e k k ü l s h o m l o k z a t i f a l á r a a R e n d e z v é n y s z e r v e z j e b i z t o s í t. 23

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö é é í Í Í í ö é ő ó ö ü é ó é ü ő ö ő ö é é ö ő ö é ő é ó ö ü é é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő í ű ő ö í í ö é é é ö é Ö ő é ő ü ö é é ő úő ö ö ő é é é é é é é é é é ü ú é ú ó é é ú ú é ő ó ó é ú é é

Részletesebben

Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö

Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö ö ö ö ű ö ö ö ú ö ö ű ö ö ö ö ö Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö Ö ö Á É É ö ü É É É ö ö ü Ű ö É É É É Á Á Á Á ü É ű É É É

Részletesebben

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í Á Ö É Ö Á Á Í ó ó Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í ó ú ö ó ó ö ó í í ü í í í ü Í í í ó í ú ö ó ü ű ó í ü ö ö ű ö í í ü ó ö í ö ö É Í ö Í ö ö ö ü ű ó ó ó Í ö ó ó ö í ö í ó ú ö ó ü ó ó ö ö í ü ö ö ó ó ö ö ü ö

Részletesebben

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Á Ü ú ű Í Í Ü ú ú Á ú ü Í ü ü ú Ü Á ú ü ü Á ú ü ü ü ü Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Í Ó Á ü ü ü Á ü Ü ü ü ü ü ú ü ü ü ü Ö ü ü Ó ü ü ü ú Í ú ü Í Ó Ó Ü Á ü

Részletesebben

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü Ü ö ő ó ó ó ü ö Ó ö ú ó ó ó ő Ü ó ó ú ü ő ó ó ő ö ó ó ó ö Á ú ó ó ö ó ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ü ö ó ú ű ó ó ö ö ú ő ó ó ő ö ü ó ó Ő ó ó ö ö ö ö ó ó ü ö ö ő ő ó ö ö ó ó ü ű ö ű ö ű ó ú ü ö ó ö ó ó Á ó ó

Részletesebben

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í Ö É É Ő Ü Á ö ü ö Ö ó Ö ü í ü ü ó í ó ó ö Á ö ö ö í ü ü ü í í ü ö ü ü í ó í ü ó ü ö ó ü í ü ü ó í ú ü ö ú ó í Á ü ű ö Ö í ó ó ö ó Á ö ú í ó ó ó ó ö ö í ó ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á

Részletesebben

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é Ó Á Á Á Ü Á Ó Ü Á Á Á Ü é é é Ó é é é é é é é ű é é é ű é é ü ű é é é é é é ü é é é é é é é é é é é é é é Ó é é é é é é é é é ü é é é é é Ó é é é é é é é é é é é é ú é ű Í ü é é é é ú é é é Ó é é Ó é é

Részletesebben

ö Í í í í ö ö ö ö ö Í Í ö Í ö í ü ú ö í ö ö ü Í í ú í ö Í Í í ö í ö Í í í í íí í í í Í í Á ö ö í í í ö ö Í í ü ü í ö Í Á

ö Í í í í ö ö ö ö ö Í Í ö Í ö í ü ú ö í ö ö ü Í í ú í ö Í Í í ö í ö Í í í í íí í í í Í í Á ö ö í í í ö ö Í í ü ü í ö Í Á ö Í í í í ö ö ö ö ö Í Í ö Í ö í ü ú ö í ö ö ü Í í ú í ö Í Í í ö í ö Í í í í íí í í í Í í Á ö ö í í í ö ö Í í ü ü í ö Í Á ö ü í ö ö ü ö ö í í Í ü ö ü ö ö ö ö ö ü ö ö Í ö öí í í úö ö ö ö Í ö ü ö ü í íí Í

Részletesebben

í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í

í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í Ú Ó Í Á Ó É Á Ó É É É ő í ü ö ö ö í ő ö í ő í ő í í í ü ö í ő í ő ű ö ű ö í í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í í í í í í ö ő í í ö í í í í ö ö í í í ö ö í í í í ö

Részletesebben

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ü ö ö ő ü ó ü ő ü ö Ö ó ő ő ő ő ő ó í ő Á ő ó í Ó Á ö ö ö ő ő ó ő ü í ü ü ő ó ő ő ő ö ő ő Ő ó ő ü ő ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ó ó ő ő ó ő ó ó ő ó ó ö ö Ö ő ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ő ü ő ö ő

Részletesebben

Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í

Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í Á ő ó í ü ú ü ű ó ó í í í ó Í ó ö ö ó ö ö ó Ö ö Ö í í ó Í ö ö ö ü ö ö ö ü ó ű íí Ü í É ü ó ü ó ö ó ö ő ó ő í ó í ó í ő ö ü ö ó ó Í ö ó ü ö ő ó ö Ö ö ó ö ó ő ö ö ó ó ó ö ö ó ö ó ü ö Ü Ö Ü ő Ü ó ö Ö ó ö

Részletesebben

Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő

Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő Ü ő É É ű ő ű ő ő ő ű ő ő ő í ű ő ű ő ú ű ő ő ű ő í ő í ú ű ő ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő í í í Ú ő ű ő ő ő ő Ü íű ő É É ű ő ű ő ű ú ű ő ő ú ő ú ű ő ő ú ú ő ő í í ú ő ő í ú í ő í ő í ű í ő í í í í ő Ü Ű ő É É

Részletesebben

í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü

í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü ö ú í í í í É Í Ó ó ű ö ó ö ó Á ü ö í ó É É í í ó ö ö ó ó ö ö í ó ö ü í ü ó ó ö ü í ü ö ö ö ö ö ö ü ÍÍ ű í ó í ü í ó ü í í í í í í ó í ö ó í ó í ö í ü ó ú í ó í ö Í í ó í ö í ö í í ó í í É í ó í ű í ü

Részletesebben

ö Ú ö Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ú ö Í ö ö ö ú ö ö ö ö ö Ó ö É ö ö Ö ö

ö Ú ö Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ú ö Í ö ö ö ú ö ö ö ö ö Ó ö É ö ö Ö ö ű Ü É ú ö ű ö ö ö ö ö ö ú ú ú Ö ö É É ö Ú ö Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ú ö Í ö ö ö ú ö ö ö ö ö Ó ö É ö ö Ö ö Ö ö ú ö ö ö ö ö ö ö ú ö ö ö Í ö ú Í ú ö ú ú ú ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö Ö É É ö ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

Ö ö í ó ö ó ö ö í í Ü ö Á ö Ö ü ö Ö ü ó í í ö ü ü ö ó ü ú ű ó ó í ú ó Ó í ó ó ü í ó ó í ó í í ú ú ű ó í ú í űö ü Í ö Ö ü ö Ö ü ú ü ó ú ó

Ö ö í ó ö ó ö ö í í Ü ö Á ö Ö ü ö Ö ü ó í í ö ü ü ö ó ü ú ű ó ó í ú ó Ó í ó ó ü í ó ó í ó í í ú ú ű ó í ú í űö ü Í ö Ö ü ö Ö ü ú ü ó ú ó ö ü Ö ü ü ó í í ö ö í ü ú ü ó ü ó Ö ö í ú ü ó ó í ó ü ó ü ö Ö ü ö Ö ü ü ü ó Ö ö í ú ó ó ó ó ü ó Ö ö í ó ö ó ö ö í í Ü ö Á ö Ö ü ö Ö ü ó í í ö ü ü ö ó ü ú ű ó ó í ú ó Ó í ó ó ü í ó ó í ó í í ú ú ű ó í ú

Részletesebben

ű Í ő ű ü ő ő ú ő ű ü

ű Í ő ű ü ő ő ú ő ű ü Ó Á É ú ű ű ő ú ő ü ő ü ő ü Ö ű ő ű ő ő ő ű ű Í ő ő ű ű ő Í Í ő Í ő ő ő ú ü ű Í ű ú Í ű Í ő Í Í Í ú ú ű ú ű Í ő ű ü ő ő ú ő ű ü ú ő ű Í ű ű ű ü ő ő ő ő ü ü ő ő Íű ő ő ű ő ü ő ű ü ü ő ő ő ü ő ü ő ő ő ú

Részletesebben

Ö í ó ű í íű ű ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó Ö ó ü ó ü ó ú ú ú Ö ó ó ó í ó ü úú ü í ó ó ó í Ó Ó ó í Ö í ó ú í ú í ó ü ü ú í í ú í ü ú í

Ö í ó ű í íű ű ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó Ö ó ü ó ü ó ú ú ú Ö ó ó ó í ó ü úú ü í ó ó ó í Ó Ó ó í Ö í ó ú í ú í ó ü ü ú í í ú í ü ú í Ö ü Ü Ö Ö ü ü ü ó ó ó ü í í ó í Ö í Á í Ü Ó í ó Ö í Í ü ú Ö í ó ű í íű ű ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó Ö ó ü ó ü ó ú ú ú Ö ó ó ó í ó ü úú ü í ó ó ó í Ó Ó ó í Ö í ó ú í ú í ó ü ü ú í í ú í ü ú í ó ó í í ú í ü ó

Részletesebben

ö ö Í ü ö ü ö ű Ü ö ö ö ö ö Ö Ó ö ö Ö ö ö ü ű ö ü ö ö ű ö ü

ö ö Í ü ö ü ö ű Ü ö ö ö ö ö Ö Ó ö ö Ö ö ö ü ű ö ü ö ö ű ö ü ü ö ü ü ü ö ö ö ö ö Í ü ö ü ö ű Ü ö ö ö ö ö Ö Ó ö ö Ö ö ö ü ű ö ü ö ö ű ö ü ö Ö ö ü ü ű ü ö ö ö Ü ű Ü ű Í Í ü ú ü ö ú ö ö ö Á ö ű ö Ö ö ö Ö ö ü ö ö ü ö ü ü ö Í ű ü ü ö ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö Ö ö ü ö ö ö ú

Részletesebben

Í í í Í í ú ü ü ö Í ö ü ö ö ö í ö ö ü í ú ö í ö í í í ö í ú ü ö ö ö í ö í ö ö í ü ö í ü ö í ö ö ö ö í ö í ü ü ö í í ö ü ö í í ö

Í í í Í í ú ü ü ö Í ö ü ö ö ö í ö ö ü í ú ö í ö í í í ö í ú ü ö ö ö í ö í ö ö í ü ö í ü ö í ö ö ö ö í ö í ü ü ö í í ö ü ö í í ö ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ü ü ö í ö ü í ö í ö ö ö Ö í ü ö ö ö ü ü í ú ö ú Á í ö ö í ö ö ö ö í í ú í ö í ö ü ö ú í í í í ú í ü ö í í í ö í Í í í Í í ú ü ü ö Í ö ü ö ö ö í ö ö ü í ú ö í ö í í í ö í ú ü ö ö ö í

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

Á Ö Ú Ü Á ő ü ű ö ő ő ö ü ö Á ö Ü ö ü ő ő ő ő ő ő ő ő ü ö ü ő ö ő ö ő ő ő ö ő ő

Á Ö Ú Ü Á ő ü ű ö ő ő ö ü ö Á ö Ü ö ü ő ő ő ő ő ő ő ő ü ö ü ő ö ő ö ő ő ő ö ő ő ő ö ű Á Ö Ú Ü Á ő ü ű ö ő ő ö ü ö Á ö Ü ö ü ő ő ő ő ő ő ő ő ü ö ü ő ö ő ö ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ü ő ö ő ö ü ő ő ö ö ö ü ő ö ü Ö ő ö Ü ű ö ö ö ő ö ü ö ö ö ö ü ő ő ö ü ö ő Á Ö Ű Á ö ö ü Á Ö Ú ő ő ö üő Ö

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ü ü ü ü Ó í Ó Éü í ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ű ű ű í ü ő ű ü ü ő ú ú ő ü ő ő ő ü ú ű ú ú ú ő ő ú ő ő í ú í Ó ú ü ő ú ú ú ű ú ú Ű ű ő ű ű ő Á ü í ü ú ü í ú ő ú ő ű ő í ő ő

Részletesebben

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü É Á í É Á Á ü Ú ű í Í Í Ü ü ú ü Í ü ü ü ü Í ü Í í ü ü ü ü ü ü ü ü ü í Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü Í Ó Í Ó ü ü ü Í ü ü É ü ü ü ü ü É ü ü Í ü ü ü Í Ó Í Ó í Á í É ü í Í ü í Í í í ü ü É ü ü

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő É Á Á ő ü í ü ü í ü ő ü ő ü ü ü í í í í í ü í í ő í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő ő í ő í ű ű í í ü í í ő í í í í í ű í ő í í í í ü í ő í ő í ü í ű ő ű ü í ü ü í ő ő ü ő í í Ö ü í ü ü

Részletesebben

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ü ű ú í í ü í ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ó ű ó í Á í ó ü í ó ó í ü ü ű ó í ü í í ü í í í ó í ó í ü ó Ó í ó ó ó í í í ü Í ó ó í í í í ó í í

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő ő Á Á Á Ű Ö É Á Ö ő ő ő ű Ö ű ú ő ü ű ü ü ő ü ő ő ú í ü í í ü ő í ő ő í ő ő í ő ő í ü ő í ű ő ü ű ő ü í ü ü ő ü ü í ü í ü ü Ú í Ő Í ü ő ü ü í Ö í í ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

ű ő ö ő ő ü ő ö ő Á ő ő ő ő ü ő ő Ó ö ü ü ő ö ű ő ő Ö ő ü űő Ö ú ő ü ú ö ő ö ü ő ü ö ő ö ő Ő ő ü ő ö ü ő ü ö ő ő ű ö ő ö ö ö ü ö ú

ű ő ö ő ő ü ő ö ő Á ő ő ő ő ü ő ő Ó ö ü ü ő ö ű ő ő Ö ő ü űő Ö ú ő ü ú ö ő ö ü ő ü ö ő ö ő Ő ő ü ő ö ü ő ü ö ő ő ű ö ő ö ö ö ü ö ú ő ö ü ő ő Ó ő ü ü ő Ü ő ő ő ő ő ö ő É ö ő ő ö ö ü ő ü ü ő ő ő ü ü ő ő ü ő ü ö ő ő ő ö ö Ö ő ő ö ő ő Ó ö ö ü ű ő ő ü ő ő ő ő ü ő ő ü ü ö ő ő ü Ó ő ő ü ú ű ő ö ő ő ü ő ö ő Á ő ő ő ő ü ő ő Ó ö ü ü ő ö ű ő

Részletesebben

Ó ű í ű ü í í ú í ü í í ú ú í ú ű ú ü ü í ű ü É Í Í Ó í í É Ö ú ú í í í ü ü ü í É ű í Ó í í ü ú ü í

Ó ű í ű ü í í ú í ü í í ú ú í ú ű ú ü ü í ű ü É Í Í Ó í í É Ö ú ú í í í ü ü ü í É ű í Ó í í ü ú ü í Ú Ü Ű Ü Ó ü í ü ü ú Ó í í í í Ö ü í ü ú ú í ű í í Í Ó í ü ü ü ü ú í ü ú í ú í Ő ú ü ú ü ü í Ó ű í ű ü í í ú í ü í í ú ú í ú ű ú ü ü í ű ü É Í Í Ó í í É Ö ú ú í í í ü ü ü í É ű í Ó í í ü ú ü í í É ü ú ü

Részletesebben

ö Ó

ö Ó Ü Í Ó Ö ö É É ö Ó ü ö ü Ö ö ú ü Í ü ö ö ü ö ö ö Í ö ü ö ö ű Í ű ö ú ü ú ö ú ű Í ú ü ö ö ü Ö Ő ü ü ú ú Í Ó ü ú Ü Ö ú ü ú Ü ú ú ú Í Í ü ü ú ü ú ú ú Í Í Í ö ú ö ö Í É ü ö Í ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ú ü Ó ú Í Í

Részletesebben

ö ó ó ó ö őí ő ü í ő ó ő ó ö ö ő ö ö ó ü ó ö ú ó ö ő ö í ü ö ö ő í ü ó ű ö í í í ó ő ü ó ü ö ő ó ü ú ó ő ő ő ő ú ú ó ú Á ú ő ó ü ö ő ó ü ö ü ő í ó í ö

ö ó ó ó ö őí ő ü í ő ó ő ó ö ö ő ö ö ó ü ó ö ú ó ö ő ö í ü ö ö ő í ü ó ű ö í í í ó ő ü ó ü ö ő ó ü ú ó ő ő ő ő ú ú ó ú Á ú ő ó ü ö ő ó ü ö ü ő í ó í ö Á Á ö ó ó ó ö őí ő ü í ő ó ő ó ö ö ő ö ö ó ü ó ö ú ó ö ő ö í ü ö ö ő í ü ó ű ö í í í ó ő ü ó ü ö ő ó ü ú ó ő ő ő ő ú ú ó ú Á ú ő ó ü ö ő ó ü ö ü ő í ó í ö ó ö í ö ö Ö ü ű ö ü ő ü ó í ó í ó ű ö í ó ú í

Részletesebben

ö Ö ö ü ü ü ö ö ö Í ü ü Í ü

ö Ö ö ü ü ü ö ö ö Í ü ü Í ü ü ö ü ü Íü ö ö ö Ö ö ü ü ü ö ö ö Í ü ü Í ü ö ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ü ö ö Ö ű ü ö Í ö ü ö ü ű Í ü ü ű ö Í ö ö ö ö Ö ű ö ö ü ű ö ö ű ö ü ű ö Ö ö ö Í ö ö ö ú ö ű ü ö Ö ű Á Í ú Á Á Á Á Á ö Á Á Á ö ö Á Í Á ö

Részletesebben

ö ö í ó í Á ó ó ö ő ö ö ö ő ö ü ö í ö ó ö ó ő ő ő í ö ő ő ö ö ó ő ü ó ó ü ű ö ó ö ű ó í ő ó ő ö ő í ó ü ö ó í ő í ő ö ő ö ó í ü ó í í ő

ö ö í ó í Á ó ó ö ő ö ö ö ő ö ü ö í ö ó ö ó ő ő ő í ö ő ő ö ö ó ő ü ó ó ü ű ö ó ö ű ó í ő ó ő ö ő í ó ü ö ó í ő í ő ö ő ö ó í ü ó í í ő ó Ö Á ü ö ö í ó í Á ó ó ö ő ö ö ö ő ö ü ö í ö ó ö ó ő ő ő í ö ő ő ö ö ó ő ü ó ó ü ű ö ó ö ű ó í ő ó ő ö ő í ó ü ö ó í ő í ő ö ő ö ó í ü ó í í ő ö ó ö ö ö ü ö ó ő ú ü ö ö ü ö í ő ő ű ö ö í í í ó ú ö ö ö

Részletesebben

Á Ó ó ő ö

Á Ó ó ő ö ü ő Á ő ó Á ó Ö ű ő ó ű ü ő ú Á Í Ó Í Á ő ú ú ő ö Á Ó ó ő ö ó ú ó Ö Íú Ö ő ó ó ú ő Ö ő ő ó ü Ö Ö ó ó ő ó ő Í Ö Ö ű ó Ö ü ű Ö ó Í ú ú ó ü ó ő Ó ó ó ó ő ő ű ú Ö Ö Ö ő ó ő ő Ö Ö Ö Ö Ö ű Ö Ó Ö Ö Ö Ö ő ő ő

Részletesebben

ü ő ü ü ő ő Á ü Ö ő ő ő ő ő ü ő ú ő ü ü ő ü ő ő ü ü ő ú ú ü ő ü ü ő ő ő ú ő ő ú ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő

ü ő ü ü ő ő Á ü Ö ő ő ő ő ő ü ő ú ő ü ü ő ü ő ő ü ü ő ú ú ü ő ü ü ő ő ő ú ő ő ú ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Á Á ü ő ő ő ő ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ü ü ő ő Á ü Ö ő ő ő ő ő ü ő ú ő ü ü ő ü ő ő ü ü ő ú ú ü ő ü ü ő ő ő ú ő ő ú ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ő

Részletesebben

Í é ö ö ó ó ú Ö Ű é ú é ő ö é ő ő ü é ő é ö é é é ó é ú ő é é é é é ő ö ó ő é é ő Ó é ö ü ő ö ü é ú ő Ű ö ő é ő é ő é ő ő é é é é Ü é ő é ó ő ő é é ó

Í é ö ö ó ó ú Ö Ű é ú é ő ö é ő ő ü é ő é ö é é é ó é ú ő é é é é é ő ö ó ő é é ő Ó é ö ü ő ö ü é ú ő Ű ö ő é ő é ő é ő ő é é é é Ü é ő é ó ő ő é é ó ü É ö Á Á ő É ö ö é é ő é ő é ö ö é é é é ó ó ö ü ő ó ö ó é é ő é ő é ö ő ő ő é Ö ó Ó Ó ó é ö ö ő ó ő ü é ü é ő ő é ú ő ő ő ó é ö é ó é é é ö ö ő ő ö é é é ó ö ü ű ö ő é é ú ö ó ó ó é é é ó ö é ö ő ű Ü

Részletesebben

ú í í í í ú ú í Ö

ú í í í í ú ú í Ö Á ö ö Á É ü É Ó Ö í ü ö ö Ö ö ö í í í ö Ö ü ö í í ö í í ú Ö Ö ö í ö í í ú ú í ú í í í í ú ú í Ö ö ü ö ü í ü Á ü ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö í ü í ü ö í ü í í í ü ü ü í ú ú ö Ö ü ö ö Ö ö ö í í í í ö Ö ü ö

Részletesebben

ö í ö ö ő Ő Ő Ö ü ó ö ú ó ű Ö ő ő ő ő ö Ő ö ő í Á ö ő ö ű í Ü Ő ű ó ö ú ő ó í ő ő ű ö ü ó ő í ő ő í ó í í ü ö ö ó ü ő ű í ő ö í ű ö ö ú í ö ó ü ü ő ú

ö í ö ö ő Ő Ő Ö ü ó ö ú ó ű Ö ő ő ő ő ö Ő ö ő í Á ö ő ö ű í Ü Ő ű ó ö ú ő ó í ő ő ű ö ü ó ő í ő ő í ó í í ü ö ö ó ü ő ű í ő ö í ű ö ö ú í ö ó ü ü ő ú Á Ö É ó í ö í ö ö ő Ő Ő Ö ü ó ö ú ó ű Ö ő ő ő ő ö Ő ö ő í Á ö ő ö ű í Ü Ő ű ó ö ú ő ó í ő ő ű ö ü ó ő í ő ő í ó í í ü ö ö ó ü ő ű í ő ö í ű ö ö ú í ö ó ü ü ő ú í ó ö ó ü ü ő í ü ö ö ő í í ű ű ö ö ő ú í

Részletesebben

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í Ö ő ü ő ő ő ó Ö ő ü ő ü ő ő Á ó ű ő ő ő ü ő ó ő ő ő ó Á ő ü Ö í í ő ü ő í í Ö Ö Ó ó í ő ü í ó ó í ő í ő Ö í Ö í í ű Ö í í ű í ó ű í í ű ű í í ű ű í í ű í ű ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í

Részletesebben

ú ö ó ű ö ö ö í ó ó ö ö ü í ü ü ö ö ü ó ü ü ü ü ö ü ö ö ü ó ó ű ö ó ü ü ü ó ó í í ü ó í í ú í ö ü ü ö ö ö í ó

ú ö ó ű ö ö ö í ó ó ö ö ü í ü ü ö ö ü ó ü ü ü ü ö ü ö ö ü ó ó ű ö ó ü ü ü ó ó í í ü ó í í ú í ö ü ü ö ö ö í ó ű ö Á É Ű Ö É Á ú ö ó ű ö ö ö í ó ó ö ö ü í ü ü ö ö ü ó ü ü ü ü ö ü ö ö ü ó ó ű ö ó ü ü ü ó ó í í ü ó í í ú í ö ü ü ö ö ö í ó ű ö Á ö ó ó ö Á ü ó ű ö ö ű ö í Á ö ű ö í í ű ö ö ö ö ü ö ó ö í ű í ö í ö ó

Részletesebben

ó í ó Í ó í É ö ó í ó ü ö ö ő í ö í ü ő ö ö ő ő ö ö ó ö ö ő ö ú ü ő ó í ó í ó ü ü ó ü ő ú í í ő ú ó í ü ö ö ö ó ó ö ö ö ő ö ü í ő ó ő ó ű ö ó Á ó ö í ó ö í ó ü í ó ü ó ü ö ü ő ő ó ű ü ú ö í ó ó ő ő ó

Részletesebben

ű ú Í Í Ö Í É Í ü Ü ü É ü ü ü ü ü Ö ű ü Ü Ü ű ú ű Á É ü Ö ü Í Í Ú Á Í Ö Í Í ü ú Ú Íü ü ü Í ü ű Í Í Ö ú ü Á ú Í ú ű ú ú ü ú ú ú ú ű ü Í Í Í É Í ü Í ü ű ú Í ü Ó É Í Á Ö ú Á ü Í Íú ü ü ü ú Ö ú Ö Ö É É Í ú

Részletesebben

ö ö ő ó ü ő Ö ö ő ő ó ó ö ó ö ö Ö ö í ő ó ő ó ő ő ö ö í ő ő ó ö ő ó ű ó ó ö ő Á ő ó ö ú ó ö Ö ö ö ö ö ö ö ő ő ó ü ü ö ú ó í Ö ö ó ó ü ö ú ü ü ü ö ö ü

ö ö ő ó ü ő Ö ö ő ő ó ó ö ó ö ö Ö ö í ő ó ő ó ő ő ö ö í ő ő ó ö ő ó ű ó ó ö ő Á ő ó ö ú ó ö Ö ö ö ö ö ö ö ő ő ó ü ü ö ú ó í Ö ö ó ó ü ö ú ü ü ü ö ö ü ö ö ö ő ö ü ö Ö ő í ü ő ü Ö ő ő ő ő ő ő ó ő ő ő ő ó ó í ö Ö ú Á í ó ő ö ö ö ö ö í ü ü ő ö ö ő ő ö í ő ő ő í ő ő ő ő í ő ö ő ö ü ó Ö ö ű ö í ó í ö ú ő ő Í ö ö ő ó ü ő Ö ö ő ő ó ó ö ó ö ö Ö ö í ő ó ő ó ő

Részletesebben