ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*"

Átírás

1 Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/ Etof7ptej. j-r v d é k r e o - N K, Egyes post fölérre 3t k, szám ár: szétküldéssel: fgyetvrc 60 5 k.! fllér. első lépés voln mgyrság egysége U - nely nemzetétől elszkítv uj álln keretébe vn utlv. Ez poltkusok Kötelessége és csk s j n á l h t j u k, bog) g netn jöhetett létre. Nekünk mgy roknk zt kell keresnünk, m bennün összekpcsol és nem zt, m szét* álszt. Sem felekezet, sem poltk különfbségek nem lehelnek oly ngyok, hogy ezt z egységet, melynek gyökere évszázdok mélységebe n y ú l n k vssz, meglzíthtnák. \ np poltk rányítás zután csk tktk, tehál másodrendű kérdés. Hogy mgyrság, mnt nemzet ksebb ség köztársság németségével fegyverbrátságot köt, z s érthető, mer mnd* két nemzet ksebbség cseh centrlzáld é elnyomó nemzet poltk erők egész súlyávl kell küzdene cseh hegemón len, m e l y közszbdságnkt, kultúrán kt, skolánkt és nyelvünket sgyránl ven télveztet. mgyrság csk olyn poltkát támogtht, melynek kereteben b é k é d Hj fejlődése és élete bztosítv v n. Eb* íl p o l t k á ) ' )! Stefoek Féle türelnotlenségnek és sovnzmusnk távozn kell, mer ddg, mg kultúránk és mgyr* ság állndó üldözés tárgy ddg együtt, k désről szó sem lehet. mgyrság np poltkájábn en«ne"k állndón kfejezésre kel jutn*. N e m p r ó p o l t k skerekkel megelég El k ^ ' l utsítn még feltévéél - n n k ', h o g y mgyrság egy pró ks állmttkár á l l á s s l kelégítve érezze mgát k k o r, m k o r m g y r szót hrdetményeken tltj el nemzet sov. zmus és m g y r újoncokt csk zért, mer mgyrok, nzultálj cseh v á r o s o k polgár lkosság. ndddg, mg skolán kt vssz n e m kptuk te mgyr kul túr évszázdos j o g brtokáb n e m lép, megegyezésről szó s e m lehet. v á r u n k, mert v á r h t u n k. y z dő kereke mozdultlnul. poltkábn sem áll L á t t u n k m á r ngy é s egész séges l k u l á s o k t felőrlődn történelem örökösnek látszott. És ez m n d optk cslódás v o l t, mert ö r ö k élete csk homogén fjoknk és á l l m o k n k v n. Egyes fjok l e h e l m k tnúság s z e r n t, m e l y e k élete deg-órág legázv, m n t z ukránok, Poltk K. lengyelek ós m e l y e k órás állmkolosszus rgj v o l t k, de végre ezeknek s ütött z órájuk és elérték évszázdos vágykt: p o l t k és kulturáls függetlentésüket. m g y r s á g poltkáj v s z o n y o k hoz képest l k u l. H kormány szkt FoszeKes?.to: KÖZLÖNY T P lp, V / >.t*vpi ' GL GLL Sxerkeszt< : BRNYY JÓZSEF dr. / I k Nítíor-u. 2S. h»rá tf :»p elln II részé lletj ksltménytk, mnt ZtfjlItulk mnden X9fSál és»zonbu-. z elnyomás poltkájávl é rálép.m helyen mndddg, m g önök jelenleg po z útr, melyet részére snt-germn ltkát folyttják, megértés vgy loyltás lát sznál sem krom m u t t n. béke kjelölt, mely m ksebbség jo* gzdság élet elcsebestése Is egyk gtnk tszteletben trtásé jelent, k k o r súly sérelme mgyrságnk mezőgzd poltk jobbr s orentálódbtk, ság blncsekbe verése elsősorbn és főként ddg z o n b n sem jobbr, sem blr m g v földmvelökct és gzdákt érnt. tekntenünk n e m szbd, de előre nézve j mezőgzdság védelme (Surányl: z grá vámvédelem háborút csnált.) Nemlyen véösszeszorítod fogkkl jövőre k«-! ze< Imet értek. mezőgzdságnk n n c s s z ü k gezn tekntetünket sége vámvédelemre, szbd vlágkereske delem és mehette teljesen szbd termelés kell csk nek. htárok csk rr kellenek. Iogy növénytermelés és állttenyésztésben rejlő értékeket megvédje kúsö egészségtelen 2pén o l t k elenségektöl és különféle növény, m g y r s á g é r t e SzenUlvány József 920. november prág képxseloházb trlót beszéde gyors j ü ü író jegyzetekből kvontolv: Igen tsztelt H Ügyem és Urm I ndzok támdások, m e l y e k német* SÍT^Ct llették, sokszorosn f o r d u l t k ellenünk. m k o r ezekről kérdésekről s így z e b b e n z állmbn élő nem-cseh nemzetek e l h e l y e z k e d é s é r e és poltk: helyzetéről beszéln kívánok, kénytelen vgyok smét é * smét en:tk z á l m n k s z á l e t é s c kőrflményeh elő venn, mert ez képez z egyedül jogforrást, melyre z hm«ft mnden része, belső b e r e n d e z é s e, küf» é s belpoltkáj lphtó és melyből önök kötelesek teljes és tsztességes nemzet szb<uágct menten es bztosítn mnden tt élő, de beosztott nemzetnek. Árvkor vlószínűleg güdság okokból keletkezett európ háború ugy m o n d j k véget ért, felosztották Európ népet g y ő z t e s é s legyőzötl n é p e k r e. Önöket több mássl egytttl m g u k mellé vetek z enente hllm é s k nevezvén önöké győzteseknek, vezető é állmlkotó nácó tsztségével jutlmzták, lé tező vgy n e m létező szolgáltkért. jogosn reméhettnh, hogy Önök béke p g y " létrehozó tévedését, mellyel ezt z or szág l létesítették, ok s<á»g fogják ellensú lyozn. Joggl hhettük, hogy mn győztesoek elí ípetl nemzet, Pnök u] usztrájukt ugy gják berendezne, h o g y zt z önök állmá nk é r d e k e megkövetel, jogosn httk, hogy esznek z éleslátású cseh állmférfk közölt, k'.k tudn fogják, hogy revnche poltkáját d bszurdum v n n egyenlő z dllmuk pusz tulásávl. már nylvánvlóvá lel hrmdk memoár és z ezentúl nylvánosságr kerülők m n d zt bzonyítják, hogy önök mk(r kntrkálták vezető nácó szerepüket, kkor soh n e m hllott ígéreteket tettek z ös*zes bekebe lezett nemzetek boldoglásár. Ehelyett flnök elnyomják z tt élő több.epeket, N e m fogjuk h s o n l ó v á! vszonozn, de vsszutsítjuk támdásokt, melyeket Szlovtnszkó mnstere Kssán és mgsállásu poltk egyénségek egyebütt elkövettek. mnster Kssát, ezt z ősmgyr várost, cseh szlováknk nevezte. HvtfOs és nem hvtlos mffák hzáru lás perek kgondolásávl és megszervezésével fogllkvznk és plkátokon hrdetk mgyr nyelv hsznált mnden eszközzel vló meg kdályozását z skolügyben színmgyr köz ségekben állítnk szlovák vágy csehszlovák skolákt, zzl ndokolv, hogy község l kosság szlovák typus és dcár nnk, hogy község lkosság szlovák skolák ellen tlt kozk. (Közb. elyk község volt z?) Rcntámlsflv.) Tomsovce z szlovák flu? ézt nem beszé! szlovákul?) zért nem, mert ezen betegségek behurcolásától. m g y r ksgzdákt üldözk Legutóbb s három embert, dcár v z s g á l ó bró é^ törvényszék v á d t n á c s felmentő htároztánk z ügyész [ogtlnul fogv trtott 0 npg, zért, mert állítólg pá ökf uzsor áron dtk el. Bzonyosn zért, mer három mgy ksgzdáról volt szó. szövetkezet élet s k vn szolgáltvá z önkénynek. szövetkezet deál megcsúfolás és szövetkezet szbdság semmbe vevése p tzsooy Ustrednc Dustvo korlátln urlm^ mely csk rr lklms, hogy szövetkezet eszméhez cstlkozod lkosságot Is eltérítse ttól és szövetkezetek pusztulás okozz, mellett oly teltássl dolgozk, hogy K lptöke mellett közel másfél mlló nyere sége mer kmjultn Ezek csk vázltos es gen kevéssé részletezet sérelmenk, egyenjo gúságunk ellen folyó tervszerű t k t k gen sok nygot szolgálttn, mely zonbn tekntettel megsz bott beszéddőre, fogllkoznom nem lehet é m v e l beszédemre készüln módombn nem állott, z nyg egy beszédre ló részé sem szerezhetem be. Néprjz tekntetben oly népeket vertek össze, melyeknek más történelműk, más nyelvük, m á s vllásuk, m á s z erkölcsük, m á s m n d e n, egyform semm. Földrjz tekntetben ez z állmegység t e c h n k, z ut é s vsút építés terén m ű v é szüket fog t e r e m t e n, mert trnsversl épít kezések nnk bö tljt bztosítnk. ly kváló gzdság k ntők POZSOO) é s Prág s mly kváló értékes dolog, hogy ebben z o r s z á g b n v n n k termelő helyek, melyek egy wggon szén fuvrjáért rónát s 5600 k< - fzetnek. ngy és ks távolságok á l l m á b n ol) hosszu htárvonl vn, h o g y nnk megtrtás csk vámjövedelem bztosítás céljából s órás személyzetet és így költséget emészt tel. Végül strtég szempont sem utolsó kérdés, II tekntetben önökre b z o m megál lpítást, mnt hogy zt s önök bírálják el, vájjon lyen körülménye kőzött lehet-e m? trthttln poltkát ugy befelé, mnt kfelé folyttn s vájjon z önök áltl oly előszere tettel űzött vámháborut lehet-e ly vszonyok között trtn és célszcu e, legfőképen pedg demokrtkus-e? költségvetésben mezőgzdságot nem dotálják eléggé, nem segítk, pedg felszbdí tn mezőgzdálkodást, ez z egyedül esz köz termelés emelésére. Szeretném z Obyln Ustvot beszüntetve látn és 56 mllót ktevő szükségletét mezőgzdság termelés emelé sére fordítn, Különösen nem látom költ ségvetésben mgyr szkskolák vsszállítá sánk előrányzott összeget

2 2 U20- oldl ránylg mgs léte szlovens kóí köz g z g t á s r előrányzott összeg. I. ' gen g y k r n szokótl cseh rétről okot szolgálttn rr h Szlovenszkól ugy tüntessék fel n nl egy gyr mtot, m e l y r e z nyors kg* ífzet. I lóság z, hogy Szlovenszkó önmgá élelmezn ké és hogy Szovenszk'l rr hsználják le. h gv Cseh >rsz Igb n teljesen lkl n t n egyéne ott elhelyezést nyerjenek közgzg tásbn ost pedg engedjék m e g. hogy m poltk áthelyeződésünket lletőleg egy nylt* KOZtOl t e g y e k. t r n o n béke b u J j p e s l r ' k á c ó j h l tten poltkánk egy uj állomáshoz er. m egy n. u n k n á! e r ö s e b b h d l o m helyeét. előtt zonbn kküldenék okét orvországb, j ó Ipnnc lposbbn m e g vzsgál. bílnflkel vétettek Jk? mkor még hívlosn nem voltk hlárok meg* tt] t\ gy knk mg) t áll n lklmzottnk trtották mgukt, mert hszen senk sem : teöltc velük hvtlosn z állm jog! helyzet megváltozását. Elíszö ndenk z h tte, hogy cseh hdsereg csk vendég tt, mely rendet : teremten Igy nk kkorbn lpok s. thetfl volt tehát postások és Wá közlkl mzottk állásfogllás z? Ülték, hogy zzl érdemeket szereznék m gy kormány előtt dolgok máskén! fordult) tényleges áll pból (örvényes álf^pot lett ez körülmény n g y o l változtt >U he:''trt szg.',htr folytán csehszlovák köztársság polgár vgyunk Ezen területen kell bztosítn léte jssentkezőket gzán fölösleges most zért btín zésünket K e r e s n k o m és fogom, mképen n n. mert nnk dején hűséges szogávohk lehetne ezzel reáls gondolkozássl megtláln m í g y r állmk Hszen mást elképzelt z ö n v é d e l e m tsztességes útjt. Önök, kk I nem s lehet z uj lkulás folytán már n e m z dö szernt h t l m t d : csk vetünk t r t o z n k mgyr üroz s h\ szolgáltod szemben kezükben trtják, m nemzet lé válttnk csehszlovák Utánnál, zt tp oly tezésüüá és s z b d : 'g::k m n d e n előfeltételé becsweltd tetjestk, mnt -ég gzdtoknál. megtgdják. I n ennek dcár m e g fogom loesássák meg hál mgyr nemzetség kísérten prlmentársnk elfogdott eszkönek zt bűnét, hogj vlmkor még nemzet zökkel célt érn, m g y r s á g u n k s z b d s á g.. : és volt s dják meg lehetőségét ntfc, hogy feltétlen egj enjoguság. bztost n, meg mgy s mntá állmnál*édes gyermeke fogom ksá en z önök nemzet érzéset állhss n TV:.--:. * n tszteletben trtv, k h r c o l n megbec sülésünket. bw legyenek elkészülve rá, hogyh m n d - I ezeket önök lehetetlenné (eszk és eddg pof-! K ö z é l e l m e z é s h í r e k, tkájukl folyttják, n e m f o g u n k válog In fegy Ho: r I Urd - r o Slttfensko verekben ? z. htározt lpján zsupánkormánybztos óváfeg) ásávl december bő 8 tó egyelőre dsce nber hé 3 u megáttpíoft és réghez képest felemel!!*s*tárt, ég pedg:!>.. ' t Kg -: \ koron 0 Httér, mnt nemzetet és mn nemzetséget egyránt. kenyérlszt kg^-j 3 koron 20 fllér, lehntettél n t ngmzcet megbüntették zzl, hogy br r r. hogy fett közölt rendelet setfctt toknk jvrészé elvének lő e s fjrokonbél községek részér* I szükségelt é s kíutlw l.é.u JS mllók cstollk m s országokhoz mnt e g y - e g y hónp lsztmenység el enérték e/ennemzetség pedg mnden állmb nnyr!u mnden k&n&ím nyék kőzött téve ks befháttérbe szorul, h o g y moccnn > lg bír. z t zeterdő, é s mert - kedvezményes tehát j é g ' mondják, h o g y m o s t n gyro s z á g lesz áron vásároln gényjogosultk részére kdott uj cedón, mely Örökös gondot d lszteknél rég é uj ár közőü különtóözetszomszédoknk Ezér kell vele szgorún, nek megtértését s csk kedvez**ényes rdegen bánn De v, -u k volt z o k. hogy ellátndón nétfjrgyé összedás e név gyrország lesüyedl mcedón n í v ó r? Á j e g y z é k n e k unkátbztosttó Pénztá áltl trnon béktózerződés u g y megcsonkítn történendő j,. lás és egye Qbonb* gyrországot, mnt z egyszer udvr bolond vtlnk hvonknl teendő, tehát utólgos be t pszámost: levágt fejét ert béke küldése és elsmerése után kphtj vssz z szerződé megfosztott mndenétől e - u p í n csk n n y t hgyott meg nék, menny megélhe :l >re b e f z e t üt ^ :e.e:r.e: >r. :..::öíott es tésre kevés, meghlásr pedg sok. számlázott összegekből, továbbá mert lszté", kmérő kskereskedők legngyobb rése e kün_ü trtozott gyrország soh sem z lömbözetnek lőrt kélezésére negfeeö forge> elégedetlenkedő, / v r - k támsztó á l l m o k pénzzel n e m rendelkezk, z e átásbn e n t * k sőt, egy ezredéven át trtott fönn Közép kézségek mtt heátthtó s később óvátehetlm em p. egyensúly, >st s n lége letlenkedk, zvrok elkehése, I z ellátás : vább bzto most sem zvrog, hnem csk z >kl me teket m u t t j, melyek észrevehet..k zon, k sítás véget, más mód nem kíná tozk, tnt le vn rongyolódj, k éhezk és fázk. Szerepe z, hogy: mdenw, te- ntet élkü rr, bogy z európ állmok közöl most o t y m, m n t k e d v e z m é n y e s. s. ü e gén\ t ^ t h. vgy nem, : ádbn zé gyermeké, knek semmt sem köteles kskereskedőnél fennt felemelkáron dnk, mje v íí, zt s elszedk tőle, e l l e n b e n lsztet mgfzetn. Kedvezr.wínyes áru lsztre megkívánják hogy legjobb K e n g e d, m e s e b b gényjogosultk hrdetménjueg közzéttl s e hónpbn folyó jegyfüze szelvények elyeg* és legmegelégedettehb legyen csk zért, m e r t z é s e k o r munkdó és nkásbzlostás meghgytk " n e k rongyos életet ostoh Pémtár áltl gzou (lárt, s bélyegzett) u n. gyerek nem érezheet ngyobb szeretettenséget, Nyugttvényt, m e l y n e k hátlpján bztosított lnl m g v. cedónáb v o l t k s z á z f e l é t ö r v é n y e s felesége és k s k o u gyemeke s húzó n e m z e t s é g e k g y r o r s z á g ddg n e m rávezette::e:<, bélyegzést végző hvtlnoknk volt féktelenkedö ország, mn nemzetsége b e m u t t j á k. Ez gzolás lpján kedvezmé bőven v o l t k. g y r o r s z á g n e m z e t s é g e k nyes lsztre génnyel tóró csládtgokr m e g nélkül v e d l k c e d ó n á v á. ennek z o k? v á s á r. It lszt után mgsbb é> k e d v e z m é K e r e s s é k z e u r ó p állmok ennek kórnk nyes á között kütí snbözet kkor f o g vsszo k t, gyógyítsák z o k t s k k o r n e m születk Büntetk mgyrt, egy u j b b mcedón. nt n e m z e t s é g n e k bűnül rójják föl n e k, h o g y v l h, nem s Oly régen, még nemzel volt. Intellgencáját sehol sem tűrhetk, h n e m hol esk lehet, megfosztják létföltételetől, Vegyük esk rég j n g y r p o s t á s o k helyzetét, kknek vsszvétele most v*l f o l y m t b n, E z e k n e k s vn b ű n ü k, még p e d g elég Sttyos, zért megy d o l o g o l y n nehezen s zért n e m k p á l t n k postgzgtó szernt jobb terítetn, m k o r z. e c é l r s z o J g á l ö ö s s z e g e t e g y e Gbonhvtl városnk vsszlétl v e l közélelmezés hvtl g y e k e z n fog tehetőség szernt kárusított lszt súlyjegyzékét Ubonhvtül esetleg kéheten- knl s közöln, s mennyben unkásbzto* stó Pénztál bztosítottk n é v j e g y z é k é t s g z o l n e rövdített dő ltt k é p e s lesz, vssztérítések l e g k é s ő b b egy h ó n p o n belül ú'vner J m ndlg meg fognk lőrténítí. föffpntböfetet kedvezmínyezett áron átvett lsztmennvség m. közélelmezés hvtl pénztár (Klpk Fogysás dóhvtl helysége) íugf érde kelteknek megfzetn. decemberben vásá lszt után tehát előreláthtólg jnuá hó k.'. táján U g y n e z Keyzet kenyeret yáslrtókná l m e n n y b e n kedvezményes lsztre g trthtnk. helyüt közöljük, hogy Szlovénszkó Gzdság hvtlnk dóköbcn tudomásr ototl htározt lpján pékek I k g Kenyeret, rendőrfőkptány jóváhgyás lpján (ngy) koronáért kötelesek dn vssztérítés z erre gényjogosultknk z I kg k é n y e b e / fclhsznám előrt 7 dkg lszt öln fúg szá: s rrttu. l e h v k k^zonségel, h o u y bélyeg zésre j e l ö npokon /, utcsorre^d szerjft nnál á nkább (xmtosn jelentkezzék kőélelmezés hvtl jegyrodájáb^ mert z árkülömbözel vssztérítésére v ló jogosultságt c s k k k o r vehetjük ető^gyzésbe, l z k e l lően gzolv hvtl tudomásár hoztott z egy jegyfüzettel vsró..! u esetleg ms-más h e l y e n v n n k munkábn s gy külön Nyugttványuk v n, kezükben levő Nyugttványokt jegyfüzetfel egyckjüeg lelj bélyegzésre temutth. z október és november hór, vlmnt '!e:enber hó I. hetére előrt 3, koronáslszlórpóték b e f z e t é s e n n kötelezellség, nt z vontkozó hrdenényben közönség t u d o m á s á r hoztott ícnu.: é s érdeketek zárpólékot fent o ö e utólgosn befzetn kötelesek. Kenyérsütés ár kgonktt 60 íllér. Közélelmezés l l : C>ckes Bét, volt merk lekés-:., H vlk v l m összeget jánlott fel, "l-ár nptójábn Feljegyezte, zt n e m fogdt el zon okból, mer tudt, hogy k z lletőnek tszt Képe lesz z egyesület mqköd őséről s v á r o s lkosságábn m e g lesz kellő lelke sedés, megkínált összegnél tízszer nnyt s dht. k három hétg volt s h t b t t lán s ez ltt közvéleményt teljesen mégsmer'e. Távozás élőt zouságnk bejelen* tetc hogy z egyesülete városbn még nem lehet megvlósítn, m v e l kevesen vnnk, kk kellőképen érdekűdnek z ögy rán 90? bzottság zonbn nem dt tel z eszmét, l p o k b n megfták, hogy mt m o n ú t ttkár s fejtegették, hogy egyesület mlyen jó htást gykoroln város* ftl ságár. közvélemény lssn od rányult, hogy kr v.t hogy wem lehetet semmt se tenn. bzottság mát márcusbn rt központb, h gy már többen ésd öklödnek z egyesület ránt s küldjenek k vlkt smé telten. ájsbn központ bzottság leküldte Wllms rt, egyk legjobb szervező ttkártl kd, kek költsége megtérítésén kvttl 50 dollár het fzetése v. WlJH^s ur melőtt sthtbutáb me*n v o l n, elődje jegyetet átt mutmányozt, elődjével z egész működés teret átbeszélte egérkezése után pár npg egyebet nem lett, mnt egyesekkel beszélgetett s város v s z o n y t tnulmányozt, Hrmdk npon bzottsággl gyűlést trtó s bejelen tette, hogy gyűjtést m e g k e z d s felkérte tgokt, hogy személyesen vezessek el Őt b r á t k h o z, s m r ö s e h e z. z t megtették. Többek közt elmentek shtbul bőrgyár elnökéhez. vele folyttón beszélgetést mg gyáros : b e s z é l t e el m o s t n ttkárnk. kor W l l m s ur elmondott {l Otthon kávétlázzl JttlUD.) jánlj elsőrendű tehénbőrből és boxbörből sját mühejs*fcs!^v tyében készült férf-, nő- és gyermekcszmát. ^ kk február hvábtu N á d o r - u t c 27. s z á m. ^m S lehetőnek trtják, hogy egy megfelelő epületet z egyesület céljár reemehetnenek. Ez történt Stener Kornél és Társ Komárom cpőkereskedése és (orthopád) cpészműhelye, Hvtl., " 7( v jövetelé-

3 920 december Komrom Lpok». oldl nek célját, gyáros nevetve mondott, hogy <3 egy grst se d erre z egyesületre, mert 0 t máshol tzenöt évvel ezelőtt, hogy mlyen z, ott egyebet te lesznek, mm mádkoznk r> Bzenteskednek. ttkár erre zt kérde 0c: H ftn ftlsággl rokonszenvezne, helyzetén, sorn segíten szeretne, mféle ntézmény.kelné öntí* z elnök dcsekedvé mond, h voln ebben városbn egy olyn, hol : tlemberek egészség s, tsztességes módon 0 eltölthetnek dejöket hol kuglzhtnánk, hl árdozhtnánk, fürödhtnének, rr z n- : menyre zonnl 000 dollárt dn ttkár erre kvette eheek könyvét s zt mond z elnökek: Kérem szíveskedjék z 000 dot* lárt láírn gyáros meglepődve kétdé:..\\t mondott?" Wllms ur nyugodtn smételte szvt: Kérem szíveskedjék z 000 : (árt l.rn, mert m cpen olyn épületet krunk felállítn, hol ftlok tesézt nek, bülárdozhtnk, fürödhetnek, dejöket jó k trben eltöhhetk. gyáros gondolkozott egj percg s lárt checket, de zt Is odjegyez e, hogy oly föltételtel dj meg, h z emtettek z ntézetben meglesznek. )*» ez nem volt elég, felszólították öt, hogy jöjjön velük, vezesse e bráthoz, kögy- tevüket megvlósíthssák. z á megtette, egyk brátj dott s 500 dollárt. bőrgyáros zót nnyr szvén vsel ftlság és z egyesület ügyét, hogy jelenleg fl z egyesület elnöke. wtllhs ur szrttén három hétg trtóz* kmlo városbán 8 ez ltt z láírások ös - szege mát elére 0000 dollárt. előtt elment, bzottság tgjt kegészítették 50- re és megállpodtk bbn, hogy városszerte tlános gyűjtést rendeznek júlus l-lől júlus 5 g es hí júlus Ét*g szükséges összeg össze nem gyűl, felhgynk mnden tovább törekvéssel s eddg gyűjtés s megsemtn sül. Időközben közvélemény mnd jobbn érdeklődött z egyesület ránt, Whms ur júlus l-én vsszjött, 5 0tgból átló bzottságokt lkotott, melyeknek vezető mnd jól smert férfk voltk s ezpk városszerte megkezdették gyöltést Rendsen kélembermen e-\ít. nplpok ngy segítségül'szolgáltk, városbn mndenk tudt, h gy mről rn s/ó bzottságok hetenként Kétszer L:> ü'o>: trtottk, kol z efóötcök? enlés ettek z elért eredményről Ju us 30*ft 2000 dollár volt együtt. Ezt RWetí éjszkán. gyűjtők ludn s lg utí-tk z zgomról s z utolsó np mndem elkövettek, nogy szükséges 3:~>w> -Ijlíár megegvvu. /ok '.:>, kk már dfc vlmt s h vlk dott mát K) do á kérték] egészítse k dományát 25 dollárr. z utolsó np «so 0 órkor gyűltek össze bzottság tgok kkor ktűnt, hogy zol npon 8 0 ezer dollár folyt he. Tehát 90 ugusztus hő l-g sbtbt város okosság dollárt jánlót tel keres lyén fjúság t gyesülel céljr. ugusztus hó közepén érkezet meg jelenh g lrftár, Lnghltn ur z 8 te etés Bltt zután tovább folyt munk. ngy bzottsággl többször gyűlés trtott, központ I zottsg útbgzítás szernt megál pb tt k z rgye?ület lpszbályt lépésekel lettek, hogy z egye*üfct megkpj szbdlm levele z áumtöl felszólították népet, hogy. megjánlott összeget fzessék be z áltlok m< gj K> bnkb. Lssn-lssn lolyt munk előre szbdlm levélért 550 egyén folymoltott jd később bzottságokt neveztek k lkt* mss telek kjelölésére, megvásárlásár és z épület tervének elkeszt'see. Sok dőbe került, míg ttkár meggyőzte ugokt, hogy ne helybel mérnököt, k z egyesület rendszerét nem smén, hnem z egyesülelek áltl lklmzottt bízznk meg 'tervezet elkészítésévé.. zután jött meg egy njéz problém. 30,000 dollárból nem lehetett lelépnem e. olyn épületet, mely vámnk megfelelő ett voln Hosszs tnácskozás lán me állpodtk bbn, htgy mérnök készítsen kel tervezete.z egyk.*0 ezer. másír 50 ezer dolláros legyen, dőn mndkét tervezete áttnulmányozták, elhtározták, hogy nkább kölcsönt vesznek fel s z SÓ ezét dolláros épületet építk fel, 908-fc esztendő végére már z egyesület épülést íundmentom le voltk rkv. ^ ddg s míg z épület elkészült, különféle módon törekedlek z egyesület ránt érdeklődés fentrtní s fokoxnt s z egyesület életet Is mr részben megkezdették telén ervezkedés munkán kvül trtottk kél ngy bnquettet. Ezeken részt vett jhj Jun ember egy-egy dollár belépő díjjl. Ezen összejövetelek lklmávl lpsze kesztők, skolgzgtók, gyárt lsztvselők, ügyvédek! egyház elöljárók zt fejtegetlek, hogy mlyen htás lesz keresztyén fjúság egyesületnek városr, z fjúságr, társdlm - lene, gyár munkásokr és z egyházkr. ttkár pedg z építendő égve-. süe életet festette le hllgtóság előtt 908 tvszán ftlságot testgykorltok végzésére szerveztek. 'Ugynekkor történt, hogy ngyvárosok egyesületenek torntnárj elhtározták, hogy z egyesületnek 7 éven löü tgj newyork polgármester le- : veét gylog továbbtn fogják chcgó polgártnestemek. shtbtl- Eré és Clevelnd \ rosok között feküdvén, útb esett, tehát ftl egyesület s rész Kér dcsőségbőt. fejszölltásr 5 fn jelentkezett. Ezeket Ötkár s egy ktűnően tornázó ftl ügyvéd gy* korolt három l np g, I *:' u - hóbn volt levélvtel. Előtte két héttel kválsztották 7 legjobb futót s esk ezeket tnították. Ügy ntézkedtek, hogy levelel éjjel és nppl legrövdebb utoo vgyék Ntwyorkból Chcgób, z sbübul ftl ngol nért! d (kb. 8 km. esett ) levél érkezésétől mr előre távrtlg értesítették őket s ktűzött dőben mnden ífju mg helyén állott s mhelyt levelet z Eré v fos egyesü ete futárjától z első megkpt, lehető leggyorsbb futássl vtte rá várkozó másodknk es z hrmdknk és gy tovább. Egy-egy fu 3 ngol mérföldet s 30 ngol mérföldet 7-en Két ór ltt szldták be. Később ktű t, hogy z shtbu* lk gyorsság tekntetében legyőzték clevelndk. Természetesen nép mndenül legngyobb érdeklőd ssel kísérte.z egyesület futárokt s lpok mndenről legrészletesebb elentéseket dtk. Vsárnp délutánonként állndón városház dsztenneb. vünsos összejöveteleket trtotlkt mkor szónokok hírneves és kváfő etnberek voltk. Htlms énekkrt s szerveztek e-, összejövetelek Bznvolnánk emelésére, telén Rfl emberek r^zére hbüát (uuhányozó lnfoy tmot lkítottk. z órár áwg tó ftl ember szokott eljárn :\ tnún íny tárgy z J I lesttnenturn krkterc** volfk, Ugyncs! ezen, mnt következő télen ngybzottság összeköttetésbe tépet z ngynevezett ^Lyceum Bureu'-vl. Ez ntézet z Egyesült Állmok legkválóbb poltkust művészet, rót szerződtet dollárért egy* így elő megt ásáért. bzottság kvtte, líogy nemes cél érctekélen.«szervezés t levő egyt sflletnek egy-egy elődásért csk dollárt kellett fzetn. kél télen vszszesen nyolc elődást trtottk, l zek város sz! kzábíq folytk le ór Is skerrel költségek.gy részét z elődás ltt kézrónkézre menő t.m)é"! vló gyűjtéssel fedezték / elődások z egyesület eszmének megfelelők voltk s céljuk z vo, hogy részben népet newíjék, lnrtsák, részben z egyesülete ez áltl ^ mnél jobbn előtérk hozzák, hrdessék s :-".!.<íppen zért, hogy ez uton áz sütetnek brátokt, ókrókát szerezzenek. Folyt, kör.) Á tnítók elkeseredése. Vssztrtják fzetésüket o: dősebb tnítóknk. Egyesek semm fzetést sem kptk. -- Skolsk Referdt állásponttá..\ tnfelügyelőség cáfol. Egy héttel ezelőtt vezető ckkben fogllkoztunk zzl SZ skol poltkávl, melyet.s.'vkí Reíetát*, mgyr nyelven tnügy kormányelődó hvtl fótyll s mely bbn Jetucsosodk k, hogy több, különösen dősebb mgy r özség és felekezet t :né lletményét telj. ser. beszüntette szón ennen, met helybel tnfelügyelőség hbás számfejtése lpján z 893. év előtt s& gáltj :ojkct s!>f ámották és így több lletményt K,:ptk, mnt menny [rt voln nekk. Ebben z Qgyben helybel tnfelügyelőség cáfoltot küldött be hozzánk. mnden á?í ltnk helyt odut:k. h z tárgylgos nél-. l pj n erre bennünkel kényszeríten kellene. t.ntelügyelőség cáfoltát, lletve helyregzítását hngj mtt nem közöljük, mert ez nem cáfolt vgy hely - regztás, hnem polém es pedg olyn polém, ímelyben nem nek vn gz* legyen tehát sjtotörvény lpján lépéseket, bár nekunk tnfelügyelőséggel semm dolgunk sncsen es m tnügy KOrmányelődO hvtl, Sk"sk Referál működését Urltuk, ebhe pedg korlátln jogunk vn. mertez hvtl nylvános közhvtl, melynek ezt tűrne kell.. így pedg Ugy működn, hogy krtkár ne djon okot. Skolsk Referál zokt tntókt, kk nem k ptk semm t/etés es /kt s, kk ngy csláddl hv * K fzetést kpnk ro>r, télen, zzl közhvtlból nem méltó válsszl bocsátott el. hogy menjenek z. skolfentrtóloz, komrom koz<k<» egész tnító testülete város p *ármesteréhez fordult ebben z tlgyben és leérte / lletmény külömbség folyósítását. váró. mely lssnkent munkást sem tudj fzetn, ennek lg tud eleget tenn. gyenesen felháborító dolog, mely z tnítókkl törtért, ezeknek kfzetett» 7<-<» koron fzetés tulélvezmény ellenében 6000 koron járndóságukt trtották. Ht nem égbekáltó gzságtlnság e és en :k elő szbd forduln renctezew közfás vszony >k között? Hát kénytelen ezt eltűrn z tnügy munkás, któ tnfelügyelőség fokozott munkát t-s kötelességtudást követel? Hát nncsen ez ellen jogorvoslt ebben demt krtkus jogállmbn, hogy lyesm ne fodúljon elő es h előfordul, hb zonnl, hlsztást nem tűrve repráltssék? Lehet-e! /,.u-e télvíz dején állm munkát végző munkások ktenn nuk, hogy szükséget szenvedjenek éppen z állm részéről.? Ezek kérdések, melyekre válszoln kell. Ezek kérdések Ott dörömbölnek sk Referál jtján és ott háborognk mgyr társdlom lelksmeretében, mely tóhoz rgszkodk, mert legféltettebb kncset gyermeket kttj ts nevel emberekké. nytott kártyákkl játszunk es nem bu u k semm prgrfus mögé Lzt kérdést nylvánosság elé kellett kőznünk ne gondolj tnfelügyelőség, hogy ezt t ttó k k< e. megírn Ezl nunkt gzán nem várjuk és nem kívánjuk. / k mgunk s, kknek e/ lelksmeret kötelességünk velük, kuttur npszám svl szemben, kknk munkáját tszteljük LS előtte meghjtunk. n vn szó, hogj hely tntóság dősebb tgj nélkülözéseket szenvednek és ezen kkor les segtvé, h rr sort kerít k Re rátus. Hát éppen ezt nem voln sz bd megvárn. kkkel jogséretem IÖI t. tz..ónnl kell orvosoln. Il pedg számítás hbát komrom tnfelügyel követte el tnítók jvár és z m kárár, tnfelügyelőség ennek jóvátétele Ügyében szntén son-n kívül és h kell személyes közben- és utánjárássl s köteles eljárn, nn rt nem elég zt konsttáln, hogy ' elntéződk dolog, de zt s kell vzs-. n h így / dukét csládok hogyn t nek ddg decembe él jnuár hónpokbn. Ezen gens kell segíten és pedg gen sürgősen. Igen célszerű lenne, h ennek közgzgtás egyéb szerve s nyomtékot dnánk ezekkel z ügyekkel közg, bzottságok s fogllkozhtnánk, De mnden körülmények között kötelessége Tnítók Egyesülelének e kérdés megtárgylás, melynek össze kellene ülne melőbb, hogy ezt megvtss. tnítóktól lelksmeretes munkát és komoly kütelességtudást esk ugy lehet várn, h nyg gondok nem gyötrk, de h zok láb s, /t gyermekenk smylk és jogcímet nekünk rr, hogy l lkozzunk -s ketnény bíráltokt mondjunk j», közgzgtásról, mely lyesmket elöforduln enged, melynek előforduln és lehető leggyorsbbn jóvá nem tevődne nem s voln szbd.

4 . Kmrvor.t old!. Közönség /\ru'kttkn köréből. poftzsák. \ ctük lább lorokl: Komárom Lopok lek Szerkesztőségének Komárom. K o m á r o m Lpok 920 december I- m e g j e l e n t k számábn B< : ss K ín,. nekctlen p p z s á k cmü ckkében következtetéem szernt engem vádol zzl, hogy. u n k á s L p n k ró' s -.ke dtt ell ne n rtú zon s z o l g á l t t t m. z gzság érdekében k kell j e l e n t e n e m, hogy ckkíró ezen vádj mnden lpot nélkülöz é s vlóságnk meg nem felel. Teljes é l e t e m b e n távol á ü t t ő l e m :./ l ltomos áskálódás, m t c k k í r ó, mndenk! m gáról télve meg rólm feltételez. Rossz j á ráfog.»s c k k!! SÍ \$ 9 hogy háború ltt legeln küldtem hdlsztér kftnyórgóket, bog] forrdlom U má 3 zben csomgoltm és Érsekújvárbn k sután j r t n gz csk.z, bogj forrdlom után bedtm nyugdíjzás ránt k< \ nyernél, dez k k o r főspán és lspán méltányolv z egész k ö z s é g e m áltl megbecsül 23 éves In les ég ben és becsületben eltöltötl jegyző működésem, vsszvontták zt velem z egéí Kmocs községből egyedül e l l e n e m áskk dő ckkíró pedg zzl K e l l k z kkor főspán, hogy őt egyszerűen nem fogdt. De ugyn on el bánásbn részest öl sját községének népe s, mert házró-ház hordott í v e n csknem z e g é s z flu lkosság z! rt lá, hogy n k á b b más htre tét át. mntsem ckk > sze mélyéhez kötöd fzetésemeléshez hoz ( á r u l j o n. I z e k b ő l nylvánvló, hogy melykünket becsül meg községünk népe Inkább és melykünktől vák meg s ívesebben? Hálásn köszönve meg lek Szerkesztő u r n á k c k k e m közzétételét, mrdtm gz tsz tetettel : CsoptovltS Kn.! HÍREK Lpuk Hrdetések K o m á r o m Lpok K r á c s o n y és Ú j é v s z á m részére, Ezúton felkérjük h r d e t n s z á n d é k o z ó t, h o g y k á c s o n y ujév hrdetéseket lpunk delmére vló bn tekntettel d e j e k o r á n djk korlátolt terje kdóhvtlunk le. B r c í Bzbé emlékünnep. S z á z é..* mull nnk, hogy vrft remete, Bőt S z b ó Dávd ngynevű klsszká költő örök álomr n jtott fejé es nemes lelke porsátorából el költözött <z fl urához. L.t z évfordulót (ok Egyesület és. főgmnázum rodlm ünneppel ül meg. z t j u s g k ö r é b e n költő verseny vpltj melyben B ó t - S z b ó emékeze lének áldoztk, és legskerültebb ódát, szer z ő j e Végh Oéz fogj elszvln /, ünnep prológusként. Hár< m skerül pályművel szntén felolvsnk vsárnp ünnepélyen, melyen eb lp Gyul I mertet Bárót- S z b ó életét Gosztony Nándor főgmnázum rod lomtnár, Czuczo önképző kot- vezetője és I k!-. tel tr költő r o d l m jelen tőségét mélttj. okos Kálmán ngyszerű re mumml rendelkező rct lelkész BtótSzbó verseből olvs t. l és Ruscher László, zongor játékávl oly rzép skert rtott emrégben lezjlott hngversenyen, BrótSzbó korából vló rég mgyr zenedrbokt d c'"* vonzó es érdekes müsoru Irodlm ünnep vsárnp délután 6 órkor k e z d ő d k, belépő díj K Jók E g y e s ü l t tgjnk, nem tgoknk pedg 5 K Dákjegy 2 K C o p:: Lengyel Bél dunszerd hely járá bírósághoz beosztott (árásbról z gzságügy mnszter táblbírónk nevezte k Lengyel továbbr s megmrd eddg beosz tásábn. Uj Sper Egylet. Gután Gút Spott Egylet ennen sport egylet lkult. Ház Dnepély komárom Z s d ó L-.*..'.ye..:vesu^í \r<<,n:\p d u. t> -'[.tko h t k ő z s t g ngytermében változtos műsorrl h á z ünnepélyt u r. d e z. ct'v ír.tnt v á o s s z e r t e n g y z érdeklődés müso következő: I. Wel H: Ilus : R lg, szvlj P ' er Bby. 2»oos zn é n e k l : z Énekkr. 3«Gnnep b e s z é d, trtj dr Nemes lbert.. S r s é : Zgener\ - : g n ílsz Kertész P h. 5 T t : Egysze v o l t... szvlj Kádá Ilus 6. ' Httkv" énekl, z Énekl r. Uj ke Btetl rspéres Spos ntl, udvrd plébánost kerület esperessé nevezte k fölöttes htóság. z érdem >eu dus plébános hosszú Ideg működött, m n t tnttóképzőnlézet t n á r Esztergombn. Sok érdemet szerzett tnítás é s áltlábn gyermeknevelés terén, ügy gyermekvédő lpot Is szerkesztett, m e l y z o kez között vrágzó, olvsott lpj lett szülőknek és tnítóságnk. T ö b b fjúság egyesületnek, így z esztergom kth. Legény egyletnek s oddó támogtój, lelkes párt fogój volt Udvrdon eddg eltöltő)! plébános* ságándk deje ltt áldáfos működésé rész 920. december fl Kzldénk munkdók munl k után megterhel rendelkezésének r e v í z ó j t e h ó 5-én trtót! válsztmány üléséből rt fel pozsony t e l j h t l m ú mnsztérumhoz Komárom Kereskedők Testülete. felírt ezévre koronás járulékok l ó l f e l m e n t é s t kér munkdók számár, jövőre pedg törvé nyes rendelkezés revízójávl oly ntézkedéseke! kérelmez, hogy z lklmzottk részére szük séges gbon mennységnek közvetlen beszerc s gy z lklmzottknk l s z t é leendő ellátásár lehetőség bzosttssék. Közöljük fel rjeszletl keretemnek k ö v e t k e z ő ndokolását: csk hely s z e m p o n t o k b ó l k í v á n j u k z e teherrel s f o k o z o t t gyonterhelésünkre Ngyméltóságod m-gs fgyelmét rárányuln, m csk mgunk sebet tál uk f e l, melyek Igás már előzőleg s rr n d í t o t t, hogj ku< letet kérjünk z összeroskdás fenyeget veszedelme ellen. Htárszél városbn élünk, z uj országhtár, Dun á l e l v á g v nem e k városunknk j o b b prton képült, g) r ell U II részétől, de lq só ptt n meg n y í l t beszerzés forrásnktól, ngyrányú vevő közönségünktől és forglm eszközenktől. Nncs város keresetre utl! osztályból s e n k, k ez összeköttetés rég szálnk elvágását knos n nem snylené. z pr é s kereskedelem png, sőt fellrtózsttlnul hnytlk. Ennek htás szporítj munknélkülek táborát nyomor jjszvát meghllj htóság s társ dlm pkcóvl gyekezk s e g í t e n, de z ü z l e t :... k«t(:t"ch:..íy. vgy-n-< e'etekíelene I. e. tkrékbetétetől s elzárt közönségünk pénzhány megbénítják legjobb szándékot, leg gyobb buzgóságot. megéllelésl prob lemtkussá levő szédületes drág tág mellett legközelebb r felemelt város pótdók, kényszerkölcsön, soh n e m látott kíméletlen séggel működésbe hozott J ó p r é s, mely csk hrmdosztályú kereset dók k v e t é s e céljá ból tökét s megtámdó dólpjvsltávl s reménytelenség kétségbeesésével tesz zkl tott! jelen! s rjzolj meg legsötétebb s z í p é k k e l jövedelem, bdnyereség, vgyondézsn és vgyonértékemelkedés dóvl még súlyos bodó közeljövőt, l y rdeg v l ó s á g n k megfe lelő vonásokkl ecsetel h e l y z e t ü n k b e n m u n k d ó k r rótt lsztjárulék vselésére képtelen nek kell mg un Itt kjelentenünk. (l pénzügygzgtásból. jdák István p. g z g t ó ho<>/ebb deg trtó sz bdságr utzk s szbdságát Eperjesen fogj eltölten. Chuny! plébános. mnt gz, ősznte Cljenzés. Schwrz Bernát é s Grünht% részvéltel h l j u k, s ú l y o s c s p á s látogtt meg EU jegyesek. (nden külön értesítés helyett komáromszemere r. kth. híveket, ü r e g, hű Gyász. Ősznte részvéttel vettük szo séges lelkpásztoruk. dmovch Imre r. kth m o r ú h r t, mely szernt Qsztl Oéz nyuglm plébános, rny ms és áldozópp, kt mndeuld zott lelekkönyvvesetö, november 30 á n. életének szeretett, tsztet é s b e c s ü l t, 78 é v e s korábn 7 - k é v é b e n hosszs szenvedés után Pozsony elhunyt. Hláláról z esperes kerület z lább bn elhunyt. megboldogultt, k néh Qsztl g y. - / e * e t n é s *'dt k : J á n o s v o l t helybel község skol lntó t zudvrd-esperesketület ppság rok volt, k o m o n szármzás fogv szoros s ' g é s hozzátrtozók nevében te bántos szívvel, k p o c s fűzte városunkhoz B hvtlos dását s de tdenhtón k bölcs ntézkedésében ke hetvenes években z tl törvényszéknél resztény l é l e k k e l megnyugodv tudtj, hogy kezdte. Később Glántár, mjd Dnszerd d movch Imre komáromszenere píebám>s, helyre k c ü t es 80-ben pozsony telek rrtymsés áldozópn, életének 78 k, plébánosk ö n y v h vtl vezetője tett, mely állásábn 2 ságánk 2 k é v é b e n f. év november hó 28 án évet töltött, Pártln lelksmeretességfl m u n est fél 6 ó r k o r hlott szentségek smétel k á s s á g á v á! nemcsk jogkereső k ö z ö n s é g n e k, t Ivétele után z gzk csendes hlálávl jobb de felettes htóságnk Is teljes elsmerésé létre szenderült. T e m e t é s e f. év december hó ben mostoh, h á b o u s k< : ü : m t. y \ k g á t o l kérdemelte ugy, h o g y n y u g d í j z t t á s lkl l-én délelőtt o órkor trtndó gyászmse lk. De ezen rövd dő ltt s bebzonyított, mávl koronás rny érdemkereszttel t ü n után komáromszenere temetőben fog fel hogy hívenek megértő tyj, buzgó lelk tették k Érdemes földnk elhunytál szerető támdás boldog reményében megtörténn. Ko pásztor tud l e n n. Kerület esperessé történt htvesén sz. Stencznger T e r é z á n és két leányán romszemere, 920. novembf. "». d j U r m knevezése hívenek és vlmennyünknek osz kívül kterjedt rokonság gyászolj s hlálánk örök nyugodlm n e k é s z örök vlágosság ttln örömére llá és szívesen hsználjuk h r c Komárombn s mély részvétel kellet fényeskedjék n e k! z elhunyt rtk népszerűfel z lklmt, hogy közbecsűtésben álló ngyszámú Ismerősök körében. ségü plébános keporsóját szoktln szeretettel uj esperes-plébánost szeretettel üdvözöljük es I g z g t ó Hlsztás. n értesülünk, vették körül hve és környék ppság. működésére z ég tovább áldását kérjük. ezőgzdák Szövetkezetére! lemondás folyt megüresedett gzgtó állásr löbb pályázt Hollnd tulpán é más vrággumókt eldó bátorok. U n o m szob buto közöl Qesztet Árpádot, vdék tkrékpénztár Berghoffer J á r o s mgkereskedés* szállít Pozsot y. (egy ebédlő é s bét h l ó ) t o v á b b á konyhbe áruosztály gls tsztvselőjét válsztott meg Vásártér 3. rjrgy k kívántr. rendezés es más háztrtás ckkek eldók. egyhngúlg. z uj g z g t ó méltó utód lesz Rózsvölgy krácsony lbum b ú t o r o k modern kvtelűek és jó krbn vnnk z eltávozó S z é k e l y ntl gzgtónk, knek évre. Kphtó Spltzer Sándor könyvkereskedék o m á r o m, Dun r k p r t 5 8, köleshántoló távozását őszntén sjnáljuk. sében. l 5 hc mellett, szövetkezet házbn. fl - Pdlók Útoláséné él fulruvuh HsUUásánál még Icyjobb sínsppmm sem tesz j o b b s z o l g á l t o t mnt * áchcht-omnol. Omtnoltsztt mnden f.- és lérgyöt, rtérvényfpot, bádog* é l zonunrrdrny, evőeszközt sb. O m n o l e r ő s e n b e p s k t o t l k e s é k t f s t l á s á r s / o l g á l. j<> tlán uf Hr trtttzh tvhé OmnoL,

5 920. de< ember I * Komán m LcllO* 5. 0»H' Cnlóv^é5. Csllóköz tgyesületc t ev n o v e m b e r h ó 30-án Tnítók ttdezokés j d á ^ ^ sportksd^cldkkcl Kbré-es Komárom Footb/llClub trtott j tudtjuk, hogy «vlághírű Koron védjegyű t év decembet hó I I én, Dózs^féle. V g d ó " 3 k k ö z g y ű l é s é t D u n s z e r d h e l y e n. z e g v e s í t (Kronengewehe) fegj /ereknek képvseletét ngytermében játékos bleset e l l e m bztosítás lel t - o k úgyszólván teljes szármt vettek Sslovenstkó területére Suhvuky Bél pusk* lpj j v á n lánccl egybekötött kbre hogy I rjezést d j n k nnk ne n -s műves Pozsony vette át, - ezeké eredet g v á r estély rend»z. Kezdete fél s őrkor Belépő rekvésnek, melyet z egyesölet mg elé árbn má s állíthtj Ezeké kívül v n rk dfl ctádjegy S személyre 25 K, szemétyfegy : közgyűlés Bráth ndrás egyesület tárán é s zonnl szállítht belg, néuet é l 0 K. Felülfzetések köszönettel fogdltnk ök nytott meg. egnytó beszédében meglertch gyártmányú sörétes fegyvereket, smétlő Kőu^ 'u fuc műsoron szerepelnek ' zetl z egy< sülét h tlottjlról, kknek Sch ^nuer-fegyv íreké távcsővel és nélkül, Iv *. fe (z. konfet klás mellett frgely bc tyt fájó írzéseket es ősznte részv I f o r g ó é s smétlő psztolyokt, töltények és töl Horváth E nn, Lehrdl Unk, STmon h - tett fel lgokb m E k rnml h zt tényhüvelyek, gy összes vd szt felsze lslft, Scbefche Kroln és Ntál, ckermt közgyűlés tudomásár, hogy tvsz közgyű reléseket. T o v á b b, felhvjuk vdászt és lö S l. v l I í l \\ SSl l [Cl m lés ót krtárs érkezet meg orosz hdfogv é s z e t sportkedvelőknek fgyelmét z tt n e v e Uuság szg un zártkörű. meghívó kívántr ságból, kket meleg krtárs szeretettel ttdvözett 837, ót feoáló c é g r e, hogy puskmüves elömuttnd körükben tgok lelkes tetszés nytvántá- ' műhelyé újból megtmgyobbttott* ftön helyrt uereknel hídról. vercknye h Inál I kísérve Után I ú ílvsl lerj detmes el- végeket rendezett be modern gépekkel n fegy jelentését z egyesület érdekében végzet! verek etddltttdsdr szóvl bármlyen kvtelű átszállássl bonyolítják le forglmt. Hnd» :. d Igoznk zon, így z átszállást megmunkájáról. legutóbb közgyűlés jegyző- e szkmáb trtozó fegyverek készítését, tl lelfl utcsnálássl tűrhetővé tegyék z áll, él Csb h ly egyesület főj,. - : ktását es jvítását szkszerűen és g y o m n n potok mrs jvultk B mull n»p»k'oz k é p e s t. vt h l, mely után rátértek t rgy* >zt j téz el. n értesülünk, deglenesen t < hdt hozzá több pontjr, frsönek Htvty Q h rgye- Hdólárgglások. I l. oszt. kereset r e n d b e, h >^»v J Z O : I. v n t o k rendesen tóhh sfllet tg olvst fel mgyr tnnyelvű I lárgy ísál c hó > én kezdtt meg z d ó lekedhessetck, h ez zonbn hmrosn n e m skolák r é s z é r e kídofl ( I I. I f. osztályú) k v e t ő bzottság városház egyk földsznt skerül, tkko egy g y l ^»> h : t : t é p t» v.'k népskol) olvsókönyv smertetéséről megrl helységében. lárgylá tkl városszerte ngy z utzás to«ább s átszállássl történk. Vs nulmáryát Pedgóg szksmenettel össze zglom é s felzúdulás előzte m e g. melyet hrdl tvskzl okvetlenül kpunk, í g y Szól tol! értékes tnulmányát z elnök j/sttár közszemlére ktett kereset döjsvsltók köz z f m ketók. könyv dcséretben részesítették rcefl tudomásr jutás vert fel, z elődó tsztvselő I I r u mxmáls ár» tnnsztertná, rs tnítónő egyesület könyvtáros jelentest á t j jvsltb hztoü dólp mgsság rendelete szernt belföld rum leglább ').>>, könyvtár állpotáról. Rksány Gzell vlósággl rémületbe ejtette z érdekelteket, ngybt lterje 2\)() K, kcsnyben K l írónő egyesület pénztáros jelenten tett k k keresetükből megéln és csládjkt»s 6 0»-05 2 K. Pálnk 29»'* k ngybn 0^75 t vételek es kg sokról. Kosztották j ó á - eltrtn krják mellett, hogy nebé üzlet K. kcsnyben K. gyoltegyesület j pszbáryókt z n d í t v * v s z o n y o k h o z mert dót ozásokn k s eleget O s á r t u d á»ás Komárombn, *. ok során több közérdekű felszóllás történt, k v n n k te n Bzlomml teknt m n d e n k évben következő rendben fognk trttn gül felolvsttt z elnök z k k o r érkezett z d ó k v e t ő b z o t t s á g működése e l \ mely z országos u. o- és k b k o d ó vásárok J. t y á f írelet, melyd Bdcenéc Dánel tnfelügyelő d ó z > p gár tg s ú l y o s h e l y z e t é n e k Is neretében hetében állt- étskrkodó vásá február -é löt ez egyesület elnökének címére. Üdv /- megértő jóndulttl fogj kncstár érdekenek 2 F ü l ö p Jkb hetében állt- - krkodó vá* m e g ó v á s mellett közönség kíméletet prncsoló, t küldte közgyűlésnek s egyben hvt»r mju 2 á s.* Pé er-pál he *\ áül- e s l >zv hvtl elfoglltságárt tudtt távolm-" ndokolt pnsz orvoslásávl földtát t e l j e k : tlro \ v <N ír ju u 7 é. k k stébe t : I s ínk öfcáí s Fel olvsttott tnfelügye ó j s í t e n. á l l t és krkodj vásár uguszu 6 á s. 5. zon része ís, mely legújbb ntézke G» c n e n! kszbzosáf Schn : Vktor, l :renc hetében állt- é í krkodó v s á l ok dések trtlmzz tnt Fzetésekre vontszemere föld rtokos tejhordó kocssát nov. 9 T I 6 -\: Irá? hetében állt- és krkodd - lg. trtlms és tnulságos közgyűlés hó 29-én, hétfő korhjolbn Perbete-szen! vásár no n ^er 23 án h enkvül mnden hév geztevel jel^nvqtk társs c»édre gyűltek klós átlonásr mstet nsgj uto^átlótámd ten hétfőn h e t v á s á r. e V > szálló ét er nében. m e g. z egy: tvs mód >u t ü z e l kért t Forglollozás.. b g / g o. I! 'd^ottü^n^öjó'^efc lefjfs értékesítése* sk h r o m m e g e b b e n pllntbn lovk { s z l o v á k életbztosító ntézet r. t. Prág m - e h ugrott és. n o n u megvn" káltássl e l -. *jelent,! g y vereknyc híd leégése mtt ^terun z. rendelete értelmében kpu gyeplőket. kocss z o u b j t, k \\c<- P ízt m -ku - m von l m nu tl \ átszáüáíísl > ' n v o l ó d < le Ezen okból 3 sz. engedélyt kpott rr. bog) c c h z'ovák állnjelenlétét ebben kínos, re*«ényte!eh helyzet vont 3 2 f helyett 6 ó n 0 perckor ndul Po polgárok összeírásr bejelentett htdk Vcs* ben ís meg u I t r. m, hrteen lovk K ö z é zsonyból. \ több vontok forglm megmrd kötvénye átvegye, h zzl szlovák éebz- vágót é s ngy nehezen skerűt fjgtot és régnek. >s ó ntézem l Jtö ott élet bztos s d jánk gy tlán z életé s megmentene. z utón üzlouen^kó erd3s?je. ^ ' egy része lesz kfzetve z ntézet npokb* álókus több helyen megsérül kocss támdót összesen, hektrny erdő vn. Ebb, t >tt meg szlovenszkó f kg zgtós gát Bt \- reggel szürkületben föl U I ísmerüstte. lölgyerdő hektár, lombos erdő tslvábn (Védcő! p u 9 / hdk l > nyomozás természetesen meg dur* - e d J g k szlovák éleíbz'ostó ntézetnél rövd semm ered n tonye e.s te. es "rd t") ) ' ) h r. eg lg fq lejártú életbztosítás kövétyre vló átvált* *S z í n Szet. nt m l r ezl Ik, P»lgár erdőségek Uptó és Z ó l y o m negyébe vnnk ttás esetén h lklesí telj > árfolym- Károly vot pozsony szntá ult 6-8 btre íthol z ejész. t f\ *:\ IV) s z z l é k e r d s í g mt érvényesül. bemuttott táblázt szer n» *+ + \ D H (óen lok z erdő < í» n Szépe és f ró 300 K névértékű hd ' c m kötvényért és ez» T U r * < lu í, y - n megyékben > legkevesebb erdő K'«nár>,r K kés pénzért d z ntézet egy 2500 ben felál totl s z í n p d o n elődásokt t r t s o n. és Psoy vármegyékben v, hol ÍZ ö s s t tezerötszáz) koronáról szóló élebztos t >\:V.j^ ' v. t : r. t) ) tg I >. d.l * é s leremek l > 5 20 SSáSSék toszl v é n y t, m e l y e é r é s eseté., 5 é v múlv, sját zenekrrl s rendelkezk, m ktkás n.'m érée sn^tkások H3«?ku bztosítottnk c l ' b b elhlá zá esetén pedg v ^es dőkben színészek d s z á solás suljfos Szerződése. legfelsőbb közgzgtás b r ó s t g m esedékes z tooo K készpnz 3"»o gonbot k é p e z. Hogy m g y r s z í n t á r s u l t Ott e v döntés hozott bbn tekntetben, l>^y mt és kmrás kmtvl egyfltl 5 év trtózkodás leh t ő v é vátjo s ezzel míg egy Srobár és DHr volt letjht n rnnzerek u. 555 K I (sz k es Így dkölcsön részt mgyr kultúr oltárán ádjzzok, más á'ttl kdott kolektv szerződés htállyl br-e, 5 K - v l. vgys v ' - folymon érté részt mgyr sztészek megélhetését s lehe vgy s.-.n. KK>ndottS e g t - ' ^ - ) o r ó - t g, b zpenzbso :»- f I zetéí e z nté- tővé legyek, felhívták Rmszombt ltes m h j g y teljhtlmú m lszt : Utl t mátvos í I ítés hl s s enged - > / gyr közöns^jét, h o g y m e g t e l e l ő bér mellett kollektív szerződések ne^u egyebek m l í r y - Ctdd táruk Egj I r, cs bocsásson elegend szobát színészek r e n d e l e /ek. ttsüás * metyek senkt se n köteldzák. hál zob bútor, 2 ebed 5 sztl, egysz kezésre. é> c^3^ N érdekeltek t e t s z é s t ó fgg, hogy gdvány, í r ó s z t l, 7 kros s z é k. egy hínt S^erercsétensegck. Szcnásl Ljos z* betrtn k r j k-e, v ^ v sem < egy függő sárf r lámp, fgv ngy mg u t á gzdodó eves j uscl nevű f t *y w,... r K - I *. gór, szőnyegek^ egy márványul >zsdó tükörrel, p á s z t o r g y e r e k kcslt mgává m e z ő r e, S" ' t, f HjtHtft* n f t t.u ^r... - rln z tmánc zot ílsttel, I b k y n é n j k s nu p s z t o. gye** *** gyújtott konyh b ú t o r jutányosán eldók K tűzben nnyr összeégett, hogy sebebe -m. Dnnrkprt 58. szövetkezet házbn, b e e h ü P - e r Gyut színén g u u g z d á l k o d ó leshántoló meílett leesett koc^ >áro. : :. melyet szerencsétlen ember osszerugdbák. kocs K é r e ek p d g nykát é mellksát törték ö s s z e. Állp >t veszélyes. Köszönet nylvánítás. bopás. llel w Rudolf vsuts d u n ndzoknll K k felejtbeletlen drá^'^, jó hlottunkufc, kístlud lkostól hét hdt lop <. ő g e r ptony csendőrségnek másnp K e d d e n m á r Pubr J á n o n é skerűt. ^ : knyomozn kel d u n k s F é l x cncu fludl cg. «z o n y szetpétyében,. dm z folyó ó ^ - á n végbement t e m e t é s é n B U D P E S T, V I I, R á k ó c z - u t 60. orgzdát s knyosták. megje tek, vg. r. rt,> r r (Sját k á z á b n ) ( de cokorkmpánj Cse írszágbu vétükoek bármly módon fejezettedz de kmpánybn 55.V>J00 mm. fel?r és ^ Ö S 'F*'k#S«^6f^p*k, kghnotk, ezúton fejezzük k hálás k ö s z ö - t n..^9 r.jry.t e*» «bfn 60KXJU m m. nyers ckvot, Szlovenssfcóbn nj tünket. H r t t ü O k, r»vok. tárogtók, u- t*kál w l\(w mm. te-r cukro e:.éz.:< előállítn. réfutó«. Kt^rfk c m b l m o k, sí Komárom^ 920 d c. 0. htóg á. srcqyrdldwh vtóéó 592. k ( B f? f J % NYILTTER. K. sr. bgszhyü ES TESTVÉRE :!,k ^kr", k [ g O l á k. B*K* ^. - Hhér nrtű üálttátolrtl Í«>..bln*S»^k. F é l x Ferenc zdmu cseh szlovák törvény mgyor ford'tjsbn megjelent Spfzet Sándor konyvke * kedésében. Ám 6 koron. Puhr J á n o s

6 r Sttt I L ìtààk Komá t. O dt!. dfecí Uber UNION SZPPNGYÁR KORO. mely ktűnően hb/k és lsll Oroszlán" szppnt,»3 legjobb n y e r s n y g o k b ó l mndenül t Táncestély lesz S ü t ő - ü z l e t J egészségének megóvásár Klpos-utc 3* este 8 órkor, vége 2 ón Belépléj temélyjegy 5 K, csládjegy 8 K Kezdete 5 Z ín ü házb n ' H o s e n ÍIHUH UKIWIUU újonnn éptetl két kemencés?ursr mríflüy KomfRom fíjnflb-u. Dn kenyérsütődét 3. élesítettem. vágó n :: kál modem ízléses kvtelben. «- Győr Komárom Esztergom vármegye udvrd j á r á s b n Ógylt székhellyel meg- I t Deák József. elköltözködés Pályázt csecsemő (! Qyártj: Sütés (vsár Fél éves süldők és hss kocák DurfnyosfRBnnKÉSZII. 'resedett Dn Kereskedelm R - T. mtt C l C P. skolábn Székely áténál., BnzD-benzlkeveréket K uîucl m EonáR-kőDnyozt K 6 0 áb helyt B r t í s l v - N o v é - é s í o állomás szállít, z o n n l Részvénytársság Brlv, (hzy). póg KóoljfROülópr HOLLNDI TULIPÁN ÉS ÁS VIRÁGGUÓKT s BERGHOFFER J Á N O S I K ER E SK EDESK S/. I.I.IT POZSONY, 39 Erre z állásr ezennel nylvános pályá ztot Hrdetek. kérvények, melyekel lletőség bzonyít». myl, keresztlevéllel, cslád értesítővel, orvos bzonyítvánnyl, e d d g l k l m z á s r es végzett t n u l m á n y o k r, esetleg utmester be komárno zsupán h rttb z lletmények z állm utmeslerek ré szére megállpított s z b á l y o k szernt f o g n k *r. V ^. e g p t t ' r es p e d g : z állm ltsztek l p : s z e t é s e. hely pótlék, d r á g s á g pótlék csládtfgok szernt K c h v o n k é n t é s sfzve Sásg g y o r s s e g é l y, mely c s l á d t g o k v:érnt hvonként K c tesz k. E z r e z álláss) természetben lletmény (fütermés) é s uíátlány s jár. teljesített k ton szolgált z lpfzetés megállpításánál t ^ ' e g fgyelembe vétetk. K o m á r n o, I o november é n. H v t l o s rk : c ITZ REZSŐ Clődások kezdele ", 7 ft 79 órkor. S:o»t>lûfc * Ttr tp de*.ru»b#( ho én él 8-«GYŰLÖLET ELY ÖL. fltfk Kedden «'ír ^» s í e r d é n * 3»"' felvonásbn. deren ber bő -én k. ét 3 - é n tn.ácé krul HI " * t ''. ' u t t * S o, 68., 3., /! 7. koron khls: b e v á l t á s helye (mgán kórház) Dr. Selye Hugó Komárom, Deák Ferenc-utc 3. sc. Gypjúszövetek Bársonyok Flncllek K 75 mtrje K 6 5 ntre K 9 mtrje cr Svájc opálok é s etmnok, válogtott mntákbn K 29 mtrje Vlód lenvásznk 88 c m. sz. K 35 mtrje Különféle mosókelmék K 2 mtrje Felvesz sebészetu szülészet ts r?7 Komárom Rktár-Szövetkeze. Különlegességek. 3 mttár. D t t «t ON t s m O n.kr. Prvát klnk T o. novem kezdcdô Rendeléshez levelezőlp elejrcudó c C nyerhet 7-én Idegen pénzek l e g j o b b c o ber Budpest, V I., n d r á s s y - u t 60. H&ZNÀL.JON. ERT NINCSEN JOBB VILÁGON polló mozgósznház Komárom, Dun-rkp t. f^nntál BENKŐ BNK R. - l. C E E T.S J klvácutr.!\o»p»-ktüst k«vántr ngyen F o l k m n s. k. Dr. Á r j e g y z é k 3. tsztálysorsjátékon, vgy Rendelje meg zonnl z lnt k v á l s z t o t t orsjeuyeket: nden m á s o d k sorsjegy n y e r! tánnyl kell felszereln 920. c\ decemher cdrdók VÁSÁRTÉR Egy j]jjq ^zsg letételére é s pályázó n y e l v s m e r e t e r e vont K«-z<"> bzonyítványokkl, végre esetét Í estett k t o n szolgáltot gzoló bzonyít* 29»xg cunhudl np kvételével) mndennp reggel 7-től dél 2 órág. 0 c szkmáb legjobb INDENÜTT KPHTÓ Kérem m. t. közönség szíves párt g s - Kváló tsztelettel Vált mnden kdós. Csecsemők m e g n y t á s! Vn szerencsém Komárom város mélyen tsztel k b / o n s é g ó v c In* dtn, hogy Vgdó" ngytermében f o l y ó h ó 2-én, v s á r n p. v n gyártv és rendkívül Kphtó lundemt. o Rktáron : Plckozott 7 kác és vrágmez dvtáruház Irtl-Pum, Líhckp k f.-ként 2 2 K árhmm. no. U l t n 3 H2 Üres plckok vsszvétetnek.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek.

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek. Hódmezővásárhely, J9J4 Jnuár 9. péntek. X. évfolym ő. szám. r 4 Mér. VÁSÁRHELYI Független SzerfcesJrtöség s kdóhvtl Kossuth-tér. Telefon t 87, E jye» mm r 2 fllér, vsárnp és pc npokon 4 fllér. Gyerünk

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben