OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok"

Átírás

1 OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást készítô Ügyfelekre Az Ügyfél létét igazoló okmányok (fénymásolat becsatolása az eredeti bemutatása mellett) Alábbi dokumentumok benyú jtása abban az esetben szükséges, ha azok a banknál nem állnak rendelkezésre, vagy az elôzô hitelkérelem benyújtása óta azok tartalmában változás történt. (Elektronikus aláírással hitelesített dokumentumok elektronikus benyújtására is lehetôség van, részletes információk és feltételek a oldalon.) III.1. Gazdasági társaság esetén (Bt., Kkt., Ec., Kfc., Kft., Zrt., Nyrt., Szövetkezet, Egyesülés) Alapító okirat vagy alapszabály, vagy utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzôdés III. A nyilvántartásba vétel okmánya (cégbírósági határozat) Hiteles aláírási címpéldány A hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi keltezésû, közhiteles cégkivonat III.2. Egyéni vállalkozó esetén Vállalkozói igazolvány vagy egyéb a vállalkozói tevékenység végzését lehetôvé tevô okirat IV. Az Ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok (egy lezárt teljes év pénzügyi kimutatásai) Alábbi dokumentumok benyújtása abban az esetben szükséges, ha azok a banknál nem állnak rendelkezésre, vagy az elôzô hitelkérelem benyújtása óta azok tartalmában változás történt. A hiteligénylô beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége függvényében az alábbi dokumentumokat köteles mellékelni, illetve a *-gal jelölt esetekben a bank kérésére bemutatni. A II. félévben benyújtott hitelkérelmek esetén az ügyfél a féls zárásokat tartalmazó dokumentumokat is köteles benyújtani (tárgyféls beszámoló, egyszerûsített beszámoló, egyszerûsített mérleg- és eredménylevezetés, félévkor lezárt naplófôkönyv, pénztárkönyv, analitikus nyilvántartás). IV.1. Számviteli, gazdálkodási dokumentumok (amennyiben az ügyfélnek eddig az OTP Bankkal nem volt hitelkapcsolata, az ügyfél cégszerû aláírása mellett a könyvelô aláírásának is szerepelnie kell a benyújtott pénzügyi beszámolón): A számviteli törvény hatálya alá tartozó, kettôs könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozások esetén a hitelkérelem benyújtását megelôzô egy lezárt év adatait tartalmazó s beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítô mellékletek, üzleti jelentés) vagy egyszerûsített s beszámoló (ha van könyvvizsgálója, akkor auditált formában), (mérleget alátámasztó, illetve tárgynegyedévi fôkönyvi kivonat) Az SZJA szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók, ôstermelôk, kistermelôk esetében a kérelem benyújtását megelôzô két lezárt év SZJA bevallása, egyszerûsített mérlege, mérleget alátámasztó naplófôkönyvek, pénztárkönyvek 1

2 IV. Az EVA hatálya alá tartozó vállalkozások (Kkt, Bt) és egyéni vállalkozók esetében a hitelkérelem benyújtását megelôzô két lezárt évre vonatkozó EVA bevallás és a kapcsolódó analitikus bevételi nyilvántartások Egyéb szervezetek (224/2000. (XII.19.) Kormány Rendelet) esetében számviteli törvénnyel összhangban az utolsó két lezárt évre vonatkozó beszámoló IV.2. Hitelkérelem benyújtását megelôzô két év adóbevallása V. VI. VII. A Hitelkérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi együttes NAV igazolás köztartozásokról, valamint Nyilatkozat a helyi adókról Vállalkozás részére, illetve Egyéni vállalkozó, mezôgazdasági ôstermelô részére. Amennyiben az óvadékot nyújtó magánszemély, az igazolás és a nyilatkozatok benyújtása nem szükséges. Amennyiben a társasági szerzôdés/alapszabály azt rögzíti, taggyûlési határozat a Hitel felvételérôl Óvadéki fedezethez kapcsolódó dokumentumok VIII. Óvadékot nyújtó magánszemély, illetve vállalkozás nyilatkozata Ingatlanfedezethez kapcsolódó dokumentumok Az ingatlannak a hitelkérelem beadását megelôzô 30. napnál nem régebbi tulajdoni lapja IX. Biztosítási szerzôdés az ingatlanra (másolat csatolása, ha az ingatlan már biztosítva van) Ingatlanra vonatkozó adatlap Ingatlan érték-megállapításhoz szükséges dokumentumok (az érték-megállapítást végzô személynek átadandó dokumentumok) X. XI. Zálogkötelezett/óvadékot nyújtó nyilatkozata a Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt adatok lekérdezésérôl Teljes körû bankinformáció a más hitelintézettôl (számlaforgalmi adatok, sorbanállások, hitelszerzôdés típusa, száma, kelte, összege, lejárata, fedezete, jelenleg fennálló tôke- és kamattartozás, hátralékmenetesség igazolása). Amennyiben az óvadékot nyújtó magánszemély, az igazolások benyújtása nem szükséges. A fent jelzett dokumentumokat az Ügyfél az OTP Bank Nyrt. részére átadta, mely dokumentumokat az OTP Bank Nyrt. átvett. Ügyfél Ügyintézô OTP Bank Nyrt. 2

3 I. Bankgarancia kérelem Vállalkozói kapcsolattartó neve, telefonszáma és törzsszáma: Fióki vállalkozói munkatárs neve, telefonszáma és törzsszáma: Bankgarancia kérelmet befogadó fiók fiókkódja: Bankgarancia kérelm befogadásának dátuma: Bankgarancia kérelem A bank tölti ki. I. Az igényelt bankgarancia jellege: ingatlanfedezetes Az igényelt bankgarancia típusa (fizetési, teljesítési, elôleg-visszafizetési, hitel-visszafizetési, ajánlati, egyéb): Az igényelt bankgarancia összege: Az igényelt bankgarancia devizaneme: óvadéki fedezetes Érvényességi határideje: I/A. A kedvezményezett adatai Név (cégnév): Székhelye: Pénzforgalmi számla száma: Számlavezetô hitelintézetének megnevezése, BIC (SWIFT) azonosítója: Jelen bankgarancia kérelem kapcsán az OTP Bank fizetési kötelezettsége abban az esetben áll be, ha Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerzôdés szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerzôdés szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A lehívással együtt a következô okmányok nyújtandók be: fizetetlen számla másolata fuvarokmány másolata egyéb okmány, éspedig: a Kedvezményezett írásban igénybejelentéssel él a bankján keresztül a garanciára vonatkozóan és nyilatkozik, hogy a Megbízó a szerzôdés szerinti szállítási vagy egyéb kötelezettségét nem teljesítette. a Kedvezményezett írásban nyilatkozik, hogy a Megbízó az ajánlati felhívásban elôírt kötelezettségének nem tett eleget. A bankgarancia tartalmára vonatkozó igény: a garancia kiadásakor kérem a mellékelt szövegtervezet figyelembe vételét, az OTP Bank Nyrt. által meghatározandó szöveggel kérem a garancia kiadását. 3

4 I. Bankgarancia kérelem II/A. A vállalkozás fôbb adatai A vállalkozás cégneve: A vállalkozás rövidített neve: Székhely címe: Telephely címe: KSH-számjel: Adószám: TEÁOR kód: Cégjegyzék szám: Gazdálkodási forma: Cégkategória (mikro-, kis-, középvállalkozás, nagyvállalat): A vállalkozás saját tôkéjének összege, alapításkor: jelenleg: Vállalkozás vezetôjének neve: Vállalkozás vezetôjének születési neve: Vállalkozás vezetôjének személyigazolvány száma: Vállalkozás vezetôjének anyja neve: Vállalkozás vezetôjének születési ideje: Vállalkozás vezetôjének születési helye: Vállalkozás vezetôjének életkora: év év hó nap Vállalkozás vezetôjének neme: Nô Férfi Családi állapota: Eltartottak száma: Mióta tölti be tisztségét? Egyedülálló: Házas: Élettárs: Elvált: Özvegy: fô 4

5 I. Bankgarancia kérelem Amennyiben tulajdonosa is a vállalkozásnak, mióta? Munkában töltött k száma: Legmagasabb iskolai végzettség: Elôzô tevékenység, beosztás: A vállalkozás vezetôjének lakcíme: Általános iskola: Szakmunkásképzô: Szakközépiskola: Gimnázium: Fôiskola/Egyetem: Önálló tevékenység Beosztott Középvezetô Felsôvezetô (választott tisztségviselô) A vállalkozás vezetôjének telefonszáma: / Lakcímén mióta lakik? II/B. Egyéni vállalkozó, ôstermelô, egyéni cég esetén A vállalkozó neve: Születési neve: Anyja neve: Születési ideje: Születési helye: Vállalkozó életkora: év Vállalkozó neme: Nô Férfi Családi állapota: Egyedülálló: Házas: Élettárs: Elvált: Özvegy: Lakcímén mióta lakik? 5

6 I. Bankgarancia kérelem Székhely (ha nem azonos a lakcímmel): A vállalkozó telefonszáma: +36/ Adóazonosító jel: Adószám: TEÁOR kód: Cégjegyzék szám (egyéni cég esetén): Gazdálkodási forma: Egyéni vállalkozói igazolvány szám vagy regisztrációs szám: A tevékenység megkezdésének : Ôstermelôi igazolvány száma: Családi gazdaság száma: A hiteligénylô a családi gazdaság vezetôje (a családi gazdálkodó)? igen nem Munkában töltött k száma: Legmagasabb iskolai végzettség: Elôzô tevékenység, beosztás: év Általános iskola: Szakmunkásképzô: Szakközépiskola: Gimnázium: Fôiskola/ Egyetem: Önálló tevékenység Beosztott Középvezetô Felsôvezetô (választott tisztségviselô) III. Számlavezetô hitelintézet(ek) és a pénzforgalmi számla(ák) száma Számlavezetô megnevezése Pénzforgalmi számlaszáma 6

7 I. Bankgarancia kérelem III. Információ a vállalkozás 50% vagy azt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezô tagjairól, tulajdonosairól 1. Amennyiben a tulajdonos természetes személy: 1 Neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Születéskori neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Anyja neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Születési helye: Születési ideje: év hó nap Családi állapota (egyedülálló, házas, élettárs, elvált, özvegy): Lakcíme: Lakcímén mióta lakik? Milyen jogcímen lakik lakcímén? (tulajdonos, családtag, haszonélvezô, bérlô) Tulajdonos adóazonosító jele: Tulajdoni hányad %: Mióta tulajdonosa a vállalkozásnak? 2 Neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Születéskori neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Anyja neve (elôtag, vezetéknév, utónév): Születési helye: Születési ideje: év hó nap Családi állapota (egyedülálló, házas, élettárs, elvált, özvegy): Lakcíme: Lakcímén mióta lakik? Milyen jogcímen lakik lakcímén? (tulajdonos, családtag, haszonélvezô, bérlô) Tulajdonos adóazonosító jele: Tulajdoni hányad %: Mióta tulajdonosa a vállalkozásnak? 7

8 I. Bankgarancia kérelem 2. Amennyiben a tulajdonos valamely szervezet 1 Adószáma: Teljes neve: Székhelye: irsz. város, közterület neve utca/házszám/helyrajzi sz. em. ajtó Cégjegyzékszám: 2 Adószáma: Teljes neve: Székhelye: irsz. város, közterület neve utca/házszám/helyrajzi sz. em. ajtó Cégjegyzékszám: IV. Vevôkkel való kapcsolat (a megfelelô válasz mellé kérünk x-et tenni) A vevôkör a jövedelmezôség csökkenése nélkül változtatható A vevôkör csak a jövedelmezôség csökkenésl változtatható Valamely vevô kiesése nehezíti a mûködést Fontosabb vevôk (legalább a 3 legnagyobb vevôt jelölje meg) Megnevezés Üzleti kapcsolat kezdete A vevôtôl származó nettó forgalom az elôzô naptári évben (ezer Ft) A vevôtôl származó árbevétel aránya a teljes árbevételen belül (%) Szállítókkal való kapcsolat (a megfelelô válasz mellé kérünk x-et tenni) A szállítók könnyen helyettesíthetôk Kevés számú, de monopol helyzetû szállító A szállítók monopol helyzetûek Fontosabb szállítók (legalább a 3 legnagyobb szállítóját jelölje meg) A beszállítások összértéke Megnevezés Üzleti kapcsolat kezdete az elôzô naptári évben (ezer Ft) 8

9 I. Bankgarancia kérelem V. A vállalkozás fennálló tartozásai Költségvetési szervek felé fennálló tartozások Megnevezés Összeg lejárt tartozás - ebbôl átütemezett tartozás NAV Helyi önkormányzat VI. Óvadéki fedezethez kapcsolatos kiegészítés Óvadék megnevezése Tulajdonos Számlaszám Összeg VII. Ingatlan fedezet esetén 1. Ingatlan biztosíték: Az ingatlan tulajdonosa Az ingatlan címe Az ingatlan leírása, elhelyezkedése, alapterülete, beépített területe Vételára Vétel dátuma Helyrajzi száma Az ingatlan terhei Becsült érték Ingatlan jellege: Ingatlan valóságos mérete: Felépítmények száma: 9

10 I. Bankgarancia kérelem Nyilatkozatok: Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a cég nem áll csôd-, felszámolási-, ill. végelszámolási eljárás alatt és a cég ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás. A vállalkozás a tevékenység folytatásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkezik. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a fentiekben az általam (általunk) közölt adatok a valóságnak megfelelnek a vállalkozás minden kötelezettségét és gazdálkodásának fontosabb körülményeit ismertette, azokon túl nincs fennálló (vagy várható) kötelezettsége és hozzájárulok (hozzájárulunk) azoknak a hitelnyújtó által történô kezeléséhez. Kijelentem (kijelentjük), hogy jelen dokumentum aláírása elôtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és vonatkozó üzletági Üzletszabályzatát megismertem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magunkra) nézve kötelezôen elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellékletét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-tôl igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat. Tudomásul veszem (vesszük), hogy jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerzôdés megkötésére. Amennyiben a kért bankgarancia fedezeti elôírásai között szerepel, vállalom (vállaljuk), hogy a más hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számláimról (számláinkról) a számlaforgalmi igazolásokat a Banknak az általa megkívánt formában, teljes körûen benyújtom (benyújtjuk). Ezen felül hozzájárulok (hozzájárulunk) ahhoz, hogy a Bank e számlákkal kapcsolatosan további információkérés céljából felvegye a kapcsolatot a számláimat (számláinkat) kezelô más hitelintézetekkel. *Jelen bankgarancia kérelem kapcsán: hozzájárulok, nem járulok hozzá, nem nyilatkozom arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplô adataimat a bírálat során az OTP Bank Nyrt. lekérdezze és felhasználja. Tudomásom van arról, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a KHR-ben szereplô, elsôdleges mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatos adataim jelen nyilatkozatomtól független lekérdezésére. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank az igénylés alapján hitelbírálatot végez, illetve tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank jogosult a kérelmet elutasítani, vagy alacsonyabb bankgarancia összeget megállapítani. cégszerû aláírás Amennyiben az Ügyfél egyéni vállalkozó, ôstermelô, két tanú aláírása is szükséges a nyilatkozatra. Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1.) Név: 2.) Név: *A bekezdés egyéni vállalkozó, ôstermelô Ügyfélre vonatkozik 10

11 II. A beszámolóknak megfelelô információs adatlap Információs adatlap Éves/Egyszerûsített beszámolóval rendelkezô Ügyfelekre (adósminôsítéshez szükséges kiegészítô információk) Ügyfél neve, székhelye: Megnevezés Határidôn túli követelések Határidôn túli vevôi követelések Határidôn túli szállítói tartozások Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamata Vevôállomány Fizetett összes kamat Szállítóállomány 20 (utolsó elôtti lezárt év) 20 (utolsó lezárt év) Vevôállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás 1 n túl lejárt tartozás Összesen: Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése Nem lejárt tartozás 0-30 nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás nap között lejárt tartozás 1 n túl lejárt tartozás Összesen: 20 (utolsó lezárt év) 20 (utolsó lezárt év) 20 (a bankgarancia kérelem benyújtásakor) 20 (a bankgarancia kérelem benyújtásakor) Egyéni vállalkozó esetén szükséges kitölteni: Elôttünk, mint tanúk elôtt: Cégszerû aláírása 1.) Név: 2.) Név: 11

12 II. A beszámolóknak megfelelô információs adatlap Információs adatlap SZJA szerinti bevallást készítô Ügyfelekre Ügyfél neve, székhelye: Megnevezés Pénzeszközök Értékpapírok Készletek Határidôn túli követelések (analitikus nyilvántartásból) Határidôn túli vevôi követelések Határidôn túli szállítói tartozás Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztése Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi kamatai Hosszú lejáratú kötelezettségek Vevôállomány Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Pénzügyi mûveletek bevételei Pénzügyi mûveletek kiadásai Fizetett összes kamat Szállítóállomány Egyéb követelések Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Adó- és társadalombiztosítási tartozás Folyamatban lévô beruházások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb bevétel 20 (utolsó elôtti lezárt év) 20 (utolsó lezárt év) Egyéni vállalkozó esetén szükséges kitölteni: Elôttünk mint tanúk elôtt: 1.) Név: 2.) Név: cégszerû aláírás 12

13 V. Nyilatkozat Vállalkozások részére NYILATKOZAT Vállalkozás részére Alulírott (cégjegyzésre jogosult személy neve; születési hely, idôpont; anyja neve; lakóhely; személyazonosító igazolvány száma) és (cégjegyzésre jogosult személy neve; születési hely, idôpont; anyja neve; lakóhely; személyazonosító igazolvány száma) kijelentem/kijelentjük, hogy a (vállalkozás megnevezése; székhely; cégjegyzékszám; adószám) vállalkozásnak az alább felsorolt Önkormányzat(ok) felé keletkezett helyi adó fi zetési kötelezettsége: Elôzô lezárt gazdasági évre vonatkozóan Település Adókötelezettség összege Teljesítés státusza (Teljesített* / Fizetési megállapodás alatt / Nem teljesített) *A teljesített státusz az adófi zetési kötelezettség határidôben történô, maradéktalan teljesítését jelenti. Tárgyévi adóelôlegre vonatkozóan Település Adókötelezettség összege Teljesítés státusza (Teljesített* / Fizetési megállapodás alatt / Nem teljesített) *A teljesített státusz az adófi zetési kötelezettség határidôben történô, maradéktalan teljesítését jelenti. Büntetôjogi felelôsségem/felelôsségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Cégszerû aláírás Könyvelô aláírása 13

14 V. Nyilatkozat Egyéni vállalkozó, mezôgazdasági ôstermelô részére NYILATKOZAT Egyéni vállalkozó, mezôgazdasági ôstermelô részére Alulírott (születési név; születési hely, idôpont; anyja neve; lakóhely; személyazonosító igazolvány száma; székhely; egyéni vállalkozói igazolvány/ôstermelôi igazolvány száma; adószám) kijelentem, hogy az alább felsorolt Önkormányzat(ok) felé keletkezett helyi adó fi zetési kötelezettségem: Elôzô lezárt gazdasági évre vonatkozóan Település Adókötelezettség összege Teljesítés státusza (Teljesített* / Fizetési megállapodás alatt / Nem teljesített) *A teljesített státusz az adófi zetési kötelezettség határidôben történô, maradéktalan teljesítését jelenti. Tárgyévi adóelôlegre vonatkozóan Település Adókötelezettség összege Teljesítés státusza (Teljesített* / Fizetési megállapodás alatt / Nem teljesített) *A teljesített státusz az adófi zetési kötelezettség határidôben történô, maradéktalan teljesítését jelenti. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hitelfelvevô aláírása Könyvelô aláírása Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1.) Név: 2.) Név: 14

15 VIII. Nyilatkozat Nyilatkozat: Név: Lakóhelye: irsz. város, közterület neve utca/házszám/helyrajzi sz. em. ajtó Születési helye, idôpontja: Anyja neve: Személyi okmány száma: Személyi okmányt kiállító hatóság: Adóazonosító jel: év hó nap Alulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy: Nincs ellenem folyamatban végrehajtási eljárás. Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azoknak a hitelnyújtó által történô kezeléséhez. aláírás Egyéni vállalkozó esetén szükséges kitölteni: Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1.) Név: 2.) Név: 15

16 VIII. Nyilatkozat Nyilatkozat: Vállalkozás megnevezése: Székhelye: irsz. város, közterület neve utca/házszám/helyrajzi sz. em. ajtó Adószáma: Cégjegyzékszáma: Képviseletében eljáró neve és beosztása: Lakóhelye: irsz. város, közterület neve utca/házszám/helyrajzi sz. em. ajtó Születési helye, idôpontja: Anyja neve: Személyi okmány száma: Személyi okmányt kiállító hatóság: év hó nap Alulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy: A vállalkozás nem áll csôd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás. Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azoknak a hitelnyújtó által történô kezeléséhez. cégszerû aláírás 16

17 X. Zálogkötelezett/óvadékot nyújtó nyilatkozata a Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt adatok lekérdezésérôl Zálogkötelezett/óvadékot nyújtó fôbb adatai (Zálogkötelezett/óvadékot nyújtó tölti ki) Természetes személy neve: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idôpont: év hó nap Személyazonosító igazolvány száma: Személyazonosító szám: Jelen bankgarancia kérelem kapcsán: hozzájárulok, nem járulok hozzá, nem nyilatkozom arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplô adataimat a hitelbírálat során az OTP Bank Nyrt. lekérdezze és felhasználja. Tudomásom van arról, hogy az OTP Bank Nyrt. jogosult a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplô, elsôdleges mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatos adataim jelen nyilatkozatomtól független lekérdezésére. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azoknak a OTP Bank Nyrt. által történô kezeléséhez. Zálogkötelezett/óvadékot nyújtó aláírása Elôttünk, mint tanúk elôtt: 1.) Név: 2.) Név: 17

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1. A Vállalkozás

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben