INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 1 és Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 2 Eladó 1 és Eladó 2 a továbbiakban együttesen Eladó másrészről az FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest,Üllői út 48., központi ügyintézés helye: 1132 Budapest, Váci út 20., Adószám: , Cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Statisztikai számjel: , képviseli: ), mint Vevő, a továbbiakban: Vevő; Eladó és Vevő együttesen "Felek" között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. Az adásvétel tárgya, szavatosság, vételár 1. Felek megállapítják, hogy a. napján a Takarnet rendszeren keresztül kiállított tulajdoni lap másolat tanúsága szerint Eladó 1 és Eladó 2.- arányú tulajdonát képezi a. Földhivatalnál.., belterület helyrajzi számon nyilvántartott, természetben.. szám alatt található,.. m2 alapterületű,. megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: az ingatlan). Felek tudomással bírnak arról, hogy az Ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll. Az osztatlan közös tulajdon tulajdonostársa.( ), akinek a Ptk. 5:81 (1) bekezdése alapján elővásárlási joga áll fenn a jelen Szerződéssel átruházásra kerülő tulajdoni hányadon. Jelen Szerződés Felek közötti a tulajdonostárssal szemben is hatályos létrejöttének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult a Ptk. 6:222. (4) bekezdésében meghatározott jogával ne éljen. Felek tudomásul....

2 2 veszik, hogy jelen Szerződés lényeges feltételeiről elővásárlásra jogosultat 8 napos nyilatkozattételi határidő tűzésével Eladó értesíti. Felek tudomással bírnak Eladó és.( ) között.. -en,.. év hó. napján létrejött és mai napig a jogutódlásra tekintet nélkül fennálló használati megosztásról szóló megállapodásról, mely alapján az Ingatlan használata rendezett. 2. Az Ingatlanon az alábbi terhek állnak fenn: - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett, - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett és - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett Eladó kijelenti, hogy a fent körülírt terheken kívül az Ingatlan per-teher-és igénymentes, és az Ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az Ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az Ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az Ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az Ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az Ingatlanra nem kötött és jelen Szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül sor a birtokátruházásra. Eladó kijelenti, hogy az Ingatlanra esetlegesen bejegyzett jelzálogjog(ok) vonatkozásában a bejegyzett jelzálogjog(ok) törlése esetére a törölt zálogjog(ok) ranghelyét fenntartani nem kívánja és hozzájárul, hogy a ranghellyel történő rendelkezés jogáról való lemondás ténye az ingatlan-nyilvántartásba a Vevő javára feljegyzésre kerüljön. VAGY Felek rögzítik, hogy az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes, és az Ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illetékvagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az Ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az Ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az Ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az Ingatlanra nem kötött és jelen Szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az Ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és az a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül sor a birtokátruházásra. 3. Mindezek alapján Felek megállapodnak, hogy Eladó eladja, Vevő pedig az Eladó, mint Lízingbevevő részére történő pénzügyi lízingbeadás (visszlízing) céljából - per-, teher-, és igénymentes állapotban, 1/1 arányban megvásárolja az Ingatlant annak összes természetes és jogi alkotórészével, tartozékával és a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányaddal együtt a kölcsönösen kialkudott.,-ft / EUR azaz forint / euro vételárért. VAGY.,-Ft azaz forint + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft, azaz. forint vételárért. Felek kijelentik, hogy az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és fizetendő, azonban, a mai napon irányadó hivatalos MNB devizaárfolyam [*] HUF / EUR figyelembevételével az illeték alapja.,-ft azaz forint.....

3 II. A Vevő nyilatkozatai, az Ingatlan visszlízingbe adása 3 1. Felek rögzítik, hogy Eladó Lízingbevevőként jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevővel, mint Lízingbeadóval.. szám alatt Lízingszerződést (továbbiakban: a Lízingszerződés) kötött, amely alapján a Vevő arra vállalt kötelezettséget, hogy a jelen szerződésben részletezett terheken túl per-, teherés igénymentes Ingatlan tulajdonjogát az Eladótól megszerzi, abból a célból, hogy azt az Eladó, mint Lízingbevevő számára, határozott időre, használatba adja a Lízingszerződésben és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint (visszlízing). A Lízingbevevő köteles a Lízingszerződésben és az Üzletszabályzatban meghatározott Lízingdíjat, díjakat és költségeket megfizetni. Lízingbevevő a Finanszírozási összeg teljes megfizetésével és a Lízingszerződésben foglalt, Lízingbevevőt terhelő valamennyi feltétel maradéktalan teljesülése esetén, Lízingtárgyon tulajdonjogot szerez. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés kizárólag az Ingatlan Vevő által Lízingbeadóként Lízingbevevő számára - a hivatkozott Lízingszerződés alapján - történő pénzügyi visszlízingbe adása céljából jött létre. 2. Felek megállapítják, hogy Vevő az Ingatlant az Eladó, mint Lízingbevevő által ismert és használt állapotban vásárolja meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, kizárólag a Lízingbevevő számára történő pénzügyi visszlízingbe adás céljából. Lízingbevevő jelen Szerződés aláírásával külön, kifejezetten kijelenti és megerősíti, hogy az Ingatlant pénzügyi visszlízing céljából maga választotta ki és jelölte meg a Vevő számára, annak állapotát, fizikai és jogi feltételeit teljes körűen és kellő gondossággal megismerte, mely alapján számára az Ingatlan lízingbe vétel céljából minden tekintetben megfelelő. Minderre tekintettel Felek visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Vevőnek az Ingatlannal, a jelen Szerződéssel és a Lízingszerződéssel összefüggésben az Eladóval, mint Lízingbevevővel szemben kellékés jogszavatossági felelőssége a tulajdonjoga fennállásának kivételével nem áll fenn és utóbb sem keletkezhet, ilyen igényt Eladó, mint Lízingbevevő a Vevővel, mint Lízingbeadóval szemben nem gyakorolhat, és Lízingbevevő hibás teljesítésre hivatkozással sem jelen, sem a Lízingszerződéstől nem állhat el. III. A vételár és megfizetése 1. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan I.3. pont szerinti vételárát annak fekvésére, jellegére, fizikai és műszaki állapotára tekintettel, figyelembe véve annak jellemzőit, felszereltségét, továbbá használati és hasznosítási lehetőségeit, kölcsönös egyeztetést követően, általuk piaci árként elfogadva állapították meg, magyar forintban / euroban. Felek ennek megfelelően kifejezetten rögzítik, hogy a vételárat értékarányosnak fogadják el. 2. Felek megállapítják, hogy a teljes vételár összegéből mindösszesen Ft-ot, azaz.. forintot mint vételárelőleget jelen Szerződés aláírásával megfizetettnek tekintenek Vevő által akként, hogy ezen összeg egyben a II/1. pontban hivatkozott lízingszerződés szerint Eladót, mint Lízingbevevőt terhelő Kezdő díj összegével megegyezik, és Felek ezen, egymással szembenálló, egynemű fizetési kötelezettségeiket kölcsönös beszámítással megszüntetik. Eladó a vételárelőleg fentiek szerinti teljesítését jelen Szerződés aláírásával kifejezetten joghatályos és szerződésszerű teljesítésként elfogadja. 3. Vevő a teljes hátralékos vételárat a jelen pontban felsorolt előfeltételek maradéktalan teljesülését követő 5 banki napon belül köteles megfizetni az alábbiak szerint: (i) az Ingatlan tehermentesítése érdekében a vételár megfelelő részét közvetlenül átutalja a teherjogosult részére, a teherjogosult által a lenti 3. b) pont szerinti külön nyilatkozatában megjelölendő összegben és számlára; Eladó Bank Z/Nyrt-nél vezetett sz. HUF / IBAN:. EUR (SWIFT/BIC kód:..) számlájára történő átutalással. Eladó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően deviza utalása esetén a levelező bankok között az utalás költsége megoszlik, így az Eladó folyószámlája terhére a saját számlavezető bankja az átutalás rá eső díját a saját üzletszabályzata és....

4 4 kondíciós listája szerint át fogja hárítani, így az Eladó számláján tényleges jóváírásra kerülő összeg a jelen Szerződésben meghatározottól eltérhet az átutalás előzőekben kifejtett költségével. A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan hátralékos vételára megfizetésének előfeltétele, hogy a Vevő rendelkezésére álljanak az alábbi dokumentumok ill. megvalósuljanak az alábbiak: (a) az ingatlan 3 napnál nem régebbi, az illetékes földhivatal által kiadott hiteles vagy a TAKARNET rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap másolata, amelyen (i) (ii) (iii) (iv) (v) Vevő javára a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem (függőben tartva) legalább széljegyként feltüntetésre került; továbbá az esetleges biztosítéki ingatlan(ok) tulajdoni lapján a zálogjog bejegyzési kérelmek a Lízingbeadó javára széljegyként feltüntetésre kerültek; Lízingbevevő javára pénzügyi lízingbe adás ténye iránti kérelem legalább széljegyként feltüntetésre került; Lízingbevevő javára a tulajdonjog fenntartással történt adásvétel tényének feljegyzése iránti kérelem legalább széljegyként feltüntetésre került; Lízingbevevő javára a tulajdonjog fenntartással történt adásvétel tényének feljegyzése iránti kérelem legalább széljegyként feltüntetésre került; az Ingatlan tulajdoni lapján (tulajdoni lap III. rész) a jelen Szerződésben rögzített terheken, feljegyzett tényeken felül más teher nem szerepel, illetve a tulajdoni lapon más teher, jog vagy tény bejegyzésére irányuló kérelem széljegyként sem szerepel; (b) (c) (d) (e) a jelen Szerződésben rögzített terhek jogosultjai részéről rendelkezésre állnak azon eredeti nyilatkozatok, melyben a terhek jogosultjai nyilatkoznak az Eladó fennálló tartozása teljes összegéről, és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen összeg kézhezvételét követően a bejegyzett terhek törlése iránt haladéktalanul intézkednek és az ehhez szükséges telekkönyvi átvezetésre alkalmas - nyilatkozatukat az Eladónak és a Vevőnek haladéktalanul kiadják (továbbá elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított teher esetén aláírják a szükséges széljegy csere megállapodást); egyúttal igazolásra kerül, hogy az Eladó visszavonhatatlan előtörlesztési kérelmet nyújtott be teljes tartozásának visszafizetésére; a Vevő az Eladótól, mint Lízingbevevőtől a Lízingszerződés aláírt eredeti példányait (annak összes mellékletével - ideértve az esetlegesen kikötött biztosítékokat [különös tekintettel a [*] készfizető kezesek által aláírt készfizető kezesi szerződésekre, valamint [*] hrsz ingatlanok vonatkozásában a zálogjogot alapító szerződéseknek - az arra jogosultak részéről történő aláírására] is - együtt) hiánytalanul és megfelelő formában kézhez vette, valamint a Lízingbevevő a Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az Ingatlan kiürítési kötelezettségét is) közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatban megerősítette, és a közjegyzői okirat egy eredeti példányát a Vevő rendelkezésére bocsátotta; a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb, az (a) és (c) pontok alá nem sorolható, kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánytalanul aláírásra és Vevő részére átadásra kerültek a Lízingbevevő által (így különösen, de nem kizárólagosan azonosítási adatlapok, az illetékes földhivatal által érkeztető-bélyegzővel ellátott jelen Szerződés, hozzájáruló nyilatkozat a refinanszírozó pénzintézet javára a zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, Lízingbevevő nemleges köztartozás igazolása, hitelközvetítő közreműködése esetén Lízingbevevő Lízingbeadó rendelkezésére bocsátotta a közvetítő és a Lízingbevevő által aláírt Nyilatkozat az FHB Csoport közvetített termékeihez elnevezésű nyomtatványt, valamint a Lízingbevevő által a lízingszerződés megkötését megelőzően az FHB Bank Zrt-nél a számla megnyitásra került és arra vonatkozóan Lízingbevevő a beszedési felhatalmazást Lízingbeadó részére megadta stb.) annak igazolása, hogy az Ingatlanra vonatkozó, Vevő által elvárt vagyonbiztosítási szerződés megkötésre került, melyben szerződő félként és díjfizetőként a Lízingbevevő, biztosítottként a Vevő szerepel, és amelyre vonatkozóan a biztosításból eredő követelésen a refinanszírozó bank javára zálogjog kerül alapításra (zálogjog, mint külön biztosíték kikötése esetén feltétel a vagyonbiztosítás megléte a zálogtárgyra is és a biztosításból eredő követelésen a Lízingbeadó javára zálogjog alapítása);....

5 5 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) nem merül fel a gyanú, hogy Eladó hamis adatokat szolgáltatott, illetve Vevő nem jutott az Eladóval vagy az Ingatlannal kapcsolatos olyan jellegű információ birtokába, illetve nem következett be bármilyen olyan ok vagy körülmény, amelynek ismeretében jelen Szerződés és/vagy a lízingszerződés teljesítése többé már nem áll érdekében (érdekmúlás) vagy teljesítése többé már nem várható el; Eladó az ingatlanra vonatkozó, Vevő javára szóló tulajdonjog bejegyzési engedélyt 6 db eredeti példányban a Ügyvédi Irodánál letétbe helyezte, amely tényt az ügyvédi iroda a letéti szerződés eredeti példányával és/vagy eredeti letéti igazolással tanúsít Vevő részére; amennyiben az Ingatlant özvegyi jog, haszonélvezeti jog, tartási jog, vételi, - visszavásárlási-, elővásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom stb. terheli, úgy Vevő részére átadásra és az ingatlanügyi hatósághoz igazoltan benyújtásra kerültek (a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett) a jogosultak ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas alakszerűségekkel és tartalommal kiállított nyilatkozatai bejegyzésenként és / vagy ingatlanonként legalább 6 db eredeti példányban, amelyben a jogosult(ak) a bejegyzett terhek törléséhez visszavonhatatlanul hozzájárult(ak), vagy az özvegyi/haszonélvezeti jog jogosultja(i) jelen Szerződésben mint adott jog jogosultjának eladója, szerződő félként szerepel; amennyiben az Ingatlant elővásárlási, előbérleti, előhasználati jog terheli a Vevő részére átadásra került az ingatlan vonatkozásában elővásárlási, előbérleti, előhasználati joggal rendelkező személy ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas tartalmú, ügyvéd által ellenjegyzett jognyilatkozata, amelyben az őt illető jogai gyakorlásáról mind jelen adásvételi, mind a lízingszerződés vonatkozásában - visszavonhatatlanul lemond, vagy a Vevő részére átadásra kerültek azon okiratok, amellyel hitelt érdemlően igazolható, hogy a jogosult a részére történt értesítés kézhezvételét követően a jogszabályban, vagy a jogviszonyra irányadó okiratban (szerződésben, alapító okiratban, stb) írt határidőn belül nyilatkozni elmulasztott, továbbá közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási szerződés rendelkezésre áll; amennyiben az Ingatlan tulajdoni lapján a Magyar Állam javára lakástámogatás visszafizetése vagy egyéb célból jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre, az Eladó a Vevő részére átadja a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes Regionális Igazgatósága részére benyújtott és a MÁK által befogadott kérelem másolatát, amelyben az Eladó megfelelő tartalommal és formában kérelmezte a Magyar Állam javára bejegyzett terhek törlését (önkéntes visszafizetési kérelem); a Vételár megfizetése előtt az Eladó és Lízingbevevő nem szegte meg a jelen Szerződésben vagy a Lízingszerződésben foglalt kötelezettségeit; igazolásra kerül, hogy a Lízingbevevő által a Lízingszerződés szerinti kezdő díj, a folyósítási díj, az értékbecslés díja, a szerződéskötési díj, valamint bármely egyéb, a Lízingszerződés szerint a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátását megelőzően teljesítendő fizetési kötelezettség a Lízingbevevő által megfizetésre került a Vevő részére; rendelkezésre áll Lízingbevevő 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolása, Eladó a jelen Szerződéshez kapcsolódó, Vevő által rendelkezésére bocsátott áfa-nyilatkozatot aláírta, és az abban foglaltakat igazoló, - amennyiben a szerződéskötés és a Vevő általi vételárfizetés naptári éve eltér, úgy a fizetés naptári évében kiállított és 15 napnál nem régebbi - NAV törzsadatlapot / igazolást (Szervezeti Törzsadat Lekérdezés) Vevő rendelkezésére bocsátotta; amennyiben a lízingtárgy bérbeadás útján kerül hasznosításra a Lízingbeadó által meghatározott tartalmú bérleti szerződés benyújtása, vagy az bérleti szerződést kiegészítő bérlő és Lízingbevevő által aláírt Lízingbeadó által előírt jelen Szerződés V. 8., valamint a Lízingszerződés VI.3. pontjában részletezett tartalmú bérleti szerződés kiegészítés felek által aláírt eredeti példányának benyújtása. Amennyiben az Ingatlan nem tehermentes és a teher jogosultja a teher törléséhez valamely összeg megfizetése ellenében járul hozzá, úgy az Eladó tudomásul veszi, hogy a bejegyzett terhek jogosultjai felé fennálló tartozás összegét a Vevő az Ingatlan Vételára terhére közvetlenül jogosult a bejegyzett terhek....

6 6 jogosultjai (pénzügyi intézmény, végrehajtó, Magyar Államkincstár, jelzálogjog jogosult, stb.) részére megfizetni. Felek a fentiekben írtakra tekintettel megállapodnak, hogy Vevő a tehermentesítéshez szükséges összegeket közvetlenül a terhek jogosultjai számára fizeti meg a Vételár terhére. Felek a vételár megfizetésének előbbiekben írt módját szerződésszerű teljesítésnek ismerik el, ez akaratuknak mindenben megfelel. Eladó egyúttal jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Vevőt, hogy a nevében az Ingatlanra bejegyzett terhek törlése iránt a terhek jogosultjainál, illetve a földhivatal előtt teljes jogkörrel eljárjon, minden szükséges jognyilatkozatot a tehermentesítés érdekében megtegyen, törlési engedélyeket, egyéb nyilatkozatokat a terhek jogosultjaitól átvegyen, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatokat megismerjen. Eladó egyben a bejegyzett terhek jogosultjait felmenti a Vevővel szemben titoktartási kötelezettségük alól az Eladó és a teher jogosultjai közötti jogviszony tekintetében. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az árfolyamok változása miatt a Lízingszerződésben euróban meghatározott, de forintban folyósítandó finanszírozási összegnek (mint hátralékos vételárnak) a folyósítás napján a Lízingszerződés szerint - számolt forint ellenértéke nem éri el a Lízingszerződésben rögzített forint folyósítási limit mértékét (azaz a forintban folyósításra kerülő finanszírozási összeg nem elegendő az adásvételi szerződés szerinti teljes vételár megfizetéséhez), úgy a Vevő (Lízingbeadó) a késedelem bármely jogkövetkezménye nélkül - megtagadhatja a finanszírozási összeg (hátralékos vételár) megfizetését mindaddig, amíg az árfolyamok a folyósítást (és a teljes vételár megfizetését) lehetővé tevő módon nem változnak és/vagy a Felek a szerződéseket a vevő (Lízingbeadó) által előírt módon nem módosítják. 4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a fenti III/3. pontban szereplő valamennyi előfeltétel legkésőbb napjáig nem teljesül, úgy Vevő jogosult a jelen szerződéstől írásbeli felszólítás és az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül az Eladóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal elállni, amivel egyidejűleg Vevő, mint Lízingbeadó jogosulttá válik a Lízingszerződéstől való elállásra is. Felek tudomásul veszik, hogy Vevő abban az esetben is jogosult a jelen Szerződéstől való egyoldalú elállásra, ha a Lízingszerződés a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátása előtt megszűnik vagy annak teljesítése végleg meghiúsul, tekintettel arra, hogy jelen adásvételi szerződés megkötésére kifejezetten az ingatlan pénzügyi visszlízingbe adása céljából kerül sor. 5. A Vevő bármely okból történő elállása esetén a jelen Szerződés a hatályba lépésének napjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és Felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására. Ennek körében Vevő köteles az illetékes földhivatalhoz benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelmét visszavonni, míg Eladó köteles a III/2. pont szerint beszámítással teljesített vételárelőleg összegén felül esetlegesen átvett vételárrészletek(et) maradéktalanul, az elállás közlését követő 5 napon belül visszafizetni Vevő részére. A Vevő jogszerű elállása miatt a Vevővel szemben az Eladó nem jogosult semmiféle kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel, követeléssel fellépni, Lízingbevevőként sem, továbbá az Eladó nem követelheti vissza Vevőtől, mint Lízingbeadótól a jelen és a Lízingszerződés kapcsán Lízingbeadó vagy más részére megfizetett díjakat, költségeket sem (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerződéskötési díjat, értékbecslési díjat, közjegyzői költséget stb.). IV. Tulajdonjog megszerzése 1. Eladó a teljes vételár megfizetéséig az Ingatlan feletti tulajdonjogát fenntartja, azonban a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg külön ügyvédi letéti szerződés alapján a. Ügyvédi Irodánál ( ) mint letéteményesnél letétbe helyezi a Vevő tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett, visszavonhatatlan és feltétlen hozzájáruló nyilatkozatának (bejegyzési engedély) 6 eredeti példányát. Letéteményes a bejegyzési engedélyt azt követően köteles és jogosult haladéktalanul benyújtani az illetékes földhivatal részére a Vevő tulajdonjogának 1/1 arányú, adásvétel jogcímén történő bejegyzése érdekében, ha a letéteményes részére a Vevő által a visszavonhatatlan átutalás igazolásának elektronikus megküldésével igazolásra került az a tény, hogy a Vevő a (hátralékos) vételárnak megfelelő összeg átutalását visszavonhatatlanul elindította az Eladó III/3. pontban megjelölt bankszámlája és/vagy a terhek jogosultjai javára. 2. Felek tekintettel a fenti pontokban írtakra - jelen Szerződés alapján adásvétel jogcímén tulajdonjog bejegyzési kérelmet nyújtanak be a Vevő javára az illetékes ingatlanügyi hatósághoz azzal, hogy kérik ezen kérelem Inytv. 47/A (1) bekezdés b) pontja szerinti függőben tartását az Eladó által a fentiekben írtak szerint kiállított tulajdonjog bejegyzési engedély ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásáig, de legfeljebb jelen szerződés ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos időtartamra.....

7 7 3. Egyben Felek a Ptk. 6:410. (1) bekezdése, az Inytv. 17. (1) bekezdésének 30. pontja, valamint a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 4. (2) bekezdése 31. pontja alapján kérik, hogy a pénzügyi lízingbe adás ténye Lízingbe vevő javára az ingatlan nyilvántartásba Vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg feljegyzésre kerüljön. 4. Felek egyúttal az Inytv. 44. (2) bekezdése alapján jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az I.2. pontban rögzített, elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított bármely teher törlésére irányuló kérelem a Vevő fentiek szerinti tulajdonjog bejegyzési és a Lízingbevevő Lízingszerződés szerinti tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzési kérelmét követően kerülne benyújtásra az illetékes földhivatalhoz, úgy ezen teher törlésére irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatóság a Vevő tulajdonjog bejegyzése és a Lízingbevevő tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelmét megelőző sorrendben intézze el. 5. Felek egyúttal az Inytv. 44. (2) bekezdése alapján jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a Lízingbevevő Lízingszerződés szerinti tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzési kérelme a Vevő fentiek szerinti tulajdonjog bejegyzési kérelmét megelőzően kerülne széljegyen iktatásra az illetékes földhivatalban, úgy ezen tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatóság a Lízingbevevő tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelmét megelőző sorrendben intézze el. V. Ingatlan birtokba adása 1. Felek tekintettel arra, hogy Lízingbeadó az ingatlant kizárólag a lízing ügylet megvalósítása céljából kívánja megvásárolni megállapodnak abban, hogy Vevő (Lízingbeadó) az Ingatlant a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítése esetén - nem kívánja birtokba venni, Eladó az Ingatlan birtokát a Vevő (Lízingbeadó) nevében és képviseletében eljáró Lízingbevevőre köteles átruházni. Lízingbeadó az ingatlan birtokba vételére jelen szerződés aláírásával is meghatalmazza Lízingbevevőt. Ugyanakkor Felek rögzítik, hogy Vevő (Lízingbeadó) ezen meghatalmazást a Lízingbevevő részére történt birtokátruházást megelőzően bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, és követelheti Eladótól az Ingatlan részére történő birtokátruházását (különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, amennyiben a birtokba adást megelőzően a Lízingszerződés ill. a jelen Szerződés tekintetében a Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn). Ebben az esetben Eladó a Vevő (Lízingbeadó) részére köteles átadni az Ingatlant. 2. Felek rögzítik, hogy legkésőbb a teljes vételár Vevő általi megfizetését követő 3 napon belül az Ingatlan birtokba adásáról a jelen Szerződés aláírásakor megismert tartalmú és formájú birtok átruházási megállapodást és jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a fogyasztásmérők állását. Ezen jegyzőkönyv aláírásával Eladó Vevő részére, míg egyúttal Vevő, mint Lízingbeadó az Eladó, mint Lízingbevevő részére a lízingszerződés alapján birtokba adja az Ingatlant, feltételezve a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítését és/vagy a Lízingszerződés szerinti felmondási esemény hiányát. Amennyiben a birtokba adást megelőzően jelen Szerződés és/vagy a Lízingszerződés tekintetében az Eladónak, mint Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn, úgy ebben az esetben Eladó kizárólag a Vevő részére köteles birtokba adni az Ingatlant, egyébként a Vevő ténylegesen nem lép az Ingatlan birtokába, az ingatlant birtokolni továbbra is Eladó fogja. Az Ingatlan birtokának átruházásáig az Eladó jogosult annak használatára, hasznaira, míg köteles az Ingatlan használatával járó valamennyi terhet is viselni (közüzemi-, rezsiköltségek, esetleges adók, köztartozások stb.). Birtokátruházásig ugyancsak az Eladót terheli az Ingatlannal kapcsolatos kárveszély viselésének terhe. Eladó vállalja, hogy az Ingatlant esetlegesen terhelő közüzemi költségeket a rögzített óraállásokig kiegyenlíti, továbbá Eladót terheli a birtokba adás időpontjáig keletkező közös költség vagy egyéb, az Ingatlanhoz kapcsolódó bármely fizetési kötelezettség teljesítése is. A fent rögzített kivételek hiányában a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv felvételétől továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő jogosult az Ingatlan használatára, hasznainak szedésére, (már a rögzített óraállásoktól) köteles viselni az Ingatlan valamennyi terhét (közművek-, rezsi-, közös költségek, adók, közterhek, használattal, fenntartással járó valamennyi teher, biztosítási díj stb.) és a birtokba adástól továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő viseli az ingatlannal kapcsolatos valamennyi kár kockázatát. A Lízingbevevő a birtokba adási jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a tulajdonos személyének megváltozását a közműszolgáltatók (és társasházi ingatlan esetén a közös képviselő) részére azzal, hogy az illetékes szolgáltatónál díjfizetőként / felhasználóként / szerződőként továbbra is változatlanul,....

8 8 kizárólag a Lízingbevevő marad. Lízingbevevő köteles viselni az ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő bármely esetleges kárt, bírságot, költséget stb. 3. Eladó, mint Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv fenti 3 napos határidőben történő felvétele és/vagy a közműveknél történő eljárás elmaradása és/vagy a birtokbaadás kapcsán felmerülő bármely egyéb kötelezettség megsértése a Lízingszerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ami annak felmondását eredményezheti. Egyúttal Eladó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerződésben meghatározott esetekben ideértve különösen a Lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondását az Ingatlant haladéktalanul a Lízingbeadó birtokába bocsátja ingóságaitól és a bent lakó személyektől kiürített állapotban. 6. A ténylegesen birtokba lépő személyétől függetlenül az Ingatlan Eladó általi birtokba bocsátásának napjától az Ingatlannal kapcsolatos mindennemű kárveszélyt, és valamennyi, az Ingatlannal kapcsolatosan felmerülő költséget a Lízingbevevő visel. 7. Az Eladó amennyiben jelen ügylet után a vonatkozó jogszabályok szerint számla kiállítására köteles köteles a számláját akként kiállítani, hogy a számlában a teljesítés időpontjaként a birtokba adás napja szerepeljen. 8. Felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Korm. rendeletnek megfelelően az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező, ennek megfelelően Eladó az [*] tanúsító által kiállított [*] számú energetikai tanúsítvány egy eredeti példányát saját költségén elkészíttette és Vevő részére átadta, melynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával is elismeri. 9. Lízingbevevő jelen Szerződés aláírásával is megerősíti és tudomásul veszi, hogy amennyiben harmadik személlyel bérleti szerződést kíván kötni az Ingatlanra, úgy a bérleti szerződés megkötésére kizárólag a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett és általa jóváhagyott szöveggel van érvényesen lehetőség, és a bérleti szerződést a bérleti szerződéssel érintett felek amennyiben az megkötésre kerül kiegészítik a Vevő által igényelt és aktuálisan, akkor megadásra kerülő szövegrészekkel, melyek alapvetően az alábbiak: - a Bérlő a bérleti díjakat és az esetleges rezsiköltségeket, amennyiben azokat nem közvetlenül a szolgáltató részére fizeti meg kizárólag a Lízingbevevő, mint Bérbeadó FHB Bank Zrt-nél vezetett számlájára fizetheti meg, - Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés bármely esetleges jövőbeni módosításához az, mint Lízingbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges, ezen írásbeli hozzájárulás nélkül a Felek közötti mindenfajta módosítás, kiegészítés érvénytelen; - amennyiben a Vevő felmondja a Lízingbevevővel kötött Lízingszerződést, vagy a Lízingszerződés bármely egyéb okból a Lízingbevevő teljesítése nélkül szűnik meg, akkor a Lízingszerződés megszűnésének időpontjától kezdődően a bérleti szerződés tekintetében automatikusan a Vevő lép a bérbeadó pozíciójába, és a Bérlő kizárólag vele szemben teljesítheti fizetési és egyéb kötelezettségeit. Kivétel ez alól a Lízingbevevőnek esetlegesen átadott kaució, aminek összegével a Bérlő a Lízingbevevővel kell, hogy elszámoljon. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó és / vagy az FHB Lízing Zrt., mint Lízingbeadó az elhelyezett kaució összege után kamatot nem fizet; továbbá, hogy Lízingbevevő a fenti tartalomnak megfelelő bérleti szerződést Lízingbeadónak a folyósítás és így a birtokba adás megtörténte előtt be kell mutassa a Vevő részére. VI. Egyéb rendelkezések 1. A Felek a jelen Szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket megkísérlik egymás között közvetlen tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi - elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 2. Az Eladó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár / Magyarország jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, illetve a Vevő kijelenti, hogy Magyarország jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, akiknek szerződéskötési és....

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2014. március 25. Hatály: 2014. március 25. I.

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27.

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27. BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában Hatályos: 2015. február 27. I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben