Zsargon és magatartás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsargon és magatartás"

Átírás

1 Zsargon és magatartás I. 1. A nagyvárosok lakossága szüntelen bevándorlás folytán rendkívül változatos összetételű. Az óriási tömegben az emberek nem ismerik ós nem ellenőrzik egymást, az életformák kötetlenek. Mindez közismert módon a világvárosokba vonzza a társadalom állhatatlan és felületes életstílusú elemeit is. A tradiciótlan, heterogén nagyvárosi nomádságban az etnikai egység kapcsolatai, az ápolt formák tisztelete helyett kifejlődik egy másik közösségérzés, amely lazább kötődést, de mégis sajátos szellemiséget ad. A főváros a nevezetes események és látványosságok színhelye, a legfrissebb hírek felvevője és forrása, nemzetközi kapcsolatok centruma, s itt valósulnak meg a technikai felsőfokok: a legmagasabb házak, a leggyorsabb közlekedés, a leghosszabb aluljáró, a legkorszerűbb világítás stb. Nagy területének számos útvonalán éppen olyan nehéz eligazodni, mint szórakozást és bámészkodónak időtöltést kínáló lehetőségei között. Mindebből kifejlődik a városlakók gőgje, elsősorban a vidékkel szemben: bizonyos aszfaltöntudat. A fővárosban tehát él egy kaszt", amely magát a legjobban értesültnek és a többiek számára elérhetetlen gyakorlati ismeretek birtokosának tudja; ez adja meg neki azt a léha fölényt, amellyel fitymálhatja a kívülállót, s amelytől a vidéki ritkán határolja el magát, inkább hamis szégyenében vonzásába kerül: hasonulni iparkodik, hogy a falakon belülre jusson. A fővárosi kasztöntudat egyik megjelenési formája asaját nyelv, amelyet eszerint részben társadalmi-lélektani tényezők határoznak meg. 2. A divatszókat és a nyelvhasználat egyéb konvencióit nemcsak a kasztjukra büszke pesti fiatalok adják egymásnak tovább, sőt még az sem bizonyos, hogy a főváros nyelvének alakulásáról, fordulatainak szüntelen

2 termeléséről csupán fiatalok gondoskodnak. Közös tulajdonaink ezek, a budapestiek koruktól és foglalkozásuktól csaknem függetlenül széltében használják őket még ha némelyek közben kiteszik is magukban az öntudatos idézőjelet. Terjednek azok között is, akik egyszerűen nem akarnak lemaradni, sőt olyan körökben is, amelyek a slang mögött álló szellemiséget nem vállalják. Az új kifejezések korok szerinti megoszlásáról legfeljebb statisztikus kijelentéseket tehetünk, ilyenformán: egy adott slang szólást több 30 éven aluli egyén használ, mint idősebb".,,egy 18 éves személy meghatározott ideig tartó folyamatos beszédének szavait megszámlálva, a kifejezések nagyobb százaléka lesz zsargonnak minősíthető szó vagy fordulat, mint amit egy 40 éves pesti polgárral végzett hasonló kísérlet eredményeképpen kapunk." Nincs külön diák- vagy munkás nyelv sem. Egy-egy szakma vagy kisebb közös érdeklődésű csoport sajátos és Budapesten sem mindenki számára érthető szavai nem jellemzők a városi slangre. Nem határozzák meg azt a változást, amelyen a főváros nyelvhasználata az utóbbi évtizedekben átment. Természetesen szintén tárgyai egy teljes gyűjtésnek, címszavai egy regiszternek, de az a nyelvi, hangulati, sőt magatartásbeli egység, ami a fővárosi zsargonban megnyilvánul, megél nélkülük is. A fővárosi slangre igen jellemző, hogy új kifejezései többnyire nem idegen szavak. Zsargonunk lényege csorbítatlan marad, ha megfosztjuk idegen elemeitől; törvényei hiánytalanul megérthetők és szemléltethetők jövevényszavak vagy az anyanyelven kívül termő elemek nélkül. Inkább a közhasználatú kifejezések versengő átértelmezése folyik: a szavak jelentése új színekkel, árnyalatokkal bővül: sikít = szól, süket = hülye, figura = helyzet, dolog; esetleg egészen más használati értéket kap: csörög = táncol, moha = nő, pipa = dühös. Új alkalmazásokkal új szólások születnek: Van valami hézag? = Baj van? Nem tetszik? Ezt valaki szájbavágta! ==... ellopta. A nyelvi újdonságok keletkezésének egyik legfőbb indítéka az ú j a t kergető pszichózis, amely manapság világjelenség az élet minden területén. A szavaknak és szólásoknak divatjuk van, akár a hajviseletnek, a nyakkendőnek, a slágereknek. Az emberek kapnak az újon, megunják a nyelvi fordulatokat is. Jön következő, a legújabb és a vadonatúj" szó, gyakran egész szinonimasor. így a köznyelvnek egyre több szava kerül bele a fővárosi nyelvjárás sajátos készletébe. Az új alkotások" legnagyobb része azonban egyszerű helyettesítés, nem fedez fel a nyelv számára új fogalmat és nem gazdagítja, nem módosítja a köznyelvi kifejezésnek, illetve zsargonbeli elődjének tartalmát: pasas, pacák, mókus, pók, ürge, krapek, tag = ember (férfi); Kopj le! Lépj le! Szűnj meg! Lapozz egyet! = Hagyj békén, menj innen! Ezek a sorok gyakran ugyanannak a szemléletnek a formai variációi: tök, fa, karó, deszka = egyes osztályzat; átver, átejt, átráz = becsap. 3. Jól tudjuk, hogy az anyanyelvet átképző, formáló erő szakadatlanul működik a nyelv fejlődésének minden fokán. Színezi az élő nyelvet, a szavakhoz átvitt értelmet csatol, amely néha elfeledteti az eredeti jelentést is (mulat, fontos). Sokszor plasztikus átértelmezések, valóságos nyelvi metaforák keletkeznek (testvér, körmönfont, nyakigláb, ügyefogyott, rajtacsíp, kiküszöböl, elcsigáz és a legsajátabb magyar metafora, a magyaráz). Néha stiláris ele-

3 mek is belekerülnek az általános nyelvhasználatba, szóvirággá laposodva: kútfő, rákfene, gyöngyszem és ilyen a szóvirág is. Mindezek a nyelvi folyamatok megtalálhatók a pesti argóban is. A kiborul = elveszti a fejét, megbetegszik, lebukik börtönbe jut, a meredek = bajos, veszélyes és a tinta = ital könnyen követhető jelentésbővülések az átvitt értelem irányában. Az új képzések igen gyakran műszaki ihletésűek: bepörög = dühös lesz, rákapcsol = nekilát, erősít, tankol eszik, iszik. Létrejönnek ügyesen kifejező fordulatok: bütyköl eszkábál, barkácsol, korpa = pénz, bokorugró = disszidens, lordok háza = italbolt. Vagányaink fantáziája különös rátermettséget árul el a dologtalan kószálok eufémiáival: fűtő a Napnál, a csavargyárban dolgozik (csavargó), sínváltó a reptéren, füstlapátoló a Keletinél ezzel régi gazdag hagyományt folytat: lókötő, csirkefogó, széltoló, léhűtő, hóhányó stb. Uj igei változatok képzésének régi, termékeny eszközei az igekötők. Az igekötős lehetőségek felhasználása kétféle: az első esetben egy meglevő igekötős alak amely jellege szerint amúgy is többféle másodlagos jelentés hordozója lehet további tartalommal bővül: lelép elmegy, beszáll = részt vesz; vagy a régitől erősen különböző, torz jelentést vesz fel: levág kitölt (pl. büntetéséveket), begurul dühös lesz. Keletkeznek másfelől új igekötős kapcsolatok is nagy számban: benyög = mond, szól: lebőg - rosszul jár, kudarcot vall. Érdekes jelenség az igei módosulások köréből a tranzitív igéknek intrazitívvá válása: elnyal = elesik, elsöpör, eltép = elsiet, hajt = fárad, lót-fut. A kiszúr tárgyas és tárgyatlan alakban is él, s mindkét forma merőben új jelentést kapott: kiszúr valamit, valakit kiválaszt, kiemel, észrevesz; kiszúr valakivel = elbánik, méltatlanul bánik vele. Az anyanyelvből merítő újításoknak köszönhetjük azt a néhány újabb igét is, amelyek nagy hangfestő igekészletünket gyarapítják sajátos fáradt színekkel: cselleng, battyog, slattyog, hőzöng, császkál, hetyeg, hőbörög. 4. A főváros nyelvének is tükröznie kell azt, liogy aki használja: beavatott, részt vesz a nagy fővárosi,,buli"-ban. Büszke arra, hogy tájékozott, nagy tapasztalatú, hogy kiismeri magát". Magatartására legjellemzőbb a blazírtság, amely eltiltja a csodálkozástól, hódolattól, bizakodástól. Minek örülsz? Miért nevetsz, miért van jó kedved? Ne izgasd föl magad! = Ne örülj, ne gondolj semmi jóra, kedvezőre! Ha valaki hosszas szemrehányásokat tesz, számon kér, kifakad, kifogásol, vagy esetleg csak sokat beszél: Iiakd a zsebembe, otthon kiválogatom! Vagy: És még mit üzensz? A pesti önérzet megőrzése érdekében a másikat lehetőleg ostobának, tudatlannak, ügyetlennek kell nézni és bemutatni. (Ha ez a másik nő, akkor ő a naiva a Nemzetiből). Meg kell őrizni a nyelvben is az állandó csúfondáros jelleget. A több évtizede divatos, egy kissé kedveskedő hangulatú labdajáték: Van pénzed? Nem, de fütyülni, azt tudok! helyett ma sokkal hegyesebben lőnek kapura: Nem láttad a tollamat? Ez addig jó lesz? adja át gúnyosan, aki megtalálta. Úszni mész? Neem, (szünet) úszni megyek. Tegnap még semmi baja sem volt! tehát: megbolondult, azaz, dehogy bolondult meg, csak éppen nem viselkedik vagy nem gondolkodik bevett" módon. A fölény és a régivel szemben való frivol magatartás tüntető bemutatására valók a megcsavart szólások és közmondások is: Üsse kavics!

4 Ne fesd az ördögöt a falra, mert megver a házmester! Ide tartoznak a r ö v i d í- t é s e k, amelyek a nyelvi sietés kor jelenségén kívül becéző, azaz tulajdonképpen lekicsinylő kurtítások: szabi = szabadság, fizu = fizetés, százas (a komolyabb száz forint helyett), spéci = speciális. Megkeresi a három ezrest, vagy csak a hármat. 5. Az igék, melléknevek és főnevek jelentését és értékét kikezdi, degradálja a tiszteletlen pesti nyelv. A szükségesnél több fokozattal erősebb kifejezéseket használ, és így fosztja meg erejüktől a szavakat: pokoli, halálos, angyali, szédületes = nagyon..., közöl, kifejt megmond, mond, jelenése van = dolga van, Ott a helyed! = Menj el! A felsőfokok elkopnak, uniformizálódnak. Hol van már mindaz, ami rémes, attól, hogy megrémüljünk, a borzasztó attól, hogy megborzadjunk tőle? Az irtó meg, ahelyett, hogy irtózatot keltene, már szinte kedélyes, fokozatában már a nagyon-nál is kevesebb. Az őrület már csupán feltűnő; aki megőrült, legfeljebb csak szokatlanul viselkedik; az őrült kevés is alig valamivel kevesebb a kelleténél. Máskor meg a pesti ember éppen nem adja meg egy állapotnak, tulajdonságnak azt a nyelvi formát, amely megilletné, vagyis negatív irányban torzít, diminuál: csak jó ruhát, jó nőt, jó darabot ismer, sohasem szépet; akit szeret, becsül: rendes ember (nem jó vagy tisztességes); amivel nem kell törődni, vagy ami nagy baj ugyan, de felül akarunk rajta kerekedni, az nem érdekes. Az olyan csúfolódó helyettesítések, mint: Elviselném, ha fölemelnék a fizumat! Tódidj be! Osonj a fenébe! tulajdonképpen szintén túlzások és degradációk, eredetileg valamilyen hangulati ellentét kiélezése kedvéért. Vannak tehát pozitív és negatív irányú ferdítések. Mintha csak az volna a fontos, hogy az értékelés, a besorolás ne legyen helyes, a jelenséggel arányos, hanem sajátos szemléletű. A szélsőséges jelentésű szavak, az úgynevezett nagy szavak kopása állandó anyagcserefolyamata a nyelv életműködésének, a főváros nyelvében azonban ez a jelenség szándékolt torzítás eredménye. Az ellenkező irányú, de hasonló szellemből fakadó, lekicsinylő, gunyoros szóhasználat pedig speciálisan nagyvárosi: szintén nyelvi tükre a pökhendiségnek, 6. A fővárosi szólásoknak - sokszor csak konvenció jellegük van: a nivellált és redukált nem hagyománytiszteletből fakadó, hanem unalmasan szabványosított viselkedés etikettszerűen előír bizonyos, néha egészen üres fordulatokat. Ilyen a fontoskodó Mondok neked valamit! vagy Mondjak valamit? Tudod, hogy hogy van ez! Az állandó Ide figyelj! megszólítás helyett vagy annak szüksége nélkül is. Ide tartozik a mondóka elejére vagy végére biggyesztett szóval és úgyhogy (a szóval az egyszóval maradóka lehet). Mindkettőt rendszerint a megelőző megállapítás, közlés általánosítása vagy csak más megfogalmazása követi. Ha erre nem telik időből, vagy nyelvi készségből, akkor a szóval és az úgyhogy üresen csüng a mondat végén. Valaha tartalmaztak talán valamilyen célzást, cinkosságot, hivatkozást arra, hogy a beszélgető partnerek megértik egymást, egyet gondolnak, de ma már csupán modorosságok. Az összetettebb szólásokban is egy ideig eleven még az üde tréfaszerző kedv, de azután üres zsargonnyelvi konvencióvá kopnak: húzza a csíkot fut, menekül, gyúrja az ipart kitartóan csinál valamit, Nincs mese! = Hiába beszélsz! vagy a folytonos ismétléstől nyegle szellemeskedéssé fajulnak:

5 Jó reggelit! elmentem, természetfelelős. Találunk valóságos közmondásszerű új szólásokat is: Magas ez neked, mint disznónak a zsebóra. Sötét, mint négerasszony fenekén a májfolt. A kedvelt fordulatok egy része a kabarék műsorából vált közkinccsé", valóságos gesunkenes Kulturgut"-ként: blabla = üres fecsegés, Nem az én asztalom! = Nem az én dolgom, hatásköröm, Háromszor találgathatsz! (akkor, ha valami már kétségtelen). Említsük meg aműveltebb zsargonszavakat is, amilyen például a játékszabály = előírás, megegyezés, és az üresjárat = eredménytelen művelet vagy folyamat; ezek az esszék és újságcikkek gyakori metaforái. Ilyen használatuk már szinte kiszorítja az elsődleges értelmet. Ha azt, hogy üresjárat egy üresen haladó autóbuszra mondom, szinte szójátéknak hat (mint ahogyan ma a madár sem szárnyal már, hanem csak a gondolat, vagy a mondat). v A budapesti tájnyelv kísérőiként mindig megjelennek a jól ismert konvencionális gesztusok, arcjáték is, ugyancsak a hanglejtésben bizonyos kötelező és előre várható formulák. Mindnyájan ismerjük a nem hiszem legújabb hangsúlyát, meg a lassan minden erősebb jelzőt kiszorító... hogy az nem igaz! formát, amely ma a non plus ultrát fejezné ki, ha nem volna máris eliiyűve. 7. A zsargon értékeléséről szólva sokszor lehet hallani azt az objektivitásra törekvő véleményt, hogy a nyelv mindenképpen gazdagodik az új szavakkal és szólásokkal, nem baj, ha a gyarapodás az utca felől jön is. Ez az egyszerűsítő felfogás kétfelől is korrekcióra szorul. Az első meggondolás ugyanaz, amit az idegen szavak beáramlásának és terpeszkedésének veszélyeként legtöbbször emleget az ortodox nyelvművelés: a divatos szó agresszívvá válik, kitaszít a nyelvi tudatból három-négy, néha tíz hasonló jelentésű szót, s megfosztja az általánosan használt nyelvet ugyanannyi jelentésárnyalattól. A harmincas évek egyik nagy divatja, a fantasztikus ellen hadakozva Kosztolányi legalább húsz jelzőt sorol fel, amelyeket mindig a megfelelő helyről ez az egy szó szorít ki a köznyelvből. Hasonlóképpen, ha nem is ilyen gazdagon, mondhatjuk, hogy manapság például egyszerűen dilis mindenki, aki valójában bolond, őrült, hóbortos, ingerült, ideges, bogaras, aggályos, türelmetlen, szeles, kapkodó, meggondolatlan, szertelen. A pesti aszfalt kifejezései talán még zsarnokibbak a határokon túlról jövő szavaknál: terjednek, mint a leküzdhetetlen ragály, ellenállás hiányában, mivel a tudatos nyelvhasználat minden műveltségi fokon roppant ritka. Ezért a legfrissebb nyelvi divat is rögtön, keletkezése pillanatában nagy, általános visszhangra számít, közhelyigénnyel lép fel, és türelmetlensége két irányban nyilvánul meg: a közvélemény elítéli azt is, aki nem kapcsol" azonnal az újra, de azokat az elmaradottakat is, akik mindig csak a tegnapi divat szerint beszélnek, és túl sokat őriznek meg a régi készletből. A zsargon jelenségeinek másik, kiseb b részét érinti az a gondolat, amellyel az új nyelvi alakulás hasznának kérdését ki kell egészíteni. Ezekben a sikerültebb szóképzésekben az az organikus nyelvújító lelemény működik, amely a belső szókincsgyarapodásnak állandó, természetes eszköze. Majdnem bizonyos azonban, hogy ezek az ötletes kifejezések sem fogják bővíteni maradandó szókincsünket, mert a divat sodrába éppúgy belekerülnek, mint a leghitványabb sorozatgyártmányok. A tömeg ebben nem tud szelektálni. Nincs megfelelő nyelvérzék, amely felfedezné, nincs anyanyelvi műveltség, amely megtartaná a termékenyítő újításokat.

6 Ennek oka pedig nemcsak a városi lakosság vegyes eredete, hanem az is, hogy az iskolai oktatás az egyszerű leíró nyelvtanon felül eddig nem igen foglalkozott az anyanyelvvel. Az iskolák nem hívják fel eléggé figyelmünket nyelvünk egyéniségére, teljesítőképességére. Pedig nem lehet sem nehéznek, sem száraznak vagy éppen fölöslegesnek minősíteni például a szótörténet elemeinek, a nyelvfejlődés művelési vonatkozásainak tanítását. Ne maradjon ki ez a terület a szemléltető, megkedveltető tankönyvek, a játszva" átadott ismeretek programjából! Az anyanyelvi műveltség műveltjeink közt is szégyenletesen silány, a szegényes hungarológiai ismeretek közt is az utolsó. Ezért a nyelvfejlődésnek semmilyen mozzanata sem tudatosodik, pedig ott, ahol a lakosság heterogén, csak ez pótolhatja az érintetlen etnikumú népesség ösztönös nyelvérzékét. II. Szójegyzék ábra 'dolog, helyzet' Na, mi az ábra? Elmegyünk holnap? ajser 'vezető, jó állású, jómódú (ember)' ajserkodik 'nagyképűen viselkedik, fölényeskedik' állati minden jelző túlzó fokozására állati nehéz, jó, érdekes amcsi 'amerikai' angyali 'helyes, tréfás' arénázik 'szertelenül viselkedik, tombol' átdob 'becsap' átejt 'becsap' áthintáz 'becsap' átráz 'becsap' átver 'becsap' Balcsi 'Balaton' balhé 'baj, ricsaj, veszekedés' Kiveri a balhét 'lármázik, jelenetet rendez' balhézik 'veszekszik' baromi 1. 'nagy, óriási' 2. minden jelző túlzó fokozására: baromi jó, érdekes, nehéz stb. becsavarodik 'túlzottan fellelkesül, indulatossá válik, megbolondul' bedilizik 'megzavarodik, megbolondul' bedob 1. 'megeszik, megiszik valamit' 2. 'megemlít valamit, ötletet vet fel' 3. bedobja a testét 'bemegy' bedobja magát 'részt vesz valamiben, ráveti magát valamire, sokat tesz valaminek az érdekében' begerjed 'dühössé, indulatossá, elszánttá begorombul 'dühössé, indulatossá, elszánttá begurul 'dühössé, indulatossá, elszánttá begyújt 'dühössé, indulatossá, elszánttá beijed 'megijed' beköp 1. 'kimond, váratlant mond' 2. 'elárul' beköpés ' szellemes" mondás' beleesik valamibe 'megtetszik neki valaki, valami, kedvet kap valamihez, beleszeret valakibe' belefér (ami belefér) 'bőséges, túl sok' Volt ott minden, ami belefér belógat 'becsap' bemond 'megmond, kimond; váratlant,. szellemeset" mond' benyalja magát 'hízelgéssel megkedvelteti magát' benyög valamit 'váratlant, szellemeset'" mond' benyögés ' szellemes" mondás' beolvas valakinek 'megmondja a véleményét, ráolvassa a hibáit' bepaliz 'becsap, rászed' bepipul 'dühössé, elszánttá, indulatossá, bepörög 'dühössé, indulatossá, elszánttá berág 'dühössé, indulatossá, elszánttá ' beszáll valamibe 'részt vesz valamiben, hozzájárul valamihez' besztremál 'megijed' betintázik 'berúg' betörülközik 'berúg' bevágódik 'megbecsülést szerez, megkedvelteti magát (többnyire érdemtelenül)' beveti magát 'részt vesz valamiben, ráveti magát valamire, sokat tesz valaminek az érdekében' bevet valamit 'emeli valaminek a fényét, nem sajnálja' Hogy mi volt ott bevetve! bezsong 'megbolondul, túlzottan fellelkesül" bige 'lány' bír valakit, valamit 'szeret, kedvel' bokorugró 'disszidens' bőr 'nő' brusztol 'küzd, verekszik' brusztos 'erős, bátor'

7 bukfenc: bukfencet csinál 'vezető állásból kiesik, börtönbe jut' bukik: felfelé bukik 'jó állásból elmozdítják és még jobba jut' bula 'lány' bumm: Na bumm., és akkor mi van? 'Nem számít! Annyi baj legyen!' bunkó 'egyes osztályzat' bunyó 'verekedés' bütyköl 'eszkábál, fúr-farag, maga készít, javít' cígöl 'cipel' cucc 'holmi, cókmók, csomag' csaj 'nő' csík: húzza a csíkot 'megy, siet' csinga 'villamos' csíp (valakit, valamit) 'tetszik neki' csóró 'fiatal, fiú' csörög 'táncol' csurglizik 'táncol' dekás 'rendőr' deszka 'egyes osztályzat' dög jó 'nagyon jó, csuda jó' drót: leadja a drótot 'értesít, tudat, veszélyt jelez' duma: leakasztja a dumát 'jár a szája, sokat beszél, esetleg félrevezető szándékkal' éhezde 'üzemi étkezde' elájul 'csodálkozik, meglepődik' elhirigél 'elver' elhasználódik 'tönkremegy, elpusztul, elfogy, eltörik' elkúszik 'elmegy' elmar 'elvesz' elnyal 'elesik' elnyúlik 'meghal, vége van' elsöpör 'elsiet, elmegy' elszúr 'elront, elhibáz' eltaknyol 'elesik' eltájol: el van tájolva 'téved, elárulja tájékozatlanságát' eltép 'elsiet, elmegy' elvonul 'elmegy' fa 'egyes osztályzat' fal: falból 'félrevezető szándékkal' fej 'ember (férfi)' fekszik 1. '(valakinek valami) tetszik, hajlama van hozzá' 2. jól fekszik 'jó véleménnyel vannak róla, előnyös helyzetben van' feldob 1. 'ajánl valamit, ötletet ad' 2. 'javít, élénkít, jelentőssé tesz' felég 'megszedi magát' felrajzol 'felír' A rendőr felrajzolta a kocsiját feltör 'feljebb jut, előnyös helyzetbe jut' felvés 'felír' figura 'dolog, helyzet' Erted ezt a figurát? fizu 'fizetés' frankó 'jó' fúr (valakit, valamit) 'áskálódik ellene, hitelét rontja' furkó 'egyes osztályzat' fusizik 'iparengedély nélkül dolgozik' fuvolás 'iszákos' fuvolázik 'iszik (szeszes italt)' gagyás 'buta, ügyefogyott' gátyó 'nadrág' gáz: gáz van 'baj van, veszély közeledik' golyós 'bolondos' gógyi 'ész' gyufa: kihúzza a gyufát 'pórul jár, kihívja. maga ellen valakinek a haragját' liábé házi buli 'otthoni mulatság' hajt 'fárad, dolgozik, fut (pl. nő után)' halál jó 'nagyon jó' haláli 'jó, remek, mulatságos, nagyszerű' halálos 'jó, remek, mulatságos' hamukál 'hazudik, nagyzol' hamukázik 'uaz' hangyás 'bolondos, bogaras' hantái 'hazudik, nagyzol' hapsi 'ember (férfi)' háré 'haj' hazavág 'elver, agyonüt' héder: bedobja, bevágja, beveri a hédert 'elalszik, nagyot alszik' hefti 'orr' hiló: hiló duma 'megtévesztő beszéd' hilózik 'hazudik, félrevezet' hirig 'verekedés' hozzávág 'ad valakinek valamit' Vágj hozzám egy cigit! hulla jó 'csuda jó' liupp: kiveri a huppot 'lármázik, veszekszik' hülyéskedik: Ne hülyéskedj! 'Ne mondd! Igazán?' ipar: űzi, nyomja, gyúrja az ipart 'dolgozik, fárad, kitartóan csinál valamit' jakó 'kabát' jelenés: jelenése van 'dolga van, el kell mennie valahová (pl. találkára)' jó (ruha, nő, darab) 'szép, csinos' jó valakinél 'érdemei vannak valaki előtt, elismerik, kedvelik' Pista nagyon jó a dirinél, kajakos 'erős, bátor' kalózkodik 'szabályellenesen, nem a megegyezés szerint tesz' kapcsol 'érti a célzást, tudja, miről van szó' karó 'egyes osztályzat' kassa 'jó, finom, remek, kitűnő' keccsöl 'cipel, dolgozik, fárad' kiborul 'ideges, beteg lesz, kimerül, elveszti a fejét' kicsinál 'elfáraszt, tönkretesz, összever, megöl' kifejt 'mond, elmond, megmond'... mire a srác kifejtette, hogy nincspénze, nem mehet el. kifigyel 'megfigyel, megles' kihagy 'nem csinálja, nem megy el' A vasárnapi meccset kihagyom, kikészít 'elfáraszt, tönkretesz, összever,, megöl'

8 kiló 'száz forint' kinyiffan 'meghal' kinyír 'tönkretesz, megöl' kinyúlik 'meghal' kioszt (pofont, verést) 'felpofoz, elver' kipukkad 'kidöglik, nem bírja' kirakat: bedobja a kirakatot 'lármázik, veszekszik, jelenetet rendez' kiszúr valakit, valamit 'kiválaszt, észrevesz, kiemel, felfigyel valakire, valamire' kiszúr valakivel 'csúful elbánik, igazságtalanul jár el valakivel, becsap valakit' kitikkad 'meghal' kokó 'fej' kókusz 'fej' koplalda 'üzemi étkezde'.korpa 'pénz' közöl 'elmond, mond, megmond' Közlöm veled, hogy leléptem, krapek 'ember (férfi)' kuksál 'néz, megnéz' kultúrmadzag 'nyakkendő' lap: veszi a lapot 'érti a célzást; tudja, miről van szó' látólca 'szem' leápol 'megszid, megver' lebőg 'pórul jár, szégyenben marad' lebukik 'rajtacsípik, börtönbe jut' leég 1. 'szégyenben marad' 2. 'kiköltekezik, elszegényedik' Le vagyok égve. leereszt 'kidöglik, nem bírja' lefázik 'szégyenben marad, pórul jár' lehúz 1. 'kitölt (büntetést, rossz éveket)' 2. 'kifogásol, rosszul minősít, ócsárol, szid' lelécel 'elmegy, megszökik' lelép 'elmegy, megszökik' lemar (valakit) 'szid, megszid' lemér (pofont, verést) 'felpofoz, elver' lenyö 'lecke' lepra 'vacak' letol (valakit) 'szid, megszid' leszáll (valamiről, valakiről) 'nem foglalkozik tovább valamivel, valakivel; bókén hagyja' Szállj le rólam! levág 1. 'kitölt (büntetést, rossz éveket)' 2. 'kifogásol, rosszul minősít, ócsárol, szid' lordok háza 'italbolt' madár 'ember (kissé naiv, gyámoltalan)' mandró 'ember (férfi)' mankó 'láb' manusz 'ember (férfi)' maszek 'jó, remek' mazsola 'ember (kissé naiv); újonc' megdob valakit valamivel 'ad valakinek valamiből' Dobj meg egy cigivel! megetet (valakit valamivel) 'elhitet' megfúr (valakit, valamit) 'aláássa pozícióját, állását, becsületét, sikerét' Valaki megfúrt a főnöknél. -megléptet 'ellop' meglép 'megszökik' mellébeszélés 'megtévesztő beszéd, hamis felelet' menő, nagy menő 'jóállású, befutott, híres, gazdag' meredek 'bajos, veszélyes' moha 'lány' mókus 'ember (férfi)' mufurc 'ember (férfi)' muki 'ember (férfi)' murulya 'ember (kissé naiv, gyámoltalan)' naci 'nadrág' nagy ember 'vezető állású, tekintélyes ember' naiva: naiva a Nemzetiből 'hiszékeny, járatlan ember' nyalánkság Börtön, verés és más efféle nyalánkságok, nyögdíj 'nyugdíj'^ óberkodik 'nagyképűen viselkedik' óhéber duma 'megtévesztő beszéd' oltári 'nagy, óriási, csuda' oson: Osonj a fenébe! 'Menj a fenébe!' őrjöng 'haragszik, méltatlankodik' őrület 'érdekes, furcsa, kellemetlen, átlagon felüli stb. (dolog)' őrült 'igen, nagyon' pacák 'ember (férfi)' pali 'ember (férfi)' papanyek megszólításként, kb. öregem értelemben paróka 'haj' partizánkodik 'szabályellenesen, nem a megegyezés szerint tesz' pipás 'dühös' pipa 'dühös' pislogó 'szem' pláne: Mi ebben a pláne? 'Mi ebben a fontos, jó, nevezetes stb.?' pofa: pofára esik 'pórul jár, szégyenben marad' pók 'ember (férfi)' pokoli 1. 'rossz, kellemetlen' 2. 'nagyon' pörög 'táncol' puszil valamit, valakit 'tetszik neki, kellemesen érinti' Puszilod, hogy felhívtalak! ráfázik 'pórul jár, szégyenben marad' ráharap 'kell neki, kedvet kap valamire, el nem ereszti' ráhúz 'még hozzátesz, kedvet kap valamire, el nem ereszti' rákapcsol 'nekiveti magát, fokoz, erősít' rámegy 'az eddiginél erősebben foglalkozik valamivel' rászáll (valakire, valamire) 'az eddiginél erősebben törődik, foglalkozik vele, nem hagyja bókén' ráver 'még hozzátesz, -dolgozik, -teljesít' ráz 'táncol' rázós 'bajos, veszélyes' rendes 'jó, becsületes (ember)' rikács: kiveri a rikácsot 'lármázik, veszekszik'

9 rongy 'ezer forint' roskad: Roskadj ebbe a székbe! 'Ülj le!' ruci 'ruha' sejt: sejted 'jól tudod, meglátod, az biztos, hogy...' Sejted, hogy ennek mi fogjuk meginni a levét, séró 'haj' sikít 1. 'sikkaszt' 2. 'szól, kiált, jelentkezik, tiltakozik' Ha valakinek nem tetszik, sikítson! smúzol 'enyeleg, hízeleg' sóder: nyomja, adja a sódert 'hazudik, megtóvesztően beszól' spéci 'speciális' spiné 'nő' spinkó 'nő' süket 1. 'hülye, értelmetlen' 2. süket duma 'buta, hazug beszéd' szabi 'szabadság' szájbavág 'ellop' Ezt valaki szájbavágta! szajré 'lopott holmi, holmi' szaki 'szaktárs (megszólításképpen)' szétcincál: Szétcincállak! 'Majd adok én neked!' szétcsap: Szétcsaplak! 'Majd adok én neked!' szivar 'ember (férfi)' szívbajos: nem szívbajos 'nem ijedős; kíméletlen' szívóskodik 'nem hagyja magát, makacskodik' szöveg 'beszéd' szövegel '(feleslegesen) beszél' szunya: bedobja, beveri a szunyát 'elalszik, nagyot alszik' szunyái 'alszik' szúr valakit 'tetszik neki' tag 'ember (férfi)' taknyol 'elesik' tankol 'eszik-iszik' tanyó 'táska' teljesen jó 'nagyon jó' tinta 'ital' tódul: Tódulj be! 'Gyere be!' topis 'toprongyos, rosszul öltözött' topogó 'cipő' tök 'egyes osztályzat' történet 'dolog, helyzet' Itt az a történet, hogy Jóska nem ér rá. törül 'elesik' tréfa 'vicc' tündéri 'kedves, tréfás, érdekes' ugat 'nyomatékosan, ismételten mond' Eleget ugattam, hogy... ugrik 'elfogy, elvész, nem jut' Ha elkapja a rendőr, ugrik a tizes. űrnapja 'fizetésnap' ürge 'ember (férfi)' veréb 'ember (naiv, gyámoltalan)' vili 'világos, nyilvánvaló' virgács 'láb' zsuga 1. 'kártya' 2. 'mozijegy' Szólások, szókapcsolatok... attól függetlenül... 'egyébként, igaz, hogy de azért.. Hányra mész? Nyolcra? A konyhát felmoshatnád attól függetlenül. Bár amilyen... 'nagyon is.. Bár amilyen jó az a lakás, csak ne szidd! Berendezés marad! 'Vigyázat! Óvatosabban!' a csavargyárban dolgozik 'csavargó, munkakerülő'... de ne szólj senkinek! Ha valaki nagyot téved Láttad az Eiffel-tornyot? Nem, nem voltam Londonban. Az Eiffel-torony Párizsban van, de ne szólj senkinek. Elmentem! Vigyáztunk a lépcsőnél! 'Elmegyek! Vigyázzunk!' Ez addig jó lesz? A keresett tárgyat ezzel nyújtja át csúfolódva a szemfülesebb megtaláló Ez az igazság! 'így van ez!' (Néha csak fölösleges nyomaték" valamilyen közlés után) Ez van '(mentegetőzésképpen, vagy a tehetetlenség, a beletörődés, esetleg az önirónia kifejezésére) Hát ez már csak így van!' De hát ez borzasztó lehet! Mit csináljak ; ez van. Ezen nem múlik, ne múljon, ne múljék! 'Jó, nem bánom! Mi sem könnyebb ennél!' Ezt jól megaszonta 'megmondta' Felfedezte a csőben a lyukat 'azt hiszi, hogy kitalált valamit' füstlapátoló a Keletinél 'csavargó, munkakerülő'

10 fűtő a Napnál 'munkakerülő, csavargó'... ha egy mód van rá nyomatékos, ingerült felszólításkor Ne tolakodjék elém, ha egy mód van rá! Hanyagolj el! 'Hagyj békén!' Háromszor találgathatsz! ha valami egészen bizonyos: Hogy mentél le? Háromszor találgathatsz! (Az illető ilyenkor megbukott, s ezt mindenki várta.) hátulról mellbe 'alattomosan'... hogy az nem igaz! A non plus ultra kifejezése. Olyan sok, nagy, érdekes,. buta stb., hogy az nem igaz! Hogy oda ne rohanjak! Gúnyos csodálkozás: Képzeld, Nagyék Olaszországba utaznak! Hogy oda ne rohanjak! Ide figyelj! Megszólítás helyett, vagy puszta töltelékszóként Ki figyel oda? 'Nem kell vele törődni! Nem fontos!' Kopj le! 'Menj innen!' Lapozz egyet! 'Hagyj békén!' Le fog esni! amikor valami éppen leesett Légy erős, hogy... 'Tudd meg, hidd el, hogy...; Tévedsz, mert...' Állítólag lesz fizetésemelés! Légy erős, hogy a főnök most is fog kapni, de mi nem. Majd rajzolok! Gúnyos visszautasítás. Adj kölcsön egy tollat! Jó, majd rajzolok egyet! Még egy dobásod van! sikertelen próbálkozás, tévedés esetén Még mit üzensz? ha valaki sokat beszél, veszekszik, a másik pedig tudatni akarja vele, hogy fütyül rá Mi a hasfájása? 'Mi baja? Mit akar? Mi a kifogása, ellenvetése?' Mindenem nem lehet! ha valaki többfélét kér egyszerre: Van egy kis kávéd? Van. De cukrot is adj, mert mindenem nem lehet! Minek örülsz? 'Miért nevetsz? Miért van jó kedved?' Mit érzel ilyenkor? csúfondárosan, e helyett: Megbolondultál? Mondok neked valamit! Mondjak valamit? közlés előtti álfontoskodás Ne izgasd fel magad! 'Ne örülj, Ne gondolj semmi jóra, kedvezőre!' Új zuhanyozót kapunk. Egyelőre nem működik, ne izgasd fel magad! Ne játszd meg magad! 'Ne tégy úgy, mintha...' Ne szórakozz! 'Ne bosszants!' Neked nem osztottak! 'Te ne szólj bele!' Nem az én asztalom! 'Nem az én dolgom, hatásköröm.' Nem élem túl! túlzó tetszésnyilvánítás Nem érdekel a nyomora! 'Nem törődöm vele! Semmi közöm hozzá!' Nem érdekes! 'Nem fontos! Nem kell!' Nincs gyereknap! ha a fiatalabb sokat beszél, fontoskodik Nincs mese! 'Nincs vita, ellentmondás, hiába minden' Ott a helyed! 'Okvetlenül menj el oda!' Rakd a zsebembe, otthon kiválogatom! ha valaki sokat beszél, veszekszik, s a másik meg tudatni akarja vele, hogy fütyül rá sínváltó a reptéren 'csavargó, munkakerülő' Sok a szöveg 'Ne beszélj (en) annyit!' Szívjon, szippantson fel az ég! 'Vigyen el az ördög!' Szűnj meg! 'Menj innen! Hagyd abba!' Tegnap még semmi baja sem volt! ha valaki szokatlanul viselkedik

11 Tudod, hogy hogy van ez! az egyetértés, a kölcsönös tájékozottság formulája Úszni mész? (gúnyosan) Nem, úszni megyek. Boros Tiborné

Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben

Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben Űjabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben Az ifjúsági nyelv tanulmányozásakor a szemantikai vizsgálatok igen fontosak. Ennek a nyelvi rétegnek a köznyelvtől való eltérése mondattani szempontból csekély,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

És ki szól a halottakért Értük ki harcol ki hallgatja meg őket ki öntözi virágaikat?

És ki szól a halottakért Értük ki harcol ki hallgatja meg őket ki öntözi virágaikat? 1 És ki szól a halottakért Értük ki harcol ki hallgatja meg őket ki öntözi virágaikat? Jó lesz vigyázni velem! Én egy besavanyodott, egyedülálló, nyilvánvalóan rendellenes érzelmi életet élő nő vagyok.

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest!

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 1. forduló Az egész szottyos dili hat napja kezdődött, mikor a családom átment sivatagi tevekaravánba. Tényleg pont úgy néztünk ki, mint azok

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

ELTE PPK Pszichológiai Intézet TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. Kutatás vezetője: Kiss Orhidea, Phd. kiss.orhidea@ppk.elte.

ELTE PPK Pszichológiai Intézet TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. Kutatás vezetője: Kiss Orhidea, Phd. kiss.orhidea@ppk.elte. ELTE PPK Pszichológiai Intézet TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. Kutatás vezetője: Kiss Orhidea, Phd. kiss.orhidea@ppk.elte.hu KÉRDŐÍV Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse kutatói munkánkat!

Részletesebben

Huszonötödik lecke. nyomja, várjon. hallgasd. nyomd. várj. tedd, vedd, legyen. szíveskedjék mutasson. hozza el menjen nézze meg

Huszonötödik lecke. nyomja, várjon. hallgasd. nyomd. várj. tedd, vedd, legyen. szíveskedjék mutasson. hozza el menjen nézze meg Huszonötödik lecke Megint telefon Halló! Jó napot kívánok! Üdvözöljük a Vabank Bank ügyfélszolgálatánál! Ha ismeri a mellék számát, nyomja meg a megfelelő számú gombot. Ha nem ismeri, várjon a kezelő jelentkezésére.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A, Á. könnyen sebezhetõ pontja. a döntõ érvet. elõjön [elõhozakodik] az aduval [kijátssza v. kivágja az aduját] (vitában, versengésben) kimondja

A, Á. könnyen sebezhetõ pontja. a döntõ érvet. elõjön [elõhozakodik] az aduval [kijátssza v. kivágja az aduját] (vitában, versengésben) kimondja 1 Á á-tól z-ig [cettig] elejétõl végéig, kivétel nélkül ABLAK ablak a világra (jó) lehetõség arra, hogy magunkat (környezetünket, országunkat) a külvilágnak bemutassuk, ill. a külvilágról tájékozódhassunk

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HATÉKONY ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZEREI Kommunikációs csatornák AZ EMBERI LÉT KAPCSOLATAI Személyek, tárgyak, szerepek és az információ A kommunikáció szót sokféle dologra, jelenségre

Részletesebben

Szinonimák, antonimák

Szinonimák, antonimák Szinonimák, antonimák 1 ) Kezdjük a szinonimákkal A szinonima magyarul rokon értelmű szó. Nyugodtan mondhatja így is, úgy is A szinonimáknak hasonló a jelentése. Emlékszik, milyen szavakkal gratuláltak

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány 2013/14. II. szemeszter/nappali Varga B. Veronika Varga B. Veronika vagyok, a Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak.

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Huszonkettedik lecke A ruhaüzletben LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Gergely: Látod azokat a pulóvereket ott a kirakatban? Az a barna nagyon szép. Lilla: Szerintem a kockás

Részletesebben

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02 SZKB_211_02 Felkészítés a felnőtt szerepekre A család szerepei A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYAM 20 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

BOKROS LAJOS. A GAZDASAGROL GYERmEKekNEK. Mivel fizetünk? Mi az az adó? Mit csinál egy bank? Miért van munkanélküliség?...

BOKROS LAJOS. A GAZDASAGROL GYERmEKekNEK. Mivel fizetünk? Mi az az adó? Mit csinál egy bank? Miért van munkanélküliség?... Illusztrációk: Kozak Kata / mesélő: BOKROS LAJOS Mivel fizetünk? Mi az az adó? Mit csinál egy bank? Miért van munkanélküliség?... Csak néhány kérdés azok közül, melyekről a Pénzkérdés című füzetben könnyed,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A gyermeki játék és a tanulás

A gyermeki játék és a tanulás Körmöci Katalin 1. A gyermeki játék jellemzői Érdemes megvizsgálni a játéktevékenység jellemzőit ahhoz, hogy majdan magát a játéktevékenységet fel tudjuk használni tanulási tevékenységre. Ha a játék jellemzőit

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek

Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek Nagyon sok gyermek jelmez elkészítése és ötlete kering az interneten. Azonban felnőtteknek készült jelmezek nem igazán vannak, ha akad is egy pár

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03.

A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03. A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03. A lakosság érdekében írok néhány so okoznak motorkárosodásokat a kétütemû benzinbe való 2T olajjal tunkolt gázolajok! Különösen egy adagolós ember terjeszti

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap Nyolcadik lecke A turistainformációban Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tessék parancsolni! Kérem szépen, hogyan juthatok Budapestről Esztergomba? Hát, kérem, autón, vonaton, autóbuszon és hajón. Repülőn egyelőre

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Különkiadás 3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Még a legrutinosabb, legtapasztaltabb tanácsadók is gyakran belefutnak e három hiba valamelyikébe

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza)

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) Térey János Asztalizene Színmű három tételben részlet 10 36 (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) (magában) Állandó ítéletidő Útban Pestre, Beugrottam ide. Drága hely,

Részletesebben

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet psyma Hungary Y O U P R E V. nemzetközi kutatás, önkitöltős kérdőív 14-17 évesek számára

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet psyma Hungary Y O U P R E V. nemzetközi kutatás, önkitöltős kérdőív 14-17 évesek számára MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet psyma Hungary A BEKERETEZETT RÉSZT A KUTATÓINTÉZET MUNKATÁRSA TÖLTI KI! Y O U P R E V nemzetközi kutatás, önkitöltős kérdőív 14-17 évesek számára

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról Az elmúlt évtizedekben világszerte előtérbe kerültek az élet befejezésével kapcsolatos dilemmák. A modern orvostudomány segítségével a betegek haldoklása akár évekig

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben