Zsargon és magatartás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsargon és magatartás"

Átírás

1 Zsargon és magatartás I. 1. A nagyvárosok lakossága szüntelen bevándorlás folytán rendkívül változatos összetételű. Az óriási tömegben az emberek nem ismerik ós nem ellenőrzik egymást, az életformák kötetlenek. Mindez közismert módon a világvárosokba vonzza a társadalom állhatatlan és felületes életstílusú elemeit is. A tradiciótlan, heterogén nagyvárosi nomádságban az etnikai egység kapcsolatai, az ápolt formák tisztelete helyett kifejlődik egy másik közösségérzés, amely lazább kötődést, de mégis sajátos szellemiséget ad. A főváros a nevezetes események és látványosságok színhelye, a legfrissebb hírek felvevője és forrása, nemzetközi kapcsolatok centruma, s itt valósulnak meg a technikai felsőfokok: a legmagasabb házak, a leggyorsabb közlekedés, a leghosszabb aluljáró, a legkorszerűbb világítás stb. Nagy területének számos útvonalán éppen olyan nehéz eligazodni, mint szórakozást és bámészkodónak időtöltést kínáló lehetőségei között. Mindebből kifejlődik a városlakók gőgje, elsősorban a vidékkel szemben: bizonyos aszfaltöntudat. A fővárosban tehát él egy kaszt", amely magát a legjobban értesültnek és a többiek számára elérhetetlen gyakorlati ismeretek birtokosának tudja; ez adja meg neki azt a léha fölényt, amellyel fitymálhatja a kívülállót, s amelytől a vidéki ritkán határolja el magát, inkább hamis szégyenében vonzásába kerül: hasonulni iparkodik, hogy a falakon belülre jusson. A fővárosi kasztöntudat egyik megjelenési formája asaját nyelv, amelyet eszerint részben társadalmi-lélektani tényezők határoznak meg. 2. A divatszókat és a nyelvhasználat egyéb konvencióit nemcsak a kasztjukra büszke pesti fiatalok adják egymásnak tovább, sőt még az sem bizonyos, hogy a főváros nyelvének alakulásáról, fordulatainak szüntelen

2 termeléséről csupán fiatalok gondoskodnak. Közös tulajdonaink ezek, a budapestiek koruktól és foglalkozásuktól csaknem függetlenül széltében használják őket még ha némelyek közben kiteszik is magukban az öntudatos idézőjelet. Terjednek azok között is, akik egyszerűen nem akarnak lemaradni, sőt olyan körökben is, amelyek a slang mögött álló szellemiséget nem vállalják. Az új kifejezések korok szerinti megoszlásáról legfeljebb statisztikus kijelentéseket tehetünk, ilyenformán: egy adott slang szólást több 30 éven aluli egyén használ, mint idősebb".,,egy 18 éves személy meghatározott ideig tartó folyamatos beszédének szavait megszámlálva, a kifejezések nagyobb százaléka lesz zsargonnak minősíthető szó vagy fordulat, mint amit egy 40 éves pesti polgárral végzett hasonló kísérlet eredményeképpen kapunk." Nincs külön diák- vagy munkás nyelv sem. Egy-egy szakma vagy kisebb közös érdeklődésű csoport sajátos és Budapesten sem mindenki számára érthető szavai nem jellemzők a városi slangre. Nem határozzák meg azt a változást, amelyen a főváros nyelvhasználata az utóbbi évtizedekben átment. Természetesen szintén tárgyai egy teljes gyűjtésnek, címszavai egy regiszternek, de az a nyelvi, hangulati, sőt magatartásbeli egység, ami a fővárosi zsargonban megnyilvánul, megél nélkülük is. A fővárosi slangre igen jellemző, hogy új kifejezései többnyire nem idegen szavak. Zsargonunk lényege csorbítatlan marad, ha megfosztjuk idegen elemeitől; törvényei hiánytalanul megérthetők és szemléltethetők jövevényszavak vagy az anyanyelven kívül termő elemek nélkül. Inkább a közhasználatú kifejezések versengő átértelmezése folyik: a szavak jelentése új színekkel, árnyalatokkal bővül: sikít = szól, süket = hülye, figura = helyzet, dolog; esetleg egészen más használati értéket kap: csörög = táncol, moha = nő, pipa = dühös. Új alkalmazásokkal új szólások születnek: Van valami hézag? = Baj van? Nem tetszik? Ezt valaki szájbavágta! ==... ellopta. A nyelvi újdonságok keletkezésének egyik legfőbb indítéka az ú j a t kergető pszichózis, amely manapság világjelenség az élet minden területén. A szavaknak és szólásoknak divatjuk van, akár a hajviseletnek, a nyakkendőnek, a slágereknek. Az emberek kapnak az újon, megunják a nyelvi fordulatokat is. Jön következő, a legújabb és a vadonatúj" szó, gyakran egész szinonimasor. így a köznyelvnek egyre több szava kerül bele a fővárosi nyelvjárás sajátos készletébe. Az új alkotások" legnagyobb része azonban egyszerű helyettesítés, nem fedez fel a nyelv számára új fogalmat és nem gazdagítja, nem módosítja a köznyelvi kifejezésnek, illetve zsargonbeli elődjének tartalmát: pasas, pacák, mókus, pók, ürge, krapek, tag = ember (férfi); Kopj le! Lépj le! Szűnj meg! Lapozz egyet! = Hagyj békén, menj innen! Ezek a sorok gyakran ugyanannak a szemléletnek a formai variációi: tök, fa, karó, deszka = egyes osztályzat; átver, átejt, átráz = becsap. 3. Jól tudjuk, hogy az anyanyelvet átképző, formáló erő szakadatlanul működik a nyelv fejlődésének minden fokán. Színezi az élő nyelvet, a szavakhoz átvitt értelmet csatol, amely néha elfeledteti az eredeti jelentést is (mulat, fontos). Sokszor plasztikus átértelmezések, valóságos nyelvi metaforák keletkeznek (testvér, körmönfont, nyakigláb, ügyefogyott, rajtacsíp, kiküszöböl, elcsigáz és a legsajátabb magyar metafora, a magyaráz). Néha stiláris ele-

3 mek is belekerülnek az általános nyelvhasználatba, szóvirággá laposodva: kútfő, rákfene, gyöngyszem és ilyen a szóvirág is. Mindezek a nyelvi folyamatok megtalálhatók a pesti argóban is. A kiborul = elveszti a fejét, megbetegszik, lebukik börtönbe jut, a meredek = bajos, veszélyes és a tinta = ital könnyen követhető jelentésbővülések az átvitt értelem irányában. Az új képzések igen gyakran műszaki ihletésűek: bepörög = dühös lesz, rákapcsol = nekilát, erősít, tankol eszik, iszik. Létrejönnek ügyesen kifejező fordulatok: bütyköl eszkábál, barkácsol, korpa = pénz, bokorugró = disszidens, lordok háza = italbolt. Vagányaink fantáziája különös rátermettséget árul el a dologtalan kószálok eufémiáival: fűtő a Napnál, a csavargyárban dolgozik (csavargó), sínváltó a reptéren, füstlapátoló a Keletinél ezzel régi gazdag hagyományt folytat: lókötő, csirkefogó, széltoló, léhűtő, hóhányó stb. Uj igei változatok képzésének régi, termékeny eszközei az igekötők. Az igekötős lehetőségek felhasználása kétféle: az első esetben egy meglevő igekötős alak amely jellege szerint amúgy is többféle másodlagos jelentés hordozója lehet további tartalommal bővül: lelép elmegy, beszáll = részt vesz; vagy a régitől erősen különböző, torz jelentést vesz fel: levág kitölt (pl. büntetéséveket), begurul dühös lesz. Keletkeznek másfelől új igekötős kapcsolatok is nagy számban: benyög = mond, szól: lebőg - rosszul jár, kudarcot vall. Érdekes jelenség az igei módosulások köréből a tranzitív igéknek intrazitívvá válása: elnyal = elesik, elsöpör, eltép = elsiet, hajt = fárad, lót-fut. A kiszúr tárgyas és tárgyatlan alakban is él, s mindkét forma merőben új jelentést kapott: kiszúr valamit, valakit kiválaszt, kiemel, észrevesz; kiszúr valakivel = elbánik, méltatlanul bánik vele. Az anyanyelvből merítő újításoknak köszönhetjük azt a néhány újabb igét is, amelyek nagy hangfestő igekészletünket gyarapítják sajátos fáradt színekkel: cselleng, battyog, slattyog, hőzöng, császkál, hetyeg, hőbörög. 4. A főváros nyelvének is tükröznie kell azt, liogy aki használja: beavatott, részt vesz a nagy fővárosi,,buli"-ban. Büszke arra, hogy tájékozott, nagy tapasztalatú, hogy kiismeri magát". Magatartására legjellemzőbb a blazírtság, amely eltiltja a csodálkozástól, hódolattól, bizakodástól. Minek örülsz? Miért nevetsz, miért van jó kedved? Ne izgasd föl magad! = Ne örülj, ne gondolj semmi jóra, kedvezőre! Ha valaki hosszas szemrehányásokat tesz, számon kér, kifakad, kifogásol, vagy esetleg csak sokat beszél: Iiakd a zsebembe, otthon kiválogatom! Vagy: És még mit üzensz? A pesti önérzet megőrzése érdekében a másikat lehetőleg ostobának, tudatlannak, ügyetlennek kell nézni és bemutatni. (Ha ez a másik nő, akkor ő a naiva a Nemzetiből). Meg kell őrizni a nyelvben is az állandó csúfondáros jelleget. A több évtizede divatos, egy kissé kedveskedő hangulatú labdajáték: Van pénzed? Nem, de fütyülni, azt tudok! helyett ma sokkal hegyesebben lőnek kapura: Nem láttad a tollamat? Ez addig jó lesz? adja át gúnyosan, aki megtalálta. Úszni mész? Neem, (szünet) úszni megyek. Tegnap még semmi baja sem volt! tehát: megbolondult, azaz, dehogy bolondult meg, csak éppen nem viselkedik vagy nem gondolkodik bevett" módon. A fölény és a régivel szemben való frivol magatartás tüntető bemutatására valók a megcsavart szólások és közmondások is: Üsse kavics!

4 Ne fesd az ördögöt a falra, mert megver a házmester! Ide tartoznak a r ö v i d í- t é s e k, amelyek a nyelvi sietés kor jelenségén kívül becéző, azaz tulajdonképpen lekicsinylő kurtítások: szabi = szabadság, fizu = fizetés, százas (a komolyabb száz forint helyett), spéci = speciális. Megkeresi a három ezrest, vagy csak a hármat. 5. Az igék, melléknevek és főnevek jelentését és értékét kikezdi, degradálja a tiszteletlen pesti nyelv. A szükségesnél több fokozattal erősebb kifejezéseket használ, és így fosztja meg erejüktől a szavakat: pokoli, halálos, angyali, szédületes = nagyon..., közöl, kifejt megmond, mond, jelenése van = dolga van, Ott a helyed! = Menj el! A felsőfokok elkopnak, uniformizálódnak. Hol van már mindaz, ami rémes, attól, hogy megrémüljünk, a borzasztó attól, hogy megborzadjunk tőle? Az irtó meg, ahelyett, hogy irtózatot keltene, már szinte kedélyes, fokozatában már a nagyon-nál is kevesebb. Az őrület már csupán feltűnő; aki megőrült, legfeljebb csak szokatlanul viselkedik; az őrült kevés is alig valamivel kevesebb a kelleténél. Máskor meg a pesti ember éppen nem adja meg egy állapotnak, tulajdonságnak azt a nyelvi formát, amely megilletné, vagyis negatív irányban torzít, diminuál: csak jó ruhát, jó nőt, jó darabot ismer, sohasem szépet; akit szeret, becsül: rendes ember (nem jó vagy tisztességes); amivel nem kell törődni, vagy ami nagy baj ugyan, de felül akarunk rajta kerekedni, az nem érdekes. Az olyan csúfolódó helyettesítések, mint: Elviselném, ha fölemelnék a fizumat! Tódidj be! Osonj a fenébe! tulajdonképpen szintén túlzások és degradációk, eredetileg valamilyen hangulati ellentét kiélezése kedvéért. Vannak tehát pozitív és negatív irányú ferdítések. Mintha csak az volna a fontos, hogy az értékelés, a besorolás ne legyen helyes, a jelenséggel arányos, hanem sajátos szemléletű. A szélsőséges jelentésű szavak, az úgynevezett nagy szavak kopása állandó anyagcserefolyamata a nyelv életműködésének, a főváros nyelvében azonban ez a jelenség szándékolt torzítás eredménye. Az ellenkező irányú, de hasonló szellemből fakadó, lekicsinylő, gunyoros szóhasználat pedig speciálisan nagyvárosi: szintén nyelvi tükre a pökhendiségnek, 6. A fővárosi szólásoknak - sokszor csak konvenció jellegük van: a nivellált és redukált nem hagyománytiszteletből fakadó, hanem unalmasan szabványosított viselkedés etikettszerűen előír bizonyos, néha egészen üres fordulatokat. Ilyen a fontoskodó Mondok neked valamit! vagy Mondjak valamit? Tudod, hogy hogy van ez! Az állandó Ide figyelj! megszólítás helyett vagy annak szüksége nélkül is. Ide tartozik a mondóka elejére vagy végére biggyesztett szóval és úgyhogy (a szóval az egyszóval maradóka lehet). Mindkettőt rendszerint a megelőző megállapítás, közlés általánosítása vagy csak más megfogalmazása követi. Ha erre nem telik időből, vagy nyelvi készségből, akkor a szóval és az úgyhogy üresen csüng a mondat végén. Valaha tartalmaztak talán valamilyen célzást, cinkosságot, hivatkozást arra, hogy a beszélgető partnerek megértik egymást, egyet gondolnak, de ma már csupán modorosságok. Az összetettebb szólásokban is egy ideig eleven még az üde tréfaszerző kedv, de azután üres zsargonnyelvi konvencióvá kopnak: húzza a csíkot fut, menekül, gyúrja az ipart kitartóan csinál valamit, Nincs mese! = Hiába beszélsz! vagy a folytonos ismétléstől nyegle szellemeskedéssé fajulnak:

5 Jó reggelit! elmentem, természetfelelős. Találunk valóságos közmondásszerű új szólásokat is: Magas ez neked, mint disznónak a zsebóra. Sötét, mint négerasszony fenekén a májfolt. A kedvelt fordulatok egy része a kabarék műsorából vált közkinccsé", valóságos gesunkenes Kulturgut"-ként: blabla = üres fecsegés, Nem az én asztalom! = Nem az én dolgom, hatásköröm, Háromszor találgathatsz! (akkor, ha valami már kétségtelen). Említsük meg aműveltebb zsargonszavakat is, amilyen például a játékszabály = előírás, megegyezés, és az üresjárat = eredménytelen művelet vagy folyamat; ezek az esszék és újságcikkek gyakori metaforái. Ilyen használatuk már szinte kiszorítja az elsődleges értelmet. Ha azt, hogy üresjárat egy üresen haladó autóbuszra mondom, szinte szójátéknak hat (mint ahogyan ma a madár sem szárnyal már, hanem csak a gondolat, vagy a mondat). v A budapesti tájnyelv kísérőiként mindig megjelennek a jól ismert konvencionális gesztusok, arcjáték is, ugyancsak a hanglejtésben bizonyos kötelező és előre várható formulák. Mindnyájan ismerjük a nem hiszem legújabb hangsúlyát, meg a lassan minden erősebb jelzőt kiszorító... hogy az nem igaz! formát, amely ma a non plus ultrát fejezné ki, ha nem volna máris eliiyűve. 7. A zsargon értékeléséről szólva sokszor lehet hallani azt az objektivitásra törekvő véleményt, hogy a nyelv mindenképpen gazdagodik az új szavakkal és szólásokkal, nem baj, ha a gyarapodás az utca felől jön is. Ez az egyszerűsítő felfogás kétfelől is korrekcióra szorul. Az első meggondolás ugyanaz, amit az idegen szavak beáramlásának és terpeszkedésének veszélyeként legtöbbször emleget az ortodox nyelvművelés: a divatos szó agresszívvá válik, kitaszít a nyelvi tudatból három-négy, néha tíz hasonló jelentésű szót, s megfosztja az általánosan használt nyelvet ugyanannyi jelentésárnyalattól. A harmincas évek egyik nagy divatja, a fantasztikus ellen hadakozva Kosztolányi legalább húsz jelzőt sorol fel, amelyeket mindig a megfelelő helyről ez az egy szó szorít ki a köznyelvből. Hasonlóképpen, ha nem is ilyen gazdagon, mondhatjuk, hogy manapság például egyszerűen dilis mindenki, aki valójában bolond, őrült, hóbortos, ingerült, ideges, bogaras, aggályos, türelmetlen, szeles, kapkodó, meggondolatlan, szertelen. A pesti aszfalt kifejezései talán még zsarnokibbak a határokon túlról jövő szavaknál: terjednek, mint a leküzdhetetlen ragály, ellenállás hiányában, mivel a tudatos nyelvhasználat minden műveltségi fokon roppant ritka. Ezért a legfrissebb nyelvi divat is rögtön, keletkezése pillanatában nagy, általános visszhangra számít, közhelyigénnyel lép fel, és türelmetlensége két irányban nyilvánul meg: a közvélemény elítéli azt is, aki nem kapcsol" azonnal az újra, de azokat az elmaradottakat is, akik mindig csak a tegnapi divat szerint beszélnek, és túl sokat őriznek meg a régi készletből. A zsargon jelenségeinek másik, kiseb b részét érinti az a gondolat, amellyel az új nyelvi alakulás hasznának kérdését ki kell egészíteni. Ezekben a sikerültebb szóképzésekben az az organikus nyelvújító lelemény működik, amely a belső szókincsgyarapodásnak állandó, természetes eszköze. Majdnem bizonyos azonban, hogy ezek az ötletes kifejezések sem fogják bővíteni maradandó szókincsünket, mert a divat sodrába éppúgy belekerülnek, mint a leghitványabb sorozatgyártmányok. A tömeg ebben nem tud szelektálni. Nincs megfelelő nyelvérzék, amely felfedezné, nincs anyanyelvi műveltség, amely megtartaná a termékenyítő újításokat.

6 Ennek oka pedig nemcsak a városi lakosság vegyes eredete, hanem az is, hogy az iskolai oktatás az egyszerű leíró nyelvtanon felül eddig nem igen foglalkozott az anyanyelvvel. Az iskolák nem hívják fel eléggé figyelmünket nyelvünk egyéniségére, teljesítőképességére. Pedig nem lehet sem nehéznek, sem száraznak vagy éppen fölöslegesnek minősíteni például a szótörténet elemeinek, a nyelvfejlődés művelési vonatkozásainak tanítását. Ne maradjon ki ez a terület a szemléltető, megkedveltető tankönyvek, a játszva" átadott ismeretek programjából! Az anyanyelvi műveltség műveltjeink közt is szégyenletesen silány, a szegényes hungarológiai ismeretek közt is az utolsó. Ezért a nyelvfejlődésnek semmilyen mozzanata sem tudatosodik, pedig ott, ahol a lakosság heterogén, csak ez pótolhatja az érintetlen etnikumú népesség ösztönös nyelvérzékét. II. Szójegyzék ábra 'dolog, helyzet' Na, mi az ábra? Elmegyünk holnap? ajser 'vezető, jó állású, jómódú (ember)' ajserkodik 'nagyképűen viselkedik, fölényeskedik' állati minden jelző túlzó fokozására állati nehéz, jó, érdekes amcsi 'amerikai' angyali 'helyes, tréfás' arénázik 'szertelenül viselkedik, tombol' átdob 'becsap' átejt 'becsap' áthintáz 'becsap' átráz 'becsap' átver 'becsap' Balcsi 'Balaton' balhé 'baj, ricsaj, veszekedés' Kiveri a balhét 'lármázik, jelenetet rendez' balhézik 'veszekszik' baromi 1. 'nagy, óriási' 2. minden jelző túlzó fokozására: baromi jó, érdekes, nehéz stb. becsavarodik 'túlzottan fellelkesül, indulatossá válik, megbolondul' bedilizik 'megzavarodik, megbolondul' bedob 1. 'megeszik, megiszik valamit' 2. 'megemlít valamit, ötletet vet fel' 3. bedobja a testét 'bemegy' bedobja magát 'részt vesz valamiben, ráveti magát valamire, sokat tesz valaminek az érdekében' begerjed 'dühössé, indulatossá, elszánttá begorombul 'dühössé, indulatossá, elszánttá begurul 'dühössé, indulatossá, elszánttá begyújt 'dühössé, indulatossá, elszánttá beijed 'megijed' beköp 1. 'kimond, váratlant mond' 2. 'elárul' beköpés ' szellemes" mondás' beleesik valamibe 'megtetszik neki valaki, valami, kedvet kap valamihez, beleszeret valakibe' belefér (ami belefér) 'bőséges, túl sok' Volt ott minden, ami belefér belógat 'becsap' bemond 'megmond, kimond; váratlant,. szellemeset" mond' benyalja magát 'hízelgéssel megkedvelteti magát' benyög valamit 'váratlant, szellemeset'" mond' benyögés ' szellemes" mondás' beolvas valakinek 'megmondja a véleményét, ráolvassa a hibáit' bepaliz 'becsap, rászed' bepipul 'dühössé, elszánttá, indulatossá, bepörög 'dühössé, indulatossá, elszánttá berág 'dühössé, indulatossá, elszánttá ' beszáll valamibe 'részt vesz valamiben, hozzájárul valamihez' besztremál 'megijed' betintázik 'berúg' betörülközik 'berúg' bevágódik 'megbecsülést szerez, megkedvelteti magát (többnyire érdemtelenül)' beveti magát 'részt vesz valamiben, ráveti magát valamire, sokat tesz valaminek az érdekében' bevet valamit 'emeli valaminek a fényét, nem sajnálja' Hogy mi volt ott bevetve! bezsong 'megbolondul, túlzottan fellelkesül" bige 'lány' bír valakit, valamit 'szeret, kedvel' bokorugró 'disszidens' bőr 'nő' brusztol 'küzd, verekszik' brusztos 'erős, bátor'

7 bukfenc: bukfencet csinál 'vezető állásból kiesik, börtönbe jut' bukik: felfelé bukik 'jó állásból elmozdítják és még jobba jut' bula 'lány' bumm: Na bumm., és akkor mi van? 'Nem számít! Annyi baj legyen!' bunkó 'egyes osztályzat' bunyó 'verekedés' bütyköl 'eszkábál, fúr-farag, maga készít, javít' cígöl 'cipel' cucc 'holmi, cókmók, csomag' csaj 'nő' csík: húzza a csíkot 'megy, siet' csinga 'villamos' csíp (valakit, valamit) 'tetszik neki' csóró 'fiatal, fiú' csörög 'táncol' csurglizik 'táncol' dekás 'rendőr' deszka 'egyes osztályzat' dög jó 'nagyon jó, csuda jó' drót: leadja a drótot 'értesít, tudat, veszélyt jelez' duma: leakasztja a dumát 'jár a szája, sokat beszél, esetleg félrevezető szándékkal' éhezde 'üzemi étkezde' elájul 'csodálkozik, meglepődik' elhirigél 'elver' elhasználódik 'tönkremegy, elpusztul, elfogy, eltörik' elkúszik 'elmegy' elmar 'elvesz' elnyal 'elesik' elnyúlik 'meghal, vége van' elsöpör 'elsiet, elmegy' elszúr 'elront, elhibáz' eltaknyol 'elesik' eltájol: el van tájolva 'téved, elárulja tájékozatlanságát' eltép 'elsiet, elmegy' elvonul 'elmegy' fa 'egyes osztályzat' fal: falból 'félrevezető szándékkal' fej 'ember (férfi)' fekszik 1. '(valakinek valami) tetszik, hajlama van hozzá' 2. jól fekszik 'jó véleménnyel vannak róla, előnyös helyzetben van' feldob 1. 'ajánl valamit, ötletet ad' 2. 'javít, élénkít, jelentőssé tesz' felég 'megszedi magát' felrajzol 'felír' A rendőr felrajzolta a kocsiját feltör 'feljebb jut, előnyös helyzetbe jut' felvés 'felír' figura 'dolog, helyzet' Erted ezt a figurát? fizu 'fizetés' frankó 'jó' fúr (valakit, valamit) 'áskálódik ellene, hitelét rontja' furkó 'egyes osztályzat' fusizik 'iparengedély nélkül dolgozik' fuvolás 'iszákos' fuvolázik 'iszik (szeszes italt)' gagyás 'buta, ügyefogyott' gátyó 'nadrág' gáz: gáz van 'baj van, veszély közeledik' golyós 'bolondos' gógyi 'ész' gyufa: kihúzza a gyufát 'pórul jár, kihívja. maga ellen valakinek a haragját' liábé házi buli 'otthoni mulatság' hajt 'fárad, dolgozik, fut (pl. nő után)' halál jó 'nagyon jó' haláli 'jó, remek, mulatságos, nagyszerű' halálos 'jó, remek, mulatságos' hamukál 'hazudik, nagyzol' hamukázik 'uaz' hangyás 'bolondos, bogaras' hantái 'hazudik, nagyzol' hapsi 'ember (férfi)' háré 'haj' hazavág 'elver, agyonüt' héder: bedobja, bevágja, beveri a hédert 'elalszik, nagyot alszik' hefti 'orr' hiló: hiló duma 'megtévesztő beszéd' hilózik 'hazudik, félrevezet' hirig 'verekedés' hozzávág 'ad valakinek valamit' Vágj hozzám egy cigit! hulla jó 'csuda jó' liupp: kiveri a huppot 'lármázik, veszekszik' hülyéskedik: Ne hülyéskedj! 'Ne mondd! Igazán?' ipar: űzi, nyomja, gyúrja az ipart 'dolgozik, fárad, kitartóan csinál valamit' jakó 'kabát' jelenés: jelenése van 'dolga van, el kell mennie valahová (pl. találkára)' jó (ruha, nő, darab) 'szép, csinos' jó valakinél 'érdemei vannak valaki előtt, elismerik, kedvelik' Pista nagyon jó a dirinél, kajakos 'erős, bátor' kalózkodik 'szabályellenesen, nem a megegyezés szerint tesz' kapcsol 'érti a célzást, tudja, miről van szó' karó 'egyes osztályzat' kassa 'jó, finom, remek, kitűnő' keccsöl 'cipel, dolgozik, fárad' kiborul 'ideges, beteg lesz, kimerül, elveszti a fejét' kicsinál 'elfáraszt, tönkretesz, összever, megöl' kifejt 'mond, elmond, megmond'... mire a srác kifejtette, hogy nincspénze, nem mehet el. kifigyel 'megfigyel, megles' kihagy 'nem csinálja, nem megy el' A vasárnapi meccset kihagyom, kikészít 'elfáraszt, tönkretesz, összever,, megöl'

8 kiló 'száz forint' kinyiffan 'meghal' kinyír 'tönkretesz, megöl' kinyúlik 'meghal' kioszt (pofont, verést) 'felpofoz, elver' kipukkad 'kidöglik, nem bírja' kirakat: bedobja a kirakatot 'lármázik, veszekszik, jelenetet rendez' kiszúr valakit, valamit 'kiválaszt, észrevesz, kiemel, felfigyel valakire, valamire' kiszúr valakivel 'csúful elbánik, igazságtalanul jár el valakivel, becsap valakit' kitikkad 'meghal' kokó 'fej' kókusz 'fej' koplalda 'üzemi étkezde'.korpa 'pénz' közöl 'elmond, mond, megmond' Közlöm veled, hogy leléptem, krapek 'ember (férfi)' kuksál 'néz, megnéz' kultúrmadzag 'nyakkendő' lap: veszi a lapot 'érti a célzást; tudja, miről van szó' látólca 'szem' leápol 'megszid, megver' lebőg 'pórul jár, szégyenben marad' lebukik 'rajtacsípik, börtönbe jut' leég 1. 'szégyenben marad' 2. 'kiköltekezik, elszegényedik' Le vagyok égve. leereszt 'kidöglik, nem bírja' lefázik 'szégyenben marad, pórul jár' lehúz 1. 'kitölt (büntetést, rossz éveket)' 2. 'kifogásol, rosszul minősít, ócsárol, szid' lelécel 'elmegy, megszökik' lelép 'elmegy, megszökik' lemar (valakit) 'szid, megszid' lemér (pofont, verést) 'felpofoz, elver' lenyö 'lecke' lepra 'vacak' letol (valakit) 'szid, megszid' leszáll (valamiről, valakiről) 'nem foglalkozik tovább valamivel, valakivel; bókén hagyja' Szállj le rólam! levág 1. 'kitölt (büntetést, rossz éveket)' 2. 'kifogásol, rosszul minősít, ócsárol, szid' lordok háza 'italbolt' madár 'ember (kissé naiv, gyámoltalan)' mandró 'ember (férfi)' mankó 'láb' manusz 'ember (férfi)' maszek 'jó, remek' mazsola 'ember (kissé naiv); újonc' megdob valakit valamivel 'ad valakinek valamiből' Dobj meg egy cigivel! megetet (valakit valamivel) 'elhitet' megfúr (valakit, valamit) 'aláássa pozícióját, állását, becsületét, sikerét' Valaki megfúrt a főnöknél. -megléptet 'ellop' meglép 'megszökik' mellébeszélés 'megtévesztő beszéd, hamis felelet' menő, nagy menő 'jóállású, befutott, híres, gazdag' meredek 'bajos, veszélyes' moha 'lány' mókus 'ember (férfi)' mufurc 'ember (férfi)' muki 'ember (férfi)' murulya 'ember (kissé naiv, gyámoltalan)' naci 'nadrág' nagy ember 'vezető állású, tekintélyes ember' naiva: naiva a Nemzetiből 'hiszékeny, járatlan ember' nyalánkság Börtön, verés és más efféle nyalánkságok, nyögdíj 'nyugdíj'^ óberkodik 'nagyképűen viselkedik' óhéber duma 'megtévesztő beszéd' oltári 'nagy, óriási, csuda' oson: Osonj a fenébe! 'Menj a fenébe!' őrjöng 'haragszik, méltatlankodik' őrület 'érdekes, furcsa, kellemetlen, átlagon felüli stb. (dolog)' őrült 'igen, nagyon' pacák 'ember (férfi)' pali 'ember (férfi)' papanyek megszólításként, kb. öregem értelemben paróka 'haj' partizánkodik 'szabályellenesen, nem a megegyezés szerint tesz' pipás 'dühös' pipa 'dühös' pislogó 'szem' pláne: Mi ebben a pláne? 'Mi ebben a fontos, jó, nevezetes stb.?' pofa: pofára esik 'pórul jár, szégyenben marad' pók 'ember (férfi)' pokoli 1. 'rossz, kellemetlen' 2. 'nagyon' pörög 'táncol' puszil valamit, valakit 'tetszik neki, kellemesen érinti' Puszilod, hogy felhívtalak! ráfázik 'pórul jár, szégyenben marad' ráharap 'kell neki, kedvet kap valamire, el nem ereszti' ráhúz 'még hozzátesz, kedvet kap valamire, el nem ereszti' rákapcsol 'nekiveti magát, fokoz, erősít' rámegy 'az eddiginél erősebben foglalkozik valamivel' rászáll (valakire, valamire) 'az eddiginél erősebben törődik, foglalkozik vele, nem hagyja bókén' ráver 'még hozzátesz, -dolgozik, -teljesít' ráz 'táncol' rázós 'bajos, veszélyes' rendes 'jó, becsületes (ember)' rikács: kiveri a rikácsot 'lármázik, veszekszik'

9 rongy 'ezer forint' roskad: Roskadj ebbe a székbe! 'Ülj le!' ruci 'ruha' sejt: sejted 'jól tudod, meglátod, az biztos, hogy...' Sejted, hogy ennek mi fogjuk meginni a levét, séró 'haj' sikít 1. 'sikkaszt' 2. 'szól, kiált, jelentkezik, tiltakozik' Ha valakinek nem tetszik, sikítson! smúzol 'enyeleg, hízeleg' sóder: nyomja, adja a sódert 'hazudik, megtóvesztően beszól' spéci 'speciális' spiné 'nő' spinkó 'nő' süket 1. 'hülye, értelmetlen' 2. süket duma 'buta, hazug beszéd' szabi 'szabadság' szájbavág 'ellop' Ezt valaki szájbavágta! szajré 'lopott holmi, holmi' szaki 'szaktárs (megszólításképpen)' szétcincál: Szétcincállak! 'Majd adok én neked!' szétcsap: Szétcsaplak! 'Majd adok én neked!' szivar 'ember (férfi)' szívbajos: nem szívbajos 'nem ijedős; kíméletlen' szívóskodik 'nem hagyja magát, makacskodik' szöveg 'beszéd' szövegel '(feleslegesen) beszél' szunya: bedobja, beveri a szunyát 'elalszik, nagyot alszik' szunyái 'alszik' szúr valakit 'tetszik neki' tag 'ember (férfi)' taknyol 'elesik' tankol 'eszik-iszik' tanyó 'táska' teljesen jó 'nagyon jó' tinta 'ital' tódul: Tódulj be! 'Gyere be!' topis 'toprongyos, rosszul öltözött' topogó 'cipő' tök 'egyes osztályzat' történet 'dolog, helyzet' Itt az a történet, hogy Jóska nem ér rá. törül 'elesik' tréfa 'vicc' tündéri 'kedves, tréfás, érdekes' ugat 'nyomatékosan, ismételten mond' Eleget ugattam, hogy... ugrik 'elfogy, elvész, nem jut' Ha elkapja a rendőr, ugrik a tizes. űrnapja 'fizetésnap' ürge 'ember (férfi)' veréb 'ember (naiv, gyámoltalan)' vili 'világos, nyilvánvaló' virgács 'láb' zsuga 1. 'kártya' 2. 'mozijegy' Szólások, szókapcsolatok... attól függetlenül... 'egyébként, igaz, hogy de azért.. Hányra mész? Nyolcra? A konyhát felmoshatnád attól függetlenül. Bár amilyen... 'nagyon is.. Bár amilyen jó az a lakás, csak ne szidd! Berendezés marad! 'Vigyázat! Óvatosabban!' a csavargyárban dolgozik 'csavargó, munkakerülő'... de ne szólj senkinek! Ha valaki nagyot téved Láttad az Eiffel-tornyot? Nem, nem voltam Londonban. Az Eiffel-torony Párizsban van, de ne szólj senkinek. Elmentem! Vigyáztunk a lépcsőnél! 'Elmegyek! Vigyázzunk!' Ez addig jó lesz? A keresett tárgyat ezzel nyújtja át csúfolódva a szemfülesebb megtaláló Ez az igazság! 'így van ez!' (Néha csak fölösleges nyomaték" valamilyen közlés után) Ez van '(mentegetőzésképpen, vagy a tehetetlenség, a beletörődés, esetleg az önirónia kifejezésére) Hát ez már csak így van!' De hát ez borzasztó lehet! Mit csináljak ; ez van. Ezen nem múlik, ne múljon, ne múljék! 'Jó, nem bánom! Mi sem könnyebb ennél!' Ezt jól megaszonta 'megmondta' Felfedezte a csőben a lyukat 'azt hiszi, hogy kitalált valamit' füstlapátoló a Keletinél 'csavargó, munkakerülő'

10 fűtő a Napnál 'munkakerülő, csavargó'... ha egy mód van rá nyomatékos, ingerült felszólításkor Ne tolakodjék elém, ha egy mód van rá! Hanyagolj el! 'Hagyj békén!' Háromszor találgathatsz! ha valami egészen bizonyos: Hogy mentél le? Háromszor találgathatsz! (Az illető ilyenkor megbukott, s ezt mindenki várta.) hátulról mellbe 'alattomosan'... hogy az nem igaz! A non plus ultra kifejezése. Olyan sok, nagy, érdekes,. buta stb., hogy az nem igaz! Hogy oda ne rohanjak! Gúnyos csodálkozás: Képzeld, Nagyék Olaszországba utaznak! Hogy oda ne rohanjak! Ide figyelj! Megszólítás helyett, vagy puszta töltelékszóként Ki figyel oda? 'Nem kell vele törődni! Nem fontos!' Kopj le! 'Menj innen!' Lapozz egyet! 'Hagyj békén!' Le fog esni! amikor valami éppen leesett Légy erős, hogy... 'Tudd meg, hidd el, hogy...; Tévedsz, mert...' Állítólag lesz fizetésemelés! Légy erős, hogy a főnök most is fog kapni, de mi nem. Majd rajzolok! Gúnyos visszautasítás. Adj kölcsön egy tollat! Jó, majd rajzolok egyet! Még egy dobásod van! sikertelen próbálkozás, tévedés esetén Még mit üzensz? ha valaki sokat beszél, veszekszik, a másik pedig tudatni akarja vele, hogy fütyül rá Mi a hasfájása? 'Mi baja? Mit akar? Mi a kifogása, ellenvetése?' Mindenem nem lehet! ha valaki többfélét kér egyszerre: Van egy kis kávéd? Van. De cukrot is adj, mert mindenem nem lehet! Minek örülsz? 'Miért nevetsz? Miért van jó kedved?' Mit érzel ilyenkor? csúfondárosan, e helyett: Megbolondultál? Mondok neked valamit! Mondjak valamit? közlés előtti álfontoskodás Ne izgasd fel magad! 'Ne örülj, Ne gondolj semmi jóra, kedvezőre!' Új zuhanyozót kapunk. Egyelőre nem működik, ne izgasd fel magad! Ne játszd meg magad! 'Ne tégy úgy, mintha...' Ne szórakozz! 'Ne bosszants!' Neked nem osztottak! 'Te ne szólj bele!' Nem az én asztalom! 'Nem az én dolgom, hatásköröm.' Nem élem túl! túlzó tetszésnyilvánítás Nem érdekel a nyomora! 'Nem törődöm vele! Semmi közöm hozzá!' Nem érdekes! 'Nem fontos! Nem kell!' Nincs gyereknap! ha a fiatalabb sokat beszél, fontoskodik Nincs mese! 'Nincs vita, ellentmondás, hiába minden' Ott a helyed! 'Okvetlenül menj el oda!' Rakd a zsebembe, otthon kiválogatom! ha valaki sokat beszél, veszekszik, s a másik meg tudatni akarja vele, hogy fütyül rá sínváltó a reptéren 'csavargó, munkakerülő' Sok a szöveg 'Ne beszélj (en) annyit!' Szívjon, szippantson fel az ég! 'Vigyen el az ördög!' Szűnj meg! 'Menj innen! Hagyd abba!' Tegnap még semmi baja sem volt! ha valaki szokatlanul viselkedik

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról

Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról Szlengkutatás 3. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra Mi a szleng? Tanulmányok a szleng

Részletesebben

52 Brestyánszki Boros Rozália Színházi alapok amatőröknek A PRÓBÁKON ÁT SZEREPOSZTÁS

52 Brestyánszki Boros Rozália Színházi alapok amatőröknek A PRÓBÁKON ÁT SZEREPOSZTÁS A PRÓBÁKON ÁT A színházi előadás lelke a színész. Vajon ki a színész? Talán az összes művész közül a legbonyolultabb. Ő maga az alkotó (hiszen ő alakítja a szerepét), ő az eszköz is, amivel alkot (saját

Részletesebben

Kétnyelvűek között Németországban

Kétnyelvűek között Németországban Kétnyelvűek között Németországban Tizenöt éve Németországban élek. A családi, rokoni, ismerősi körben számos kétnyelvű gyereket volt alkalmam megfigyelni. Nem vagyok nyelvész, de pszichológusként is mindig

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

Csalog Zsolt A tengert akartam látni

Csalog Zsolt A tengert akartam látni Csalog Zsolt A tengert akartam látni Négy munkásportré Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest A Vasember Állok a satupad mellett, dolgozok. Már tizenhét éve ebbe a gyárba, tizennyolcadik éve. Nem nyóc órát naponta,

Részletesebben

Kis illemtan. 1. Az illemről

Kis illemtan. 1. Az illemről Kis illemtan 1. Az illemről A legnagyobb figyelmesség az, ha engedi beszélni partnerét, és nem vág közbe saját sztorijaival. Ha a vita hevében ilyet tesz, rögtön kérjen elnézést. Két füle van, és csak

Részletesebben

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Tartalomjegyzék 1 Kik a hajléktalanok? 2 Hajléktalanság és otthontalanság 3 A hajléktalanság személyes, családi okai 4 A hajléktalanság társadalmi okai 5 Hány hajléktalan

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik Na de várj csak, a vége az érdekes! Szóval amikor bejött, s megláttuk, hogy olyan, mintha egy úthenger átment volna rajta, mondom Janinak, hogy a mai napnak büdös vége lesz, nem visszük el szárazon a tegnapi

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára

Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára Szlengkutatás 5. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng

Részletesebben

A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA. 1) A szókészlet tagolódása a szavak társadalmi fontossága szerint

A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA. 1) A szókészlet tagolódása a szavak társadalmi fontossága szerint A MAI MAGYAR SZÓKÉSZLET TAGOLÓDÁSA A szókészlet nem puszta szóhalmaz, hanem több szempontból rendszert alkot: bizonyos szavak csoportjai rétegekbe, kategóriákba tömörülnek. E rétegek, kategóriák azonban

Részletesebben

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei AUTÓVAL A CSÚCSRA Névjegy Név: K. Botond Életkor: 45 év Üzletág: személygépkocsi-kereskedelem Munkakör: értékesítő Eredményei: cégénél kiérdemelte az Év értékesítője címet a legtöbb új autó eladásával

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Az Szakképző Iskola diákújságja 2004. március I. évfolyam 1. szám

Az Szakképző Iskola diákújságja 2004. március I. évfolyam 1. szám Alternatíva Az Szakképző Iskola diákújságja 2004. március I. évfolyam 1. szám A PHARE-projektről Az ALTERNATÍV Szakképző Iskola egy PHARE-pályázat keretében nyerte el a lehetőséget, hogy részt vehessünk

Részletesebben

SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből

SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből Stúdió K Színház www.studiokszinhaz.hu 1092 Budapest, Ráday u. 32. studiok@studiokszinhaz.hu Zalán Tibor SZAMÁR A TORONY TETEJÉN élő- zenés mesejáték bábokkal 6-15 éveseknek Marc Chagall képeinek ihletéséből

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig

www.kismamablog.hu A baba fejlődése 1-4 éves korig A baba fejlődése 1-4 éves korig Gyermeked 13 hónapos Az "átlagos" baba ebben a korban kezd el járni. A folyamat viszonylag lassúnak tűnhet: először csak 1-1 lépést tesz az egyik kapaszkodótól a másikig

Részletesebben

MÛHELY. Bevezetõ. A mérleg nyelve

MÛHELY. Bevezetõ. A mérleg nyelve Krizsán József MÛHELY Az EQUIP módszer Fiatalok felelõsségteljes gondolkodásra és cselekvésre tanítása kortársaikat segítõ hozzáállással Bevezetõ Senki nem gondolná, hogy mennyire ellentmondásos szerep

Részletesebben