CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI NUFARM HÍREK CHEYENNE 1 G új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2013-ban Mezzo Forte Mystic A Mezzo Forte 200 egy rugalmasan kijuttatható, jól kombinálható, széles hatás spektrumú gyom - irtószer-kombináció. A Mystic 250 EC hatóanyaga az egyik leg ha - tékonyabb triazol, a tebukonazol, amely megbízható védelmet nyújt a kalá szosok gombabetegségeivel szemben. A Mystic 250 EC gomba - ölô szer a Mezzo Forte 200 gyom - irtó szer gyûjtôcsomaggal együtt, Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomagban is beszerezhetô. A csomag tartalma 5 hektár kezelésére alkalmas, és beszerzési ára lényegesen kedvezôbb, mintha Ön a termékeket külön-külön szerezné be. Sumi Alfa 5 EC Bevált, széles hatásspektrumú ro var - ölô szer. Az egyik legtisztább ún. mono izo me res piretroid, amely a fen valerát rovarölô hatóanyagnál négyszer hatékonyabb esz fen va - lerát optikai izomert tartalmazza. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a rovar kár - tevôk ellen. Kaiso Plusz technológiai csomag A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar - kártevôi ellen. A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedve zôbb. Pikk-Pakk Trio Új összetételû gyomirtószer-kombináció a kalászosok csaknem összes kétszikû gyomnövényére kiterjedô ha - tás spektrummal. Korán, hûvös idô - ben is kijuttatható, hatása gyors és hômérséklettôl független. 10 hektáros kiszerelésben kapható. Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival is. Megéri utánaszámolni. Zeagran Nico N Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyom növényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának kö - szön hetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Amaline Flow Új, peronoszpóra elleni fo lyé kony készítmény szôlôben. A már bevált tribázikus rézszulfát és az egyedi ha tásmóddal rendelkezô zoxamid gyári kombinációja. A rezisztencia meg elô zésének költség-hatékony esz köze. Cheyenne 1 G A rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb kép vi selôje kukoricában. Hatását kontaktmódon és gyomormé reg ként is kifejti. Megbízható védelmet nyújt a talajlakó kártevôk mellett a kukorica fiatal kori kártevôi ellen is. Felhasz nálható takarmány és vetômag elô állí tás - ban, továbbá cseme ge kukoricában is. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 Kedves Olvasó! A Nufarmer Magazin 10. lapszámával jelentkezünk, melyben elôzô kiadványainkhoz hasonlóan most is az aktuális növényvédelmi teendôkkel foglalkozunk. Az új évben a már kipróbált, és bevált termékek mellett új szerekkel és egy új szaktanácsadó kollégával is jelentkezünk. Magazinunk ízelítôt ad a Nufarm termékújdonságaiból, és beszámolunk a vállalat életében lezajlott változásokról is. Kiemelten foglalkozunk a kukorica talajlakó és fiatalkori károsítóival és az ellenük történô védekezés lehetôségeivel. Természetesen szó lesz tavaszi akciós ajánlatainkról is, hogy Ön kedvezô feltételek mellett kezdhesse meg a növényvédelmi munkákat. Partneroldalaink is sok érdekességet tartogatnak. Szó lesz a permetezés alapkövetelményeirôl, a repce könnyebb betakaríthatóságát elôsegítô feltételekrôl, továbbá képzeletbeli utazást teszünk egy elegáns luxusóriás volánja mögött. Ezeken kívül megismerkedünk egy nemrég indult, de máris nagy érdeklôdéssel kísért online mezôgazdasági piactér szolgáltatásaival is. A szakmai tartalom mellett röviden beszámolunk a Nufarm vállalattal kapcsolatos újdonságokról, Arcvonások címû rovatunk vendége pedig Dr. Vörös Géza. A tavaszi szezonkezdéshez jó egészséget és sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György Cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 16 A szakszerû permetezés alapkövetel mé ny ei 4 A kukorica talajlakó és fiatalkori károsítói 17 A kukorica talajlakó és fiatalkori kártevôi elleni sikeres védekezés feltételei Cheyenne 1 G új rovarölô talajfertôt - lenítô granulátum Cheyenne 1 G Termelôk mondják róla Kipróbált gyomirtási megoldások kukoricában A Nufarm kora tavaszi ajánlata kalászosokban Arcvonások Nagy termés, könnyû aratás Tudta-e, hogy Már százezren ismerik az új kereskedési felületet Mercedes-Benz M-osztály 14 Nufarm fejlesztések és újdonságok 26 Hazai és külföldi Nufarm hírek Impresszum Nufarmer Magazin 4. évfolyam, 10. szám február Különkiadás Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. 3 Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 A kukorica talajlakó és fiatalkori károsítói A pattanóbogarak (Elateridae) imá - gói a virág nektárjával táplálkoznak, és a kultúrnövény közelébe rakják petéiket. Szívesen választják tojásra kásra a ke - vésbé bolygatott, nö vé nyek kel fedett helyeket. A drótférgek teste nevüknek megfelelôen erôsen kitinizált, lapos. A lárvák sár gásbarna színûek, mintegy 2 centiméteresre nônek meg és a nö vé - nyek földalatti részein károsíta nak. Gazdasági kárt a gyökerek megrá gásával okoznak, melynek követ kez tében a nö - vények foltokban sárgulnak, hervadnak, majd elpusz tulnak. Kukori cá ban fôként a kis pattanóbogarak lárvái károsíta - nak, így a mezei patta nó bogár (Agrio - kására erdôk, faso rok szomszédsá gá - ban, humuszban gazdag, gyorsan me l e- ge dô talajokon számíthatunk leginkább. A fent említett kártevôk a talaj nedves ségállapotára és hômérsékletének vál to zá sára érzékenyen reagálnak, ez é r t a lárvák a talajban mind vízszintes, mind függôleges irányban vándorolnak. Mindkét csoport lárvái több éves fej lô - désûek, így károsításukra is elsôsorban a monokultúrában termesztett nö vé nyek - nél számíthatunk. A rendszeres és szakszerû talajmû - ve lés, valamint az elô ve temény gyommen te sítése jelentôsen hozzájárul a ká - rosítók populációjának csökkenté sé hez. nak. Ha a növények gyökér nyaki részét megrágják, a növény el is pusztulhat. Az L1-es lárva stádium még nem, de az L2-es már fénykerülô, ezért elsôsorban éjszaka károsítanak. Megfelelô talajmunkával számos lár - vát, illetve bábot lehet megsemmisíteni. Hatékony gyomirtással a kár te vô szá - mára kedvezôtlen körül mé nyeket teremt - hetünk. A lepkék rajzásának kombinált varsás szex-feromon csapdával történô nyomon kö ve tése, valamint a lárvakelés idôpont jának megállapítása (Biofix mó d - szer) szükséges a vegy szeres véde ke - zéshez. Amennyiben a csapdák fo gási eredményei hetente 10 da rabnál több Vetési pattanó bogár lárvája Májusi cserebogár lárvája Vetési bagoly lepke hernyója tes ustulatus), a réti pattanóbogár (Agriotes sputator), valamint a vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus). A tojás rakás május végétôl júniusig tart, a lár vák 3 5 évig fej lôdnek a talaj ban. A fiatal lárvák elhalt gyökereken, az idô - sebb lárvák friss gyö ké ren táp lál koznak, és ezzel te temes kárt okozhatnak a kul - túrnövényekben. A cserebogarak (Melolonthidae) lárvái sárgásfehér színû, jellegzetesen görbült testû pajorok. Testméretük az utol só lárva stádiumra eléri a 3 4 cm-t is. A leggyakoribb faj, a májusi cserebo gár (Melolontha melolontha) 3 4 év alatt fejlôdik ki. A cse re bo garak tojásra - Amennyi ben a talajvizsgálat négy zet - méterenként 2 3 drótféreg, pajor elôfordulását mutatja, indokolt a vegy sze - res védekezés. A többéves fejlôdésû lárvákon kívül gyakori a bagolylepkék (Noctuidae) her nyó inak megjelenése is. A leggyak - rab ban elôforduló faj az évente 2 nem - zedékes ve tési bagolylepke (Agrotis segetum). Az elsô nemzedék a nyár ele - jén, a második szep temberben-ok tó ber - ben károsít. Lárvái, a mocs kospajorok 3 3,5 cm-re is megnövô hernyók, piszkosszürke színûek, nem szô rö zött e k. A fiatal hernyók a levelek fonáki részén hámozgatnak, a fejletteb bek ka ré joz - lepkét mutatnak, a várható lárva kártétel ellen indokolt védekezni. A fia tal (L1-L2) lárvák május végén, június elején jelennek meg. A kelô kukoricában gyakran okoz tetemes károkat a kukoricabarkó (Tany - me cus dilaticollis). Fô tápnö vé nye a kukorica, de a takarmány- és cukorré - pát, a zabot, a kölest, a bú zát, a rozst, a napraforgót, sôt a vö rös herét, a lu cer - nát, a babot és a szóját is meg rágja. A kukoricára szegállapotban a legve - szedelmesebb. Sokszor a csíra nö vényt már a kelés elôtt, a talajfelszín alatt fel - keresi, és súlyos károkat okoz a nö - vények kiritkításával. Fôképpen éj sza ka 4

5 rág, nappal csak borús idôben. Egyéb - ként vagy a kukorica összesorolt le velei, vagy a növény töve körüli talaj rögök alatt tartózkodik. A 2 3 leveles kukoricára akkor jelent veszélyt, ha négy zet - mé te ren ként imágó fordul elô. Évente egy nemzedéke van, imágó alakban telel a talajban. Az imá gók március végén, április elején jelennek meg a felszínen. A kukorica egyenletes kelésének bizto sítása a barkókártétel mérséklésének egyik fontos feltétele. Az amerikai kukoricabogár (Diab - rotica virgifera virgifera) a kukorica leg - ve sze del mesebb talajlakó kár te vôje. A ká ro sítónak évente egy nem zedéke fej - lôdik, és tojás alakban telel át a talaj - ban. A lárva a kukorica ve té se után, májusban jelenik meg. Kezdetben a kis lárvák a kukorica haj szálgyökereivel táp lálkoznak, ké - agro technika, mivel a vetésforgó alkal - ma zása csökkenti a kártevôk felszapo - ro dá sának esélyét, ezáltal a gazdasági kártétel kocká zatát. Tehát a mo no kul tú - ra, azaz a kultúr növény önmaga utáni termesztésének kerülése az egyik legfontosabb alapelv. A 3 4 éves vetésforg ó a kukoricabogár eltû nését eredmé nyezi, mivel az áttelelt tojások ból kikelô lárvák nem találnak meg fe lelô táp lá lékot, így elpusztulnak. Fontos még a téli csapadékot megôrzô okszerû talaj mû velés és a fajtaválasztás, mivel a rö vid tenyészidejû hibridek általában ke vés bé károsodnak. Különösen oda kell figyelni azokra a táblákra, táb la ré szekre, ahol a kukorica sokáig zöld marad, így sokáig terített asztal a szaporodó kukoricabogár imá - gók szá mára (pl. magas FAO számú hib ridek, vízzel és táp anyaggal jól ellátott talajok, nedvesebb talajfoltok). száma a mo no kultúra miatt általában csökken). A lárvák kártételét a gazdasági kü - szöb érték alatt lehet tartani a vetéssel egy menetben adagolt talajfertôtlenítô ké szít ményekkel. A védekezés haté kony - sága nagyban múlik azon, hogy mennyi idô telik el az alkalmazás és a lárva - kelés között, valamint a csapadék viszo - nyoktól is függ. Csapadék hiányában a hatóanyag fel sza badulása is, lebomlá s a is lassúbb. Eddig a legjobb hatékonyságot a gra nulátum formulációjú készítmények engedélyezett dó zi sai adták. Az utóbbi évek növényvédelmi gya - kor latában széles körben elterjedt a kukorica talajlakó és fiatalkori károsítóival szemben a klotianidin hatóanyag. A hatóanyagot granu látum formában tartal mazó készítmények tökéletes hatásá hoz szükséges, hogy a vetéskor he - lyes dózisban ki juttatott granulátumok a Kukorica barkó kártétele Amerikai kukorica bogár lárvája Kukoricabogarak sôbb a gyökér bélszö ve tébe rágják be magukat és ott járatokat ké szí tenek. Nagy egyedsûrû sé gük esetén akár teljesen le is rághatják a gyö keret. Ennek tünete az úgynevezett hattyú nyak ki - ala kulása. Az ame rikai ku ko ricabogár imágói polifágok, így különféle gyom - növények virágzatán táplálkoznak (pl.: Amaranthus retroflexus). A meg termé - kenyített nôs tények a gyomos ga bona - tarlókon is raknak tojásokat. Emiatt vetés váltást kö ve tôen is tapasztalhatunk lárva kár tételt, akár növénydôlést is. A kártevô tojásainak eloszlása a táblán belül nem egyenletes, hanem foltszerû. A védelem sarkalatos pontja a he l y e s Fontos tudni, hogy más talajlakó kártevô populáció alakul ki vetés vál - táskor és más monokultúrában. A ve tés - váltás a kukoricabogár lárvák számát csökkenti ugyan, de kedvez más talaj - lakó kártevôk megjelenésének (pl. kalászosok után a drótféregnek). Minden - képpen javasolt tehát vagy a rovarölô szeres csávázás, vagy a rovarölô talaj - fertôtlenítô szerek használata, vagy ezek együttes alkal mazása. Mono kul - túrában termesztett kukorica vetésekor egyér tel mûen indokolt a talajfertôtlenítô szerek hasz ná la ta, elsôsorban a kukoricabogár lárvái ellen (ezeken a terü le - teken az egyéb talajlakó kártevôk kukorica vetômaggal egy szint be kerüljenek. Ennek érdekében kü lö nö sen fon - tos a ve tô gé pek és a granulátum szóró adapterek pontos beállítása a vetés meg kezdése elôtt. A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítôk köre új termékkel bôvül 2013-ban. A rovarölô szert gra - nu látum formá ban tartalmazó készítmény neve Cheyenne 1 G, gyártója a Sumitomo Chemical Company, forgalma zója pedig a Nufarm Hun gária Kft. 5

6 Cheyenne 1 G új rovarölô talaj fertôtlenítô granulátum A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítôk köre új termék kel bôvül 2013-ban. A Cheyenne 1 G a rovarölô talaj - fertôtlenítô granulátu mok legújabb kép - viselôje. A klotia ni din hatóanyag a legfrissebb inszek ticid fejlesztések egyi - ke. A neonikotinoidok ható anyag cso - port jába tartozó vegyü let figyelemre méltó tulajdonsá ga, hogy a nö vé nyek gyökéren keresztül kön nyen felveszik, és a nedvkeringéssel szállítódik. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a kukoricabogár lárvája elleni hatása mellett kiemelkedô a hatékonysága a drótférgek ellen is. A kukorica növény már a csírázás kezdeti szakaszában felveszi a klotianidin hatóanyagot, amely a rovarokra gyakorolt hatását (idegingerület-átvitel gátlása) kontaktmódon és gyomorméregként is kifejti. A Cheyenne 1 G hatóanyaga az idegsejtek szinapszisaiban az acetil - kolin receptorokhoz kötôdve elôbb a ro - varkártevôk abnormális viselkedését, majd pusztulását okozza. A talajba juttatott klotianidin ható - anyag rendkívül kis mértékben mozdul el a kijuttatás helyétôl. Talajvizsgálatok szerint a függôleges irányban történô mozgása minimális (a 10 cm alatti talaj - rétegben alig kimutatható a kijuttatást követô 1 2 hónapon belül), oldalirányban történô moz gása pedig még ke - vésbé jellemzô (a kijuttatás he lyé tôl 10 cm-re egyáltalán nem volt kimutatható a talaj ban). a klotianidin hatóanyag felszívódik a fiatal kukoricanövénybe, és a növény legérzékenyebb részein nyújt védelmet a helyesen kijuttatott Cheyenne 1 G granulátumokból felszabaduló hatóanyag a talajban kontaktmódon véd a talajlakó kártevôk ellen A hatóanyag szántóföldi kö rül mé nyek között mért átlagos felezési ideje több mint 4 és fél hónap, így a Cheyenne 1 G kijuttatását követô hetekben megjelenô kár te vôk ellen is eredményesen alkal mazható. Ennek köszönhetôen a Cheyenne 1 G véd e l met nyújt a talajlakó kártevôk (pl. ku koricabogár lárva, drótféreg) mellett a ku - korica fia talkori kártevôi (pl. barkók) ellen is. A klotianidin a növényi nedvkeringésbe kerülve a gyö kér zet granulátumokkal nem érintkezô részeibe is eljut. Mivel a hatóanyag lebomlása viszonylag lassú, a Cheyenne 1 G kijuttatását kö ve tô 8. héten mért hatóanyag-mennyiség még mindig elegendô a biztonságos hatáskifejtéshez. 6

7 A klotianidin koncentrációjának alakulása a gyökérben (a hatóanyag koncentrációja a támasztógyökerekben) 0,5 0,4 (mg/kg) 0,3 0,2 0,1 Védelem a drótférgek ellen 0 2. hét 4. hét 8. hét Védelem a kukoricabogár lárvái ellen A Cheyenne 1 G kijuttatása Felhasználható takarmány és vetômag elôállításban, továbbá cseme geku ko - ricában is. A készítményt a kuko rica vetésével egy menetben, sor ke ze léssel kell a talajba juttatni. Kijuttatása a ve - tô gépre szerelt granulátum szóró adapter segítségével történik. Dózisa: 11 kg/ha. Mivel a Cheyenne 1 G hatóanyagának talajban való mozgása minimális, a klotianidin ott marad, ahová kijuttatják. Ezért nagyon fontos mind a megfelelô dózis, mind pedig a helyes kijuttatástechnológia. A granulátumoknak az elôírt dózisban a magok szintjébe kell kerülniük. Az elôírt dózis kijuttatásához elen - gedhetetlen a granulátum szóró adapter pontos beállítása és próbavetéssel tör - ténô ellenôrzése. A talajfertôtlenítô granu látum akkor fejti ki hatását meg fe - lelôen, ha a kukorica vetômag köz vet - len kö ze lébe kerül és a magtakaró föld nem választja el a magtól. Kijuttatás elôtt ellenô rizze a kijutta tó csô helyes elhelyez kedését, hogy a granulátum a még nyitott baráz dá ba kerüljön! Kijuttatás elôtt elle nôrizze az ada go - ló gép helyes beállítását, ki jut tatás után pedig visszaméréssel elle nô rizze a tény - legesen kijuttatott dózist! Az adagolás zavartalanságát cél - A Cheyenne 1 G kijuttatása sze rû a vetés közben is elle nôrizni, hiszen a kijuttató csô eltömôdhet (kü lö - nösen nedves talajon!). Érdemes többször megnézni az elve tett ma got és a kiszórt gra nu látumot, akár kik a parni, és így ellenôrizni a helyes elhelyezkedést. Szükség esetén a kijuttató csô toldásával és/ vagy rögzítésével bizto sít - ható a kijuttatás meg felelô helye. Amennyiben szükséges, a beállítás korrekcióját a területen el kell végezni. Ha a kijuttatás körülményei a vetés alatt változnának (pl. elkezd esni az esô), a munkát célszerû felfüggeszteni addig, amíg a körül mé - nyek a beállításkor tapasztalt körülményekhez ismét hasonlítanak. Ha a kijuttató gép a vetôelemrôl kapja a hajtást, akkor a vetés beállítás változtatása esetén újra ellenôrizni kell a mikrogranulátum kijuttatott mennyiségét. A Cheyenne 1 G mikrogranulátumai feltûnô színüknek köszönhetôen kön y - nyen megtalálhatók a talajban, így a kijuttatás ellenôrzése egyszerû feladat. A talajfertôtlenítô granulátum kiszerelése 11 kilogrammos mûanyag zsákba tör - ténik, ami azonos a hektárdózissal, ezért megkönnyíti a Cheyenne 1 G ke ze lé sét. 7

8 Cheyenne 1 G Termelôk mondják róla A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôt le ní tôk köre új termék kel bôvül az idén. A rovar öl ô szert granu látum formában tartalmazó készítmény neve Cheyenne 1 G, melyet tavaly már többen kipróbált a k. Az ô tapasztalataikból mutatunk be most néhányat. Auner Péter Lôrincz József Fehérvári István A Kunmag Kft. több mint 600 hektá - ron állít elô hibridkukorica vetômagot. Magas jövedelmezôsége miatt a vetômag elôállítás nagyon fontos a cég szá - mára. Így minden évben ádáz harcot vívunk a kukoricabogarak ellen ben a Nufarm Hungária Kft. egy új talaj - fertôtlenítô granulátumával állítottunk be kísérletet, mivel évek óta nagy meg - elégedéssel használjuk állo mányban a Kaiso EG és a Sumi Alfa rovarölô sze - reket. A talajfertôtlenítô szerrel kezelt területet kollégáim és én magam is rend - szeresen szemléztük a te nyészidô alatt. A meleg nyár kedve zett a kártevôknek, ezért rengeteg imágót csapdáztunk, de a kukori cá ban meg dôlést nem tapasztaltunk. Ha a Cheyenne 1 G rovarölô talaj - fertôt lenítô granulátum ára kedvezô lesz, biztosan használni fogjuk a jövôben is. Auner Péter, Kunmag Kft., Kunmadaras Békéscsaba környékén és Békés me - gye déli részén gazdálkodunk, hektáron. Árukukoricát 830 hektáron termeltünk 2012-ben, amibôl 200 hektárt kukorica után vetettünk el, ezért talaj - fertôtlenítést kellett alkalmaznunk a kukoricabogár lárva miatt. Cheyenne 1 G kí sérleti anyagot kaptam 3 hektár ke ze lé - sére, amelyet egy táblában alkal maz tam a piacvezetô talajfertôt le nítô ké szít mé - nyek szokásos dózisai mellett. A különbözô kezelésekben 3 5 százalé kos lárva kártételt tapasztaltam, de a készítmé - nyek hatása kö zött ész lelhetô különbség nem volt. Csemegekukoricát 240 hektáron termeltünk 2012-ben, fô és másodvetésben. Ebben az évben példa nélküli ro var - fertôzést tapasztaltunk. A földibolha után a kukoricabogár, majd a kukorica moly és a gyapottok bagolylepke lárvája jelent meg. Ezért a kukoricát folyama to - san, program szerint kellett védeni a piretroidok és a felszívódó sze rek kombinációival. Technológiánk leg fontosabb eleme a Kaiso EG volt, amely az azonos hatóanyagú készítményeknél jobban hasz nálható, vi s z o n t azoknál lényegesen olcsóbban tudtuk beszerezni. Lôrincz József, Agrofamily Kft., Békés csaba 2012 tavaszán, az elôzô négy év - hez hasonlóan kukorica fajtasort állítottam be a vadászháznál lévô táblámban, mert számomra fontos a fôbb faj ta - tu laj do no sok legújabb hibridjeinek és néhány növény védôszer-gyártó cég újdon sá gai nak a ki pró bálása. A több éves kukorica elôvetemény feltétlenül szükségessé tette az ame ri kai kukoricabogár lárvái elleni véde ke zést. A két leggyakrabban használt talajfertôtlenítô szer mellett kipróbáltam a Nufarm új, 2013-ban forgalomba kerülô anyagát is. A klotia nidin ha tó anyagú Cheyenne 1 G jól vizsgázott a diabrotica lárvák és a többi talaj lakó kártevô ellen. Felszívódó tulaj don sá gá nak köszönhe - tôen a 2 3 leveles kukorica rovar kár tevôi ellen is védelmet nyújt. A gyökérvizsgá - latok eredményei alapján 2013-ban bizto san beillesztem kukorica termesztési technológiámba és gazdatársaimnak is bát ran ajánlom a Cheyenne 1 G ro var - ölô talajfertôtlenítô granulátumot. Fehérvári István, mezôgazdasági vállal kozó, Alap 8

9 A talajlakó kártevôk skalpvadásza A Cheyenne 1 G a rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje kukoricában. Hatását kontaktmódon és gyomorméregként is kifejti. Megbízható védelmet nyújt a talajlakó kártevôk mellett a kukorica fiatalkori kártevôi ellen is. Felhasználható takarmány és vetômag elôállításban, továbbá csemegekukori - cá ban is. Ahol a növény és a védelem találkozik

10 Kipróbált gyomirtási megoldások kukoricában A kukorica posztemergens gyomirtásának szakszerû és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelôi tapasztalatot. Mezôgazdasági vállalkozóként számo m ra és gazdatársaim számára is na - gyon fontos megismerni az új kukorica hibrideket és gyomirtási technológiákat. Ezért saját területemen évrôl-évre a fôbb fajtatulajdonosok legújabb hibridjeit és néhány növényvédôszer-gyártó cég aktu ális újdonságait kipróbálom, majd az eredményt bemutatom társaimnak is ben a Nufarm Zeagran Nico N csomagját is beállítottam. Tökéletesen mû ködött, a hûvös tavaszi idôjárás ellenére napok alatt kitakarította a kétszikû gyomokat és a fûféléket is sikeresen irtotta, a parcella gyom - mentességét betakarításig biztosította. A készítményt jövôre nagyobb területen is hasz nál ni fogom és ajánlom gazdatársaimnak is. Fehérvári István, mezôgazdasági vállalkozó, Alap Összesen 810 hektáron gazdálkodunk. A kukorica gyomirtás tervezett techno - lógiája 2012-ben acetoklór hatóanyagú alapkezelés és szükség esetén kiegészítô állománykezelés volt. A tavaszi szá raz ság miatt gyakorlatilag a teljes területet felül kellett kezelni. Fôként libatop, parlagfû és disznóparéj jelent meg a táb láinkon, az évelôk nem jellemzôk ezen a területen. A tervezett felülkezelés elôtt esett, így néhány napot csúsztunk a permetezéssel. Ez elég volt ahhoz, hogy a tömegesen kikelt libatop nagyot nôhessen. A megerôsödött gyomok ellen a Zeagran 340 SE gyomirtó szert 2,5 literes dózisban juttattuk ki. Magam is meglepôdtem, hogy a készítmény milyen gyorsan leperzselte a nagyra nôtt gyomokat. Gyakorlatilag az összes kétszikût elpusztította, még az acatot is leperzselte, így teljesen tiszta lett a terület. A késôbbiekben újra kelést nem tapasztaltam, betakarításig gyommentes maradt az állomány. A kukorica levelén némi pettyezôdés ugyan látható volt, de ez a fej - lôdésben nem gátolta a kultúrnövényt. Ahol az egyszikû fertôzés erôsebb, és várható volt az évelô egyszikûek megjelenése, ott a Zeagran Nico N csomagot használtuk. A gyûjtôcsomagban lévô Nic-It nagyon jó hatékonysággal irtotta a területen lévô fûféléket, a kakaslábfüvet és a fenyércirkot is. A csomag Zeagran része pedig hasonlóan dolgozott a kétszikûek ellen, mint az önálló kezelésben. Mind a Zeagran 340 SE, mind a Zeagran Nico N gyomirtó szer csomag jó választás. Mindkettôvel nagyon jó gyomirtó hatás érhetô el, nagyon kedvezô áron. Mindenkinek jó szívvel ajánlom. Sárosdi Zoltán, Magyar Tenger Mezôgazdasági Kft., Zamárdi Fehérvári István Sárosdi Zoltán 10

11 Három az egyben A világ leggyorsabb háromtestû vitorlása. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Ahol a növény és a védelem találkozik

12 A Nufarm kora tavaszi ajánlata kalászosokban A Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag tartalma 2x75 g Mezzo + 2x1 l Tandus 200 EC + 4x1 l Mystic 250 EC, amely 5 hektár kezelésére alkalmas. Mezzo Forte 200 gyomirtó szer kombináció A Mezzo Forte 200 gyomirtó szer kombinációt posz te mergen sen, tavasszal javasoljuk kijuttatni a bokrosodás vége 3 nóduszos fejlettségnél, a gyomnövények tôlevélrózsás, illetve 2 4 leveles fejlettségi állapotánál. Megkésett gyom irtás esetén akár az ôszi búza zászlós leve lének kite rü léséig (BBCH 39) elvé gezhetô a gyomirtás. Mystic 250 EC gombaölô szer A gombaölô szert a bokrosodás vége 3 nóduszos fej lettségnél javasoljuk kijuttatni, a csomagban található 0,8 l/ha-os dózissal. Így alkalmazva a Mystic 250 EC megbízható védelmet nyújt a korai lisztharmat és az egyéb le vél betegségek ellen. MEZZO FORTE g Mezzo + 0,4 l Tandus 200 EC MYSTIC 250 EC 0,8 l/ha A Mezzo Forte Mystic csomag 5 hektár kezelésére alkalmas. 12

13 Visszautasíthatatlan ajánlat Mezzo Forte Mystic Kedvezô árú, rugalmasan kijuttatható, kalászos gyomirtó és gombaölô szer gyûjtôcsomag. Ahol a növény és a védelem találkozik

14 Nufarm fejlesztések és újdonságok A Nufarm Hungária Kft ban is számos újdonságot kínál a növényvédelmi munkához. Rövid, gyakorlatias áttekintônkben ezeket foglaljuk most össze. Amaline Flow Az Amaline Flow egy új, peronoszpóra elleni készítmény a szôlôben. A már bevált tribázikus rézszulfát és az egyedi hatásmóddal rendelkezô zoxamid folyékony gyári kombinációja. Az Amaline Flow egy olyan csúcshatású készítmény, amely a fungicid rezisztencia megelôzésének új eszköze is egyben. A kétféle komponens tökéletesen kiegészíti egymás hatását. A zoxamid egyedülálló sejtmag-osztódást gátló hatással rendelkezik. Megakadályozza, hogy a spóra csíratömlôje behatolhasson a növénybe. Ez a hatásmechanizmus minden létezô és jelenleg fejlesztés alatt álló hatóanyagtól megkülönbözteti a zoxamidot. A hatóanyagról kimutatták, hogy felszívódik a viaszrétegbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kijuttatást követôen rendkívül gyorsan esôállóvá válik. Fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így a határérték betartása mellett többszöri rezes védekezést tesz lehetôvé. Kezelése, adagolása és elkeverése a folyékony formának köszönhetôen egyszerû és biztonságos. Az Amaline Flow dózisa szôlôperonoszpóra ellen 2,0 2,5 l/ha. Kijuttatását hektáronként liter permetlé mennyiséggel javasoljuk, elôrejelzésre alapozva, 8 14 naponként ismételve. Permetezéskor törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, a lombozat belsejében is. Emblem Az eddig kukoricában használható gyomirtó szer már vöröshagymában is alkalmazható*. A készítményt posztemergensen kell kijuttatni legkorábban a vöröshagyma 3-4 leveles állapotában 1,0 kg/ha-os dózisban. A készítmény tartamhatással nem rendelkezik, de a gyomok újrakelése esetén a kezelés megismételhetô. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csapadékos idôjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követôen végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védô viaszréteg újból megerôsödhessen. Csak ép, egészséges levélzetû hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 C feletti hômérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni. A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetôleg a késô délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítôszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, illetve mûtrágya hozzáadása tilos! Nando 500 SC A Nufarm új, kontakthatású gombaölô szere burgonyában, burgonyavész és alternária ellen. A permetezéseket elôrejelzésre alapozva, megelôzô jelleggel célszerû elvégezni, és a fertôzési viszonyoktól függôen 7 10 na pon - ként, legfeljebb 10 alkalommal ismételni. Erôs fertôzési nyomás esetén rövidebb permetezési fordulók alkal - mazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, különösen a lombozat belsejében. A készítményt a védendô növények teljes felületére kell permetezni, finom porlasztással, mikronos cseppekkel, csepp/cm 2 fedettséggel. A megfelelô fedettséget kettôs lapossugarú szórófejjel felszerelt permetezôgéppel lehet elérni, amely a levelek többirányú permetezésével segíti a permetcseppek bejutását és lecsapódását a levél fonákára is. *engedélyezése folyamatban 14

15 Mecomorn 750 SL Újdonság az MCPA hatóanyagú szerek felhasználásának kiterjesztése a gabona gyomirtásában*. A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetôség nyílik a gabonafélék szárbaindulása után, a három szárcsomós állapotot követôen (BBCH 33) egészen a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39). A késôn megjelenô magról kelô és évelô kétszikû gyomnövények (napraforgó árvakelés, mezei acat, szulákfélék, parlagfû stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában, és szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban. Zoom 11 SC A Nufarm új atkaölô készítménye szôlôben, gyümölcsösben (almatermésûek, szilva), dísznövényekben és hajtatásban használható. Hatóanyaga az etoxazol, amely egy vadonatúj hatóanyag az atkaölô szerek piacán. Az etoxazol kontakt és transzlamináris hatásmóddal rendelkezik, tehát a kezelt levélfelszínrôl beszívódik a levél szöveteibe és átjut a levél fonákára is. Így a levél közvetlenül nem permetezett része is védelemben részesül. Hatását a kezelést követôen hosszú ideig (30 45 napig) megôrzi. A Zoom 11 SC az atkák kifejlett egyedein kívül valamennyi fejlôdési alak (tojás, lárva és nimfa) ellen hatásos. A készítmény gyéríti a tojások és a lárvák számát, továbbá a nôstény atkák terméketlen tojásokat raknak a hatására. Az etoxazol egy speciális, atkaölô hatóanyag, ezért a Zoom 11 SC csak az atkákat irtja. A hasznos élô szervezetekre, méhekre nézve ártalmatlan. A Zoom 11 SC dózisa 0,25 l/ha, melyet a kezelt kultúrnövény lombfelületének nagyságától függô ( l/ha) permetlé mennyiséggel szükséges kijuttatni. A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján és a kártevô egyedszámának ismeretében (az atkák felszaporodásának kezdetén) javasolt megkezdeni. A készítmény az engedélyezett kultúrákban egy vegetációs idôszak alatt egy alkalommal használható fel. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. *engedélyezése folyamatban Kettôs védelem Két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja a kalászo s o k mind e n fontos gombabetegségével szemben. Egyszeri és kétszeri védekezésben is használható. Ahol a növény és a védelem találkozik A Sumi Alfa 5 EC készítménnyel kapcsolatos néhány adat helytelenül jelent meg a Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 és a Nufarmer Termékkatalógus 2013 kiadványokban. Kérjük, hogy felhasználás elôtt tájé ko - zódjon a csomagoláson található felhasználási javaslatokról és biztonsági elôírásokról! 15

16 PARTNEROLDAL permetezes.hu A szakszerû permetezés alapkövetelményei A növényvédelem az egyik, ha nem a legfontosabb része a növénytermesz tésnek. Hiába a jó minôségû vetômag, a kellô talajállapot és a ren delkezésre álló tápanyag, ha ezt nem tudjuk ér vé nyesíteni a haszonnövény javára. A magas gyom borítottság, a növény kó r oko zóktól és károsítóktól való sanyar ga tottsága mind terméscsökkentô hatással bír, mely mennyiségi és minôségi szempontból is jelentôs lehet. A permetezési munka során alap vetô, hogy milyen a permetezôgépünk állapota. Amennyi - ben egy stabil mû kö désre képes gépet veszünk alapul, mely mentes a szivárgástól, kellô mennyi ségû és minôségû szûrôvel van ellátva, szükséges mértékû és stabil nyomást tud elôállítani, valamint a szórókeret is meg fe lelô, még akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy a vele végzett munka minô sége megfelelô lesz. A permetezôgépünk talán legol csóbb része, a fúvóka határozza meg, hogy a kijuttatandó növényvédô szer milyen hatékonysággal tud érvé nyesülni. A fúvókák kiválasztása rendkívül bonyolultnak tûnhet, pedig néhány alapszabályt betartva könnyen bol do gulhatunk. A fúvóka méretének kivá lasz tásakor az alábbiak ismeretére van elsô körben szükségünk, mely gazdaságunk ra, permetezôgépünkre jellemzô: Kijuttatandó permetlé mennyiség l/ha (minden növényvédô szer leírásában megtalálható). Haladási sebesség (domborzat és erôgép függô, de ismert paraméter). Üzemi nyomás (itt figyelembe kell venni azt a veszteséget, mely a nyo másmérô óra és a fúvókák közötti táv megtétele alatt keletkezik). Ennek a három alapadatnak az ismeretében ki tudjuk választani a fúvóka mé - retét, mely ISO kódolásnak megfelelôen egy színt fog adni (például piros = 04, lásd a színskálát). A mai elektro ni kus világban a gyártói információk mind a szerek, mind a fú vó kák témakörében könnyen hozzáférhetôek, de bizonyos s z ak mai portálok is készséggel állnak az érdeklôdôk rendel ke zésére, hogy segítsék munkájukat és növeljék szakmai felkészültsé gü k e t. A fúvóka méretének kiválasztását követi a típus megválasztása, mely szin tén gazdaságunk jellemzôihez igazítandó. Az alábbiak ismeretére van szük ség: Alkalmazandó cseppméret (a növényvédô szer hatásmechanizmusa meghatá ro zó). Permetezés idôzítése (szél, páratartalom és hômérséklet). Mindezek ismerete lehetôvé teszi, hogy a legmegfelelôbb fúvókát vagy fúvó - kákat válasszuk ki, mely a készítmény maxi má lis hatékonyságát segíti elô. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fúvókák folyamatos karbantartásáról, esetleges cseréjérôl, mert hiába a gondosan megválasztott fúvóka, ha az elhasz ná lódott, túlságosan megkopott. A fú vó kák anyagukat tekintve többfélék le - hetnek, mely alapvetôen meg ha tá roz z a használhatóságuk idejét, élettarta mu k a t: Sárgaréz (150 ha). Saválló acél és mûanyag /POM/ (1.500 ha). Kerámia (6.000 ha). A kapcsolt hektár teljesítmények azt jelentik, hogy 18m-es szórókerettel a fúvókák mennyi lepermetezett terület után kopnak meg annyira, hogy cse - réjük indokolt legyen. Elgondol kodtató, hogy 18m-es szórókerettel, mûanyag fúvókákat használva, 500 hektáron évente háromszori permetezéssel, éven - kénti fúvókacsere indokolt. Adjon lehetôséget rá, hogy a nö - vény védô szerek leghatékonyabban kifejthessék hatásukat, ezáltal biztosítva a legjobb eredményt, mely segítheti gaz daságosabbá tenni a növénytermesztést. Permetezes.hu 16

17 A kukorica talajlakó és fiatalkori kártevôi elleni sikeres védekezés feltételei Beszélgetés Dr. Vörös Gézával, a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatójával A kukoricabogár elleni védekezés terén folyó hazai kutatásokban évti ze - des gyakorlattal rendelkezô szakembert a védekezés lehetôségeirôl és tapasztalatairól kérdezzük. Igazgató úr, mit tanácsol a terme lôk - nek, a kukorica talajlakó kártevôi elleni védekezésnél mire érdemes odafigyel - ni? Mindenekelôtt be kell tartani az integ rált védekezésre vonatkozó szabályokat. A kukoricabogár esetében a már a termelôk számára is ismert egyik leghatékonyabb védekezés a ve - tés váltás. Fontos azonban tudni, hogy más talajlakó kártevô populáció alakul ki vetésváltáskor, és más monokultúrás termesztés esetén. A vetésváltás a kukoricabogár lárvák számát csökkenti ugyan, de kedvez más talajlakó kár - tevôk megjelenésének (pl. kalászosok után a drótféregnek). Mindenképpen javasolt tehát vagy a rovarölô szeres csávázás, vagy a rovarölô talajfertôt - lenítô szerek használata. Tolna me gyé - ben a gazdák több mint fele vagy kényszerûségbôl, vagy gazdasági megfontolásból monokultúrában termeszti a kukoricát. Az ilyen területeken elengedhetetlen a rovarölô (pl. klotianidin, teflutrin) talajfertôtlenítô granulátumok használata, elsôsorban a kukorica bo - gár lárvák ellen (mivel ezeken a terü le - teken az egyéb talajlakók száma a monokultúra miatt csökken). Különösen oda kell figyelni azon területekre, ahol a kukorica sokáig zöld marad, így sokáig terített asztal a szaporodó kukoricabo - gár imágók számára (például magas FAO számú hibridek használata esetén, vízzel és tápanyaggal jobban ellátott talajfoltok körül). Ezeken a területeken a bogár nôstényei akár 8-10 alkalommal is a talajba vándorolnak, ahol akár 500 petét is leraknak, as petecso - mókban. Milyen tapasztalatokat szerzett igazgató úr az elmúlt években a klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítô szerekkel kapcsolatban? A talajlakók elleni védekezésre mind a klotianidin, mind pedig a teflutrin hatóanyag tartalmú készítmények eredményesen használhatók. A klotianidin hatóanyag a növényekbe felszívódva is kifejti a hatását, így a kukorica fiatalkori kártevôi ellen is védelmet nyújt, a hatáshoz a föld felett károsító ro va - roknak táplálkozniuk kell a növénybôl. Az elmúlt évek kísérleti és gyakorlati tapasztalatai alapján mindkét ha tó - anyag eredményesen használható, és az elôírt dózisokban, nagy kukorica - bogár lárva fertôzés esetén is képesek a kártételt a gazdasági küszöb (az IOWA 3-as érték) alá csökkenteni. Vetésváltás esetén a klotianidin ható - anyaggal végzett talajfertôtlenítés a hatóanyag növénybe szívódása révén elônyben van a nem felszívódó ható - anyagokkal szemben. Mind a kukorica - bogár lárvák, mind pedig az egyéb talajlakó és fiatalkori kártevôk ellen Monokultúrában termesztett kukorica esetében elengedhetetlen a rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok használata. hatásos. Nem szabad azonban elfelej teni, hogy a kijuttatás és a lárvák ke - lése, kártételük megkezdése között 6-8 hét telhet el, évjárattól függôen. Ezért a vetés és a talajfertôtlenítô szer kijuttatása különös odafigyelést igényel a technológiai hibák elkerülése érde ké - ben. 17

18 Mire kell odafigyelnie a gondos gazdának a klotianidin hatóanyagot tar talmazó talajfertôtlenítô granulátum kijuttatásakor? Melyek lehetnek a tipi - kus hibák? A legfontosabb a pontos dozírozás. A granulátum pontos adagolása odafigyelést és szakértelmet kíván. A helyes dozírozást több tényezô is befolyásolja: A kijuttató gép típusa, a gépen a dózis beállításának módja. Az adott gép beállítását meg kell tanulni, szükség esetén gépész vagy a gép gyártójának segítségét kell kérni A kijuttató gép életkora, az adagoló alkatrészek kopása. Más dó - zist kapunk új adagoló alkatrészek, és a már egy szezont kiszolgált ada golók esetében is. A talaj szerkezete, nedvességi állapota, a magágy minôsége. Más dózis jut ki azonos beállítás mellett jól elmun - kált, aprómorzsás talajon, és me gint más rögös, kötött talajokon. Ugyan azon a talajon is más lehet a dózis, ha a talaj nedves vagy akkor, ha száraz. Nem dôlhet hátra a gazda, vagy a szakirányitó, ha a gépet az elôírt mó - don beállította. A leforgatásos dózisbeállítás éppen a fenti tényezôk miatt nem ad megfelelô eredményt. A terü le - ten valódi vetést, kijuttatást kell végezni egy kiválasztott méretû területen, és a ténylegesen kijuttatott dózist visszamé - rés sel szükséges ellenôrizni. Amen nyi - ben szükséges, a beállítás korrekcióját a területen el kell végezni. Ha a kijutta - tás körülményei a vetés alatt változnának (pl. elkezd esni az esô), a munkát célszerû felfüggeszteni addig, míg a körülmények a beállításkori körül mé - nyekhez ismét hasonlítanak. Gyakori hiba, hogy a kijuttató az egyik típusú készítményrôl áttér a másikra, de ezt nem követi a beállítás változtatása. A jó hatás záloga a megfelelô kijuttatás-technológia, a szakszerûség és az odafigyelés! A helyes dózis beállításán kívül létezik-e más buktató? A klotianidin hatóanyagú talajfertôtlenítô szerek megfelelô hatásának másik feltétele a dózis mellett a gra - Vetésváltás esetén a klotianidin hatóanyaggal végzett talajfertôtlenítés elônyben van a nem felszívódó hatóanyagokkal szemben. nu látumok elhelyezkedése a mag körül, a magágyban. A megfelelô hatást sem a felszínre, sem a túlságosan mélyre helyezett granulátumok nem tudják kifej - teni. Sokszor elôfordul, hogy a granulátum szóró csô nem megfelelôen helyezkedik el. Ilyenkor a granulátum nem a mag szintjébe, a magágyba kerül, hanem sokszor a talajfelszínre, eset leg a vetés sora mellé. Ez vadonatúj gépeknél is elôfordulhat, ezért a kijuttatás megkezdése elôtt ellenôrizni kell a kijuttató csô helyes állását! Szükség ese - tén akár a fémcsô toldásával és/vagy lekötözéssel biztosíthatjuk a helyes állást a vetés teljes idôtartama alatt. Az ada - golás zavartalanságát célszerû a vetés közben is ellenôrizni, hiszen a kijuttató csô eltömôdhet (különösen nedves talajon!). Érdemes a vetés közben többször megnézni az elvetett magot és a kiszórt granulátumot, akár kikaparni, és így elle nôrizni a helyes elhelyezkedést. A kukorica károsodására milyen egyéb tényezôk hathatnak? A talajlakók megjelenésére az év - járat hat. Ezen túlmenôen nem szabad elfelejteni, hogy ugyan a károsodás mér téke nem fajtafüggô, de a káro so - dás -tûrô képesség, és a regenerálódási képesség már fajta- és évjárat függô is. A gyökerek növekedési erélye, a támasztógyökerek száma, erôssége más és más a különbözô fajták esetében, más száraz vagy nedves években. Nedvesebb évjáratokban a kukorica gyöke - rei a talajfelszínhez közel nôhetnek, hi szen nem kényszerül a növény a mélyebb talajrégiókba. Így szelesebb napo kon a kukorica megdôlése akár jelen - tôs gyökérkártétel hiányában is elôfordulhat. Köszönjük a beszélgetést és az értékes szakmai információkat. 18

19 ARCVONÁSOK DR. VÖRÖS GÉZA A mezôgazdasággal gyermekkoromban kerültem kapcsolatba, hiszen nagyszüleim Hódmezôvásárhelyen gaz - dál kodtak. Sokszor vittek magukkal gaz szedésre és termény-beta karí tás - ra. Ekkor szerettem meg a természetet. A gimnáziumot Hódmezôvásárhelyen végeztem, biológia szakon. Orvosira szerettem volna jelentkezni, de sajnos a fizika nem tartozott az erôsségeim közé, ezért az agrártanulmányok felé fordultam ben felvételiztem a Deb re ce - ni Agrártudományi Egyetemre. Abban az évben a különleges felvételi és érett - ségi szabályoknak köszönhetôen mate - mati kából a felvételin 0-ás érdemjegyet, míg az érettségin ugyanazzal a feladatsorral megfelelt minôsítést kaptam, de sajnos az egyetemre így nem nyer - tem felvételt. Ezért a Csongrád Megyei Növényvédô Állomás Biológiai véde - kezési laborjában kezdtem dolgozni, laborkisegítôi munkakörben. Elsô fela - datom az amerikai fehér szövôlepke tenyészet fenntartása és gondozása volt, beleértve a bábok szexálását a fe - ro mon kinyerésének céljából. Az állo - máson végül gyomirtási, rovartani és kórtani munkákat is végeztem neves kollégáimmal, akik között név szerint is szeretném megemlíteni Kiss Ernôt, Ilovai Zoltánt, Budai Csabát, Mile Lajost, Mándoki Andrást és Szakál Mihályt. Ekkor szerettem meg a növényvédôszer-kísérleteket is, ami késôbb a növényvédelmi szakirányú tanulmányok felé orientált ben jelentkeztem Keszthelyre, nö - vény védelmi üzemmérnök szakra (nem volt matematika a felvételi tárgyak kö - zött!). Itt nagy szeretettel hallgattam elismert tanáraim Kulcsár Zoltán, Fischl Gézáné, Szalmási Sándorné, Bozai József, Bürgés György, Szabolcs János és mások elôadásait. A II. évfolyamtól Dr. Bürgés Györggyel kezdtem együtt dolgozni. Közös témánk a Reziben lévô gesztenyés-tölgyes nö vénytársulás ba - goly lepke faunájának felmérése volt. Olyan sikeres volt a kutatás, hogy az egyetemi tudományos di ákköri ver se nyen elsô lettem vele, és diplomamun - kának is elismerték ben a Növény - védelmi Tu dományos Napok ro var tani sze k- ciójában is elô ad hat - tam. A té mával az Or szágos Tudo mányos Diákköri Konfe - rencián 1. he lye zést ér tem el. Már az e g y e- Dr. Vörös Géza temi évek alatt szer zô - dést kötöttem a Hódmezô vásár helyi Állat te nyész té si Fôiskola Tan gazdaságá val (ma Hód-Mezô gazda Zrt.), ahol az egyetem után gyakornoki idô met töl - töttem. Nem sokkal késôbb vissza kerül tem a Növényegészségügyi és Talaj - védelmi Állomásra rovartani szak elô - Szekszárdi csak akkor lehet igazán az ember, ha van egy kis szôlôje. adóként. Nem sokkal késôbb behívtak katonának, mely idô alatt újraélesztettük kapcsolatunkat leendô feleségemmel, aki Keszthelyen évfolyamtársam volt. Ugyancsak a katonaság alatt kezdtem el levelezôn végezni a PATE általános agrármérnöki kiegészítô szakát. Le sze - relés után azonnal Szekszárdra köl - töztem, ahol február 16-tól a Növényvédô Állomáson dolgoztam kü - lön bözô munka körökben (területi felügyelô, karantén felügyelô, elôrejelzô, növény védelmi laborvezetô, körzeti felügyelô, rovartani szakelôadó, igazgató helyettes, igazgató). PhD munkámat 1997-ben kezd tem, majd 2002-ben kap tam meg a tudományos fokozatot. Témám: A glo bális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovar - kártevôre és leküz dé sük lehetô ségei. A hangyák elleni véde ke zés lehetôségei is a téma része volt, ami mind a mai napig tulajdon képpen meg oldatlan probléma. Szekszárdi csak akkor lehet igazán az ember, ha van egy kis szôlôje. Szô - lész kedem, borászkodom, és a Por ko - láb-völgyi gyümölcsösben végzem a szükséges teendôket. Szeretem a teniszt és a focit, de ezeket a sportokat az idô elôrehaladtával jórészt már csak a televízión keresztül élvezem. Két gyermekem van, leányom építômérnök, fiam molekuláris biológus. 19

20 NAGY TERMÉS, KÖNNYÛ ARATÁS A repce betakarításának teljesítményét 10%-ban a fajta és 30%-ban a kom bájn vezetôje határozza meg (Semmler, Agrartraining 2011). Az állo mányok betakaríthatóságát több tényezô is befolyásolja, melyek közül né hányat a termelô maga is befolyásolhat annak érdekében, hogy a nagy termés egy gyors, akadálymentes és gazdaságos kombájnolással párosuljon. 1. FAJTAVÁLASZTÁS: A fajta érésideje illeszkedjen a betakarítás gépi kapacitásához és a további munkák idôzítéséhez. Azon üzemeknél, ahol a búza részaránya a vetésforgóban különösen magas, kiemelten fontos, hogy a repce betakarítása nagy biztonsággal megtörténjen a búza érése elôtt. A RAPOOL hibridjei közül például a VISBY, a SHERPA vagy a ROHAN ilyen szempontból is elônyös választás. Ezen kívül a jól beérett állományoknál magasabb olajtartalommal is lehet számolni, mint például a XENON, a COMPASS vagy a HAMMER esetében. A hibridek közötti érésidô különbsége még a hazai, gyors érési periódusban is elérheti a több napot, ami alapvetôen befolyásolja a betakaríthatóságot (1. ábra). A késôbbi betakarítás nagyobb területteljesítménnyel végezhetô, de ehhez szükséges, hogy a fajta jó állóképességgel, alacsony pergési hajlammal rendelkezzen. Mindemellett fontos, hogy a be côk és a további szárrészek érése is összhangban legyen. A VISBY esetében különösen szembetûnô az egyenletes és gyors érés, mind a becôszinten, mind a száron. Az állomány aratása ezért úgy megy, mint a karika - csapás. A virágzási idôn túl az is számít, hogy mennyi a késôbb virágzó egyedek aránya. A rövid és homogén érés, kevés késôbb virág zó egyeddel, például a SHERPA ese té - ben biztosítja, hogy a becôállomány egyen letesen érjen be, javítva ezzel a betakaríthatóságot. A kompakt becôállo - mány szintén megkönnyíti a kombáj nolás folyamatát. Az alacsony pergési hajlammal rendelkezô hibridek, mint amilyen a VISBY is, nem csak a betakarítás veszteségeinek csökkentésében játszanak fontos szere - pet, de a talajok egészségi állapotára is kedvezôen hatnak (árvakelésû repce). 2. ÁLLOMÁNYKEZELÉS: Már a vetési norma megválasztása is alap - vetôen befolyásolja az állomány jövôbeli betakaríthatóságát. Az állo mány sûrûség számos tulajdonság szárvas tagság, elá ga - zási képesség, növénymagasság, árnyé - kolás, a virágzás dinamikája meg ha tá ro - zója. Ráadásul ezek a tényezôk egymásra is hatással vannak. A 2. ábra egyszerûsített módon mutatja be, hogy az állománysûrûség változtatása milyen hatással van a növények fejlôdésére. A legtöbb esetben a 40 növény/m 2 ve tés - kori (betakarításkor ez kb. 30 növény/m 2 ) állománysûrûség adja a legjobb kompromisszumot a betakarítási veszteség betakarítási idôpont termésbiztonság be takaríthatóság komplexumban. A Kleffmann és Partner Kft. termelôi felmérése sze rint, több év tapasztalatait alapul véve a repcetermesztôk számára a kb. 40 mag/ m 2 vetési norma adta a legmagasabb termést. Az állománykezelés megfelelô technológiai lépései hozzájárulnak az állományok télállóságának és egészségi állapotának növeléséhez. Ez összességében kiegyenlí - tettebb állományokat eredményez, me - lyek betakarítása is könnyebb. Blum Zoltán 1. ábra: RAPOOL HIBRIDEK ÉRÉSIDEJE ÉS BETAKARÍTHATÓSÁGA 2. ábra: AZ ÁLLOMÁNYSÛRÛSÉG HATÁSA A BETAKARÍTHATÓSÁGRA NEHEZEBB BETAKARÍTHATÓSÁG KÖNNYEBB ÚJ XENON VISBY ROHAN ABAKUS SHERPA ÚJ CLIFTON CL ÚJ EDIMAX CL HAMMER COMPASS TITAN BALDUR KORÁBBI ÉRÉS KÉSŐBBI Forrás: RAPOOL 2012 Forrás: RAPOOL 2012

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R...

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R... www.homokigazda.com X. évfolyam 7. szám Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta 013. Július Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

Paprika technológiai ajánlat 2013

Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika technológiai ajánlat 2013 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat 2 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paprika technológiai ajánlatunkat, amellyel

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás EURÓPAI FÜZETEK 26. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szabó Tímea Molnár Gáspár Endre Közvetlen adóztatás az Európai Unióban Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap II. évfolyam 3. szám 2015. április Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap Az újra felfedezett csicsóka 2015 - A talajok nemzetközi éve Gabonapiaci helyzetkép Mennyi nitrogént igényel a búza tavasszal?

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA

Fiatal agrárgazdálkodók figyelmébe! VÁLTOZÁS!!! TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Agrartukor_szeptember.qxd 9/8/2006 1:22 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA 2007 2013-AS KILÁTÁSOK Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia Augusztus végén elkezdõdött az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben