CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI NUFARM HÍREK CHEYENNE 1 G új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2013-ban Mezzo Forte Mystic A Mezzo Forte 200 egy rugalmasan kijuttatható, jól kombinálható, széles hatás spektrumú gyom - irtószer-kombináció. A Mystic 250 EC hatóanyaga az egyik leg ha - tékonyabb triazol, a tebukonazol, amely megbízható védelmet nyújt a kalá szosok gombabetegségeivel szemben. A Mystic 250 EC gomba - ölô szer a Mezzo Forte 200 gyom - irtó szer gyûjtôcsomaggal együtt, Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomagban is beszerezhetô. A csomag tartalma 5 hektár kezelésére alkalmas, és beszerzési ára lényegesen kedvezôbb, mintha Ön a termékeket külön-külön szerezné be. Sumi Alfa 5 EC Bevált, széles hatásspektrumú ro var - ölô szer. Az egyik legtisztább ún. mono izo me res piretroid, amely a fen valerát rovarölô hatóanyagnál négyszer hatékonyabb esz fen va - lerát optikai izomert tartalmazza. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a rovar kár - tevôk ellen. Kaiso Plusz technológiai csomag A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar - kártevôi ellen. A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedve zôbb. Pikk-Pakk Trio Új összetételû gyomirtószer-kombináció a kalászosok csaknem összes kétszikû gyomnövényére kiterjedô ha - tás spektrummal. Korán, hûvös idô - ben is kijuttatható, hatása gyors és hômérséklettôl független. 10 hektáros kiszerelésben kapható. Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival is. Megéri utánaszámolni. Zeagran Nico N Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyom növényei ellen. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának kö - szön hetôen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Amaline Flow Új, peronoszpóra elleni fo lyé kony készítmény szôlôben. A már bevált tribázikus rézszulfát és az egyedi ha tásmóddal rendelkezô zoxamid gyári kombinációja. A rezisztencia meg elô zésének költség-hatékony esz köze. Cheyenne 1 G A rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb kép vi selôje kukoricában. Hatását kontaktmódon és gyomormé reg ként is kifejti. Megbízható védelmet nyújt a talajlakó kártevôk mellett a kukorica fiatal kori kártevôi ellen is. Felhasz nálható takarmány és vetômag elô állí tás - ban, továbbá cseme ge kukoricában is. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 Kedves Olvasó! A Nufarmer Magazin 10. lapszámával jelentkezünk, melyben elôzô kiadványainkhoz hasonlóan most is az aktuális növényvédelmi teendôkkel foglalkozunk. Az új évben a már kipróbált, és bevált termékek mellett új szerekkel és egy új szaktanácsadó kollégával is jelentkezünk. Magazinunk ízelítôt ad a Nufarm termékújdonságaiból, és beszámolunk a vállalat életében lezajlott változásokról is. Kiemelten foglalkozunk a kukorica talajlakó és fiatalkori károsítóival és az ellenük történô védekezés lehetôségeivel. Természetesen szó lesz tavaszi akciós ajánlatainkról is, hogy Ön kedvezô feltételek mellett kezdhesse meg a növényvédelmi munkákat. Partneroldalaink is sok érdekességet tartogatnak. Szó lesz a permetezés alapkövetelményeirôl, a repce könnyebb betakaríthatóságát elôsegítô feltételekrôl, továbbá képzeletbeli utazást teszünk egy elegáns luxusóriás volánja mögött. Ezeken kívül megismerkedünk egy nemrég indult, de máris nagy érdeklôdéssel kísért online mezôgazdasági piactér szolgáltatásaival is. A szakmai tartalom mellett röviden beszámolunk a Nufarm vállalattal kapcsolatos újdonságokról, Arcvonások címû rovatunk vendége pedig Dr. Vörös Géza. A tavaszi szezonkezdéshez jó egészséget és sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György Cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 16 A szakszerû permetezés alapkövetel mé ny ei 4 A kukorica talajlakó és fiatalkori károsítói 17 A kukorica talajlakó és fiatalkori kártevôi elleni sikeres védekezés feltételei Cheyenne 1 G új rovarölô talajfertôt - lenítô granulátum Cheyenne 1 G Termelôk mondják róla Kipróbált gyomirtási megoldások kukoricában A Nufarm kora tavaszi ajánlata kalászosokban Arcvonások Nagy termés, könnyû aratás Tudta-e, hogy Már százezren ismerik az új kereskedési felületet Mercedes-Benz M-osztály 14 Nufarm fejlesztések és újdonságok 26 Hazai és külföldi Nufarm hírek Impresszum Nufarmer Magazin 4. évfolyam, 10. szám február Különkiadás Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. 3 Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 A kukorica talajlakó és fiatalkori károsítói A pattanóbogarak (Elateridae) imá - gói a virág nektárjával táplálkoznak, és a kultúrnövény közelébe rakják petéiket. Szívesen választják tojásra kásra a ke - vésbé bolygatott, nö vé nyek kel fedett helyeket. A drótférgek teste nevüknek megfelelôen erôsen kitinizált, lapos. A lárvák sár gásbarna színûek, mintegy 2 centiméteresre nônek meg és a nö vé - nyek földalatti részein károsíta nak. Gazdasági kárt a gyökerek megrá gásával okoznak, melynek követ kez tében a nö - vények foltokban sárgulnak, hervadnak, majd elpusz tulnak. Kukori cá ban fôként a kis pattanóbogarak lárvái károsíta - nak, így a mezei patta nó bogár (Agrio - kására erdôk, faso rok szomszédsá gá - ban, humuszban gazdag, gyorsan me l e- ge dô talajokon számíthatunk leginkább. A fent említett kártevôk a talaj nedves ségállapotára és hômérsékletének vál to zá sára érzékenyen reagálnak, ez é r t a lárvák a talajban mind vízszintes, mind függôleges irányban vándorolnak. Mindkét csoport lárvái több éves fej lô - désûek, így károsításukra is elsôsorban a monokultúrában termesztett nö vé nyek - nél számíthatunk. A rendszeres és szakszerû talajmû - ve lés, valamint az elô ve temény gyommen te sítése jelentôsen hozzájárul a ká - rosítók populációjának csökkenté sé hez. nak. Ha a növények gyökér nyaki részét megrágják, a növény el is pusztulhat. Az L1-es lárva stádium még nem, de az L2-es már fénykerülô, ezért elsôsorban éjszaka károsítanak. Megfelelô talajmunkával számos lár - vát, illetve bábot lehet megsemmisíteni. Hatékony gyomirtással a kár te vô szá - mára kedvezôtlen körül mé nyeket teremt - hetünk. A lepkék rajzásának kombinált varsás szex-feromon csapdával történô nyomon kö ve tése, valamint a lárvakelés idôpont jának megállapítása (Biofix mó d - szer) szükséges a vegy szeres véde ke - zéshez. Amennyiben a csapdák fo gási eredményei hetente 10 da rabnál több Vetési pattanó bogár lárvája Májusi cserebogár lárvája Vetési bagoly lepke hernyója tes ustulatus), a réti pattanóbogár (Agriotes sputator), valamint a vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus). A tojás rakás május végétôl júniusig tart, a lár vák 3 5 évig fej lôdnek a talaj ban. A fiatal lárvák elhalt gyökereken, az idô - sebb lárvák friss gyö ké ren táp lál koznak, és ezzel te temes kárt okozhatnak a kul - túrnövényekben. A cserebogarak (Melolonthidae) lárvái sárgásfehér színû, jellegzetesen görbült testû pajorok. Testméretük az utol só lárva stádiumra eléri a 3 4 cm-t is. A leggyakoribb faj, a májusi cserebo gár (Melolontha melolontha) 3 4 év alatt fejlôdik ki. A cse re bo garak tojásra - Amennyi ben a talajvizsgálat négy zet - méterenként 2 3 drótféreg, pajor elôfordulását mutatja, indokolt a vegy sze - res védekezés. A többéves fejlôdésû lárvákon kívül gyakori a bagolylepkék (Noctuidae) her nyó inak megjelenése is. A leggyak - rab ban elôforduló faj az évente 2 nem - zedékes ve tési bagolylepke (Agrotis segetum). Az elsô nemzedék a nyár ele - jén, a második szep temberben-ok tó ber - ben károsít. Lárvái, a mocs kospajorok 3 3,5 cm-re is megnövô hernyók, piszkosszürke színûek, nem szô rö zött e k. A fiatal hernyók a levelek fonáki részén hámozgatnak, a fejletteb bek ka ré joz - lepkét mutatnak, a várható lárva kártétel ellen indokolt védekezni. A fia tal (L1-L2) lárvák május végén, június elején jelennek meg. A kelô kukoricában gyakran okoz tetemes károkat a kukoricabarkó (Tany - me cus dilaticollis). Fô tápnö vé nye a kukorica, de a takarmány- és cukorré - pát, a zabot, a kölest, a bú zát, a rozst, a napraforgót, sôt a vö rös herét, a lu cer - nát, a babot és a szóját is meg rágja. A kukoricára szegállapotban a legve - szedelmesebb. Sokszor a csíra nö vényt már a kelés elôtt, a talajfelszín alatt fel - keresi, és súlyos károkat okoz a nö - vények kiritkításával. Fôképpen éj sza ka 4

5 rág, nappal csak borús idôben. Egyéb - ként vagy a kukorica összesorolt le velei, vagy a növény töve körüli talaj rögök alatt tartózkodik. A 2 3 leveles kukoricára akkor jelent veszélyt, ha négy zet - mé te ren ként imágó fordul elô. Évente egy nemzedéke van, imágó alakban telel a talajban. Az imá gók március végén, április elején jelennek meg a felszínen. A kukorica egyenletes kelésének bizto sítása a barkókártétel mérséklésének egyik fontos feltétele. Az amerikai kukoricabogár (Diab - rotica virgifera virgifera) a kukorica leg - ve sze del mesebb talajlakó kár te vôje. A ká ro sítónak évente egy nem zedéke fej - lôdik, és tojás alakban telel át a talaj - ban. A lárva a kukorica ve té se után, májusban jelenik meg. Kezdetben a kis lárvák a kukorica haj szálgyökereivel táp lálkoznak, ké - agro technika, mivel a vetésforgó alkal - ma zása csökkenti a kártevôk felszapo - ro dá sának esélyét, ezáltal a gazdasági kártétel kocká zatát. Tehát a mo no kul tú - ra, azaz a kultúr növény önmaga utáni termesztésének kerülése az egyik legfontosabb alapelv. A 3 4 éves vetésforg ó a kukoricabogár eltû nését eredmé nyezi, mivel az áttelelt tojások ból kikelô lárvák nem találnak meg fe lelô táp lá lékot, így elpusztulnak. Fontos még a téli csapadékot megôrzô okszerû talaj mû velés és a fajtaválasztás, mivel a rö vid tenyészidejû hibridek általában ke vés bé károsodnak. Különösen oda kell figyelni azokra a táblákra, táb la ré szekre, ahol a kukorica sokáig zöld marad, így sokáig terített asztal a szaporodó kukoricabogár imá - gók szá mára (pl. magas FAO számú hib ridek, vízzel és táp anyaggal jól ellátott talajok, nedvesebb talajfoltok). száma a mo no kultúra miatt általában csökken). A lárvák kártételét a gazdasági kü - szöb érték alatt lehet tartani a vetéssel egy menetben adagolt talajfertôtlenítô ké szít ményekkel. A védekezés haté kony - sága nagyban múlik azon, hogy mennyi idô telik el az alkalmazás és a lárva - kelés között, valamint a csapadék viszo - nyoktól is függ. Csapadék hiányában a hatóanyag fel sza badulása is, lebomlá s a is lassúbb. Eddig a legjobb hatékonyságot a gra nulátum formulációjú készítmények engedélyezett dó zi sai adták. Az utóbbi évek növényvédelmi gya - kor latában széles körben elterjedt a kukorica talajlakó és fiatalkori károsítóival szemben a klotianidin hatóanyag. A hatóanyagot granu látum formában tartal mazó készítmények tökéletes hatásá hoz szükséges, hogy a vetéskor he - lyes dózisban ki juttatott granulátumok a Kukorica barkó kártétele Amerikai kukorica bogár lárvája Kukoricabogarak sôbb a gyökér bélszö ve tébe rágják be magukat és ott járatokat ké szí tenek. Nagy egyedsûrû sé gük esetén akár teljesen le is rághatják a gyö keret. Ennek tünete az úgynevezett hattyú nyak ki - ala kulása. Az ame rikai ku ko ricabogár imágói polifágok, így különféle gyom - növények virágzatán táplálkoznak (pl.: Amaranthus retroflexus). A meg termé - kenyített nôs tények a gyomos ga bona - tarlókon is raknak tojásokat. Emiatt vetés váltást kö ve tôen is tapasztalhatunk lárva kár tételt, akár növénydôlést is. A kártevô tojásainak eloszlása a táblán belül nem egyenletes, hanem foltszerû. A védelem sarkalatos pontja a he l y e s Fontos tudni, hogy más talajlakó kártevô populáció alakul ki vetés vál - táskor és más monokultúrában. A ve tés - váltás a kukoricabogár lárvák számát csökkenti ugyan, de kedvez más talaj - lakó kártevôk megjelenésének (pl. kalászosok után a drótféregnek). Minden - képpen javasolt tehát vagy a rovarölô szeres csávázás, vagy a rovarölô talaj - fertôtlenítô szerek használata, vagy ezek együttes alkal mazása. Mono kul - túrában termesztett kukorica vetésekor egyér tel mûen indokolt a talajfertôtlenítô szerek hasz ná la ta, elsôsorban a kukoricabogár lárvái ellen (ezeken a terü le - teken az egyéb talajlakó kártevôk kukorica vetômaggal egy szint be kerüljenek. Ennek érdekében kü lö nö sen fon - tos a ve tô gé pek és a granulátum szóró adapterek pontos beállítása a vetés meg kezdése elôtt. A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítôk köre új termékkel bôvül 2013-ban. A rovarölô szert gra - nu látum formá ban tartalmazó készítmény neve Cheyenne 1 G, gyártója a Sumitomo Chemical Company, forgalma zója pedig a Nufarm Hun gária Kft. 5

6 Cheyenne 1 G új rovarölô talaj fertôtlenítô granulátum A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítôk köre új termék kel bôvül 2013-ban. A Cheyenne 1 G a rovarölô talaj - fertôtlenítô granulátu mok legújabb kép - viselôje. A klotia ni din hatóanyag a legfrissebb inszek ticid fejlesztések egyi - ke. A neonikotinoidok ható anyag cso - port jába tartozó vegyü let figyelemre méltó tulajdonsá ga, hogy a nö vé nyek gyökéren keresztül kön nyen felveszik, és a nedvkeringéssel szállítódik. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a kukoricabogár lárvája elleni hatása mellett kiemelkedô a hatékonysága a drótférgek ellen is. A kukorica növény már a csírázás kezdeti szakaszában felveszi a klotianidin hatóanyagot, amely a rovarokra gyakorolt hatását (idegingerület-átvitel gátlása) kontaktmódon és gyomorméregként is kifejti. A Cheyenne 1 G hatóanyaga az idegsejtek szinapszisaiban az acetil - kolin receptorokhoz kötôdve elôbb a ro - varkártevôk abnormális viselkedését, majd pusztulását okozza. A talajba juttatott klotianidin ható - anyag rendkívül kis mértékben mozdul el a kijuttatás helyétôl. Talajvizsgálatok szerint a függôleges irányban történô mozgása minimális (a 10 cm alatti talaj - rétegben alig kimutatható a kijuttatást követô 1 2 hónapon belül), oldalirányban történô moz gása pedig még ke - vésbé jellemzô (a kijuttatás he lyé tôl 10 cm-re egyáltalán nem volt kimutatható a talaj ban). a klotianidin hatóanyag felszívódik a fiatal kukoricanövénybe, és a növény legérzékenyebb részein nyújt védelmet a helyesen kijuttatott Cheyenne 1 G granulátumokból felszabaduló hatóanyag a talajban kontaktmódon véd a talajlakó kártevôk ellen A hatóanyag szántóföldi kö rül mé nyek között mért átlagos felezési ideje több mint 4 és fél hónap, így a Cheyenne 1 G kijuttatását követô hetekben megjelenô kár te vôk ellen is eredményesen alkal mazható. Ennek köszönhetôen a Cheyenne 1 G véd e l met nyújt a talajlakó kártevôk (pl. ku koricabogár lárva, drótféreg) mellett a ku - korica fia talkori kártevôi (pl. barkók) ellen is. A klotianidin a növényi nedvkeringésbe kerülve a gyö kér zet granulátumokkal nem érintkezô részeibe is eljut. Mivel a hatóanyag lebomlása viszonylag lassú, a Cheyenne 1 G kijuttatását kö ve tô 8. héten mért hatóanyag-mennyiség még mindig elegendô a biztonságos hatáskifejtéshez. 6

7 A klotianidin koncentrációjának alakulása a gyökérben (a hatóanyag koncentrációja a támasztógyökerekben) 0,5 0,4 (mg/kg) 0,3 0,2 0,1 Védelem a drótférgek ellen 0 2. hét 4. hét 8. hét Védelem a kukoricabogár lárvái ellen A Cheyenne 1 G kijuttatása Felhasználható takarmány és vetômag elôállításban, továbbá cseme geku ko - ricában is. A készítményt a kuko rica vetésével egy menetben, sor ke ze léssel kell a talajba juttatni. Kijuttatása a ve - tô gépre szerelt granulátum szóró adapter segítségével történik. Dózisa: 11 kg/ha. Mivel a Cheyenne 1 G hatóanyagának talajban való mozgása minimális, a klotianidin ott marad, ahová kijuttatják. Ezért nagyon fontos mind a megfelelô dózis, mind pedig a helyes kijuttatástechnológia. A granulátumoknak az elôírt dózisban a magok szintjébe kell kerülniük. Az elôírt dózis kijuttatásához elen - gedhetetlen a granulátum szóró adapter pontos beállítása és próbavetéssel tör - ténô ellenôrzése. A talajfertôtlenítô granu látum akkor fejti ki hatását meg fe - lelôen, ha a kukorica vetômag köz vet - len kö ze lébe kerül és a magtakaró föld nem választja el a magtól. Kijuttatás elôtt ellenô rizze a kijutta tó csô helyes elhelyez kedését, hogy a granulátum a még nyitott baráz dá ba kerüljön! Kijuttatás elôtt elle nôrizze az ada go - ló gép helyes beállítását, ki jut tatás után pedig visszaméréssel elle nô rizze a tény - legesen kijuttatott dózist! Az adagolás zavartalanságát cél - A Cheyenne 1 G kijuttatása sze rû a vetés közben is elle nôrizni, hiszen a kijuttató csô eltömôdhet (kü lö - nösen nedves talajon!). Érdemes többször megnézni az elve tett ma got és a kiszórt gra nu látumot, akár kik a parni, és így ellenôrizni a helyes elhelyezkedést. Szükség esetén a kijuttató csô toldásával és/ vagy rögzítésével bizto sít - ható a kijuttatás meg felelô helye. Amennyiben szükséges, a beállítás korrekcióját a területen el kell végezni. Ha a kijuttatás körülményei a vetés alatt változnának (pl. elkezd esni az esô), a munkát célszerû felfüggeszteni addig, amíg a körül mé - nyek a beállításkor tapasztalt körülményekhez ismét hasonlítanak. Ha a kijuttató gép a vetôelemrôl kapja a hajtást, akkor a vetés beállítás változtatása esetén újra ellenôrizni kell a mikrogranulátum kijuttatott mennyiségét. A Cheyenne 1 G mikrogranulátumai feltûnô színüknek köszönhetôen kön y - nyen megtalálhatók a talajban, így a kijuttatás ellenôrzése egyszerû feladat. A talajfertôtlenítô granulátum kiszerelése 11 kilogrammos mûanyag zsákba tör - ténik, ami azonos a hektárdózissal, ezért megkönnyíti a Cheyenne 1 G ke ze lé sét. 7

8 Cheyenne 1 G Termelôk mondják róla A klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôt le ní tôk köre új termék kel bôvül az idén. A rovar öl ô szert granu látum formában tartalmazó készítmény neve Cheyenne 1 G, melyet tavaly már többen kipróbált a k. Az ô tapasztalataikból mutatunk be most néhányat. Auner Péter Lôrincz József Fehérvári István A Kunmag Kft. több mint 600 hektá - ron állít elô hibridkukorica vetômagot. Magas jövedelmezôsége miatt a vetômag elôállítás nagyon fontos a cég szá - mára. Így minden évben ádáz harcot vívunk a kukoricabogarak ellen ben a Nufarm Hungária Kft. egy új talaj - fertôtlenítô granulátumával állítottunk be kísérletet, mivel évek óta nagy meg - elégedéssel használjuk állo mányban a Kaiso EG és a Sumi Alfa rovarölô sze - reket. A talajfertôtlenítô szerrel kezelt területet kollégáim és én magam is rend - szeresen szemléztük a te nyészidô alatt. A meleg nyár kedve zett a kártevôknek, ezért rengeteg imágót csapdáztunk, de a kukori cá ban meg dôlést nem tapasztaltunk. Ha a Cheyenne 1 G rovarölô talaj - fertôt lenítô granulátum ára kedvezô lesz, biztosan használni fogjuk a jövôben is. Auner Péter, Kunmag Kft., Kunmadaras Békéscsaba környékén és Békés me - gye déli részén gazdálkodunk, hektáron. Árukukoricát 830 hektáron termeltünk 2012-ben, amibôl 200 hektárt kukorica után vetettünk el, ezért talaj - fertôtlenítést kellett alkalmaznunk a kukoricabogár lárva miatt. Cheyenne 1 G kí sérleti anyagot kaptam 3 hektár ke ze lé - sére, amelyet egy táblában alkal maz tam a piacvezetô talajfertôt le nítô ké szít mé - nyek szokásos dózisai mellett. A különbözô kezelésekben 3 5 százalé kos lárva kártételt tapasztaltam, de a készítmé - nyek hatása kö zött ész lelhetô különbség nem volt. Csemegekukoricát 240 hektáron termeltünk 2012-ben, fô és másodvetésben. Ebben az évben példa nélküli ro var - fertôzést tapasztaltunk. A földibolha után a kukoricabogár, majd a kukorica moly és a gyapottok bagolylepke lárvája jelent meg. Ezért a kukoricát folyama to - san, program szerint kellett védeni a piretroidok és a felszívódó sze rek kombinációival. Technológiánk leg fontosabb eleme a Kaiso EG volt, amely az azonos hatóanyagú készítményeknél jobban hasz nálható, vi s z o n t azoknál lényegesen olcsóbban tudtuk beszerezni. Lôrincz József, Agrofamily Kft., Békés csaba 2012 tavaszán, az elôzô négy év - hez hasonlóan kukorica fajtasort állítottam be a vadászháznál lévô táblámban, mert számomra fontos a fôbb faj ta - tu laj do no sok legújabb hibridjeinek és néhány növény védôszer-gyártó cég újdon sá gai nak a ki pró bálása. A több éves kukorica elôvetemény feltétlenül szükségessé tette az ame ri kai kukoricabogár lárvái elleni véde ke zést. A két leggyakrabban használt talajfertôtlenítô szer mellett kipróbáltam a Nufarm új, 2013-ban forgalomba kerülô anyagát is. A klotia nidin ha tó anyagú Cheyenne 1 G jól vizsgázott a diabrotica lárvák és a többi talaj lakó kártevô ellen. Felszívódó tulaj don sá gá nak köszönhe - tôen a 2 3 leveles kukorica rovar kár tevôi ellen is védelmet nyújt. A gyökérvizsgá - latok eredményei alapján 2013-ban bizto san beillesztem kukorica termesztési technológiámba és gazdatársaimnak is bát ran ajánlom a Cheyenne 1 G ro var - ölô talajfertôtlenítô granulátumot. Fehérvári István, mezôgazdasági vállal kozó, Alap 8

9 A talajlakó kártevôk skalpvadásza A Cheyenne 1 G a rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje kukoricában. Hatását kontaktmódon és gyomorméregként is kifejti. Megbízható védelmet nyújt a talajlakó kártevôk mellett a kukorica fiatalkori kártevôi ellen is. Felhasználható takarmány és vetômag elôállításban, továbbá csemegekukori - cá ban is. Ahol a növény és a védelem találkozik

10 Kipróbált gyomirtási megoldások kukoricában A kukorica posztemergens gyomirtásának szakszerû és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelôi tapasztalatot. Mezôgazdasági vállalkozóként számo m ra és gazdatársaim számára is na - gyon fontos megismerni az új kukorica hibrideket és gyomirtási technológiákat. Ezért saját területemen évrôl-évre a fôbb fajtatulajdonosok legújabb hibridjeit és néhány növényvédôszer-gyártó cég aktu ális újdonságait kipróbálom, majd az eredményt bemutatom társaimnak is ben a Nufarm Zeagran Nico N csomagját is beállítottam. Tökéletesen mû ködött, a hûvös tavaszi idôjárás ellenére napok alatt kitakarította a kétszikû gyomokat és a fûféléket is sikeresen irtotta, a parcella gyom - mentességét betakarításig biztosította. A készítményt jövôre nagyobb területen is hasz nál ni fogom és ajánlom gazdatársaimnak is. Fehérvári István, mezôgazdasági vállalkozó, Alap Összesen 810 hektáron gazdálkodunk. A kukorica gyomirtás tervezett techno - lógiája 2012-ben acetoklór hatóanyagú alapkezelés és szükség esetén kiegészítô állománykezelés volt. A tavaszi szá raz ság miatt gyakorlatilag a teljes területet felül kellett kezelni. Fôként libatop, parlagfû és disznóparéj jelent meg a táb láinkon, az évelôk nem jellemzôk ezen a területen. A tervezett felülkezelés elôtt esett, így néhány napot csúsztunk a permetezéssel. Ez elég volt ahhoz, hogy a tömegesen kikelt libatop nagyot nôhessen. A megerôsödött gyomok ellen a Zeagran 340 SE gyomirtó szert 2,5 literes dózisban juttattuk ki. Magam is meglepôdtem, hogy a készítmény milyen gyorsan leperzselte a nagyra nôtt gyomokat. Gyakorlatilag az összes kétszikût elpusztította, még az acatot is leperzselte, így teljesen tiszta lett a terület. A késôbbiekben újra kelést nem tapasztaltam, betakarításig gyommentes maradt az állomány. A kukorica levelén némi pettyezôdés ugyan látható volt, de ez a fej - lôdésben nem gátolta a kultúrnövényt. Ahol az egyszikû fertôzés erôsebb, és várható volt az évelô egyszikûek megjelenése, ott a Zeagran Nico N csomagot használtuk. A gyûjtôcsomagban lévô Nic-It nagyon jó hatékonysággal irtotta a területen lévô fûféléket, a kakaslábfüvet és a fenyércirkot is. A csomag Zeagran része pedig hasonlóan dolgozott a kétszikûek ellen, mint az önálló kezelésben. Mind a Zeagran 340 SE, mind a Zeagran Nico N gyomirtó szer csomag jó választás. Mindkettôvel nagyon jó gyomirtó hatás érhetô el, nagyon kedvezô áron. Mindenkinek jó szívvel ajánlom. Sárosdi Zoltán, Magyar Tenger Mezôgazdasági Kft., Zamárdi Fehérvári István Sárosdi Zoltán 10

11 Három az egyben A világ leggyorsabb háromtestû vitorlása. Gyors, mégis tartós és biztonságos hatás a három hatóanyag kombinációjának köszönhetôen. Kedvezô árú gyûjtôcsomag a kukorica magról kelô kétszikû, valamint magról kelô és évelô egyszikû gyomnövényei ellen. Egyszeri kijuttatás és osztott kezelés esetén is megállja a helyét. Ahol a növény és a védelem találkozik

12 A Nufarm kora tavaszi ajánlata kalászosokban A Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag tartalma 2x75 g Mezzo + 2x1 l Tandus 200 EC + 4x1 l Mystic 250 EC, amely 5 hektár kezelésére alkalmas. Mezzo Forte 200 gyomirtó szer kombináció A Mezzo Forte 200 gyomirtó szer kombinációt posz te mergen sen, tavasszal javasoljuk kijuttatni a bokrosodás vége 3 nóduszos fejlettségnél, a gyomnövények tôlevélrózsás, illetve 2 4 leveles fejlettségi állapotánál. Megkésett gyom irtás esetén akár az ôszi búza zászlós leve lének kite rü léséig (BBCH 39) elvé gezhetô a gyomirtás. Mystic 250 EC gombaölô szer A gombaölô szert a bokrosodás vége 3 nóduszos fej lettségnél javasoljuk kijuttatni, a csomagban található 0,8 l/ha-os dózissal. Így alkalmazva a Mystic 250 EC megbízható védelmet nyújt a korai lisztharmat és az egyéb le vél betegségek ellen. MEZZO FORTE g Mezzo + 0,4 l Tandus 200 EC MYSTIC 250 EC 0,8 l/ha A Mezzo Forte Mystic csomag 5 hektár kezelésére alkalmas. 12

13 Visszautasíthatatlan ajánlat Mezzo Forte Mystic Kedvezô árú, rugalmasan kijuttatható, kalászos gyomirtó és gombaölô szer gyûjtôcsomag. Ahol a növény és a védelem találkozik

14 Nufarm fejlesztések és újdonságok A Nufarm Hungária Kft ban is számos újdonságot kínál a növényvédelmi munkához. Rövid, gyakorlatias áttekintônkben ezeket foglaljuk most össze. Amaline Flow Az Amaline Flow egy új, peronoszpóra elleni készítmény a szôlôben. A már bevált tribázikus rézszulfát és az egyedi hatásmóddal rendelkezô zoxamid folyékony gyári kombinációja. Az Amaline Flow egy olyan csúcshatású készítmény, amely a fungicid rezisztencia megelôzésének új eszköze is egyben. A kétféle komponens tökéletesen kiegészíti egymás hatását. A zoxamid egyedülálló sejtmag-osztódást gátló hatással rendelkezik. Megakadályozza, hogy a spóra csíratömlôje behatolhasson a növénybe. Ez a hatásmechanizmus minden létezô és jelenleg fejlesztés alatt álló hatóanyagtól megkülönbözteti a zoxamidot. A hatóanyagról kimutatták, hogy felszívódik a viaszrétegbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kijuttatást követôen rendkívül gyorsan esôállóvá válik. Fémrézre átszámolt dózisa alacsony, így a határérték betartása mellett többszöri rezes védekezést tesz lehetôvé. Kezelése, adagolása és elkeverése a folyékony formának köszönhetôen egyszerû és biztonságos. Az Amaline Flow dózisa szôlôperonoszpóra ellen 2,0 2,5 l/ha. Kijuttatását hektáronként liter permetlé mennyiséggel javasoljuk, elôrejelzésre alapozva, 8 14 naponként ismételve. Permetezéskor törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, a lombozat belsejében is. Emblem Az eddig kukoricában használható gyomirtó szer már vöröshagymában is alkalmazható*. A készítményt posztemergensen kell kijuttatni legkorábban a vöröshagyma 3-4 leveles állapotában 1,0 kg/ha-os dózisban. A készítmény tartamhatással nem rendelkezik, de a gyomok újrakelése esetén a kezelés megismételhetô. A magról kelô kétszikû gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csapadékos idôjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követôen végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védô viaszréteg újból megerôsödhessen. Csak ép, egészséges levélzetû hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 C feletti hômérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni. A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetôleg a késô délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítôszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, illetve mûtrágya hozzáadása tilos! Nando 500 SC A Nufarm új, kontakthatású gombaölô szere burgonyában, burgonyavész és alternária ellen. A permetezéseket elôrejelzésre alapozva, megelôzô jelleggel célszerû elvégezni, és a fertôzési viszonyoktól függôen 7 10 na pon - ként, legfeljebb 10 alkalommal ismételni. Erôs fertôzési nyomás esetén rövidebb permetezési fordulók alkal - mazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, különösen a lombozat belsejében. A készítményt a védendô növények teljes felületére kell permetezni, finom porlasztással, mikronos cseppekkel, csepp/cm 2 fedettséggel. A megfelelô fedettséget kettôs lapossugarú szórófejjel felszerelt permetezôgéppel lehet elérni, amely a levelek többirányú permetezésével segíti a permetcseppek bejutását és lecsapódását a levél fonákára is. *engedélyezése folyamatban 14

15 Mecomorn 750 SL Újdonság az MCPA hatóanyagú szerek felhasználásának kiterjesztése a gabona gyomirtásában*. A Mecomorn 750 SL felhasználására lehetôség nyílik a gabonafélék szárbaindulása után, a három szárcsomós állapotot követôen (BBCH 33) egészen a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 39). A késôn megjelenô magról kelô és évelô kétszikû gyomnövények (napraforgó árvakelés, mezei acat, szulákfélék, parlagfû stb.) ellen alkalmazható a Mecomorn 750 SL önmagában, és szulfonil-karbamid vagy fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban. Zoom 11 SC A Nufarm új atkaölô készítménye szôlôben, gyümölcsösben (almatermésûek, szilva), dísznövényekben és hajtatásban használható. Hatóanyaga az etoxazol, amely egy vadonatúj hatóanyag az atkaölô szerek piacán. Az etoxazol kontakt és transzlamináris hatásmóddal rendelkezik, tehát a kezelt levélfelszínrôl beszívódik a levél szöveteibe és átjut a levél fonákára is. Így a levél közvetlenül nem permetezett része is védelemben részesül. Hatását a kezelést követôen hosszú ideig (30 45 napig) megôrzi. A Zoom 11 SC az atkák kifejlett egyedein kívül valamennyi fejlôdési alak (tojás, lárva és nimfa) ellen hatásos. A készítmény gyéríti a tojások és a lárvák számát, továbbá a nôstény atkák terméketlen tojásokat raknak a hatására. Az etoxazol egy speciális, atkaölô hatóanyag, ezért a Zoom 11 SC csak az atkákat irtja. A hasznos élô szervezetekre, méhekre nézve ártalmatlan. A Zoom 11 SC dózisa 0,25 l/ha, melyet a kezelt kultúrnövény lombfelületének nagyságától függô ( l/ha) permetlé mennyiséggel szükséges kijuttatni. A védekezést megfigyelésre alapozva, a növényállomány rendszeres vizsgálata alapján és a kártevô egyedszámának ismeretében (az atkák felszaporodásának kezdetén) javasolt megkezdeni. A készítmény az engedélyezett kultúrákban egy vegetációs idôszak alatt egy alkalommal használható fel. Munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. *engedélyezése folyamatban Kettôs védelem Két hatóanyag erôs és megbízható kombinációja a kalászo s o k mind e n fontos gombabetegségével szemben. Egyszeri és kétszeri védekezésben is használható. Ahol a növény és a védelem találkozik A Sumi Alfa 5 EC készítménnyel kapcsolatos néhány adat helytelenül jelent meg a Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 és a Nufarmer Termékkatalógus 2013 kiadványokban. Kérjük, hogy felhasználás elôtt tájé ko - zódjon a csomagoláson található felhasználási javaslatokról és biztonsági elôírásokról! 15

16 PARTNEROLDAL permetezes.hu A szakszerû permetezés alapkövetelményei A növényvédelem az egyik, ha nem a legfontosabb része a növénytermesz tésnek. Hiába a jó minôségû vetômag, a kellô talajállapot és a ren delkezésre álló tápanyag, ha ezt nem tudjuk ér vé nyesíteni a haszonnövény javára. A magas gyom borítottság, a növény kó r oko zóktól és károsítóktól való sanyar ga tottsága mind terméscsökkentô hatással bír, mely mennyiségi és minôségi szempontból is jelentôs lehet. A permetezési munka során alap vetô, hogy milyen a permetezôgépünk állapota. Amennyi - ben egy stabil mû kö désre képes gépet veszünk alapul, mely mentes a szivárgástól, kellô mennyi ségû és minôségû szûrôvel van ellátva, szükséges mértékû és stabil nyomást tud elôállítani, valamint a szórókeret is meg fe lelô, még akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy a vele végzett munka minô sége megfelelô lesz. A permetezôgépünk talán legol csóbb része, a fúvóka határozza meg, hogy a kijuttatandó növényvédô szer milyen hatékonysággal tud érvé nyesülni. A fúvókák kiválasztása rendkívül bonyolultnak tûnhet, pedig néhány alapszabályt betartva könnyen bol do gulhatunk. A fúvóka méretének kivá lasz tásakor az alábbiak ismeretére van elsô körben szükségünk, mely gazdaságunk ra, permetezôgépünkre jellemzô: Kijuttatandó permetlé mennyiség l/ha (minden növényvédô szer leírásában megtalálható). Haladási sebesség (domborzat és erôgép függô, de ismert paraméter). Üzemi nyomás (itt figyelembe kell venni azt a veszteséget, mely a nyo másmérô óra és a fúvókák közötti táv megtétele alatt keletkezik). Ennek a három alapadatnak az ismeretében ki tudjuk választani a fúvóka mé - retét, mely ISO kódolásnak megfelelôen egy színt fog adni (például piros = 04, lásd a színskálát). A mai elektro ni kus világban a gyártói információk mind a szerek, mind a fú vó kák témakörében könnyen hozzáférhetôek, de bizonyos s z ak mai portálok is készséggel állnak az érdeklôdôk rendel ke zésére, hogy segítsék munkájukat és növeljék szakmai felkészültsé gü k e t. A fúvóka méretének kiválasztását követi a típus megválasztása, mely szin tén gazdaságunk jellemzôihez igazítandó. Az alábbiak ismeretére van szük ség: Alkalmazandó cseppméret (a növényvédô szer hatásmechanizmusa meghatá ro zó). Permetezés idôzítése (szél, páratartalom és hômérséklet). Mindezek ismerete lehetôvé teszi, hogy a legmegfelelôbb fúvókát vagy fúvó - kákat válasszuk ki, mely a készítmény maxi má lis hatékonyságát segíti elô. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fúvókák folyamatos karbantartásáról, esetleges cseréjérôl, mert hiába a gondosan megválasztott fúvóka, ha az elhasz ná lódott, túlságosan megkopott. A fú vó kák anyagukat tekintve többfélék le - hetnek, mely alapvetôen meg ha tá roz z a használhatóságuk idejét, élettarta mu k a t: Sárgaréz (150 ha). Saválló acél és mûanyag /POM/ (1.500 ha). Kerámia (6.000 ha). A kapcsolt hektár teljesítmények azt jelentik, hogy 18m-es szórókerettel a fúvókák mennyi lepermetezett terület után kopnak meg annyira, hogy cse - réjük indokolt legyen. Elgondol kodtató, hogy 18m-es szórókerettel, mûanyag fúvókákat használva, 500 hektáron évente háromszori permetezéssel, éven - kénti fúvókacsere indokolt. Adjon lehetôséget rá, hogy a nö - vény védô szerek leghatékonyabban kifejthessék hatásukat, ezáltal biztosítva a legjobb eredményt, mely segítheti gaz daságosabbá tenni a növénytermesztést. Permetezes.hu 16

17 A kukorica talajlakó és fiatalkori kártevôi elleni sikeres védekezés feltételei Beszélgetés Dr. Vörös Gézával, a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatójával A kukoricabogár elleni védekezés terén folyó hazai kutatásokban évti ze - des gyakorlattal rendelkezô szakembert a védekezés lehetôségeirôl és tapasztalatairól kérdezzük. Igazgató úr, mit tanácsol a terme lôk - nek, a kukorica talajlakó kártevôi elleni védekezésnél mire érdemes odafigyel - ni? Mindenekelôtt be kell tartani az integ rált védekezésre vonatkozó szabályokat. A kukoricabogár esetében a már a termelôk számára is ismert egyik leghatékonyabb védekezés a ve - tés váltás. Fontos azonban tudni, hogy más talajlakó kártevô populáció alakul ki vetésváltáskor, és más monokultúrás termesztés esetén. A vetésváltás a kukoricabogár lárvák számát csökkenti ugyan, de kedvez más talajlakó kár - tevôk megjelenésének (pl. kalászosok után a drótféregnek). Mindenképpen javasolt tehát vagy a rovarölô szeres csávázás, vagy a rovarölô talajfertôt - lenítô szerek használata. Tolna me gyé - ben a gazdák több mint fele vagy kényszerûségbôl, vagy gazdasági megfontolásból monokultúrában termeszti a kukoricát. Az ilyen területeken elengedhetetlen a rovarölô (pl. klotianidin, teflutrin) talajfertôtlenítô granulátumok használata, elsôsorban a kukorica bo - gár lárvák ellen (mivel ezeken a terü le - teken az egyéb talajlakók száma a monokultúra miatt csökken). Különösen oda kell figyelni azon területekre, ahol a kukorica sokáig zöld marad, így sokáig terített asztal a szaporodó kukoricabo - gár imágók számára (például magas FAO számú hibridek használata esetén, vízzel és tápanyaggal jobban ellátott talajfoltok körül). Ezeken a területeken a bogár nôstényei akár 8-10 alkalommal is a talajba vándorolnak, ahol akár 500 petét is leraknak, as petecso - mókban. Milyen tapasztalatokat szerzett igazgató úr az elmúlt években a klotianidin hatóanyagot tartalmazó talajfertôtlenítô szerekkel kapcsolatban? A talajlakók elleni védekezésre mind a klotianidin, mind pedig a teflutrin hatóanyag tartalmú készítmények eredményesen használhatók. A klotianidin hatóanyag a növényekbe felszívódva is kifejti a hatását, így a kukorica fiatalkori kártevôi ellen is védelmet nyújt, a hatáshoz a föld felett károsító ro va - roknak táplálkozniuk kell a növénybôl. Az elmúlt évek kísérleti és gyakorlati tapasztalatai alapján mindkét ha tó - anyag eredményesen használható, és az elôírt dózisokban, nagy kukorica - bogár lárva fertôzés esetén is képesek a kártételt a gazdasági küszöb (az IOWA 3-as érték) alá csökkenteni. Vetésváltás esetén a klotianidin ható - anyaggal végzett talajfertôtlenítés a hatóanyag növénybe szívódása révén elônyben van a nem felszívódó ható - anyagokkal szemben. Mind a kukorica - bogár lárvák, mind pedig az egyéb talajlakó és fiatalkori kártevôk ellen Monokultúrában termesztett kukorica esetében elengedhetetlen a rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok használata. hatásos. Nem szabad azonban elfelej teni, hogy a kijuttatás és a lárvák ke - lése, kártételük megkezdése között 6-8 hét telhet el, évjárattól függôen. Ezért a vetés és a talajfertôtlenítô szer kijuttatása különös odafigyelést igényel a technológiai hibák elkerülése érde ké - ben. 17

18 Mire kell odafigyelnie a gondos gazdának a klotianidin hatóanyagot tar talmazó talajfertôtlenítô granulátum kijuttatásakor? Melyek lehetnek a tipi - kus hibák? A legfontosabb a pontos dozírozás. A granulátum pontos adagolása odafigyelést és szakértelmet kíván. A helyes dozírozást több tényezô is befolyásolja: A kijuttató gép típusa, a gépen a dózis beállításának módja. Az adott gép beállítását meg kell tanulni, szükség esetén gépész vagy a gép gyártójának segítségét kell kérni A kijuttató gép életkora, az adagoló alkatrészek kopása. Más dó - zist kapunk új adagoló alkatrészek, és a már egy szezont kiszolgált ada golók esetében is. A talaj szerkezete, nedvességi állapota, a magágy minôsége. Más dózis jut ki azonos beállítás mellett jól elmun - kált, aprómorzsás talajon, és me gint más rögös, kötött talajokon. Ugyan azon a talajon is más lehet a dózis, ha a talaj nedves vagy akkor, ha száraz. Nem dôlhet hátra a gazda, vagy a szakirányitó, ha a gépet az elôírt mó - don beállította. A leforgatásos dózisbeállítás éppen a fenti tényezôk miatt nem ad megfelelô eredményt. A terü le - ten valódi vetést, kijuttatást kell végezni egy kiválasztott méretû területen, és a ténylegesen kijuttatott dózist visszamé - rés sel szükséges ellenôrizni. Amen nyi - ben szükséges, a beállítás korrekcióját a területen el kell végezni. Ha a kijutta - tás körülményei a vetés alatt változnának (pl. elkezd esni az esô), a munkát célszerû felfüggeszteni addig, míg a körülmények a beállításkori körül mé - nyekhez ismét hasonlítanak. Gyakori hiba, hogy a kijuttató az egyik típusú készítményrôl áttér a másikra, de ezt nem követi a beállítás változtatása. A jó hatás záloga a megfelelô kijuttatás-technológia, a szakszerûség és az odafigyelés! A helyes dózis beállításán kívül létezik-e más buktató? A klotianidin hatóanyagú talajfertôtlenítô szerek megfelelô hatásának másik feltétele a dózis mellett a gra - Vetésváltás esetén a klotianidin hatóanyaggal végzett talajfertôtlenítés elônyben van a nem felszívódó hatóanyagokkal szemben. nu látumok elhelyezkedése a mag körül, a magágyban. A megfelelô hatást sem a felszínre, sem a túlságosan mélyre helyezett granulátumok nem tudják kifej - teni. Sokszor elôfordul, hogy a granulátum szóró csô nem megfelelôen helyezkedik el. Ilyenkor a granulátum nem a mag szintjébe, a magágyba kerül, hanem sokszor a talajfelszínre, eset leg a vetés sora mellé. Ez vadonatúj gépeknél is elôfordulhat, ezért a kijuttatás megkezdése elôtt ellenôrizni kell a kijuttató csô helyes állását! Szükség ese - tén akár a fémcsô toldásával és/vagy lekötözéssel biztosíthatjuk a helyes állást a vetés teljes idôtartama alatt. Az ada - golás zavartalanságát célszerû a vetés közben is ellenôrizni, hiszen a kijuttató csô eltömôdhet (különösen nedves talajon!). Érdemes a vetés közben többször megnézni az elvetett magot és a kiszórt granulátumot, akár kikaparni, és így elle nôrizni a helyes elhelyezkedést. A kukorica károsodására milyen egyéb tényezôk hathatnak? A talajlakók megjelenésére az év - járat hat. Ezen túlmenôen nem szabad elfelejteni, hogy ugyan a károsodás mér téke nem fajtafüggô, de a káro so - dás -tûrô képesség, és a regenerálódási képesség már fajta- és évjárat függô is. A gyökerek növekedési erélye, a támasztógyökerek száma, erôssége más és más a különbözô fajták esetében, más száraz vagy nedves években. Nedvesebb évjáratokban a kukorica gyöke - rei a talajfelszínhez közel nôhetnek, hi szen nem kényszerül a növény a mélyebb talajrégiókba. Így szelesebb napo kon a kukorica megdôlése akár jelen - tôs gyökérkártétel hiányában is elôfordulhat. Köszönjük a beszélgetést és az értékes szakmai információkat. 18

19 ARCVONÁSOK DR. VÖRÖS GÉZA A mezôgazdasággal gyermekkoromban kerültem kapcsolatba, hiszen nagyszüleim Hódmezôvásárhelyen gaz - dál kodtak. Sokszor vittek magukkal gaz szedésre és termény-beta karí tás - ra. Ekkor szerettem meg a természetet. A gimnáziumot Hódmezôvásárhelyen végeztem, biológia szakon. Orvosira szerettem volna jelentkezni, de sajnos a fizika nem tartozott az erôsségeim közé, ezért az agrártanulmányok felé fordultam ben felvételiztem a Deb re ce - ni Agrártudományi Egyetemre. Abban az évben a különleges felvételi és érett - ségi szabályoknak köszönhetôen mate - mati kából a felvételin 0-ás érdemjegyet, míg az érettségin ugyanazzal a feladatsorral megfelelt minôsítést kaptam, de sajnos az egyetemre így nem nyer - tem felvételt. Ezért a Csongrád Megyei Növényvédô Állomás Biológiai véde - kezési laborjában kezdtem dolgozni, laborkisegítôi munkakörben. Elsô fela - datom az amerikai fehér szövôlepke tenyészet fenntartása és gondozása volt, beleértve a bábok szexálását a fe - ro mon kinyerésének céljából. Az állo - máson végül gyomirtási, rovartani és kórtani munkákat is végeztem neves kollégáimmal, akik között név szerint is szeretném megemlíteni Kiss Ernôt, Ilovai Zoltánt, Budai Csabát, Mile Lajost, Mándoki Andrást és Szakál Mihályt. Ekkor szerettem meg a növényvédôszer-kísérleteket is, ami késôbb a növényvédelmi szakirányú tanulmányok felé orientált ben jelentkeztem Keszthelyre, nö - vény védelmi üzemmérnök szakra (nem volt matematika a felvételi tárgyak kö - zött!). Itt nagy szeretettel hallgattam elismert tanáraim Kulcsár Zoltán, Fischl Gézáné, Szalmási Sándorné, Bozai József, Bürgés György, Szabolcs János és mások elôadásait. A II. évfolyamtól Dr. Bürgés Györggyel kezdtem együtt dolgozni. Közös témánk a Reziben lévô gesztenyés-tölgyes nö vénytársulás ba - goly lepke faunájának felmérése volt. Olyan sikeres volt a kutatás, hogy az egyetemi tudományos di ákköri ver se nyen elsô lettem vele, és diplomamun - kának is elismerték ben a Növény - védelmi Tu dományos Napok ro var tani sze k- ciójában is elô ad hat - tam. A té mával az Or szágos Tudo mányos Diákköri Konfe - rencián 1. he lye zést ér tem el. Már az e g y e- Dr. Vörös Géza temi évek alatt szer zô - dést kötöttem a Hódmezô vásár helyi Állat te nyész té si Fôiskola Tan gazdaságá val (ma Hód-Mezô gazda Zrt.), ahol az egyetem után gyakornoki idô met töl - töttem. Nem sokkal késôbb vissza kerül tem a Növényegészségügyi és Talaj - védelmi Állomásra rovartani szak elô - Szekszárdi csak akkor lehet igazán az ember, ha van egy kis szôlôje. adóként. Nem sokkal késôbb behívtak katonának, mely idô alatt újraélesztettük kapcsolatunkat leendô feleségemmel, aki Keszthelyen évfolyamtársam volt. Ugyancsak a katonaság alatt kezdtem el levelezôn végezni a PATE általános agrármérnöki kiegészítô szakát. Le sze - relés után azonnal Szekszárdra köl - töztem, ahol február 16-tól a Növényvédô Állomáson dolgoztam kü - lön bözô munka körökben (területi felügyelô, karantén felügyelô, elôrejelzô, növény védelmi laborvezetô, körzeti felügyelô, rovartani szakelôadó, igazgató helyettes, igazgató). PhD munkámat 1997-ben kezd tem, majd 2002-ben kap tam meg a tudományos fokozatot. Témám: A glo bális felmelegedés és klímaingadozás hatása néhány rovar - kártevôre és leküz dé sük lehetô ségei. A hangyák elleni véde ke zés lehetôségei is a téma része volt, ami mind a mai napig tulajdon képpen meg oldatlan probléma. Szekszárdi csak akkor lehet igazán az ember, ha van egy kis szôlôje. Szô - lész kedem, borászkodom, és a Por ko - láb-völgyi gyümölcsösben végzem a szükséges teendôket. Szeretem a teniszt és a focit, de ezeket a sportokat az idô elôrehaladtával jórészt már csak a televízión keresztül élvezem. Két gyermekem van, leányom építômérnök, fiam molekuláris biológus. 19

20 NAGY TERMÉS, KÖNNYÛ ARATÁS A repce betakarításának teljesítményét 10%-ban a fajta és 30%-ban a kom bájn vezetôje határozza meg (Semmler, Agrartraining 2011). Az állo mányok betakaríthatóságát több tényezô is befolyásolja, melyek közül né hányat a termelô maga is befolyásolhat annak érdekében, hogy a nagy termés egy gyors, akadálymentes és gazdaságos kombájnolással párosuljon. 1. FAJTAVÁLASZTÁS: A fajta érésideje illeszkedjen a betakarítás gépi kapacitásához és a további munkák idôzítéséhez. Azon üzemeknél, ahol a búza részaránya a vetésforgóban különösen magas, kiemelten fontos, hogy a repce betakarítása nagy biztonsággal megtörténjen a búza érése elôtt. A RAPOOL hibridjei közül például a VISBY, a SHERPA vagy a ROHAN ilyen szempontból is elônyös választás. Ezen kívül a jól beérett állományoknál magasabb olajtartalommal is lehet számolni, mint például a XENON, a COMPASS vagy a HAMMER esetében. A hibridek közötti érésidô különbsége még a hazai, gyors érési periódusban is elérheti a több napot, ami alapvetôen befolyásolja a betakaríthatóságot (1. ábra). A késôbbi betakarítás nagyobb területteljesítménnyel végezhetô, de ehhez szükséges, hogy a fajta jó állóképességgel, alacsony pergési hajlammal rendelkezzen. Mindemellett fontos, hogy a be côk és a további szárrészek érése is összhangban legyen. A VISBY esetében különösen szembetûnô az egyenletes és gyors érés, mind a becôszinten, mind a száron. Az állomány aratása ezért úgy megy, mint a karika - csapás. A virágzási idôn túl az is számít, hogy mennyi a késôbb virágzó egyedek aránya. A rövid és homogén érés, kevés késôbb virág zó egyeddel, például a SHERPA ese té - ben biztosítja, hogy a becôállomány egyen letesen érjen be, javítva ezzel a betakaríthatóságot. A kompakt becôállo - mány szintén megkönnyíti a kombáj nolás folyamatát. Az alacsony pergési hajlammal rendelkezô hibridek, mint amilyen a VISBY is, nem csak a betakarítás veszteségeinek csökkentésében játszanak fontos szere - pet, de a talajok egészségi állapotára is kedvezôen hatnak (árvakelésû repce). 2. ÁLLOMÁNYKEZELÉS: Már a vetési norma megválasztása is alap - vetôen befolyásolja az állomány jövôbeli betakaríthatóságát. Az állo mány sûrûség számos tulajdonság szárvas tagság, elá ga - zási képesség, növénymagasság, árnyé - kolás, a virágzás dinamikája meg ha tá ro - zója. Ráadásul ezek a tényezôk egymásra is hatással vannak. A 2. ábra egyszerûsített módon mutatja be, hogy az állománysûrûség változtatása milyen hatással van a növények fejlôdésére. A legtöbb esetben a 40 növény/m 2 ve tés - kori (betakarításkor ez kb. 30 növény/m 2 ) állománysûrûség adja a legjobb kompromisszumot a betakarítási veszteség betakarítási idôpont termésbiztonság be takaríthatóság komplexumban. A Kleffmann és Partner Kft. termelôi felmérése sze rint, több év tapasztalatait alapul véve a repcetermesztôk számára a kb. 40 mag/ m 2 vetési norma adta a legmagasabb termést. Az állománykezelés megfelelô technológiai lépései hozzájárulnak az állományok télállóságának és egészségi állapotának növeléséhez. Ez összességében kiegyenlí - tettebb állományokat eredményez, me - lyek betakarítása is könnyebb. Blum Zoltán 1. ábra: RAPOOL HIBRIDEK ÉRÉSIDEJE ÉS BETAKARÍTHATÓSÁGA 2. ábra: AZ ÁLLOMÁNYSÛRÛSÉG HATÁSA A BETAKARÍTHATÓSÁGRA NEHEZEBB BETAKARÍTHATÓSÁG KÖNNYEBB ÚJ XENON VISBY ROHAN ABAKUS SHERPA ÚJ CLIFTON CL ÚJ EDIMAX CL HAMMER COMPASS TITAN BALDUR KORÁBBI ÉRÉS KÉSŐBBI Forrás: RAPOOL 2012 Forrás: RAPOOL 2012

A rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje kukoricában

A rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje kukoricában A rovarölô talajfertôtlenítô granulátumok legújabb képviselôje kukoricában A kukorica talajlakó és fiatalkori károsítói Vetési pattanó - bogár lárvája A pattanóbogarak (Elateridae) imá - gói a virág nektárjával

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyom össze té tele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átala

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben