Egyéni fejlesztő program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

2 Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás, szerialitás, figyelem, emlékezet olvasási technika, szövegértés beszédészlelés A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető sal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembevételével módosul. A programba azok a területek kerültek be, amely készségek fejlesztése elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembevételével. 2

3 FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, TERÜLET FELADAT TÉMAKÖR * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Interaktív tábla adta lehetőségek kihasználása: pl. képek, VIZUALITÁS: Bármely tanórába beépítve szókártyák mozgatása, filmek, diák megfigyelése, aktív használata Számítógép használata: rajzoló, szövegszerkesztő, oktató A terület fejlesztését végigkíséri a finommotorika, Matematika Geometria programok Síkidomok rajzolása szabadon, vonalzó használatával Pontösszekötő: síkidomok alkotása adott csúcsok összekötésével Síkidomok szimmetriája: szimmetrikus alakzatok felismerése, grafomotoros szimmetriatengely berajzolása készség, helyesírás és szókincs fejlesztése is Tükrözési feladatok: testek tükrös építése; síkidomok tükrözése tükörtengelyre. Forgatások SZEM KÉZ, SZEM LÁB KOORDINÁCIÓ Eltolások Kicsinyítés, nagyítás * négyzetrácsos lap használata, az arányoknak megfelelően kisebb ill. nagyobb méretű négyzetlapra való másolás. Sakktábla figuráinak helymeghatározása- ugyanígy: tájékozódás a térképen sorok-oszlopok segítségével (téri tájékozódást is fejleszti) Negyedik matematikakönyvem feladatai 3

4 Eligazodás táblázatokban: sor-oszlop Eszközhasználat munkafolyamatokban, finommotorika, pontos munkavégzés Matematika Számköri ismeretek Matematika Időmérés Technika Rajz Pontösszekötő: kösd össze a számokat növekvő sorban: feladatlap, interaktív tábla, számítógépes program Hiányos táblázatok kitöltése: sor, oszlop helymeghatározások pl. Napirend, hetirend Eligazodás naptárban adott nap, ünnep keresése Negyedik matematikakönyvem feladatai Origami: Átló, felezőhajtogatás, harmonikahajtogatás alkalmazása lágypapírból tojástartó * hajtásvonalak megrajzolása Varrás, hímzés: Ajándékkészítés mobiltelefon-tartó,szemüvegtok Szövés szövőkereten. Színritmus létrehozása. Munkaeszközök használata: kalapács, fűrész, csiszolóvászon Útvonalterv az osztálykiránduláshoz Út az iskolámhoz térkép rajzolása. Kontúrvonal használata. A tér megjelenítése síkban. Pontos vonalvezetés. Mesekígyó festés temperával. Az ecset megfelelő használat: húzásirány, vonaltartás. * állandó irányítás, szükség esetén segítségadás Nyírás, vágás, ragasztás. - Karácsonyfadíszek készítése - Ajándék csomagolása 4

5 Betűdifferenciálás: ó ő, ú ű, d b, ny gy, z zs, s - sz Magyar irodalom Olvasás Magyar irodalom Olvasás Társasjáték tábla készítése: útvonal megtervezése, akadályok beiktatása * közös munkában való részvétel. Keresztöltés, hímzés. Csak a szemeddel kövesd! M2\Csak a szemeddel kövesd!.doc Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! M2\Kép-szó ú-ű.doc Szóalkotás szótagokból összekötéssel: keresd meg a párját Betűdifferenciáló szótábla - hasonló hangzású szavak közül a hallott szó megtalálása, M2\Szótábla ny-gy.doc Szereplők események, tulajdonságok összekötése Olvasmány, mese a Hétszínvilág 4.o olvasókönyvből Magyar nyelv Szófajok Olvasás Testnevelés Atlétika Játékok 5 Szavak - szófajok megfeleltetése összekötéssel Jelzős szerkezetek alkotása összekötéssel pl. A csodakantár c. mese Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? Kösd össze a párokat! sűrű szépséges tátott szájú rút boszorkány paripa erdő leányzó táltos hal Labdaadogatások, pattogtatások, labdavezetés kézzel, labdavezetés lábbal Célbadobások, célbarúgások vízszintes és függőleges célba.

6 pl. karikadobás, kosárlabda, lábtenisz, kislabdahajítás Futások cikkcakkban, hullámvonalban, tárgykerüléssel Ugróiskola Gurítások akadályok megkerülésével DIFFEREN- CIÁLÁS Formaészlelés: - analízis - szintézis Tájékozódás a térképen Formaazonosítás Környezetismeret Ismerkedés a térképpel Matematika Geometria Fel és lelépések padra, zsámolyra Tájak, felszíni formák, adatok keresése a térképen. Eligazodás, keresés égtájaknak megfelelően atlasz, térkép, iránytű Magyarország körberajzolása, * átrajzolás átlátszó papíron A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet Formaazonosítás cselekvéssel Testek válogatása: Keresd meg a kockákat! Gyűjtsd össze a tulajdonságaikat! csúcsok, élek, lapok száma Síkidomok keresése a tanterem tárgyain, berendezésein * kézbeadott síklapok segítségével Formaazonosítás képszinten - Párosítással: azonos formák felismerése M2\Kösd össze az egyformákat!.doc - Azonos kiemelése kevert halmazból Rajzold át az ugyanolyant! M2\Keresd a köröket a rajzokon.doc - Színezd azonos színre a párhuzamos oldalpárokat! - Besorolás: síkidom sokszög 6

7 Betűdifferenciálás: (optikusan tévesztett betűk): Rajz Környezetismeret Növények a környezetünkben Magyar nyelv A szavak 7 Formaazonosítás megkülönböztetéssel - Testek összehasonlítása, különbségek észrevétele: kocka - téglatest - Húzd át (színezd ki) a többitől különbözőt! - Síkidomokkal: Színezd pirosra a derékszögeket, kékre a derékszögnél kisebb szögeket, sárgára a derékszögnél nagyobb szögeket. Negyedik matematikakönyvem feladatai - Mi a különbség a két kép között? - Mi nem illik a sorba? - Keresd meg az elsőtől eltérő formákat! M2\Keresd meg az eltéréseket!.doc Népművészet, népi viselet. A népi viselet formavilága: mintázat, motívum megfigyelése. Sordísz és terülődísz, színvilág. Munkafüzet képei, ábrái. Káposztafélék felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik Gyümölcsök felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik Gabonafélék felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet képei, képek, diák Formaazonosítás betűszinten: Szósorban a kiemelt szóval azonos szavak keresése M2\Szókeresés szósorban.doc KERESD MEG ÉS HÚZD ALÁ A gyümölcs SZAVAKAT!

8 ó ő, ú ű, d b, ny gy, z zs, s - sz Szavak jelentésbeli azonossága - megkülönböztetése (Egyben szókincsfejlesztés is) Magyar irodalom Olvasás: Egy-egy olvasmány szóanyagából Környezetismeret Környezetismeret több témakörhöz is felhasználható 8 gyűrű, küszöb, gyümölcs, gyűlöl, gyűszű, gyümölcs, gyümölcs, gyermek, gyümölcs, gyakorol, gyár, gyümölcs, gyűjt, lyukas, nyugalom, gyümölcs, gyám, tyúk, gyümölcs, gyalog, gyümölcs, vegyes, gyémánt - Szósorban hibásan írt szavak felismerése Húzd át a helytelenül írt szavakat! - nyelvi játékok, képrejtvények Párosítsd (kösd össze) az azonos jelentésű szavakat! Kakukktojás-kereső Melyik szó nem illik a sorba? Csoportosítsd a szavakat jelentésük alapján! rokonértelmű szavak Írd az ablakba (halmazkarikába) a közös jellemzőt! Ellentétes jelentésű szópárok összekötése, beírása, párosítása, memóriajáték. Fejezd ki más szóval! Magyarázd meg, mit jelent! (tulajdonság, ige, fogalom) pl. megfagy Feladatlap, szókártyák Főfogalom alá rendelés: Sorolj fel néhányat! (gyümölcsök, szerszámok, közlekedési eszközök) Mire gondoltam? körülírás utáni meghatározás (pl. jármű, vízen közlekedik, lapáttal hajtjuk) A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet Kakukktojás-kereső Melyik szó nem illik a sorba?

9 Feladatlap, szókártyák Szavak jelentésének változása a hangok időtartamának változtatásával. Hiányos mondatok kiegészítése Szavak jelentésének megkülönböztetése hangok időtartama szerinti Magyar nyelv A szavak Pl. öt őt örök őrök A pénzre vigyáznak. Vettem neked almát. Semmi sem a világban. Ma nem láttam. Auditív vizuális percepció: a hallott szavak megtalálása szóhalmazban. Technika M2\Betűdiff. szótábla időtart..doc Képsíktábla felhasználásával vetületek származtatása, kiegészítés: Vetületi képek gyufásdoboz nézeti képeinek rajza megfigyelése Technika Ismerd meg a kerékpárodat! Technika A kerékpár funkcionális egységei. Hajtómű modellezése -szerelőkészlet Jelzőtáblák és útburkolati jelek csoportosítása alakjuk és színük VIZUÁLIS ZÁRTSÁG Egészlegesség észlelése Közlekedés Matematika Geometria 9 alapján Befejezetlen tárgyak, síklapok, rajzok, ábrák hiányának felismerése Rejtett figurák megtalálása

10 M2\Keresd meg a virágok közt a lepkét.doc Képek összerakása részeiből: Őszi dekoratív kép készítése GESTALT LÁTÁS - Részek összerakása egésszé - rész-egész egymáshoz való viszonya; - dolgok közötti összefüggések észlelése Rajz vegyes technikával. Képalkotás foltokból pont, vonal és folt képalkotó elem. A folt kiegészítése. Kép készítése kollázs technikával: Téli képeslap Tavaszi kép papírtépéssel. A színek meghatározó szerepe. Plakát készítése márc. 15-re kollázs technikával. A betű, a szöveg és a képek kapcsolata. * csoportmunka Hiányos képek kiegészítése: Kép hiányzó részeinek összekötése Képeken kihagyott formák keresése Hiányos rajzok kiegészítése A szó, a mondat Magyar nyelv M2\Hiányos képek.doc Szavak alkotása, kiegészítése: elemei, szóalkotások, mondatalkotások, kiegészítések Miből épül fel beszédünk és írásunk? Adott betűkártyákból szó kirakása feltétel alapján: pl. adott szófajnak megfelelően, Hiányos szavak kiegészítése Hiányos mondatok kiegészítése, befejezése - rímfaragások Hiányzó ékezetek pótlása A szófajok M2\Ékezetpótló.doc Toldalékok pótlása kérdések alapján Toldalékok leválasztása szóról 10

11 Szövegalkotások - a szöveg részei Rész-egész Magyar nyelv Mondatfajták Magyar irodalom Olvasás, fogalmazás Összetett szavak alkotása Kiejtéstől eltérő írásmód: szótő határának jelölésével A szóvégi ó, ő, ú, ű főnevek és melléknevek helyesírásában * jelölés színezéssel A múlt idejű igék helyesírása * jelölés színezéssel Egybeírt mondat szavakra bontása Egybeírt szó szótagokra bontása Összetett szavak felbontása alkotó szavaira Mondatfajtának megfelelő írásjelek használata. * kiejtés Címadási feladatok Szövegbe mondatok pótlása Szövegalkotás gyűjtött szavak, kifejezések felhasználásával. * képsor Számjegy, számtábla kiegészítése adott számjegyekből Matematika feltételnek megfelelően Számköri ismeretek Törtek alkotása: egész törtrész viszonya Matematika Geometria Testhálók készítése, testek alkotása Technika Műszaki rajz készítése a műszaki kombináció szükségessége 11 Vármodell összeállítása építőelemekből vagy papírdobozokból Szélmalom készítése: Hogyan működik? - rész-egész

12 ALAK- KONSTANCIA Formaalakítások mozgással Formaalakítások síkban Testnevelés Játék Rajz kapcsolata. Köralakítás, csigavonal, hullámvonal, cikcakk - járással, - futással, - mászással Azonos formák rajzolása, festése méretben, színben, elhelyezkedésben való változtatással pl. őszi gyümölcsös almák Papírmasé gyümölcsök és zöldségek készítése. A formák finomabb részleteinek visszaadása. Testeket alkotó lapok felismerése: kocka négyzet, téglatest téglalap, négyzetes hasáb négyzet, téglalap, Forma- Matematika Milyen elemekből áll a játék? Színezz az építőelemek színe szerint! felismerések Geometria Forgatások a síkidom, formák felismerése elfordított helyzetben is; * önálló tevékenység folyamán az alakállandóság bizonyítása Betűdifferenciálások Foltok, formák Kisebb egység ALAK - HÁTTÉR DIFFEREN- CIÁLÁS Magyar nyelv A szavak Rajz Magyar nyelv A szavak Matematika tankönyv Szóalkotás betűkártyákból, szótagkártyákból a betűtípus, betűnagyság, normál félkövér dőlt változtatásokkal - Word szövegszerkesztő program Őszi táj festése foltokkal: a falevelek egymást részlegesen fedik Gyümölcskosár Szóban szó M2\Szóban szó.doc 12

13 Egymásra írt betűk felismerése M2\Milyen betűk bújtak el.doc (betű, szó) felismerése Magyar nyelv A szöveg Húzd alá a szóban (szövegben)! Szó hangjainak szétválogatása: magánhangzók-mássalhangzók J ly s szavak írása, helyesírása, jelölése A szövegbe nem illő mondatok kiválasztása Ritmikusan ismétlődő ábrák: A befőzés szokása sordísz és terelődísz készítése Szín- és formaritmus készítése. * Minta utáni sordísz * Az első minta helyének jelölése a megfelelő haladási irány betartása érdekében SZERIALITÁS Vizuális ritmus Rajz Terítő készítése nyomdázással. Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt Húsvéti tojás díszítése. Viasz használata. Anyáknapi ajándék készítése vegyes technikákkal, díszítéssel. * Előrajzolt kép készítése. Fonás, szövés. Színritmus. * ábra utáni fonás. Az én tulipános ládám színes ceruzarajz. A forma és díszítés összefüggései. * A munkafüzet ábrái. M2\Szerialitás.doc 13

14 Ritmusolvasás, - alkotás Ének zene Tanult dalok felismerése ritmusról, betűkottáról: kettes ütem, négyes ütem, szinkópa Ritmusalkotások, - írások Ritmusmotívumok társítása nevekhez Ritmusolvasás, mozgással való kísérése Betűk, szavak sora Magyar nyelv A szavak Magyar nyelv A szavak Magyar nyelv Mondatfajták Szavak ritmizálása a szótagolás alapja - Álló vonalakkal bonts a szót szótagokra! - Kösd össze az összetartozó szótagokat! - Írd le szótagolva! Szavak csoportosítása szótagszámuk alapján. Összetett szavak szótagolása Betűk sorrendje: szóalkotási feladatok Új szavak felismerése szövegben M2\Rejtőzködő állatok.doc M2\Elbújt szavak.doc Szavak sorbarendezése az abc szerint Szókeresési feladatok az Ablak Zsiráf lexikonban Megkezdett sor folytatása a szabály alapján Betűk rendezése értelmes szavakká A szavak sorrendje a mondatban. A helyes szórend megállapítása. 14

15 Számok, műveletek sora Vizuális időrendiség Magyar irodalom Fogalmazás Matematika Számköri ismeretek Kombinatorika Matematika Műveletek Magyar irodalom Olvasás Környezetismeret Növények a környezetünkben Környezetismeret A környezetünkben 15 Mondatalkotási gyakorlatok Mondatok sorbarendezése, összekapcsolása kötőszóval. Szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával Megkezdett sor folytatása a szabály alapján Hiányos számsorok kiegészítése Számok helye a számegyenesen Helyiérték-táblázatba számok írása Számjegyek képzése adott számjegyekből Műveletvégzés sorrendje. Zárójeles feladatok megoldása: zárójel, szorzás-osztás, összeadás-kivonás Írásbeli műveletek megoldásának lépései Szöveges feladatok megoldási lépései, megoldási terv készítése Képek sorbarendezése eseményeknek megfelelően bármely olvasmányhoz kapcsolható Számozd meg a mondatokat a történetnek megfelelően! Mese, történet felidézése Szituációs kép alapján előzmény, esemény, következmény megfogalmazása Amíg a magból fa lesz sorbarendezés képekkel, szókártyákkal A természet változásai az évszakokban Rügyfakadástól lombhullásig. Napok sorbarendezése tegnapelőtt - tegnap ma holnap holnapután fogalmak megfelelő

16 VIZUÁLIS FIGYELEM, EMLÉKEZET Folyamatos megfigyelések, változások nyomon követése, élményrajzok történő változások Környezetismeret Nekem szülőhazám Környezetismeret Testünk, életműködésünk Környezetismeret Állatok a használata, sorbarendezése Hónapok neve, sorrendje, évszakokhoz tartozó hónapok Tavalyelőtt tavaly idén jövőre fogalmak megfelelő használata Rendező számítógépes program Apáról fiúra Hagyományok a múltból, képzőművészet. Ismerkedés a népművészettel, őseink életével. utáni Az ember életkori szakaszai - A magzati fejlődés és a születésünk életkori szakaszok főbb testi változásai. Étrend összeállítása táblázatos formában. Hogyan épül fel a tápláléklánc? Képek rendezése környeztünkben Matematika Geometriai alak azonosítása különböző alakok kevert halmazán Geometria Rajz Egy építkezés megfigyelése. Az építkezés folyamata, forma és 16 funkció összefüggése. Téralakítás, tértervezés. A családi ház és a társasház közötti különbség. után. Élményrajz: az építkezésen látottak felelevenítése emlékezet Az én iskolám Az épület arányai, rész-egész viszonya.

17 Rövid ideig tartó megfigyelések, változások észrevétele Kép rövid ideig tartó felvillantása után részletek felidézése kérdések alapján. Rajz készítése emlékezet után. Hol is vagyok? A tanterem alapos megfigyelése után becsukott szemmel válaszolni a kérdésekre: pl. - Mi van a tábla mellett? - Milyen színű a fal? - Hány pad van előtted? Valami megváltozott A tanuló mindent jól megfigyel, majd kimegy a teremből (vagy becsukja a szemét). Valamit megváltoztatunk (asztalon tárgyak, képek helyzete; tanulók helyet cserélnek, ruhájukon változtatnak, Bármely tantárgyhoz - pl. olvasás, környezetismeret - készült képsorozattal. Képsor megfigyelése, majd - szóban felidézni a látottakat - képek halmazából kiválasztani a látottakat Bármely tantárgyhoz - pl. olvasás, környezetismeret - készült képsorozattal. Mi hiányzik a képek közül? M2\Mi hiányzik a képekből.jpg Figyelj és rajzolj! Nebuló melléklete Nézd meg jól a sorrendet, mert összekeverem! képekkel, 17

18 A vizualitás területeinek fejlesztése játékosan Környezetismeret Magyar nyelv A szavak A szófajok Magyar irodalom Olvasás Informatika (vagy bármely óra, ahol számítógéphasználatra lehetőség van) 18 szavakkal Bármely tantárgyhoz készült kép-és szókártya-sorozattal. Megfigyelések, vizsgálatok: pl. - a növények fejlődésének vizsgálata - időjárás, éghajlat Tanult ismeretek felidézése: növényekről, állatokról, természetről tanultak alkalmazása feladatlapokon, rajzos, képes feladatokkal. Tollbamondás, emlékezet utáni írás: - Köznév-tulajdonnév kisbetű- nagybetű - j-ly betűs szavak - hangok időtartamának differenciálása j-ly betűk pótlása hiányos szavakban Olvasmány eseményeinek felidézése Képek válogatása: miről olvastunk? Viccek olvasás utáni felidézése Versek memorizálása, tanulása Egyéb memoriterek Helyesírás osztály Paint rajzolóprogram Képek alkotása, változások létrehozása Word - szövegszerkesztő Játszóház 3.

19 19 - Párkereső - Kakukktojás-kereső Comenius logo Memória párkereső játékok VARÁZSBETŰ Anagramma: Betűkeverő Szólánc Szótagoló Betűfelesleg Betűhiány Betűválogató VARÁZSBETŰ Bábel: Ékezetpótló Soma kedvence Mondatkeverő Emlékező Szókereső Mondattagoló Betűvadász Mondatkiegészítő Kakukktojás VARÁZSBETŰ Betűkirakó

20 Keresztrejtvény Szókirakó OLVASÁSI KÉSZSÉG, Helykereső * Minden olvasási tevékenységnél érvényes kompenzálási technikák: A hosszú olvasmányok helyett rövidebb részek, részletek Nagyobb betűméretben írt szövegek SZÖVEGÉRTÉS A hosszabb szavak előzetes olvasása szótagolva, kiejtése FEJLESZTÉSE A terület fejlesztése a helyesírást, Szemmozgás Magyar irodalom Olvasás Legyen idő őt is meghallgatni a szöveg másodszori olvasásakor már neki is jobban megy Perifériás látást fejlesztő gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok (egyre növekvő hosszúságú szavak) szókincsbővítést is szolgálja fejlesztése Jelfelismerés - Magyar nyelv A szavak Magyar irodalom Szópiramisok (adott szó bővített alakjai pl. sár vásár vásárol- ) Villámolvasás néhány másodpercre felmutatott szó felidézése Betűkeresés eltérő betűtípusú betűk között, szavakban, szövegben betűdifferenciálás: d b, ú ű, f t, h n, ny gy, z zs, ly gy Optikai hibák javítása Olvasás Magyar nyelv A szavak Hibakeresés: - az optikusan tévesztett betűk felismerése, differenciálása - ékezet hiánya, felesleg (u-ú, ü-ű) - szóból hiányzó betű (a tévesztett betű) - betűfelesleg - időtartam (magánhangzók és mássalhangzók esetében is) * A tévesztett betűk jelölése aláhúzással, karikázással, kontúrral. Szógyűjtés 20

21 - adott kezdőbetűvel - adott témához (olvasmányhoz) kapcsolva Szavak olvasása az adott betűvel, majd betűpárral először rövid, majd hosszabb szavak a tévesztett betű a szó elején a tévesztett betű a szóban M2\Olvasólapok.doc Nyomdahibás szavak olvasása pl. Csoportosítások: - azonos kezdőbetűs szavak - az első két betű azonos - adott betűpárhoz a betűket tartalmazó szavak csoportosítása (a szó elején, a szó belsejében) pl. d-b A tévesztett betű kiemelése a háttérből Betűcsere: Húzd alá a helytelent! húz húzs Összeolvasás: - szóépítés (ág-rág-virág- ) - szótagokból szóalkotás, olvasás 21

22 - szólánc utolsó szótaggal Szóképzés betű betoldásával kar, kard orsó, korsó ró, drót, Szótagoló olvasás kiejtéstől eltérő írásmód eseteiben: ad-ja; kü-lön-ben, egy-szer, Mondatok, rövid szöveg olvasása - párbeszédes olvasás - csoportban láncolvasás ülés szerint, akit szólít az előzőleg olvasó - egymás olvasásának figyelése: hiba esetén kopogás Szóértés, Magyar irodalom Szó kép egyeztetések szövegértés A szavak jelentésváltozása Olvasás Magyar nyelv A szavak A szófajok A szó jelentésének lerajzolása Válogató olvasás: Csak azokat a szavakat olvasd el, Mondatba írt felesleges szó áthúzása Betűk időtartamának változtatásával a szó jelentésének megváltozása Betű változtatása a szóban: - Szóalkotások magánhangzók (mássalhangzók pótlásával) v_r ver, vér, vár f_t fut, fűt, fát 22

23 Mondatok jelentéstartalma Magyar irodalom Olvasás Fogalmazás Magyar nyelv Mondatfajták 23 _a_á_ kabát, lakás, hatás, Igékhez más más igekötő illesztésével a szó jelentésének megváltozása: pl. megbeszél, lebeszél, átbeszél, Melléknevek fokozása és jelentésük árnyalatnyi változása Szóhalmazban értelmetlen szavak felismerése Mondatfajtáknak megfelelő hangsúlyozás gyakorlása: - Telefonálás kérdés-felelet - felszólítások testnevelés órán: rövid felszólítások Mondatfajták átalakítása: - pl. kijelentőből kérdő és fordítva - kijelentőből felszólító, Hiányos mondatok kiegészítése adott szavak közül vagy szabadon - optikailag hasonló alakú szavakkal (bal-dal) - hasonló jelentésű szavakkal (rokonértelmű) - ellentétes jelentésű szavakkal - kötőszóval Hiányos mondatok a toldalékok kiegészítésével Mondatok válogatása - Melyik jelenti ugyanazt? Kakukktojás - Melyik nem ugyanazt jelenti? Mondatok elemzése: Mi történt? Miért? ok-okozati összefüggések

24 Mondatok egyszerűsítése csak a lényeges elemek megtartása Összetett mondatok alkotása a tagmondatok párosításával Lényeges mondatok aláhúzása Rövid szövegek jelentéstartalma Magyar irodalom Olvasás Fogalmazás Hibás mondatban, szövegben a hibás szó javítása. Szöveg megértése bábozással, szituációs játékokkal A szövegnek megfelelően: - színezés a rajzon - rajz készítése - rajz javítása Szöveg folytatása előzmény, következmény Szöveg mondatokra tagolása Több mondatból egy ismétlődő szavak elhagyása. A szövegbe nem illő mondat áthúzása. Szövegnek megfelelő képek válogatása Szövegnek megfelelő képek sorbarendezése Címadási gyakorlatok Mondatok sorbarendezése eseményeknek megfelelően - képek segítségével - számozással Szereplők jellemzése, csoportosítása Szöveg tagolása vázlatpontok alapján. 24

25 Ének zene Összekevert vázlatpontok sorba rendezése. Vázlatírás képek alapján. Hiányos vázlat kiegészítése. Szöveghez tartozó kérdésekre válaszadás szóban, aláhúzással, írásban. Válogató olvasás: Keresd meg, és olvasd el azt a mondatot, amely Igaz hamis állítások A hamis állítások igazzá tétele. Tedd igazzá a mondatokat! Szöveg befejezése saját elképzelés alapján Kérdezz felelek játékok Énekhez kapcsolódó mozgások, cselekvések végzése Bármely tantárgy Szóbeli utasítások megértése Feladathoz tartozó utasítások elolvasása, megértése 25

26 BESZÉD- ÉSZLELÉS, BESZÉD- MEGÉRTÉS A terület fejlesztése a szókincsbővítést is szolgálja Szavak ismétlése Magyar irodalom Olvasás Szavak ismétlése: (alkalmanként 5-10 szó) a. Ismert szavak ismétlése b. Ritkábban használt, kevésbé ismert, nehezebb kiejtésű szavak - lassú tempóban; - normál tempóban; - kissé gyors tempóban mondjuk A szavak először rövid, egy kéttagú, majd hosszabb szavak, összetett szavak, szószerkezetek. Szóanyag lehet pl. : Olvasmányból vett szavak: Az igazságos bíró Ismer, rövid szavak: bölcs, bíró, koldus, pénz, asszony, paraszt... - A szavak ismételtetése segíti az olvasást, fejleszti a szókincset, az emlékezetet, az olvasmány tartalmának hatékonyabb rögzítését. Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Testfelépítésünk, Tanult szófaj szavaiból: Történést jelentő igék: kiömlik, elgurul, szétpukkad, elszakad, Igekötős igék: felriadt, kiugrott, meggyújtotta, megnézze, visszatalpalt, Az ember életkori szakaszai : magzat, újszülött, csecsemőkor, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor életműködésünk - A szavak ismételtetése segíti a tananyag rögzítését is. Szóismétlés súgás Szemben ülünk a gyerekkel, artikulációnkat jól látja, rövid, 26

27 alapján Hangdifferenciálások: k - g Szókapcsolatok ismétlése 27 ismert szavakat jól tagolt súgás után kell ismételnie - a tanuló súg, a tanító találja ki - csak szájmozgás, súgás nélküli szóismétlés Szóanyag a tévesztett betűk differenciálásához (példa): k: kar, kár, kér, kéz, kút; pók, mák, fék, rak, tok; kocsi, kacsa, kígyó, kicsi, kánya; akar, okos, boka, lakó, béke; lélek, örök, árok, érik, tank; kapaszkodó, képkeret, kerekedik, kövérkés, kincskereső; komplikált, konfliktus, mikroszkóp, kaleidoszkóp; g: gép, gól, géz, gáz, gőg; fog, vág, rúg, bőg, hang; gombol, gondos, gumó, gólya, gágog; fogó, csiga, ugat, pörög, tenger, drága; galagonya, gépészmérnök, gőzölög, gézengúz, guriga; országház, girbegurba, hangsebesség, műfogsor, gatyamadzag k g: kap, gól, kor, gőz, kút, gát korgó, kerge, károg, kéreg, kirúg, korong; kenguru, károgó, gázpalack, kigombol, cigánykerék, kabátgomb pl. magas ház, szépen ül, hosszú kabát, csendes utca, kemény kenyér;

28 Szósorok ismétlése szappannal mosdik, terítőt vasal, tájképet fest, állatkert tigrise kiszámíthatatlan időjárás, odaégett kacsapecsenye, 5-6 szóból álló szósor elhangzása utáni ismétlés Szóanyag lehet: pl. olvasmányból vett szavak tanult szófaj szavaiból környezetismereti tananyag szóanyagából A szósorok tagjai először rövid, egy kéttagú, majd hosszabb szavak, összetett szavak. Kevésbé ismert, ritkán használ, nehezebben ejthető hosszabb szavak ismétlése Idegen szavak ismétlése Magyar irodalom Olvasás Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Az állatok élete 28 Olvasmányból vett szavak: pl. Az igazságos bíró Algéria, igazság, hamisság, kereskedő, alamizsna, nyomorék, olajárus, korsaját, tintatartó összetiporjanak, összecsődültek, visszafordította Jelzős szerkezetek: sűrűs eső, keserű orvosság, gömbölyű alma, szomorú királylány, gyönyörű tájkép, legjobb barát, leggyorsabb állat Új fogalmak: Az éticsiga : hasláb, zsigerzacskó, tapogató, reszelőnyelv, stb. Példák a Beszédpercepciós fejlesztő modulok c. könyvből ablaksötétítő, ábrándkép, adagolóberendezés, ádámcsutka, aggastyán, abrakostarisznya, ajtóvasalás, akasztófahumor, alabástromszobor, alapkőletétel, alkotmánymódosító, adapter,

29 Mondatok ismétlése Környezetismeret Ismerkedés a térképpel Magyar nyelv Mondatfajták és bármely tantárgy 29 adjunktus, agglomeráció, adaptáció, alpinista, artikuláció, applikáció, algoritmus, atmoszféra, völgy, medence, dombság, tengerszint, domborzat, alföld, hegység, fennsík, állóvíz, folyóvíz, víztározó, csatorna, ér, csermely, patak, folyó, folyam Bármely tantárgy bármely tananyagához kapcsolható. Először rövid, majd egyre hosszabb mondatok ismétlése. Példák a Beszédpercepciós fejlesztő modulok c. könyvből A kislány játszik. Az alma a kosárban van. A nagymama szedi a málnát. A cica kergeti az egeret. A gyerekek az erdőben sétálnak. A főemlősöket megnéztük az állatkertben. Egész álló nap tudnám hallgatni a nagyapám izgalmas történeteit. Mondatpiramisok I. A mondatok megismétlése II. Mondok egy mondatot. Most hozzáteszek egy szót. Figyelj jól, és mondd meg, melyik az a szó! (én mondom a mondatokat, ő csak az új szavakra figyel) pl. A lány olvas. A lány könyvet olvas. A lány a szobában könyvet olvas. A lány a szobában érdekes könyvet olvas. Az okos lány a szobában érdekes könyvet olvas.

30 Mondatok bővítése Hiányos mondatok kiegészítése Értelmetlen hangsorok ismétlése Magyar nyelv Mondatfajták Önálló mondatbővítés 1-1 szóval. Ismételd el a mondatot! Egészítsd ki egy szóval! Ha tudod, akkor több szóval is folytathatod! pl. A testvérem mondta. Az erdőben él. Leolvastam a térképről. Önálló mondatbővítések tagmondatokkal. pl Idd meg gyorsan, különben Jó tett helyében Nem tudok korcsolyázni, így Az ebédlőben ma olyan étel lesz, amit Mondatkiegészítések azonos alakú szavakkal. pl. A kanalam mellett van a. A szomszéd házba becsapott a. villám Felhős az A tortán tíz gyertya ég Kati egy babát.. a kezében. Ez a kilyukadt. Nem a tollam. Évi holnap sokat segíteni anyukájának. fog Értelmetlen hangsorok ismétlése ejető, tirambu, betmgád, bongér, tevám, menék, mija, setúra, 30

31 Szógyűjtések Magyar nyelv Szavak Szófajok Egytagú és hosszú szavak gyűjtése - Adott szófajnak megfelelő (főnév, ige, melléknév, számnév). pl. Gyűjtsünk egytagú igéket! vág, néz, süt, kér, nyúl, mos, ért Gyűjtsünk egytagú főneveket! út, szám, gép, Hosszú főnevek gyűjtése: - tulajdonnevek Fekete István Gimnázium, Dunántúli-középhegység, Magyar Nemzeti Galéria, Kincskereső Kisködmön, Hosszú igék gyűjtése: sírdogál, lépeget, nézeget, mosogat, * kép alapján Szógyűjtés: olyan szavak, amelyeknek valamilyen kapcsolatuk van egymással: pl. családhoz tartozók, iskolához tartozók, egy tantárgyhoz tartozók, szülők munkájához tartozók * kép alapján pl iskolához tartozók: tábla, pad, gyerek, füzet, toll, kirándulás, felelet, Környezetismeret Adott főfogalom alá tartozó egytagú szavak gyűjtése - növények: fa, fű, ág, gally, - ház és berendezései: kép, szék, ágy, fal, - testrészek: fül, has, szem, száj, fej, láb, kéz, * képek alapján 31

32 Asszociációk Szólánc Hangtalálás Hangkeresés Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Az erdő élete Magyar nyelv Szavak Szófajok Magyar nyelv Szavak Magyar nyelv Szavak 32 Szógyűjtés: azonos első két betű (szótag) kiegészítése: pl. ka, kanál, kanyar, kavar,kazal, * képek alapján Szógyűjtés: azonos első betű kiegészítése: pl. k: kar, kár, kér, kéz, kút képkeret, kerekedik, kövérkés, kincskereső; * képek alapján Mi jut eszedbe, ha azt mondom.? erdő; reggel; mosolyog; pöttyös, A csoport minden tagja mond egy szót, de előtte az előzőeket megismétli - adott főfogalom alá tartozó szavak gyűjtése: pl. állatok mókus, mókus - őz, mókus őz - szarvas, mókus őz szarvas sün, Az előző szó utolsó hangjával kezdődjön az új szó (a csoport minden tagja mond egy szót, de előtte az előzőeket megismétli) pl. igék gyűjtése fut, tesz, szól, lát, tár, rohan, néz, zokog, Hallottad-e a szóban az adott hangot? Hol hallottad az adott hangot a szóban? pl. - hallod-e a szó elején vagy nem az elején?

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal,

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal, I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Feladat: Gyermeke keresse meg a betűhalmazban az elrejtőzött állatokat. Fontos! - Csak két irányban (balról jobbra és föntről lefelé) haladhat gyermeke - Csak

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos karó karó karó karó karó karó karó karó karó róka lakó akol ólak okos sokk baka karó róka róka róka róka róka róka róka akad róka lakó akol ólak okos sokk baka róka lakó lakó lakó lakó lakó lakó lakó akad

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein)

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein) Kedves Kisdiák! Reméljük, szívesen dolgozol majd ebből a könyvből. Tudjuk, hogy könnyebb az írás, már nem olyan nehéz észrevenni és betartani a szabályokat. Ha mégis valamit hibásan írsz, nyugodtan radírozd

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

4. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 4. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 Szeptember 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, számítógépes alapismeretek,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tükrözés, eltolás, elforgatás. Egybevágó alakzatok

Tükrözés, eltolás, elforgatás. Egybevágó alakzatok Tükrözés, eltolás, elforgatás. Egyevágó alakzatok Tükrözz a megadott tengelyekre! Mindig a tükörképet tükrözd tová! Tükrös vagy trükkös? Jelöld e a tükörtengelyt, ha tükrös a minta! a) ) c) 3. Told el

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam eszközök tánítók részére 1. félév 1. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanító/1. DARABSZÁM tíz ház 2-3 kutya 4 regény 1. modul 1. melléklet 3. évfolyam

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása:

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: 7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: A tanulók ½ percig nézhetik az ábrát, amelyet mutatunk. Minden apró részletet meg kell figyelniük. Miután letelt az idő, eltesszük az ábrát, és 8 kérdésre kell válaszolniuk,

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben