Egyéni fejlesztő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

2 Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás, szerialitás, figyelem, emlékezet olvasási technika, szövegértés beszédészlelés A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető sal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembevételével módosul. A programba azok a területek kerültek be, amely készségek fejlesztése elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembevételével. 2

3 FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, TERÜLET FELADAT TÉMAKÖR * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Interaktív tábla adta lehetőségek kihasználása: pl. képek, VIZUALITÁS: Bármely tanórába beépítve szókártyák mozgatása, filmek, diák megfigyelése, aktív használata Számítógép használata: rajzoló, szövegszerkesztő, oktató A terület fejlesztését végigkíséri a finommotorika, Matematika Geometria programok Síkidomok rajzolása szabadon, vonalzó használatával Pontösszekötő: síkidomok alkotása adott csúcsok összekötésével Síkidomok szimmetriája: szimmetrikus alakzatok felismerése, grafomotoros szimmetriatengely berajzolása készség, helyesírás és szókincs fejlesztése is Tükrözési feladatok: testek tükrös építése; síkidomok tükrözése tükörtengelyre. Forgatások SZEM KÉZ, SZEM LÁB KOORDINÁCIÓ Eltolások Kicsinyítés, nagyítás * négyzetrácsos lap használata, az arányoknak megfelelően kisebb ill. nagyobb méretű négyzetlapra való másolás. Sakktábla figuráinak helymeghatározása- ugyanígy: tájékozódás a térképen sorok-oszlopok segítségével (téri tájékozódást is fejleszti) Negyedik matematikakönyvem feladatai 3

4 Eligazodás táblázatokban: sor-oszlop Eszközhasználat munkafolyamatokban, finommotorika, pontos munkavégzés Matematika Számköri ismeretek Matematika Időmérés Technika Rajz Pontösszekötő: kösd össze a számokat növekvő sorban: feladatlap, interaktív tábla, számítógépes program Hiányos táblázatok kitöltése: sor, oszlop helymeghatározások pl. Napirend, hetirend Eligazodás naptárban adott nap, ünnep keresése Negyedik matematikakönyvem feladatai Origami: Átló, felezőhajtogatás, harmonikahajtogatás alkalmazása lágypapírból tojástartó * hajtásvonalak megrajzolása Varrás, hímzés: Ajándékkészítés mobiltelefon-tartó,szemüvegtok Szövés szövőkereten. Színritmus létrehozása. Munkaeszközök használata: kalapács, fűrész, csiszolóvászon Útvonalterv az osztálykiránduláshoz Út az iskolámhoz térkép rajzolása. Kontúrvonal használata. A tér megjelenítése síkban. Pontos vonalvezetés. Mesekígyó festés temperával. Az ecset megfelelő használat: húzásirány, vonaltartás. * állandó irányítás, szükség esetén segítségadás Nyírás, vágás, ragasztás. - Karácsonyfadíszek készítése - Ajándék csomagolása 4

5 Betűdifferenciálás: ó ő, ú ű, d b, ny gy, z zs, s - sz Magyar irodalom Olvasás Magyar irodalom Olvasás Társasjáték tábla készítése: útvonal megtervezése, akadályok beiktatása * közös munkában való részvétel. Keresztöltés, hímzés. Csak a szemeddel kövesd! M2\Csak a szemeddel kövesd!.doc Kösd össze a képeket a hibátlan szóval! M2\Kép-szó ú-ű.doc Szóalkotás szótagokból összekötéssel: keresd meg a párját Betűdifferenciáló szótábla - hasonló hangzású szavak közül a hallott szó megtalálása, M2\Szótábla ny-gy.doc Szereplők események, tulajdonságok összekötése Olvasmány, mese a Hétszínvilág 4.o olvasókönyvből Magyar nyelv Szófajok Olvasás Testnevelés Atlétika Játékok 5 Szavak - szófajok megfeleltetése összekötéssel Jelzős szerkezetek alkotása összekötéssel pl. A csodakantár c. mese Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? Kösd össze a párokat! sűrű szépséges tátott szájú rút boszorkány paripa erdő leányzó táltos hal Labdaadogatások, pattogtatások, labdavezetés kézzel, labdavezetés lábbal Célbadobások, célbarúgások vízszintes és függőleges célba.

6 pl. karikadobás, kosárlabda, lábtenisz, kislabdahajítás Futások cikkcakkban, hullámvonalban, tárgykerüléssel Ugróiskola Gurítások akadályok megkerülésével DIFFEREN- CIÁLÁS Formaészlelés: - analízis - szintézis Tájékozódás a térképen Formaazonosítás Környezetismeret Ismerkedés a térképpel Matematika Geometria Fel és lelépések padra, zsámolyra Tájak, felszíni formák, adatok keresése a térképen. Eligazodás, keresés égtájaknak megfelelően atlasz, térkép, iránytű Magyarország körberajzolása, * átrajzolás átlátszó papíron A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet Formaazonosítás cselekvéssel Testek válogatása: Keresd meg a kockákat! Gyűjtsd össze a tulajdonságaikat! csúcsok, élek, lapok száma Síkidomok keresése a tanterem tárgyain, berendezésein * kézbeadott síklapok segítségével Formaazonosítás képszinten - Párosítással: azonos formák felismerése M2\Kösd össze az egyformákat!.doc - Azonos kiemelése kevert halmazból Rajzold át az ugyanolyant! M2\Keresd a köröket a rajzokon.doc - Színezd azonos színre a párhuzamos oldalpárokat! - Besorolás: síkidom sokszög 6

7 Betűdifferenciálás: (optikusan tévesztett betűk): Rajz Környezetismeret Növények a környezetünkben Magyar nyelv A szavak 7 Formaazonosítás megkülönböztetéssel - Testek összehasonlítása, különbségek észrevétele: kocka - téglatest - Húzd át (színezd ki) a többitől különbözőt! - Síkidomokkal: Színezd pirosra a derékszögeket, kékre a derékszögnél kisebb szögeket, sárgára a derékszögnél nagyobb szögeket. Negyedik matematikakönyvem feladatai - Mi a különbség a két kép között? - Mi nem illik a sorba? - Keresd meg az elsőtől eltérő formákat! M2\Keresd meg az eltéréseket!.doc Népművészet, népi viselet. A népi viselet formavilága: mintázat, motívum megfigyelése. Sordísz és terülődísz, színvilág. Munkafüzet képei, ábrái. Káposztafélék felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik Gyümölcsök felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik Gabonafélék felismerése, megkülönböztetése, jellemző jegyeik A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet képei, képek, diák Formaazonosítás betűszinten: Szósorban a kiemelt szóval azonos szavak keresése M2\Szókeresés szósorban.doc KERESD MEG ÉS HÚZD ALÁ A gyümölcs SZAVAKAT!

8 ó ő, ú ű, d b, ny gy, z zs, s - sz Szavak jelentésbeli azonossága - megkülönböztetése (Egyben szókincsfejlesztés is) Magyar irodalom Olvasás: Egy-egy olvasmány szóanyagából Környezetismeret Környezetismeret több témakörhöz is felhasználható 8 gyűrű, küszöb, gyümölcs, gyűlöl, gyűszű, gyümölcs, gyümölcs, gyermek, gyümölcs, gyakorol, gyár, gyümölcs, gyűjt, lyukas, nyugalom, gyümölcs, gyám, tyúk, gyümölcs, gyalog, gyümölcs, vegyes, gyémánt - Szósorban hibásan írt szavak felismerése Húzd át a helytelenül írt szavakat! - nyelvi játékok, képrejtvények Párosítsd (kösd össze) az azonos jelentésű szavakat! Kakukktojás-kereső Melyik szó nem illik a sorba? Csoportosítsd a szavakat jelentésük alapján! rokonértelmű szavak Írd az ablakba (halmazkarikába) a közös jellemzőt! Ellentétes jelentésű szópárok összekötése, beírása, párosítása, memóriajáték. Fejezd ki más szóval! Magyarázd meg, mit jelent! (tulajdonság, ige, fogalom) pl. megfagy Feladatlap, szókártyák Főfogalom alá rendelés: Sorolj fel néhányat! (gyümölcsök, szerszámok, közlekedési eszközök) Mire gondoltam? körülírás utáni meghatározás (pl. jármű, vízen közlekedik, lapáttal hajtjuk) A mi világunk környezetismereti tankönyv és munkafüzet Kakukktojás-kereső Melyik szó nem illik a sorba?

9 Feladatlap, szókártyák Szavak jelentésének változása a hangok időtartamának változtatásával. Hiányos mondatok kiegészítése Szavak jelentésének megkülönböztetése hangok időtartama szerinti Magyar nyelv A szavak Pl. öt őt örök őrök A pénzre vigyáznak. Vettem neked almát. Semmi sem a világban. Ma nem láttam. Auditív vizuális percepció: a hallott szavak megtalálása szóhalmazban. Technika M2\Betűdiff. szótábla időtart..doc Képsíktábla felhasználásával vetületek származtatása, kiegészítés: Vetületi képek gyufásdoboz nézeti képeinek rajza megfigyelése Technika Ismerd meg a kerékpárodat! Technika A kerékpár funkcionális egységei. Hajtómű modellezése -szerelőkészlet Jelzőtáblák és útburkolati jelek csoportosítása alakjuk és színük VIZUÁLIS ZÁRTSÁG Egészlegesség észlelése Közlekedés Matematika Geometria 9 alapján Befejezetlen tárgyak, síklapok, rajzok, ábrák hiányának felismerése Rejtett figurák megtalálása

10 M2\Keresd meg a virágok közt a lepkét.doc Képek összerakása részeiből: Őszi dekoratív kép készítése GESTALT LÁTÁS - Részek összerakása egésszé - rész-egész egymáshoz való viszonya; - dolgok közötti összefüggések észlelése Rajz vegyes technikával. Képalkotás foltokból pont, vonal és folt képalkotó elem. A folt kiegészítése. Kép készítése kollázs technikával: Téli képeslap Tavaszi kép papírtépéssel. A színek meghatározó szerepe. Plakát készítése márc. 15-re kollázs technikával. A betű, a szöveg és a képek kapcsolata. * csoportmunka Hiányos képek kiegészítése: Kép hiányzó részeinek összekötése Képeken kihagyott formák keresése Hiányos rajzok kiegészítése A szó, a mondat Magyar nyelv M2\Hiányos képek.doc Szavak alkotása, kiegészítése: elemei, szóalkotások, mondatalkotások, kiegészítések Miből épül fel beszédünk és írásunk? Adott betűkártyákból szó kirakása feltétel alapján: pl. adott szófajnak megfelelően, Hiányos szavak kiegészítése Hiányos mondatok kiegészítése, befejezése - rímfaragások Hiányzó ékezetek pótlása A szófajok M2\Ékezetpótló.doc Toldalékok pótlása kérdések alapján Toldalékok leválasztása szóról 10

11 Szövegalkotások - a szöveg részei Rész-egész Magyar nyelv Mondatfajták Magyar irodalom Olvasás, fogalmazás Összetett szavak alkotása Kiejtéstől eltérő írásmód: szótő határának jelölésével A szóvégi ó, ő, ú, ű főnevek és melléknevek helyesírásában * jelölés színezéssel A múlt idejű igék helyesírása * jelölés színezéssel Egybeírt mondat szavakra bontása Egybeírt szó szótagokra bontása Összetett szavak felbontása alkotó szavaira Mondatfajtának megfelelő írásjelek használata. * kiejtés Címadási feladatok Szövegbe mondatok pótlása Szövegalkotás gyűjtött szavak, kifejezések felhasználásával. * képsor Számjegy, számtábla kiegészítése adott számjegyekből Matematika feltételnek megfelelően Számköri ismeretek Törtek alkotása: egész törtrész viszonya Matematika Geometria Testhálók készítése, testek alkotása Technika Műszaki rajz készítése a műszaki kombináció szükségessége 11 Vármodell összeállítása építőelemekből vagy papírdobozokból Szélmalom készítése: Hogyan működik? - rész-egész

12 ALAK- KONSTANCIA Formaalakítások mozgással Formaalakítások síkban Testnevelés Játék Rajz kapcsolata. Köralakítás, csigavonal, hullámvonal, cikcakk - járással, - futással, - mászással Azonos formák rajzolása, festése méretben, színben, elhelyezkedésben való változtatással pl. őszi gyümölcsös almák Papírmasé gyümölcsök és zöldségek készítése. A formák finomabb részleteinek visszaadása. Testeket alkotó lapok felismerése: kocka négyzet, téglatest téglalap, négyzetes hasáb négyzet, téglalap, Forma- Matematika Milyen elemekből áll a játék? Színezz az építőelemek színe szerint! felismerések Geometria Forgatások a síkidom, formák felismerése elfordított helyzetben is; * önálló tevékenység folyamán az alakállandóság bizonyítása Betűdifferenciálások Foltok, formák Kisebb egység ALAK - HÁTTÉR DIFFEREN- CIÁLÁS Magyar nyelv A szavak Rajz Magyar nyelv A szavak Matematika tankönyv Szóalkotás betűkártyákból, szótagkártyákból a betűtípus, betűnagyság, normál félkövér dőlt változtatásokkal - Word szövegszerkesztő program Őszi táj festése foltokkal: a falevelek egymást részlegesen fedik Gyümölcskosár Szóban szó M2\Szóban szó.doc 12

13 Egymásra írt betűk felismerése M2\Milyen betűk bújtak el.doc (betű, szó) felismerése Magyar nyelv A szöveg Húzd alá a szóban (szövegben)! Szó hangjainak szétválogatása: magánhangzók-mássalhangzók J ly s szavak írása, helyesírása, jelölése A szövegbe nem illő mondatok kiválasztása Ritmikusan ismétlődő ábrák: A befőzés szokása sordísz és terelődísz készítése Szín- és formaritmus készítése. * Minta utáni sordísz * Az első minta helyének jelölése a megfelelő haladási irány betartása érdekében SZERIALITÁS Vizuális ritmus Rajz Terítő készítése nyomdázással. Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt Húsvéti tojás díszítése. Viasz használata. Anyáknapi ajándék készítése vegyes technikákkal, díszítéssel. * Előrajzolt kép készítése. Fonás, szövés. Színritmus. * ábra utáni fonás. Az én tulipános ládám színes ceruzarajz. A forma és díszítés összefüggései. * A munkafüzet ábrái. M2\Szerialitás.doc 13

14 Ritmusolvasás, - alkotás Ének zene Tanult dalok felismerése ritmusról, betűkottáról: kettes ütem, négyes ütem, szinkópa Ritmusalkotások, - írások Ritmusmotívumok társítása nevekhez Ritmusolvasás, mozgással való kísérése Betűk, szavak sora Magyar nyelv A szavak Magyar nyelv A szavak Magyar nyelv Mondatfajták Szavak ritmizálása a szótagolás alapja - Álló vonalakkal bonts a szót szótagokra! - Kösd össze az összetartozó szótagokat! - Írd le szótagolva! Szavak csoportosítása szótagszámuk alapján. Összetett szavak szótagolása Betűk sorrendje: szóalkotási feladatok Új szavak felismerése szövegben M2\Rejtőzködő állatok.doc M2\Elbújt szavak.doc Szavak sorbarendezése az abc szerint Szókeresési feladatok az Ablak Zsiráf lexikonban Megkezdett sor folytatása a szabály alapján Betűk rendezése értelmes szavakká A szavak sorrendje a mondatban. A helyes szórend megállapítása. 14

15 Számok, műveletek sora Vizuális időrendiség Magyar irodalom Fogalmazás Matematika Számköri ismeretek Kombinatorika Matematika Műveletek Magyar irodalom Olvasás Környezetismeret Növények a környezetünkben Környezetismeret A környezetünkben 15 Mondatalkotási gyakorlatok Mondatok sorbarendezése, összekapcsolása kötőszóval. Szöveg szerkesztése mondatok sorbarendezésével, szétválogatásával Megkezdett sor folytatása a szabály alapján Hiányos számsorok kiegészítése Számok helye a számegyenesen Helyiérték-táblázatba számok írása Számjegyek képzése adott számjegyekből Műveletvégzés sorrendje. Zárójeles feladatok megoldása: zárójel, szorzás-osztás, összeadás-kivonás Írásbeli műveletek megoldásának lépései Szöveges feladatok megoldási lépései, megoldási terv készítése Képek sorbarendezése eseményeknek megfelelően bármely olvasmányhoz kapcsolható Számozd meg a mondatokat a történetnek megfelelően! Mese, történet felidézése Szituációs kép alapján előzmény, esemény, következmény megfogalmazása Amíg a magból fa lesz sorbarendezés képekkel, szókártyákkal A természet változásai az évszakokban Rügyfakadástól lombhullásig. Napok sorbarendezése tegnapelőtt - tegnap ma holnap holnapután fogalmak megfelelő

16 VIZUÁLIS FIGYELEM, EMLÉKEZET Folyamatos megfigyelések, változások nyomon követése, élményrajzok történő változások Környezetismeret Nekem szülőhazám Környezetismeret Testünk, életműködésünk Környezetismeret Állatok a használata, sorbarendezése Hónapok neve, sorrendje, évszakokhoz tartozó hónapok Tavalyelőtt tavaly idén jövőre fogalmak megfelelő használata Rendező számítógépes program Apáról fiúra Hagyományok a múltból, képzőművészet. Ismerkedés a népművészettel, őseink életével. utáni Az ember életkori szakaszai - A magzati fejlődés és a születésünk életkori szakaszok főbb testi változásai. Étrend összeállítása táblázatos formában. Hogyan épül fel a tápláléklánc? Képek rendezése környeztünkben Matematika Geometriai alak azonosítása különböző alakok kevert halmazán Geometria Rajz Egy építkezés megfigyelése. Az építkezés folyamata, forma és 16 funkció összefüggése. Téralakítás, tértervezés. A családi ház és a társasház közötti különbség. után. Élményrajz: az építkezésen látottak felelevenítése emlékezet Az én iskolám Az épület arányai, rész-egész viszonya.

17 Rövid ideig tartó megfigyelések, változások észrevétele Kép rövid ideig tartó felvillantása után részletek felidézése kérdések alapján. Rajz készítése emlékezet után. Hol is vagyok? A tanterem alapos megfigyelése után becsukott szemmel válaszolni a kérdésekre: pl. - Mi van a tábla mellett? - Milyen színű a fal? - Hány pad van előtted? Valami megváltozott A tanuló mindent jól megfigyel, majd kimegy a teremből (vagy becsukja a szemét). Valamit megváltoztatunk (asztalon tárgyak, képek helyzete; tanulók helyet cserélnek, ruhájukon változtatnak, Bármely tantárgyhoz - pl. olvasás, környezetismeret - készült képsorozattal. Képsor megfigyelése, majd - szóban felidézni a látottakat - képek halmazából kiválasztani a látottakat Bármely tantárgyhoz - pl. olvasás, környezetismeret - készült képsorozattal. Mi hiányzik a képek közül? M2\Mi hiányzik a képekből.jpg Figyelj és rajzolj! Nebuló melléklete Nézd meg jól a sorrendet, mert összekeverem! képekkel, 17

18 A vizualitás területeinek fejlesztése játékosan Környezetismeret Magyar nyelv A szavak A szófajok Magyar irodalom Olvasás Informatika (vagy bármely óra, ahol számítógéphasználatra lehetőség van) 18 szavakkal Bármely tantárgyhoz készült kép-és szókártya-sorozattal. Megfigyelések, vizsgálatok: pl. - a növények fejlődésének vizsgálata - időjárás, éghajlat Tanult ismeretek felidézése: növényekről, állatokról, természetről tanultak alkalmazása feladatlapokon, rajzos, képes feladatokkal. Tollbamondás, emlékezet utáni írás: - Köznév-tulajdonnév kisbetű- nagybetű - j-ly betűs szavak - hangok időtartamának differenciálása j-ly betűk pótlása hiányos szavakban Olvasmány eseményeinek felidézése Képek válogatása: miről olvastunk? Viccek olvasás utáni felidézése Versek memorizálása, tanulása Egyéb memoriterek Helyesírás osztály Paint rajzolóprogram Képek alkotása, változások létrehozása Word - szövegszerkesztő Játszóház 3.

19 19 - Párkereső - Kakukktojás-kereső Comenius logo Memória párkereső játékok VARÁZSBETŰ Anagramma: Betűkeverő Szólánc Szótagoló Betűfelesleg Betűhiány Betűválogató VARÁZSBETŰ Bábel: Ékezetpótló Soma kedvence Mondatkeverő Emlékező Szókereső Mondattagoló Betűvadász Mondatkiegészítő Kakukktojás VARÁZSBETŰ Betűkirakó

20 Keresztrejtvény Szókirakó OLVASÁSI KÉSZSÉG, Helykereső * Minden olvasási tevékenységnél érvényes kompenzálási technikák: A hosszú olvasmányok helyett rövidebb részek, részletek Nagyobb betűméretben írt szövegek SZÖVEGÉRTÉS A hosszabb szavak előzetes olvasása szótagolva, kiejtése FEJLESZTÉSE A terület fejlesztése a helyesírást, Szemmozgás Magyar irodalom Olvasás Legyen idő őt is meghallgatni a szöveg másodszori olvasásakor már neki is jobban megy Perifériás látást fejlesztő gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok (egyre növekvő hosszúságú szavak) szókincsbővítést is szolgálja fejlesztése Jelfelismerés - Magyar nyelv A szavak Magyar irodalom Szópiramisok (adott szó bővített alakjai pl. sár vásár vásárol- ) Villámolvasás néhány másodpercre felmutatott szó felidézése Betűkeresés eltérő betűtípusú betűk között, szavakban, szövegben betűdifferenciálás: d b, ú ű, f t, h n, ny gy, z zs, ly gy Optikai hibák javítása Olvasás Magyar nyelv A szavak Hibakeresés: - az optikusan tévesztett betűk felismerése, differenciálása - ékezet hiánya, felesleg (u-ú, ü-ű) - szóból hiányzó betű (a tévesztett betű) - betűfelesleg - időtartam (magánhangzók és mássalhangzók esetében is) * A tévesztett betűk jelölése aláhúzással, karikázással, kontúrral. Szógyűjtés 20

21 - adott kezdőbetűvel - adott témához (olvasmányhoz) kapcsolva Szavak olvasása az adott betűvel, majd betűpárral először rövid, majd hosszabb szavak a tévesztett betű a szó elején a tévesztett betű a szóban M2\Olvasólapok.doc Nyomdahibás szavak olvasása pl. Csoportosítások: - azonos kezdőbetűs szavak - az első két betű azonos - adott betűpárhoz a betűket tartalmazó szavak csoportosítása (a szó elején, a szó belsejében) pl. d-b A tévesztett betű kiemelése a háttérből Betűcsere: Húzd alá a helytelent! húz húzs Összeolvasás: - szóépítés (ág-rág-virág- ) - szótagokból szóalkotás, olvasás 21

22 - szólánc utolsó szótaggal Szóképzés betű betoldásával kar, kard orsó, korsó ró, drót, Szótagoló olvasás kiejtéstől eltérő írásmód eseteiben: ad-ja; kü-lön-ben, egy-szer, Mondatok, rövid szöveg olvasása - párbeszédes olvasás - csoportban láncolvasás ülés szerint, akit szólít az előzőleg olvasó - egymás olvasásának figyelése: hiba esetén kopogás Szóértés, Magyar irodalom Szó kép egyeztetések szövegértés A szavak jelentésváltozása Olvasás Magyar nyelv A szavak A szófajok A szó jelentésének lerajzolása Válogató olvasás: Csak azokat a szavakat olvasd el, Mondatba írt felesleges szó áthúzása Betűk időtartamának változtatásával a szó jelentésének megváltozása Betű változtatása a szóban: - Szóalkotások magánhangzók (mássalhangzók pótlásával) v_r ver, vér, vár f_t fut, fűt, fát 22

23 Mondatok jelentéstartalma Magyar irodalom Olvasás Fogalmazás Magyar nyelv Mondatfajták 23 _a_á_ kabát, lakás, hatás, Igékhez más más igekötő illesztésével a szó jelentésének megváltozása: pl. megbeszél, lebeszél, átbeszél, Melléknevek fokozása és jelentésük árnyalatnyi változása Szóhalmazban értelmetlen szavak felismerése Mondatfajtáknak megfelelő hangsúlyozás gyakorlása: - Telefonálás kérdés-felelet - felszólítások testnevelés órán: rövid felszólítások Mondatfajták átalakítása: - pl. kijelentőből kérdő és fordítva - kijelentőből felszólító, Hiányos mondatok kiegészítése adott szavak közül vagy szabadon - optikailag hasonló alakú szavakkal (bal-dal) - hasonló jelentésű szavakkal (rokonértelmű) - ellentétes jelentésű szavakkal - kötőszóval Hiányos mondatok a toldalékok kiegészítésével Mondatok válogatása - Melyik jelenti ugyanazt? Kakukktojás - Melyik nem ugyanazt jelenti? Mondatok elemzése: Mi történt? Miért? ok-okozati összefüggések

24 Mondatok egyszerűsítése csak a lényeges elemek megtartása Összetett mondatok alkotása a tagmondatok párosításával Lényeges mondatok aláhúzása Rövid szövegek jelentéstartalma Magyar irodalom Olvasás Fogalmazás Hibás mondatban, szövegben a hibás szó javítása. Szöveg megértése bábozással, szituációs játékokkal A szövegnek megfelelően: - színezés a rajzon - rajz készítése - rajz javítása Szöveg folytatása előzmény, következmény Szöveg mondatokra tagolása Több mondatból egy ismétlődő szavak elhagyása. A szövegbe nem illő mondat áthúzása. Szövegnek megfelelő képek válogatása Szövegnek megfelelő képek sorbarendezése Címadási gyakorlatok Mondatok sorbarendezése eseményeknek megfelelően - képek segítségével - számozással Szereplők jellemzése, csoportosítása Szöveg tagolása vázlatpontok alapján. 24

25 Ének zene Összekevert vázlatpontok sorba rendezése. Vázlatírás képek alapján. Hiányos vázlat kiegészítése. Szöveghez tartozó kérdésekre válaszadás szóban, aláhúzással, írásban. Válogató olvasás: Keresd meg, és olvasd el azt a mondatot, amely Igaz hamis állítások A hamis állítások igazzá tétele. Tedd igazzá a mondatokat! Szöveg befejezése saját elképzelés alapján Kérdezz felelek játékok Énekhez kapcsolódó mozgások, cselekvések végzése Bármely tantárgy Szóbeli utasítások megértése Feladathoz tartozó utasítások elolvasása, megértése 25

26 BESZÉD- ÉSZLELÉS, BESZÉD- MEGÉRTÉS A terület fejlesztése a szókincsbővítést is szolgálja Szavak ismétlése Magyar irodalom Olvasás Szavak ismétlése: (alkalmanként 5-10 szó) a. Ismert szavak ismétlése b. Ritkábban használt, kevésbé ismert, nehezebb kiejtésű szavak - lassú tempóban; - normál tempóban; - kissé gyors tempóban mondjuk A szavak először rövid, egy kéttagú, majd hosszabb szavak, összetett szavak, szószerkezetek. Szóanyag lehet pl. : Olvasmányból vett szavak: Az igazságos bíró Ismer, rövid szavak: bölcs, bíró, koldus, pénz, asszony, paraszt... - A szavak ismételtetése segíti az olvasást, fejleszti a szókincset, az emlékezetet, az olvasmány tartalmának hatékonyabb rögzítését. Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Testfelépítésünk, Tanult szófaj szavaiból: Történést jelentő igék: kiömlik, elgurul, szétpukkad, elszakad, Igekötős igék: felriadt, kiugrott, meggyújtotta, megnézze, visszatalpalt, Az ember életkori szakaszai : magzat, újszülött, csecsemőkor, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor életműködésünk - A szavak ismételtetése segíti a tananyag rögzítését is. Szóismétlés súgás Szemben ülünk a gyerekkel, artikulációnkat jól látja, rövid, 26

27 alapján Hangdifferenciálások: k - g Szókapcsolatok ismétlése 27 ismert szavakat jól tagolt súgás után kell ismételnie - a tanuló súg, a tanító találja ki - csak szájmozgás, súgás nélküli szóismétlés Szóanyag a tévesztett betűk differenciálásához (példa): k: kar, kár, kér, kéz, kút; pók, mák, fék, rak, tok; kocsi, kacsa, kígyó, kicsi, kánya; akar, okos, boka, lakó, béke; lélek, örök, árok, érik, tank; kapaszkodó, képkeret, kerekedik, kövérkés, kincskereső; komplikált, konfliktus, mikroszkóp, kaleidoszkóp; g: gép, gól, géz, gáz, gőg; fog, vág, rúg, bőg, hang; gombol, gondos, gumó, gólya, gágog; fogó, csiga, ugat, pörög, tenger, drága; galagonya, gépészmérnök, gőzölög, gézengúz, guriga; országház, girbegurba, hangsebesség, műfogsor, gatyamadzag k g: kap, gól, kor, gőz, kút, gát korgó, kerge, károg, kéreg, kirúg, korong; kenguru, károgó, gázpalack, kigombol, cigánykerék, kabátgomb pl. magas ház, szépen ül, hosszú kabát, csendes utca, kemény kenyér;

28 Szósorok ismétlése szappannal mosdik, terítőt vasal, tájképet fest, állatkert tigrise kiszámíthatatlan időjárás, odaégett kacsapecsenye, 5-6 szóból álló szósor elhangzása utáni ismétlés Szóanyag lehet: pl. olvasmányból vett szavak tanult szófaj szavaiból környezetismereti tananyag szóanyagából A szósorok tagjai először rövid, egy kéttagú, majd hosszabb szavak, összetett szavak. Kevésbé ismert, ritkán használ, nehezebben ejthető hosszabb szavak ismétlése Idegen szavak ismétlése Magyar irodalom Olvasás Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Az állatok élete 28 Olvasmányból vett szavak: pl. Az igazságos bíró Algéria, igazság, hamisság, kereskedő, alamizsna, nyomorék, olajárus, korsaját, tintatartó összetiporjanak, összecsődültek, visszafordította Jelzős szerkezetek: sűrűs eső, keserű orvosság, gömbölyű alma, szomorú királylány, gyönyörű tájkép, legjobb barát, leggyorsabb állat Új fogalmak: Az éticsiga : hasláb, zsigerzacskó, tapogató, reszelőnyelv, stb. Példák a Beszédpercepciós fejlesztő modulok c. könyvből ablaksötétítő, ábrándkép, adagolóberendezés, ádámcsutka, aggastyán, abrakostarisznya, ajtóvasalás, akasztófahumor, alabástromszobor, alapkőletétel, alkotmánymódosító, adapter,

29 Mondatok ismétlése Környezetismeret Ismerkedés a térképpel Magyar nyelv Mondatfajták és bármely tantárgy 29 adjunktus, agglomeráció, adaptáció, alpinista, artikuláció, applikáció, algoritmus, atmoszféra, völgy, medence, dombság, tengerszint, domborzat, alföld, hegység, fennsík, állóvíz, folyóvíz, víztározó, csatorna, ér, csermely, patak, folyó, folyam Bármely tantárgy bármely tananyagához kapcsolható. Először rövid, majd egyre hosszabb mondatok ismétlése. Példák a Beszédpercepciós fejlesztő modulok c. könyvből A kislány játszik. Az alma a kosárban van. A nagymama szedi a málnát. A cica kergeti az egeret. A gyerekek az erdőben sétálnak. A főemlősöket megnéztük az állatkertben. Egész álló nap tudnám hallgatni a nagyapám izgalmas történeteit. Mondatpiramisok I. A mondatok megismétlése II. Mondok egy mondatot. Most hozzáteszek egy szót. Figyelj jól, és mondd meg, melyik az a szó! (én mondom a mondatokat, ő csak az új szavakra figyel) pl. A lány olvas. A lány könyvet olvas. A lány a szobában könyvet olvas. A lány a szobában érdekes könyvet olvas. Az okos lány a szobában érdekes könyvet olvas.

30 Mondatok bővítése Hiányos mondatok kiegészítése Értelmetlen hangsorok ismétlése Magyar nyelv Mondatfajták Önálló mondatbővítés 1-1 szóval. Ismételd el a mondatot! Egészítsd ki egy szóval! Ha tudod, akkor több szóval is folytathatod! pl. A testvérem mondta. Az erdőben él. Leolvastam a térképről. Önálló mondatbővítések tagmondatokkal. pl Idd meg gyorsan, különben Jó tett helyében Nem tudok korcsolyázni, így Az ebédlőben ma olyan étel lesz, amit Mondatkiegészítések azonos alakú szavakkal. pl. A kanalam mellett van a. A szomszéd házba becsapott a. villám Felhős az A tortán tíz gyertya ég Kati egy babát.. a kezében. Ez a kilyukadt. Nem a tollam. Évi holnap sokat segíteni anyukájának. fog Értelmetlen hangsorok ismétlése ejető, tirambu, betmgád, bongér, tevám, menék, mija, setúra, 30

31 Szógyűjtések Magyar nyelv Szavak Szófajok Egytagú és hosszú szavak gyűjtése - Adott szófajnak megfelelő (főnév, ige, melléknév, számnév). pl. Gyűjtsünk egytagú igéket! vág, néz, süt, kér, nyúl, mos, ért Gyűjtsünk egytagú főneveket! út, szám, gép, Hosszú főnevek gyűjtése: - tulajdonnevek Fekete István Gimnázium, Dunántúli-középhegység, Magyar Nemzeti Galéria, Kincskereső Kisködmön, Hosszú igék gyűjtése: sírdogál, lépeget, nézeget, mosogat, * kép alapján Szógyűjtés: olyan szavak, amelyeknek valamilyen kapcsolatuk van egymással: pl. családhoz tartozók, iskolához tartozók, egy tantárgyhoz tartozók, szülők munkájához tartozók * kép alapján pl iskolához tartozók: tábla, pad, gyerek, füzet, toll, kirándulás, felelet, Környezetismeret Adott főfogalom alá tartozó egytagú szavak gyűjtése - növények: fa, fű, ág, gally, - ház és berendezései: kép, szék, ágy, fal, - testrészek: fül, has, szem, száj, fej, láb, kéz, * képek alapján 31

32 Asszociációk Szólánc Hangtalálás Hangkeresés Magyar nyelv Szavak Szófajok Környezetismeret Az erdő élete Magyar nyelv Szavak Szófajok Magyar nyelv Szavak Magyar nyelv Szavak 32 Szógyűjtés: azonos első két betű (szótag) kiegészítése: pl. ka, kanál, kanyar, kavar,kazal, * képek alapján Szógyűjtés: azonos első betű kiegészítése: pl. k: kar, kár, kér, kéz, kút képkeret, kerekedik, kövérkés, kincskereső; * képek alapján Mi jut eszedbe, ha azt mondom.? erdő; reggel; mosolyog; pöttyös, A csoport minden tagja mond egy szót, de előtte az előzőeket megismétli - adott főfogalom alá tartozó szavak gyűjtése: pl. állatok mókus, mókus - őz, mókus őz - szarvas, mókus őz szarvas sün, Az előző szó utolsó hangjával kezdődjön az új szó (a csoport minden tagja mond egy szót, de előtte az előzőeket megismétli) pl. igék gyűjtése fut, tesz, szól, lát, tár, rohan, néz, zokog, Hallottad-e a szóban az adott hangot? Hol hallottad az adott hangot a szóban? pl. - hallod-e a szó elején vagy nem az elején?

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Osztályozó vizsga követelményei ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. évfolyam Mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott vagy választott témáról. Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben