0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig. O 3. Átalakulás"

Átírás

1 BEVALLÁS A HELYI IP ARŰZÉSI ADÓRÓL állandó jellegű iparűzési tevékenység es etén Főlap adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely szerint illetékes önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához) Önkormányzati adóhatóság tölti ki! Beérkezés/postára adás dátuma: ~O =...', hó nap Atvevo aláírása:. Iktató szám:. Adóhatóság megnevezése (bélyegző): Adóhatóság azonosító száma: Adózó tölti ki! Adózó adó-nyilvántartási száma:. 1. Bevallás jellege: O 1. Éves bevallás 02. Záró bevallás O 3. Előtársasági bevallás O 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása O 5. Év közben kezdő adózó bevallása O 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérés ének évéről készült évközi bevallása O 7. A személyijövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása O 8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás II. Bevallott időszak 0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig Ill. A záró bevallás benyújtásának D 1. Felszámolás 02. Végelszámolás O 3. Átalakulás O 4. A tevékenység oka saját elhatározásból történő megszüntetése O 5. Hatósági megszüntetés O 6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása O 7. Székhely áthelyezés O 8. Telephely megszüntetés O 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése O 10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése Dll. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése O 12. Egyéb:. Megrendelhető: gbud!:fl!ligr1i~yrodcv57fjz. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

2 IV. Bevallásban OA V. Adóalany szereplő betétlapok OB Oc OD OE OF OG 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Születési helye, ideje:. 3. Anyja születési családi és utóneve:. 4. Adóazonosító jele: DDDDDDDDDD Adószáma: DDDDDDDD - D - DD 5. Székhelye, lakóhelye: DD DD városlközség,... közterület közterület jellege... hsz ép Ih emelet ajtó 6. Bevallást kitöltő neve: telefonszámaj címe:. VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata O 1. A adó évre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom O 2. A adó évre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom O 3. A adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom O 4. A 2011: adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adóbevallásnál egyszerűsített adóalap megállapítási módot választom VII. Az adó 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 5. Anyagköltség 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 7. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adó alap [1-( ) ] 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapmentesség 9. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap- növekmény DOO DOO ODO ODO ODO (Ft) DDD ODO DOO ODO ODO DDD DOO ODO ODO OOD OOD ODD DDO DOO ODO DDO ODO ODO ODO ODO ODO ODO DOO ODO ODO ODO ODO DOO ODO ODO ODD DDO ODO ODO ODO ODD DDO DOO ODO ODO DDO DOO ODO ODO ODO Megrendelhetö:!l'én.-Zif!l9ifT~.J:aúJ-Yroda:Tfli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

3 11. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adó alap [(7-8-9)+ 10] 12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a l l. - sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap 13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 391C -a alapján) 14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13) 15. Adóalaprajutó iparűzési adó összege (14. sor x %) 16. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 391C -a szerint) 17. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adó évben megfizetett és az önkonnányzatnállevonható adó átalány összege 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény 19. Iparűzési adófizetési kötelezettség [15-( )] 20. Adóelőlegre befizetett összeg 21. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 22. Különbözet [19-(20+21)] 23. Az önkonnányzatra jutó adóátalány összege VIli. Adóelőleg bevallása 1. Előlegfizetési időszak 0000 év DD hó DD naptól 0000 év DD hó DD napig 2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban Esedékesség 0000 év DD hó DD nap Összeg (Ft) 3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban Esedékesség 0000 év DD hó DD nap Összeg (Ft) Megrendelhető:!lb"zif!yigrJj~J:aáj. ro-t:k:7fjz. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

4 IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallás ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység 0000 év DD hó DD nap. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottj a) aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:. Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírásárajogosult állandó meghatalmazott: O 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:. Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: O 3. Adóazonosító száma:. Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: O 4. Bizonyítvány / Igazolvány száma: Megrendelbető: ~;g-~j:aúj..ffrodrv:tjji. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

5 "A" JELŰ BETÉTLAP adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzésí tevékenység utáni adókötelezettségról szóló helyi iparűzési adóbevallás hoz Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adóazonosító jele: II. Nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( ) 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege 6. Felszolgálási díj árbevétele Adószáma: O- DD (Ft) ODO 000 ODO helység 0000 évoo hó DD nap :. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottj a) aláírása Megrendelhetö: ~ftry~j;aj;tf.yrodv:tfli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

6 "B" JELŰ BETÉTLAP adóévrő\ a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségrő\ szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adószáma: O- DD II. Nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( ) 2. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 5. Befektetési szolgáltatás bevétele 6. Fedezeti ügyletek veszteségéneklnyereségének nyereség jellegű különbözete 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének /veszteségének nyereség jellegű különbözete 8. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások ODO ODO ODO 000 ODO (Ft) helység 0000 év OD hó DD nap. az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása MegrendeIhető: ~;ft'.!i~.'yrodtv9fli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

7 "C" JELŰ BETÉTLAP adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adószáma: O- DO II. Nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( t)-8) 2. Biztosítástechnikai eredmény 3. Nettó működési költség 4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereség jellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyeresegenek/veszteségének nyereség jellegű különbözete 7. Nem biztosítási, tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerinti egyéb növelő tételek 8. Htv c) alpontjában foglalt csökkentések 000 ODOODO ODO ODO (Ft) helység 0000 év DOhó 00 nap. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottj a) aláírása Megrendelhető: ~qt/;t;dwztaái-.yrod-v51jli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

8 "D" JELŰ BETÉTLAP adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adószáma: O- 00 II. Nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel ( ) 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 4. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereség jellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségnek/veszteségének nyereség jellegű különbözete (Ft) ODO000 helység 0000 év 00 hó DOnap. az adózó vagy képviselője (meghatalmazottj a) aláírása Megrendelhető: ~;g-c.!!:ébzl:ató-yro-d&:7p'i. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

9 "E" JELŰ BETÉTLAP adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adószáma: O - DD II. Nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (2+3-(4+5+6)) 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték 5. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 6. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege (Ft) helység DDDD év DD hó DD nap.-. az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása Megrendelhető:!Zbvzij!lfldTry:éAuztatd-Yro<k9fli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

10 "F" JELŰ BETÉTLAP 20] O. adóévről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Vállalkozás szintű adóalap megosztása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adóazonosító jele: OODOOOOOOO Adószáma: O - DD II.Az alkalmazott adó alap megosztás módszere O 1. Személy jellegű ráfordítással arányos 02. Eszközérték arányos O 3. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos O 4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás Ill. Megosztás 1. A vállalkozás által az adó évben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás öszszege 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - öszszes eszközérték összege 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték öszszege 5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamos-energiavagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamos energia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes, és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyiség 8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes, és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi terül etén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyiség OOD ODO ODO ODO ODO Ft ODD ODD DDD DDD DDD Ft OOD ODO DOO ODO ODO Ft DDD DOO DDD ODO DDO Ft Ft ODO DDO DDD DDD DDD Ft kwh vagy ezer m 3 ODD ODO ODO ODO ODO kwh vagy ezer m 3 helység DDDD év DD hó DD nap. az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása Megrendelhető: ~8T&:do=tffYro-dtv9fli. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

11 "G" JELŰ BETÉTLAP adóévről a/az ; ; önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegíí iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparíízési adóbevalláshoz Nyilatkozat túlfizetésről 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):. 2. Adóazonosító jele: Adószáma: O-00 II. Nyilatkozat O 1. A túlfizetés összegét később esedékes iparüzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 2. A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 3. A túl fizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparüzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 4. A túlfizetés összegéből forintot kérek más adónembenlhatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem III. M' as a dóonem bit" en, la osagna, 1 nyi'1' van tar tott 1 ejar "' t esedeék essegu,,, köoztar t ozasara a'tvezetendőo iosszege k Intézmény által al- Köztartozást nyilvántartó Köztartozás Köztartozáshoz tartozó Sorszám Összeg (Ft) kalmazott intézmény megnevezése fajtája pénzintézeti számlaszám ügyfélazonosító szám OOOOOOOO-OOOOOOOO-OOOOOOOD DDDDOOOO-DOOOODOO-OOODDOOD év DO hó 00 nap helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása Megrendelhetö:!&a,zii!Yt;iftjjélwWl/;{f.$'Odfl-9p'i. Tel./fax: 92/ , 92/ Tel.: 92/

12 Kitöltési útmutató A évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó bevallási nyomtatványhoz Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési önkormányzat az iparűzési adót bevezette. Az iparűzési adó alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző - a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozó (a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv ) - a személyi jövedelemadó törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, ha az adózó - őstermelői tevékenységéből származó - bevétele a Ft-ot meghaladja, - jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is, - az egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéb szervezetet IS. Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) rendelkezéseiből kell kiindulni. Székhelynek minősül belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni; Telephelynek minősül a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát, b) a TEÁOR'08 szerint a 61. ágazatba sorolt tevékenységet (távközlési tevékenység) végző azon vállalkozó esetén, amelynek az adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a távközlési tevékenységből származik (távközlési tevékenységet végző vállalkozó) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található, c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli 1

13 törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik. Abevallást május 31-ig az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani! A bevallási nyomtatvány egyes sorai 1. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány egyes (1.1.,1.2.,1.3., la., LS., 1.6., 1.7., 1.8.) pontjaiban a bevallásjellegét kell megjelölni. Ll. ÉVES BEVALLÁS melletti négyzetbe X-et kell tenni, ha a vállalkozást a teljes adó évben iparűzési adókötelezettség terhelte, továbbá akkor is, ha az iparűzési adókötelezettség a év közben keletkezett (év közben vezette be az adót az önkormányzat vagy az adózó év közben kezdte tevékenységét) és az adókötelezettség fennállt december 31-én is. Ha telj es évben fennállt az adókötelezettség, akkor a II. pontban a "Bevallott időszak" sorban január 1. naptól december 31-ig terj edő időszakot kell beírni, ha az adókötelezettség év közben keletkezett, akkor az adókötelezettség kezdő napjától 201 O. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni záró BEV ALLÁST kell benyújtani, ha az adózó átalakul, vagy felszámolását, végelszámolását rendelték el, vagy az egyéni vállalkozói igazolványt visszavonták, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti, előtársaság esetén a bejegyzési kérelmét a cégbíróság elutasította, vagy az adózó visszavonta, az adózó a székhelyét áthelyezte, a telephelyét megszüntette, továbbá az Art ának (3) bekezdésében foglalt egyéb esetekben Előtársasági bevallást a jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokossági társulatnak, közhasznú társaságnak, vízgazdálkodási társulatnak kell benyújtani, az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. A II. pontban az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni. la. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó ezen minőségét jelzi a rovatban. Naptári évtől eltérő üzleti év választása esetén a szöveg melletti négyzetbe X-et kell tenni Az év közben kezdő vállalkozó ezt a tényt ebben a kockában jelzi A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetében az áttérés éve egy adóév, de annak hossza mindig kevesebb mint 12 hónap. Ennek tényét itt kell jelölni A mezőgazdasági őstermelő abban az esetben alanya az iparűzési adónak, ha őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a ,-Ft-ot meghaladja Ha a Htv. 37. (2) bekezdésének b) pontja szerinti ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. Ezt a tényt ebben a pontban kell jelölni. 2

14 II. Bevallott időszak Az Útmutató 1. pontjában foglaltaknak megfelelően vonatkozik. kell jelölni azt az időszakot, amelyre a bevallás Ill. A záró bevallás benyújtásának oka Az Útmutató 1. pontjában foglaltaknak megfelelően kell jelölni a záró bevallás benyújtásának megfelelő kockában. okát a IV. Bevallásban szereplő betétlapok A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is - tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. A kitöltött betétlapok j elét itt kell jelölni. V. Adóalany Ezen rész az adó alany azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza. Az adatokat értelemszerűen kell kitölteni. VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata VI.1. Az adóalap egyszerűsített megállapítása adóévre A adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választottam/választom évben a korábbi évnek megfelelően lehetett élni az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módjával az alábbi adózói körben: a) a teljes adóévben a személyi jövedelemadó törvény szerinti az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást Ca továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó esetében, továbbá b) azon iparűzési adóalany esetében, akinek a nettó árbevétele a adóévben a 8 millió Ftot nem haladta meg. VI.2. Az egyszerűsített adóalap meghatározás módját választók nyilatkozata a adóévre A Htv január l-jétől teszi lehetővé az adóalap egyszerűsített meghatározásának módját az alábbi adózói körben: a személyi jövedelemadó törvény szerint az adó évben átalány szerinti jövedelemmegállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó részére, azon más vállalkozó (iparűzési adó alany) részére, aki a adóévben a 8 millió Ft nettó árbevételt nem haladta meg, illetve a tevékenységét adó évben kezdő vállalkozó esetén az adó évben várható an nem haladja meg. Ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb volt, akkor napi arányosítás sal kell megállapítani az értékhatárt. 3

15 Amennyiben az adózó adóévben (is) élni kíván ezzel a lehetőséggel, kell. azt a négyzetbenjelölnie VI.3. Az az adózó, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (EV A) alanya a évben és az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap megállapítást választotta, akkor azt az e sorban lévő négyzetben kell X-el jelölni. VI.4. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EV A) alanya a évben az iparűzé si adóban választhatja az iparűzési adó alap egyszerűsített meghatározási módját. VII. Az adó kiszámítása VII.1. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén képződő Htv. szerinti nettó árbevétel összegét, függetlenül attól, hogy tevékenységét hol végzi. A nettó árbevétel-elemek részletezése és azok értelmezése a vonatkozó kiegészítő lapon található. VII.2. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű eladott áruk beszerzési értékének összegét (ELÁBÉ). VII.3. sor: Ebben a sorban a vállalkozás egészének szintjén megjelenő közvetített szolgáltatások. értékének összegét kell feltüntetni. VII.4. sor: Itt kell feltüntetni a VII.3. sorban szereplő Htv. szerinti közvetített szolgáltatások értékéből az alvállalkozói teljesítések értékét. VII.5. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintű - nettó árbevétel-csökkentő - anyagköltség összegét. Az anyagköltség a számviteli törvény szerint (az adóévben) elszámolt anyagköltséggel egyezik meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében. VII.6. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés. adóévben elszámolt közvetlen költségét. VII.7. sor: Ez a sor szolgál a helyi adótörvény szerinti, vállalkozási szintű iparűzési adóalap megállapítására, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől. Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi terül etén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelyén kívül legalább egy településen telephelyet tart fenn), akkor ezt az összeget kell - az adóalap-megosztásra irányadó szabályok szerint - megosztani az egyes települések között. VII.8. sor: A helyi iparűzési adóról szóló törvény alapján a vállalkozás szintű adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszárnnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adó évre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fő összeggel, melyet itt kell feltüntetni. (1990. évi C. törvény 39/D. (1) bek.) VII.9. sor: Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. 4

16 VII.IO. sor: Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökkent, akkor az adóévet megelőző adó évre igénybe vett adóalap-mentesség összegével a Htv ának (1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell növelni. VII. ll. sor: Ebben a sorban a VII.8., VII.9., VILlO. mentességekkel korrigált Htv. szerinti - vállalkozás szintű - adóalapot kell feltüntetni. VII.12. sor: Itt kell feltüntetni a VIL11. sorban szereplő vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként előálló - törvényi szabályok szerinti - települési adóalapot. VII.13. sor: Ide kell írni az adómentes adó alap összegét az önkormányzati döntés alapján. VII.14. sor: Ez a bevallási sor az adóköteles adóalap megállapítására szolgál. VII. IS. sor: Az adóköteles települési adóalapra jutó adó összegét kell itt feltüntetni, az önkormányzati rendelet szerinti hatályos adómérték alapulvételévei. VII.16. sor: Az önkormányzati rendelet szabályai szerint az adót csökkentő kedvezmények összegét kell feltüntetni, összesen. VII.17. sor: A helyi adótörvény szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adóátalány összegét - az adóalap-megosztás arányában - le lehet vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. VII.18. sor: A helyi adótörvény módosításáról szóló évi XCVIII. törvény 10. -ának (2) bekezdése - átmeneti szabályként - a magánszemély vállalkozó esetében lehetővé teszi, hogya kommunális beruházás miatt az iparűzési adó összegét csökkentse. VII.19. sor: Ez a sor szolgál az adóévi iparűzési adófizetési kötelezettség kiszámítására (100,-Ft-ra kerekítve). VII.20.- VII.2l. sorok: Ezen sorok szolgálnak az adóévi adó elszámolására, pénzforgalmi rendezésére. A VII.20. sorban az adóévben adóelőlegre ténylegesen befizetett összeget, a VIL21. sorban pedig - a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek esetében - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeget kell feltüntetni. VII.23. sor: Itt kell.feltüntetni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adó évben megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összegét. Ez az összeg megegyezik a VII.17. sorban feltüntetett összeggel, ha a VIL19. sorban feltüntetett adó arra fedezetet biztosít. Ha a 19. sorban szereplő adóösszeg kevesebb a 23. sor szerinti, adott önkormányzatra jutó teljes átalányösszegnél, akkor a 17. sorba csak a 19. sor szerinti adó összegével azonos összegű adóátalány írható be. VIlI. Adóelőleg bevallása VII!.l. sor: Az előlegfizetési időszak az adóbevallás benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak, kivéve az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esete, amikor az előlegfizetési időszak az adókötelezettség kezdetétől, átalakulás napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig tart. 5

17 VIII.2. sor: A adó évben kezdődő adó előleg-fizetési időszakra fizetendő első (2011. szeptember 15-én esedékes) adóelőleg-részletet az adózónak a évben kezdődő adóév adója és az Adóiroda által évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (2011. március 15.) korábban előírt adó előleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell megfizetni az állami adóhatóság (APEH) felé. VIII.3. sor: A adóév második (2012. március 15-én esedékes) adó előleg-részletet a évi adóév adójának felével megegyező összegben kell bevallani az adózónak az Adóirodához és az APEH felé megfizetni. IX. Aláírás A bevallás aláírás nélkül nem érvényes. 6

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰIPARŰZÉSITEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSIADÓSEVALLAsl NYOMTATVANYHOZ J. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2011. évről szóló iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz CELLDÖMÖLK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2011. évről szóló iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz CELLDÖMÖLK 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2011. évről szóló iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz CELLDÖMÖLK Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi

KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi KlTÖLTÉ51 ÚTMUT,i\TÓ A 2D08. ÉVi ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSl TEVÉKENYSÉG UTÁNi IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI AZ IPARÜZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A bevallást az adózás időpontig az iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Jászboldogháza

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzata

Lepsény Nagyközség Önkormányzata Lepsény Nagyközség Önkormányzata Kitöltési útmutató állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység adóbevallására szolgáló nyomtatvány kitöltéséhez Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben