AGRÁRJOG JEGYZET 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRÁRJOG JEGYZET 2012"

Átírás

1 AGRÁRJOG JEGYZET 2012

2 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek időpontja és feltételei, a kárpótlási vételi jog sajátosságai, a földtulajdont terhelő jogok) 2. A részarány-földtulajdon fogalma, jogi sorsának rendezése az évi II. tv. és az évi II. törvény alapján. (földalapképzésben rangsora, a részarány tulajdont terhelő jogok, a részarány-tulajdonból civiljogi földtulajdonszerzésének módjai) 3. Az állami tulajdonú termőföld, a tulajdonosi jogok gyakorlása, a vagyonkezelői jog (létrejötte, alanyai, tartalma.) 4. A Nemzeti Földalap vagyoni köre, az e körbe tartozó ingatlanok tulajdonosi joggyakorlása, tartalma, a tulajdonosi joggyakorló szervezet jogállása, feladatköre és vagyonkezelői joga. 5. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés joghatályai 6. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés feltételrendszere. 7. A közhitelesség jogvédelmi hatása és annak korlátai. 8. A ranghely és a rangsor jogvédő hatása; a bejegyzés ranghelyének biztosítása. 9. A nyilvánosság elve és annak korlátjai az információs önrendelkezési jog. 10. A kérelemhez kötöttség elve, a hivatalbóli eljárások. 11. Az okirati elv, az okiratok kellékei (belföldi-külföldi okirat) A bejegyzéshez szükséges igazolások. 12. Az ingatlan-nyilvántartás tárgya (az ingatlan anyagi jogi fogalma; az önálló ingatlan fogalma, földrészlet; egyéb önálló ingatlanok, külön ingatlanok) 13. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma (dologi és személyi adatok, jogok, jogilag jelentős tények) 14. A tulajdoni lap, az egyszerű és összetett tulajdoni lap; a tulajdoni lap részei. Az ingatlan-nyilvántartási térkép és az okirattár tartalma. 15. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere és módja; 16. A társasház, a szövetkezeti ház, a közös udvar fogalma; nyilvántartásuk szabályai 17. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fő szabályai, adatváltozás, illetve jog, tény változása esetén (kérelem, megkeresés, az okiratok iktatása, széljegyzése, joghatályaik) 18. Az ingatlan-nyilvántartási döntések: határozatok és végzések; 19. Az ingatlan-nyilvántartási fellebbezési eljárás; jogorvoslat saját hatáskörben, annak feltételei, korlátai, a másodfokú felülvizsgálat és döntések. 20. Bírósági jogorvoslati kérelem, az ingatlan-nyilvántartási perek. 21. A családi gazdaság, a gazdálkodó család; a családi gazdálkodó; jogállásuk; más mezőgazdasági vállalkozók. 22. Az erdőbirtokossági társulat. 23. A hegyközség 24. A termőföld, a talaj fogalma; A termőföld földhasználati zónái (művelési ág, és annak megváltoztatása) 25. A földhasználati kötelezettség jelentése, formái. 26. A föld mennyiségi és minőségi védelme. A termőföld más célú felhasználásának jogi szabályai. 27. A földek igazgatási szempontokból, illetőleg rendeltetés szerinti felosztása. 28. A termőföld-tulajdon megszerzése a módosított évi LV. törvény alapján. (a tulajdonszerzés fogalma, kivételes jogcímek, termőföldtulajdon szerzés korlátozásának alkotmányossága) 29. Belföldi magán és jogi személyek termőföldtulajdon szerzése. 30. Az EU tagállami állampolgár termőföldtulajdon szerzése. 31. Nem EU tagállami állampolgárok és jogi személyek tulajdonszerzése termőföldön, védett természeti területen, illetve termőföldnek nem minősülő ingatlanon. 32. A külföldiek és belföldiek tulajdonszerzése termőföldnek nem minősülő ingatlanon. 33. Az elővásárlási jogok rendszere termőföldön. 34. Az elővásárlási jog gyakorlásának sajátos szabályai termőföldön 2

3 35. A haszonélvezeti jog, a használat joga forgalmának közjogi korlátozása az évi LV: tv.-ben. 36. Az erdő fogalma és rendeltetés szerinti csoportosítása, az erdőigazgatási egységek (részlet, tömb, tag). 37. Az erdőgazdálkodói jog fogalma, tartalma, alanya, forgalma. 38. Az erdészeti haszonvételi jogok; harmadik személyeket megillető jogok az erdőn (birtoklás, haszonvételek) 39. Az erdő védelme általános és különös szabályai és szankciói. 40. A vadászati jog fogalma, tartalma, alanya, forgalma, a vad tulajdonjoga. 41. A vadászterület fogalma, kialakításának eljárási szabályai. A földtulajdonosok jogai és kötelezettségei a vadászterület kialakítása során. 42. A vadkár-felelősségi rendszer elemi, fajtái. 43. A természeti és a védett természeti területek (fogalom, típusok, tulajdoni és használati korlátozások). 44. A védetté nyilvánítási eljárás rendje, annak típusai. 45. A természet védelmének eszközei (tájvédelem, a vadon élő élővilág védelme, a védelem eszközei a természeti oltalom alatt álló területeken.) 46. A vizek, vízi-ingatlanok tulajdona (állami, önkormányzati, magántulajdon) 47. A vízigények kielégítésének feltételei és annak sorrendje. 48. A vízjogi engedélyezési rendszer. 49. A halászati jog fogalma, tartalma, alanya, a hal tulajdonjoga. 50. A haszonbérleti jog termőföldön. 51. Az előhaszonbérleti jogok rendszere. 52. A feles bérlet, a részesművelés és a szívességi földhasználat fogalma, a haszonbérlettől eltérő szabályai. 53. A haszonvételi jogok haszonbérlete (vadászati jog, halászati jog). 54. A termékértékesítési szerződés. 55. A tárolási és a közraktári szerződés az agrárgazdaságban. 56. A magyar agrárpiaci rendtartás lényeges vonásai és hatálya. 57. A magyar agrárpiaci rendtartás intézményrendszere. 58. A magyar agrárpiaci rendtartás eszközrendszere. 59. Az európai integráció alapkövei, a Közös Agrárpolitika fejlődésének állomásai. 60. A Közös Agrárpolitika alapjai (mezőgazdasági termék fogalma, az agrárpolitika célrendszere és szerződéses jogi alapjai). 61. Az Európai Piacszervezetek (CMO) fogalma, fajtái és eszközrendszere. FELHASZNÁLT IRODALOM Jogszabályok Kurucz Mihály Tanár Úr tansegédletei, szemináriumai Előadások Egyéb internetes anyagok A jegyzet kizárólag tanulási célra készült! Az irományból mindenki saját felelősségére készüljön, mert a legjobb szándékom ellenére is lehetnek benne hibák, hiányosságok. A jegyzet hosszúságától nem kell megijedni, sokszor ismétli önmagát, néhol pedig inkább olvasmányos. Jó tanács: a lényegre fókuszáljatok! Készítette: Dr Bubó A jegyzet lezárva: Jó tanulást és sikeres vizsgázást kívánok! 3

4 1, A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek időpontja és feltételei, a kárpótlási vételi jog sajátosságai, a földtulajdont terhelő jogok) A termőföld tulajdonjoga megszerzésének egy speciális esetét jelenti a kárpótlási árverésen történő tulajdonszerzés, ezért a kárpótlási törvények alapján történő tulajdonszerzés számos vonatkozásban eltér az általános szabályoktól. E körben külön kell szólnunk a kárpótlási árverés és a törvényen alapuló vételi jog sajátosságairól, végül említést érdemelnek a tulajdonszerzés időpontja és a megszerzett ingatlant terhelő jogok. EX LEGE VÉTELI JOG A Kpt. alapján kijelölt termőföldterületre a kárpótlásra jogosultakat vételi jog illeti meg. A vételi jog vagy opció a kötelmi jogból ismert jogintézmény, alakító jog. A Ptk-nak mindössze egy szakasza, a 375. tartalmaz szabályokat a vételi jogról. A vételi jog definíciója: a jogosultnak arra ad jogot, hogy valamely dolgot egyoldalú nyilatkozatával megvásároljon. A jogosult tehát egyoldalú nyilatkozattal olyan jogviszonyt létesíthet, amelynél fogva mástól meghatározott vételáron valamely dolog szolgáltatását követelheti, még akkor is, ha a tulajdonos a dolgát netalán nem kívánná eladni. Formai követelmény: írásba foglalás, valamint az opciót engedő szerződésben meg kell jelölni a dolgot és a vételárat is. Időtartam: a határozott időre kikötött vételi jog leghosszabb időtartama 5 év lehet, míg a határozatlan időre engedett opció hat hónap elteltével megszűnik. Háttér joganyag: egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni. A visszavásárlási jogra végső soron pedig az elővásárlási jogra vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell! Míg azonban az elővásárlási jog jogosultja csak a tulajdonos akaratával szerezheti meg a dolgot, addig a vételi jog jogosultja a tulajdonos akaratától függetlenül. Különbség, hogy az elővásárlási jog esetében a szerződés tartalmát a tulajdonos és az ajánlatot tevő harmadik személy határozza meg, addig a vételi jog gyakorlása esetén az eladó és vevő eredeti megállapodása jön figyelembe. Inytv.: a vételi jogot az ingatlan nyilvántartásba be LEHET jegyezni, az okirat alakiságára a Inytv. 32 (3) bekezdés fokozott szabályai vonatkoznak. A bejegyzés a jogot dologi hatályúvá teszi, a bejegyzett vételi jog mindenkivel szemben hatályos. Személyhez tapadó jog: a vételi jog is személyes jellegű, átruházása semmis. Ez a jog nem száll át örökösre. Alapítása: vételi jog alapulhat szerződésen és kivételesen jogszabályon is. A jogszabályon alapuló vételi jog gyakorlásának szabályait a vételi jogot alapító jogszabály határozza meg. A kárpótlási törvény a korábbi földtulajdonosok számára biztosított vételi jogot. A vételi jog viszont - akár szerződésen, akár törvényen alapul - nem az Alkotmány 13. (2) bekezdése alá tartozó tulajdonelvonás, hanem a tulajdonjog megterhelése. Ennek a kijelentésnek azért van jelentősége, mert amennyiben a vételi jog gyakorlása rejtett kisajátítást valósítana meg, akkor ez a jog is csak a kisajátítás elvei mentén lenne gyakorolható, azaz ingatlant kivételesen, közérdekből - törvényben megállapított esetekben, módon és célokra - lehet kisajátítani. A kisajátított ingatlanért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár. Elhatárolás: az ex lege vételi jog azonban nagyban különbözik a szerződéssel létrehozott vételi jogtól. Az első és legfontosabb különbség, hogy a Ptk-án alapuló opciós jog az adásvétel egy különös neme, és mint ilyen származékos tulajdonszerzési mód.. Ezzel szemben azok a kárpótlási jeggyel rendelkezők, akik jogosultak termőföld tulajdonjogának megszerzésére csak és kizárólag a kárpótlási árverésen és ott is csak abban az esetben gyakorolhatták a vételi jogukat, ha főszabály szerint az ő ajánlatuk volt a legmagasabb. A szerződéssel létrehozott vételi jog a felek kölcsönös akaratán nyugszik, amely akaratukat írásbeli szerződés teszi érvényessé. 4

5 Ezzel szemben a kárpótlási vételi jogot maga a törvény hozza létre, a törvényalkotó egyoldalú döntésével kap jogot a kárpótlásra jogosult, hogy kárpótlási jegyével (forgalomképes, bemutatóra szóló értékpapír, tulajdonosi igazolással együtt) termőföld-tulajdont szerezzen. A vételi jog gyakorlására jogosultak körét ugyancsak az I. kárpótlási törvény határozza meg, azaz vételi joga csak annak van, aki jogosult részt venni a kárpótlási árverésen. A vételi jog tárgyát és annak ellenértékét a felek határozzák meg az opciós szerződésben. A kárpótlási árverésen gyakorolható vételi jog tárgyát a törvényben meghatározott módon és elvek szerint a szövetkezet által kijelölt földek jelentették. A jogosult vételi jogával azonban csak akkor élhetett, ha az adott fölterületre ő volt a nyertes licitelő. A vételi joggal megszerezni kívánt termőföld árát tehát szintén nem előre a felek határozták meg, hanem az a törvény szabta keretek között lefolytatott árverés eredményeként került meghatározásra. + kötelezettség: a törvény a nyertes vételi jogának gyakorlását további feltételhez kötötte. Kötelezettséget kellett vállalnia a termőföld mezőgazdasági hasznosítására és arra, hogy a termőföldet a mezőgazdasági termelésből öt éven belül nem vonja ki. A kötelezettségvállalás megszegésének súlyos szankciót is szabott a jogszabály: kártalanítás nélkül állami tulajdonba kell venni, és árverés útján kell értékesíteni. A KÁRPÓTLÁSI ÁRVERÉS A kárpótlási árverés, mint a termőföld-tulajdonjog megszerzésének JOGCÍME került az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre, ezt láthatjuk az ingatlanok tulajdoni lapjának második részén is. Szemben a Ptk.-n alapuló vételi joggal, hiszen annak jogcíme az adásvétel. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor a vételi jog illetve a kárpótlási árverés hogyan viszonyulnak egymáshoz. A kárpótlási jeggyel tehát vételi jogát gyakorolja a jogosult, ugyanakkor a termőföld tulajdonjogát az árveréssel, mint hatósági intézkedéssel szerzi meg az új tulajdonos. Kárpótlási eljárás Vht.: a kárpótlási árverést összehasonlítva a végrehajtási törvény szerinti ingatlanárveréssel számos eltérést találunk. A kárpótlási árverésen csak és kizárólag az vehet részt, akiket a Kpt.I. külön nevesített. Az árverésen a jogosultak nem pénzzel, hanem a kárpótlási eljárás speciális értékpapírjával, a kárpótlási jeggyel licitáltak, az ajánlattétel AK összegre folyt. Több azonos ajánlat esetén a vételi jog gyakorlásának sorrendjét végső soron sorsolással (!) döntötték el. Az ingatlanok tulajdonának árverésen való megszerzése egyes álláspontok szerint eredeti, míg mások szerint származékos szerzésmódnak minősül. Az elméleti vita a gyakorlatban számos probléma forrása, többek között a tulajdonszerzés megtörténtének időpontja és az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés szükségessége okán is. Jogtudományi vita: a Polgári törvénykönyv magyarázata szerint az ingatlan tulajdonjogát még árverésen sem lehet eredeti szerzésmóddal megszerezni. Ingatlan tulajdonjogát árveréssel csak abban az esetben lehet érvényesen megszerezni, ha a tulajdonos valóban adós volt. Ingatlannak árverés útján való megszerzése ezen álláspont szerint, tehát nem eredeti szerzésmódnak minősül, azonban a vevő tulajdonjoga nem a végrehajtást szenvedőtől származik, hanem az árverésen, mint állami kényszeraktuson alapul. Mivel az árverési vevő nem jogutóda az adósnak, a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg törölni kell az ingatlan terheit. Az ingatlanon az árverés után azonban továbbra is fennmarad a telki szolgalom, a közérdekű használati jog, valamint bejegyzés nélkül is az özvegyi jog. A másik álláspont szerint a hatósági árverés eredeti szerzésmód, a jóhiszemű vevő árverés útján eredeti szerzésmóddal szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. A Ptk. 120 (1) bekezdés alapján az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a jóhiszeműség feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartás adataiban bízva szerezze meg a vevő az ingatlan tulajdonjogát. Aki elmulasztja az ingatlan-nyilvántartásba való betekintést, az jóhiszeműségre nem hivatkozhat. Az árverésen szerző tulajdonjoga bizonyos szempontból az árverést szenvedő tulajdonjogára tekintettel keletkezik, mégsem attól származik, hanem az áverésen, mint állami kényszeraktuson alapszik. Ha eredeti szerzésmódnak minősül az árverési vétel, akkor a tulajdonjogot az árverési jegyzőkönyv alapján szerzi meg a kárpótlásra jogosult. 5

6 Ingatlan árverésének leggyakoribb esete a végrehajtási jog alapján tartott árverés. A Vht a a tulajdon megszerzéséről a következőképpen rendelkezik: Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó megküldi az árverési jegyzőkönyv másolatát az árverési vevő részére az árverési vétel igazolása céljából, az ingatlanügyi hatóság részére az árverési vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése végett. BIRTOKBAADÁS A magyar polgári jog szerint az ingatlan tulajdonjogának átruházásához nem szükséges az ingatlan birtokba adása, a vevő a tulajdonjogot megszerzi akkor is, ha még nem vette birtokba az ingatlant. Azaz kissé leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatunk, hogy a birtokbaadást az ingatlanoknál az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés helyettesíti. Azaz mindaddig, amíg a termőföld tulajdonjoga nincs bejegyezve az ingatlannyilvántartásba, addig az árverési vevőnek csak kötelmi igénye van a területre. A Kpt. I végrehajtási rendelete szerint a vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földet az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba. A birtokba adás feltétele, hogy a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltételei fennálljanak, és a gazdálkodó szervezet nyilatkozzon arról, hogy a termőföldön lévő terményt betakarította. Ilyen nyilatkozat hiányában is legkésőbb annak az évnek december 31. napjáig birtokba kell adni azt a termőföldet, amely évben a gazdálkodó szervezet a földön lévő terményt betakarította vagy betakaríthatta volna. A birtokbaadás két feltétele a tulajdonjog bejegyzésének feltételei és a gazdálkodó szervezet nyilatkozata arról, hogy a termőföldön lévő terményt betakarította, szükségesek a tulajdonjog bejegyzéséhez is. A Ptk ának (3) bekezdéséből indult ki a bíróság, amely kimondja, hogy az ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül, a tulajdonosváltozásnak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének hiányát a törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet) 52. -ának (2) bekezdése a tulajdonszerzés és ennek részjogosítványai, a rendelkezési jog és a birtoklás gyakorolhatósága érdekében azzal hidalja át, hogy a Ptk. már idézett általános szabályától eltérően elegendőnek minősíti a tulajdonjog bejegyezhetősége feltételeinek fennállását. Ebből a bíróság álláspontja szerint az következik, hogy a jogszabály nem magát a bejegyzés tényét szabja a tulajdon megszerzésének feltételéül, hanem az alábbi feltételek meglétét: az árverésről készített jegyzőkönyv aláírását és az arról szóló nyilatkozat megtételét, hogy a megszerzett AK-mennyiség kárpótlási jeggyel nem fedezett költséget a szövetkezet javára tartozásként elismeri; annak igazolását, hogy a tartozást megfizették, vagy a gazdálkodó szervezettel részletfizetésben állapodtak meg. A vevő tulajdonjogot tehát nem az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, hanem a bejegyzés feltételeinek megvalósulásával szerez. AZ INGATLANT TERHELŐ TERHEK A földhivatalok gyakorlata azonban inkább a végrehajtási törvényen alapuló rendelkezéseket tükrözi. Azaz a Vht 137. (1) bekezdése alapján az ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát a következő jogok terhelhetik: a) a telki szolgalom, b) a közérdekű használati jog, c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog. Lényegében tehát a törvény által megkonstruált tartalommal keletkezett az új tulajdonjog. A fenti 3 jogosultság fennmaradhatott, más jog azonban nem. 6

7 2, A részarány-földtulajdon fogalma, jogi sorsának rendezése az évi II. tv. és az évi II. törvény alapján. (földalapképzésben rangsora, a részarány tulajdont terhelő jogok, a részaránytulajdonból civiljogi földtulajdonszerzésének módjai) A RÉSZARÁNY-TULAJDON JOGI TERMÉSZETE A mezőgazdaság szocialista átszervezése és között lezajlott. A kollektív mezőgazdaság szervezeti és földhasználati alapjainak megteremtése a szövetkezetesítésen (szervezeti háttér, földbeviteli kötelezettség, szövetkezeti földhasználati jog) és a tagosításon keresztül történt. A földmagántulajdon társadalmasításának (burkolt államosításának) a szövetkezeti közös földhasználattal elindított folyamata a földtulajdon és földhasználat továbbfejlesztéséről szóló évi IV. törvénnyel bevezetett megváltás jogintézményében teljesedett ki. A korszak utolsó jelentős jogalkotási terméke a földről szóló évi I. törvény, amely a rendszerváltás előtt néhány évvel, a évi IV. törvényt felváltva a szocialista földjogi szabályozás jogintézményeit (megváltás, felajánlás, a szövetkezeti közös használatban lévő földvagyon oszthatatlansága a szövetkezet megszűnése esetér3, a szövetkezeti közös földhasználati jog földtulajdonhoz közelítő szabályozása, a tag rendelkezési jogának kizárása a szövetkezetbe bevitt földje felett) kikristályosodott rendszerbe foglalta I. tv. 21..: A szövetkezet tulajdonában álló ingatlan a szövetkezet megszűnése estén is a 19. rendelkezéseinek megfelelően oszthatatlan vagyis nem kerülhet magánszemélyek tulajdonába. A 28.. (1) 2. mondat: A tulajdonos ezt a földjét nem idegenítheti el és nem is terhelheti meg. A földtulajdon szocialista átalakításának jogi eszközeit a fentiek szerint vázlatosan áttekintve látható, hogy a szövetkezeti közös földhasználati jog a mezőgazdaság kollektivizálásában és a földmagántulajdon társadalmasításában központi szerepet játszott. A szocialista földjogi szabályozás hajnalától annak alkonyáig szolgálta a tagok bevitt földjei feletti tulajdonjog kiüresítését, és a tagi magántulajdon elvonására irányuló célját beteljesítve az évi IV. törvény rendelkezése folytán szövetkezeti földtulajdonná fejlődött tovább. RÉSZARÁNY-TULAJDON ÉS SZÖVETKEZETI FÖLDHASZNÁLATI JOG Definíció: a tagi részarány-földtulajdon a tsz-be belépő tagnak (és a taggal azonos jogállású személyeknek) a szövetkezet közös használatába adott földje felett fennálló tulajdon. A szövetkezeti részarány-tulajdon a tagsági jogviszony keletkezéséhez és fennállásához kapcsolódott. A szövetkezetbe belépő (bekényszerített), földbevitelre kötelezett tag termőföldje felett fennálló civiljogi tulajdon részjogosítványai (a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogán kívül korlátozott mértékben a rendelkezés joga is) a szövetkezetre szálltak (!), ugyanakkor a tag a birtoklás és a használat jogán kívül a rendelkezés jogát is lényegében elvesztette, és tulajdona csupán a termelőszövetkezeti közös használatban álló földből AK értékben kifejezett részarány-tulajdonként maradt fent. Inytv.: ezt fejezte ki a korabeli ingatlan-nyilvántartás is, amely a termelőszövetkezeti közös használatban álló földeket a reálfólium elvét áttörve szövetkezethez kötötten tartotta nyilván, a szövetkezeti törzslapokon, településenként, helyrajzi szám és térmérték szerint, míg a szövetkezeti külön lapokon csak az adott tag adatai, és a tulajdonában álló föld AK értéke, valamint területnagysága és művelési ága szerepelt, a tagi ingatlanok helyrajzi száma nem. A tagi részarány-földtulajdon a szövetkezeti közös földhasználati jog intézményével összefüggésben értelmezhető. A TERMELŐSZÖVETKEZETI KÖZÖS FÖLDHASZNÁLAT: A szövetkezeti közös földhasználati jogviszony, a szövetkezet és a tag között a tagsági jogviszony részeként, a szövetkezetek működését központilag szabályozó jogszabályokban előírt földbeviteli kötelezettség folytán, egyazon állami kényszer hatására jött létre. Témánk szempontjából a termelőszövetkezeti közös földhasználati 7

8 jognak azon vonása vizsgálandó, hogy az a szövetkezet oldalán tulajdonosi erejű jog volt, míg a tag magántulajdonjogát teljesen kiüresítette. A termelőszövetkezeti közös földhasználati jog hatása a tagi termőföld - tulajdonjog tárgyára: a termelőszövetkezeti közös használatba adott föld felett a tagnak csupán AK értékben kifejezett eszmei tulajdona maradt fenn. A termelőszövetkezeti közös használatban álló termőföldet helyrajzi szám szerint beazonosíthatóan csak a termelőszövetkezet törzslapján tartották nyilván, a különlapon a tag nevén csak az AK értéket, a területet és a művelési ágat tüntették fel. A földbevitel után a tag tulajdonjogának tárgya az ingatlan-nyilvántartás alapján konkrétan nem volt meghatározható. A részarány-tulajdon jogintézményének bevezetésével a szocialista jogalkotás feltalálta a földnélküli földtulajdont. A termelőszövetkezeti közös földhasználati jog hatása a tagi termőföld - tulajdonjog tartalmára: a szövetkezeti közös földhasználati jogviszony létrejöttével a szövetkezet tagja nemcsak saját földje használatának és birtoklásának jogát veszítette el, hanem a föld feletti rendelkezési jogot is. A rendelkezési jog korlátozását jelentette a földbeviteli kötelezettség, ami folyamatosan, a tagsági viszony létesítése után szerzett földekre is fennállt, és kiterjedt a tag saját, valamint a vele közös háztartásban élő családtagok tulajdonában, haszonélvezetében, haszonbérletében vagy bármilyen más törvényes jogcím alapján használatában levő összes földre. Kivételt a beviteli kötelezettség alól csak a háztáji föld képezett. A beviteli kötelezettség nemcsak a termelőszövetkezeti tagok, hanem azon kívülálló tulajdonosok rendelkezési jogát is kiüresítette, akiknek a földjét a belépő tag illetve családtagja haszonbérlet vagy haszonélvezet címén használta. A tag a termelőszövetkezeti használatban levő földjének tulajdonjogát élők között nem ruházhatta át. A szövetkezeti tagok számára a jogi szabályozás (már az 1953-as alapszabályminta is) biztosította a földkivitel lehetőségét. Eszerint a tag kilépés vagy kizárás esetén a bevitt földdel azonos területű és művelési ágú földet kaphatott a bevitt földje helyett. A GYAKORLATBAN AZONBAN FÖLDKIVITELRE MÁR EKKOR SEM IGEN KERÜLT SOR! A termelőszövetkezeti közös használatban levő föld örökösének rendelkezési joga is korlátozott volt: o Ha az örökös is a szövetkezet tagja volt, akkor az örökölt földet úgy kellett tekinteni, mintha azt az örökös adta volna a szövetkezet közös használatába. o Ha az örökös kívülálló volt: január 1. előtt: csak akkor lehetett részére a kilépés szabályai szerint, a bevitt földdel lehetőleg azonos területű és művelési ágú földet kiadni, ha élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozott. Egyébként a nem földműves kívülálló örökös akaratától függetlenül földjére közte és a tsz. között tartós, határidő nélküli haszonbérleti jogviszony jött létre január 1. után az IV. tv. megváltásra vonatkozó rendelkezései értelmében a kívülálló örökös földje amennyiben nem vették fel a szövetkezetbe tagként szövetkezeti tulajdonba került. A termelőszövetkezeti földhasználatot a jog VISSZTERHES FÖLDHASZNÁLATI JOGCÍMKÉNT szabályozta. A tag részére az általa termelőszövetkezeti használatba adott saját földje után földjáradékot kellett fizetni. A földjáradék azonban a gyakorlatban jelképes összeget jelentett. Mindez azt jelentette, hogy a földtulajdonos szövetkezeti tagok gyakorlatilag minden hatalmat elvesztettek a szövetkezeti közös használatba került föld felett. MILYEN JOGOSULTSÁGOKAT JELENTETT A TERMELŐSZÖVETKEZETI FÖLDHASZNÁLATI JOG A SZÖVETKEZET SZÁMÁRA? A termelőszövetkezeti földhasználati jog, mint fentebb utaltunk rá, tulajdonosi erejű jog volt, amely nem csupán a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát foglalta magában, hanem részleges rendelkezési jogot is jelentett a föld felett. 8

9 Az 1967.IV: tv. a megváltás jogintézményének bevezetésével a szövetkezeti földhasználati jogot gyakorlatilag dologi várománnyá tette a szövetkezet számára a tagok földje feletti tulajdonjogra a tagsági jogviszony megszűnésének esetére. Az 1987.: I. tv. tartalmilag tovább közelítette a két jogintézményt. Most már a közös használatban álló földet a szövetkezet el is idegeníthette, a tulajdonában álló föld (részarány) mértékéig. Jogosulttá vált annak megterhelésére is, a tulajdonában álló és az állam által ingyenes határidő nélküli használatába adott föld (részarány) együttes mértékéig. AZ 1967.ÉVI IV. TÖRVÉNY A FÖLDTULAJDON ÉS A FÖLDHASZNÁLAT TOVÁBBFEJLESZTÉSE Az évi IV. tövény egyik legnagyobb hatású rendelkezése az volt, hogy a szocialista táborban is egyedülálló módon intézményesítette a szövetkezeti földtulajdont, aminek fő forrásául a törvény hatályba lépésekor kívülálló és az az után kívülállóvá váló magánszemélyek tulajdonában álló földek megváltása szolgált. Ezzel céljához ért a földmagántulajdon társadalmasításának (burkolt államosításának) a szövetkezeti közös földhasználattal elindított folyamata. Az évi IV. törvény a szövetkezeti földtulajdonjog létesítésével materiális és jogi értelemben egyaránt bekebelezte a földmagántulajdont. A nagyüzemi földtulajdon állami és szövetkezeti formája kizárta a termelőt az elsajátításból, hiszen a társadalmi tulajdon mindenkié, tehát senkié. A kollektíva tagjainak tulajdona a termelőszövetkezeti vagyon oszthatatlanságának okán soha nem válhatott a kollektíva egyes tagjainak tulajdonává, annak alanya csak a tagok összessége együttesen lehetett. Ez végső soron alanytalanná tette a termelőszövetkezeti közös tulajdonjogot, és a tulajdonosi erejű közös földhasználati jogot. A földbevitelre kötelezett tagokat vagyoni hozzájárulásukból adódóan szervezeti jogok nem illették meg, azonban, bevitt földjük AK értékének megfelelő részarány-tulajdonjoguk csak a tagsági jogviszonyuk fennállásáig létezett, ezért, ha nem akarták elveszíteni még ezt is, ki sem léphettek a szövetkezetből. A taggal azonos jogállású személyek voltak : a tag házastársa, élettársa, özvegye, földjáradékra jogosult olyan idős személy, akinek földje a családtag beviteli kötelezettsége alapján került a termelőszövetkezet közös használatába. A megváltáson (1) és a felajánláson (2) kívül az IV. tv. a SZÖVETKEZETI TULAJDONJOG LÉTREJÖTTÉNEK SPECIÁLIS JOGCÍMEKÉNT kodifikálta az állami tulajdonú földek átengedését (3), illetve az ingyenes átadást (4). Ezen kívül lehetővé tette a szövetkezet számára a polgári jogi jogcímeken (5) való tulajdonszerzést is. A szövetkezeti földtulajdonjog bevezetése folytán a szövetkezet csak részarány-tulajdonhoz jutott annak a földterületnek egy része felett, amelyen már addig is gyakorlatilag teljes hatalma állt fenn a tulajdonosi erejű közös földhasználati joga alapján. A folyamatos megváltás (a törvény hatályba lépése után kívülállóvá váló tagok földjeinek megváltása) és a tsz megszűnése esetére vonatkozó megváltás oszthatatlanná tették a szövetkezet földvagyonát, ezzel biztosítva a magántulajdonból a kollektív tulajdonba tartó fejlődés visszafordíthatatlanságát. A termelőszövetkezeti közös használatban lévő földek o termelőszövetkezeti tulajdonba került, o maradtak a tagok vagy a taggal azonos jogállású személyek magántulajdonában lévő területek, o állami tulajdonban maradtak azok a termelőszövetkezet ingyenes határidő nélküli használatába adott földek, amelyek átengedését a termelőszövetkezet nem kérelmezte. A magántulajdonban és használatban levő földterület csökkenését eredményezte a korábban csak a háztáji földeket magában foglaló személyi földtulajdon kategória kiterjesztése és a zártkertrendezés. A RÉSZARÁNY-TULAJDON KONKRETIZÁLÁS FOLYAMATA A részarány-földtulajdon reziduális földérték tulajdon a polgári jogi magántulajdonon alapuló tulajdoni rendben értelmezhetetlen, hiszen itt a tulajdonjog egyedileg meghatározott konkrét tárgyon fennálló, teljes és kizárólagos hatalom, amelynek részjogosítványai felölelik a birtoklás, a használat és hasznok szedése, valamint a rendelkezés 9

10 jogát. Ezért az 1989-et követő tulajdonjogi rendszerváltáskor egyértelmű és elsődleges igényként jelentkezett a tagi részarány-tulajdonok konkretizálása, vagyis a termelőszövetkezeti közös használatban álló földalap felett lebegő, AK értékben kifejezett, tartalmilag kiüresített részarány-tulajdon konkrét önálló ingatlanon fennálló polgári jogi tulajdonná alakítása. A folyamat két lépése a részarány-tulajdon nevesítés (1) és az annak megfelelő önálló ingatlan kiadása (2). E feladat megoldásának sikere nyilvánvalóan attól függ, hogy van-e a részarány-tulajdonokra fedezet a szövetkezeti földalapban, és hogy ebből a földfedezetből milyen gyorsan és hatékonyan sikerül az egyes részarány-tulajdonosok kizárólagos tulajdonosi hatalma alatt álló földrészleteket kialakítani. Az évi XIX. törvény július 1-jei hatállyal magánszemélyek számára korlátlan mértékben lehetővé tette termőföld tulajdonjogának megszerzését. Ezzel megnyitotta a szabad földpiacot. Pontosabban annak keresleti oldalát. Ugyanakkor a szabályozás nyilvánvalóan átmeneti jellegénél fogva meglehetősen ellentmondásosra sikerült. Míg általában a termőföld korlátozás nélkül forgalomképessé vált, addig a termelőszövetkezeti tagok földtulajdonosi rendelkezési joga továbbra is több szempontból korlátozott volt. A közös használatban álló föld tulajdonosa anélkül, hogy tagsági viszonyát megszüntette volna csak akkor nyerhette vissza a földje feletti teljes rendelkezési jogot, ha megegyezésre tudott jutni a szövetkezettel, és részarányát termőföldre tudta cserélni. A tagi részarány csak korlátozottan volt forgalomképes. A földről szóló évi I. törvény 28. -ának az XIX. törvény 8. -ával bevezetett módosítása a korábban a tag által elidegeníthetetlen részarány öröklését és a szövetkezet tagjai között szabad átruházását tette lehetővé, azzal, hogy adásvétel esetén a szövetkezetet elővásárlási jog illeti meg. Az évi I. törvény 28. -ának (2) bekezdése pedig így módosult: A bevitt föld tulajdonosa földjét (részarányát ) alapszabályban meghatározott mértékig elcserélheti a szövetkezet erre a célra kijelölt földjére. Tehát a cseréhez nem volt már szükség hatósági jóváhagyásra és a magánszemélyekre irányadó szerzési maximum e területen is megszűnt, az elcserélhető föld mértékét az alapszabály maximálhatta. Azonban a tagi részarány-tulajdon kívülállókra nem volt átruházható. A szövetkezet a szövetkezeti közös használatban levő földeket a szövetkezeti földtulajdon (részarány) mértékéig elidegeníthette. Tehát ezek a földek a jogi személy termelőszövetkezet vagyonaként korlátlanul forgalomképesek voltak, miközben az egyes tagok magántulajdonosi rendelkezését tekintve csaknem forgalomképtelenek. A tag részarányát pedig semmilyen eszköz nem védte a szövetkezet földtulajdont elidegenítő ügyleteivel szemben. A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló évi III. törvényt módosító XX. törvénnyel szintén július 1-jei hatállyal bevezetett rendelkezések már nem jogszabályban írta elő, hanem a szövetkezet alapszabályára utalta az alábbi földjogi jogviszonyok szabályozását: a földbeviteli kötelezettség mértéke, a szövetkezet használatában levő föld után fizetendő földjáradék mértéke, a háztáji földhasználat mértéke, a tag tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő egyéb földnek a háztáji mértékébe való beszámítása, ezen kívül a módosítás az alapszabály rendelkezésétől tette függővé, hogy a tagsági jogviszony megszűnése esetén, a volt tagnak (örökösének) a szövetkezetbe bevitt földje: o megváltásra kerül; o a volt tag (örököse) tulajdonában marad és a szövetkezet földjáradék ellenében tovább használja; o a bevitt földdel azonos értékű földet adnak ki helyette a vezetőség által meghatározott területen. A RÉSZARÁNY-TULAJDON KONKRETIZÁLÁSA Az 1989-et követő földtulajdoni rendszerváltás lényege a kollektív (állami, szövetkezeti) földtulajdoni és földhasználati rend lebontása, és a földingatlanok feletti áttekinthető civiljogi tulajdoni viszonyok létrehozása, amelynek során a magántulajdon sérelmével felduzzasztott állami és szövetkezeti földalap többségében magántulajdonba kerül. 10

11 Ez a szövetkezeti földalap vonatkozásában jelenti a quasi tulajdonok (szövetkezeti közös földhasználati jog, a tartós földhasználati jog, a termelőszövetkezeti tagok személyi földhasználati joga stb.) felszámolását, a részarány-tulajdonok konkrét földrészletekhez kötését és a tulajdonjogviszony tartalmának a klasszikus tulajdonjogi részjogosítványokkal történő megtöltését. A szövetkezetek földalapképzésének szabályait a szövetkezetekről szóló évi I. törvény hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) határozta meg, a szövetkezetek és tagjaik közötti vagyoni viszonyok rendezésére vonatkozó szabályozás körében. A FÖLDALAPOK ELKÜLÖNÍTÉSE Az Ámt. 13. (3) bekezdése a szövetkezeti termőföldekből elkülönítendő földalapokat és azok sorrendjét az alábbiak szerint határozta meg: 1. A részarány-földtulajdonosok földalapja: ide tartoztak a szövetkezeti tagok és a tagokkal azonos jogállású személyek (a tag házastársa, élettársa, özvegye, földjáradékra jogosult olyan idős személy, akinek földje a családtag beviteli kötelezettsége alapján került a szövetkezet közös használatába) földjei; valamint azoknak a kívülállóknak a földjei, akik az február 14-ével hatályba lépett, a földről szóló 1987.:I. törvényt és a termelőszövetkezetekről szóló évi III. törvényt módosító 1990.évi IX. törvénnyel biztosított választási jogukkal élve úgy döntöttek, hogy földjüket, földjáradék ellenében, kilépésük után is termelőszövetkezeti közös használatban hagyják. 2. A tagi, alkalmazotti földalap: a Kpt.I a alapján a 30, 20 AK-nál kevesebb földdel rendelkező tagok és alkalmazottak részére juttatott részarány, melynek ingatlan-nyilvántartásban a tagok részarány-tulajdonaként való feltüntetéséről (nevesítéséről) az Ámt a rendelkezett; 3. A Magyar Állam tulajdonában lévő földek: az állam által a szövetkezet ingyenes határidő nélküli használatába adott termőföldek, melyeknek a szövetkezet részére történő ingyenes átadása nem történt meg; 4. A kárpótlási I. földalap (szövetkezeti kárpótlási földalap): amelybe a Kpt.I. mellékletében meghatározott jogszabályok alapján szerzett földek kerültek, főleg szövetkezeti tulajdonú, de szövetkezeti használatban álló állami tulajdonú földek is lehettek közöttük. 5. A maradvány földeket, a szövetkezet tulajdonában álló, a fenti földalapokba ki sem jelölt, vagy a Kpt. szerinti árverés lebonyolítása után megmaradt szövetkezeti tuladonú termőföldeket az Ámt a értelmében a vagyonnevesítés szabályainak megfelelő alkalmazásával a tagok tulajdonába kellett adni. Az Ámt a szerint ezt a tulajdont is a tagok részarányaként kellett feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásban. A FÖLDALAP nem más, mint földrészletek halmaza, amelyből szabályként csak a törvényben meghatározott személyi kör szerez civiljogi földtulajdont részarány-tulajdona fejében, annak AK értékének megfelelően. Kérdésként vetődött fel, hogy az egyes földalapok várományosi közösségei elsőbbséget élveznek-e más, törvényen alapuló várományokkal szemben; egyfelől a földalapok egymás közötti viszonyában, másfelől pedig a szövetkezeti földön fennálló egyéb várományokhoz való viszonyban. A kárpótlási földalap és a részarány földalap közötti elsőbbség kérdése egyértelműen a részarány-tulajdonosok földalapja javára dönthető el, hiszen az ő tulajdonjoguk az ingatlan-nyilvántartásban megmaradt. A szövetkezet jogosult volt a közös használatban álló föld használatát különféle jogcímeken (pl.: háztáji földhasználat, illetményföld-használat) átengedni tagjai, alkalmazottai számára, akár a saját tulajdoni részarányát meghaladó mértékben is. Ezeket a tartósan fennálló földhasználati jogviszonyokat (ahol a használó élethivatásszerűen művelte a földet) a rendszerváltás jogalkotása is honorálta azzal, hogy az Ámt. 13. (1) bekezdésében a használó számára törvényen alapuló vételi jogot létesített a használatában álló termőföldre. Eszerint törvényen alapuló vételi jog illette meg - a helyileg kialakult áron a szövetkezeti szakcsoport tagját a legalább öt éve használatában álló földre; a haszonbérlőt a legalább öt éve használatában álló földre, valamint a volt szövetkezeti tagot a megváltott földjére, ha azt a megváltás óta megszakítás nélkül használta, amennyiben tulajdonszerzési szándékát a jogosult a szövetkezet felhívásától számított egy hónapon belül bejelentette. 11

12 A RÉSZARÁNY-TULAJDON KONKRETIZÁLÁSA: FÖLDKIADÁS ÉS RÉSZARÁNYTULAJDON HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA Az január 7-én hatályba lépett Fkbt. mind a beviteli kötelezettség folytán részaránytulajdonosok, mind pedig az Ámt. rendelkezései folytán részaránytulajdonossá váltak (a tagi, alkalmazotti földjuttatás; a maradék szövetkezeti földtulajdon vagyonnevesítés szabályai szerinti felosztása folytán) számára egyazon, a maguk közül választott tagokból álló földkiadó bizottság által végrehajtott eljárásban rendeli kiadni a földeket. A törvény a hatályba lépésétől számított 60 napos határidőt szabott meg a részarány-tulajdonosok számára arra, hogy benyújtsák a földkiadó bizottsághoz a földkiadás iránti kérelmüket. A kérelmezők számára a részarány-tulajdonnnak megfelelő kiadása iránti eljárásban, a kérelmet be nem nyújtott részarány-tulajdonosok számára pedig a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárásban került sor a földek nevesítésére. A részarány-földkiadás iránti kérelemben a tulajdonos megjelölhette, hogy a szövetkezet gazdálkodási területén melyik településen és a településen belül a magánszemélyek részarány-földtulajdonának kielégítésére elkülönített földalapok közül melyikből és melyik földrészlet terhére kéri földkiadási kérelme teljesítését. Arra az esetre, ha a kérelem a megjelölt település területén nem lenne teljesíthető, a tulajdonos megjelölheti, hogy a földkiadó bizottság a szövetkezet gazdálkodási területén lévő településeket milyen sorrendben vegye figyelembe kérelmének átsorolásakor. A kérelemhez csatolni kellett a szövetkezet (jogutódja, illetőleg a felszámoló) igazolását arról, hogy a részarány-földtulajdonost milyen jogcímen, hány AK értékű föld illeti meg. A törvény szerint a kért adatokat a szövetkezet köteles a részarány-földtulajdonos rendelkezésére bocsátani. Az Fkbt. 6. -a határozza meg a teljesítési sorrend szabályait, eszerint: A földkiadó bizottság az illetékességi területén a részarány-földtulajdonok kielégítésére elkülönített külterületi földrészletekből a következő sorrendben (teljesítési sorrend) elsősorban annak a részarány-földtulajdonosnak földkiadási kérelmét teljesíti, akinek a kérelmében megjelölt településen: a) beviteli kötelezettség alapján belterületen keletkezett részarány-földtulajdona, de a föld kiadása a belterületen nem lehetséges; b) beviteli kötelezettség alapján belterületen és külterületen is keletkezett részarány-földtulajdona; c) beviteli kötelezettség alapján külterületen keletkezett részarány-földtulajdona; d) a szövetkezetekről szóló évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.) alapján keletkezett részarány-földtulajdona. A földkiadási eljárásban a kérelmet benyújtott részarány-tulajdonosoknak a földkiadó bizottság előtt lehetőségük volt egyezségkötésre az egyes csoporton, a földrészleten belül, és végül a kiosztási sorrend meghatározása érdekében. Sorsolásra csak akkor került sor, ha nem tudtak megegyezni. Ha egyezség nem jön létre, a földkijelölő bizottság az önálló ingatlanok kialakításának helyét, illetőleg sorrendjét nyilvános sorsolással dönti el. Határozatuk ellen az illetékes FM hivatalhoz lehetett jogorvoslatért fordulni, a z FM hivatali határozat pedig 30 napon belül volt megtámadható a bíróságnál. ÖSSZEFOGLALÁS A részarány-földtulajdon fogalma évi II tv.: a mezőgazdasági szövetkezet a közös használatában álló, továbbá a bármilyen címen tulajdonába került földekből helyrajzi szám szerint meghatározva elkülöníti a tagok, a velük azonos jogállású személyek és a kívülállók (a továbbiakban együtt: részarány-földtulajdonos) tulajdonában levő földet. jogi sorsának rendezése évi II tv.: a részarány-földtulajdonost - legfeljebb 2000 Ft/AK érték alapulvételével, a szövetkezet választása szerint készpénzben vagy szövetkezeti üzletrész formájában - kártalanítani kell. 12

13 1993. évi II. tv. 5. (1) A földkiadási eljárás a részarány-földtulajdonos kérelmére indul. A földkiadási kérelmet a részarány-földtulajdonos e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül nyújthatja be a földjét használó szövetkezet gazdálkodási területén működő földkiadó bizottságnál. (3) A tulajdonos a kérelemben megjelölheti, hogy a szövetkezet gazdálkodási területén melyik településen és a településen belül a magánszemélyek részarány-földtulajdonának kielégítésére elkülönített földalapok közül melyikből és melyik földrészlet terhére kéri földkiadási kérelme teljesítését. Arra az esetre, ha a kérelem a megjelölt település területén nem lenne teljesíthető, a tulajdonos megjelölheti, hogy a földkiadó bizottság a szövetkezet gazdálkodási területén lévő településeket milyen sorrendben vegye figyelembe kérelmének átsorolásakor. Ha a tulajdonos a részére kiadásra kerülő föld önálló ingatlanná alakítását is kéri, nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja annak költségeit. (4) A kérelemhez csatolni kell a szövetkezet (jogutódja, illetőleg a felszámoló) igazolását arról, hogy a részarány-földtulajdonost milyen jogcímen, hány AK értékű föld illeti meg. A kért adatokat a szövetkezet köteles a részarány-földtulajdonos rendelkezésére bocsátani. Beviteli kötelezettség alapján keletkezett részarány-földtulajdon esetén az igazolást az ingatlanügyi hatóság adja ki, amelynek tartalmaznia kell a szövetkezet használatába adott földek település, fekvés és művelési ág szerint összesített területét, valamint ezek AK értékét. Ha a beviteli kötelezettség alapján a tulajdonos részarány-földtulajdona több településen keletkezett, az igazolást településenként részletezve kell kiállítani. 5/A. (1) A kiadásra kerülő föld ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárás illetékmentes. Jogok Ha a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az e törvény alapján kiadott földjét öt évig nem idegeníti el, továbbá nem vonja ki a mezőgazdasági termelésből - kivéve, ha az mezőgazdasági termeléssel összefüggő célból történik - a részére kiadott föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeit az állami költségvetés terhére részben vissza kell téríteni. (4) Ha a tulajdonos a (2) bekezdésben vállalt kötelezettségét megszegi, a kiadott föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos - részére az állami költségvetésből megtérített -költségeket a föld elidegenítésének vagy mezőgazdasági termelésből kivonásának időpontjában köteles a költségvetésnek visszatéríteni. A részarány-tulajdonból civiljogi földtulajdonszerzésének módjai évi II. tv. A részarány-földtulajdonos kérésére az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tulajdoni részarányoknak és AK értéknek megfelelő nagyságú és értékű földet részére ki kell adni. Minden olyan részarány-tulajdonos, aki még kiadatlan AK értékkel rendelkezik, a törvény hatálybalépését, illetve a földalapot kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági igazgatási szervhez részarány-tulajdona önálló ingatlanként vagy osztatlan közös tulajdonban történő kiadására vonatkozóan, amennyiben e törvény alapján erre korábban jogosult lett volna. Ha a tulajdonosnak az e törvény és a Kpt. alapján többféle jogcímen és földalapból keletkezett részaránytulajdona van, a részarány-tulajdonokat az illetékes földhivatal a tulajdonos kezdeményezésére összevonja évi II tv. A kialakítandó új, önálló földrészletek 3000 m 2 -nél kisebb területűek nem lehetnek. Az július 27-ig hatályban volt jogszabályok alapján zártkertnek minősült területen a kialakítandó önálló földrészlet legkisebb területe 1500 m 2 lehet. Az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó kérelmet írásban az ingatlanügyi hatóság által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet több tulajdonostárs együttesen is benyújthatja, és kérhetik az önálló ingatlan osztatlan közös tulajdonban történő kiadását. A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság meghatározza a földrészlet megosztásának módját, megállapítja a megosztás kiindulási helyét és irányát figyelemmel a talajvédelmi szempontokra is. Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti határidő letelte után a tulajdonostársak közötti egyezség hiányában sorsolással dönt a kiosztás sorrendjéről. 13

14 Az ingatlanügyi hatóság a sorsolással az adott földrészlet vonatkozásában a kiosztási sorrendet állapítja meg, és a földrészlet meghatározott részéhez rendeli a tulajdonosokat tulajdoni hányaduknak megfelelően. (10) Az ingatlanügyi hatóság a sorsolást követően elkészíti a változási vázrajzot, s ennek, valamint a sorsolási jegyzőkönyvnek az alapján a tulajdonjogot bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba. (11) Akik önálló földrészlet kialakítását nem kérték a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradnak. A közös tulajdonnak az e törvény rendelkezései szerinti megszüntetése következtében létrejött közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A vagyonnevesítés két nagy szakasza: 1. szakasz = : megindul a vagyonnevesítés Jogszabályi háttere = az évi XV. törvény, az évi XX. törvény és az évi 17. törvényerejű rendelet Ekkor a vagyonnevesítés nem volt kötelező, lehetőséget adott arra, hogy a vagyon (az XII. 31-i mérleg alapján) 50 %-át a tagok részére nevesítették. Értékpapírt, üzletrészt kaptak. Definíció: Az üzletrész = a tagot a szövetkezet vagyonából megillető vagyoni hányad. Nem volt egységes a nevesítés: az ipari szövetkezeteknél = üzletrész + ingyenes részjegy a fogyasztási szövetkezeteknél = csak üzletrész a mezőgazdasági szövetkezeteknél = úgynevezett szövetkezeti vagyonrész és ingyenes vagyonjegy. A vagyonrész és az üzletrész közös ismérvei = a tagot a szövetkezet vagyonából megillető hányadát megtestesíthető okirat. Mindkettő örökölhető, részesedésre jogosít, vagyoni hányadot testesít meg, de nem lehetett kivinni a szövetkezetből. Különbség az átruházhatóságban van: o Az üzletrész korlátozottan forgalomképes, mert a szövetkezetet és a tagokat elővásárlási jog illette meg, de kívülállókra is átruházható volt. o A vagyonrészt viszont kívülállókra nem lehetett átruházni: az örökös vagy belépett a szövetkezetbe, vagy eladta a szövetkezetnek, illetve egy szövetkezeti tagnak az örökölt szövetkezeti vagyonrészt, mert az nem kerülhetett ki a szövetkezetből. 2. szakasz = 1992 után Az évi II. törvény kötelezővé tette a vagyonnevesítést, mégpedig a szövetkezeti vagyon 100 százalékát. (Az évi XII. 31-i vagyon alapján), de kivételt képeztek: 1) a részjegytőke, 2) a termőföld, 3) a szövetkezet fel nem osztható vagyona, 4) azok az ingatlanok, amelyeket a szövetkezet az államtól kapott, lakossági ipari, kereskedelmi célra, szolgáltatások céljára 5) a fogyasztási szövetkezeteknél a vagyon 30 %-a nem volt felosztható, (törvényben csak ez) 6) a lakás-, takarék- és iskolaszövetkezetek vagyonát nem kellett nevesíteni. (törvényben csak ez) Kiket érintett a nevesítés? Alanyi kör: 1) akiket kötelező volt üzletrészben részesíteni - akik január 1-jén már, és január 20-án még aktív tagok voltak (1992. évi II. 6. ); - akik legalább ötéves tagságot tudtak igazolni; 14

15 - akik a tagsági jogviszonyukat helyreállították ezek örökösei jogosultak voltak vagyonnevesítésre - akik legalább ötéves jogviszonyt tudtak igazolni, de más szövetkezetbe léptek át: az átlépés napjáig a régi szövetkezetnél kaptak nevesítést, utána az új szövetkezetnél. 2) Akiket lehetett üzletrészben részesíteni a szövetkezet alkalmazottai a szövetkezet volt tagjai a mezőgazdasági szövetkezetnél rendszeresen munkát végző segítő családtag. (Tehát mindazok, akik a vagyon létrehozásában, gyarapításában közreműködtek, de maximum a nevesítésre kerülő vagyon 10 %-a erejéig.) A nevesítés formája: üzletrész, ami örökölhető, korlátozottan forgalomképes, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek a tulajdonosai, akkor is, ha nem tagok, sőt meghívásuk kötelező. 15

16 3, Az állami tulajdonú termőföld, a tulajdonosi jogok gyakorlása, a vagyonkezelői jog (létrejötte, alanyai, tartalma) A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 3. -a értelmében szeptember elsejétől a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam tulajdonosi jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja, ezért az MNV Zrt. (korábbi ÁPV Zrt. + KVI) kizárólag a Nemzeti Földalapba nem tartozó ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának lehetőségét vizsgálhatja. Az NFA tv. 1. (1) bekezdése és 15. (1) bekezdése értelmében az állami tulajdonú termőföld, mező,- erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek és a Magyar Állam tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek a Nemzeti Földalapba tartoznak. A NEMZETI FÖLDALAP ELEMEI az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége, + az ezekhez kapcsolódó vagyoni érékű jogok A Nemzeti Földalap a kincstári (állami) vagyon része. A Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a) szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület vagy halastó művelési ágban nyilvántartott terület, b) művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület amelyre az erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, és elsődleges gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül; c) művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület, amely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet mező-, erdőgazdasági tevékenységét szolgálja, vagy ahhoz szükséges. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Nemzeti Földalap részét képezik az (1) bekezdésben meghatározott területekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok is. KINCSÁTÁRI (ÁLLAMI) VAGYON: állami feladat ellátását szolgáló vagyon, mely a társadalom működését, a nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő. (Amely a központi költségvetésből vagy elkülönített állami pénzalapból származó pénzeszközök felhasználásával került vagy kerül állami tulajdonba.) KINCSTÁRI (ÁLLAMI) VAGYONBA TARTOZIK: 1, vagyon, amelyet törvény kizárólagos állami tulajdonnak minősít föld méhének kincse felszín alatti vizek, folyó víz, természetes tavak, ezek medre folyóvíz elhagyott medre, újonnan keletkezett sziget országos közút, vasút, nemzetközi kereskedelmi repülőtér, ország területe feletti légtér távközlésre felhasználható frekvenciák (forgalomképtelenek átruházásra, elidegenítésre irányuló szerződés semmis) 2, vagyon és vagyoni értékű jog, aminek hasznosítására koncessziós szerződést lehet kötni koncessziókörbe tartozó vagyontárgyak: o országos közutak és műtárgyaik, vasút o kikötő, csatorna o regionális közművek o nemzetközi kereskedelmi repülőtér 16

17 vagyoni értékű jogok o bányászati kutatás, kitermelés o csővezetékes termékszállítás és tárolás o hasadó-, sugárzóanyagok előállítása, forgalmazása o szerencsejátékok szervezésére, működtetésére irányuló tevékenység o postai alapszolgáltatás o távközlési szolgáltatás o vasúti személyszállítás, árufuvarozás 3, központi költségvetési szervek feladatellátásához szükséges ingók, ingatlanok, vagyoni értékű jogok 4, állami tulajdonban levő o műemlékingatlan, o védett természeti terület, o termőföld, ha törvény másként nem rendelkezik, o erdő, o történeti (régészeti) emlékek és földterületek, o be nem hajtható állami követelések (pl. adó, vám) ellenében elfogadott vagyon 5, állam tulajdonába egyéb jogcímen került vagyon 6, üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ker-ről szóló tv-ben meghat kibocsátási egység A Nemzeti Földalapról: az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében Nemzeti Földalapot hoz létre, és a következő törvényt alkotja. /PREAMBULUM/ A Nemzeti Földalap rendeltetése: a) működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; b) a földárak és haszonbérek alakulásának befolyásolása; c) a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának támogatása, a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése; d) birtok-összevonási célú, valamint az állattenyésztő telepek működését biztosító önkéntes földcseréhez szükséges termőföld biztosítása; e) a magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a hullámtéri területek, és a mentett oldali vízjárta területek cseréjéhez, továbbá kisajátítás esetén cserével történő kártalanításához, és törvényben meghatározott feladatokhoz földkészlet biztosítása; f) különleges termesztési célok megvalósításához tartalékterületek biztosítása; g) a fennálló földhasználati viszonyok stabilizálása, a további földhasználatok elősegítése; h) a termőföldek művelésben tartásának elősegítése, a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek kialakítása) szempontjaival; i) a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő meggyorsítása; j) az értékes termőhelyen lévő ültetvényterületek megtartásának elősegítése; k) tározók, záportározók kialakításához szükséges terület biztosítása; l) az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése; m) szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása; 17

18 n) az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági genetikai háttér fenntartásának, megőrzésének szolgálata. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására és nyilvántartására, a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi jogok gyakorlására az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 3. (1) A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az NFA képviseli. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlása kiterjed a tulajdonjoghoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok gyakorlására is. (3) Azon állami tulajdonban álló, vagy állami tulajdonba kerülő ingatlan felett, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint nem kizárólag Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet tartalmaz, a tulajdonosi jogokat a miniszter az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel, az NFA és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján - e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint - a következő módon gyakorolja: a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen; b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását) egymással együttműködve; c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását) a másik fél érdekeinek szem előtt tartásával önállóan. (4) A (3) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó döntést megelőzően meg kell állapítani az ingatlan egészének elsődleges rendeltetését, valamint a hasznosítással elérhető fő célkitűzéseket, és legkedvezőbb előnyöket. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet: az NFA a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. Az NFA elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel. Az NFA két elnökhelyettesét az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tevékenységének ellenőrzése: a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi. Az NFA tevékenységét az öttagú ellenőrző bizottság ellenőrzi, melynek tagjait az Országgyűlés mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága választja, illetve menti fel. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek és azok hasznosítása: a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a (3) bekezdésben foglalt földbirtok-politikai irányelvek szerint kell hasznosítani. A földbirtok-politika irányelvei: a) a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése; b) családi gazdaságok kialakítása és megerősítése; c) környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról történő támogatása; d) a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítése, a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek kialakítása), a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaival; e) a Nemzeti Erdőtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatása; f) a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése; g) a földpiac élénkítése és szabályozása; h) az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld biztosítása; i) a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése; j) minőségi földcserék lebonyolításának megalapozása; k) termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzése és befolyásolása; 18

19 l) a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas termőföldek mezőgazdasági termelési célú hasznosításának előtérbe helyezése; m) a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek, földterületek más irányú hasznosításának előkészítése, támogatása, esetenként végrehajtása; n) művelési-ág váltás támogatása; o) a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek megvételének és hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő meggyorsítása; p) a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós támogatások lehívhatóságához; q) szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása; r) pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezők támogatása; s) különleges rendeltetésű (különösen oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás) gazdaságok működéséhez kedvezményes termőföld biztosítás. (4) A földrészletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a mezőgazdasági termelés célját szolgáló földre, ha a) az örökség visszautasítása útján szállt a Magyar Államra, vagy b) az örökös a hagyatéki eljárásban a Magyar Állam részére felajánlotta. 16. (1) E törvény erejénél fogva a Nemzeti Földalapba kerül - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az állam által bármely jogcímen megszerzett földrészlet. (2) Az állam javára kisajátított, vagy kisajátítást pótló adásvétellel megszerzett, egyébként e törvény hatálya alá tartozó földrészlet nem kerül a Nemzeti Földalapba, kivéve, ha a kisajátításra természetvédelem, mezőgazdasági célú vízgazdálkodási beruházás megvalósítása, fenntartható erdőgazdálkodás és közérdekű erdőtelepítés céljából kerül sor. (3) Ha a (2) bekezdés szerinti földrészlet a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn belül a kisajátítás céljára nem került felhasználásra, és a földrészlet egyébként e törvény hatálya alá tartozik, a földrészletet a kisajátítási határozatban megállapított határidő lejártát követő 60 napon belül az NFA részére át kell adni. 17. (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről és az azokon fennálló jogok jogosultjairól az NFA az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint naprakész vagyonnyilvántartást vezet, amely tartalmazza a) a jogosultak adatai körében a haszonbérlő, vagyonkezelő, erdőgazdálkodó, és a 18. (5) bekezdése szerint megbízott személy nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét, telephelyét), b) a hasznosítás módjára vonatkozó javaslatot. 18. (1) Az NFA - a 21. és 22. -ban meghatározottak kivételével - a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet a) nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, b) nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással, c) nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással, d) cserével hasznosítja. (1a) A termőföldről szóló törvény szerinti termőföld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály alapján fennálló előhaszonbérleti jog NEM gyakorolható. (2) Az eladás, a haszonbérbe adás, és a csere során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kell eljárni, valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket. (3) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet érintően csereszerződést elsősorban o birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megvalósítása, o állattenyésztő telep működésének biztosítása, vagy o nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása céljából köthet. 19

20 19. (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. (4) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni. 20. (1) Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület kivételével vagyonkezelési szerződés köthető: a) költségvetési szervvel, b) többségi állami tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdálkodó szervezettel, amely alapító okiratában vagy külön jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet, vagy c) olyan gazdálkodó szervezettel, amely jogszabályban rögzített állami feladat ellátásához kívánja hasznosítani a földrészletet (koncesszióba adás). (2) Erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését csak költségvetési szerv vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet végezheti. (3) Központi költségvetési szervvel az azt irányító vagy felügyelő szerv egyetértésével köthető vagyonkezelési szerződés. (4) Az NFA-val kötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult meghatározott földrészlet birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A vagyonkezelő köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának megóvásáról, jó karbantartásáról gondoskodni, továbbá - a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervek és e törvényben meghatározott egyéb esetek kivételével - díjat fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni. (5) Vagyonkezelési szerződés - erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre vonatkozó szerződést kivéve - határozott időtartamra köthető, melynek időtartama legalább 5 év, legfeljebb a termőföldről szóló törvényben előírt, a termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartama lehet. (6) A szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. (7) Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő vagyonkezelési szerződés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak - a vagyonkezelő erdőgazdálkodói alkalmasságát megállapító - jóváhagyása szükséges. A vagyonkezelő az erdő hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át. (8) A vagyonkezelői jog jogosultja a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább, és nem terhelheti meg. 22. (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében ingyenesen vagyonkezelésbe, temető létesítése céljából ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább. 26. (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet eladására, vagyonkezelésére vagy haszonbérletére irányuló pályázati felhívást az NFA hirdeti meg. (2) A pályázati felhívást, valamint benne az eladásra, vagy a haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adásra kerülő földrészletek jegyzékét az NFA székhelyén, internetes honlapján, a földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti egységeinél, és az önkormányzatnál legalább harminc napra hirdetmény formájában, valamint a 20

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében Az új földtörvény vitaanyaga A magyar föld védelmében A termőföldről szóló 1994. évi. LV. törvény hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti időszakban lépett hatályba. A törvény legfontosabb

Részletesebben

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Földtörvény 2007.indd 2 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény A Barankovics István Alapítvány Van megoldás sorozatának újabb

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN. (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat)

Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN. (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat) Rubeus Egyesület KÜZDELEM AZ INGATLAN-VISSZAÉLÉSEK ELLEN (2770/2004 OBmB Bűnmegelőzési Kutatási Pályázat) 1072 Budapest Akácfa u. 22. tel.: 06-20/6695629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Készítette:

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008.

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás. Sopron, 2008. ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Jáger László Erdıtulajdon és gazdálkodás Készült: Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4858. számú törvényjavaslat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról Előadó Dr. Matolcsy György

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2012. évi LXXXIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan.

Csere. Elidegenítési és terhelési tilalom. Előleg. Foglaló. Hagyaték. Használat. Haszonélvezet. Haszonélvezeti, használati érték. Ingatlan. Csere A csereszerződésben a felek az ingatlanok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, azaz mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben