A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet."

Átírás

1 FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem vonja. Ezzel a hótól érvényes" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek" október 31-i hatállyal érvényét veszti. FESTO-AM miden jogviszonyában a jövőben létrehozandókban is kizárólag a következő beszerzési feltételek mérvadóak. A beszállítók ellenkező értelmű üzleti-, értékesítési- vagy szállítási feltételeit cégünkre nem tartjuk érvényesnek. Ezeket ezennel nyomatékosan érvénytelennek jelentjük ki. A beszállító a szerződés elfogadásával, de legkésőbb a szerződés teljesítésével elismeri cégünk beszerzési feltételeinek egyedüli érvényességét, még akkor is, ha ezek a saját feltételeivel nem egyeznek. A beszállítók szállításainak, illetve szolgáltatásainak cégünk általi befogadása, ill. az ezekre vonatkozó számlák kifizetése nem jelenti a beszállító szállítási feltételeinek elfogadását. A következő feltételek akkor is érvényesek, ha ettől eltérő, ezt kiegészítő, vagy cégünk feltételeit módosító záradékok találhatók egyes ajánlatokban, ill. visszaigazolásokban. Ezeket ezennel már előre nyomatékosan érvénytelennek jelentjük ki Azonosítónk Az ön azonositója 1. Ajánlatok / Megrendelés A beszállítók mintaszállításai és árajánlatai cégünk számára nem kötelező érvényűek, és ingyenesek. A megrendelések, csak akkor érvényesek, ha írásosak, vagy ha cégünk által írásban visszaigazolásra kerültek. Szóbeli, és telefonos megállapodások érvényességéhez írásos visszaigazolás szükséges. A szerződés részévé csak az válhat, ami írásos formában, jogerősen rögzítésre kerül. Az írott dokumentum követelményének a fax, EDI, vagy is eleget tesznek. A FESTO-AM által kiadott megrendelések elfogadottnak számítanak, ha a beszállító a megrendelés kézhezvételétől számított négy munkanapon belül nem küld elutasító értelmű visszaigazolást. 2. Szállítás / Késedelem / Visszalépés A beszállító felelős a megállapodott szállítási határidő betartásáért. A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. A beszállító beszállításai, vagy szolgáltatásai késedelmesnek számítanak, ha a teljesítés a megállapodott szállítási határidőt több mint 5 munkanappal túllépi anélkül, hogy erről előzetes figyelmeztetés érkezne. A nevezett határidő egyidejűleg törvényes póthatáridőnek számít annak minden jogi következményével együtt. Késedelmes szállítás esetén a beszállító kötbért tartozik fizetni. A késedelem első 5 napja kötbérmentes, az ezt meghaladó késedelem esetén a kötbér mértéke minden Festo-AM Gyártó Kft. H-1037 Budapest Csillaghegyi út 37. Levélcim: Budapest, PF. 258 Tel (1) Fax + 36 (1)

2 megkezdett hét után a késedelmesen szállított áru nettó értékének 5%-a, maximum 20%-a. Amennyiben a késedelmes szállítás az 5 (öt) naptári hetet meghaladja, FESTO-AM írásban visszavonhatja a megrendeléseit. Vis major (erőhatalom) esetén, ha üzemi korlátozások, vagy üzemszüneteltetés válik szükségessé, jogunk van szállítási határidőt kitolni, vagy a szerződéstől visszalépni. Befogadási késedelem ebben az esetben nem érvényesíthető. A megbízott kimondottan lemond a kárpótlásról, kivéve ha FESTO-AM valamely törvényes képviselőjével, vagy vezető alkalmazottjával kapcsolatban súlyos gondatlanság, vagy szándékos károkozó cselekvés merül fel. Vis major esetén 8 héttel a megállapodott szállítási határidő előtt jogunk van a megrendelést oly módon módosítani, hogy a beszállítandó darabszámot növeljük, csökkentjük, vagy hasonló jellegű, de más alkatrészeket kérünk azonos értékben és egyébként változatlan feltételek mellett. Egyébként pedig ezektől függetlenül jogunk van az eredetileg tervezett beszállítási- ill. átvételi időpontot 4 héttel kitolni anélkül, hogy ezáltal a befogadási késedelem jogi következményei érvénybe lépének. Ha a beszállító vis major, munkaharcok, vagy egyéb rajta kívül álló üzemi okok miatt a kötelezően elvállalt szállítási határidőt nem tudja betartani, erről FESTO-AM-et a késedelem okáról szóló információ megkapása után haladéktalanul értesítenie kell. Ebben az esetben FESTO-AM-nek joga van ahhoz, hogy befogadás határidejét kitolja, vagy egy bizonyos idő elteltével a szerződéstől részben, vagy egészen visszalépjen, ha anyagigényünk jelentőse csökken. A beszállítónak kifejezetten nincs jog vis major, stb. esetén saját belátása alapján visszalépni a szerződéstől, vagy megemelni az árakat. A megrendelt termékek meg kell, hogy feleljenek az EU származtatási feltételeinek; a megfelelő származási bizonyítványokat a beszállító köteles külön kérés nélkül a termékhez adni, kivéve ha Festo ezt kifejezetten nem kéri. Amennyiben a FESTO-AM számára beszállított termékek a környezetvédelmi előírások alapján veszélyes anyagokat tartalmaznak, illetve teljesített szolgáltatások során veszélyes anyagokat felhasználnak, úgy ezekre a minősített termékekre, alkatrészekre és anyagokra a rendelés visszagazolásával együtt, illetve az áru feladását, illetve a szolgáltatás megkezdését megelőzően a Beszállító köteles a vonatkozó forgalmazási engedélyt és magyar nyelvű biztonsági adatlapot a FESTO-AM részére megküldeni. Ezek hiányában FESTO-AM a beszállított terméket nem veszi át. A beszállítások az INCOTERMS2000-nek megfelelően, il. Az egyedi megrendelések alapján DDU szállítási feltétellel Festo Budapest árufogadóval, vagy DDP szállítási feltétellel Festo Budapest árufogadóval történnek. 3

3 3. Szállítás / Árak / Kárveszély viselés Egy beszállítás darabszámai, méretei, és súlyadataival kapcsolatban az árubeérkeztetési vizsgálat során általunk megállapított adatok a mérvadóak. A szállítási mennyiség eltérései a megrendelésben megadott alul- és túlszállítási tűréshatárok keretein belül elfogadhatóak. A beszállításban talált hiányosságokról - miután a normális üzleti folyamataink során megállapítottuk / felfedeztük ezeket - a beszállítót haladéktalanul írásban értesítjük. Előfordulhat, hogy hiányosságokra csak a későbbi felhasználás során derül fény. Ebben az esetben a beszállító lemond az elkésett reklamáció kifogásolásáról. A számla kifizetése nem jelenti azt, hogy beszállítást hibátlannak ismerjük el. Éppen ezért a szavatosságról szóló megállapodások továbbra is érvényben maradnak. A megállapodott árak a legmagasabb árnak számítanak, és magukban foglalják INCOTERMS2000-nek megfelelő DDU, vagy DDP (FESTO / Budapest árufogadó) szállítási feltétellel járó járulékos költségeket. A felelősség csak a meghatározott célállomásra való megérkezés után kerül hozzánk. A következő fizetési feltételek között választhatunk: 14 nappal az árubeérkezés után 3% skontoval, vagy 30 nap netto. 4. Szavatosság / Felelősség Amennyiben valamely kérdés ezen pont alatt nem kerül másképp szabályozásra, a tárgyi is jogi hiányosságokra vonatkozó törvényi szabályzás érvényes. A beszállító szavatolja, a legjobb, a célnak megfelelő anyagfelhasználást, illetve a tudomány és technika legújabb állását figyelembe vevő megfelelő és szakszerű kivitelezést. Beszállító kifejezetten biztosítja a tejes megegyezést az ő általa szállított próba- és mintadarabok ill. Leírások és az eladott áru között. A beszállító által a beszerzési tárgyalások során, ill. különösképpen a katalógusokban, reklámanyagokban, nyilvános kijelentésekben, adatlapokon és/vagy termékleírásokban átadott adatait a termékek szerződésben rögzített adataiként tekintjük. Ez alapján a beszállító szavatolja, hogy a termékek rendelkeznek az ily módon rögzített szerződéses tulajdonságokkal. Ettől függetlenül szavatolja azt is, hogy a termékek alkalmasak a szerződés alapján meghatározott felhasználásra, illetve rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek hasonló fajta, és hasonló minőségű termékekkel kapcsolatban általánosan elfogadottak és elvárhatók. Hibás szállítás esetén jogosultak vagyunk ingyenes javítást és/vagy pótlást követelni. A számunkra ez által esetlegesen felmerülő ráfordításokat, mit pl. szállítási- munka-, anyagköltségek, vagy a szokásos árubeérkeztetési vizsgálat ráfordításait meghaladó vizsgálatok költségei a beszállítót terhelik. Ha a beszállító egy általunk megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget a hiányosságok elhárítására vonatkozó írásos felszólításunknak, akkor a szükséges intézkedéseke a beszállító költségére magunk is elvégezhetjük, vagy egy harmadik féllel elvégeztethetjük. Kisebb hiányosságokat azonnal megszüntethetünk, illetve megszüntethetünk a beszállító költségére. Ha élünk a törvényesen biztosított visszalépési jogunkkal, az árut a szállító felelősségére és költségére visszaszállítjuk a származási helyére. Egyéb hiányos 4

4 teljesítés miatti, ill. nem a magán szállított terméken keletkezett károkkal kapcsolatos kártérítési igény benyújtására a törvényi előírásoknak megfelelően vagyunk jogosultak. A kárigények érvényesítésének elévülési határideje 24 hónap. Áruszállítás esetében ez az áruátvételkor, vállalkozási szerződés esetén pedig az átadás-átvételkor, azaz mindkét esetben a kárveszély átszállásakor kezdődik. A beszállító jótállást vállal alapvetően mindenfajta hibával kapcsolatban, különösképpen az alkalmazottai, munkatársai, és szolgálatra kötelezett dolgozói által elkövetett minden fajta gondatlansággal kapcsolatban. Ha a első 6 hónapja alatt derül fény valamely hiányosságra, akkor abból indulunk ki, hogy a hiányosság már a kárveszély átszállás időpontjában (beszállítás vagy átvétel) is fennállt, kivéve ha ez a feltételezés összeegyeztethetetlen a hiányosság fajtájával. A beszállító átvállalja a felelősséget minden olyan igénnyel kapcsolatban, amely valamely szerződéses partnerünknél, vagy egyéb harmadik személynél a beszállító szerződéses, vagy alszerződéses kötelezettségeinek, illetve szerződésen kívüli gondossági kötelezettségének gondatlan, vagy szándékos megsértésének következtében merül fel. Ez különösen érvényes a termékfelelősséggel kapcsolatos igényekre, amelyek a beszállító termékének hibásságára vezethetők vissza, függetlenül attól, hogy jótállásjogilag ki számít a végtermék előállítójának. A beszállító ilyen esetben köteles bebizonyítani, hogy a nekünk beszállított áru nem volt hibás. 5. Tiltott anyagok/veszélyes anyagok A beszállító garantálja, hogy a nekünk szállított termékek nem tartalmaznak olyan anyagot, ami szerepel Festo tiltott anyag listáján (ld. a honlapunk idevonatkozó hivatkozását). Ennek a listának az alapját a törvényileg tiltott anyagok képzik, különösképpen a vegyszertilalmi rendeletet, az elemekre vonatkozó rendeletet, a csomagoló anyagokkal kapcsolatos rendeletet, ill. a 2037/2000/EG EU-rendeletet vettük figyelembe. Ezek a rendeletek a beszerzési feltételeink részét képzik. 6. Tulajdon átruházás A beszállítóval egyetértünk abban, hogy a megrendelt áru tulajdonjoga az elszállíthatósági közlemény kiadásával egyidejűleg ránk száll, de az árut az átvételig a beszállító díjtalanul megőrzi számunkra. Az elszállítható árut a beszállítónak a többi készlettől elkülönítve kell tárolnia A beszállító biztosítja, hogy a beszállított árura harmadik személy nem tarthat jogos igényt. A beszállító tulajdonjogának meghosszabbítását nem ismerjük el. 7. Oltalmi jogok Általunk átadott, vagy a mi adataink alapján elkészített rajzok, modellek, minták és szerszámok a mi tulajdonunkat képzik, és ezeket nem szabad harmadik személy számára felhasználni vagy valamely más módon a rendelkezésére bocsátani. A beszállító garantálja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott mintákra, védjegyekre, modellekre, rajzokra, leírásokra és dokumentációkra harmadik személy nem formálhat jogot, és különösképpen hogy harmadik személy az ipari jogvédelme nem sérül általuk. A beszállított áru eleget kell hogy tegyen minden törvényi és hatósági előírásnak. A 5

5 beszállító mentesít minket minden harmadik személy által támasztott kártérítési igény alól, amely ezen törvények és előírások megsértésével kapcsolatos. 8. Alkalmazandó jog A közöttünk és beszállítóink között fennálló jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó kizárva minden ingóság adásvételére vonatkozó két- vagy többoldalú megállapodást és nyomatékosan kizárva szerződésekkel kapcsolatos ENSZmegállapodás nemzetközi áruvásárlásra vonatkozó én kelt (CISG) részét. 9. Teljesítés helye / bírói illetékesség A szállítás teljesítési helyének a mindenkori rendeltetési hely számít. Minden szerződéses viszonnyal kapcsolatos vitás kérdésben az üzleti székhelyünkhöz (1037 Budapest) kirendelt bíróság illetékes, ha a beszállító bejegyzett céggel rendelkező üzletember, vagy közjoghoz tartozó jogi személy, vagy egy közjogi különvagyon, vagy a beszállító lakhelye, vagy üzleti székhelye nem Németországban van. Azonban jogunk van ahhoz is, hogy beszállító üzleti székhelyén indítsunk keresetet. 10. Szoftver Amennyiben ez külön szerződésben másképp nem szabályozott, a beszállító a szoftverés hardver termékekkel és az ezekhez tartozó dokumentációkkal kapcsolatban legalább nem kizárólagos, nem átruházható, és időben nem korlátozott felhasználói jogokkal ruház fel bennünket. Jogunkban áll adatmentési céllal másolatokat készíteni. Ezen kívül jogosultak vagyunk szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatban a szerző esetleges copyrightmegjegyzésével ellátva vevőinknek átadni a termékeket. A beszállító szavatolja a szoftver és a hozzá tartozó adatstruktúra hibátlanságát, és kijelenti, hogy szabályszerű biztonsági másolattal rendelkezik. 11. Záró rendelkezések Amennyiben ezen feltételek egyes részei érvénytelenné válnának, a többi feltétel és a szerződés egyéb tartalma változatlanul érvényes marad. Amennyiben ezen feltételek, vagy a szerződés valamely határozata kötelező érvényű külföldi jogi követelmények következtében érvényét veszíti, a beszállító kötelezi magát, hogy megállapodik velünk az érintett szerződés-részek követelményivel kapcsolatban, és továbbítja azokat a nyilatkozatokat a harmadik felek, illetve hivatalok felé, amelyek az érintett megállapodások hatályosságát, illetve ha ez nem lehetséges akkor a gazdasági tartalmát a külföldi jogi követelmények teljesítése mellett is biztosítja. Felhívjuk a beszállítók figyelmét arra, hogy velük kapcsolatban személyes jellegű adatokat tárolunk

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

HP végfelhasználói licencszerződés

HP végfelhasználói licencszerződés HP végfelhasználói licencszerződés 1. Hatály. Jelen végfelhasználói licencszerződés (a Szerződés ) a mellékelt szoftver használatát szabályozza, kivéve, ha az az Ön és a Hewlett-Packard vállalat és annak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 Ez a Promethean ActivInspire Professional Edition Szoftver (a Szoftver ) végfelhasználói licencszerződése. KÉRJÜK, VEGYE

Részletesebben