A nyilvános beszéd technikája c. tárgy tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyilvános beszéd technikája c. tárgy tematikája"

Átírás

1 A nyilvános beszéd technikája c. tárgy tematikája A beszéd élettana és a beszédszervek hangadással kapcsolatos funkciói A saját hang kialakítása A magassági és irányváltások Rezonancianövelés Hangelőrehozás A magyar norma szerinti kiejtés A felnőttkor jellegzetes hibái Koncentrációs gyakorlatok A magyar nyelv ritmusának jellemzői A hangsúly és a hanglejtés kapcsolata Az értelmi, az érzelmi és a ritmikai hangsúly A szólam A nyilvános beszélők nehézségei és jellegzetes hibái A beszéd tartalmának megfelelő modulációk A testbeszéd a metakommunikáció A komplex kommunikáció verbalitás, vizualitás, paranyelv Nyilvános beszéd Világosság, tömörség Stílusproblémák Business marketing c. tárgy tematikája A B2B piac és marketing jellegzetességei, a marketingkoncepció alapelemei Kapcsolati és hálózati marketing a B2B-ben Az ipari marketingkutatás sajátosságai, piacorientált műszaki, technológiai elemzés, a Perlitzmodell K+F és a marketing közötti koordináció, termékek piaci bevezetése, Szervezetek beszerzési magatartása A piacszegmentálás sajátosságai Vevőérték meghatározása CRM a Business to business marketingben B2B-márkák, a márkaépítés sajátosságai B2B-marketingkommuikáció Az integrált kommunikáció gyakorlati megjelenése Reklám és PR sajátosságok Értékesítési technikák és gyakorlatának specialitásai.

2 Consumer Behaviour c. tantárgy tematikája (helyettesítő tárgy angolul - Fogyasztói magatartás elemzése) Consumers in the market place: An Introduction to Consumer Behaviour Consumers as individuals: Perception and interpretation Learning and memory Motivation, values and involvement Attitudes; Attitude change and interactive communication The self Consumers as decision makers: Individual decision-making; Shopping, buying, evaluating and disposing; Group influence and opinion leadership A portrait of European consumers: European family structures and household decisionmaking; Income and social class; Age subcultures Culture and European lifestyles: Culture and consumer behaviour; Cultural change processes; Lifestyles and European cultures; New times, new consumers Corporate Finance c. tárgy tematikája (helyettesítő tárgy angol nyelven Vállalati pénzügyek) The students will be qualified to prepare financial, investment and financing decisions by a trading or manufacturing company The students will learn the main methods of investment appraisal in a risk free world, the elements of working capital management, get acquainted with the principles and practice of corporate financing The main financial indicators are also introduced The main financial management principles and methods are demonstrated, thus the students learn the financial conditions of the company operation. e-marketing c. tárgy tematikája Az Internet üzleti célú alkalmazásai. Az e-marketing sajátosságai, a marketing szemlélet változása Az Internet szerepe a marketingkutatásban. Fogyasztói magatartásváltozások az internetes környezetben A termék jellemzői a virtuális térben. Online értékesítési csatorna. Árképzés, dinamikus árazás Online marketingkommunikáció. Az e-marketing szereplői, speciális szerveződések. E-marketing stratégiai és taktikai kérdések E-kereskedelem és sajátosságai az egyes piacokon Emberi erőforrás gazdálkodás c. tárgy tematikája Emberi erőforrás tervezés. A tervezés fázisai. A munkaerő tervezés folyamata. Munkakörelemzés, munkakörtervezés, munkakör specifikáció. Alternatív munkaidő rendszerek. Munkaerő-biztosítás. Toborzás, kiválasztás, leépítés Munkakör értékelés. Az értékelés alapjai és szempontjai. A munkakör értékelés alkalmazása Ösztönzésmenedzsment. Ösztönzés, mint a stratégia eszköze. Teljesítményhez kapcsolódó bérrendszerek.

3 A munkaerő mobilitása. Teljesítményértékelés. Etikett, protokoll c. tárgy tematikája A viselkedéskultúra alapjai A viselkedéskultúra történeti bevezetése A magán és a hivatalos viselkedéskultúra kettéválása Hivatalos programok szervezése és lebonyolítása Vendéglátás protokollja Protokolláris vendéglátás Tárgyalás és üzleti megbeszélés Viselkedéskultúra az üzletkötés területén Közszereplés A viselkedéskultúra sajátosságai külföldön EU intézménytörténet c. tárgy tematikája Az európai integráció fogalmának, eseménytörténetének és intézményrendszerének megismerése. Az integráció folyamatát megalapozó történeti, szellemi, gazdasági áramlatok bemutatása. Az Európai Unió működési és döntési folyamatainak ismertetése, a folyamat szereplőinek és mozgásterüknek bemutatása. Filozófia c. tárgy tematikája Az oktatott tárgy a társadalomtudományos képzés filozófiai megalapozását tekinti feladatának. Történeti és diszciplináris áttekintést ad az európai filozófiáról. A filozófiai gondolkodás lényeges tendenciáinak és problémafelvetéseinek felvázolása a tudás egyetemességének eszméjét erősíti, megalapozza továbbá mind a társadalomtudományos, mind pedig a szűkebb értelemben vett gazdaságelméleti tárgyak oktatását. Történeti szempontból öt nagy témakörrel foglalkozik: a görög filozófia klasszikusai, részletek az újkori filozófiából, a klasszikus német filozófia, a 19. és a 20. század filozófiája. Ontológiai és ismeretelméleti problémák rekonstruálására vállalkozik. Antropológia és társadalom-, és történelemfilozófia kapcsolatát tisztázza a filozófiai klasszikusok segítségével. Foglalkozik nyelvfilozófiával és tudományelméleti kérdésekkel is. Fogyasztói magatartás elemzése c. tárgy tematikája A fogyasztói magatartás és vizsgálatának helye a marketingben. Fogyasztó a piacon. A fogyasztó, mint egyén a pszichológiai tényezők (észlelés, érzékelés, percepció, tanulás, involvment, motiváció, attitűd, önkép, személyiségjegyek) A fogyasztó, mint döntéshozó egyéni és csoportdöntések. Csoport, referenciacsoport, a család szerepe a vásárlási döntésekben. Gazdasági és jövedelmi viszonyok hatása. Generációs döntések Kultúra és értékek szerepe kulturális változások Életstílus és hatása Európai életstílus és kultúra Öko-tudatosság megjelenése a fogyasztói magatartásban. A vásárlás helye és hatásai.

4 A közvetlen kommunikációs szituáció és hatásai. Az elektronikus vásárló. Gazdaságföldrajz c. tárgy tematikája A tárgy célkitűzése a közgazdasági szakismereteket megalapozó és az általános tájékozottságot bővítő földrajzi ismeretek elsajátítása, különösen az alábbi fő kérdések megválaszolására koncentrálva: - földrajzi környezet elemei és azoknak a gazdasági tevékenységgel való kölcsönhatásai - általánosan a gazdaság és egyes ágazatai térbeni megjelenésének törvényszerűségei és jellemzői. Gazdasági informatika c. tárgy tematikája Alapfunkciók és alapfogalmak: Excelben használt fogalmak, Adatbevitel a táblázatba. Táblázatkészítés, Cellaformázási lehetőségek. Sorozatok előállítása. Excel függvények, A függvények csoportosítása. Diagram készítés. Statisztikai feladatok: Gyakorisági tábla létrehozása. Elemzés VLOOKUP (FKERES) függvény. Sokaság egy ismérv szerinti vizsgálata. Idősor modellek trendszámítások, Mozgóátlagolású trendszámítás. Statisztikai elemzőcsomag, Leíró statisztika, Regresszió számítás, Mozgóátlag számítás. Pénzügyi elemzések. Egy PMT (RÉSZLET) függvény használata a pénzügyi csoportból. Célérték keresés. Érzékenységi vizsgálat("what If.." - "Mi lenne, ha..") Egyváltozós adattáblák, Egyváltozós adattábla kiszámításának lépései, Kétváltozós adattáblák. Matematikai alkalmazások. Mátrix műveletek. Lineáris egyenletrendszer. Optimalizálási feladatok. Adatbázisként definiált adattáblák. Adatlisták illetve Excel adatbázis kezelése. Rendezés. Részösszegek képzése. Kimutatás készítése. Adatbázis és listakezelő függvények. Szűrés, Autoszűrő, Szűrés feltétel táblával. Gazdasági jog c. tárgy tematikája Alapvetően a polgári jog joganyagát foglalja össze a tantárgy, emellett általános jogi ismereteket is tartalmaz (a jog kialakulása, fogalma, funkciói, a jogrendszer felépítése, jogalkotás, jogalkalmazás). A polgári jogi ismeretek körében a személyek joga /kiemelten a társasági jog, a tulajdonjog szabályai, valamint a kötelmi jog (szerződési jog)/ általános rendelkezései. Egyes szerződéstípusok, különös tekintettel a gazdasági életben előforduló legfontosabb szerződésekre, mint pl. vállalkozási, szállítási, bizományosi, biztosítási, pénzforgalmi stb. szerződések. A tananyag részét képezi a szellemi alkotások joga és a versenyjog is. Gazdaságmatematika I. c. tárgy tematikája Számsorozatok fogalma és tulajdonságai. Számsorozat határértéke. Műveletek sorozatokkal. Nevezetes sorozatok határértéke. A függvény fogalma. A függvény határértéke és folytonossága.

5 Differenciálható függvény, differenciálhányados, differenciálási szabályok. A differenciálszámítás középértéktételei. Magasabb rendű deriváltak. Taylor polinom. Függvényvizsgálat. L Hospital szabály. Többváltozós függvények. A parciális deriváltak. Kétváltozós függvény szélsőértéke. A Riemann-integrál fogalma. Integrálási módszerek. A határozott integrál alkalmazásai. Kettős integrálok. A valószínűség fogalma. Feltételes valószínűség. Események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Többdimenziós eloszlások. Valószínűségi változók transzformáltjai. Valószínűségi változók numerikus jellemzői.(lokális) Moivre-Laplace tétel. A nagy számok gyenge törvényei. Feltételes eloszlás-és sűrűségfüggvény. Független valószínűségi változók. Valószínűségi változók minimumának és maximumának eloszlása. A nagy számok erős törvényei. Centrális határeloszlás-tételek. Gazdaságmatematika II. Vektorok, mátrixok definíciója. Műveletek vektorokkal, mátrixokkal. Speciális mátrixok. A lineáris függetlenség fogalma. Az inverz és a rang fogalma, meghatározási módszerei. Lineáris vektortér. Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss és Gauss-Jordan módszerrel. Mátrixok felbontása (LU-felbontás, Cholesky-felbontás, QR-felbontás, bázisfaktorizáció). Input-output modellek. Leontief mátrix és Leontief-féle inverz mátrix. A legkisebb négyzetek módszere. Sajátértékek. Determinánsok. Pivotálási technika. A pivotálási technika alkalmazásai. Bevezető lineáris programozási modellek. A lineáris programozás megoldási módszerei (szimplex, duál, criss-cross módszer). Az árnyékár fogalma és meghatározásának módja. A lineáris programozás érzékenységvizsgálata. Optimális termékválaszték modell. Koopmans modell, Diet modell, Portfolio modell. Integer lineáris programozás. Címkézési technika. Maximális folyam-minimális vágás feladatpár. Kőnig feladatok (Házasság feladat). Szállítási feladat és a hozzárendelési feladat megoldása "magyar" módszerrel. Gazdaságpolitika c. tárgy tematikája A gazdaságpolitika elméleti alapjai. A struktúrapolitika. Az agrárgazdaság befolyásolásának sajátos elemei. A külgazdaság-politika. Az infrastruktúra-politika. A műszaki fejlesztési politika. A területi politika. A piac állami befolyásolásának főbb eszközei. A társadalompolitika alapjai. A foglalkoztatáspolitika. A szociális és egészségügyi, valamint lakáspolitika. Oktatási és kulturális politika. A gazdaságpolitikai döntések megalapozása és koordinációja.

6 Gazdaságpszichológia c. tárgy tematikája Bevezetés a pszichológiába A pszichológia alaptudományágai és gyakorlati alkalmazásai A pszichológia nagy irányzatai A pszichológia módszerei Bevezetés a gazdaságpszichológiába Az ember gazdaságpszichológiai természetéről A gazdasági gondolkodás két alapformája: a rövid távú (fogyasztói) és a hosszú távú (befektetői) döntések természete. Döntéselméleti alapfogalmak A játékelmélet alapjai - Két és többszemélyes fogolydilemmák - Kooperáció és versengés A fogolydilemma elkerülésének lehetőségei. A kooperáció és csapdái. Az aktivációs szint és a cselekvés hatékonysága közti összefüggés. Aktivációs szint és személyiségtípusok. Életpálya és hivatás A diszharmonikus személyiség és a beteg ember. Gazdaságszociológia c. tárgy tematikája Szemléletmódok a szociológiában és a gazdaságszociológiában; Az intézmények a társadalomban és a gazdaságban A társadalom gazdasági szférája; A gazdasági viszonyok mint társadalmi viszonyok; A munkamegosztási és a társadalmi viszonyok a gazdasági szervezetben; A gazdasági szervezet társadalmi struktúrája és a gazdálkodás; A gazdasági piac szociológiája A gazdaság makroszociológiai megközelítései; A gazdaság és a társadalmi struktúra A munkamegosztási és a foglalkozási csoportok; A munkaerőpiac és a munkaerő rétegződése; Gazdasági érdekképviseleti intézmények és szervezetek; A gazdaságpolitika társadalmi vonatkozásai Gazdaságtörténet c. tárgy tematikája A gazdaságtörténet kialakulása, iskolák, irányzatok. A középkori Magyarország gazdasága: mezőgazdaság: ipar, kereskedelem és városfejlődés. A jobbágyság kialakulása. A modern világgazdaság kialakulása, az árforradalom és magyarországi hatása. A háromrészre szakadt ország gazdasága. Magyarország a török uralom alól való felszabadulás után. A gazdaság helyzete a Habsburg Monarchiában. A tőkés fejlődés kezdetei a XVIII-XIX. század fordulójától. A tőkés fejlődés feltételei a forradalom után. A kiegyezés hatása a gazdaságra. A modern nemzetgazdaság fejlődési feltételeinek megteremtése. A mezőgazdaság fejlődése a dualizmus idején. Az ipari forradalom.

7 Az I. Világháború hatása Magyarországon. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Az évi forradalmak gazdaságpolitikája. A trianoni békeszerződés gazdasági következményei. Az ellenforradalmi rendszer gazdasági konszolidációja. Az évi gazdasági világválság és magyarországi hatása. A válságból való kilábalás eszközei. A két világháború közötti magyar nemzetgazdaság fejlődése, a gazdaság szerkezetének alakulása. A hadigazdálkodás rendszerének kiépülése, a háború, a megszállások és a háborús pusztítások. Helyreállítás. Gazdasági fejlődés a koalíciós kormányzat idején. A szovjet típusú gazdaságpolitika átvétele, gyakorlata és hatása a magyar gazdaság fejlődésére. Az "új szakasz" politikája, További gazdaságpolitikai módosítások az évi forradalom után és 1968-ban. Industriegütermarketing c. tárgy tematikája (helyettesítő tárgy németül - Business marketing) Aktionsbereich und Begriffbestimmung des Industriegütermarketing, Absatz der IG Bestimmung der KKV-Position, Markforschung in Business-Märkten, Grundlagen des Käuferverhaltens Beschaffungsprozess Kundenwert, Grundlagen des Wettbewerbsverhalten relative Konkurrenzanalyse Strategische Marketingplanung Marktsegmentierung, Timing, Kooperationen, Beziehungsmarketing CRM, Produktpolitik Markenstrategien für IG, Distributionspolitik - Absatzmethoden (KAM, e-märkte) B2B-Kommunikation Kampány és médiatervezés c. tárgy tematikája A médiakutatások folyamata, speciális technikái. A médiatervezés. Az elérés mérőszámai. A közönség összetételének mutatói. Költséghatékonysági mutatók. Kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdálkodása c. tárgy tematikája A tárgy célja hogy a hallgatók elsajátíthassák a kereskedelmi vállalatok működésének, gazdálkodásának specialitásait. A tantárgy keretén belül megismerkedhetnek a kereskedelmi munka fő folyamataival (beszerzés, készletezés, értékesítés), az ügyletek fajtáival, az árképzési és fizetési módokkal, a kereskedelmi megállapodások módozataival, a kereskedelmi vállalkozások létrehozásának és megszüntetésének sajátosságaival, valamint az Európai Unió közös kereskedelempolitikájával. A tárgy a hallgatókat képessé teszi a kereskedelem területén a hatékony munkavégzésre, a kereskedelmi folyamatok elemzésére, tervezésére, az értékesítési csatornában felmerülő feladatok ellátására és menedzselésére, valamint a kereskedelmi teljesítmény azonosítására és elemzésére. Elsajátítsák a kiskereskedelemmel

8 kapcsolatos főbb fogalmakat, kiskereskedelmi típusokat, az alkalmazott marketingeszközöket, valamint a kiskereskedelmi vállalkozások operatív működésével kapcsolatos tevékenységeket. Kommunikáció és prezentáció technika c. tárgy tematikája A nem verbális kommunikáció szerepe, testbeszéd A kommunikáció alapjai, tipológiája A kommunikáció korlátai és leküzdésük Egyéni személyiségjegyek szerepe a kommunikációban, Johari ablak, az észlelés és folyamata, képességek és rátermettség, a tanulás Prezentációs technika alapjai, felkészülés a prezentációra, kezdéstől a befejezésig Prezentációs eszközök: Power Point használata Prezentációs eszközök, PP, flipchart, írásvetítő. Tudományos dolgozat írása, vázlat, címadás, források és hivatkozások A stílus, kommunikáció írásban, önéletrajz, pályázatok írás. Reagálás a kritikára, a hallgatás, rossz hallgatási szokások, aktív meghallgatás Kommunikációs esettanulmányok c. tárgy témái A hallgatók esettanulmányok, szituációs játékok során fejlesztik tovább kommunikációs készségüket, különös tekintettel az üzleti élet során gyakran előforduló esetekre. Sajtótájékoztató. A különböző újságíró személyiség típusok és a velük való kommunikáció. Az interjú: a kérdezés és válaszadás aranyszabályai. Váratlan helyzetek kezelése. Termelővállalati, ügynökségi kommunikációs eszközök alkalmazásának megoldása, prezentálása Értékesítés c. tárgy tematikája Az értékesítési tevékenység értelmezése és tartalma. Az értékesítés és a további marketing-mix elemek kölcsönhatása. Az értékesítési környezetének vizsgálata. Az értékesítési döntések megalapozása. Az értékesítés stratégiai dimenziói. Az értékesítési csatornák szereplőinek rendszerezése. Értékesítés bolti kereskedelemben. Franchise értékesítés. Koncentrált piacok. Közvetett értékesítés logisztikája. Személyes eladás. Telefonos értékesítés. Egyéb direkt értékesítési eszközök és módszerek. A direkt értékesítés logisztikája.

9 Értékesítésösztönzési technikák c. tárgy tematikája Az értékesítésösztönzés fogalma, fajtái, jellemzői, tervezésének folyamata. A fogyasztókat ösztönző módszerek: Ár-jellegű promóciók; Kiegészítő előnyt biztosító promóciók; Nyerésre alapozott promóciók; Hűségakciók; Kereskedelmi módszerek. A kereskedőket ösztönző módszerek: Tájékozódást segítő módszerek; Közvetlen anyagi ösztönzők; Egyéb ösztönző módszerek. Ösztönzés a vásárlás helyén. Értékesítési esettanulmányok c. tárgy témái Értékesítés döntések megalapozása. Disztribúciós csatornák választása. Kategóriamenedzsment, merchandising. Franchise-licence Direktértékesítés a gyakorlatban. A személyes eladás technikája

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Záróvizsga-tételsor

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Záróvizsga-tételsor NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Záróvizsga-tételsor 2014/2015 Tartalomjegyzék FELSŐOKTATÁS SZAKKÉPZÉS (FOKSZ)... 4 Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés... 4 Kereskedelem

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben