KATOLIKUS HÍRMONDÓ Április. Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta Ôt. (ApCsel 2,24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATOLIKUS HÍRMONDÓ. 2010. Április. Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta Ôt. (ApCsel 2,24)"

Átírás

1 KATOLIKUS HÍRMONDÓ Április Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta Ôt. (ApCsel 2,24) Ott maradni a harcban, mikor fárad a kéz, Az az egyetlen tarthat, ami több mint az ész. Csak a szeretet képes, amire semmi más, Hogy elveszhetett az érdek, de élni fog a világ. Az, hogy életét adja ellenségeiért, Vérét omlani hagyja, ilyet ki hallott még? Közeledik az óra, már csak alig elég, Hazarepül a gólya, tudja az idejét. Vár egy terített asztal, körben millió szék, És ott van, akit magasztal a gyôztes emberiség Mindig súgod, hogy küzdjél, Látod, érdemes volt. Többet adott a hûség, mint a pillanatot Tûzben izzani végig, mint a legelején, Csak a szeretet visz, hogy odaérj... Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszûnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyôzte a halált. Et resurrexit tertia die. Pilinszky János #

2 2010 HÚSVÉT - FELTÁMADÁS Ebben az évben is elérkeztünk a kereszténység legnagyobb ünnepéhez, a Húsvéthoz, melyben Jézus Urunk feltámadását és az emberiség megváltását ünnepeljük. Visszatérô evangéliumi szakaszt hallunk a szentmisékben az üres sírról, az asszonyokról, a katonákról, az ellopott holttestrôl, a feltámadás eseményeirôl. A Szentírásban, fôleg az Újszövetségben, központi gondolat a feltámadás, hiszen Jézus Krisztus utal saját és az ember feltámadására, de a tény megjelenik az apostoli levelekben is. Az Ószövetségi zsidóság feltámadásba vetett hitére szép példa a Makkabeusok könyvének részlete. De valójában történt-e feltámadás, hihetünk-e a feltámadásban, hiszen erre alapszik a húsvéti hit és egész keresztény hitünknek ez a központja. Tömören összefoglalva Szent Pál szavai szerint, ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak lennénk, a hitünk nem túl sokat érne, mivel maga Jézus azt állította, hogy feltámad halottaiból a harmadik napon. Ellenben, ha Jézus valóban feltámadt a halottak közül, akkor feltételezhetjük azt is, hogy minden szava igaz és egyúttal biztosak lehetünk abban, hogy van élet a halál után. Jézus többször, elôre megjövendölte saját halálát. Itt most csak egy példát emelnék ki a János evangélium 2, szakaszából: Jézus így felelt nekik:»romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem azt.«ezt mondták rá a zsidók:»negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?«ô azonban testének templomáról beszélt. De akár említhetném a halott Lázár feltámasztásának történetét (Jn 11, 1-44), ami szintén egy elôképe a feltámadásnak. Ekkor Jézus maga mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Az Ószövetségben, azt hiszem, mindenki számára ismerôs Jónás története, melyre a Máté evangélium 12, 40 szakaszában találunk utalást: Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Az eseményrôl számos megbízható történelmi forrásmû hitelesen ad számot, olyan történészek, mint a zsidók történetírója, Josephus Flavius (Kr. u ), Ignatius (Kr. u ) és Tertullianus (Kr. u ) meg voltak gyôzôdve arról, hogy a feltámadás valóban megtörtént. Írásaikban megerôsítik az evangélium íróinak beszámolóit. A feltámadás az egyetlen értelmes magyarázat az üres sírra. A sírt, ahová Jézus testét helyezték, a római katonák gondosan ôrizték és egy súlyos sziklatömbbel zárták le, ezt ismerjük az evangéliumokból. A római ôrség miatt a tanítványoknak, akik mellesleg saját életük miatt rettegtek, lehetetlen lett volna elrabolniuk a testet. Ha Jézus nem halt volna meg, ahogy azt egyesek állítják, hanem csak elgyengült volna, akkor az ôrök és a sziklakô megakadályozták volna menekülésében, vagy abban, hogy tanítványai próbálják megszöktetni. Miután megverték és megkorbácsolták, hat órán keresztül hagyták szenvedni a kereszten, hogy halála felôl megbizonyosodjanak, testét kivégzôi lándzsával átdöfték. Fûszerekkel balzsamozott testét a hagyomány szerint mintegy 45 kilogrammnyi vászonba tekerték. Mindezek után Jézus képtelen lett volna egy kéz tonna súlyú követ emelkedônek felfelé elgurítani és túljárni a római katonák eszén, majd sugárzóan megjelenni tanítványai elôtt. A korabeli zsidó vezetôk Jézus állításait könnyedén megcáfolhatták volna, mindössze a testét kellett volna elôhozniuk, ezt azonban nem tudták megtenni, hiszen a test nem volt ott. A zsidóknál mind a mai napig elterjedt állítás, hogy az apostolok ellopták Jézus testét. Jézus feltámadása után legalább tízszer jelent meg azoknak, akik ismerték és egyszer több, mint ötszáz ember elôtt is megtette ugyanezt. Az Úr bebizonyította, hogy jelenléte nem hallucináció, együtt evett és 2

3 beszélgetett tanítványaival és azok meg is érintették ôt. Jézus megmutatta, hogy minden ember számára lesz feltámadás és szavai érvényesek: Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát és elôjönnek sírjukból. Akik jót tettek, feltámadnak az életre, akik pedig roszszat, feltámadnak és elkárhoznak (Jn 5, 28-29) Pünkösddel egy új szakasz kezdôdik el, ami ma is tart: az Egyház. Talán a feltámadás leghitelesebb bizonyítéka a hit, a keresztény ember hite. A történelem során sokan kiálltak a hitért, az Egyházért, amit csak egy dologgal magyarázhatunk: meg voltak gyôzôdve arról, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból és ezért érdemes vállalni még a szenvedést, a halált is! A feltámadás hitében kívánunk minden kedves Olvasónak áldott Húsvéti ünnepet! (KP) Üdvösségünk eszközei: a szentségek A házasság (II. rész) A házassági szövetséget egy férfi és egy nô köti, akik meg vannak keresztelve és szabadok a házasságkötésre, és szabadon nyilvánítják ki beleegyezésüket. A szabad állapot azt jelenti: nem állnak kényszer alatt; nem akadályozza ôket sem a természettörvény, sem egyházi törvény. Az esketô pap vagy diakónus az Egyház nevében veszi ki a beleegyezést a jegyesektôl és adja az Egyház áldását. Az Egyház hivatalos szolgájának jelenléte és a tanúk azt teszik láthatóvá, hogy a házasság az egyházi élet része. Ezért rendes körülmények között az Egyház egyházi formát követel híveitôl a házasságkötéshez. E rendelkezésnek több indoka van: a szentségi házasság liturgikus cselekmény, illô tehát, hogy az Egyház nyilvános liturgiájának keretében történjen; a házasságkötés egyházi életállapotba vezet be, jogokat és kötelességeket teremt az Egyházban a házastársak között és a gyermekek felé; mivel a házasság az Egyházban életállapot, a házasság megkötése felôl bizonyossággal kell rendelkezni (ezért kötelezô a tanúk jelenléte); a beleegyezés nyilvános jellege védi az egyszer kimondott igen -t és segíti hûséges megtartását. Hogy a házastársak beleegyezése szabad és felelôs cselekedet legyen, és hogy a házasságkötésnek legyenek erôs és tartós emberi, illetve keresztény alapjai, rendkívül fontos a fölkészülés a házasságra. A szülôk és családok példája és nevelése a legjobb elôkészítés. A lelkipásztorok és a keresztény közösség, mint Isten családja a házasság és a család emberi (keresztény) értékeinek továbbadásában pótolhatatlan szerepet játszik, annál is inkább, mert korunkban számos fiatal megéli a családok szétesését, melyek e feladatuknak már nem tudnak megfelelni. A fiatalokat alkalmas módon és idejekorán, elsôsorban éppen a családon belül, föl kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megélésérôl, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelô életkorban és erényes jegyesség után köthessenek házasságot. A beleegyezést, mely által a házastársak ajándékozzák és elfogadják egymást, maga Isten pecsételi meg. E szövetségbôl Isten rendelésébôl szilárd intézmény keletkezik a társadalom színe elôtt is. A házastársak közötti szövetség beépül az Isten és az emberek közötti szövetségbe: Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az isteni szeretetbe. A latin szertartásban két katolikus fél házasságkötése többnyire szentmisében történik, hiszen minden szentség kapcsolatban áll Krisztus húsvéti misztériumával. Az Eucharisztiában emlékezünk az új Szövetségre, melyben Krisztus örökre egyesült az Egyházzal, szeretett jegyesével, melyért odaadta magát. Ezért jó, ha a jegyesek a kölcsönös odaadásra kimondott igenjüket azzal pecsételik meg, hogy egye- 3

4 sülnek Krisztus Egyháza iránti odaadásával, ami az eucharisztikus áldozatban jelenik meg, és magukhoz veszik az Eucharisztiát, hogy a Krisztus ugyanazon testével és ugyanazon vérével való egyesülés által Krisztusban egy testet alkossanak. A házasságkötésre azonban szentmisén kívül is sor kerülhet: ilyenkor a pap vagy a kapuban, vagy az oltárnál fogadja a párt, köszönti ôket és a megjelenteket. Ezután igeliturgia, ennek keretében homília következik, melynek elôírt témái: a házasság szentségi kegyelme, a hitvesi szeretet méltósága, a házastársak kötelességei. A házassági ígéretek vétele (szabadon esküszik, örökké, gyermekáldásra nyitottan, azokat katolikusnak nevelve) után a házassági beleegyezés (consensus) megadása akként történik, hogy stólával egybekötött kézzel a házasulók az akaratról nyilatkoznak, majd kimondják: Isten szent színe elôtt feleségül veszlek/megyek hozzád. A pap kimondja az érvényességet és megáldja a kötést, a jelenlévôket pedig tanúul hívja. Ezt követi a házastársi eskü, a gyûrûk megáldása és átadása, majd az egyetemes könyörgések, nászáldás, a Miatyánk elimádkozása, végül a záró áldás és elbocsátás. (PA) Egyházközségünk archívumából Fogadj örökbe egy papot! (IV. rész) A papság éve jegyében XVI. Benedek pápa meghirdette a Fogadj örökbe egy papot! kezdeményezést, bátorítva ezáltal a híveket, hogy imáikkal és erôfeszítéseikkel kérjék Krisztust, hogy adjon erôt és kitartást papjainak küldetésük teljesítésében. A hivatásuk történetét a hívekkel megosztók sorát 2009-ben Harbula István atya zárta. Azt, hogy miért lesz valakibôl pap (hogy belôle miért lett pap), nem tudta megmagyarázni, de véleménye szerint nem is lehet. Ez egy olyan misztérium, amit nem lehet megérteni. Pappá válásának kacskaringós útja tele volt elágazásokkal és kételyekkel. Sokáig nem tudta, miért éppen ô, de a következô Bibliai résszel magyarázta : Isten azokat választja, akik az emberek szemében gyarlók! Gyermekkorában, a családjában ô volt a fekete bárány. Két jó tanuló testvére mellett ô általában bukásra állt és a magaviselete is rossz volt. Mindenki azt gondolta, hogy élete végéig a falujukban marad és ha megerôlteti magát, talán kitanul egy szakmát, amivel boldogulni fog. István továbbtanult. Asztalosnak, mint Szent József. Dolgozott is kb. egy évig, de nem érezte magáénak ezt a munkát. Már itt megmutatkozott Isten kifürkészhetetlen útja. Próbálgatta a képességeit. Szabad akarata volt, de valahogy Isten úgy befolyásolta az életét, hogy teljesen mást tett (mint amit reméltek tôle), és végül rájött, hogy így a legjobb. Tanult cukrásznak és majdnem óvodapedagógus lett. Sokat gondolkozott azon is, hogy pap legyen, érezte a hívást, de nem akart elszakadni a falujától. S lám az isteni gondviselés: ahogy elfogadta ezt az életet (jelentkezett Nagyváradra a premontreiekhez szerzetesnek), egy évre rá Rómába küldték. Nem hitte, hogy meg tud felelni az elvárásoknak és fél év alatt meg fog tanulni olaszul; ráadásul, amikor szembesült a ténnyel, hogy igazából csak 1 hónapja van elsajátítani az olasz nyelvet, teljesen kizártnak tartotta, hogy fél évig bírja idegenben. 1 hónapig, heti hat napon át, reggeltôlestig tanult. Egy hét után már kezdte érteni, mit beszélnek körülötte. Isten kegyelmébôl megtapasztalta, hogy az is sikerülhet, ami teljesen lehetetlennek látszott. Így egy hónap múlva, elkezdhetett a másik 2 pap társával együtt elmerülni a filozófia tudományában. (Az élete gyökeresen megváltozott: aki régen rossz tanuló volt, nem szeretett kimozdulni, nem tudott nyelveken; most Rómában olaszul filozófiát tanult.) A szülôfalujában alig hittek a róla szóló híreknek. Volt szerencséje II. János Pál pápának ministrálni egy karácsonyi misén és XVI. Benedeknek is. Négy Rómában töltött év után gyönyörû emlékekkel tért haza. Tanulmányainak befejezése elôtt lejárt az egyszerû fogadalma és választania kellett, hogy marad szerzetes vagy világi pályára lép (két kispap társa közül az egyik már Rómában világi életet választott magának; a másik társa pedig, egyszerû fogadalma lejártával váltott.) Ô viszont maradt, egyházmegyésként. Az isteni gondviselés újra megmutatkozott: mikor szerzetesnek jelentkezett, nem hittek benne, ô lógott ki legjobban a sorból és a végén a háromból ô 4

5 tartott ki egyedül. Jelentkezett hát Kalocsára; az érsek atya felvette és Róma helyett Szegedre küldte, hogy fejezze be megkezdett tanulmányait. A jól berögzült módon itt is kishitûen állt hozzá, zúgolódott: nem szerette Szegedet, vissza akart menni Rómába. Ám kis idô múlva mégis a szívébe lopta magát a Napfény városa. A teológia befejezése után, alig tudott elszakadni, pedig el kellett. A pappá szentelése után kérdéses volt, hogy hova fog kerülni. Seffer Attilától tudta meg, hogy együtt szolgálhatnak majd Kiskunfélegyházán és ettôl a hírtôl újra kétségek támadtak benne. Félt attól, hogy mi vár rá, de nagy volt a bizalma Istenben. Isten ismeri gyengeségeinket és mindig megpróbál bennünket. S valahol tudja azt, hogy mit bírunk még el, mekkora a tûrôképességünk és azt feszegeti. Volt még egy hete a szentelésig és ezt pihenésre és elmélkedésre használta Rómában. A szentelés hatalmas élmény volt számára. Pár napot tölthetett még a családjával, felkereste a régi osztálytársait és a régi osztályfônökét, aki alig hitte el, hogy a rosszcsont gyerkôcbôl tanult pap lett. Majd Félegyházára jött és papságát egy majd 3 órás szentgyónással kezdte. Azóta áll helyt itt közöttünk. Kezdetben megviselte a sok tennivaló, amivel a papi szolgálat jár, de az idô múlásával (és persze Isten kegyelmébôl) egyre többet bír és a jó úton kitartóan halad, amiben Loyolai Szent Ignáctól vett jelmondata is mindig megerôsíti: Mindent Isten nagyobb dicsôségére!. (KG) Ifjúsági keresztút A nagyböjti idô évrôl-évre új lehetôségeket nyújt számunka. Felhasználhatjuk ezt az idôszakot arra, hogy bûnbánatot tartsunk és beleéljük magunkat a mi Urunk szenvedéseibe. Ennek jeleként (minden) nagyböjtben, hetente többször keresztutat tartottunk templomunkban. A március 12-i, pénteki keresztutat a Fény Gyermekei Ifjúsági Közösség vezette. Nagy-nagy lelkesedéssel készültünk, Krisztus Urunk utolsó útjának végigjárására. Mindnyájan, a magunknak választott állomáshoz írtuk meg az elmélkedésünket, imánkat és azt olvastuk fel. Mindenki meghatódottan, mély csendben követte az Urat, s talán megéreztünk valamit, az Ô végtelen szeretetébôl. (SB) A Megváltó szavai a keresztfán Koncert az Apostoli Palotában a pápa névnapja alkalmából március 19-én, pénteken délután 6 órakor XVI. Benedek pápa tiszteletére hangversenyt adtak az Apostoli Palota Kelemen termében. A Henschel vonósnégyes és Susanne Kelling mezzoszoprán adták elô a Szentatyának Joseph Haydn mûvének új változatát, amelyet a madridi Királyi Palota kápolnájának tiszteletbeli orgonistája, José Peris Lacasa dolgozott át. Krisztus imája tanítja Benedek pápa csúcspontját a kereszten éri el. Amikor látszólag kétségbeesetten kiált Istenhez elhagyatottságában, valójában annak a fohászát fejezi ki, aki ellenségeitôl körbevéve, csak Istenhez fordulhat. Minden emberi lehetôségen túl megtapasztalja az Atya kegyelmét és üdvözítô mûvét. A pápa hangsúlyozza, hogy nincs ellentmondás a panaszkiáltás: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? és a gyermeki bizalommal teli szavak között: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.. A reménnyel teli könyörgés a nagyböjti idôszak vezérfonala. Megtapasztaljuk, hogy Isten az egyetlen menedékünk. Egy nagy veszéllyel szemben még nagyobb reményre van szükségünk és ez csak annak a reménye, aki számíthat Istenre. A keresz- 5

6 ten megnyilvánul Krisztus sajátságos királysága, de a Kálvária dombon is két egymással ellentétes magatartás szembesül. A két lator megvetôen nyilatkozik Krisztusról, majd az egyik váratlanul csatlakozik hozzá. Jézusnak azért van hatalma a megbocsátásra, mert ô maga is szenvedett a bûn következményeitôl és azokat felégette szeretete lángjával. A megbocsátás a keresztbôl fakad: ingyenes szeretetével átalakítja a világot. Jézus nyitott szíve a kereszten az a kapu, amelyen át a világba lép a megbocsátás kegyelme. Csak ez a kegyelem alakíthatja át a világot és építheti a békét mondja a pápa. (Forrás: radiovaticana.org) Engedjétek hozzám a gyermekeket! Kedves Gyerekek! Elérkezett a várva várt idô, ránk köszöntött a Húsvét, a 40 napos böjt után, a gyôzelem ünnepe. Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Életét adta értünk, hogy megszabadítson minket a bûneinktôl. Feltámadása után meglátogatta az apostolokat és megígérte nekik, hogy elküldi a Szentlelket. FEJTSD MEG A TITKOSÍRÁST, HOGY MEGTUDD, MIT MONDOTT JÉZUST A TANÍTVÁNYOKNAK, AMIKOR FELTÁMADÁSA UTÁN MEGLÁTOGATTA ÔKET! Húsvéti Hitvallás Gyerekeknek Isten az én Teremtôm, mindent Ôtôle kapok, ôriz engem szüntelen, pedig én bûnös vagyok. Jézus az én Megváltóm, eltörli minden vétkem, Reá bízom magamat, Ônéki adom szívem. Szentlélek, ó, segíts meg! Adj hitet, hogy élhessek szent és tiszta életet, mennyországba mehessek. 6

7 Egyháztörténeti utazások Az Ókeresztény Egyház nagy alakjai A múlt az emberiség számára egy folytonos kapaszkodó, amelyhez bármikor visszatérhetünk, hogy erôt merítsünk és megújuljunk belôle. Az egyház is hasonlóan viszonyul az elmúlt két ezer év történetéhez, abból építkezik, gyarapodik. Egy ilyen nagy múltú és népes csoport, mint a kereszténység megszámlálhatatlan szenttel, boldoggal, vértanúval, mártírral, egyházatyával és teológussal rendelkezik. Egy átlagos hívô ember sokszor csak azokat a közismert személyeket és hagiográfiájukat ismeri, akik valamilyen okból elôtérbe kerültek helyi, egyházmegyei vagy szentszéki szinten. Mennyire ismerjük például Irenaeus, Tertullianus vagy Cyprianus életútját és mûködését, és végül is mivel járultak hozzá az egyház belsô vitáinak feloldásához? Szent Irenaeus (görögül Eirénaios = a béke embere) 140 körül született Szmirnában (Kis-Ázsia). Azt pontosan nem tudható, mikor és hogyan lett pap, de az tény, hogy 177-ben Rómában járt egy küldetés során, majd legközelebb már Lugdunumban (a mai Lyon) találjuk, mint püspök. A gall egyház egyébként nem apostoli eredetû és nem is Rómától, hanem a kis-ázsiai görögöktôl vette át a kereszténységet. Irenaeus, a II. század legnagyobb teológusaként, görög hagyományokra építve alkotta meg elsôként a keresztény hit egységes rendszerét, ezért sokan a keresztény dogmatika atyának tartják. Határozottságát mi sem fejezi ki jobban, mint az ún. húsvéti vitában tett tanúbizonysága. A kis-ázsiai egyházak ugyanis nizán hó 14-én, míg a nyugati egyházak az azt követô elsô vasárnap ünnepelték a húsvétot. A vitában I. Viktor pápa ( ) a nyugati egyház álláspontját tette magáévá és az engedetlen keleti egyházakkal megszakította kapcsolatait. Az elmérgesedô helyzetben Irenaeus kiállt a keleti egyházak védelmében és a pápához írott levelében bebizonyította, hogy az újítok e hagyomány tekintetében a nyugati egyházak voltak. I. Viktor végül is engedett és az egység helyreállt. Irenaeus teológiájának alapja az volt, hogy az emberi ismeret véges és minden amit tudni kell, az apostolok már összefoglaltak. Elismerte a római egyház vezetô szerepét, az apostolok utódainak a püspököket tekintette. A krisztusi megváltásban a régi, Isten által akart rend helyreállítását látta, és az egyházban pedig ennek eszközét. Tanításában megmutatkozott a kiliazmus (ez az eszkatologikus eretnekség Krisztus ezeréves uralmáról, amelyet még a világ vége elôtt megvalósít a földön azokkal, akiket már föltámasztott az örök életre), melyet az egyház elvetett. Püspöki tevékenysége és halálának idôpontja ismeretlen, az általa írt mûvekbôl csak kettô maradt fenn az Elenchos ( a hamisan úgy nevezett ismeret (gnózis) cáfolata ) és az Epideixis (az apostoli hit összefoglalása). Quintus Septimus Florens Tertullianus 160 körül egy római pogány katonatiszt fiaként született Karthágóban (mai Tunézia). A jó képességû fiatal Rómában tanult jogot, majd visszatérve szülôvárosába 207-ben belépett a monoteista egyházba. Szent Ágoston koráig az egyház egyik legtehetségesebb és legolvasottabb írója volt. Írásaiban, amelybôl 31 maradt ránk, a hit és a mindennapi élet számos témájával foglalkozott. Eretneksége ellenére sok keresztény nemzedék tanítómesterévé vált. Legkomolyabb mûve a De anima, amelyben a keresztény pszichológia alapjait rakta le. Ô alkotta meg a teológia latin szaknyelvét is. Tôle származnak például a következô kifejezések: persona, traditio, satisfactio, sacramentum, successio. Felfogásában eretnek tanokat is vallott, mint a kiliazmus és a tradicianizmus (ti., hogy a szülôk a lelket átszármaztatják gyermekeiknek is), de vallotta az eredendô bûnt, a keresztséget és a bûnbánat szentségét. Legjelentôsebb mûvei: a pogányok ellen írt Ad nationes, Apologeticum és az Ad Scapulam, a zsidók elleni Adversus Judaeos. Állást foglalt az eretnekek ellen is: De baptismo, Adversus Hermogenem, Adversus Valentinianos, Adversus Marcionem stb., de vitázott kora keresztény íróival is: De spectaculis, De monogamia, Ad uxorem, De idolatria. Thascius Caecilius Cyprianus 205 körül született szintén Karthágóban. 249-ben megválasztották a város püspökének, azonban a következô évben kitörô újabb keresztényüldözés miatt hamarosan el kellett menekülnie. Visszatérésekor a hitehagyókat és a megvesztegetôket (libellatici = akik pénzért az áldozati listákra vetették magukat, ezáltal elkerülték a kínzásokat) kiközösítette és püspöktársaival határozatot fogadtatott el ellenük a 251-ben megrendezett zsinaton. Cornelius pápával való megegyezése végül is békét hozott a különbözô csoportok között. A hamarosan bekövetkezô újabb üldöztetés elôl már nem sikerült elmenekülnie szeptember 14-én fejezték le a vértanú püspököt. Cyprianus teológiája, amely a lelkipásztori és püspöki mûködéssel foglalkozott, az egyik legirányadóbb volt Szent Ágoston koráig. E három egyházatya, akik az ókeresztény egyház alapjainak letételében vettek részt, példamutató életükkel tettek tanúbizonyságot hitük erejérôl, az anyaszentegyház iránti lojalitásukról és az Isten iránti önzetlen szeretetükrôl, felajánlásukról. Ahogy Cyprianus fogalmaz a De lapsis (Az elbukottakról) c. mûvében: Ipse ad aram hostia, victima ipse venisti; immolasti illic salutem tuam, spem tuam, fidem tuam funestis illic ignibus concremasti, vagyis Az oltárhoz áldozatként, áldozati állatként magad jöttél, feláldoztad ott üdvösségedet, ama vészhozó tûzben elégetted ott reményedet és hitedet.. (KA) Fohász az Isteni Irgalmasságért Istenünk, kinek irgalma végtelen és jósága kimeríthetetlen, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a Te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt irgalmas mindörökkön-örökké. Ámen. 7

8 KATOLIKUS HÍRMONDÓ A KISKUNFÉLEGYHÁZI SARLÓS BOLDOGASSZONY EGYHÁZKÖZSÉG HAVILAPJA Kiadja: Római Katolikus Plébánia I. Kiskunfélegyháza, Béke tér 1., Felelôs kiadó: Talapka István c. apát, plébános Fôszerkesztô: Dr. Hevér Tibor A szerkeszt ôség tagjai: Barna-Pap Rozália, Hevér Nóra, Keresztesi Gréta, Papp Alexandra, Sárkány Bence, Tarjányi Attila E havi számunk további munkatársa: Kelemen András, Könyves Péter Nyomda: Pressman Nyomdaipari Bt. (Dabas) 29/ , 30/ Liturgikus naptár ÁPRILIS Dátum Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe Evangélium 1. Cs Nagycsütörtök Jn 13, P Nagypéntek Jn 18,1-19,42 3. Szo Nagyszombat 4. V Húsvétvasárnap. Krisztus feltámadása Jn 20,1-9 (esti misében: Lk 24,13-35) 5. H Húsvéthétfô Mt 28, K Kedd Húsvét nyolcadában Jn 20, Sze Szerda Húsvét nyolcadában Lk 24, Cs Csütörtök Húsvét nyolcadában Lk 24, P Péntek Húsvét nyolcadában Jn 21, Szo Szombat Húsvét nyolcadában Mk 16, V Húsvét 2. vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság Vasárnapja Jn 20, H köznap Jn 3, K köznap Szent I. Márton pápa és vértanú Jn 3,7b Sze köznap Jn 3, Cs köznap Jn 3, P köznap Soubirous Szent Mária Bernadett szûz Jn 6, Szo köznap Jn 6, V Húsvét 3. vasárnapja Jn 21, H köznap [XVI. Benedek pápa megválasztásának (2005) évfordulója] Jn 6, K köznap Jn 6, Sze köznap Szent Anzelm püspök és egyháztanító Jn 6, Cs köznap Jn 6, P Szent Adalbert püspök és vértanú Jn 6, Szo köznap Szent György vértanú Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú Jn 6, V Húsvét 4. vasárnapja Jn 10, H köznap Jn 10, K köznap Jn 10, Sze köznap 29. Cs Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú Sienai Szent Katalin szûz és egyháztanító, Európa társvédôszentje Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap Jn 12,44-50 Mt 11,25-30 # 30. P köznap Szent V. Piusz pápa Jn 14,7-14

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ)

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) KATOLIKUS HÍRMONDÓ 2009. Július Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) Az, hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást éljük meg, nagy mértékben függ attól,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL!

73. szám, 2015. április. A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! 73. szám, 2015. április A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja JÉZUS ÉL! KÖNYÖRÜLET ÉS SZOLIDARITÁS A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben