Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám"

Átírás

1 A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont kommunikátor előadás 2 30 kollokvium 3 1. A tantárgy célkitűzései: Általános: a társadalmi kommunikáció különböző formáihoz nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket. A nyelvi és nem nyelvi közlésmód kommunikáció-szituációhoz igazodó eszközeinek és formáinak a kifejező, meggyőző, informatív és adekvát alkalmazása; a kommunikatív hatásra való törekvés elérése. Speciális: az intézményi típusú kommunikációs megnyilvánulásokra való felkészítés; verbális formáinak az általános és a speciális szituációkban történő komplex alkalmazása; standard eljárásainak a nyelvi begyakorlása. A nyelvi viselkedés elvárt, sikeres és hatékony formáinak a szituációhoz és a kommunikációs célokhoz alkalmazkodó elsajátítása. A verbális közlésformák műfajai-típusai, stílusa és nonverbális eszközrendszerének célszerű felhasználása a társadalmi gyakorlat" közegében. Az önfejlesztő tréningformák megismerése, - és önálló alkalmazására történő felkészítés formának az elsajátítása. 2. A tantárgy tematikája (30 óra) 1. A nyilvános és közérdekű kommunikáció. Alapelvek 2. A sikeres kommunikáció feltételei 3. Kommunikációs szituációk, beszédhelyzetek 4. Közvetlen, élőszóbeli (totális) kommunikáció 4.1. Beszélgetés (párbeszéd), társalgás, dialógus 4.2. Kerekasztal-beszélgetés, csoportos beszélgetés 4.3. Előadás, szónoklat 4.4. A kommunikáció kevert formái Közvetlen-közvetett kommunikáció Közvetlen-áttételes kommunikáció Áttételes kommunikáció 5. Közéleti beszéd 5.1. A kommunikatív személyiség 5.2. A beszéd tárgya 5.3. A téma és a tartalom 5.4. Tartalom-nyelvi forma-cél 5.5. A beszédpartner 5.6. A közlésmód-szituáció 5.7. A műfaj 5.8. Körülmények 6. A felkészülés 6.1. Nyelvi, retorikai, beszédtechnikai önművelés 6.2. Lélektani, pedagógiai, didaktikai ismeretek 6.3. Magatartáskultúra, viselkedés 6.4. Információgyűjtés 6.5. Munkavázlat 1

2 6.6. Anyaggyűjtés 6.7. Elrendezés 6.8. Szerkezet 6.9. Beszédműfajok (felszólalás, korreferátum, kiselőadás, előadás, értekezés, beszámoló, jelentés, alkalmi beszédek, szertartási beszédek, politikai beszédek, kereskedelmiüzleti tárgyalás, vita, ülés, tömegtájékoztatás) kidolgozása, 7. A kommunikáció eszköztára 7.1. Megjelenés 7.2. Mozgás 7.3. A hallgatás képessége 7.4. A meggyőzés-hatás egyéb elemei 3. A tematikához kapcsolódó gyakorlatok (30 óra) 1. A verbális kommunikáció technikai alapjai 2. Kifejezési képzés-önképzés-előadástechnika 3. A tárgyalás és üzletkötés kommunikációs technikái; a vezetés és a szervezeti szabályozás kommunikációs dinamikája 4. Vélemény, magyarázat, érvelés, rábeszélés; a disputa 5. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatmegszakítás 6. A nyelvi etikett 7. A szövegalkotás és szövegértés nehézségei 8. Stílusgyakorlatok 9. Közlések és helyzetek 10. Szerepcseretípusok és dialógusfajták 11. A hatásos megnyilatkozás alapjai és eszközei; az előadásmód 12. A szavak nélküli kommunikáció 13. A kommunikációt segítő tárgyi eszközök (telefon, telefax, másológép, írógép, számítógép stb.) 4. Követelmények 1. Tartalmi követelmények Az elméleti és a gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történő elsajátítása A szóbeli vizsgát (kollokvium) megelőző gyakorlati feladatokat tartalmazó kreatív teszt sikeres megírása Az önálló tanulás (önképzés) eredményeinek bemutatása A tantárgy anyagához kapcsolódó szakterminológia ismerete 2. Az értékelés formái Kommunikációs feladatok megoldásának értékelése (órákon) A teszt eredménye A szakterminológia használatának minősége (órákon+kollokviumon) Az elméleti tudás minősítése (kollokviumon) 5. Irodalom Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai II. Szenimpex K Dale Carnegie: Sikerkalauz 3. Gladiátor Bp A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei Hernádi Sándor: Mondd mondatban! Kifejezési önképző. Tömörebben, színesebben, hatásosabban! Gondolat K Fercsik Erzsébet-Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona K Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula K. 2

3 A kommunikáció elmélete Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m előadás 2 30 kollokvium 3 kommunikátor 1. A tantárgy célkitűzése Az igényes közéleti és hivatalos szóbeli és írásbeli megnyilatkozás kommunikációelméleti megalapozása. A közlésmód megfelelő megválasztásával a társadalmi kommunikáció különböző színterein történő sikeres, érdekérvényesítő és kooperatív kommunikációs attitűdök szerepe. A közéleti-hivatali viselkedés kommunikációs paradigmái. Az önprezentáció és a társadalmi-hivatali elvárásnormák kommunikációs formái és értékei, a szakmai-menedzseri-üzleti érdekeknek megfelelő adekvát kommunikáció realizációinak elméleti keretei. 2. A tantárgy témakörei és tagolása 1. A kommunikáció értelmezése 1.1. A kommunikáció fogalma és szükségessége 1.2. Kommunikáció és információ 1.3. A kommunikáció általános elméleti modellje 1.4. A kommunikáció szintjei 1.5. Kommunikációs kultúra 2. Az emberi kommunikáció tényezői 2.1. A társadalmi kommunikáció rendszere 2.2. A kommunikáció célja, iránya, módja, szereplői 2.3. A közvetlen emberi kommunikáció A kommunikációs dinamika alapelvei Verbális és nem verbális csatornák Metakommunikáció Személyek a metakommunikációban Technikai kommunikáció A vezetés és a szervezeti szabályozás kommunikációs dinamikája Hivatásos kommunikátor fejlesztése 2.4. Tömegkommunikáció. Politikai kommunikáció 3. Az üzleti kommunikáció 3.1. Fogalma, céljai, kapcsolatrendszere 3.2. Információs rendszere 3.3. A szervezeti egységek szintjei a kommunikációban 3.4. Üzleti-kapcsolati tranzakciók szintjei a kommunikációban 3.5. Vezetői kommunikáció 3.6. Az intézményi kommunikáció szabályai 3. Követelmények 1. Az egyes témakörök zárása: információs teszt az elméleti kérdések megértéséről 3

4 (l. A kommunikáció értelmezése; 2. Az emberí kommunikáció tényezői; 3. Az üzleti kommunikáció) 2. A megbeszélt szakirodalom feldolgozása (a feldolgozott anyag a kollokviumi témakörök része) 3. A tantárgy fogalmi-nyelvi termínológiájának az elsajátítása (megadott szótár alapján) 4. A kollokvium anyagának elméleti ismerete és gyakorlati vonatkozásai 4. Szakirodalom Kötelezö irodalom jegyzet: Pálínkás Jenő: Üzleti kommunikáció. Gábor Dénes Főiskola, Bp Felsőoktatási Tankönyv o. olvasmány: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályrendszerei. Animula Kiadó, Bp ; Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/2; Janus Pannonius Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete. 2. kötet Ajánlott irodalom Bakacsi Gyula (1999.): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi K. Bp. Caarnegic, D. (1999.): Sikerkalauz 3. A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Gladiátor. Bp. Cohen, H. (1995.): Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár K. Bp. Dinnyés János-Szecsödi Ildikó (1992.): Üzleti kommunikáció. Emberi Erőforrások Fejlesztési Alapítvány, Gödöllő Langer Katalin-dr. Raátz Judit (1999.): Üzleti kommuníkáció. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. Neményiné Gyimesi Ilona (1999.): Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Közgazdasági és Jogi K. Bp. Pease, Allan (1988.): Testbeszéd. Park K. Bp. Szabó Katalin (1997.): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K. Bp. Wacha Imre (1987.): Közéleti beszédünk. Kossuth K. Bp. Wacha Imre (1994.): A korszerű retorika alapjai I-II. Szenimpex. Bp. 4

5 Írásbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m kommunikátor szeminárium, előadás 2 30 kollokvium 3 1. Cél, feladat Az írásbeli (közvetett) kommunikáció tradicionális és modern formáinak ismerete és alkalmazása nélkülözhetetlen az információcserében; a közéleti, a hivatalos és a gazdasági életben. A hatékony kommunikáció az írásbeli közléstípusok előállításának és továbbításának a módjától is függ. Ezek gyors, biztonságos, helyes, adekvát és etikus alkalmazásának az elsajátítása és alkalmazása a cél. 2. Tematika 2.1. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? (felkészültség, tudás) A kommunikátor stílusa A szókincs (szokatlan szavak, idegen szavak, stílushibák) Stílusfejlesztés Nyelv és stílus az írott szövegben Szerkesztés (vázlat, kidolgozás) Koherencia (logikai, grammatikai, szemantikai) Formai követelmények 2.2. Közéleti és hivatalos írásművek (az írás tárgya és műfaja) Hivatalos és üzleti levél Értesítés, meghívó Kifogásolás Igazolás Meghatalmazás Bejelentés Panasz Jegyzőkönyv Hand out Jelentés, tájékoztató Életrajz, önéletrajz Jellemzés Szerződés Pályázat Kérvény 2.3. Kommunikációs technológiák és eszközök (az íráskommunikáció csatornái) Kommunikátumok Technológiák (mechanikus, elektromos, elektronikus) Tárgyi eszközök (telefon, fax, Internet, , Word Wide Web, elektronikus sajtó) 5

6 2.4. A közlés nyelvi helyessége (adekvát közlés) Kiejtés Szóhasználat Igék Igenevek Mondat Névelő Névutó Kötőszó Szószaporítás Kétértelműség 3. Követelmények 3.1. A kommunikáció közvetett formáihoz kapcsolódó fogalmi terminológia ismerete 3.2. A kijelölt írásbeli műfajok kidolgozása (szakmai önéletrajz, kérvény, jegyzőkönyv, hivatalos levél, meghívó, tájékoztató) 3.3. A zárthelyi dolgozat sikeres megírása 1. Kötelező és ajánlott irodalom: Dr. Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI oktatóközpont. G. D. Főiskola, Bp o. Bokor József-Szabó Tibor: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Booklands K o. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K o. H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarovox K Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai II. SZEMIMPEX K A 21. század kommunikációja. Szerk.: Nyíri Kristóf. MTA Filozófiai Kutatóintézete

7 Stilisztika és sajtónyelv Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m szeminárium 2 30 gyakorlati 3 kommunikátor jegy 1. A tantárgy célkitűzése A nyelvi megnyilatkozás stilisztikai és retorikai megalapozásával az igényes, hatékony, adekvát és szakszerű kommunikáció elérése. A nyelvi viselkedés tényezőinek tudatosítása (kompetenciafejlesztés) és alkalmazásának társadalmi (performanciaértékű) hasznosítása. A média nyelvhasználata, a médiaüzenetek retorikai jellemzői, a hírérték információtelítettsége és műfaji meghatározottsága. 2. A tantárgy témakörei és tagolása 1. Stilisztika és stílus értelmezése stílust meghatározó tényezők nyelv és stílus entrópia és redundancia stíluselemzés 2. A stílusvizsgálat módszerei és modelljei szövegközpontúság funkcionalitás strukturalitás információérték hermeneutikai szemlélet statisztikai szemlélet 3. A stílusok osztályozása funkcionális szociológiai affektív szemantikai 4. A stílusfestés jelensége archaizmusok neologizmusok idegen szavak retorikai alakzatok szemantikai alakzatok 5. A médianyelv jelenségei a sajtónyelv (nyomtatott és elektronikus) a televíziós nyelv sajátosságai (hangos és képi stílus) a nem verbális médiastílus 6. A médiaműfajok nyelvi vonatkozásai 7

8 hír és tudósítás interjú riport kerekasztal-beszélgetés reklám 7. Tipikus stilisztikai-retorikai hibák a médiában beszédtechnika szövegértelem és -értelmezés nyelvhasználat, kifejezéstechnikák nyelvi kapcsolatteremtés nyelvi norma - változó nyelv 3. Követelmények 1. A félév során információs tesztek írása (1. A stílus általános kérdései; 2. A médiastílus) 2. Záróteszt és szövegelemzés a gyakorlati jegy összetevői 3. A megjelölt szakirodalom feldolgozása 4. A tantárgy fogalmi terminológiájának elsajátítása 4. Szakirodalom Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bencédy József: Sajtónyelv. MÚOSZ, Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium, Wacha Imre: Közéleti beszédünk. Kossuth Kiadó, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. SZENIMPEX, Hernádi Sándor: Magyar szó, magyar beszéd. Osiris, Robinson, David: Az üzleti élet illemtana. Perfekt, Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház, Lewis, D.: Hogyan értessük meg magunkat? Bagolyvár, Tannen, D.: Miért értjük félre egymást? Tinta,

9 PR ismeretek I. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Árpási Zoltán Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes óraszá m kötelező Számonkéré s módja gyakorlati jegy tanársegéd Kreditpont 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Marketing. 2. A félév érvényességének feltétele: a) Egy, maximum 15 oldal terjedelmű házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre, 1-2 fős csoportokban; valamint a dolgozat prezentálása percben a szemináriumon.(házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) b) Két zh dolgozat megírása, egyenként minimum elégséges osztályzatra c) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. d) Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 9

10 7. A tantárgy tematikája: A marketingkommunikáció helye a marketing-mixben A kommunikációs folyamat Marketing kommunikáció megtervezése Promóciós eszközök bemutatása, csoportosítása Reklám, médiaválasztás Értékesítés-ösztönzés Merchandising a promóciós mixben Személyes eladás Public Relations Egyéb eszközök bemutatása 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye, Budapest

11 PR ismeretek II. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Cseh Katalin Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m adjunktus Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Marketing, PR ismeretek I. 2. A félév érvényességének feltétele: a) Egy, maximum 15 oldal terjedelmű önálló házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre; valamint a dolgozat prezentálása 20 percben a szemináriumon.( Házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) b) Egy zh dolgozat megírása minimum elégséges osztályzatra. c) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. d) Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon 11

12 oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A kommunikációs formák A kommunikációs folyamat A makro- és mikrokörnyezet elemei a kommunikációban A PR, mint a bizalomépítés eszköze Reputáció menedzsment elemei A PR helye a vállalati struktúrában PR spirál, a tervezés lépései Stratégiai, taktikai, akció tervek A PR eszközrendszere; Belső PR A PR eszközrendszere; Külső PR PR tevékenység a non-profit szektorban A PR célpiaca, a kutatási fázis Az ellenőrzés, visszacsatolás lehetőségei Kiselőadások, prezentációk 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye, Budapest 2002 Baráth Tamás: A bizalom tolmácsai 12

13 Sajtóműfajok I. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Niedzielsky Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m óraadó Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Az évközi feladatok határidőre történő teljesítése két zh dolgozat megírása egyenként minimum elégséges osztályzatra Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: 1. Bevezetés a műfajelméletbe: 2. Alapelvek, általános hibák, formai követelmények 3. A három fő műfajcsalád 4. A tájékoztató műfajcsalád 5. A hír fajtái 13

14 6. A lead és a kopf fogalma, a címadás 7. A hír szerkezete az elektronikus médiában. 8. Publicisztikai műfajcsalád 9. Átmeneti műfajcsalád 10. A tudósítás jellemzői, műfaji követelménye 11. Az interjú jellemzői, az interjú készítése 12. Interjúkészítés az elektronikus médiában 13. Kérdésfajták 14. Interjútípusok 15. Élőműhely: szituációs játék, a másik megismerésének művészete. 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Bernáth László: Műfajismeretek 14

15 Sajtóműfajok II. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Niedzielsky Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m óraadó Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Sajtóműfaj I. tantárgy sikeres (legalább elégséges) zárása 2. A félév érvényességének feltétele: Az évközi feladatok határidőre történő teljesítése év végi írásbeli záróvizsga legalább elégséges teljesítése Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: 1. A három fő műfajcsalád 2. A tájékoztató műfajcsalád 3. A hír szerkezete az elektronikus médiában. 4. Format rádiózás 5. Kereskedelmi és közszolgálati médiumok 6. A tudósítás műfaji követelményei az írott sajtóban 15

16 7. A tudósítás műfaji követelményei az elektronikus médiumokban 8. Stand-up és off tube közvetítés 9. Publicisztikai műfajcsalád 10. Átmeneti műfajcsalád 11. Az interjú jellemzői, az interjú készítése 12. Interjúkészítés az elektronikus médiában 13. Kérdésfajták és interjútípusok 14. Élőműhely. Szerkesztőségi feladatok, beosztások 15. Élőműhely: adástükör szerkesztés, híradós feladat. 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Bernáth László: Műfajismeretek 16

17 Sajtótörténet Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Dr. Micheller Magdolna Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m főiskolai tanár Kredit- pont kötelező K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: két korreferátum vállalása Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: Sajtó és sajtótörténet fogalma Az európai hírlap-és folyóirat és irodalom kezdetei A magyarországi sajtó kezdetei A magyar sajtó a felvilágosodás és a reformkor között Magyar reformkori sajtó A negyvenes évek sajtója A forradalom és szabadságharc sajtója Az abszolutizmust túlélő és újjászülető sajtó 17

18 Pártpolitikai sajtó Tömegsajtó megjelenése Magyarországon A központosított állami hírszolgálat: MTI A koalíciós évek sajtója Az irányított sajtó története A három T időszaka és a szamizdat 8. Irodalom Kókay György- Buzinkay Géza-Murányi Gábor: Amagyar sajtó története Sajtóház Kiadó, Budapest 18

19 Marketing Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor, nappali tagozat Árpási Zoltán Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes óraszá m Számonkéré s módja tanársegéd Kreditpont kötelező kollokvium 4 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy, maximum 10 oldal terjedelmű házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre, 1-3 fős csoportokban; valamint a dolgozat prezentálása 5-10 percben a szemináriumon.(házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése (kollokviumon követelmény az előadások és szemináriumok anyaga) 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon 19

20 oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A marketing fogalma, fejlődése Marketing környezet elemzése Fogyasztói magatartás Üzleti piacok Szegmentáció Versenyelemzés Marketingkutatás Termékpolitika Árképzés, árpolitika Marketingkommunikáció, promóciós-mix Értékesítési csatornaválasztás Marketingterv kialakítása Marketing szervezet 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és a gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Bauer András- Berács József: Marketing, Aula Kiadó, 1998 Józsa László: Marketing, Veszprém

21 Vezetésismeret Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése Kötelező, nappali kollokvium 3 kommunikátor 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Nincs. 2. Személyi feltételek Cseh Katalin Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszá m Összes óraszám Számonkéré s módja adjunktus Kreditpont Az oktató neve Cseh Katalin Beosztása főiskolai adjunktus 3. A félév érvényességének feltétele Két zárthelyi dolgozat megírása legalább 50% -ra. 4. A kredit megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 5. Tárgyi feltételek írásvetítő fénymásoló projektor videokamera számítógép 6. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Aktuális szakirodalom olvasása, Internet, jogszabályok ismerete, szakmai konferenciák, TDK 7. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 8. A tantárgy tematikája: Elsődleges célja a tárgy oktatásának, hogy a hallgatók megismerjék a vezetési feladatokat, a vezetés során használható módszereket, eszközöket, melyeket a végzés után 21

22 munkájukban alkalmazni is tudnak. Figyelmet fordítunk az új elméletek, módszerek megismerésére is a klasszikus vezetési ismeretek mellett. a vezetés lényege, vezetéselmélet vállalkozó, menedzser, vezető vezetési funkciók, vezetői képességek, vezetési stílusok problémamegoldás - döntéshozatal szervezeti struktúra ellenőrzés, szervezés motiváció kommunikáció a vezetői munkában HR vállalati stratégia vezetői szerepek problémamegoldás szerepjáték segítségével döntéshozatali módszerek a gyakorlatban szervezeti struktúra kialakítása esettanulmány segítségével házi dolgozat prezentálása 9. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Dr. Roóz József: Vezetésmódszertan, Perfekt, Budapest, 2001 A kiadott fólia anyagok Az előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom: Andrew S.Grove: Csúcsteljesítményű vezetés Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, Anna Evens: Benchmarking Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai, Kossuth Kiadó, Budapest, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, D.Goleman R.Boyatzis A.McKee: Természetes vezető Vince Kiadó, Budapest, Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Donald H. Weiss: Problémamegoldás alkotó módon, Park Kiadó, Budapest, 1991 Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században KJK Harvey Mackay: Cápák közt sértetlen avagy a kapitalizmus iskolája Park könyvkiadó, Budapest, Harvey Mackay: Óvakodj a pucértól aki az ingét kínálja neked Park könyvkiadó, Budapest, 1991 Marosán György: Stratégiai menedzsment, Calibra Kiadó, Budapest Marosán György: Stratégiai menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Meredith Belbin: A team, avagy az együttműködő csoport SHL Hungary Kft., Robert S. Kplan David P. Norton: Balanced score card, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

23 Reklám és Kódja: hirdetésszervezés Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kötelező, nappali kommunikátor 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása legalább 50% -ra 3. A kredit megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő fénymásoló projektor videokamera számítógép Malatyinszki Szilárd Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszá m Összes óraszám Számonkérés módja gyakorlati jegy óraadó Kreditpont 3 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Aktuális szakirodalom olvasása, Internet, jogszabályok ismerete, szakmai konferenciák, TDK. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A reklám definíciója, célja, fajtái, jogi háttere. A reklám gazdasági, társadalmi, erkölcsi hatásai. Marketingkommunikációs eszközök A jó reklám kritériumai. A reklámkampány főbb döntései. Az üzenet kialakításának szempontjai. A hirdetés; a hirdetés célja, fajtái, eszközei. A hirdetésszervezés pszichológiai háttere. Hirdetésszervezés a gyakorlatban. 23

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - 1-9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben