Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám"

Átírás

1 A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont kommunikátor előadás 2 30 kollokvium 3 1. A tantárgy célkitűzései: Általános: a társadalmi kommunikáció különböző formáihoz nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket. A nyelvi és nem nyelvi közlésmód kommunikáció-szituációhoz igazodó eszközeinek és formáinak a kifejező, meggyőző, informatív és adekvát alkalmazása; a kommunikatív hatásra való törekvés elérése. Speciális: az intézményi típusú kommunikációs megnyilvánulásokra való felkészítés; verbális formáinak az általános és a speciális szituációkban történő komplex alkalmazása; standard eljárásainak a nyelvi begyakorlása. A nyelvi viselkedés elvárt, sikeres és hatékony formáinak a szituációhoz és a kommunikációs célokhoz alkalmazkodó elsajátítása. A verbális közlésformák műfajai-típusai, stílusa és nonverbális eszközrendszerének célszerű felhasználása a társadalmi gyakorlat" közegében. Az önfejlesztő tréningformák megismerése, - és önálló alkalmazására történő felkészítés formának az elsajátítása. 2. A tantárgy tematikája (30 óra) 1. A nyilvános és közérdekű kommunikáció. Alapelvek 2. A sikeres kommunikáció feltételei 3. Kommunikációs szituációk, beszédhelyzetek 4. Közvetlen, élőszóbeli (totális) kommunikáció 4.1. Beszélgetés (párbeszéd), társalgás, dialógus 4.2. Kerekasztal-beszélgetés, csoportos beszélgetés 4.3. Előadás, szónoklat 4.4. A kommunikáció kevert formái Közvetlen-közvetett kommunikáció Közvetlen-áttételes kommunikáció Áttételes kommunikáció 5. Közéleti beszéd 5.1. A kommunikatív személyiség 5.2. A beszéd tárgya 5.3. A téma és a tartalom 5.4. Tartalom-nyelvi forma-cél 5.5. A beszédpartner 5.6. A közlésmód-szituáció 5.7. A műfaj 5.8. Körülmények 6. A felkészülés 6.1. Nyelvi, retorikai, beszédtechnikai önművelés 6.2. Lélektani, pedagógiai, didaktikai ismeretek 6.3. Magatartáskultúra, viselkedés 6.4. Információgyűjtés 6.5. Munkavázlat 1

2 6.6. Anyaggyűjtés 6.7. Elrendezés 6.8. Szerkezet 6.9. Beszédműfajok (felszólalás, korreferátum, kiselőadás, előadás, értekezés, beszámoló, jelentés, alkalmi beszédek, szertartási beszédek, politikai beszédek, kereskedelmiüzleti tárgyalás, vita, ülés, tömegtájékoztatás) kidolgozása, 7. A kommunikáció eszköztára 7.1. Megjelenés 7.2. Mozgás 7.3. A hallgatás képessége 7.4. A meggyőzés-hatás egyéb elemei 3. A tematikához kapcsolódó gyakorlatok (30 óra) 1. A verbális kommunikáció technikai alapjai 2. Kifejezési képzés-önképzés-előadástechnika 3. A tárgyalás és üzletkötés kommunikációs technikái; a vezetés és a szervezeti szabályozás kommunikációs dinamikája 4. Vélemény, magyarázat, érvelés, rábeszélés; a disputa 5. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatmegszakítás 6. A nyelvi etikett 7. A szövegalkotás és szövegértés nehézségei 8. Stílusgyakorlatok 9. Közlések és helyzetek 10. Szerepcseretípusok és dialógusfajták 11. A hatásos megnyilatkozás alapjai és eszközei; az előadásmód 12. A szavak nélküli kommunikáció 13. A kommunikációt segítő tárgyi eszközök (telefon, telefax, másológép, írógép, számítógép stb.) 4. Követelmények 1. Tartalmi követelmények Az elméleti és a gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történő elsajátítása A szóbeli vizsgát (kollokvium) megelőző gyakorlati feladatokat tartalmazó kreatív teszt sikeres megírása Az önálló tanulás (önképzés) eredményeinek bemutatása A tantárgy anyagához kapcsolódó szakterminológia ismerete 2. Az értékelés formái Kommunikációs feladatok megoldásának értékelése (órákon) A teszt eredménye A szakterminológia használatának minősége (órákon+kollokviumon) Az elméleti tudás minősítése (kollokviumon) 5. Irodalom Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI Oktatóközpont, Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai II. Szenimpex K Dale Carnegie: Sikerkalauz 3. Gladiátor Bp A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei Hernádi Sándor: Mondd mondatban! Kifejezési önképző. Tömörebben, színesebben, hatásosabban! Gondolat K Fercsik Erzsébet-Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona K Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula K. 2

3 A kommunikáció elmélete Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m előadás 2 30 kollokvium 3 kommunikátor 1. A tantárgy célkitűzése Az igényes közéleti és hivatalos szóbeli és írásbeli megnyilatkozás kommunikációelméleti megalapozása. A közlésmód megfelelő megválasztásával a társadalmi kommunikáció különböző színterein történő sikeres, érdekérvényesítő és kooperatív kommunikációs attitűdök szerepe. A közéleti-hivatali viselkedés kommunikációs paradigmái. Az önprezentáció és a társadalmi-hivatali elvárásnormák kommunikációs formái és értékei, a szakmai-menedzseri-üzleti érdekeknek megfelelő adekvát kommunikáció realizációinak elméleti keretei. 2. A tantárgy témakörei és tagolása 1. A kommunikáció értelmezése 1.1. A kommunikáció fogalma és szükségessége 1.2. Kommunikáció és információ 1.3. A kommunikáció általános elméleti modellje 1.4. A kommunikáció szintjei 1.5. Kommunikációs kultúra 2. Az emberi kommunikáció tényezői 2.1. A társadalmi kommunikáció rendszere 2.2. A kommunikáció célja, iránya, módja, szereplői 2.3. A közvetlen emberi kommunikáció A kommunikációs dinamika alapelvei Verbális és nem verbális csatornák Metakommunikáció Személyek a metakommunikációban Technikai kommunikáció A vezetés és a szervezeti szabályozás kommunikációs dinamikája Hivatásos kommunikátor fejlesztése 2.4. Tömegkommunikáció. Politikai kommunikáció 3. Az üzleti kommunikáció 3.1. Fogalma, céljai, kapcsolatrendszere 3.2. Információs rendszere 3.3. A szervezeti egységek szintjei a kommunikációban 3.4. Üzleti-kapcsolati tranzakciók szintjei a kommunikációban 3.5. Vezetői kommunikáció 3.6. Az intézményi kommunikáció szabályai 3. Követelmények 1. Az egyes témakörök zárása: információs teszt az elméleti kérdések megértéséről 3

4 (l. A kommunikáció értelmezése; 2. Az emberí kommunikáció tényezői; 3. Az üzleti kommunikáció) 2. A megbeszélt szakirodalom feldolgozása (a feldolgozott anyag a kollokviumi témakörök része) 3. A tantárgy fogalmi-nyelvi termínológiájának az elsajátítása (megadott szótár alapján) 4. A kollokvium anyagának elméleti ismerete és gyakorlati vonatkozásai 4. Szakirodalom Kötelezö irodalom jegyzet: Pálínkás Jenő: Üzleti kommunikáció. Gábor Dénes Főiskola, Bp Felsőoktatási Tankönyv o. olvasmány: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályrendszerei. Animula Kiadó, Bp ; Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/2; Janus Pannonius Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete. 2. kötet Ajánlott irodalom Bakacsi Gyula (1999.): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi K. Bp. Caarnegic, D. (1999.): Sikerkalauz 3. A meggyőzés iskolája. A hatásos beszéd módszerei. Gladiátor. Bp. Cohen, H. (1995.): Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár K. Bp. Dinnyés János-Szecsödi Ildikó (1992.): Üzleti kommunikáció. Emberi Erőforrások Fejlesztési Alapítvány, Gödöllő Langer Katalin-dr. Raátz Judit (1999.): Üzleti kommuníkáció. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. Neményiné Gyimesi Ilona (1999.): Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Közgazdasági és Jogi K. Bp. Pease, Allan (1988.): Testbeszéd. Park K. Bp. Szabó Katalin (1997.): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K. Bp. Wacha Imre (1987.): Közéleti beszédünk. Kossuth K. Bp. Wacha Imre (1994.): A korszerű retorika alapjai I-II. Szenimpex. Bp. 4

5 Írásbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m kommunikátor szeminárium, előadás 2 30 kollokvium 3 1. Cél, feladat Az írásbeli (közvetett) kommunikáció tradicionális és modern formáinak ismerete és alkalmazása nélkülözhetetlen az információcserében; a közéleti, a hivatalos és a gazdasági életben. A hatékony kommunikáció az írásbeli közléstípusok előállításának és továbbításának a módjától is függ. Ezek gyors, biztonságos, helyes, adekvát és etikus alkalmazásának az elsajátítása és alkalmazása a cél. 2. Tematika 2.1. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? (felkészültség, tudás) A kommunikátor stílusa A szókincs (szokatlan szavak, idegen szavak, stílushibák) Stílusfejlesztés Nyelv és stílus az írott szövegben Szerkesztés (vázlat, kidolgozás) Koherencia (logikai, grammatikai, szemantikai) Formai követelmények 2.2. Közéleti és hivatalos írásművek (az írás tárgya és műfaja) Hivatalos és üzleti levél Értesítés, meghívó Kifogásolás Igazolás Meghatalmazás Bejelentés Panasz Jegyzőkönyv Hand out Jelentés, tájékoztató Életrajz, önéletrajz Jellemzés Szerződés Pályázat Kérvény 2.3. Kommunikációs technológiák és eszközök (az íráskommunikáció csatornái) Kommunikátumok Technológiák (mechanikus, elektromos, elektronikus) Tárgyi eszközök (telefon, fax, Internet, , Word Wide Web, elektronikus sajtó) 5

6 2.4. A közlés nyelvi helyessége (adekvát közlés) Kiejtés Szóhasználat Igék Igenevek Mondat Névelő Névutó Kötőszó Szószaporítás Kétértelműség 3. Követelmények 3.1. A kommunikáció közvetett formáihoz kapcsolódó fogalmi terminológia ismerete 3.2. A kijelölt írásbeli műfajok kidolgozása (szakmai önéletrajz, kérvény, jegyzőkönyv, hivatalos levél, meghívó, tájékoztató) 3.3. A zárthelyi dolgozat sikeres megírása 1. Kötelező és ajánlott irodalom: Dr. Pálinkás Jenő: Üzleti kommunikáció. LSI oktatóközpont. G. D. Főiskola, Bp o. Bokor József-Szabó Tibor: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Booklands K o. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K o. H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarovox K Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai II. SZEMIMPEX K A 21. század kommunikációja. Szerk.: Nyíri Kristóf. MTA Filozófiai Kutatóintézete

7 Stilisztika és sajtónyelv Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti Összes Számonkéré Kredits óraszá óraszám Módja pont m szeminárium 2 30 gyakorlati 3 kommunikátor jegy 1. A tantárgy célkitűzése A nyelvi megnyilatkozás stilisztikai és retorikai megalapozásával az igényes, hatékony, adekvát és szakszerű kommunikáció elérése. A nyelvi viselkedés tényezőinek tudatosítása (kompetenciafejlesztés) és alkalmazásának társadalmi (performanciaértékű) hasznosítása. A média nyelvhasználata, a médiaüzenetek retorikai jellemzői, a hírérték információtelítettsége és műfaji meghatározottsága. 2. A tantárgy témakörei és tagolása 1. Stilisztika és stílus értelmezése stílust meghatározó tényezők nyelv és stílus entrópia és redundancia stíluselemzés 2. A stílusvizsgálat módszerei és modelljei szövegközpontúság funkcionalitás strukturalitás információérték hermeneutikai szemlélet statisztikai szemlélet 3. A stílusok osztályozása funkcionális szociológiai affektív szemantikai 4. A stílusfestés jelensége archaizmusok neologizmusok idegen szavak retorikai alakzatok szemantikai alakzatok 5. A médianyelv jelenségei a sajtónyelv (nyomtatott és elektronikus) a televíziós nyelv sajátosságai (hangos és képi stílus) a nem verbális médiastílus 6. A médiaműfajok nyelvi vonatkozásai 7

8 hír és tudósítás interjú riport kerekasztal-beszélgetés reklám 7. Tipikus stilisztikai-retorikai hibák a médiában beszédtechnika szövegértelem és -értelmezés nyelvhasználat, kifejezéstechnikák nyelvi kapcsolatteremtés nyelvi norma - változó nyelv 3. Követelmények 1. A félév során információs tesztek írása (1. A stílus általános kérdései; 2. A médiastílus) 2. Záróteszt és szövegelemzés a gyakorlati jegy összetevői 3. A megjelölt szakirodalom feldolgozása 4. A tantárgy fogalmi terminológiájának elsajátítása 4. Szakirodalom Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Bencédy József: Sajtónyelv. MÚOSZ, Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium, Wacha Imre: Közéleti beszédünk. Kossuth Kiadó, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. SZENIMPEX, Hernádi Sándor: Magyar szó, magyar beszéd. Osiris, Robinson, David: Az üzleti élet illemtana. Perfekt, Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház, Lewis, D.: Hogyan értessük meg magunkat? Bagolyvár, Tannen, D.: Miért értjük félre egymást? Tinta,

9 PR ismeretek I. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Árpási Zoltán Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes óraszá m kötelező Számonkéré s módja gyakorlati jegy tanársegéd Kreditpont 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Marketing. 2. A félév érvényességének feltétele: a) Egy, maximum 15 oldal terjedelmű házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre, 1-2 fős csoportokban; valamint a dolgozat prezentálása percben a szemináriumon.(házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) b) Két zh dolgozat megírása, egyenként minimum elégséges osztályzatra c) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. d) Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 9

10 7. A tantárgy tematikája: A marketingkommunikáció helye a marketing-mixben A kommunikációs folyamat Marketing kommunikáció megtervezése Promóciós eszközök bemutatása, csoportosítása Reklám, médiaválasztás Értékesítés-ösztönzés Merchandising a promóciós mixben Személyes eladás Public Relations Egyéb eszközök bemutatása 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye, Budapest

11 PR ismeretek II. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Cseh Katalin Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m adjunktus Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Marketing, PR ismeretek I. 2. A félév érvényességének feltétele: a) Egy, maximum 15 oldal terjedelmű önálló házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre; valamint a dolgozat prezentálása 20 percben a szemináriumon.( Házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) b) Egy zh dolgozat megírása minimum elégséges osztályzatra. c) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. d) Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon 11

12 oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A kommunikációs formák A kommunikációs folyamat A makro- és mikrokörnyezet elemei a kommunikációban A PR, mint a bizalomépítés eszköze Reputáció menedzsment elemei A PR helye a vállalati struktúrában PR spirál, a tervezés lépései Stratégiai, taktikai, akció tervek A PR eszközrendszere; Belső PR A PR eszközrendszere; Külső PR PR tevékenység a non-profit szektorban A PR célpiaca, a kutatási fázis Az ellenőrzés, visszacsatolás lehetőségei Kiselőadások, prezentációk 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye, Budapest 2002 Baráth Tamás: A bizalom tolmácsai 12

13 Sajtóműfajok I. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Niedzielsky Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m óraadó Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Az évközi feladatok határidőre történő teljesítése két zh dolgozat megírása egyenként minimum elégséges osztályzatra Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: 1. Bevezetés a műfajelméletbe: 2. Alapelvek, általános hibák, formai követelmények 3. A három fő műfajcsalád 4. A tájékoztató műfajcsalád 5. A hír fajtái 13

14 6. A lead és a kopf fogalma, a címadás 7. A hír szerkezete az elektronikus médiában. 8. Publicisztikai műfajcsalád 9. Átmeneti műfajcsalád 10. A tudósítás jellemzői, műfaji követelménye 11. Az interjú jellemzői, az interjú készítése 12. Interjúkészítés az elektronikus médiában 13. Kérdésfajták 14. Interjútípusok 15. Élőműhely: szituációs játék, a másik megismerésének művészete. 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Bernáth László: Műfajismeretek 14

15 Sajtóműfajok II. Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Niedzielsky Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m óraadó Kredit- pont kötelező kollokvium 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Sajtóműfaj I. tantárgy sikeres (legalább elégséges) zárása 2. A félév érvényességének feltétele: Az évközi feladatok határidőre történő teljesítése év végi írásbeli záróvizsga legalább elégséges teljesítése Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: 1. A három fő műfajcsalád 2. A tájékoztató műfajcsalád 3. A hír szerkezete az elektronikus médiában. 4. Format rádiózás 5. Kereskedelmi és közszolgálati médiumok 6. A tudósítás műfaji követelményei az írott sajtóban 15

16 7. A tudósítás műfaji követelményei az elektronikus médiumokban 8. Stand-up és off tube közvetítés 9. Publicisztikai műfajcsalád 10. Átmeneti műfajcsalád 11. Az interjú jellemzői, az interjú készítése 12. Interjúkészítés az elektronikus médiában 13. Kérdésfajták és interjútípusok 14. Élőműhely. Szerkesztőségi feladatok, beosztások 15. Élőműhely: adástükör szerkesztés, híradós feladat. 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és gyakorlatok anyaga Ajánlott: Bernáth László: Műfajismeretek 16

17 Sajtótörténet Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor szak, nappali tagozat Dr. Micheller Magdolna Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Heti óraszám Összes Számonkéré s óraszá módja m főiskolai tanár Kredit- pont kötelező K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: két korreferátum vállalása Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: Sajtó és sajtótörténet fogalma Az európai hírlap-és folyóirat és irodalom kezdetei A magyarországi sajtó kezdetei A magyar sajtó a felvilágosodás és a reformkor között Magyar reformkori sajtó A negyvenes évek sajtója A forradalom és szabadságharc sajtója Az abszolutizmust túlélő és újjászülető sajtó 17

18 Pártpolitikai sajtó Tömegsajtó megjelenése Magyarországon A központosított állami hírszolgálat: MTI A koalíciós évek sajtója Az irányított sajtó története A három T időszaka és a szamizdat 8. Irodalom Kókay György- Buzinkay Géza-Murányi Gábor: Amagyar sajtó története Sajtóház Kiadó, Budapest 18

19 Marketing Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kommunikátor, nappali tagozat Árpási Zoltán Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszám Összes óraszá m Számonkéré s módja tanársegéd Kreditpont kötelező kollokvium 4 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy, maximum 10 oldal terjedelmű házi dolgozat (a félév elején kiadott témakörökből választva) elkészítése határidőre, 1-3 fős csoportokban; valamint a dolgozat prezentálása 5-10 percben a szemináriumon.(házi dolgozat és prezentálása max. 25 pont) Szemináriumok látogatása kötelező, hiányozás a VSZ szerint. Házi dolgozat értékelésének szempontjai: Irodalom-feldolgozás, szakirodalmi háttér: max. 8 p Célkitűzés, vizsgálat tárgyának meghatározása: max. 2 p Szakirodalomhoz kapcsolódó gyakorlati példa,- eset leírása: max. 8 p Következtetés levonása: max. 2 p Prezentálás: max. 5 p 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése (kollokviumon követelmény az előadások és szemináriumok anyaga) 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő videó berendezés, kamerák, kazetták Internet Könyvtár Kapcsolat gazdasági szervezetekkel 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Szakirodalom feldolgozása; Internet alkalmazása, figyelése; szakmai konferenciák, külföldi tanulmányutak. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon 19

20 oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A marketing fogalma, fejlődése Marketing környezet elemzése Fogyasztói magatartás Üzleti piacok Szegmentáció Versenyelemzés Marketingkutatás Termékpolitika Árképzés, árpolitika Marketingkommunikáció, promóciós-mix Értékesítési csatornaválasztás Marketingterv kialakítása Marketing szervezet 8. Irodalom Kötelező: Az előadások és a gyakorlatok anyaga Ajánlott: Philip Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki könyvkiadó, 1998 Bauer András- Berács József: Marketing, Aula Kiadó, 1998 Józsa László: Marketing, Veszprém

21 Vezetésismeret Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése Kötelező, nappali kollokvium 3 kommunikátor 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: Nincs. 2. Személyi feltételek Cseh Katalin Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszá m Összes óraszám Számonkéré s módja adjunktus Kreditpont Az oktató neve Cseh Katalin Beosztása főiskolai adjunktus 3. A félév érvényességének feltétele Két zárthelyi dolgozat megírása legalább 50% -ra. 4. A kredit megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 5. Tárgyi feltételek írásvetítő fénymásoló projektor videokamera számítógép 6. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Aktuális szakirodalom olvasása, Internet, jogszabályok ismerete, szakmai konferenciák, TDK 7. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 8. A tantárgy tematikája: Elsődleges célja a tárgy oktatásának, hogy a hallgatók megismerjék a vezetési feladatokat, a vezetés során használható módszereket, eszközöket, melyeket a végzés után 21

22 munkájukban alkalmazni is tudnak. Figyelmet fordítunk az új elméletek, módszerek megismerésére is a klasszikus vezetési ismeretek mellett. a vezetés lényege, vezetéselmélet vállalkozó, menedzser, vezető vezetési funkciók, vezetői képességek, vezetési stílusok problémamegoldás - döntéshozatal szervezeti struktúra ellenőrzés, szervezés motiváció kommunikáció a vezetői munkában HR vállalati stratégia vezetői szerepek problémamegoldás szerepjáték segítségével döntéshozatali módszerek a gyakorlatban szervezeti struktúra kialakítása esettanulmány segítségével házi dolgozat prezentálása 9. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Dr. Roóz József: Vezetésmódszertan, Perfekt, Budapest, 2001 A kiadott fólia anyagok Az előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom: Andrew S.Grove: Csúcsteljesítményű vezetés Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, Anna Evens: Benchmarking Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai, Kossuth Kiadó, Budapest, Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, D.Goleman R.Boyatzis A.McKee: Természetes vezető Vince Kiadó, Budapest, Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Donald H. Weiss: Problémamegoldás alkotó módon, Park Kiadó, Budapest, 1991 Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században KJK Harvey Mackay: Cápák közt sértetlen avagy a kapitalizmus iskolája Park könyvkiadó, Budapest, Harvey Mackay: Óvakodj a pucértól aki az ingét kínálja neked Park könyvkiadó, Budapest, 1991 Marosán György: Stratégiai menedzsment, Calibra Kiadó, Budapest Marosán György: Stratégiai menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Meredith Belbin: A team, avagy az együttműködő csoport SHL Hungary Kft., Robert S. Kplan David P. Norton: Balanced score card, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

23 Reklám és Kódja: hirdetésszervezés Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Szak (szakirány) tagozat megnevezése kötelező, nappali kommunikátor 1. A tantárgy felvételének előfeltételei: nincs 2. A félév érvényességének feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása legalább 50% -ra 3. A kredit megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. Tárgyi feltételek: írásvetítő fénymásoló projektor videokamera számítógép Malatyinszki Szilárd Tantárgy jellege szakonként, tagozatonként Heti óraszá m Összes óraszám Számonkérés módja gyakorlati jegy óraadó Kreditpont 3 5. Tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények, kutatások követésének módszere: Aktuális szakirodalom olvasása, Internet, jogszabályok ismerete, szakmai konferenciák, TDK. 6. A tantárgy minőségbiztosítási módszere, fejlesztési politikája: A tanagyag folyamatos korszerűsítése, az új ismeretek, kutatási eredmények beépítése a tananyagba. A gyakorlati problémák többoldalú feldolgozása, a hallhatók és gyakorlati szakemberek ötleteinek, felvetéseinek és véleményének kikérése és beépítése. A szakon oktatók tapasztalatainak, javaslatainak meghallgatása, a szorosabb együttműködés kialakítása ás más tárgyakhoz kapcsolódás lehetőségeinek kiaknázása. 7. A tantárgy tematikája: A reklám definíciója, célja, fajtái, jogi háttere. A reklám gazdasági, társadalmi, erkölcsi hatásai. Marketingkommunikációs eszközök A jó reklám kritériumai. A reklámkampány főbb döntései. Az üzenet kialakításának szempontjai. A hirdetés; a hirdetés célja, fajtái, eszközei. A hirdetésszervezés pszichológiai háttere. Hirdetésszervezés a gyakorlatban. 23

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben