Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)"

Átírás

1 Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai kérdéseknek, összefüggéseknek a feltárása, amelyek lehetővé teszik bármely életkorban és bármely történelmi korban a nevelés meghatározó sajátosságainak a megértését és összefüggéseiket. Témái: A pedagógiai tudomány-rendszertani kérdései; a nevelés mint a pedagógiai kutatás alapja; a nevelés sajátosságai, funkciói, formái, területei, koncepciói, cél- és feladatrendszere; a nevelhetőség problémái; a nevelő és a nevelt; tanítás és tanulás; a nevelés színterei, szervezési formái, módszerei; a neveléstörténet főbb állomásai jeles nevelésfilozófusai, antropológiai nézőpontok és a kultúrával kapcsolatos felismerések változása (őskor, ókor, középkor, reneszánsz és humanizmus, reformáció-ellenreformáció, az átmenet, felvilágosodás, a nevelésügy XIX-XX. századi általános és magyar helyzet), a nevelés jelenkori kihívásai. Czike Bernadett (szerk): Bevezetés a pedagógiába. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Bp., Magyari Beck István: Érték és pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. OSIRIS, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Neveléstörténet. OSIRIS, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

2 Tantárgy neve: NEVELÉSTAN (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja: A neveléstudományon belül a neveléselmélet alapfogalmainak, sajátosságainak, törvényszerűségeinek a megismerésével megfelelő alapot nyújtson a tanulás és nevelési problémák értelmezéséhez. Témái: a neveléstan helye a tudományok rendszerében; az emberformáló folyamatok, a nevelés, oktatás, képzés összefüggései; célok, értékek, normák, feladatok a nevelés folyamatában; a nevelési folyamat szerkezete, a tevékenység mint a nevelési folyamat alapja, a tevékenység szabályozó tényezői (nevelési tényezők, nevelési hatások, nevelési módszerek); a jellem fejlesztése és fejlődése a nevelés folyamatában, a jellem tartalma és strukturális sajátosságainak alakulása a nevelési folyamatban, fejlődését meghatározó tényezők; negatív emberformáló folyamatok, nehezen nevelhetőség; a nevelés elméletének és gyakorlatának tendenciái a XX-XXI. században Bábosik István, Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest, Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Pálfiné dr. Szalay Anna: Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához. Szombathely, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

3 Tantárgy neve: DIDAKTIKAI ALAPOK /a tanulás és tanítás elméleti alapozása/ (alapozó, kötelező) Kredit: 1+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/0, 0/2 Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félév célja: oktatáselméleti alapozás, amelyre a konkrét andragógiai didaktika ismereterendszere ráépíthető. Témakörei: Oktatáselméleti irányzatok, az oktatási folyamat szereplői : a tanuló, a pedagógus/andragógus. A tanulás általános fogalma, korszerű elképzelések a tanulásról. Az oktatási folyamat lényege, különböző szempontú megközelítések. Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat. Az önszabályozó motivációs strtaégiákat kifejlesztő oktatási folyamat. Oktatási módszerek. Tanulásszervezési alapok. A második félév az eredményes tanuláshoz szükséges személyiségvonások fejlesztéséhez, a tanulás tárgyi és személyi feltételeinek megszervezéséhez, általános és speciális kognitív képességek, motivációs jellemzők, kognitív stílusok fejlesztéséhez felkészítő tantárgy. Középpontban állnak a tanulmányozás során az egyéni tanulási technikák, amelyek főként a kognitív folyamatok tudatosítására irányulnak. Az általános tanulási technikák többféle tanulási folyamatban is felhasználhatóak, de figyelmet fordít a tárgy a konkrét tananyagoknak is megfelelő speciális tanulási technikák megismertetésére is. Didaktika (Szerk.:) Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Réthy Endréné: Tanulási motiváció Új Pedagógiai Közlemények Bp Réthy Endréné: A tanulás FPI Bp Dezső Zsigmondné: A szellemi munkája technikája Bp Mankó Mária: Tanulási technikák Szombathely Zrinszky László: A tanulás tanítása Bp Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról Bp Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus Dr. Mankó Mária főiskolai tanár

4 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/0 Szeminárium i jegy A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismeretei pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia mint tudomány kialakulás-története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. A pszichológiai fejlődés. Észlelés és tudat. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. A megismerés szakaszai. Figyelem, aktivációs szintek, és tudatállapotok. Emlékezés és felejtés, képzelet, gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei. Szociális tanulás. A cselekvés hajtóerő: motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. Az emberi fejlődés tanulmányozása. A modern fejlődéslélektan központi kérdései. A fejlődéslélektan tudománya. A csecsemőkor, a kisgyermekkor, az iskoláskor, a serdülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor jellemzői, sajátosságai. Atkinson: Pszichológia Osiris-Századvég Bp Séra Lészló: Általános pszichológia Comenius, Pécs, Michael Cole-Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan Osiris, Bp Tantárgyfelelős: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár Oktatók: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

5 Tantárgy neve: SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+3 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 2/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a társas kapcsolatokban és szociális (csoport, intézmény) struktúrák működésében szerepet játszó pszichológiai folyamatokról és döntési eljárásokról. Az elhangzó témákkal elő kívánjuk segíteni, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető szociálpszichológiai elméleteket és fogalmakat, valamint értelmezzék azok kapcsolódási pontjait a kommunikációs tanulmányaik során tanultakkal. Mi a szociálpszichológia? Tudománytörténeti körkép. A társas lét jelentősége és eredete. A társas világ szerkezete. A társas megismerés, az attribució és az attitűdök. Az attitűdváltozás és a meggyőzés. Az én és az én-megismerés. A homlokzat és társas meghatározottsága. A társas identitás. Társas és társadalmi szerepek jellege, funkciói. Társas interakciók és személyközi viszonyok. A proszociális magatartás. Szeretet és szerelem. Az agresszió. Konfliktus és konfliktusmegoldás. A csoport, norma és konformitás. Segítségnyújtás és bántalmazás. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., Hewstone, M., Stroebe,W., Codol, J-P. és Stephenson,G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., Smith, E.R., Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Dr. Tóth Péter főiskolai adjunktus

6 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (FILOZÓFIATÖRTÉNET) (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a filozófiatörténet egyes jelentős korszakaival és a legalapvetőbb filozófiai problémákkal. A félév során a hallgatók szövegolvasási és problémaérzékelési készségeit fejleszti a tanegység. Bevezetés a gondolkodás történetébe, a gondolkodás eredetének megértése, a gondolkodási területek szétválása, a tudományos gondolkodás születésének regisztrálása, az írásbeliség kialakulása, hit és tudás paradoxona. Azoknak az összefüggéseknek felderítése: mi teremt folytonosságot a gondolkodás történetében, és mik azok a rendhagyó esetek, melyek megszakítani látszanak és felbontani igyekeznek a racionális szövetet. A hallgató világosan szét tudja választani a gondolkodás történetének nagy korszakait, értse a kor sajátos problémáit, és ezek között képes legyen összefüggéseket találni. Bevezetés a filozófiába. /szerk. Steiger Kornél/ Bp. Holnap M. Heidegger: A művészet eredete és a gondolkodás rendeltetése /in: Atheneum. Bp M. Heidegger: Költőien lakozik az ember Bp. Atlantis K. Jaspers: Bevezetés a filozófiába. Bp. Mérleg B. Russel: A nyugati filozófia története. Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

7 Tantárgy neve: MŰVELŐDÉSFILOZÓFIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja a kultúrát illető filozófiai elgondolások történeti, és a kultúra fogalmának szemantikai áttekintése. Sajátos nézőpontból közelítjük meg a filozófia történetét: a kultúra felfogásoknak azokat a fő jelentés-dimenzióit vesszük sorra, amelyeknek a különböző korok filozófiai szövegei jelentőséget tulajdonítottak. Azt az utat és azokat a funkcióváltozásokat követjük figyelemmel, amelynek eredményeképp a modern társadalmak számára a kultúra reflexió tárgyává vált, vagyis önmagukat a másokétól megkülönböztető kultúraként, egyikként a sok közül, fogják fel. A tantárgy épít az általános filozófiatörténeti kurzusra, a Művelődésfilozófiára pedig a Kulturális antropológia támaszkodhat. Tananyag: Kultúra: egyéni dimenzió - Cultura animi Cicero metaforája - Cultura Dei - Szent Ágoston és Isten imádata - georgica animi Bacon és és az erkölcs nevelése, mint a lélek művelése - Hobbes és a jellem kiművelése Kultúra: társadalmi dimenzió - a barbárok és a civilizáltak - a német felvilágosodás: Kant és a kultúra szűk értelmezése; Herder és a kultúra tág felfogása; a kultúra, mint az emberiség nagykorúságra való nevelésének folyamata: Lessing, Kant, Fichte, Hegel. - francia felvilágosodás: Voltaire és a kultúra differenciális fogalma; Rousseau és az egyén társadalom kultúrája közötti kapcsolat. Kultúra és civilizáció - a német és az angol és francia nyelvterületen kialakuló eltérések, és azok okai Az értékdimenzió - a kultúra és a pozitív érték - a művelődés és a fejlődés A kultúra, művelődés és a modern társadalmak önmeghatározása Márkus György: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Lukács Archívum, Bp Márkus György: Metafizika mi végre? Osiris, Bp Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Gondolat, Bp M. Foucault: A szavak és dolgok Bp. Osiris, L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Bp. Atlantisz Tantárgyfelelős: Sümegi István PhD főiskolai docens Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

8 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ ESZTÉTIKÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja, hogy az esztétikát, mint tudományos diszciplínát megismertesse a hallgatókkal. Második fontos témakör: a különböző elméletek, fogalmi rendszerek áttekintő jellegű bemutatása. Itt a következők állnak a középpontban: 1. Az antik görög filozófia művészetfogalma (Platón, Arisztotelész megközelítései) és hatása a különböző korokra. 2. Kiemelt jelentőséget kap a 18. század, amikor az esztétika tudományos diszciplínává válik. 3. A modern esztétikai elméletek szempontjából gyümölcsöző és megvilágító antik és modern, klasszikus és modern, szép és fenséges, ismert és idegen fogalom-párok összevető elemzése. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer: egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest, Grabes, Herbert: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne. Ästhetik des Fremden. A. Francke Verlag, Tübingen und Basel, Kant, Immanuel: Az itélőerő kritikája. Osiris, Budapest, Panofsky, Erwin: Idea. Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez. Corvina, Budapest, Radnóti, Sándor: Tisztelt közönség, kulcsot te találj Gondolat, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

9 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja: a tárgy közös informatikai alapozó kurzus a természettudományos képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmányok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nyújt a tudományos kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. A tárgy tartalma: Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és tényadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok). Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban. Elektronikus információszerzés hálózati, könyvtári információforrások. A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mely integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit. Pétery Kristóf: Táblázatkezelés Excel 2002 [Kossuth Kiadó 2002] Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával [ComputerBooks 2003] Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon [ComputerBooks 2001] Tantárgyfelelős: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens Oktatók: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens

10 Tantárgy neve: KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Cél, hogy a hallgatók megismerjék a tanulmányaikhoz és a majdani tudományos kutatásban való részvételükhöz szükséges olyan információkat, amelyeket a könyvtárak és más tájékoztatási intézmények nyújtanak. Szerezzék az ezek hatékony használatához szükséges legalapvetőbb jártasságokat és készségeket. Tematika: Az információ szerepe a tanulásban, kutatásban, korunk társadalmában. Könyvtártípusok és feladataik. Dokumentumtípusok, a dokumentumok felosztása különböző szempontok szerint. A könyvtári katalógusok és funkciójuk. A BDF könyvtár számítógépes katalógusának működése. Számítógépek a könyvtárban. A bibliográfiák és fajtáik. Információforrások az Interneten. Referáló és teljes szövegű online szakirodalmi adatbázisok. Adatgyűjtés, bibliográfia, hivatkozások. Információgyűjtés az Internetről. Kérdezze a könyvtárost! (virtuális tájékoztatás) Csermely Péter et al.: Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat, Farkas Éva: Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Budapest: Krónika Nova, Ungváry Rudolf: A tartalom szerinti információkeresés az interneten. 1. rész. Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 1. sz., rész. Internetkatalógusok. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 2.sz., Tantárgyfelelős: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens Oktatók: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens

11 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (társadalmi ismeretek, társadalomtudományi kutatási módszerek) (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Felöleli a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségszociológia, családszociológia a deviancia, valamint az életmód-szociológia kérdéseit. Bevezet a kvantitatív és kvalitatív módszertan különbségeinek megértésébe. Átfogó képet kapnak a hallgatók a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerik az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatásmódszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, s áttekintésük is legyen a módszerek változásiról. A kvalitatív módszertan alapfogalmait ismerteti meg (változók, indikátorok, kauzalitás, asszociációk), a konceptualizáció és az operacionalizáció folyamatát és jelentőségét, a kérdőívszerkesztés módszertanát, a tartalomelemezés módszertanát, összehasonlító elemzést. Giddens: Elszabadult világ Perfekt K. Bp Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris K. Bp E. Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi K. Bp T. May: Social Research: Issues, Methods and Process 2nd ed. Open University Press, Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

12 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A JOGTUDOMÁNYBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja a szak jogi tárgyainak előkészítése, a jogi alapfogalmak megismerése, az állam és hatalomelméletek áttekintése, a jogrend-törvényesség-alkotmányosság, jogállamiság fogalmának értelmezése A jogforrás fogalma. A jogszabályi hierarchia. A jogszabály hatálya. A törvény, a rendelet és az állami irányítás egyéb jogi eszközei. A jogszabályok jelölése. A hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények. A jogszabályok szerkezete. A jogszabályok gyakorlati alkalmazása. A jogrendszer fogalma, tagozódása. A jogi norma, a jogszabály, a jogviszony. Az államszervezet felépítése, az alapvető jogok és kötelességek. A polgári jog fogalma. A polgári jog alanyai. Jogképesség. Cselekvőképesség. Személyiségi jogok. A személyes adatok védelme. A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok. A szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése. Szerződés típusok, gyakorlati alkalmazásuk (az adásvételi, a megbízási, a bérleti szerződés). A szerződés megerősítésének módjai. A szerződésszegés- és érvénytelenség. A polgári peres eljárás fogalma, szakaszai. A magyar bírósági szervezet rendszere. Az első- és másodfokú eljárás. A perorvoslatok. A nemperes eljárás. A munkaviszonyok szabályozása. A munkaviszony alanyai, kezdete, módosítása, megszűnése és megszüntetése. A tanulmányi szerződés. A munkaidő és a pihenőidő, a szabadság A szerzői jog: Alapfogalmak. Személyhez fűződő jogok. A vagyoni jogok. A védelmi idő. A szabad felhasználás. A felhasználási szerződés. A munkaviszonyban létrehozott mű. Szilágyi Péter: Jogi alaptan Osiris Bp Visegrády Antal: Jogi alaptan JPTE Állam-és Jogtudományi Kar Pécs, Visegrády Antal: Jog és állambölcselet Tantárgyfelelős: Dr. Fejes Péter főiskolai docens Oktatók: Dr. Fejes Péter főiskolai docens

13 Tantárgy neve: MAKROÖKONÓMIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse közgazdaságtan alapkérdéseibe. Tartalma: A közgazdaságtan tárgya, kulcsfogalmai. Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek. (Javak és szolgáltatások, termelési tényezők, gazdálkodás) A termelési lehetőségek görbéje. A munkamegosztás és komparatív előnyök. A szükségletkielégítés intézményi keretei. Piac és piaci mechanizmus (a kereslet, a kínálat, a piaci ár) A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdaság szereplői és színterei (háztartás és vállalat, a makroökonómia főbb piacai, az állam, mint gazdasági szerepéő, szektorok, piacok és makromodellek) A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között. Az árupiac, a pénzpiac, a munkapiac. Árupiaci egyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában. Meyer Dietmar- Solt Katalin: Makroökonómia: Aula Kiadó, Dr. Misz József: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp Paul A. Samualson / William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK Tantárgyfelelős: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens Oktatók: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens

14 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETEK (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges. A) Szerkezeti: ennek keretében a tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek kerülnek tárgyalásra. B) Funkcionális: ez a megközelítés az informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb. ismeretét jelenti. C) A kutatási hagyományok: a szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, információelmélet, kibernetika saját nézőpontjából tekintünk a kommunikáció jelenségére. Kötelező irodalom Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris, Fassler, Manfred: Was ist Kommunikation? München: Fink, 1997 Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Bp General Press McQuai, Denis: Tömegkommunikáció. Bp Osiris (megjelenés előtt) Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tantárgyfelelős: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár

15 Tantárgy neve: VEZETÉSELMÉLET (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/2, 1/1 i jegy X A témakör kulcsfogalmai, a fogalmak viszony-problémája. (vezetés, menedzselés, leader, leadership, szervezet). A vezetői munka kulcseleme: a hatalom. A hatalom típusai, a hatalmi űr. A vezetés gondolkodás fejlődése- vezetéstörténeti előzmények. A vezetéselméleti iskolák- a klasszikus iskola, az emberi viszonyok tana, az integrációs törekvések (rendszerszemléletű iskola, institucionalista iskola). A japán, az európai, a magyar vezetési gondolkodás jellemzői. A nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra-modellek. A szervezetek filozófiája, az értékek modell-elem a szervezeti életben. A szervezeti típusok. A vezetés funkcionális megközelítése. Stratégiai szemlélet a vezetésben. A változás fogalma, típusai, színterei. A stratégia fogalma, típusai, a stratégiai menedzsment folyamata, a stratégia-alkotás módszerei. Az emberi tényezők a vezetési folyamatban. Ternovszky F: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek Szókratesz Mankó Mária: vezetéselmélet III. Szhely, Hitt: A mestervezető OMIKK Klein Sándor: Vezetés-és szervezetpszichológia SHL. Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Oktatók: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

16 Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 0/1 i jegy X A kulturális antropológia kialakulás, tárgya. A kulturális antropológia szemléletmódja: a holisztikus szemléletmód, az összehasonlító szemléletmód, a relativizmus A primitív kultúrák és a saját társadalom vizsgálata. A 19. századi gyökerek, az egyvonalú evolúció elmélete. Fejezetek az antropológiai gondolkodás történetéből Boas és a történeti partikularizmus. Malinowski és a funkcionalizmus. Mead és a biológia kulturalizálása. Levi-Srauss és strukturalizmus. Geertz és az interpretatív antropológia. Terepmunka és jelenlét: a résztvevő megfigyelés A megfigyeléses módszer fajtái, sajátosságai: a résztvevő és az akciós megfigyelés. Az objektivitás problémái: a megfigyelő és a megfigyeltek viszonya. A terepmunka gyakorlata: interjú, megfigyelés, regisztráció, értelmezés. A terepmunkát végző társadalmi felelőssége: előítélet és evidencia. A szimbólumok szerepe a kultúrák vizsgálatában Jel - jelentés kultúra. A kultúra, mint szöveg. A tér antropológiája: egyfajta rendező modell A kötött szerkezetű tér, a kötetlen szerkezetű tér, a kötetlen tér, a tér dinamizmusa. Proxemika, összehasonlító kulturális perspektívában. Bohannan, P.-Glazer, M.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Pánem, Budapest, 1997 Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Századvég Kiadó, Budapest, Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Katalizátor Iroda, Budapest, 1995 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Rejtjelek 2. Kossuth, Tantárgyfelelős: Simon Róbert egyetemi tanár Oktatók: Murai András főiskolai adjunktus

17 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A EU-TANULMÁNYOKBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy X A modul bemutatja azokat a nagy problématerületeket, amelyeket tanulmányaik során részletesebben is meg fognak ismerni, s rámutat a közöttük lévő összefüggésekre. A kurzus egyben bevezetés egy inter-és multidiszciplináris megközelítésbe és módszertanba. Nem az az elsődleges célja, hogy az európai történelmet kronológikusan ismertesse, vagy hogy átfogó képet adjon az európai társadalomtörténetről, sokkal inkább, hogy rávilágítson az alternatívákra, fejlődéstendenciákra és hogy szemléleti és elméleti kapaszkodókat adjon a hallgatóknak az európai társadalmi, gazdasági, politikai átalakulások kritikai elemzéséhez. Megismerteti a hallgatókat az Európai Unió intézményrendszerével, ezek működési mechanizmusaival, valamint belső intézményi/szervezeti kultúrájukkal. Különös figyelmet szentel az európai felnőttoktási politikáknak és intézményeknek. Hill Richard: Mi Európaiak. Geomedia, Bp Wallace, H-Wallace,W: Policymaking in the European Union. Oxford, Oxford University Press, Borsody István: Az új Közép-Európa. Szombathely, Savaria University Press, Dick Leonard: Európai Unió történet, szervezet, működés. Geomedia, Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

18 Tantárgy neve: GENDER STUDIES (alapozó, kv) Kredit: Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az elméleti és történeti áttekintés célja a gender studies, mint tudományos diszciplina fejlődéstörténetének áttekintése, valamin az eddigi elméletek megismerése. A nők a történelemben kurzus áttekinti a nők helyzetét, szerepét, megítélését, mind a magyar, mind az európai nagy történelmi korszakokban. Az európai és magyar összehasonlítás mellett, azzal párhuzamosan jelentős a férfi és női nézőpont összevetése. Fontos tisztázni az emancipációs mozgalmak lényegét, hatásait, eredményeit. Körüljárjuk az esélyegyenlőség mai európai és magyar realitásait is. A nőábrázolások a magyar és európai irodalomban című szeminárium több tanszék dolgozóinak bevonásával és előadásaival valósul meg. A hallgatók megismerhetik, az előadókkal együtt megvitathatják különböző korok, irodalmak, művészeti ágak nőábrázolásait. Fontos, hogy így mind az interdiszciplináris, mind az interkulturális módszereket, nézőpontokat is elsajátíthatják. Példaként a következő témákat említhetjük meg: A nőábrázolások a német és angol képzőművészetben és irodalomban 1800 körül, Nők a századforduló magyar és osztrák drámáiban, Nők szerepe a némafilmekben, A nőiség problémája a mai finn filmekben és irodalomban. A nem és nyelvhasználat kurzus a nem és társadalom összefüggéseit vizsgálja. A férfi-női beszélő megkülönböztetést általában a hangfekvés, a hangmagasság alapján teszik meg, miközben más nyelvhasználati tényezőket figyelmen kívül hagynak. A kurzus részletesen tárgyalja a szociolingvisztikában és a kommunikációkutatásban az utóbbi időben elért kutatási eredményeket, amelyek a nyelv és a nem kapcsolatára világítanak rá. Holland-Cunz, Barbara: Die alte neue Frauenfrage. Suhrkamp, Frankfurt a. M., MacKinnon, Catharine A.: A feminizmus változásai: előadások életről és jogról. Pont, Budapest, Miethe, Ingrid (Hrsg.): Europas Töchter: Tradition, Erwartung und Strategien von Frauenbewegungen in Europa. Leske-Budrich, Opladen, Pető, Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában: nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon. Balassi, Budapest, Deicher, Susanne: Die weibliche und männliche Linie: das imaginäre Geschlecht der modernen Kunst von Klimt bis Mondrian. Reimer, Berlin, Guthke, Karl S.: Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur. Beck, München, 1997.

19 Kis Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Balaskó Mária főiskolai adjunktus Murai Gábor főiskolai tanársegéd Elisa Pitkäsalo finn lektor

20 Tantárgy neve: SZAKNYELV (pedagógiai/társadalomismereti német) (alapozó, kv) Kredit: 10 Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félévben a hallgatók nyelvtudásának aktualizálása, egy szintre hozása történik mind a négy fő készség területén. A második félévben az aktív szókincs bővítése szakkifejezésekkel, egyidejüleg tudatosítjuk a hétköznapi és szaknyelv közötti eltéréseket. A harmadik félévben az egyes diszciplinák, mint pl. neveléstan, szociológia, vezetéselmélet, kommunikációelmélet szaknyelvét cselekményorientált módszerekkel sajátítják el. (projectmunka, szerepjátékok, csoportmunka). E módszerrel dolgozunk fel alapvető szakirodalmakat az utolsó félévekben, s az ötödik félévben tanulmányutakra felkészítés történik. Az utolsó félévben konkrét szakmai (osztrák, német ill. svájci) intézményekkel történő kapcsolat-felvételre és ápolásra kerül sor. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Hueber, Ismaning, Bahrdt, Hans Paul: Schüsselbegriffe der Soziologie: eine Einführung mit Lehrbeispielen. Beck. München, Brenner Dietrich: Allgemeine Pädagogik: eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur padagogischen Denkens und Handelns. Juventa, Weinheim, Schmidt, Alexandra/Gradwohl Eszter: Human und Kulturmanagement. Kommunikationstraining für Fortgeschrittene. JPTE. Pécs, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben