Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)"

Átírás

1 Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai kérdéseknek, összefüggéseknek a feltárása, amelyek lehetővé teszik bármely életkorban és bármely történelmi korban a nevelés meghatározó sajátosságainak a megértését és összefüggéseiket. Témái: A pedagógiai tudomány-rendszertani kérdései; a nevelés mint a pedagógiai kutatás alapja; a nevelés sajátosságai, funkciói, formái, területei, koncepciói, cél- és feladatrendszere; a nevelhetőség problémái; a nevelő és a nevelt; tanítás és tanulás; a nevelés színterei, szervezési formái, módszerei; a neveléstörténet főbb állomásai jeles nevelésfilozófusai, antropológiai nézőpontok és a kultúrával kapcsolatos felismerések változása (őskor, ókor, középkor, reneszánsz és humanizmus, reformáció-ellenreformáció, az átmenet, felvilágosodás, a nevelésügy XIX-XX. századi általános és magyar helyzet), a nevelés jelenkori kihívásai. Czike Bernadett (szerk): Bevezetés a pedagógiába. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Bp., Magyari Beck István: Érték és pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. OSIRIS, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Neveléstörténet. OSIRIS, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

2 Tantárgy neve: NEVELÉSTAN (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja: A neveléstudományon belül a neveléselmélet alapfogalmainak, sajátosságainak, törvényszerűségeinek a megismerésével megfelelő alapot nyújtson a tanulás és nevelési problémák értelmezéséhez. Témái: a neveléstan helye a tudományok rendszerében; az emberformáló folyamatok, a nevelés, oktatás, képzés összefüggései; célok, értékek, normák, feladatok a nevelés folyamatában; a nevelési folyamat szerkezete, a tevékenység mint a nevelési folyamat alapja, a tevékenység szabályozó tényezői (nevelési tényezők, nevelési hatások, nevelési módszerek); a jellem fejlesztése és fejlődése a nevelés folyamatában, a jellem tartalma és strukturális sajátosságainak alakulása a nevelési folyamatban, fejlődését meghatározó tényezők; negatív emberformáló folyamatok, nehezen nevelhetőség; a nevelés elméletének és gyakorlatának tendenciái a XX-XXI. században Bábosik István, Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest, Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Pálfiné dr. Szalay Anna: Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához. Szombathely, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

3 Tantárgy neve: DIDAKTIKAI ALAPOK /a tanulás és tanítás elméleti alapozása/ (alapozó, kötelező) Kredit: 1+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/0, 0/2 Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félév célja: oktatáselméleti alapozás, amelyre a konkrét andragógiai didaktika ismereterendszere ráépíthető. Témakörei: Oktatáselméleti irányzatok, az oktatási folyamat szereplői : a tanuló, a pedagógus/andragógus. A tanulás általános fogalma, korszerű elképzelések a tanulásról. Az oktatási folyamat lényege, különböző szempontú megközelítések. Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat. Az önszabályozó motivációs strtaégiákat kifejlesztő oktatási folyamat. Oktatási módszerek. Tanulásszervezési alapok. A második félév az eredményes tanuláshoz szükséges személyiségvonások fejlesztéséhez, a tanulás tárgyi és személyi feltételeinek megszervezéséhez, általános és speciális kognitív képességek, motivációs jellemzők, kognitív stílusok fejlesztéséhez felkészítő tantárgy. Középpontban állnak a tanulmányozás során az egyéni tanulási technikák, amelyek főként a kognitív folyamatok tudatosítására irányulnak. Az általános tanulási technikák többféle tanulási folyamatban is felhasználhatóak, de figyelmet fordít a tárgy a konkrét tananyagoknak is megfelelő speciális tanulási technikák megismertetésére is. Didaktika (Szerk.:) Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Réthy Endréné: Tanulási motiváció Új Pedagógiai Közlemények Bp Réthy Endréné: A tanulás FPI Bp Dezső Zsigmondné: A szellemi munkája technikája Bp Mankó Mária: Tanulási technikák Szombathely Zrinszky László: A tanulás tanítása Bp Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról Bp Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus Dr. Mankó Mária főiskolai tanár

4 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/0 Szeminárium i jegy A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismeretei pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia mint tudomány kialakulás-története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. A pszichológiai fejlődés. Észlelés és tudat. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. A megismerés szakaszai. Figyelem, aktivációs szintek, és tudatállapotok. Emlékezés és felejtés, képzelet, gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei. Szociális tanulás. A cselekvés hajtóerő: motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. Az emberi fejlődés tanulmányozása. A modern fejlődéslélektan központi kérdései. A fejlődéslélektan tudománya. A csecsemőkor, a kisgyermekkor, az iskoláskor, a serdülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor jellemzői, sajátosságai. Atkinson: Pszichológia Osiris-Századvég Bp Séra Lészló: Általános pszichológia Comenius, Pécs, Michael Cole-Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan Osiris, Bp Tantárgyfelelős: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár Oktatók: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

5 Tantárgy neve: SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+3 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 2/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a társas kapcsolatokban és szociális (csoport, intézmény) struktúrák működésében szerepet játszó pszichológiai folyamatokról és döntési eljárásokról. Az elhangzó témákkal elő kívánjuk segíteni, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető szociálpszichológiai elméleteket és fogalmakat, valamint értelmezzék azok kapcsolódási pontjait a kommunikációs tanulmányaik során tanultakkal. Mi a szociálpszichológia? Tudománytörténeti körkép. A társas lét jelentősége és eredete. A társas világ szerkezete. A társas megismerés, az attribució és az attitűdök. Az attitűdváltozás és a meggyőzés. Az én és az én-megismerés. A homlokzat és társas meghatározottsága. A társas identitás. Társas és társadalmi szerepek jellege, funkciói. Társas interakciók és személyközi viszonyok. A proszociális magatartás. Szeretet és szerelem. Az agresszió. Konfliktus és konfliktusmegoldás. A csoport, norma és konformitás. Segítségnyújtás és bántalmazás. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., Hewstone, M., Stroebe,W., Codol, J-P. és Stephenson,G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., Smith, E.R., Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Dr. Tóth Péter főiskolai adjunktus

6 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (FILOZÓFIATÖRTÉNET) (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a filozófiatörténet egyes jelentős korszakaival és a legalapvetőbb filozófiai problémákkal. A félév során a hallgatók szövegolvasási és problémaérzékelési készségeit fejleszti a tanegység. Bevezetés a gondolkodás történetébe, a gondolkodás eredetének megértése, a gondolkodási területek szétválása, a tudományos gondolkodás születésének regisztrálása, az írásbeliség kialakulása, hit és tudás paradoxona. Azoknak az összefüggéseknek felderítése: mi teremt folytonosságot a gondolkodás történetében, és mik azok a rendhagyó esetek, melyek megszakítani látszanak és felbontani igyekeznek a racionális szövetet. A hallgató világosan szét tudja választani a gondolkodás történetének nagy korszakait, értse a kor sajátos problémáit, és ezek között képes legyen összefüggéseket találni. Bevezetés a filozófiába. /szerk. Steiger Kornél/ Bp. Holnap M. Heidegger: A művészet eredete és a gondolkodás rendeltetése /in: Atheneum. Bp M. Heidegger: Költőien lakozik az ember Bp. Atlantis K. Jaspers: Bevezetés a filozófiába. Bp. Mérleg B. Russel: A nyugati filozófia története. Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

7 Tantárgy neve: MŰVELŐDÉSFILOZÓFIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja a kultúrát illető filozófiai elgondolások történeti, és a kultúra fogalmának szemantikai áttekintése. Sajátos nézőpontból közelítjük meg a filozófia történetét: a kultúra felfogásoknak azokat a fő jelentés-dimenzióit vesszük sorra, amelyeknek a különböző korok filozófiai szövegei jelentőséget tulajdonítottak. Azt az utat és azokat a funkcióváltozásokat követjük figyelemmel, amelynek eredményeképp a modern társadalmak számára a kultúra reflexió tárgyává vált, vagyis önmagukat a másokétól megkülönböztető kultúraként, egyikként a sok közül, fogják fel. A tantárgy épít az általános filozófiatörténeti kurzusra, a Művelődésfilozófiára pedig a Kulturális antropológia támaszkodhat. Tananyag: Kultúra: egyéni dimenzió - Cultura animi Cicero metaforája - Cultura Dei - Szent Ágoston és Isten imádata - georgica animi Bacon és és az erkölcs nevelése, mint a lélek művelése - Hobbes és a jellem kiművelése Kultúra: társadalmi dimenzió - a barbárok és a civilizáltak - a német felvilágosodás: Kant és a kultúra szűk értelmezése; Herder és a kultúra tág felfogása; a kultúra, mint az emberiség nagykorúságra való nevelésének folyamata: Lessing, Kant, Fichte, Hegel. - francia felvilágosodás: Voltaire és a kultúra differenciális fogalma; Rousseau és az egyén társadalom kultúrája közötti kapcsolat. Kultúra és civilizáció - a német és az angol és francia nyelvterületen kialakuló eltérések, és azok okai Az értékdimenzió - a kultúra és a pozitív érték - a művelődés és a fejlődés A kultúra, művelődés és a modern társadalmak önmeghatározása Márkus György: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Lukács Archívum, Bp Márkus György: Metafizika mi végre? Osiris, Bp Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Gondolat, Bp M. Foucault: A szavak és dolgok Bp. Osiris, L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Bp. Atlantisz Tantárgyfelelős: Sümegi István PhD főiskolai docens Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

8 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ ESZTÉTIKÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja, hogy az esztétikát, mint tudományos diszciplínát megismertesse a hallgatókkal. Második fontos témakör: a különböző elméletek, fogalmi rendszerek áttekintő jellegű bemutatása. Itt a következők állnak a középpontban: 1. Az antik görög filozófia művészetfogalma (Platón, Arisztotelész megközelítései) és hatása a különböző korokra. 2. Kiemelt jelentőséget kap a 18. század, amikor az esztétika tudományos diszciplínává válik. 3. A modern esztétikai elméletek szempontjából gyümölcsöző és megvilágító antik és modern, klasszikus és modern, szép és fenséges, ismert és idegen fogalom-párok összevető elemzése. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer: egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest, Grabes, Herbert: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne. Ästhetik des Fremden. A. Francke Verlag, Tübingen und Basel, Kant, Immanuel: Az itélőerő kritikája. Osiris, Budapest, Panofsky, Erwin: Idea. Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez. Corvina, Budapest, Radnóti, Sándor: Tisztelt közönség, kulcsot te találj Gondolat, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

9 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja: a tárgy közös informatikai alapozó kurzus a természettudományos képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmányok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nyújt a tudományos kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. A tárgy tartalma: Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és tényadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok). Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban. Elektronikus információszerzés hálózati, könyvtári információforrások. A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mely integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit. Pétery Kristóf: Táblázatkezelés Excel 2002 [Kossuth Kiadó 2002] Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával [ComputerBooks 2003] Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon [ComputerBooks 2001] Tantárgyfelelős: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens Oktatók: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens

10 Tantárgy neve: KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Cél, hogy a hallgatók megismerjék a tanulmányaikhoz és a majdani tudományos kutatásban való részvételükhöz szükséges olyan információkat, amelyeket a könyvtárak és más tájékoztatási intézmények nyújtanak. Szerezzék az ezek hatékony használatához szükséges legalapvetőbb jártasságokat és készségeket. Tematika: Az információ szerepe a tanulásban, kutatásban, korunk társadalmában. Könyvtártípusok és feladataik. Dokumentumtípusok, a dokumentumok felosztása különböző szempontok szerint. A könyvtári katalógusok és funkciójuk. A BDF könyvtár számítógépes katalógusának működése. Számítógépek a könyvtárban. A bibliográfiák és fajtáik. Információforrások az Interneten. Referáló és teljes szövegű online szakirodalmi adatbázisok. Adatgyűjtés, bibliográfia, hivatkozások. Információgyűjtés az Internetről. Kérdezze a könyvtárost! (virtuális tájékoztatás) Csermely Péter et al.: Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat, Farkas Éva: Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Budapest: Krónika Nova, Ungváry Rudolf: A tartalom szerinti információkeresés az interneten. 1. rész. Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 1. sz., rész. Internetkatalógusok. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 2.sz., Tantárgyfelelős: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens Oktatók: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens

11 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (társadalmi ismeretek, társadalomtudományi kutatási módszerek) (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Felöleli a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségszociológia, családszociológia a deviancia, valamint az életmód-szociológia kérdéseit. Bevezet a kvantitatív és kvalitatív módszertan különbségeinek megértésébe. Átfogó képet kapnak a hallgatók a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerik az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatásmódszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, s áttekintésük is legyen a módszerek változásiról. A kvalitatív módszertan alapfogalmait ismerteti meg (változók, indikátorok, kauzalitás, asszociációk), a konceptualizáció és az operacionalizáció folyamatát és jelentőségét, a kérdőívszerkesztés módszertanát, a tartalomelemezés módszertanát, összehasonlító elemzést. Giddens: Elszabadult világ Perfekt K. Bp Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris K. Bp E. Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi K. Bp T. May: Social Research: Issues, Methods and Process 2nd ed. Open University Press, Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

12 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A JOGTUDOMÁNYBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja a szak jogi tárgyainak előkészítése, a jogi alapfogalmak megismerése, az állam és hatalomelméletek áttekintése, a jogrend-törvényesség-alkotmányosság, jogállamiság fogalmának értelmezése A jogforrás fogalma. A jogszabályi hierarchia. A jogszabály hatálya. A törvény, a rendelet és az állami irányítás egyéb jogi eszközei. A jogszabályok jelölése. A hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények. A jogszabályok szerkezete. A jogszabályok gyakorlati alkalmazása. A jogrendszer fogalma, tagozódása. A jogi norma, a jogszabály, a jogviszony. Az államszervezet felépítése, az alapvető jogok és kötelességek. A polgári jog fogalma. A polgári jog alanyai. Jogképesség. Cselekvőképesség. Személyiségi jogok. A személyes adatok védelme. A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok. A szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése. Szerződés típusok, gyakorlati alkalmazásuk (az adásvételi, a megbízási, a bérleti szerződés). A szerződés megerősítésének módjai. A szerződésszegés- és érvénytelenség. A polgári peres eljárás fogalma, szakaszai. A magyar bírósági szervezet rendszere. Az első- és másodfokú eljárás. A perorvoslatok. A nemperes eljárás. A munkaviszonyok szabályozása. A munkaviszony alanyai, kezdete, módosítása, megszűnése és megszüntetése. A tanulmányi szerződés. A munkaidő és a pihenőidő, a szabadság A szerzői jog: Alapfogalmak. Személyhez fűződő jogok. A vagyoni jogok. A védelmi idő. A szabad felhasználás. A felhasználási szerződés. A munkaviszonyban létrehozott mű. Szilágyi Péter: Jogi alaptan Osiris Bp Visegrády Antal: Jogi alaptan JPTE Állam-és Jogtudományi Kar Pécs, Visegrády Antal: Jog és állambölcselet Tantárgyfelelős: Dr. Fejes Péter főiskolai docens Oktatók: Dr. Fejes Péter főiskolai docens

13 Tantárgy neve: MAKROÖKONÓMIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse közgazdaságtan alapkérdéseibe. Tartalma: A közgazdaságtan tárgya, kulcsfogalmai. Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek. (Javak és szolgáltatások, termelési tényezők, gazdálkodás) A termelési lehetőségek görbéje. A munkamegosztás és komparatív előnyök. A szükségletkielégítés intézményi keretei. Piac és piaci mechanizmus (a kereslet, a kínálat, a piaci ár) A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdaság szereplői és színterei (háztartás és vállalat, a makroökonómia főbb piacai, az állam, mint gazdasági szerepéő, szektorok, piacok és makromodellek) A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között. Az árupiac, a pénzpiac, a munkapiac. Árupiaci egyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában. Meyer Dietmar- Solt Katalin: Makroökonómia: Aula Kiadó, Dr. Misz József: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp Paul A. Samualson / William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK Tantárgyfelelős: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens Oktatók: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens

14 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETEK (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges. A) Szerkezeti: ennek keretében a tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek kerülnek tárgyalásra. B) Funkcionális: ez a megközelítés az informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb. ismeretét jelenti. C) A kutatási hagyományok: a szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, információelmélet, kibernetika saját nézőpontjából tekintünk a kommunikáció jelenségére. Kötelező irodalom Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris, Fassler, Manfred: Was ist Kommunikation? München: Fink, 1997 Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Bp General Press McQuai, Denis: Tömegkommunikáció. Bp Osiris (megjelenés előtt) Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tantárgyfelelős: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár

15 Tantárgy neve: VEZETÉSELMÉLET (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/2, 1/1 i jegy X A témakör kulcsfogalmai, a fogalmak viszony-problémája. (vezetés, menedzselés, leader, leadership, szervezet). A vezetői munka kulcseleme: a hatalom. A hatalom típusai, a hatalmi űr. A vezetés gondolkodás fejlődése- vezetéstörténeti előzmények. A vezetéselméleti iskolák- a klasszikus iskola, az emberi viszonyok tana, az integrációs törekvések (rendszerszemléletű iskola, institucionalista iskola). A japán, az európai, a magyar vezetési gondolkodás jellemzői. A nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra-modellek. A szervezetek filozófiája, az értékek modell-elem a szervezeti életben. A szervezeti típusok. A vezetés funkcionális megközelítése. Stratégiai szemlélet a vezetésben. A változás fogalma, típusai, színterei. A stratégia fogalma, típusai, a stratégiai menedzsment folyamata, a stratégia-alkotás módszerei. Az emberi tényezők a vezetési folyamatban. Ternovszky F: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek Szókratesz Mankó Mária: vezetéselmélet III. Szhely, Hitt: A mestervezető OMIKK Klein Sándor: Vezetés-és szervezetpszichológia SHL. Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Oktatók: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

16 Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 0/1 i jegy X A kulturális antropológia kialakulás, tárgya. A kulturális antropológia szemléletmódja: a holisztikus szemléletmód, az összehasonlító szemléletmód, a relativizmus A primitív kultúrák és a saját társadalom vizsgálata. A 19. századi gyökerek, az egyvonalú evolúció elmélete. Fejezetek az antropológiai gondolkodás történetéből Boas és a történeti partikularizmus. Malinowski és a funkcionalizmus. Mead és a biológia kulturalizálása. Levi-Srauss és strukturalizmus. Geertz és az interpretatív antropológia. Terepmunka és jelenlét: a résztvevő megfigyelés A megfigyeléses módszer fajtái, sajátosságai: a résztvevő és az akciós megfigyelés. Az objektivitás problémái: a megfigyelő és a megfigyeltek viszonya. A terepmunka gyakorlata: interjú, megfigyelés, regisztráció, értelmezés. A terepmunkát végző társadalmi felelőssége: előítélet és evidencia. A szimbólumok szerepe a kultúrák vizsgálatában Jel - jelentés kultúra. A kultúra, mint szöveg. A tér antropológiája: egyfajta rendező modell A kötött szerkezetű tér, a kötetlen szerkezetű tér, a kötetlen tér, a tér dinamizmusa. Proxemika, összehasonlító kulturális perspektívában. Bohannan, P.-Glazer, M.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Pánem, Budapest, 1997 Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Századvég Kiadó, Budapest, Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Katalizátor Iroda, Budapest, 1995 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Rejtjelek 2. Kossuth, Tantárgyfelelős: Simon Róbert egyetemi tanár Oktatók: Murai András főiskolai adjunktus

17 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A EU-TANULMÁNYOKBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy X A modul bemutatja azokat a nagy problématerületeket, amelyeket tanulmányaik során részletesebben is meg fognak ismerni, s rámutat a közöttük lévő összefüggésekre. A kurzus egyben bevezetés egy inter-és multidiszciplináris megközelítésbe és módszertanba. Nem az az elsődleges célja, hogy az európai történelmet kronológikusan ismertesse, vagy hogy átfogó képet adjon az európai társadalomtörténetről, sokkal inkább, hogy rávilágítson az alternatívákra, fejlődéstendenciákra és hogy szemléleti és elméleti kapaszkodókat adjon a hallgatóknak az európai társadalmi, gazdasági, politikai átalakulások kritikai elemzéséhez. Megismerteti a hallgatókat az Európai Unió intézményrendszerével, ezek működési mechanizmusaival, valamint belső intézményi/szervezeti kultúrájukkal. Különös figyelmet szentel az európai felnőttoktási politikáknak és intézményeknek. Hill Richard: Mi Európaiak. Geomedia, Bp Wallace, H-Wallace,W: Policymaking in the European Union. Oxford, Oxford University Press, Borsody István: Az új Közép-Európa. Szombathely, Savaria University Press, Dick Leonard: Európai Unió történet, szervezet, működés. Geomedia, Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

18 Tantárgy neve: GENDER STUDIES (alapozó, kv) Kredit: Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az elméleti és történeti áttekintés célja a gender studies, mint tudományos diszciplina fejlődéstörténetének áttekintése, valamin az eddigi elméletek megismerése. A nők a történelemben kurzus áttekinti a nők helyzetét, szerepét, megítélését, mind a magyar, mind az európai nagy történelmi korszakokban. Az európai és magyar összehasonlítás mellett, azzal párhuzamosan jelentős a férfi és női nézőpont összevetése. Fontos tisztázni az emancipációs mozgalmak lényegét, hatásait, eredményeit. Körüljárjuk az esélyegyenlőség mai európai és magyar realitásait is. A nőábrázolások a magyar és európai irodalomban című szeminárium több tanszék dolgozóinak bevonásával és előadásaival valósul meg. A hallgatók megismerhetik, az előadókkal együtt megvitathatják különböző korok, irodalmak, művészeti ágak nőábrázolásait. Fontos, hogy így mind az interdiszciplináris, mind az interkulturális módszereket, nézőpontokat is elsajátíthatják. Példaként a következő témákat említhetjük meg: A nőábrázolások a német és angol képzőművészetben és irodalomban 1800 körül, Nők a századforduló magyar és osztrák drámáiban, Nők szerepe a némafilmekben, A nőiség problémája a mai finn filmekben és irodalomban. A nem és nyelvhasználat kurzus a nem és társadalom összefüggéseit vizsgálja. A férfi-női beszélő megkülönböztetést általában a hangfekvés, a hangmagasság alapján teszik meg, miközben más nyelvhasználati tényezőket figyelmen kívül hagynak. A kurzus részletesen tárgyalja a szociolingvisztikában és a kommunikációkutatásban az utóbbi időben elért kutatási eredményeket, amelyek a nyelv és a nem kapcsolatára világítanak rá. Holland-Cunz, Barbara: Die alte neue Frauenfrage. Suhrkamp, Frankfurt a. M., MacKinnon, Catharine A.: A feminizmus változásai: előadások életről és jogról. Pont, Budapest, Miethe, Ingrid (Hrsg.): Europas Töchter: Tradition, Erwartung und Strategien von Frauenbewegungen in Europa. Leske-Budrich, Opladen, Pető, Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában: nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon. Balassi, Budapest, Deicher, Susanne: Die weibliche und männliche Linie: das imaginäre Geschlecht der modernen Kunst von Klimt bis Mondrian. Reimer, Berlin, Guthke, Karl S.: Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur. Beck, München, 1997.

19 Kis Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Balaskó Mária főiskolai adjunktus Murai Gábor főiskolai tanársegéd Elisa Pitkäsalo finn lektor

20 Tantárgy neve: SZAKNYELV (pedagógiai/társadalomismereti német) (alapozó, kv) Kredit: 10 Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félévben a hallgatók nyelvtudásának aktualizálása, egy szintre hozása történik mind a négy fő készség területén. A második félévben az aktív szókincs bővítése szakkifejezésekkel, egyidejüleg tudatosítjuk a hétköznapi és szaknyelv közötti eltéréseket. A harmadik félévben az egyes diszciplinák, mint pl. neveléstan, szociológia, vezetéselmélet, kommunikációelmélet szaknyelvét cselekményorientált módszerekkel sajátítják el. (projectmunka, szerepjátékok, csoportmunka). E módszerrel dolgozunk fel alapvető szakirodalmakat az utolsó félévekben, s az ötödik félévben tanulmányutakra felkészítés történik. Az utolsó félévben konkrét szakmai (osztrák, német ill. svájci) intézményekkel történő kapcsolat-felvételre és ápolásra kerül sor. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Hueber, Ismaning, Bahrdt, Hans Paul: Schüsselbegriffe der Soziologie: eine Einführung mit Lehrbeispielen. Beck. München, Brenner Dietrich: Allgemeine Pädagogik: eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur padagogischen Denkens und Handelns. Juventa, Weinheim, Schmidt, Alexandra/Gradwohl Eszter: Human und Kulturmanagement. Kommunikationstraining für Fortgeschrittene. JPTE. Pécs, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2011. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Művészeti Kar Szak Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések DA DS megnevezése

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

2015/2016. tanév II. félévre tárgyfelvételhez segédlet hallgatóknak NAPPALI TAGOZAT!

2015/2016. tanév II. félévre tárgyfelvételhez segédlet hallgatóknak NAPPALI TAGOZAT! 2015/2016. tanév II. félévre tárgyfelvételhez segédlet hallgatóknak NAPPALI TAGOZAT! AEETMN II. évfolyam neve Gazdaság- és munkajog (gyakorlat) Tervezés, tanácsadás elmélete II. Tervezés, tanácsadás gyakorlata

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2016 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3.

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3. ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3. Tematika: Egy adott képzés akkreditációs anyagának elkészítése. A gyakorlat az előző két félév anyagának bővítését szolgálja, a hallgató ebben a félévben az egyes tantárgyak kimenetibemeneti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben