Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)"

Átírás

1 Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai kérdéseknek, összefüggéseknek a feltárása, amelyek lehetővé teszik bármely életkorban és bármely történelmi korban a nevelés meghatározó sajátosságainak a megértését és összefüggéseiket. Témái: A pedagógiai tudomány-rendszertani kérdései; a nevelés mint a pedagógiai kutatás alapja; a nevelés sajátosságai, funkciói, formái, területei, koncepciói, cél- és feladatrendszere; a nevelhetőség problémái; a nevelő és a nevelt; tanítás és tanulás; a nevelés színterei, szervezési formái, módszerei; a neveléstörténet főbb állomásai jeles nevelésfilozófusai, antropológiai nézőpontok és a kultúrával kapcsolatos felismerések változása (őskor, ókor, középkor, reneszánsz és humanizmus, reformáció-ellenreformáció, az átmenet, felvilágosodás, a nevelésügy XIX-XX. századi általános és magyar helyzet), a nevelés jelenkori kihívásai. Czike Bernadett (szerk): Bevezetés a pedagógiába. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Bp., Magyari Beck István: Érték és pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. OSIRIS, Budapest, Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Neveléstörténet. OSIRIS, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

2 Tantárgy neve: NEVELÉSTAN (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja: A neveléstudományon belül a neveléselmélet alapfogalmainak, sajátosságainak, törvényszerűségeinek a megismerésével megfelelő alapot nyújtson a tanulás és nevelési problémák értelmezéséhez. Témái: a neveléstan helye a tudományok rendszerében; az emberformáló folyamatok, a nevelés, oktatás, képzés összefüggései; célok, értékek, normák, feladatok a nevelés folyamatában; a nevelési folyamat szerkezete, a tevékenység mint a nevelési folyamat alapja, a tevékenység szabályozó tényezői (nevelési tényezők, nevelési hatások, nevelési módszerek); a jellem fejlesztése és fejlődése a nevelés folyamatában, a jellem tartalma és strukturális sajátosságainak alakulása a nevelési folyamatban, fejlődését meghatározó tényezők; negatív emberformáló folyamatok, nehezen nevelhetőség; a nevelés elméletének és gyakorlatának tendenciái a XX-XXI. században Bábosik István, Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest, Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Gáspár László: Neveléselmélet. OKKER Kiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Pálfiné dr. Szalay Anna: Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához. Szombathely, Tantárgyfelelős: Dr. Antal Sándor PhD főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus

3 Tantárgy neve: DIDAKTIKAI ALAPOK /a tanulás és tanítás elméleti alapozása/ (alapozó, kötelező) Kredit: 1+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/0, 0/2 Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félév célja: oktatáselméleti alapozás, amelyre a konkrét andragógiai didaktika ismereterendszere ráépíthető. Témakörei: Oktatáselméleti irányzatok, az oktatási folyamat szereplői : a tanuló, a pedagógus/andragógus. A tanulás általános fogalma, korszerű elképzelések a tanulásról. Az oktatási folyamat lényege, különböző szempontú megközelítések. Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat. Az önszabályozó motivációs strtaégiákat kifejlesztő oktatási folyamat. Oktatási módszerek. Tanulásszervezési alapok. A második félév az eredményes tanuláshoz szükséges személyiségvonások fejlesztéséhez, a tanulás tárgyi és személyi feltételeinek megszervezéséhez, általános és speciális kognitív képességek, motivációs jellemzők, kognitív stílusok fejlesztéséhez felkészítő tantárgy. Középpontban állnak a tanulmányozás során az egyéni tanulási technikák, amelyek főként a kognitív folyamatok tudatosítására irányulnak. Az általános tanulási technikák többféle tanulási folyamatban is felhasználhatóak, de figyelmet fordít a tárgy a konkrét tananyagoknak is megfelelő speciális tanulási technikák megismertetésére is. Didaktika (Szerk.:) Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Réthy Endréné: Tanulási motiváció Új Pedagógiai Közlemények Bp Réthy Endréné: A tanulás FPI Bp Dezső Zsigmondné: A szellemi munkája technikája Bp Mankó Mária: Tanulási technikák Szombathely Zrinszky László: A tanulás tanítása Bp Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról Bp Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Vincze Szilvia főiskolai adjunktus Dr. Mankó Mária főiskolai tanár

4 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/0 Szeminárium i jegy A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismeretei pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia mint tudomány kialakulás-története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. A pszichológiai fejlődés. Észlelés és tudat. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. A megismerés szakaszai. Figyelem, aktivációs szintek, és tudatállapotok. Emlékezés és felejtés, képzelet, gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei. Szociális tanulás. A cselekvés hajtóerő: motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. Az emberi fejlődés tanulmányozása. A modern fejlődéslélektan központi kérdései. A fejlődéslélektan tudománya. A csecsemőkor, a kisgyermekkor, az iskoláskor, a serdülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor jellemzői, sajátosságai. Atkinson: Pszichológia Osiris-Századvég Bp Séra Lészló: Általános pszichológia Comenius, Pécs, Michael Cole-Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan Osiris, Bp Tantárgyfelelős: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár Oktatók: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

5 Tantárgy neve: SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+3 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 2/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a társas kapcsolatokban és szociális (csoport, intézmény) struktúrák működésében szerepet játszó pszichológiai folyamatokról és döntési eljárásokról. Az elhangzó témákkal elő kívánjuk segíteni, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető szociálpszichológiai elméleteket és fogalmakat, valamint értelmezzék azok kapcsolódási pontjait a kommunikációs tanulmányaik során tanultakkal. Mi a szociálpszichológia? Tudománytörténeti körkép. A társas lét jelentősége és eredete. A társas világ szerkezete. A társas megismerés, az attribució és az attitűdök. Az attitűdváltozás és a meggyőzés. Az én és az én-megismerés. A homlokzat és társas meghatározottsága. A társas identitás. Társas és társadalmi szerepek jellege, funkciói. Társas interakciók és személyközi viszonyok. A proszociális magatartás. Szeretet és szerelem. Az agresszió. Konfliktus és konfliktusmegoldás. A csoport, norma és konformitás. Segítségnyújtás és bántalmazás. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., Hewstone, M., Stroebe,W., Codol, J-P. és Stephenson,G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., Smith, E.R., Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktatók: Dr. Tóth Péter főiskolai adjunktus

6 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (FILOZÓFIATÖRTÉNET) (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a filozófiatörténet egyes jelentős korszakaival és a legalapvetőbb filozófiai problémákkal. A félév során a hallgatók szövegolvasási és problémaérzékelési készségeit fejleszti a tanegység. Bevezetés a gondolkodás történetébe, a gondolkodás eredetének megértése, a gondolkodási területek szétválása, a tudományos gondolkodás születésének regisztrálása, az írásbeliség kialakulása, hit és tudás paradoxona. Azoknak az összefüggéseknek felderítése: mi teremt folytonosságot a gondolkodás történetében, és mik azok a rendhagyó esetek, melyek megszakítani látszanak és felbontani igyekeznek a racionális szövetet. A hallgató világosan szét tudja választani a gondolkodás történetének nagy korszakait, értse a kor sajátos problémáit, és ezek között képes legyen összefüggéseket találni. Bevezetés a filozófiába. /szerk. Steiger Kornél/ Bp. Holnap M. Heidegger: A művészet eredete és a gondolkodás rendeltetése /in: Atheneum. Bp M. Heidegger: Költőien lakozik az ember Bp. Atlantis K. Jaspers: Bevezetés a filozófiába. Bp. Mérleg B. Russel: A nyugati filozófia története. Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

7 Tantárgy neve: MŰVELŐDÉSFILOZÓFIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja a kultúrát illető filozófiai elgondolások történeti, és a kultúra fogalmának szemantikai áttekintése. Sajátos nézőpontból közelítjük meg a filozófia történetét: a kultúra felfogásoknak azokat a fő jelentés-dimenzióit vesszük sorra, amelyeknek a különböző korok filozófiai szövegei jelentőséget tulajdonítottak. Azt az utat és azokat a funkcióváltozásokat követjük figyelemmel, amelynek eredményeképp a modern társadalmak számára a kultúra reflexió tárgyává vált, vagyis önmagukat a másokétól megkülönböztető kultúraként, egyikként a sok közül, fogják fel. A tantárgy épít az általános filozófiatörténeti kurzusra, a Művelődésfilozófiára pedig a Kulturális antropológia támaszkodhat. Tananyag: Kultúra: egyéni dimenzió - Cultura animi Cicero metaforája - Cultura Dei - Szent Ágoston és Isten imádata - georgica animi Bacon és és az erkölcs nevelése, mint a lélek művelése - Hobbes és a jellem kiművelése Kultúra: társadalmi dimenzió - a barbárok és a civilizáltak - a német felvilágosodás: Kant és a kultúra szűk értelmezése; Herder és a kultúra tág felfogása; a kultúra, mint az emberiség nagykorúságra való nevelésének folyamata: Lessing, Kant, Fichte, Hegel. - francia felvilágosodás: Voltaire és a kultúra differenciális fogalma; Rousseau és az egyén társadalom kultúrája közötti kapcsolat. Kultúra és civilizáció - a német és az angol és francia nyelvterületen kialakuló eltérések, és azok okai Az értékdimenzió - a kultúra és a pozitív érték - a művelődés és a fejlődés A kultúra, művelődés és a modern társadalmak önmeghatározása Márkus György: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Lukács Archívum, Bp Márkus György: Metafizika mi végre? Osiris, Bp Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Gondolat, Bp M. Foucault: A szavak és dolgok Bp. Osiris, L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Bp. Atlantisz Tantárgyfelelős: Sümegi István PhD főiskolai docens Oktatók: Murai Gábor főiskolai tanársegéd

8 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ ESZTÉTIKÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja, hogy az esztétikát, mint tudományos diszciplínát megismertesse a hallgatókkal. Második fontos témakör: a különböző elméletek, fogalmi rendszerek áttekintő jellegű bemutatása. Itt a következők állnak a középpontban: 1. Az antik görög filozófia művészetfogalma (Platón, Arisztotelész megközelítései) és hatása a különböző korokra. 2. Kiemelt jelentőséget kap a 18. század, amikor az esztétika tudományos diszciplínává válik. 3. A modern esztétikai elméletek szempontjából gyümölcsöző és megvilágító antik és modern, klasszikus és modern, szép és fenséges, ismert és idegen fogalom-párok összevető elemzése. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer: egy filozófiai hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest, Grabes, Herbert: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne. Ästhetik des Fremden. A. Francke Verlag, Tübingen und Basel, Kant, Immanuel: Az itélőerő kritikája. Osiris, Budapest, Panofsky, Erwin: Idea. Adalékok a régebbi művészetelmélet fogalomtörténetéhez. Corvina, Budapest, Radnóti, Sándor: Tisztelt közönség, kulcsot te találj Gondolat, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

9 Tantárgy neve: BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja: a tárgy közös informatikai alapozó kurzus a természettudományos képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmányok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nyújt a tudományos kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. A tárgy tartalma: Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és tényadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok). Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban. Elektronikus információszerzés hálózati, könyvtári információforrások. A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mely integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit. Pétery Kristóf: Táblázatkezelés Excel 2002 [Kossuth Kiadó 2002] Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával [ComputerBooks 2003] Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon [ComputerBooks 2001] Tantárgyfelelős: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens Oktatók: Dr. Balogh Imre PhD főiskolai docens

10 Tantárgy neve: KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 0/1 Óratípus: Előadás Szeminárium X Értékelés: Kollokvium i jegy X Cél, hogy a hallgatók megismerjék a tanulmányaikhoz és a majdani tudományos kutatásban való részvételükhöz szükséges olyan információkat, amelyeket a könyvtárak és más tájékoztatási intézmények nyújtanak. Szerezzék az ezek hatékony használatához szükséges legalapvetőbb jártasságokat és készségeket. Tematika: Az információ szerepe a tanulásban, kutatásban, korunk társadalmában. Könyvtártípusok és feladataik. Dokumentumtípusok, a dokumentumok felosztása különböző szempontok szerint. A könyvtári katalógusok és funkciójuk. A BDF könyvtár számítógépes katalógusának működése. Számítógépek a könyvtárban. A bibliográfiák és fajtáik. Információforrások az Interneten. Referáló és teljes szövegű online szakirodalmi adatbázisok. Adatgyűjtés, bibliográfia, hivatkozások. Információgyűjtés az Internetről. Kérdezze a könyvtárost! (virtuális tájékoztatás) Csermely Péter et al.: Kutatás és közlés a természettudományokban. Budapest: Osiris, Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat, Farkas Éva: Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Budapest: Krónika Nova, Ungváry Rudolf: A tartalom szerinti információkeresés az interneten. 1. rész. Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 1. sz., rész. Internetkatalógusok. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf., 2000., 2.sz., Tantárgyfelelős: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens Oktatók: Dr. Koltay Tibor főiskolai docens

11 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (társadalmi ismeretek, társadalomtudományi kutatási módszerek) (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Felöleli a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségszociológia, családszociológia a deviancia, valamint az életmód-szociológia kérdéseit. Bevezet a kvantitatív és kvalitatív módszertan különbségeinek megértésébe. Átfogó képet kapnak a hallgatók a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerik az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatásmódszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, s áttekintésük is legyen a módszerek változásiról. A kvalitatív módszertan alapfogalmait ismerteti meg (változók, indikátorok, kauzalitás, asszociációk), a konceptualizáció és az operacionalizáció folyamatát és jelentőségét, a kérdőívszerkesztés módszertanát, a tartalomelemezés módszertanát, összehasonlító elemzést. Giddens: Elszabadult világ Perfekt K. Bp Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris K. Bp E. Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi K. Bp T. May: Social Research: Issues, Methods and Process 2nd ed. Open University Press, Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

12 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A JOGTUDOMÁNYBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja a szak jogi tárgyainak előkészítése, a jogi alapfogalmak megismerése, az állam és hatalomelméletek áttekintése, a jogrend-törvényesség-alkotmányosság, jogállamiság fogalmának értelmezése A jogforrás fogalma. A jogszabályi hierarchia. A jogszabály hatálya. A törvény, a rendelet és az állami irányítás egyéb jogi eszközei. A jogszabályok jelölése. A hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények. A jogszabályok szerkezete. A jogszabályok gyakorlati alkalmazása. A jogrendszer fogalma, tagozódása. A jogi norma, a jogszabály, a jogviszony. Az államszervezet felépítése, az alapvető jogok és kötelességek. A polgári jog fogalma. A polgári jog alanyai. Jogképesség. Cselekvőképesség. Személyiségi jogok. A személyes adatok védelme. A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok. A szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése. Szerződés típusok, gyakorlati alkalmazásuk (az adásvételi, a megbízási, a bérleti szerződés). A szerződés megerősítésének módjai. A szerződésszegés- és érvénytelenség. A polgári peres eljárás fogalma, szakaszai. A magyar bírósági szervezet rendszere. Az első- és másodfokú eljárás. A perorvoslatok. A nemperes eljárás. A munkaviszonyok szabályozása. A munkaviszony alanyai, kezdete, módosítása, megszűnése és megszüntetése. A tanulmányi szerződés. A munkaidő és a pihenőidő, a szabadság A szerzői jog: Alapfogalmak. Személyhez fűződő jogok. A vagyoni jogok. A védelmi idő. A szabad felhasználás. A felhasználási szerződés. A munkaviszonyban létrehozott mű. Szilágyi Péter: Jogi alaptan Osiris Bp Visegrády Antal: Jogi alaptan JPTE Állam-és Jogtudományi Kar Pécs, Visegrády Antal: Jog és állambölcselet Tantárgyfelelős: Dr. Fejes Péter főiskolai docens Oktatók: Dr. Fejes Péter főiskolai docens

13 Tantárgy neve: MAKROÖKONÓMIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1/0 Szeminárium i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse közgazdaságtan alapkérdéseibe. Tartalma: A közgazdaságtan tárgya, kulcsfogalmai. Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek. (Javak és szolgáltatások, termelési tényezők, gazdálkodás) A termelési lehetőségek görbéje. A munkamegosztás és komparatív előnyök. A szükségletkielégítés intézményi keretei. Piac és piaci mechanizmus (a kereslet, a kínálat, a piaci ár) A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdaság szereplői és színterei (háztartás és vállalat, a makroökonómia főbb piacai, az állam, mint gazdasági szerepéő, szektorok, piacok és makromodellek) A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között. Az árupiac, a pénzpiac, a munkapiac. Árupiaci egyensúly. Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában. Meyer Dietmar- Solt Katalin: Makroökonómia: Aula Kiadó, Dr. Misz József: Makroökonómia, Számalk Kiadó, Bp Paul A. Samualson / William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK Tantárgyfelelős: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens Oktatók: Dr. Rádi Szelman CSc főiskolai docens

14 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETEK (alapozó, kötelező) Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges. A) Szerkezeti: ennek keretében a tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek kerülnek tárgyalásra. B) Funkcionális: ez a megközelítés az informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb. ismeretét jelenti. C) A kutatási hagyományok: a szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, információelmélet, kibernetika saját nézőpontjából tekintünk a kommunikáció jelenségére. Kötelező irodalom Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris, Fassler, Manfred: Was ist Kommunikation? München: Fink, 1997 Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Bp General Press McQuai, Denis: Tömegkommunikáció. Bp Osiris (megjelenés előtt) Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tantárgyfelelős: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb CSc egyetemi tanár

15 Tantárgy neve: VEZETÉSELMÉLET (alapozó, kötelező) Kredit: 3+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1/2, 1/1 i jegy X A témakör kulcsfogalmai, a fogalmak viszony-problémája. (vezetés, menedzselés, leader, leadership, szervezet). A vezetői munka kulcseleme: a hatalom. A hatalom típusai, a hatalmi űr. A vezetés gondolkodás fejlődése- vezetéstörténeti előzmények. A vezetéselméleti iskolák- a klasszikus iskola, az emberi viszonyok tana, az integrációs törekvések (rendszerszemléletű iskola, institucionalista iskola). A japán, az európai, a magyar vezetési gondolkodás jellemzői. A nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra-modellek. A szervezetek filozófiája, az értékek modell-elem a szervezeti életben. A szervezeti típusok. A vezetés funkcionális megközelítése. Stratégiai szemlélet a vezetésben. A változás fogalma, típusai, színterei. A stratégia fogalma, típusai, a stratégiai menedzsment folyamata, a stratégia-alkotás módszerei. Az emberi tényezők a vezetési folyamatban. Ternovszky F: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek Szókratesz Mankó Mária: vezetéselmélet III. Szhely, Hitt: A mestervezető OMIKK Klein Sándor: Vezetés-és szervezetpszichológia SHL. Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Oktatók: Dr. Mankó Mária CSc főiskolai tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

16 Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/0, 0/1 i jegy X A kulturális antropológia kialakulás, tárgya. A kulturális antropológia szemléletmódja: a holisztikus szemléletmód, az összehasonlító szemléletmód, a relativizmus A primitív kultúrák és a saját társadalom vizsgálata. A 19. századi gyökerek, az egyvonalú evolúció elmélete. Fejezetek az antropológiai gondolkodás történetéből Boas és a történeti partikularizmus. Malinowski és a funkcionalizmus. Mead és a biológia kulturalizálása. Levi-Srauss és strukturalizmus. Geertz és az interpretatív antropológia. Terepmunka és jelenlét: a résztvevő megfigyelés A megfigyeléses módszer fajtái, sajátosságai: a résztvevő és az akciós megfigyelés. Az objektivitás problémái: a megfigyelő és a megfigyeltek viszonya. A terepmunka gyakorlata: interjú, megfigyelés, regisztráció, értelmezés. A terepmunkát végző társadalmi felelőssége: előítélet és evidencia. A szimbólumok szerepe a kultúrák vizsgálatában Jel - jelentés kultúra. A kultúra, mint szöveg. A tér antropológiája: egyfajta rendező modell A kötött szerkezetű tér, a kötetlen szerkezetű tér, a kötetlen tér, a tér dinamizmusa. Proxemika, összehasonlító kulturális perspektívában. Bohannan, P.-Glazer, M.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Pánem, Budapest, 1997 Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Századvég Kiadó, Budapest, Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Katalizátor Iroda, Budapest, 1995 Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: Rejtjelek 2. Kossuth, Tantárgyfelelős: Simon Róbert egyetemi tanár Oktatók: Murai András főiskolai adjunktus

17 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A EU-TANULMÁNYOKBA (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 0/1 i jegy X A modul bemutatja azokat a nagy problématerületeket, amelyeket tanulmányaik során részletesebben is meg fognak ismerni, s rámutat a közöttük lévő összefüggésekre. A kurzus egyben bevezetés egy inter-és multidiszciplináris megközelítésbe és módszertanba. Nem az az elsődleges célja, hogy az európai történelmet kronológikusan ismertesse, vagy hogy átfogó képet adjon az európai társadalomtörténetről, sokkal inkább, hogy rávilágítson az alternatívákra, fejlődéstendenciákra és hogy szemléleti és elméleti kapaszkodókat adjon a hallgatóknak az európai társadalmi, gazdasági, politikai átalakulások kritikai elemzéséhez. Megismerteti a hallgatókat az Európai Unió intézményrendszerével, ezek működési mechanizmusaival, valamint belső intézményi/szervezeti kultúrájukkal. Különös figyelmet szentel az európai felnőttoktási politikáknak és intézményeknek. Hill Richard: Mi Európaiak. Geomedia, Bp Wallace, H-Wallace,W: Policymaking in the European Union. Oxford, Oxford University Press, Borsody István: Az új Közép-Európa. Szombathely, Savaria University Press, Dick Leonard: Európai Unió történet, szervezet, működés. Geomedia, Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Dr. habil. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Maurer Péter főiskolai tanársegéd

18 Tantárgy neve: GENDER STUDIES (alapozó, kv) Kredit: Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az elméleti és történeti áttekintés célja a gender studies, mint tudományos diszciplina fejlődéstörténetének áttekintése, valamin az eddigi elméletek megismerése. A nők a történelemben kurzus áttekinti a nők helyzetét, szerepét, megítélését, mind a magyar, mind az európai nagy történelmi korszakokban. Az európai és magyar összehasonlítás mellett, azzal párhuzamosan jelentős a férfi és női nézőpont összevetése. Fontos tisztázni az emancipációs mozgalmak lényegét, hatásait, eredményeit. Körüljárjuk az esélyegyenlőség mai európai és magyar realitásait is. A nőábrázolások a magyar és európai irodalomban című szeminárium több tanszék dolgozóinak bevonásával és előadásaival valósul meg. A hallgatók megismerhetik, az előadókkal együtt megvitathatják különböző korok, irodalmak, művészeti ágak nőábrázolásait. Fontos, hogy így mind az interdiszciplináris, mind az interkulturális módszereket, nézőpontokat is elsajátíthatják. Példaként a következő témákat említhetjük meg: A nőábrázolások a német és angol képzőművészetben és irodalomban 1800 körül, Nők a századforduló magyar és osztrák drámáiban, Nők szerepe a némafilmekben, A nőiség problémája a mai finn filmekben és irodalomban. A nem és nyelvhasználat kurzus a nem és társadalom összefüggéseit vizsgálja. A férfi-női beszélő megkülönböztetést általában a hangfekvés, a hangmagasság alapján teszik meg, miközben más nyelvhasználati tényezőket figyelmen kívül hagynak. A kurzus részletesen tárgyalja a szociolingvisztikában és a kommunikációkutatásban az utóbbi időben elért kutatási eredményeket, amelyek a nyelv és a nem kapcsolatára világítanak rá. Holland-Cunz, Barbara: Die alte neue Frauenfrage. Suhrkamp, Frankfurt a. M., MacKinnon, Catharine A.: A feminizmus változásai: előadások életről és jogról. Pont, Budapest, Miethe, Ingrid (Hrsg.): Europas Töchter: Tradition, Erwartung und Strategien von Frauenbewegungen in Europa. Leske-Budrich, Opladen, Pető, Andrea (szerk.): Női esélyegyenlőség Európában: nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon. Balassi, Budapest, Deicher, Susanne: Die weibliche und männliche Linie: das imaginäre Geschlecht der modernen Kunst von Klimt bis Mondrian. Reimer, Berlin, Guthke, Karl S.: Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur. Beck, München, 1997.

19 Kis Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris, Budapest, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Balaskó Mária főiskolai adjunktus Murai Gábor főiskolai tanársegéd Elisa Pitkäsalo finn lektor

20 Tantárgy neve: SZAKNYELV (pedagógiai/társadalomismereti német) (alapozó, kv) Kredit: 10 Félév: 2., 3., 4., 5., 6. Heti óraszám: 0/1, 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Az első félévben a hallgatók nyelvtudásának aktualizálása, egy szintre hozása történik mind a négy fő készség területén. A második félévben az aktív szókincs bővítése szakkifejezésekkel, egyidejüleg tudatosítjuk a hétköznapi és szaknyelv közötti eltéréseket. A harmadik félévben az egyes diszciplinák, mint pl. neveléstan, szociológia, vezetéselmélet, kommunikációelmélet szaknyelvét cselekményorientált módszerekkel sajátítják el. (projectmunka, szerepjátékok, csoportmunka). E módszerrel dolgozunk fel alapvető szakirodalmakat az utolsó félévekben, s az ötödik félévben tanulmányutakra felkészítés történik. Az utolsó félévben konkrét szakmai (osztrák, német ill. svájci) intézményekkel történő kapcsolat-felvételre és ápolásra kerül sor. Em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Hueber, Ismaning, Bahrdt, Hans Paul: Schüsselbegriffe der Soziologie: eine Einführung mit Lehrbeispielen. Beck. München, Brenner Dietrich: Allgemeine Pädagogik: eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur padagogischen Denkens und Handelns. Juventa, Weinheim, Schmidt, Alexandra/Gradwohl Eszter: Human und Kulturmanagement. Kommunikationstraining für Fortgeschrittene. JPTE. Pécs, Tantárgyfelelős: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus Oktatók: Dr. Cseresznyák Mónika PhD főiskolai adjunktus

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2011. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3.

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3. ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT 3. Tematika: Egy adott képzés akkreditációs anyagának elkészítése. A gyakorlat az előző két félév anyagának bővítését szolgálja, a hallgató ebben a félévben az egyes tantárgyak kimenetibemeneti

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék SZTE JGYPK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék A kultúraközvetítő szerep megjelenése A kiegyezéssel kezdődő polgári

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben