2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;"

Átírás

1 2 i programok (azon tárgak esetén, melek nem a Kémia és Körnezettan Tanszék felügelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ; Alapozó ismeretek tantárgi programjai: Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai I. kódja: SBANMM1011 SBANMM1012 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 1 Péntek Kálmán Matematika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Halmazelméleti és algebrai alapismeretek, a valós számok. Valós számsorozatok, sorozatok határértéke, valós számsorok. Egváltozós valós függvén fogalma, értelmezési tartomána; korlátos, monoton függvének, szélsőértékek, konkáv és konvex függvének, inflexiós pont. Foltonos függvének, összetett függvén, inverz függvén. Elemi függvének. Véges zárt intervallumon foltonos függvének tulajdonságai. Függvének differenciálása. Differenciálhánados, derivált függvén. Elemi függvének differenciálása, összetett és inverz függvén differenciálhánadosa. Exponenciális, logaritmus, trigonometrikus és ciklometrikus függvének deriválása. A differenciálszámítás középértéktételei, I Hospital-szabálok. Magasabb rendű deriváltak, Talor- formula. Függvének vizsgálata deriváltakkal. Határozatlan integrál. Primitív függvén fogalma, helettesítéssel való integrálás, a parciális integrálás módszere. Integrálási módszerek. Racionális törtfüggvének, trigonometrikus függvének, exponenciális és hiperbolikus függvének integrálása. Határozott integrál. Integrálhatósági kritériumok, integrálfüggvén és tulajdonságai, a

2 Newton-Leibniz-formula. Az integrálszámítás alkalmazásai: területszámítás, forgástest térfogata, forgástest palástjának felszíne, görbe ívhossza. Improprius integrálok és alkalmazásaik. Differenciálegenletek elméletének alapjai. Szétválasztható változójú differenciálegenletek, első-rendű és másodrendű lineáris differenciálegenletek. Alkalmazások. Bárcz Barnabás: Differenciálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Bárcz Barnabás: Integrálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Urbán János: Határértékszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Banach, Stefan: Differenciál- és integrálszámítás. Tankönvkiadó, Bp, Császár Ákos: Valós analízis I-II. Tankönvkiadó, Bp, Kalmár László: Bevezetés a matematikai analízisbe I-II. Tankönvkiadó, Bp, Leindler László: Analízis. Polgon, Szeged, Rudin, Walter: Matematikai analízis alapjai. Műszaki Könvkiadó, Bp, Scharnitzk Viktor: Differenciálegenletek. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1983.

3 Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai II. kódja: SBANKN2022 SBANKN2023 Tantár g heti óraszáma: 1+1 kreditértéke: 1+1 ajánlott félév: 2 Péntek Kálmán Matematika Tanszék Matematika I. kollokvium, gakorlati jeg Valószínűségszámítás elemei. Kombinatorikai bevezetés. Esemének algebrája, műveletek eseménekkel. A valószínűség fogalma, tulajdonságai, klasszikus valószínűségi mez ő, geometriai valószínűségi mez ő. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, Baes tétele, esemének függetlensége. A valószínűségi változók és jellemzőik. Diszkrét és foltonos valószínűségi változók, eloszlásfüggvén, sűrűségfüggvén, várható érték, szórás. Fontosabb eloszlások, nag számok törvéne. Statisztika. Statisztikai alapfogalmak, viszonszámok, átlagok. Eg ismérv szerinti elemzés, gakorisági és kumulált gakorisági sorok, grafikus ábrázolások, helzetmutatók és szóródási mutatók. Mintavételi eljárások, a statisztikai becsléselmélet elemei, hipotézisvizsgálat. A korreláció- és regressziószámítás alapjai. A matematikai módszerek alkalmazása a kémiában és a természettudománokban. Solt Görg: Valószínűségszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Reimann József Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, 1997.

4 Korpás Attiláné dr. (szerk.): Általános statisztika I-II. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1968.

5 Fizika Kurzus Fizika I. kódja: SBANFI1045 SBANFI2046 Tantár g heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 2 Kovács László Fizika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Mozgások és erők. Munka, energia, teljesítmén, hatásfok. Az egszerű gépek. Elektromos alapjelenségek és alapismeretek. Az elektromos áram hatásai. Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram. Féntani alapismeretek. Optikai eszközök. A fizikai optika alapjai. Fén és anag kölcsönhatása. Az anag szerkezete. Orear: Modern fizika, Műszaki Kiadó, Budó: Kísérleti fizika I. Tankönvkiadó, Holics: Fizika I.-II. Műszaki Kiadó, 1983.

6 Informatika alapjai kódja: SBANST1021 Kurzus Informatika alapjai Tantár g heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Balogh Imre Informatika Tanszék gakorlati jeg A tárg közös informatikai alapozó kurzus a természettudomános képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmánok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmánokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nújt a tudomános kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és ténadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok) Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban Elektronikus információszerzés hálózati, könvtári információforrások A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mel integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit.

7 Péter Kristóf: Táblázatkezelés Excel Kossuth Kiadó. Budapest Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. Kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával. ComputerBooks Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon. ComputerBooks. 2001

8 Gazdálkodási alapismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus Gazdálkodási alapismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Palkovits István Gazdasági Tanszék kollokvium A tárg célja, hog a hallgatók megismerkedjenek a közgazdasági alapkategóriákkal, a gazdálkodás alapproblémáival, illetve a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folamataival annak érdekében, hog megértsék a gazdasági folamatok törvénszerűségeit és képesek legenek a vállalkozások indítása és gazdasági szervezetek működtetése során felmerülő elvi problémák és gakorlati feladatok kezelésére. A tárg témakörei A közgazdaságtan alapfogalmai, a gazdaság szereplői. A piaci mechanizmus és a gazdasági körforgás. A vállalkozás és vállalat fogalma, a vállalkozások szervezeti típusai. A vállalkozás és körnezete. A vállalkozás céljai, a vállalati magatartás. A vállalatok életútja; alapítás, átalakulás, megszűnés. Vállalkozások vezetése és szervezése. Stratégia és üzleti terv; üzleti tervek készítése. Marketing alapismeretek. A vállalkozások erőforrásai, a vállalkozások reálgazdasági folamatai; a költséggazdálkodás alapjai. Vállalkozások pénzügei. Burkáné Szolnoki Á.: Gazdálkodási alapismeretek. Kereskedelmi és

9 Idegenforgalmi Továbbképző Kft Vecseni G.: Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula, Budapest, Hemingwa, G. F. Bálint A.: Vállalkozástan a gakorlatban. AULA, 2005 Szirmai P. Szomor T.: Üzleti terv, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönkiadó, Budapest, Horn M: Gazdasági ismeretek: távoktatási tankönv. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, 2002.

10 Minőségmenedzsment kódja: SBANPD1030 Kurzus Minőségmenedzsment Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Simon Katalin Pszichológia Tanszék beszámoló A tárg célja és feladata, hog megismertesse a minőség fogalomrendszerét, a minőség-menedzsment elméleti-módszertani összefüggéseit, és biztosításának a kari oktatás igéneinek megfelelően válogatott gakorlati példáit. A tantárg tartalma: A minőségüg fogalomrendszere. A minőségmenedzsment története, kialakulásának szakaszai. A minőségi szemlélet megvalósításának feltételei. A minőséget meghatározó külső-belső ténezők. A minőségi követelmének meghatározása, a minőségfokozat. A szabvánok szerepe a minőség meghatározásában. Európai Unió iránelvei, direktívái a minőségmenedzsment különböző területein. A minőségrendszer fogalma. A teljes körű minőségiránítás, a működtetés alapkövetelménei. A minőségrendszer követelménei. Szervezeti minőségszabálozási, fejlesztési, képzési programok. A minőség tanúsítása és ennek megoldásai. Nemzetközi és nemzeti minőségi díjak. A minőségrendszer iránítása. A legfontosabb minőségtechnikák, eljárások, folamatok, eszközök felvázolása. A minőségmenedzsment összefüggései (informatika, információ- és tudásmenedzsment, marketing stb.) A minőségüg alapjai / [szerk.] Veress Gábor; [szerzők Bíró Görg et

11 al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. Bevezetés a minőségügbe: minőségüg gakorlati kérdései / [szerk.] Koczor Zoltán; [... Szerzői Csiszér Tamás et al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. A felsőoktatási intézmének minőségmenedzsmentje / [szerk.] Veress Gábor. - Budapest: Műszaki Kvk. Magar Minőség Társaság, p. Petőcz Mária: Minőségiránítás - minőségmenedzsment / Petőcz Mária, Szabó József átdolg. kiad. - Budapest: PMS 2000 Mérnöki Társaság, p. Módszertani segédanagok, esettanulmánok, példatárak. Berzseni Dániel Főiskola, fejlesztés alatt.

12 EU-s ismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus EU-s ismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Horváth Jenő Gazdasági Tanszék kollokvium A tantárg célja: az Európai Unió létrejöttének, történetének, intézméneinek, működésének és a közös politikáinak a megismertetése a hallgatókkal. A tantárg leírása: a félév során ismertetésre kerülnek a különböző makrointegrációk általában, bemutatjuk az európai integráció kialakulását, történetét és fejlődését napjainkig, kitérünk a jövőbeli lehetséges fejlődésére is. Részletesen átvesszük az EU közös politikáit, az európai alkotmánt, és az Unió intézménrendszerét. Forman B. ((2000): Regionális politika az Európai Unióban. VÁTI Bp. Süli Zakar I szerk.- (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Debreceni Egetem. Debrecen.

13 Bevezetés a körnezetvédelembe kódja: SBANKN1001 Kurzus Bevezetés a körnezetvédelembe Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Béres Csilla Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium A mai körnezeti problémák kialakulásának története. A Föld kialakulása. Az atmoszféra kialakulása a mai atmoszféráig. Az atmoszféra jellemzése. A bioszféra kialakulása, evolúciója. A bioszféra fejlődésének hatása a Föld többi szférájára. A litoszféra fejlődése. Kontinens-mozgások a földtörténeti múltban. A jégkorszakok. Az ember megjelenése és természetátalakító tevékensége. A történelmi múltban lejátszódott körnezet- és természetátalakító tevékenségek. Lokális, regionális körnezetvédelmi problémák. A jelen globális körnezeti problémái. Ózonréteg csökkenés, üvegházhatás, savasodás. A körnezetvédelmi problémák megoldási lehetőségei. Mészáros E.: A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest, Keréni A.: Általános körnezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Brown, I.R.: A világ helzete. A Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folamatról. Föld Napja Alapítván. (megjelenik évente)

14 Szakmai törzsanag ismeretek tantárgi programja Általános kémia kódja: SBANKE1111 Kurzus Általános kémia előadás heti óraszáma: 4+0 kreditértéke: 4 ajánlott félév: 1 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Kémiai alapfogalmak. (Mérés, menniségek, sztöchiometriai egenletek, képletírás.) Folamatok energetikája és sebessége. (Termokémia: belső energia és entalpia. Gáztörvének, a kinetikus gázelmélet. A reakciókinetika alapfogalmai.) Dinamikus egensúlok. (Homogén és heterogén egensúl, vizes elektrolitoldatok, pufferek, hidrolízis.) Elektrokémia. (Galváncellák, elektrolízis.) Az anag atomi-molekuláris szerkezete. (Kvantumosság, az anag kettős természete. A H-atom. Az atomok elektronszerkezete. A periódusos rendszer. A kémiai kötés: ionos kötés és kovalens kötés. A kémiai kötés kvantummechanikai alapjai. Intermolekuláris kölcsönhatások.) Kondenzált fázisok. (Halmazállapotok, fázisátalakulások, a kristálos szerkezet, fémek szerkezete, kolloidok.) Linus Pauling: General Chemistr, Dover Publ., New York, 1988.

15 Boksa Zoltán: Általános kémia (ELTE jegzet 1986)

16 Általános kémia Kurzus Általános kémia laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1112 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Kémiai példamegoldás alapjai. Vegszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés. Anagok tisztítása átkristálosítással és desztillációval. Gázok fejlesztése, tisztítása, tárolása, oldékonsága és cseppfolósítása. Kémiai egensúlok, phmérés, pufferoldatok készítése, elektrokémiai alapjai (galvánelem, elektrolízis). Lengel Béla: Tankönvkiadó,Budapest, Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

17 Általános kémia Kurzus Általános kémia szeminárium kódja: SBANKE1113 heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1. Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A kémiai számítások alapjai. A kémiai képlet és a kémiai egenlet. Sztöchiometria. Gázok, gázelegek. Koncentrációszámítás. Elektrokémiai és termokémiai folamatok sztöchiomet-riája. Az általános kémiai laboratóriumi gakorlathoz kötődő számítási feladatok. Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

18 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia I. Fizikai kémia I. szeminárium kódja: SBANKE2114 SBANKE2115 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 2 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Általános kémia, Matematika I. A termodinamika története és alapfogalmai. A stacionárius rendszer, a termodinamikai rendszer. A termodinamika alapegenlete és ennek differenciális alakja. Állapotegenletek. Potenciálfüggvének. A termodinamikai menniségek közötti alapvető összefüggések. Hőerőgépek és hűtőgépek. A termodinamikai egensúl kritériuma intenzív menniségekkel. A kémiai potenciál kifejezései különböző összetételi változókkal, az aktivitások. Fázisegensúlok eg- és többkomponensű rendszerekben. Kolligatív tulajdonságok. Kémiai egensúl reagáló rendszerekben. Felületi jelenségek termodinamikája. Transzportjelenségek leírása. Homogén elektrokémiai rendszerek leírása. Elektrokémiai cellák és elektródok. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 H.B. Callen: Thermodnamics, New York, 1985

19 Beke Gula: Elegek termodinamikája, Budapest, 1986 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

20 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia II. Fizikai kémia II. szeminárium kódja: SBANKE3116 SBANKE3117 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 3 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. Statisztikus termodinamika. Potenciálfüggvén és egensúli állandó számítása állapotösszegekb ől. A reakciókinetika története. Kémiai reakciók molekuláris magarázata: az átmeneti komplex elmélet. A reakciósebességi egüttható hőmérséklet- és nomásfüggése. Elemi reakciók jellemzése. Összetett reakciók jellemzése. Láncreakciók, robbanások. Katalízis. Heterogén katalízis. Kísérleti módszerek a reakcókinetikában. Heterogén elektrokémiai rendszerek. Elektródfolamatok kinetikája. Kémiai áramforrások. Korrózió és korrózióvédelem. Elektrokémiai technológiák. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

21 Fizikai kémia kódja: SBANKE3118 Kurzus Fizikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 3 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. A laboratóriumi gakorlat célja az alapvető megismerése, az alapvető szakmai fogások gakorlása. fizikai kémiai mérési módszerek Témák: Fizikai kémiai alapmérések végrehajtása: Kísérletek előkészítése. Mérőeszközök hitelesítése. Kalorimetria. Gőznomásmérés. Fázisegensúlok tanulmánozása. Felületi feszültség meghatározása. Kolligatív tulajdonságok tanulmánozása. Kémiai egensúlok vizsgálata különféle módszerekkel. Homogén és heterogén reakciók kinetikájának tanulmánozása. Transzportfolamatok vizsgálata (viszkozitás mérés, diffúzió). Vezérlés és szabálozás. Számítógépes adatgűjtés és a mérési adatok feldolgozása. Egszerű elektrokémiai mérések: elektromotoros erő meghatározása, termodinamikai paraméterek számítása az elektromotoros erő hőmérsékletfüggése alapján. Akkumulátorok mérése, vizsgálata. Kaposi Olivér szerk.: Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II. Budapest, 1999

22 Fizikai kémia kódja: SBANKE4119 Kurzus Fizikai kémia III. Radiokémia heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Németh László) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Fizikai kémia II. Elemi részecskék, a mag szerkezete, stabilitás és instabilitás kérdése, bomlási módok, a radioaktív bomlás kinetikája, bomlási sorok, radioaktív egensúlok, kormeghatározás, sugár-anag kölcsönhatás, detektorok működése, dozimetriai fogalmak, a sugárvédelem alapjai. Vértes Attila: Magkémia I., Tankönvkiadó, Budapest, 1985

23 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia IV. Kolloidika kódja: SBANKE4120 SBANKE4121 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék Kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia II., Fizikai kémia labor Alapismeretek, definíciók. A kolloidok természettudomános és gakorlati jelentősége. A kolloidok fő típusai. Kolloid rendszerek felépítésének alapelvei. Mikrofázisok. A termodinamikai és kinetikai állandóság. A kolloid stabilitás és az ezt befolásoló ténezők. Micelláris kolloidok fontosabb tulajdonságai. Makromolekulák. Határfelületi jelenségek: felületi feszültség, adszorpció, adhézió. Kohezív kolloid rendszerek. Vizsgálati módszerek. A gakorlatok célja a kolloidika alapjelenségeinek megismertetése egszerű anagi rendszereken, a jellemző menniségek meghatározásának, mérésének elsajátítása, a mérési eredmének feldolgozása és értelmezése. Rohrsetzer Sándor: Kolloidkémiai laboratóriumi gakorlatok, Tankönvkiadó, Budapest Wolfram Ervin: Kolloidika, Tankönvkiadó, Budapest D. J. Shaw: Bevezetés a kolloid- és felületi kémiába, Műszaki könvkiadó, Budapest Rohrsetzer Sándor: Kolloidika, Tankönvkiadó

24 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. kódja: SBANKE1122 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Az elem fogalma, jelölése. Az allotróp módosulatok. Az elemek csoportosítása, fizikai és kémiai tulajdonságai, előállítása és gakorlati alkalmazása. A hidrogén, a nemesgázok, a nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek és az f-mező elemeinek részletes ismertetése. Szerkezet és fizikai-kémiai tulajdonságok összefüggései az elemeknél. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr.John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

25 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1123 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A szervetlen kémiai kísérletek módszerei és eszközei Az. előadás anagára épülve a nemfémes és fémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek alkalmazása. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

26 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. kódja: SBANKE2124 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szervetlen kémia I. A szervetlen vegületek általános jellemzése. A hidridek. A halogenidek (fluoridok, kloridok, bromidok, jodidok). Az oxidok (egszerű oxidok; összetett oxidok; nemesgázok oxidjai; nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek, fémek oxidjai. A szulfidok (egszer ű, összetett szulfidok; a nemfémek, a félfémek, a másodfajú fémek, az átmeneti fémek, a fémek és az f-mező szulfidjai). Fontosabb nitridek, foszfidok, karbidok, cianidok és karbonilok. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr. John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

27 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE2125 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Szervetlen kémia I. A szervetlen kémia II. előadás anagára épülve a vegületek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek használata. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

28 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. kódja: SBANKE3126 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 3 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Történeti áttekintés. A szerves vegületek általános jellemzése: fizikai és kémiai tulajdonságok. A szerves vegületek szerkezetelmélete. A szerves kémiai reakciók csoportosítása. Konstitúció, konformáció, konfiguráció, izomériák. Nomenklatúra. A szénhidrogének kémiája. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre, Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia, VEK, Veszprém

29 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE4127 heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 4 Speier Gábor (Samu János) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg általános kémia, szerves kémia I. Veszéles anagokkal végzett kísérletek munka- és balesetvédelmi tudnivalói. A szerves kémiai kísérletek módszerei és eszközei. A szerves vegületek elkülönítése és tisztítása. Különböző szerves vegületek előállítása mikro és félmikro méretben. Szénhidrogének: paraffinok, olefinek, acetilén-szénhidrogének, aromások Szénhidrogének halogénszármazékai: előállítás, összehasonlító vizsgálatok Szénhidrogének hidroxilszármazékai: alkoholok előállítása és tulajdonságai; kimutatásuk Szulfonsavak és származékaik: előállításuk, tulajdonságaik Nitrogéntartalmú vegületek: nitrovegületek, aminok, diazóniumsók Oxovegületek: előállításuk, tulajdonságaik Szénhidrátok: monoszacharidok, oligoszacharidok és poliszacharidok kísérletei Karbonsavak: képződésük, tulajdonságaik; a fontosabb karbonsavak Karboxilcsoportban helettesített származékok: karbonsav-kloridok, anhidridek, amidok Észterek: képződésük és tulajdonságaik; zsírok, olajok, szappanok jellemzése és kísérletei Szénhidrogéncsoportban helettesített karbonsavszármazékok

30 Heterociklusos vegületek: jellemző tulajdonságaik, előállításuk; alkaloidok Fehérjék: minőségi elemzésük, színreakcióik, kicsapásuk, tisztításuk, reakcióik Színezékek és festés: festékek előállítása, festési kísérletek Műanagok: előállításuk és vizsgálatuk Orosz G.(ed.): Szerves kémiai praktikum. Nemzeti Tankönvkiadó Rt.Budapest Organikum. Szerves Kémiai praktikum. Műszaki Könvkiadó, Litkei Görg összeáll: Szerves kémiai laboratóriumi gakorlatok I-II

31 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia II. kódja: SBANKE4128 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 4 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szerves kémia I. A hetero-atomot tartalmazó szerves anagok kémiája. Csoportosításuk, jellemzésük, reakcióik és szintézisük. A molekulaszerkezet. Szerkezet és fizikaikémiai tulajdonságok összefüggései. Reakciómechanizmusok értelmezése. Gakorlati jelentőségű szerves vegületek bemutatása. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre. Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia. Veszprémi Egetemi Kiadó, Veszprém.

32 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia III. Biokémia kódja: SBANKE5129 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 5 Speier Gábor (Béres Csilla) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Szerves kémia I.-II. Az élő szervezetek kémiai összetétele. Az aminosavak, a peptidek és a fehérjék. A nukleinsavak. A lipidek. A szénhidrátok. A vitaminok. Az enzimek és működésük. A nukleotidok, az aminosavak, a szénhidrátok anagcseréje. A fotoszintézis. A zsírok anagcseréje. A nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise. Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II-III. Ábrahám S.,Oláh B.: Biokémia I-II. Veszprém, 1996 Berg-Tmoczko-Strer: Biochemistr 5th ed.

33 Analitikai kémia kódja: SBANKE2130 Kurzus Analitikai kémia I. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 2 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Az analitika kémiai módszereinek elméleti alapjai: protolitikus, komplexképződési, csapadékképződési és redoxi egensúlok. Az analitikai feladat megoldásának fő lépései. Az analitikai módszer kiválasztása. Mintavétel és a minta előkészítése az analízishez (kondicionálás, oldás, feltárás, roncsolás). A minta komponenseinek elválasztása (desztilláció, oldószeres extrakció, kromatográfiás módszerek). A kvalitatív analitikai kémia reakcióinak és rendszereinek összefoglaló tárgalása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G., Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest Pungor Ern ő: Analitikai kémia.

34 Analitikai kémia kódja: SBANKE3131 Kurzus Analitikai kémia II. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 3 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia I. Az analízis kémiai módszereinek részletes tárgalása: titrimetriás eljárások (acidi-alkalimetria, komplexometria, csapadékos, redoxi titrálások, vizuális és műszeres végpontjelzéssel), gravimetriás módszerek. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal Az analitikai mérési adatok feldolgozása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai. Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G.,Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest, Pungor Ern ő: Analitikai kémia

35 Analitikai kémia kódja: SBANKE3132 Kurzus Analitikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+6 kreditértéke: 6 ajánlott félév: 3 Számonkérés: Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia I. Szervetlen ionok fontosabb reakciói. Analitikai mérésekkel kapcsolatos számítások. Mintabemérés analízishez, előkészítés. Elválasztás desztillációval, ioncserével, csapadékképzéssel. Félkvantitatív gorstesztek alkalmazása. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal. Mérőoldatkészítés, faktorozás. Titrimetriás módszerek: acidi-alkalimetria, kelatometria és komplexometria, csapadékos titrálások, redoxi mérések: permangano-, bromato-, jodo-, ceri és kromatometria. Vízanalitikai mérések. Gravimetria. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Burger Kálmán A menniségi analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés Semmelweis Kiadó, Budapest Barcza Lajos: A menniségi kémiai analízis gakorlati kézikönve, Medicina Kiadó, Budapest, Barcza Lajos: A minőségi kémiai analízis alapjai Medicina, Budapest, 1989

36 Analitikai kémia kódja: SBANKE5133 Kurzus Műszeres analitika heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia II. Műszeres analitikai módszerek alapjai: atomspektroszkópiás eljárások, röntgenemissziós spektrometria, molekulaspektroszkópiai módszerek (UVlátható, IR, Raman), fluoreszcencia spektrometria, tömegspektrometria, NMR, ESR, elektroanalitikai eljárások, termikus elemzés. Az elemzés kinetikai módszerei. Radioanalitikai módszerek. Automatikus és folamatos mérőrendszerek. Mintavétel, mintaelőkészítési eljárások. Az analitikai mérés hibája. Statisztikai módszerek az analitikában. Minőségbiztosítás. Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

37 Analitikai kémia kódja: SBANKE5134 Kurzus Műszeres analitika gakorlat heti óraszáma: 2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia II. Konduktometriás titrálások, ph-metriás titrálások. Termikus analízis. Gázkromatográfia. Foladékkromatográfia. Minták elemzése emissziós spektrometriás, atomabszorpciós, spektrofotometriás, ionszelektív potenciometriás, polarográfiás, termoanalitikai és kromatográfiás módszerekkel. Összetett biológiai rendszerek feldolgozása, analitikai feladatsor önálló tervezése és kivitelezése Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Kémia a szakközépiskolák 9 10. évfolyama számára

Kémia a szakközépiskolák 9 10. évfolyama számára Kémia a szakközépiskolák 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Kémia tantárgyi program

Kémia tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Kémia tantárgyi program 2010. Kémia tantárgyi program 1. Feladatok A kémia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

1 Kémia a 9 10. évfolyam számára

1 Kémia a 9 10. évfolyam számára KÉMIA Az iskolánk kémia óraszámának egyedül megfelelő EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.08. változata (a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára, kötelező tantárgyak,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

KÉMIA GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

KÉMIA GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam KÉMIA GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben