2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;"

Átírás

1 2 i programok (azon tárgak esetén, melek nem a Kémia és Körnezettan Tanszék felügelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ; Alapozó ismeretek tantárgi programjai: Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai I. kódja: SBANMM1011 SBANMM1012 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 1 Péntek Kálmán Matematika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Halmazelméleti és algebrai alapismeretek, a valós számok. Valós számsorozatok, sorozatok határértéke, valós számsorok. Egváltozós valós függvén fogalma, értelmezési tartomána; korlátos, monoton függvének, szélsőértékek, konkáv és konvex függvének, inflexiós pont. Foltonos függvének, összetett függvén, inverz függvén. Elemi függvének. Véges zárt intervallumon foltonos függvének tulajdonságai. Függvének differenciálása. Differenciálhánados, derivált függvén. Elemi függvének differenciálása, összetett és inverz függvén differenciálhánadosa. Exponenciális, logaritmus, trigonometrikus és ciklometrikus függvének deriválása. A differenciálszámítás középértéktételei, I Hospital-szabálok. Magasabb rendű deriváltak, Talor- formula. Függvének vizsgálata deriváltakkal. Határozatlan integrál. Primitív függvén fogalma, helettesítéssel való integrálás, a parciális integrálás módszere. Integrálási módszerek. Racionális törtfüggvének, trigonometrikus függvének, exponenciális és hiperbolikus függvének integrálása. Határozott integrál. Integrálhatósági kritériumok, integrálfüggvén és tulajdonságai, a

2 Newton-Leibniz-formula. Az integrálszámítás alkalmazásai: területszámítás, forgástest térfogata, forgástest palástjának felszíne, görbe ívhossza. Improprius integrálok és alkalmazásaik. Differenciálegenletek elméletének alapjai. Szétválasztható változójú differenciálegenletek, első-rendű és másodrendű lineáris differenciálegenletek. Alkalmazások. Bárcz Barnabás: Differenciálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Bárcz Barnabás: Integrálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Urbán János: Határértékszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Banach, Stefan: Differenciál- és integrálszámítás. Tankönvkiadó, Bp, Császár Ákos: Valós analízis I-II. Tankönvkiadó, Bp, Kalmár László: Bevezetés a matematikai analízisbe I-II. Tankönvkiadó, Bp, Leindler László: Analízis. Polgon, Szeged, Rudin, Walter: Matematikai analízis alapjai. Műszaki Könvkiadó, Bp, Scharnitzk Viktor: Differenciálegenletek. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1983.

3 Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai II. kódja: SBANKN2022 SBANKN2023 Tantár g heti óraszáma: 1+1 kreditértéke: 1+1 ajánlott félév: 2 Péntek Kálmán Matematika Tanszék Matematika I. kollokvium, gakorlati jeg Valószínűségszámítás elemei. Kombinatorikai bevezetés. Esemének algebrája, műveletek eseménekkel. A valószínűség fogalma, tulajdonságai, klasszikus valószínűségi mez ő, geometriai valószínűségi mez ő. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, Baes tétele, esemének függetlensége. A valószínűségi változók és jellemzőik. Diszkrét és foltonos valószínűségi változók, eloszlásfüggvén, sűrűségfüggvén, várható érték, szórás. Fontosabb eloszlások, nag számok törvéne. Statisztika. Statisztikai alapfogalmak, viszonszámok, átlagok. Eg ismérv szerinti elemzés, gakorisági és kumulált gakorisági sorok, grafikus ábrázolások, helzetmutatók és szóródási mutatók. Mintavételi eljárások, a statisztikai becsléselmélet elemei, hipotézisvizsgálat. A korreláció- és regressziószámítás alapjai. A matematikai módszerek alkalmazása a kémiában és a természettudománokban. Solt Görg: Valószínűségszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Reimann József Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, 1997.

4 Korpás Attiláné dr. (szerk.): Általános statisztika I-II. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1968.

5 Fizika Kurzus Fizika I. kódja: SBANFI1045 SBANFI2046 Tantár g heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 2 Kovács László Fizika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Mozgások és erők. Munka, energia, teljesítmén, hatásfok. Az egszerű gépek. Elektromos alapjelenségek és alapismeretek. Az elektromos áram hatásai. Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram. Féntani alapismeretek. Optikai eszközök. A fizikai optika alapjai. Fén és anag kölcsönhatása. Az anag szerkezete. Orear: Modern fizika, Műszaki Kiadó, Budó: Kísérleti fizika I. Tankönvkiadó, Holics: Fizika I.-II. Műszaki Kiadó, 1983.

6 Informatika alapjai kódja: SBANST1021 Kurzus Informatika alapjai Tantár g heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Balogh Imre Informatika Tanszék gakorlati jeg A tárg közös informatikai alapozó kurzus a természettudomános képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmánok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmánokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nújt a tudomános kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és ténadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok) Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban Elektronikus információszerzés hálózati, könvtári információforrások A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mel integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit.

7 Péter Kristóf: Táblázatkezelés Excel Kossuth Kiadó. Budapest Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. Kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával. ComputerBooks Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon. ComputerBooks. 2001

8 Gazdálkodási alapismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus Gazdálkodási alapismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Palkovits István Gazdasági Tanszék kollokvium A tárg célja, hog a hallgatók megismerkedjenek a közgazdasági alapkategóriákkal, a gazdálkodás alapproblémáival, illetve a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folamataival annak érdekében, hog megértsék a gazdasági folamatok törvénszerűségeit és képesek legenek a vállalkozások indítása és gazdasági szervezetek működtetése során felmerülő elvi problémák és gakorlati feladatok kezelésére. A tárg témakörei A közgazdaságtan alapfogalmai, a gazdaság szereplői. A piaci mechanizmus és a gazdasági körforgás. A vállalkozás és vállalat fogalma, a vállalkozások szervezeti típusai. A vállalkozás és körnezete. A vállalkozás céljai, a vállalati magatartás. A vállalatok életútja; alapítás, átalakulás, megszűnés. Vállalkozások vezetése és szervezése. Stratégia és üzleti terv; üzleti tervek készítése. Marketing alapismeretek. A vállalkozások erőforrásai, a vállalkozások reálgazdasági folamatai; a költséggazdálkodás alapjai. Vállalkozások pénzügei. Burkáné Szolnoki Á.: Gazdálkodási alapismeretek. Kereskedelmi és

9 Idegenforgalmi Továbbképző Kft Vecseni G.: Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula, Budapest, Hemingwa, G. F. Bálint A.: Vállalkozástan a gakorlatban. AULA, 2005 Szirmai P. Szomor T.: Üzleti terv, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönkiadó, Budapest, Horn M: Gazdasági ismeretek: távoktatási tankönv. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, 2002.

10 Minőségmenedzsment kódja: SBANPD1030 Kurzus Minőségmenedzsment Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Simon Katalin Pszichológia Tanszék beszámoló A tárg célja és feladata, hog megismertesse a minőség fogalomrendszerét, a minőség-menedzsment elméleti-módszertani összefüggéseit, és biztosításának a kari oktatás igéneinek megfelelően válogatott gakorlati példáit. A tantárg tartalma: A minőségüg fogalomrendszere. A minőségmenedzsment története, kialakulásának szakaszai. A minőségi szemlélet megvalósításának feltételei. A minőséget meghatározó külső-belső ténezők. A minőségi követelmének meghatározása, a minőségfokozat. A szabvánok szerepe a minőség meghatározásában. Európai Unió iránelvei, direktívái a minőségmenedzsment különböző területein. A minőségrendszer fogalma. A teljes körű minőségiránítás, a működtetés alapkövetelménei. A minőségrendszer követelménei. Szervezeti minőségszabálozási, fejlesztési, képzési programok. A minőség tanúsítása és ennek megoldásai. Nemzetközi és nemzeti minőségi díjak. A minőségrendszer iránítása. A legfontosabb minőségtechnikák, eljárások, folamatok, eszközök felvázolása. A minőségmenedzsment összefüggései (informatika, információ- és tudásmenedzsment, marketing stb.) A minőségüg alapjai / [szerk.] Veress Gábor; [szerzők Bíró Görg et

11 al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. Bevezetés a minőségügbe: minőségüg gakorlati kérdései / [szerk.] Koczor Zoltán; [... Szerzői Csiszér Tamás et al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. A felsőoktatási intézmének minőségmenedzsmentje / [szerk.] Veress Gábor. - Budapest: Műszaki Kvk. Magar Minőség Társaság, p. Petőcz Mária: Minőségiránítás - minőségmenedzsment / Petőcz Mária, Szabó József átdolg. kiad. - Budapest: PMS 2000 Mérnöki Társaság, p. Módszertani segédanagok, esettanulmánok, példatárak. Berzseni Dániel Főiskola, fejlesztés alatt.

12 EU-s ismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus EU-s ismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Horváth Jenő Gazdasági Tanszék kollokvium A tantárg célja: az Európai Unió létrejöttének, történetének, intézméneinek, működésének és a közös politikáinak a megismertetése a hallgatókkal. A tantárg leírása: a félév során ismertetésre kerülnek a különböző makrointegrációk általában, bemutatjuk az európai integráció kialakulását, történetét és fejlődését napjainkig, kitérünk a jövőbeli lehetséges fejlődésére is. Részletesen átvesszük az EU közös politikáit, az európai alkotmánt, és az Unió intézménrendszerét. Forman B. ((2000): Regionális politika az Európai Unióban. VÁTI Bp. Süli Zakar I szerk.- (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Debreceni Egetem. Debrecen.

13 Bevezetés a körnezetvédelembe kódja: SBANKN1001 Kurzus Bevezetés a körnezetvédelembe Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Béres Csilla Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium A mai körnezeti problémák kialakulásának története. A Föld kialakulása. Az atmoszféra kialakulása a mai atmoszféráig. Az atmoszféra jellemzése. A bioszféra kialakulása, evolúciója. A bioszféra fejlődésének hatása a Föld többi szférájára. A litoszféra fejlődése. Kontinens-mozgások a földtörténeti múltban. A jégkorszakok. Az ember megjelenése és természetátalakító tevékensége. A történelmi múltban lejátszódott körnezet- és természetátalakító tevékenségek. Lokális, regionális körnezetvédelmi problémák. A jelen globális körnezeti problémái. Ózonréteg csökkenés, üvegházhatás, savasodás. A körnezetvédelmi problémák megoldási lehetőségei. Mészáros E.: A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest, Keréni A.: Általános körnezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Brown, I.R.: A világ helzete. A Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folamatról. Föld Napja Alapítván. (megjelenik évente)

14 Szakmai törzsanag ismeretek tantárgi programja Általános kémia kódja: SBANKE1111 Kurzus Általános kémia előadás heti óraszáma: 4+0 kreditértéke: 4 ajánlott félév: 1 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Kémiai alapfogalmak. (Mérés, menniségek, sztöchiometriai egenletek, képletírás.) Folamatok energetikája és sebessége. (Termokémia: belső energia és entalpia. Gáztörvének, a kinetikus gázelmélet. A reakciókinetika alapfogalmai.) Dinamikus egensúlok. (Homogén és heterogén egensúl, vizes elektrolitoldatok, pufferek, hidrolízis.) Elektrokémia. (Galváncellák, elektrolízis.) Az anag atomi-molekuláris szerkezete. (Kvantumosság, az anag kettős természete. A H-atom. Az atomok elektronszerkezete. A periódusos rendszer. A kémiai kötés: ionos kötés és kovalens kötés. A kémiai kötés kvantummechanikai alapjai. Intermolekuláris kölcsönhatások.) Kondenzált fázisok. (Halmazállapotok, fázisátalakulások, a kristálos szerkezet, fémek szerkezete, kolloidok.) Linus Pauling: General Chemistr, Dover Publ., New York, 1988.

15 Boksa Zoltán: Általános kémia (ELTE jegzet 1986)

16 Általános kémia Kurzus Általános kémia laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1112 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Kémiai példamegoldás alapjai. Vegszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés. Anagok tisztítása átkristálosítással és desztillációval. Gázok fejlesztése, tisztítása, tárolása, oldékonsága és cseppfolósítása. Kémiai egensúlok, phmérés, pufferoldatok készítése, elektrokémiai alapjai (galvánelem, elektrolízis). Lengel Béla: Tankönvkiadó,Budapest, Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

17 Általános kémia Kurzus Általános kémia szeminárium kódja: SBANKE1113 heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1. Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A kémiai számítások alapjai. A kémiai képlet és a kémiai egenlet. Sztöchiometria. Gázok, gázelegek. Koncentrációszámítás. Elektrokémiai és termokémiai folamatok sztöchiomet-riája. Az általános kémiai laboratóriumi gakorlathoz kötődő számítási feladatok. Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

18 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia I. Fizikai kémia I. szeminárium kódja: SBANKE2114 SBANKE2115 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 2 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Általános kémia, Matematika I. A termodinamika története és alapfogalmai. A stacionárius rendszer, a termodinamikai rendszer. A termodinamika alapegenlete és ennek differenciális alakja. Állapotegenletek. Potenciálfüggvének. A termodinamikai menniségek közötti alapvető összefüggések. Hőerőgépek és hűtőgépek. A termodinamikai egensúl kritériuma intenzív menniségekkel. A kémiai potenciál kifejezései különböző összetételi változókkal, az aktivitások. Fázisegensúlok eg- és többkomponensű rendszerekben. Kolligatív tulajdonságok. Kémiai egensúl reagáló rendszerekben. Felületi jelenségek termodinamikája. Transzportjelenségek leírása. Homogén elektrokémiai rendszerek leírása. Elektrokémiai cellák és elektródok. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 H.B. Callen: Thermodnamics, New York, 1985

19 Beke Gula: Elegek termodinamikája, Budapest, 1986 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

20 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia II. Fizikai kémia II. szeminárium kódja: SBANKE3116 SBANKE3117 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 3 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. Statisztikus termodinamika. Potenciálfüggvén és egensúli állandó számítása állapotösszegekb ől. A reakciókinetika története. Kémiai reakciók molekuláris magarázata: az átmeneti komplex elmélet. A reakciósebességi egüttható hőmérséklet- és nomásfüggése. Elemi reakciók jellemzése. Összetett reakciók jellemzése. Láncreakciók, robbanások. Katalízis. Heterogén katalízis. Kísérleti módszerek a reakcókinetikában. Heterogén elektrokémiai rendszerek. Elektródfolamatok kinetikája. Kémiai áramforrások. Korrózió és korrózióvédelem. Elektrokémiai technológiák. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

21 Fizikai kémia kódja: SBANKE3118 Kurzus Fizikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 3 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. A laboratóriumi gakorlat célja az alapvető megismerése, az alapvető szakmai fogások gakorlása. fizikai kémiai mérési módszerek Témák: Fizikai kémiai alapmérések végrehajtása: Kísérletek előkészítése. Mérőeszközök hitelesítése. Kalorimetria. Gőznomásmérés. Fázisegensúlok tanulmánozása. Felületi feszültség meghatározása. Kolligatív tulajdonságok tanulmánozása. Kémiai egensúlok vizsgálata különféle módszerekkel. Homogén és heterogén reakciók kinetikájának tanulmánozása. Transzportfolamatok vizsgálata (viszkozitás mérés, diffúzió). Vezérlés és szabálozás. Számítógépes adatgűjtés és a mérési adatok feldolgozása. Egszerű elektrokémiai mérések: elektromotoros erő meghatározása, termodinamikai paraméterek számítása az elektromotoros erő hőmérsékletfüggése alapján. Akkumulátorok mérése, vizsgálata. Kaposi Olivér szerk.: Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II. Budapest, 1999

22 Fizikai kémia kódja: SBANKE4119 Kurzus Fizikai kémia III. Radiokémia heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Németh László) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Fizikai kémia II. Elemi részecskék, a mag szerkezete, stabilitás és instabilitás kérdése, bomlási módok, a radioaktív bomlás kinetikája, bomlási sorok, radioaktív egensúlok, kormeghatározás, sugár-anag kölcsönhatás, detektorok működése, dozimetriai fogalmak, a sugárvédelem alapjai. Vértes Attila: Magkémia I., Tankönvkiadó, Budapest, 1985

23 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia IV. Kolloidika kódja: SBANKE4120 SBANKE4121 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék Kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia II., Fizikai kémia labor Alapismeretek, definíciók. A kolloidok természettudomános és gakorlati jelentősége. A kolloidok fő típusai. Kolloid rendszerek felépítésének alapelvei. Mikrofázisok. A termodinamikai és kinetikai állandóság. A kolloid stabilitás és az ezt befolásoló ténezők. Micelláris kolloidok fontosabb tulajdonságai. Makromolekulák. Határfelületi jelenségek: felületi feszültség, adszorpció, adhézió. Kohezív kolloid rendszerek. Vizsgálati módszerek. A gakorlatok célja a kolloidika alapjelenségeinek megismertetése egszerű anagi rendszereken, a jellemző menniségek meghatározásának, mérésének elsajátítása, a mérési eredmének feldolgozása és értelmezése. Rohrsetzer Sándor: Kolloidkémiai laboratóriumi gakorlatok, Tankönvkiadó, Budapest Wolfram Ervin: Kolloidika, Tankönvkiadó, Budapest D. J. Shaw: Bevezetés a kolloid- és felületi kémiába, Műszaki könvkiadó, Budapest Rohrsetzer Sándor: Kolloidika, Tankönvkiadó

24 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. kódja: SBANKE1122 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Az elem fogalma, jelölése. Az allotróp módosulatok. Az elemek csoportosítása, fizikai és kémiai tulajdonságai, előállítása és gakorlati alkalmazása. A hidrogén, a nemesgázok, a nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek és az f-mező elemeinek részletes ismertetése. Szerkezet és fizikai-kémiai tulajdonságok összefüggései az elemeknél. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr.John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

25 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1123 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A szervetlen kémiai kísérletek módszerei és eszközei Az. előadás anagára épülve a nemfémes és fémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek alkalmazása. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

26 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. kódja: SBANKE2124 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szervetlen kémia I. A szervetlen vegületek általános jellemzése. A hidridek. A halogenidek (fluoridok, kloridok, bromidok, jodidok). Az oxidok (egszerű oxidok; összetett oxidok; nemesgázok oxidjai; nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek, fémek oxidjai. A szulfidok (egszer ű, összetett szulfidok; a nemfémek, a félfémek, a másodfajú fémek, az átmeneti fémek, a fémek és az f-mező szulfidjai). Fontosabb nitridek, foszfidok, karbidok, cianidok és karbonilok. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr. John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

27 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE2125 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Szervetlen kémia I. A szervetlen kémia II. előadás anagára épülve a vegületek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek használata. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

28 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. kódja: SBANKE3126 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 3 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Történeti áttekintés. A szerves vegületek általános jellemzése: fizikai és kémiai tulajdonságok. A szerves vegületek szerkezetelmélete. A szerves kémiai reakciók csoportosítása. Konstitúció, konformáció, konfiguráció, izomériák. Nomenklatúra. A szénhidrogének kémiája. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre, Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia, VEK, Veszprém

29 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE4127 heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 4 Speier Gábor (Samu János) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg általános kémia, szerves kémia I. Veszéles anagokkal végzett kísérletek munka- és balesetvédelmi tudnivalói. A szerves kémiai kísérletek módszerei és eszközei. A szerves vegületek elkülönítése és tisztítása. Különböző szerves vegületek előállítása mikro és félmikro méretben. Szénhidrogének: paraffinok, olefinek, acetilén-szénhidrogének, aromások Szénhidrogének halogénszármazékai: előállítás, összehasonlító vizsgálatok Szénhidrogének hidroxilszármazékai: alkoholok előállítása és tulajdonságai; kimutatásuk Szulfonsavak és származékaik: előállításuk, tulajdonságaik Nitrogéntartalmú vegületek: nitrovegületek, aminok, diazóniumsók Oxovegületek: előállításuk, tulajdonságaik Szénhidrátok: monoszacharidok, oligoszacharidok és poliszacharidok kísérletei Karbonsavak: képződésük, tulajdonságaik; a fontosabb karbonsavak Karboxilcsoportban helettesített származékok: karbonsav-kloridok, anhidridek, amidok Észterek: képződésük és tulajdonságaik; zsírok, olajok, szappanok jellemzése és kísérletei Szénhidrogéncsoportban helettesített karbonsavszármazékok

30 Heterociklusos vegületek: jellemző tulajdonságaik, előállításuk; alkaloidok Fehérjék: minőségi elemzésük, színreakcióik, kicsapásuk, tisztításuk, reakcióik Színezékek és festés: festékek előállítása, festési kísérletek Műanagok: előállításuk és vizsgálatuk Orosz G.(ed.): Szerves kémiai praktikum. Nemzeti Tankönvkiadó Rt.Budapest Organikum. Szerves Kémiai praktikum. Műszaki Könvkiadó, Litkei Görg összeáll: Szerves kémiai laboratóriumi gakorlatok I-II

31 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia II. kódja: SBANKE4128 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 4 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szerves kémia I. A hetero-atomot tartalmazó szerves anagok kémiája. Csoportosításuk, jellemzésük, reakcióik és szintézisük. A molekulaszerkezet. Szerkezet és fizikaikémiai tulajdonságok összefüggései. Reakciómechanizmusok értelmezése. Gakorlati jelentőségű szerves vegületek bemutatása. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre. Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia. Veszprémi Egetemi Kiadó, Veszprém.

32 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia III. Biokémia kódja: SBANKE5129 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 5 Speier Gábor (Béres Csilla) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Szerves kémia I.-II. Az élő szervezetek kémiai összetétele. Az aminosavak, a peptidek és a fehérjék. A nukleinsavak. A lipidek. A szénhidrátok. A vitaminok. Az enzimek és működésük. A nukleotidok, az aminosavak, a szénhidrátok anagcseréje. A fotoszintézis. A zsírok anagcseréje. A nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise. Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II-III. Ábrahám S.,Oláh B.: Biokémia I-II. Veszprém, 1996 Berg-Tmoczko-Strer: Biochemistr 5th ed.

33 Analitikai kémia kódja: SBANKE2130 Kurzus Analitikai kémia I. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 2 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Az analitika kémiai módszereinek elméleti alapjai: protolitikus, komplexképződési, csapadékképződési és redoxi egensúlok. Az analitikai feladat megoldásának fő lépései. Az analitikai módszer kiválasztása. Mintavétel és a minta előkészítése az analízishez (kondicionálás, oldás, feltárás, roncsolás). A minta komponenseinek elválasztása (desztilláció, oldószeres extrakció, kromatográfiás módszerek). A kvalitatív analitikai kémia reakcióinak és rendszereinek összefoglaló tárgalása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G., Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest Pungor Ern ő: Analitikai kémia.

34 Analitikai kémia kódja: SBANKE3131 Kurzus Analitikai kémia II. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 3 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia I. Az analízis kémiai módszereinek részletes tárgalása: titrimetriás eljárások (acidi-alkalimetria, komplexometria, csapadékos, redoxi titrálások, vizuális és műszeres végpontjelzéssel), gravimetriás módszerek. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal Az analitikai mérési adatok feldolgozása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai. Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G.,Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest, Pungor Ern ő: Analitikai kémia

35 Analitikai kémia kódja: SBANKE3132 Kurzus Analitikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+6 kreditértéke: 6 ajánlott félév: 3 Számonkérés: Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia I. Szervetlen ionok fontosabb reakciói. Analitikai mérésekkel kapcsolatos számítások. Mintabemérés analízishez, előkészítés. Elválasztás desztillációval, ioncserével, csapadékképzéssel. Félkvantitatív gorstesztek alkalmazása. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal. Mérőoldatkészítés, faktorozás. Titrimetriás módszerek: acidi-alkalimetria, kelatometria és komplexometria, csapadékos titrálások, redoxi mérések: permangano-, bromato-, jodo-, ceri és kromatometria. Vízanalitikai mérések. Gravimetria. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Burger Kálmán A menniségi analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés Semmelweis Kiadó, Budapest Barcza Lajos: A menniségi kémiai analízis gakorlati kézikönve, Medicina Kiadó, Budapest, Barcza Lajos: A minőségi kémiai analízis alapjai Medicina, Budapest, 1989

36 Analitikai kémia kódja: SBANKE5133 Kurzus Műszeres analitika heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia II. Műszeres analitikai módszerek alapjai: atomspektroszkópiás eljárások, röntgenemissziós spektrometria, molekulaspektroszkópiai módszerek (UVlátható, IR, Raman), fluoreszcencia spektrometria, tömegspektrometria, NMR, ESR, elektroanalitikai eljárások, termikus elemzés. Az elemzés kinetikai módszerei. Radioanalitikai módszerek. Automatikus és folamatos mérőrendszerek. Mintavétel, mintaelőkészítési eljárások. Az analitikai mérés hibája. Statisztikai módszerek az analitikában. Minőségbiztosítás. Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

37 Analitikai kémia kódja: SBANKE5134 Kurzus Műszeres analitika gakorlat heti óraszáma: 2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia II. Konduktometriás titrálások, ph-metriás titrálások. Termikus analízis. Gázkromatográfia. Foladékkromatográfia. Minták elemzése emissziós spektrometriás, atomabszorpciós, spektrofotometriás, ionszelektív potenciometriás, polarográfiás, termoanalitikai és kromatográfiás módszerekkel. Összetett biológiai rendszerek feldolgozása, analitikai feladatsor önálló tervezése és kivitelezése Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

1. gyakorlat. Oktatási segédlet hallgatók számára

1. gyakorlat. Oktatási segédlet hallgatók számára másik termék mennisége. gakorlat Transzformációs görbe, mikroökonómiai optimumfeladatok megoldásának alapmódszere Oktatási segédlet hallgatók számára Eg fontos közgazdasági alapmodell TLH, alternatív költség,

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

Kémia alapszak (BSc)

Kémia alapszak (BSc) Kémia alapszak (BSc) A Kémia alapszak (BSc) záróvizsga tételei tárgycsoportonként 1) Elemi anyagszerkezet. Az anyag atomos szerkezete, a Bohr és a kvantummechanikai atommodell alapfeltevései. Kvantumszámok

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN Mezőgazdasági 2 2 4 4 1 kémia Tárgyfelelős: Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Ötsoros összefoglaló A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA. 2013/14 tanév, 1. félév

TÁJÉKOZTATÓ. I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA. 2013/14 tanév, 1. félév TÁJÉKOZTATÓ I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA 2013/14 tanév, 1. félév A KÉMIAI TANSZÉK OKTATÓI DR. NEMES PÉTER DR. SCHEIBER PÁL DR. VARGA TAMÁS DR. VINCZE ZOLTÁN DR. PILIPECZ MIHÁLY tanszékvezető,

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége (Tanári záróvizsga témakörök szakmódszertanból) 1. A tanár szerepe a hatékony kémiatanításban. Kémia szakkörök, fakultációs foglalkozások vezetésének

Részletesebben

A statisztika oktatásáról konkrétan

A statisztika oktatásáról konkrétan A világ statisztikája a statisztika világa ünnepi konferencia Esztergom, 2010.október 15. A statisztika oktatásáról konkrétan Dr. Varga Beatrix PhD. egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Üzleti Statisztika

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei

ÓRATERV. Farkasné Ökrös Marianna EKF Gyakorló I. ALAPADATOK. Osztály: 10. D. Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei ÓRATERV I. ALAPADATOK Osztály: 10. D Témakör: A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei Tanítási egység: 13. Szén-dioxid, szénsav és sói Előző tanítási egység: A szén és oxidjai. A szén-monoxid.

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához Helyi tanterv a kémia. tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Név szerint ki, vagy kik készítették 2. Óraszámok: 9. osztály 36.. óra (humán) 10. osztály óra 11. osztály -.óra 12. osztály -.óra SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA A KÉMIA OKTATÁSÁBAN

MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA A KÉMIA OKTATÁSÁBAN MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA A KÉMIA OKTATÁSÁBAN USE OF MULTIMEDIA TEACHING CHEMISTRY Andrásfay Endre, ketbandi@hotmail.com Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (Hallgató) Munkahely:

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM

ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben