2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;"

Átírás

1 2 i programok (azon tárgak esetén, melek nem a Kémia és Körnezettan Tanszék felügelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ; Alapozó ismeretek tantárgi programjai: Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai I. kódja: SBANMM1011 SBANMM1012 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 1 Péntek Kálmán Matematika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Halmazelméleti és algebrai alapismeretek, a valós számok. Valós számsorozatok, sorozatok határértéke, valós számsorok. Egváltozós valós függvén fogalma, értelmezési tartomána; korlátos, monoton függvének, szélsőértékek, konkáv és konvex függvének, inflexiós pont. Foltonos függvének, összetett függvén, inverz függvén. Elemi függvének. Véges zárt intervallumon foltonos függvének tulajdonságai. Függvének differenciálása. Differenciálhánados, derivált függvén. Elemi függvének differenciálása, összetett és inverz függvén differenciálhánadosa. Exponenciális, logaritmus, trigonometrikus és ciklometrikus függvének deriválása. A differenciálszámítás középértéktételei, I Hospital-szabálok. Magasabb rendű deriváltak, Talor- formula. Függvének vizsgálata deriváltakkal. Határozatlan integrál. Primitív függvén fogalma, helettesítéssel való integrálás, a parciális integrálás módszere. Integrálási módszerek. Racionális törtfüggvének, trigonometrikus függvének, exponenciális és hiperbolikus függvének integrálása. Határozott integrál. Integrálhatósági kritériumok, integrálfüggvén és tulajdonságai, a

2 Newton-Leibniz-formula. Az integrálszámítás alkalmazásai: területszámítás, forgástest térfogata, forgástest palástjának felszíne, görbe ívhossza. Improprius integrálok és alkalmazásaik. Differenciálegenletek elméletének alapjai. Szétválasztható változójú differenciálegenletek, első-rendű és másodrendű lineáris differenciálegenletek. Alkalmazások. Bárcz Barnabás: Differenciálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Bárcz Barnabás: Integrálszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Urbán János: Határértékszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Banach, Stefan: Differenciál- és integrálszámítás. Tankönvkiadó, Bp, Császár Ákos: Valós analízis I-II. Tankönvkiadó, Bp, Kalmár László: Bevezetés a matematikai analízisbe I-II. Tankönvkiadó, Bp, Leindler László: Analízis. Polgon, Szeged, Rudin, Walter: Matematikai analízis alapjai. Műszaki Könvkiadó, Bp, Scharnitzk Viktor: Differenciálegenletek. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1983.

3 Matematika alapjai Kurzus Matematika alapjai II. kódja: SBANKN2022 SBANKN2023 Tantár g heti óraszáma: 1+1 kreditértéke: 1+1 ajánlott félév: 2 Péntek Kálmán Matematika Tanszék Matematika I. kollokvium, gakorlati jeg Valószínűségszámítás elemei. Kombinatorikai bevezetés. Esemének algebrája, műveletek eseménekkel. A valószínűség fogalma, tulajdonságai, klasszikus valószínűségi mez ő, geometriai valószínűségi mez ő. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, Baes tétele, esemének függetlensége. A valószínűségi változók és jellemzőik. Diszkrét és foltonos valószínűségi változók, eloszlásfüggvén, sűrűségfüggvén, várható érték, szórás. Fontosabb eloszlások, nag számok törvéne. Statisztika. Statisztikai alapfogalmak, viszonszámok, átlagok. Eg ismérv szerinti elemzés, gakorisági és kumulált gakorisági sorok, grafikus ábrázolások, helzetmutatók és szóródási mutatók. Mintavételi eljárások, a statisztikai becsléselmélet elemei, hipotézisvizsgálat. A korreláció- és regressziószámítás alapjai. A matematikai módszerek alkalmazása a kémiában és a természettudománokban. Solt Görg: Valószínűségszámítás. Műszaki Könvkiadó, Bp, Reimann József Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, 1997.

4 Korpás Attiláné dr. (szerk.): Általános statisztika I-II. Nemzeti Tankönvkiadó, Bp, Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könvkiadó, Bp, 1968.

5 Fizika Kurzus Fizika I. kódja: SBANFI1045 SBANFI2046 Tantár g heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 2 Kovács László Fizika Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Mozgások és erők. Munka, energia, teljesítmén, hatásfok. Az egszerű gépek. Elektromos alapjelenségek és alapismeretek. Az elektromos áram hatásai. Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram. Féntani alapismeretek. Optikai eszközök. A fizikai optika alapjai. Fén és anag kölcsönhatása. Az anag szerkezete. Orear: Modern fizika, Műszaki Kiadó, Budó: Kísérleti fizika I. Tankönvkiadó, Holics: Fizika I.-II. Műszaki Kiadó, 1983.

6 Informatika alapjai kódja: SBANST1021 Kurzus Informatika alapjai Tantár g heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Balogh Imre Informatika Tanszék gakorlati jeg A tárg közös informatikai alapozó kurzus a természettudomános képzésben résztvevő hallgatók számára. Célja, a korábbi tanulmánok során megszerzett informatikai (számítástechnika) alapismeretek kibővítése, rendszerezése, a felsőfokú tanulmánokhoz szükséges elektronikus adatkezelés és információszerzés fejlesztése. Továbbá prezentációk formájában, projektek elkészítésén keresztül felkészítést nújt a tudomános kutatómunkák, előadások, elemzések korszerű technikai megvalósításához. Elektronikus adatkezelés alapjai, szöveges és ténadatbázisok. Megvalósítás táblázatkezelő programban. (számítások; adatlistás műveletek: rendezés, szűrés, kimutatások készítése; diagramok) Elektronikus adatkezelés relációs adatbázisok belső struktúrája; adatok importálása; lekérdezési feladatok; jelentések megvalósítás adatbázis-kezelő programban Elektronikus információszerzés hálózati, könvtári információforrások A multimédia elemei a prezentáció-készítés területén. Az alapszakhoz kapcsolódó projekt elkészítése, mel integrálja az információszerzés és adatkezelés megismert technikáit.

7 Péter Kristóf: Táblázatkezelés Excel Kossuth Kiadó. Budapest Dr. Kovácsné Cohner Judit, Dr. Kovács Tivadar, Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával. ComputerBooks Gerő Judit: PowerPoint 2000 Prezentáció készítése mesterfokon. ComputerBooks. 2001

8 Gazdálkodási alapismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus Gazdálkodási alapismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Palkovits István Gazdasági Tanszék kollokvium A tárg célja, hog a hallgatók megismerkedjenek a közgazdasági alapkategóriákkal, a gazdálkodás alapproblémáival, illetve a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folamataival annak érdekében, hog megértsék a gazdasági folamatok törvénszerűségeit és képesek legenek a vállalkozások indítása és gazdasági szervezetek működtetése során felmerülő elvi problémák és gakorlati feladatok kezelésére. A tárg témakörei A közgazdaságtan alapfogalmai, a gazdaság szereplői. A piaci mechanizmus és a gazdasági körforgás. A vállalkozás és vállalat fogalma, a vállalkozások szervezeti típusai. A vállalkozás és körnezete. A vállalkozás céljai, a vállalati magatartás. A vállalatok életútja; alapítás, átalakulás, megszűnés. Vállalkozások vezetése és szervezése. Stratégia és üzleti terv; üzleti tervek készítése. Marketing alapismeretek. A vállalkozások erőforrásai, a vállalkozások reálgazdasági folamatai; a költséggazdálkodás alapjai. Vállalkozások pénzügei. Burkáné Szolnoki Á.: Gazdálkodási alapismeretek. Kereskedelmi és

9 Idegenforgalmi Továbbképző Kft Vecseni G.: Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula, Budapest, Hemingwa, G. F. Bálint A.: Vállalkozástan a gakorlatban. AULA, 2005 Szirmai P. Szomor T.: Üzleti terv, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönkiadó, Budapest, Horn M: Gazdasági ismeretek: távoktatási tankönv. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, 2002.

10 Minőségmenedzsment kódja: SBANPD1030 Kurzus Minőségmenedzsment Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Simon Katalin Pszichológia Tanszék beszámoló A tárg célja és feladata, hog megismertesse a minőség fogalomrendszerét, a minőség-menedzsment elméleti-módszertani összefüggéseit, és biztosításának a kari oktatás igéneinek megfelelően válogatott gakorlati példáit. A tantárg tartalma: A minőségüg fogalomrendszere. A minőségmenedzsment története, kialakulásának szakaszai. A minőségi szemlélet megvalósításának feltételei. A minőséget meghatározó külső-belső ténezők. A minőségi követelmének meghatározása, a minőségfokozat. A szabvánok szerepe a minőség meghatározásában. Európai Unió iránelvei, direktívái a minőségmenedzsment különböző területein. A minőségrendszer fogalma. A teljes körű minőségiránítás, a működtetés alapkövetelménei. A minőségrendszer követelménei. Szervezeti minőségszabálozási, fejlesztési, képzési programok. A minőség tanúsítása és ennek megoldásai. Nemzetközi és nemzeti minőségi díjak. A minőségrendszer iránítása. A legfontosabb minőségtechnikák, eljárások, folamatok, eszközök felvázolása. A minőségmenedzsment összefüggései (informatika, információ- és tudásmenedzsment, marketing stb.) A minőségüg alapjai / [szerk.] Veress Gábor; [szerzők Bíró Görg et

11 al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. Bevezetés a minőségügbe: minőségüg gakorlati kérdései / [szerk.] Koczor Zoltán; [... Szerzői Csiszér Tamás et al.]. - Budapest: Műszaki Könvkiadó: Magar Minőség Társaság, p. A felsőoktatási intézmének minőségmenedzsmentje / [szerk.] Veress Gábor. - Budapest: Műszaki Kvk. Magar Minőség Társaság, p. Petőcz Mária: Minőségiránítás - minőségmenedzsment / Petőcz Mária, Szabó József átdolg. kiad. - Budapest: PMS 2000 Mérnöki Társaság, p. Módszertani segédanagok, esettanulmánok, példatárak. Berzseni Dániel Főiskola, fejlesztés alatt.

12 EU-s ismeretek kódja: SBANGZ1022 Kurzus EU-s ismeretek Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1 Horváth Jenő Gazdasági Tanszék kollokvium A tantárg célja: az Európai Unió létrejöttének, történetének, intézméneinek, működésének és a közös politikáinak a megismertetése a hallgatókkal. A tantárg leírása: a félév során ismertetésre kerülnek a különböző makrointegrációk általában, bemutatjuk az európai integráció kialakulását, történetét és fejlődését napjainkig, kitérünk a jövőbeli lehetséges fejlődésére is. Részletesen átvesszük az EU közös politikáit, az európai alkotmánt, és az Unió intézménrendszerét. Forman B. ((2000): Regionális politika az Európai Unióban. VÁTI Bp. Süli Zakar I szerk.- (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Debreceni Egetem. Debrecen.

13 Bevezetés a körnezetvédelembe kódja: SBANKN1001 Kurzus Bevezetés a körnezetvédelembe Tantár g heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 1 ajánlott félév: 1 Béres Csilla Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium A mai körnezeti problémák kialakulásának története. A Föld kialakulása. Az atmoszféra kialakulása a mai atmoszféráig. Az atmoszféra jellemzése. A bioszféra kialakulása, evolúciója. A bioszféra fejlődésének hatása a Föld többi szférájára. A litoszféra fejlődése. Kontinens-mozgások a földtörténeti múltban. A jégkorszakok. Az ember megjelenése és természetátalakító tevékensége. A történelmi múltban lejátszódott körnezet- és természetátalakító tevékenségek. Lokális, regionális körnezetvédelmi problémák. A jelen globális körnezeti problémái. Ózonréteg csökkenés, üvegházhatás, savasodás. A körnezetvédelmi problémák megoldási lehetőségei. Mészáros E.: A Föld rövid története. Vince Kiadó, Budapest, Keréni A.: Általános körnezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Brown, I.R.: A világ helzete. A Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folamatról. Föld Napja Alapítván. (megjelenik évente)

14 Szakmai törzsanag ismeretek tantárgi programja Általános kémia kódja: SBANKE1111 Kurzus Általános kémia előadás heti óraszáma: 4+0 kreditértéke: 4 ajánlott félév: 1 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Kémiai alapfogalmak. (Mérés, menniségek, sztöchiometriai egenletek, képletírás.) Folamatok energetikája és sebessége. (Termokémia: belső energia és entalpia. Gáztörvének, a kinetikus gázelmélet. A reakciókinetika alapfogalmai.) Dinamikus egensúlok. (Homogén és heterogén egensúl, vizes elektrolitoldatok, pufferek, hidrolízis.) Elektrokémia. (Galváncellák, elektrolízis.) Az anag atomi-molekuláris szerkezete. (Kvantumosság, az anag kettős természete. A H-atom. Az atomok elektronszerkezete. A periódusos rendszer. A kémiai kötés: ionos kötés és kovalens kötés. A kémiai kötés kvantummechanikai alapjai. Intermolekuláris kölcsönhatások.) Kondenzált fázisok. (Halmazállapotok, fázisátalakulások, a kristálos szerkezet, fémek szerkezete, kolloidok.) Linus Pauling: General Chemistr, Dover Publ., New York, 1988.

15 Boksa Zoltán: Általános kémia (ELTE jegzet 1986)

16 Általános kémia Kurzus Általános kémia laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1112 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Kémiai példamegoldás alapjai. Vegszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés. Anagok tisztítása átkristálosítással és desztillációval. Gázok fejlesztése, tisztítása, tárolása, oldékonsága és cseppfolósítása. Kémiai egensúlok, phmérés, pufferoldatok készítése, elektrokémiai alapjai (galvánelem, elektrolízis). Lengel Béla: Tankönvkiadó,Budapest, Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

17 Általános kémia Kurzus Általános kémia szeminárium kódja: SBANKE1113 heti óraszáma: 0+2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 1. Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A kémiai számítások alapjai. A kémiai képlet és a kémiai egenlet. Sztöchiometria. Gázok, gázelegek. Koncentrációszámítás. Elektrokémiai és termokémiai folamatok sztöchiomet-riája. Az általános kémiai laboratóriumi gakorlathoz kötődő számítási feladatok. Hartmann Hildegárd: Általános Kémiai Példatár, egetemi jegzet, Eötvös Kiadó, 1994

18 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia I. Fizikai kémia I. szeminárium kódja: SBANKE2114 SBANKE2115 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 2 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Általános kémia, Matematika I. A termodinamika története és alapfogalmai. A stacionárius rendszer, a termodinamikai rendszer. A termodinamika alapegenlete és ennek differenciális alakja. Állapotegenletek. Potenciálfüggvének. A termodinamikai menniségek közötti alapvető összefüggések. Hőerőgépek és hűtőgépek. A termodinamikai egensúl kritériuma intenzív menniségekkel. A kémiai potenciál kifejezései különböző összetételi változókkal, az aktivitások. Fázisegensúlok eg- és többkomponensű rendszerekben. Kolligatív tulajdonságok. Kémiai egensúl reagáló rendszerekben. Felületi jelenségek termodinamikája. Transzportjelenségek leírása. Homogén elektrokémiai rendszerek leírása. Elektrokémiai cellák és elektródok. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 H.B. Callen: Thermodnamics, New York, 1985

19 Beke Gula: Elegek termodinamikája, Budapest, 1986 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

20 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia II. Fizikai kémia II. szeminárium kódja: SBANKE3116 SBANKE3117 heti óraszáma: 3+2 kreditértéke: 3+2 ajánlott félév: 3 Borzsák István Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. Statisztikus termodinamika. Potenciálfüggvén és egensúli állandó számítása állapotösszegekb ől. A reakciókinetika története. Kémiai reakciók molekuláris magarázata: az átmeneti komplex elmélet. A reakciósebességi egüttható hőmérséklet- és nomásfüggése. Elemi reakciók jellemzése. Összetett reakciók jellemzése. Láncreakciók, robbanások. Katalízis. Heterogén katalízis. Kísérleti módszerek a reakcókinetikában. Heterogén elektrokémiai rendszerek. Elektródfolamatok kinetikája. Kémiai áramforrások. Korrózió és korrózióvédelem. Elektrokémiai technológiák. A számítási gakorlaton az előadáson tanult elmélethez kapcsolódó számítási feladatok megoldása. P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002 Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II., Budapest, 1999

21 Fizikai kémia kódja: SBANKE3118 Kurzus Fizikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 3 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Fizikai kémia I., Fizika I., Matematika II. A laboratóriumi gakorlat célja az alapvető megismerése, az alapvető szakmai fogások gakorlása. fizikai kémiai mérési módszerek Témák: Fizikai kémiai alapmérések végrehajtása: Kísérletek előkészítése. Mérőeszközök hitelesítése. Kalorimetria. Gőznomásmérés. Fázisegensúlok tanulmánozása. Felületi feszültség meghatározása. Kolligatív tulajdonságok tanulmánozása. Kémiai egensúlok vizsgálata különféle módszerekkel. Homogén és heterogén reakciók kinetikájának tanulmánozása. Transzportfolamatok vizsgálata (viszkozitás mérés, diffúzió). Vezérlés és szabálozás. Számítógépes adatgűjtés és a mérési adatok feldolgozása. Egszerű elektrokémiai mérések: elektromotoros erő meghatározása, termodinamikai paraméterek számítása az elektromotoros erő hőmérsékletfüggése alapján. Akkumulátorok mérése, vizsgálata. Kaposi Olivér szerk.: Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Budapest, 1993 Inzelt Görg: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I-II. Budapest, 1999

22 Fizikai kémia kódja: SBANKE4119 Kurzus Fizikai kémia III. Radiokémia heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Németh László) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Fizikai kémia II. Elemi részecskék, a mag szerkezete, stabilitás és instabilitás kérdése, bomlási módok, a radioaktív bomlás kinetikája, bomlási sorok, radioaktív egensúlok, kormeghatározás, sugár-anag kölcsönhatás, detektorok működése, dozimetriai fogalmak, a sugárvédelem alapjai. Vértes Attila: Magkémia I., Tankönvkiadó, Budapest, 1985

23 Fizikai kémia Kurzus Fizikai kémia IV. Kolloidika kódja: SBANKE4120 SBANKE4121 heti óraszáma: 2+2 kreditértéke: 2+2 ajánlott félév: 4 Borzsák István (Füzesi István) Kémia és Körnezettudománi Tanszék Kollokvium, gakorlati jeg Fizikai kémia II., Fizikai kémia labor Alapismeretek, definíciók. A kolloidok természettudomános és gakorlati jelentősége. A kolloidok fő típusai. Kolloid rendszerek felépítésének alapelvei. Mikrofázisok. A termodinamikai és kinetikai állandóság. A kolloid stabilitás és az ezt befolásoló ténezők. Micelláris kolloidok fontosabb tulajdonságai. Makromolekulák. Határfelületi jelenségek: felületi feszültség, adszorpció, adhézió. Kohezív kolloid rendszerek. Vizsgálati módszerek. A gakorlatok célja a kolloidika alapjelenségeinek megismertetése egszerű anagi rendszereken, a jellemző menniségek meghatározásának, mérésének elsajátítása, a mérési eredmének feldolgozása és értelmezése. Rohrsetzer Sándor: Kolloidkémiai laboratóriumi gakorlatok, Tankönvkiadó, Budapest Wolfram Ervin: Kolloidika, Tankönvkiadó, Budapest D. J. Shaw: Bevezetés a kolloid- és felületi kémiába, Műszaki könvkiadó, Budapest Rohrsetzer Sándor: Kolloidika, Tankönvkiadó

24 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. kódja: SBANKE1122 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Az elem fogalma, jelölése. Az allotróp módosulatok. Az elemek csoportosítása, fizikai és kémiai tulajdonságai, előállítása és gakorlati alkalmazása. A hidrogén, a nemesgázok, a nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek és az f-mező elemeinek részletes ismertetése. Szerkezet és fizikai-kémiai tulajdonságok összefüggései az elemeknél. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr.John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

25 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE1123 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 1 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg A szervetlen kémiai kísérletek módszerei és eszközei Az. előadás anagára épülve a nemfémes és fémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek alkalmazása. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

26 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. kódja: SBANKE2124 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szervetlen kémia I. A szervetlen vegületek általános jellemzése. A hidridek. A halogenidek (fluoridok, kloridok, bromidok, jodidok). Az oxidok (egszerű oxidok; összetett oxidok; nemesgázok oxidjai; nemfémek, félfémek, másodfajú fémek, átmeneti fémek, fémek oxidjai. A szulfidok (egszer ű, összetett szulfidok; a nemfémek, a félfémek, a másodfajú fémek, az átmeneti fémek, a fémek és az f-mező szulfidjai). Fontosabb nitridek, foszfidok, karbidok, cianidok és karbonilok. Greenwood, Earnshow: Az elemek kémiája.nemzeti Tankönvkiadó, F. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistr. John Wile & Sons, Bodor E., Papp S.: Szervetlen Kémia.Tankönvkiadó, 1983.

27 Szervetlen kémia Kurzus Szervetlen kémia II. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE2125 heti óraszáma: 0+3 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 2 Őr Imre Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg Szervetlen kémia I. A szervetlen kémia II. előadás anagára épülve a vegületek fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi munka keretében való megismerése. Anagismereti alapok elsajátítása. Elemi laboratóriumi vizsgáló és preparatív módszerek használata. A témához kapcsolodó számítási feladatok megoldása. Lengel Béla: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönvkiadó, Budapest, 1990

28 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. kódja: SBANKE3126 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 3 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Történeti áttekintés. A szerves vegületek általános jellemzése: fizikai és kémiai tulajdonságok. A szerves vegületek szerkezetelmélete. A szerves kémiai reakciók csoportosítása. Konstitúció, konformáció, konfiguráció, izomériák. Nomenklatúra. A szénhidrogének kémiája. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre, Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia, VEK, Veszprém

29 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia I. laboratóriumi gakorlat kódja: SBANKE4127 heti óraszáma: 0+5 kreditértéke: 5 ajánlott félév: 4 Speier Gábor (Samu János) Kémia és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg általános kémia, szerves kémia I. Veszéles anagokkal végzett kísérletek munka- és balesetvédelmi tudnivalói. A szerves kémiai kísérletek módszerei és eszközei. A szerves vegületek elkülönítése és tisztítása. Különböző szerves vegületek előállítása mikro és félmikro méretben. Szénhidrogének: paraffinok, olefinek, acetilén-szénhidrogének, aromások Szénhidrogének halogénszármazékai: előállítás, összehasonlító vizsgálatok Szénhidrogének hidroxilszármazékai: alkoholok előállítása és tulajdonságai; kimutatásuk Szulfonsavak és származékaik: előállításuk, tulajdonságaik Nitrogéntartalmú vegületek: nitrovegületek, aminok, diazóniumsók Oxovegületek: előállításuk, tulajdonságaik Szénhidrátok: monoszacharidok, oligoszacharidok és poliszacharidok kísérletei Karbonsavak: képződésük, tulajdonságaik; a fontosabb karbonsavak Karboxilcsoportban helettesített származékok: karbonsav-kloridok, anhidridek, amidok Észterek: képződésük és tulajdonságaik; zsírok, olajok, szappanok jellemzése és kísérletei Szénhidrogéncsoportban helettesített karbonsavszármazékok

30 Heterociklusos vegületek: jellemző tulajdonságaik, előállításuk; alkaloidok Fehérjék: minőségi elemzésük, színreakcióik, kicsapásuk, tisztításuk, reakcióik Színezékek és festés: festékek előállítása, festési kísérletek Műanagok: előállításuk és vizsgálatuk Orosz G.(ed.): Szerves kémiai praktikum. Nemzeti Tankönvkiadó Rt.Budapest Organikum. Szerves Kémiai praktikum. Műszaki Könvkiadó, Litkei Görg összeáll: Szerves kémiai laboratóriumi gakorlatok I-II

31 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia II. kódja: SBANKE4128 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 4 Speier Gábor Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium szerves kémia I. A hetero-atomot tartalmazó szerves anagok kémiája. Csoportosításuk, jellemzésük, reakcióik és szintézisük. A molekulaszerkezet. Szerkezet és fizikaikémiai tulajdonságok összefüggései. Reakciómechanizmusok értelmezése. Gakorlati jelentőségű szerves vegületek bemutatása. Furka Árpád: Szerves kémia, Tankönvkiadó, Kucsman Árpád: Szerves kémia I.-III. Kajtár Márton: Változatok nég elemre. Gondolat, Budapest Bruckner Gőz ő: Szerves kémia I. II. III. Tankönvkiadó, Budapest. Markó László: Szerves kémia. Veszprémi Egetemi Kiadó, Veszprém.

32 Szerves kémia Kurzus Szerves kémia III. Biokémia kódja: SBANKE5129 heti óraszáma: 3+0 kreditértéke: 3 ajánlott félév: 5 Speier Gábor (Béres Csilla) Kémia és Körnezettudománi Tanszék kollokvium Szerves kémia I.-II. Az élő szervezetek kémiai összetétele. Az aminosavak, a peptidek és a fehérjék. A nukleinsavak. A lipidek. A szénhidrátok. A vitaminok. Az enzimek és működésük. A nukleotidok, az aminosavak, a szénhidrátok anagcseréje. A fotoszintézis. A zsírok anagcseréje. A nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise. Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II-III. Ábrahám S.,Oláh B.: Biokémia I-II. Veszprém, 1996 Berg-Tmoczko-Strer: Biochemistr 5th ed.

33 Analitikai kémia kódja: SBANKE2130 Kurzus Analitikai kémia I. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 2 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium általános kémia Az analitika kémiai módszereinek elméleti alapjai: protolitikus, komplexképződési, csapadékképződési és redoxi egensúlok. Az analitikai feladat megoldásának fő lépései. Az analitikai módszer kiválasztása. Mintavétel és a minta előkészítése az analízishez (kondicionálás, oldás, feltárás, roncsolás). A minta komponenseinek elválasztása (desztilláció, oldószeres extrakció, kromatográfiás módszerek). A kvalitatív analitikai kémia reakcióinak és rendszereinek összefoglaló tárgalása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G., Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest Pungor Ern ő: Analitikai kémia.

34 Analitikai kémia kódja: SBANKE3131 Kurzus Analitikai kémia II. heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 3 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia I. Az analízis kémiai módszereinek részletes tárgalása: titrimetriás eljárások (acidi-alkalimetria, komplexometria, csapadékos, redoxi titrálások, vizuális és műszeres végpontjelzéssel), gravimetriás módszerek. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal Az analitikai mérési adatok feldolgozása. Burger K.: A kémiai analízis alapjai. Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Pokol G.,Sztatisz J.: Analitikai Kémia I. Műegetemi Kiadó, Budapest, Pungor Ern ő: Analitikai kémia

35 Analitikai kémia kódja: SBANKE3132 Kurzus Analitikai kémia laboratóriumi gakorlat heti óraszáma: 0+6 kreditértéke: 6 ajánlott félév: 3 Számonkérés: Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia I. Szervetlen ionok fontosabb reakciói. Analitikai mérésekkel kapcsolatos számítások. Mintabemérés analízishez, előkészítés. Elválasztás desztillációval, ioncserével, csapadékképzéssel. Félkvantitatív gorstesztek alkalmazása. Kisműszeres módszerek: konduktometriás és potenciometriás végpontjelzés, ph mérés üvegelektróddal. Mérőoldatkészítés, faktorozás. Titrimetriás módszerek: acidi-alkalimetria, kelatometria és komplexometria, csapadékos titrálások, redoxi mérések: permangano-, bromato-, jodo-, ceri és kromatometria. Vízanalitikai mérések. Gravimetria. Burger K.: A kémiai analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest Burger Kálmán A menniségi analízis alapjai: Kémai és műszeres elemzés Semmelweis Kiadó, Budapest Barcza Lajos: A menniségi kémiai analízis gakorlati kézikönve, Medicina Kiadó, Budapest, Barcza Lajos: A minőségi kémiai analízis alapjai Medicina, Budapest, 1989

36 Analitikai kémia kódja: SBANKE5133 Kurzus Műszeres analitika heti óraszáma: 2+0 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék kollokvium analitikai kémia II. Műszeres analitikai módszerek alapjai: atomspektroszkópiás eljárások, röntgenemissziós spektrometria, molekulaspektroszkópiai módszerek (UVlátható, IR, Raman), fluoreszcencia spektrometria, tömegspektrometria, NMR, ESR, elektroanalitikai eljárások, termikus elemzés. Az elemzés kinetikai módszerei. Radioanalitikai módszerek. Automatikus és folamatos mérőrendszerek. Mintavétel, mintaelőkészítési eljárások. Az analitikai mérés hibája. Statisztikai módszerek az analitikában. Minőségbiztosítás. Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

37 Analitikai kémia kódja: SBANKE5134 Kurzus Műszeres analitika gakorlat heti óraszáma: 2 kreditértéke: 2 ajánlott félév: 5 Németh László Kémia- és Körnezettudománi Tanszék gakorlati jeg analitikai kémia II. Konduktometriás titrálások, ph-metriás titrálások. Termikus analízis. Gázkromatográfia. Foladékkromatográfia. Minták elemzése emissziós spektrometriás, atomabszorpciós, spektrofotometriás, ionszelektív potenciometriás, polarográfiás, termoanalitikai és kromatográfiás módszerekkel. Összetett biológiai rendszerek feldolgozása, analitikai feladatsor önálló tervezése és kivitelezése Burger K.: Az analitikai kémia alapjai: Kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999 vag ALLITER, Budapest 2002 Körnezeti analitika elmélet és gakorlat, Műegetemi Kiadó Inczéd J.: Folamatos és automatikus analízis Műszaki Könvkiadó, 1984.

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA 1. Kémiai alapfogalmak: - A kémia alaptörvényei ( a tömegmegmaradás törvénye, állandó tömegarányok törvénye) -

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció Tartalomjegzék Előszó... 6 I. Valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapok... 8 1. A szükséges valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapismeretek összefoglalása... 8 1.1. Alapfogalmak...

Részletesebben

1. gyakorlat. Oktatási segédlet hallgatók számára

1. gyakorlat. Oktatási segédlet hallgatók számára másik termék mennisége. gakorlat Transzformációs görbe, mikroökonómiai optimumfeladatok megoldásának alapmódszere Oktatási segédlet hallgatók számára Eg fontos közgazdasági alapmodell TLH, alternatív költség,

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 12 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak JPTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) (Összeállította: Kis Miklós) Tankönyvek Megegyeznek az 1. félévben használtakkal.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Kémia alapszak (BSc)

Kémia alapszak (BSc) Kémia alapszak (BSc) A Kémia alapszak (BSc) záróvizsga tételei tárgycsoportonként 1) Elemi anyagszerkezet. Az anyag atomos szerkezete, a Bohr és a kvantummechanikai atommodell alapfeltevései. Kvantumszámok

Részletesebben

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév Matematika gyógyszerészhallgatók számára A kollokvium főtételei 2015-2016 tanév A1. Függvénytani alapfogalmak. Kölcsönösen egyértelmű függvények és inverzei. Alkalmazások. Alapfogalmak: függvény, kölcsönösen

Részletesebben

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens

Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN. Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Tantárgy kódja Tantárgy neve Óraszám Kredit Szemeszter Előadás Gyakorlat Otthoni SMKKB2031XN Mezőgazdasági 2 2 4 4 1 kémia Tárgyfelelős: Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens Ötsoros összefoglaló A tantárgy

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1 2. Halmazok, relációk, függvények 3 2.1. Halmazok, relációk, függvények A............... 3 2.1.1. Halmazok és relációk................... 3 2.1.2. Relációk inverze és kompozíciója............

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA. 2013/14 tanév, 1. félév

TÁJÉKOZTATÓ. I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA. 2013/14 tanév, 1. félév TÁJÉKOZTATÓ I. évf. állatorvostan-hallgatók részére KÉMIA 2013/14 tanév, 1. félév A KÉMIAI TANSZÉK OKTATÓI DR. NEMES PÉTER DR. SCHEIBER PÁL DR. VARGA TAMÁS DR. VINCZE ZOLTÁN DR. PILIPECZ MIHÁLY tanszékvezető,

Részletesebben

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása I. Adatlap 2. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 2. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Alkalmazott

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK NAPPALI BSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+) és (+) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA X-TANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév

Részletesebben

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit Fizika BSc mintatanterv a 2009/2010. tanévtől belépő hallgatók számára (k) Nem természettudományi alapismeretek modul Európai alapismeretek 2 2 Kollokvium Aubert Antal Csapó János Közgazdaságtan 2 2 Kollokvium

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában

Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Az Excel táblázatkezelő program használata a matematika és a statisztika tantárgyak oktatásában Hódiné Szél Margit SZTE MGK 1 A XXI. században az informatika rohamos terjedése miatt elengedhetetlen, hogy

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia, Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: BENKŐ ZOLTÁN Írta: BENKŐ ZOLTÁN, KŐMÍVESNÉ TAMÁS IBOLYA, STANKOVICS

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz Villamosipari anyagismeret Program, követelmények 2015. ősz I. félév: 2 óra előadás, vizsga II. félév: 1 óra labor, évközi jegy* Követelmények: Előadás látogatása kötelező; ellenőrzése (katalógus) minimum

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VEGYÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A vegyész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XV. Vegyész

Részletesebben

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc) Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2008. 1. Tantárgyleírás Szerkezetvizsgálat kommunikációs

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA X-TANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Előfeltétel 1 2 5

Részletesebben

Kémia. (állatorvos szak)

Kémia. (állatorvos szak) Kémia Helye: 1. év 1. félév Előadás: 45 óra Gyakorlat: 45 óra Kredit: 6 Értékelés: vizsga (kollokvium) (állatorvos szak) Kémiai Tanszék Előadó Előadó: Dr. Scheiber Pál tanszékvezető egyetemi tanár Elérhető:

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

A Vegyész mesterképzési szak (MSc) tantervének szerkezete

A Vegyész mesterképzési szak (MSc) tantervének szerkezete A Vegyész mesterképzési szak (MSc) tantervének szerkezete Tantárgycsoport Kredit (tantárgy) MSc + BSc (előírás) MSc (teljesítés) Nem szakmai szabadon választható 6 Természettudományos alapismeretek Matematika

Részletesebben

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége (Tanári záróvizsga témakörök szakmódszertanból) 1. A tanár szerepe a hatékony kémiatanításban. Kémia szakkörök, fakultációs foglalkozások vezetésének

Részletesebben

ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL

ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÉMIÁBÓL 2017 1. Az atom szerkezete Az atomok, az elemek jellemzése. Az elektronszerkezet és a periódusos rendszer.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4.

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4. Általános kémia előadás KE4007L KE4009L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1007 Általános kémia laboratóriumi gyakorlat KE4009L KE4007L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1009 Anyagszerkezet alapjai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben