FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)"

Átírás

1 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva ) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében, különös tekintettel a stressztűrő képesség javítására és a konfliktuskezelésre című tervezett doktori értekezésemhez készült. Ennek során elsősorban a budōelmélet, a hadtudomány, a pszichológia, és a pszicho-fiziológia területéről válogattam. Intézményi tekintetben a Nemzetvédelmi Egyetemen 1996 óta megvédett valamennyi doktori értekezéséből kiválasztottam azokat a munkákat, amelyek a kutatásomhoz kapcsolhatók. Ezenkívül tudományos cikkeket gyűjtöttem több, a témámhoz köthető meghatározó hazai és külföldi egyetemek, intézmények kutatóitól. A forrásanyaggyűjtést december 1-én zártam le. Mivel a kutatási témám multidiszciplináris jellegű, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy a Nemzetvédelmi Egyetem tudományos tevékenységéről, más tudományszak kutatási témáiról is átfogó képet kapjak. Kitekintés a ZMNE HDI 2008/2009-es tanévre tudományszakonként meghirdetett kutatási témáira. A saját kutatásomat elősegítő területek: 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 07. KATONAI KULTÚRA ÉS SZEMÉLYKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc

2 2 5. Etika és katonai cselekvés. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 7. A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában. (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti műveltség). Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 10. Értékrend erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben. Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 13. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 14. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 08. KATONAI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 14. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD 16. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a Magyar Honvédségben. Témavezető: Dr. Kovács Péter, PhD 10. KATONAPEDAGÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A szerződéses katonák felkészítése során alkalmazható nevelési módszerek. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 2. A beosztottakkal való empatikus bánásmód és viselkedés-befolyásolás pedagógiai módszerei. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 4. A NATO hadseregek oktató-nevelő munkájának összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A parancsnokok-katonai vezetők értékközvetítő szerepe Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 11. KATONAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései.. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Hullám István, PhD

3 3 12. KATONASZOCIOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 4. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 14. A NEMZETBIZTONSÁG ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggő kérdések kutatása. Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 17. A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK MŰVELETEI ÉS VEZETÉSÜK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 4. A jövő műveleteire történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései az iskolától a lőtérig. Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD ZMNE HDI-n a képzés kezdete óta megvédett értekezések ( ) közül a saját kutatásomat elősegítő értekezések: RIBÁRSZKI István alez.: A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok elemzése. Bp.: ZMNE, GLIGOR János alez.: A katonai etika történetének és időszerű kérdéseinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, SZABÓ György alez.: NATO kompatibilis harcászati döntéshozatali eljárások. Bp.: ZMNE, SZŰCS György nyá. ezds.: A titkosszolgálati pályára készülő hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének sajátosságai. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Lajos alez.: A szárazföldi összfegyvernemi alkalmi harci kötelékek (harccsoportok) harcászati módszereinek fejlődési tendenciái és tevékenységük. Bp.: ZMNE, KUNFALVI Edit őrgy.: A hadseregben elkövetett öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek szociológiai, szociálpszichológiai összefüggései. Bp.: ZMNE, MOLNÁR József hőr. alez.: A határőrségi közösségi szállások lélektani vizsgálata, a pszichológiai szolgáltatás biztosításának kutatása. Bp.: ZMNE, RESPERGER István mk. alez.: A fegyveres erők megváltozott feladatai, a katonai jellegű fegyveres válságok kezelése során. Bp.: ZMNE, SÜTŐ Tamás vőrgy.: A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak kiképzése a 90-es évek második felében, a kiképzés fejlődésének irányai a NATO csatlakozást követően. Bp.: ZMNE, TÖRŐ Lajos: Az erőszak, a háború és a béke XX. századi kérdései. Realitások a

4 4 3. évezred kezdetén. Bp.: ZMNE, ZÖLLEI Zoltán alez.: A katonai közelharc- és kézitusa-kiképzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a Magyar Honvédség kiképzési rendszerére. Bp.: ZMNE, ELEKI Zoltán szds.: A magyar katonákkal szemben támasztott fizikai követelményrendszer hatásfokának vizsgálata, és az optimalizálás lehetőségei. Bp.: ZMNE, JÓZSEF István őrgy.: Szerződéses katonák alkalmasság-vizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben. Bp.: ZMNE, NAGY József hőr. alez.: A devianciák manifesztálódását befolyásoló pszichológiai és szociológiai tényezők vizsgálata a határőrségnél. Bp.: ZMNE, NAGYNÉ Babics Éva őrgy.: A katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon. Bp.: ZMNE, HONFI Attila mk. ezds.: A katonai fegyelem és a bekövetkezett (katonai és köztörvényi) bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél január december 31. közötti időszakban. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Péter őrgy.: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Bp.: ZMNE, SZŰCS Endre alez.: A könnyűlövész-tiszti és tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve. Bp.: ZMNE, PIX Gábor: A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, BODA József r. ezds.: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században. Bp.: ZMNE, DUNAI Pál őrgy.: A fizikai felkészültséggel szembeni követelmények meghatározásának módszere, mint a korszerű harc megvívásához szükséges képességek alapvető része, helye a katonai nevelés és felkészítés rendszerében. Bp.: ZMNE, TARNÓCZI Richárd alez.: A határokon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása (Az Értékelő Központ alkalmazásának lehetséges aspektusai a Magyar Honvédség személyzeti kiválasztása során). Bp.: ZMNE, KOVÁCS Csaba alez.: A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Zoltán nyá. ddtbk.: A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra. Bp.: ZMNE, PAPP Gyula nyá. ezds.: A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése. Bp.: ZMNE, 2008.

5 5 Válogatás a képzés kezdete óta felvételt nyert doktoranduszok kutatási témáiból ( ): BAKÓ László: A katonák testnevelésének története Magyarországon; RUPPERT József: Konfliktus elméletek és a stratégiai gondolkodás; KOLOSSA Sándor: A polgári katonai együttműködés fő kérdései a az MH csapatainak békefenntartó műveletei során; MAKRAI Tibor: A harci stressz modellezése a katonai vezető felkészítés részekét a katonai felsőoktatásban; NAGYNÉ Babics Éva: Katonai kihívás, tiszti értékrend, erkölcsi problémák a hadseregen a 3. évezred küszöbén; TARNÓCZI Richárd: A speciális katonai feladatra történő kiválasztás és felkészítés pszichológiai kérdései; CSERJÉSI Ferenc: A nemzetközi mandátumok alapján szervezett béketámogató, békefenntartó műveletekben résztvevő erők feladatai, kiképzésükkel szemben támasztott általános követelmények; HONFI Attila: A katonai fegyelem és a bekövetkezett bűncselekmények összefüggései az MH-nál ; MURINKÓ Attila: A szárazföldi haderőnem alegységparancsnokok különleges helyzetekre történő felkészítése a NATO-ban alkalmazott módszerek adaptációs célú elemzése és a harci körülmények közötti alkalmazásának vizsgálata; DOMJÁN László: A katonai felsőoktatás hallgatóinak értékpreferencia vizsgálata; KOVÁCS József: A multikulturálisból és civilizációs ellentétekből fakadó feszültségek és kezelésük lehetőségei a NATO-ban; SZŰCS Endre: A helyiségharc kiképzés jelene és jövője (a helységharc kiképzésének és jelentőségének változása a Magyar Honvédség gépesített lövész tisztjei, tiszthelyettesei és alegységei felkészítésére kiképzése során a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve.); KOVÁCS Gyula Zoltán: A szervezeti és személyközi konfliktus, mint magatartástudományi probléma; KOVÁCS Csaba: Különleges alakulatok helye, szerepe és tevékenysége a XXI. Századi katonai műveletekben; VARVNÉ Ugrai Jolán: A konfliktusok kezelése a modern katonai és civil szférában, különös tekintettel a katonai szervezetek sajátosságaiból fakadó konfliktusokra; ARGALÁSZ Attila: A katonai szervezetek működésének társadalomlélektani kérdései; NAGYNÉ Bereczki Szilvia: A szakmai specifikus pszichológiai alkalmassági vizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében. Alkalmasság és beválás vizsgálat a tiszthelyettes képzés; KELEMEN András: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai.

6 6 Terrorelhárító rohamcsoportok speciális harcászata épületharc taktika képzésének sajátosságai; SZILÁGYI László: Professzionalizáció és pályakötődés tisztképzésben; BERACZKAI Antal: A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő nemzetközi és magyar katonai biztonsági erők (személyek) felkészítése, és műveletei tevékenysége az V. cikkelyen kívüli NATO (ENSZ, EBESZ) katonai műveletekben; SZENTKERESZTY Balázs: A missziókban és a NATO műveletekben elszenvedett stressz gastrointestinális (gyomor-bélrendszeri) hatása a személyi állomány egészségügyi állapotára; HOLLÓ Gabriella: Interkulturális környezetben végrehajtott katonai feladatokra történő pszichikai felkészítés kiképzésmetodikai kérdései; KARÁCSONY Veronika: A civil-katonai együttműködés (CIMIC) megvalósulása katonaszociológiai aspektusból a kormányzati szervek kiépítése és működésének fenntartása során a két EU-aspiráns balkáni államban Macedóniában és Bosznia- Hercegovinában; NÉMETH István: A Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék (CJTF) koncepció kapcsolata a DJTF, HRF, NRF erők alkalmazása, vezetése és harcbiztosító támogatása rendszerével. A Magyar Honvédség részvételének lehetőségei és feladatrendszere a törzsek és csapatok felkészítésének, békeképzésének és harci kiszolgáló támogatása során, különös tekintettel a NATO 5. cikkely szerinti műveletek folyamán; CUONG, Pham Vu Kien: A pszichológiai módszerek lehetőségei a MH katonai toborzási-, kiválasztási rendszerében; SZEGÉNY György: Pszichés kockázatelemzés és pszichés kockázatmenedzsment a Magyar Honvédség beosztásaiban és a műveleti tevékenységeiben; TÓTH János: A szerződéses katonák fizikai felkészítése során alkalmazható oktatási (kiképzési) módszerek; PAPULA Lászlóné: A pályakezdő katonatisztek ösztönzésének, motiválásának pedagógiai kérdései; TÚRI Viktória: A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a missziós feladatvállalásokra; JASZTRAB Jácint Szilárd: A harci stressz hatása a tűzszerészek harckészségére; ZALAI Noémi: A pályaalkalmasság vizsgálatának elemei és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazható kiválasztási, szakmai felkészítési modellek; PUBLIKÁCIÓK, JEGYZETEK KŐSZEGVÁRI Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és feladatai I-II. rész. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, KŐSZEGVÁRI Tibor RESPERGER István: A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem tapasztalatai III. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, 2005.

7 7 SZTERNÁK György: A válságkezelés, a fegyveres erők megváltozott feladatai. Bp.: jegyzet, p. KŐSZEGVÁRI Tibor SZTERNÁK György: A XXI. századi hadviselés. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE, SZÉPLAKI János: A magyar fegyveres erőkkel szemben támasztott követelmények és feladatok BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - HAJDÚ István: A katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban. Bp.: ZMNE egyetemi tankönyv, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Felderítő Szemle, IV. évfolyam, 4. szám december, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere, In: Felderítő Szemle, sz. pp BOLGÁR Judit: A stressz és a hivatásos katonai szolgálat, Egri Imréné, Farkas Ferenc (szerk.) et all.; Társadalompolitikai kérdések (oktatási segédlet Budapest 1992.) pp: SIMON Gábor (szerk.) et all.; Erőszak Háború Béke. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMKA, 1996, pp: BOLGÁR Judit - MAKRAI Tibor - PETREKANITS Máté: A harci stressz modellezése a katonai vezetői felkészítés részeként a katonai felsőoktatásban. et all.; Bp.: Hadtudományi Tájékoztató, 1998, pp BOLGÁR Judit - RIBÁRSZKI István: Vezetés és döntéspszichológia. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE 1999, pp: BOLGÁR Judit: Stressz békeidőben. In: Humán Szemle sz. BOLGÁR Judit SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere. In: Felderítő Szemle, március 3. évf. 1. szám. BOLGÁR Judit: Pszichikai kifáradás kiképzési és éles helyzetben különös tekintettel a munkahelyi stresszre és a poszttraumás stresszre. (Konferencia előadás és publikáció A lélek védelme pszichológiai konferencián Szolnok) BOLGÁR Judit: A pszichikai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében (Konferencia előadás és publikáció A tudomány ünnepe MTA 2004.) BOLGÁR Judit: A lélektani műveletek pszichológiai alapjai. In: Humán Szemle, sz. pp: BOLGÁR Judit - KISS Zoltán SZTERNÁK György: Felkészítés a válságreagáló műveletekre. In: Új Honvédelmi Szemle, július. 7. évf. pp: BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. (Megjelenés alatt.) BOLGÁR Judit: A pszichiátriai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében. A MTA IX. osztálya Hadtudományi Bizottságának és köztestületi tagjának első konferenciája a hadtudományról, konferencia kiadvány, Budapest, pp: BOLGÁR Judit SZTERNÁK György SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Belügyi Szemle, szám p: 26. BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. ZMNE Politikatudományi tanszék Kutatási füzetek 4. Budapest, 2005.

8 8 BOLGÁR Judit: A sztereotípiák, előítéletek, valamint a terrorizmus a terrorizmus személyiség-lélektani megközelítése. In: Felderítő Szemle 5. évf január, különszám. BOLGÁR Judit- SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatás legújabb eredményei, In: Belügyi Szemle sz. p: 26. BOLGÁR Judit: A professzionalizmus lélektani ismérvei a katonai kultúrában. In: Társadalom és Honvédelem, évf. 2.sz. pp: KIRÁLY István alez.: Alapkiképzés egy kicsit másképp. In: Honvédségi Szemle, július, 62. évf. 1.sz. pp: KISS Gabriella: Egyén és csoport, az egyének közötti kölcsönhatás, az interakció. In: Kard és Toll, évf. 2. sz. pp: KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája. In: Ideggyógyászati Szemle, sz. pp: KOPP Mária: A pszichofiziológia mint megelőzési szemlélet és módszer. In: Pszichofiziológiai füzetek, Magyar Pszichiátriai Társaság sz. pp:1-24. KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája és pszichofiziológiai kontroll kezelése. Bp.: Pszichiatria Hungarica, VII. évf. 1.sz. pp: KOPP Mária: Orvosi pszichológia In: Az egészséglélektan és magatartásorvoslás alapjai. Bp.: SOTE, KOPP Mária Skrabski, Á: Alkalmazott magatartástudomány, A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Bp.: Végeken, KOPP Mária: A pszichiátria és a fiziológia határterületei, magyar eredmények a XX. Században. In: Magyar Pszichiátriai Társaság Évkönyv, KOPP Mária: A magatartástudomány alapkérdései, In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Mikor káros a stressz? A stressz szerepe az egészségromlásban. In: Hippocrates, évf. 1.sz. pp: KOPP Mária SKRABSKI Á: Lelki egészség. In: Egészségmegőrzés, Természet Világa sz. pp: PIKÓ B KOPP Mária: Magatartástudomány és orvoslás a XXI. században, In: Magyar Tudomány, sz. pp: KONKOLY THEGE B, MARTOS T, SKRABSKI Á KOPP Mária: A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. In: Mentálhigiene és Pszichoszomatika, sz. pp: SZERDAHELYI István: Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, sz. SZERDAHELYI István: A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban; Valóság, sz. SZERDAHELYI István: Az orosz-japán háború és a magyar politikai közvélemény. In: ELTE Japán-tanulmányok, sz. SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, I. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, III. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán 19. századi története. In: 19. századi egyetemes történet , Bp.: Korona Kiadó, TETSUSHI, Abe BENNETT, Alex.: BUDO Perspectives volume one. Auckland: Kendo World Publications Ltd

9 9 TETSUSHI, Abe: Globalization of the Budo. In: Kohei Irie (ed.) A Search of the Budo. Fumaido-shuppan, pp: TETSUSHI, Abe: Cultural Friction in Budo. In: Bennett, Alex BUDO Perspectives volume one Auckland: Kendo World Publications Ltd, pp: TETSUSHI, Abe: Budo Bunka no Kenkyu. (A Budo kultúra kutatása). Tokyo: Dai- Ichi Shobo, TETSUSHI, Abe: The research about the way of thinking for nature on Bugei densho in Edo era. In: Budo Studies. Budo Research of Tsukuba University Tokyo: Daiichi shobo, pp: TETSUSHI, Abe: A flow of sports in Japan. In: Kizokazu Maebayashi (ed.) An aspect for sports studies. Tokyo: Showa-do, pp: TETSUSHI, Abe: Problems of Orient general idea guidance in Europe. In: New level ground of budo and intellect. Studies for Physical Arts Tokyo: Showado, pp: NAGYKÁLDI Csaba: A sport és testnevelés pszichológiai alapjai. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok elmélete. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Krízislélektan. Bp.: kézirat, 2006, 64 p. NAGYKÁLDI, Csaba: Action-Efficacy Theory. Bp.: kézirat, 2007, 62 p. NAGYKÁLDI Cs., HACKFORT D., PRZYBYLLA B., BOGNÁR G.: A mentál tréning alkalmazása a vívótechnikában. In: A hazai sportpszichológia aktuális kérdései, VIII. Sportpszichológiai Munkaértekezlet, pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az edző sportolóra vonatkozó értékelő módszere. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXXVIII.évf. 4.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A figyelemkoncentráció folyamatai. In: Kalokagathia, XXXIV.évf. 1-2.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Testedzés és jellemfejlődés. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXVIII.évf. 1.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A szorongás pszichofiziológiai hatásai és gyakorlati következményei sportolóknál. In: Sporrtudományos füzetek I/ pp: NAGYKÁLDI Csaba: Sport és agresszió. In: Kalokagathia, XXXV. évf sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Stressz arousal és szorongás a sportteljesítményben. In: Sporttudomány, sz. pp:10-14., 3.sz. pp: FODOR Tamás NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok mozgásrendszerének összehasonlító elemzése. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba BOGNÁR Gábor SZEPESI László: Asszertivitás a küzdősportokban. In: III. Országos SporttudományiKongreszus II. kötet pp: MOCSAI Lajos NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportolók és sportjátékosok asszertivitásának összehasonlító vizsgálata. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba: Küzdőképesség és cselekvéshatékonyság. In: Magyar Sporttudományi Szemle, Kutatási beszámoló. Különszám, p: 48.

10 1 NAGYKÁLDI Csaba: Önértékelési módszer sportolók számára. In: Kalokagathia Vol. XLI. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és az önhatékonyság szerepe a sportteljesítményben. In: Magyar Sporttudományi Szemle, sz. p: 46. BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba Vadas Simóka Nóra: Agresszió vagy asszertivitás. In: Magyar Edző, sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba, KOMONDI Bálint: A távolság leküzdésének pszichológiai problémái. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és a teljesítmény kapcsolata az öttusa sportban. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: VEISZ Marianna NAGYKÁLDI Csaba: A judo és a küzdőképesség szerepe a rendőri munkában. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Egy olimpiai judo bajnok pszichometriai státusza. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett PAVLICSEK Zsolt NAGYKÁLDI Csaba: Eltérő hatások a személyiségfejlődésben a versenyszerű és nem versengő harcművészetekben. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány, pp: PINTÉR, Gazdag Anett NÉMETH, Endre NAGYKÁLDI, Csaba: (): Analysis of personality characteristics in Aikido and Judo. In: Kalokagathia, Vol. XLVII. No. 3-4, pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Az aikido hatása a személyiségvonásokra egy longitudinális vizsgálatban. Magyar Sporttudományi Szemle. Megjelenés alatt. NAGYKÁLDI Csaba NÉMETH Endre: Pszichodiagnosztikai megközelítések sportolók személyiségének kutatásában. Megjelenés alatt. NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus kiadványa, II. kötet, 1999, pp: NÉMETH Endre: Magyarok véleménye Japánról, a "japán lélekről". In: Magyar Budo, sz p: 4., 2.sz. p:4. és 4.sz p:4. NÉMETH Endre: Japán küzdősportok létrejöttének körülményei. In: Magyar Budo, sz. p: 4. és sz. p: 4. Az alábbi bibliográfia a kutatási téma orientalisztikai területéhez kapcsolódik: MAGYAR NYELVŰ IRODALOM: ANTALÓCZY Zoltán, Közel a Távol-Kelet. Kairosz: h.n., BAKOS Gábor, Japán csoda. Dunakönyv: h.n., BÍRÓ Klára, Japán a II.világháború után. Közgazdasági és Jogi K.: Bp., BLOMBERG, Catharina, Szamurájok. Szenzár: Bp., BORBÉLY Attila JÓVÉR Béla, Szamurájok útján. Sport: Bp., CHOZAN, Issai, A macska fantasztikus tudománya avagy a szamurájok gondolatvilága. (Yamaji Masanori) Keletkutatás, ősz o. COGAN, Thomas J., A Soga fivérek krónikája. Szenzár: Bp., 2005.

11 1 CRAIG, Darrell Max, Mugai Ryu, a kardrántás klasszikus szamuráj művészete. Lunarimpex: h.n., CRICHTON, Michael, Gyilkos nap. Maecenas: h.n., CUNETOMO, Jamamoto, Hagakure. Szenzár: Bp., CVETOV, Vlagyimír, A kolostorkert tizenötödik köve. Kossuth: Bp., DESHIMARU, Taisen, A zen és a harcművészetek. Farkas: h.n.,1997. DESHIMARU, Taisen, Az út gyakorlása. Farkas: h.n., DOBOSY Antal, Zen szöveggyűjtemény. TKBF jegyzet: Bp., DOGEN, Eihei (Edzso Koun), Shobogenzo-zuimonki. Filosz: Bp., DÜRCKHEIM, Karlfried, A nyugalom japán kultusza. Szenzár: Bp., EDZSO, Koun, Dógen zen-mester tanításai. Filosz: Bp., FEHÉR K. NEMES L, Gésák, pagodák, titkok. Táncsics: Bp., FRÉDÉRIC, Louis, Japán hétköznapjai a szamurájok korában Gondolat: Bp., FROMM, E. - SUZUKI, D.T., Zen-buddhizmus és a pszichoanalízis. Helikon: Gyomaendrőd, HEARN, Lafcadio, Kokoro. Franklin: Bp., HERSEY, John, Hirosima. Dante: Bp., HIDASI Judit, Vissza Japánba. Terebess: Bp., JUZAN, Daidoji, A bushidó alapjai. Szenzár: Bp., KANAZAVA József, Még egy szót Japánról. Filum: h.n., KUMAKURA, Isao, A japán világ atlasza. Helikon: Bp., LAO-CE, Az út és erény könyve. Magyar Helikon: Bp., LÉNÁRT Ágota: Téthelyzetben sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet: Bp., LIPCSEY-MAGYAR Sándor, Dai-Nippon. Kókai Lajos kiadása: Bp., LOWELL, Percival, Titokzatos Japán. Szenzár: Bp., LOWRY, Dave, A harcművészetek szellemiségéről haladóknak. Édesvíz: Bp., MAKOSCH, Ulrich, A mai Japán, Gondolat: Bp., MAKOTO, Sugawara, Japán kardvívó mesterei. Szenzár: Bp., MEZEY István, Az igazi Japán. Nippon Társaság: Bp., MIKLÓS Pál, A zen és a művészet. Magvető: Bp., MIKLÓS Pál, Kapujanincs átjáró, Kínai csan-buddhista példázatok. Helikon: Bp., 1987, MITSUGI, Saotome, Aikido és a természet harmóniája. Szenzár: Bp., MUSASHI, Miyamoto, A nyughatatlan géniusz, Az öt elem könyve. Szenzár: Bp., NITOBE, Inazo, Bushido. Hunor: h.n., NOBUYOSHI, Tamura, Az aikido átadása és etikettje. Szenzár: Bp., OSHO, Bátorság, a félelemnélküliség művészete. Édesvíz: Bp., P.SZABÓ Sándor, A kínai erkölcs és a szülők tisztelete. Kossuth: Bp., PERCHERON, Maurice, Japán hősi legendája. Torii: Bp., PERRY, Susan, Emlékek a Nagymesterről. Szenzár: Bp., POPPER Péter, Az önmagába térő ösvény. Saxum: Bp., PRATT, Sir John, Japán és a modern világ. Oxford füzetek világkérdésekről. h.n., 55. szám 1942 január. PRÖHLE Vilmos, Napkeletről. Stádium: Bp., REISCHAUER, Edwin O., Japán története. Maecenas: h.n., RENIEZ, Jean-Pierre, A japán kard útja. Budō kiskönyvtár: Bp., 1993.

12 1 SEY Gábor, Japán kard. Alexandra: Pécs, i.n. SHAW, Scott, Szamuráj Zen. Lunarimpex: h.n., SKILTON, Andrew, A buddhizmus rövid története. Corvina: Bp., SKUCZI László, Japán vallásai. TKBF jegyzet: Bp., SOHO, Takuan, Értekezés a rendíthetetlen bölcsesség lényegéről, ford: Szabó Balázs, k.n., h.n., i.n. SOHO, Takuan: A korlátaitól megszabadított elme, Press+Print Kft STEVENS, John, A legyőzhetetlen harcos (Ueshiba Morihei élettörténete). Szenzár: Bp., STEVENS, John, Yamaoka Tessu. Szenzár, Bp., STOCKES, Henry Scott, Mishima Yukio élete és halála. Szenzár: Bp., STULLER Gyula, Dr., Sportpszichológia. TF: Bp., SUZUKI, Shunryu, A zen szellem az örök kezdők szelleme. Farkas: h.n., SZABÓ Balázs, Budo a modern korban (A japán budo helyzete az Edo-kor végén és a Meiji-kor elején). Budo Kulturális Fórum 2. előadássorozata: Bp., SZEBENYI Péterné, Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. Tankönyvkiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, 1988/4. SZERDAHELYI István, A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban. Valóság, 1995 I-II. SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet (Szerk.: Vadász) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, I. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Krausz, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, III. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZIGETI György, Zen történetek. Farkas: Bp., SZUN-Ce, A hadviselés tudománya. Göncöl: h.n., TEREBESS Gábor, Folyik a híd, Zen/csan buddhista anekdotakincs. Officina Nova: Bp., TOHEI, Koichi, A KI a mindennapi életben. Lunarimpex: h.n., TOSHISHIRO, Obata, Shinkendo. Meredek SE: Bp TSU, Sun, A hadviselés művészete. Budō kiskönyvtár: Bp., 2002 TURNBULL, Stephen, Szamurájok. Kossuth: Bp., UESHIBA, Morihei, Az Út kézikönyve. Szenzár: Bp., UESHIBA, Morihei (John Stevens), Az Aikidó eszenciája. Szenzár: Bp., UESHIBA, Kisshomaru, Az Aikidó szellemisége. Hunor: h.n., UESHIBA, Kisshomaru - UESHIBA, Moriteru, Aikikai Aikidó: Szenzár: Bp., ÚJVÁRI Miklós, Dr., A szamuráj harci szellem és kűzdőművészet. k.n. Bp., WAT, Alan W., A zen útja. Polgár: h.n., WATTS, Alan W., A zen útja. Polgár: Bp., WETERING van de, Janwillem, Az üres tükör. Editio: Szentendre YOSHIGASAKI, Kenjiro, Ösvények egy újfajta észlelés felé. Lunarimpex: h.n., YUKIO, Mishima, Hagakure kommentár. Szenzár: Bp., YUKIO, Mishima, Az aranytemplom. Európa: Bp., ZÁGONI Ferenc, Japán élet, japán emberek. Ifjúsági: Bp., ZEISLER István, A zen átadása, Buddhától Buddháig. Farkas: Bp., IDEGEN NYELVŰ IRODALOM:

13 1 BECK, Charlotte Joko, Everyday Zen. Harper and Tow: CHITWOOD Terry, How to Defend Yourself Without Even Trying. Polestar: South Dakota, DESHIMARU, Taisen, The Ring of the Way. E.P. Dutton: New York, DRAEGER, Donn F., Classical Budo [I, II, III]. John Weatherhill: Tokyo, HARRISON, E.J., The Fighting Spirit of Japan. W. Foulsham and Co.: Toronto, HEIDER, John, The Tao of Leadership. Bantam Books: Toronto, HERRIGEL, Eugen, Zen in the Art of Archery. Random House: New York, KAMMER, Reinard, Zen and Confucius in the Art of Swordsmanship. Routledge and Kegan Paul: London, i.n. KAPLEAU, Phillip, To Cherish All Life. Harper and Row: San Francisco, KAPP, Leaon YOSHIHARA, Yoshindo, The Craft of the Japanese Sword. Kodansha: Tokyo, KENJI, Futaki KOHEI, Irie HIROSHI, Kato, Tokyo-do shuppan. Budo: Tokyo, KIM, Richard, The Classical Man. Masters Pubilication: Hamilton, Ontario, LEGGETT, Trevor, Zen and the Ways. Charles E. Tuttle: Tokyo, MILLMAN, Dan, The Warrior Athlete. Stillpoint: Walpole, N.H., NAKABAYASHI, Shinji, Budo no susume.. Tsukuba Daigaku Budoron Kenkyu Shitsu: Tsukuba, ROBINSON, B.W., The Arts of the Japanese Sword. Faber and Faber: London, SATO, Hiroaki, The Sword and the Mind. Overlook: Woodstock, N.Y., STEVENS, John, The Sword of No-Sword. Shambhala: Boulder, STEVENS John, Invincible Warrior. Shambhala: h.n., SUZUKI, D.T., Zen and the Japanese Culture. Princeton: New York, SUZUKI, D.T., Essays in Zen Buddhism. Rider and Company: h.n., SZABÓ Balázs, Yoroppa ni okeru budo rikai (A budo értelmezése Európában). ICANAS THERA, Soma, The Way of Mindfulness. Buddhist Publ.: h.n., TOHEI, Koichi, Aikido in Daily Life. Rikugei: Tokyo, UESHIBA, Kisshomaru, The Spirit of Aikido. Kodansha: Tokyo, WARNER, Goddon DRAEGER, Donn F.: Japanese Swordsmanship. Weatherhill: New York, WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Aikido and the dynamic sphere. Tuttle: h.n., WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Secrets of the Samurai. Charles E Tuttle: Tokyo, YUMOTO, John M., The Samurai Sword. Charles E. Tuttle: Tokyo, Budapest, december 17. Füleky András okl. mk. őrnagy ZMNE HDI doktorandusz

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye:

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye: DR. NAGYKÁLDI CSABA Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szak (elméleti) TF nappali angol nyelvű tanári szak (gyakorlati vívás) TF levelező testnevelő tanári és edzői szak (elméleti) TF nemzetközi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Bolgár Judit. Szakmai tapasztalat. Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Bolgár Judit. Szakmai tapasztalat. Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Bolgár Judit Utónév(ek) Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: +36 30 9196372 Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@nke-uni.hu

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára A Magyar Sporttudományi Társaság SportInnovációs Szakbizottsága, és a Sakk és Sakkelméleti Szakbizottsága tisztelettel meghívja a Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2015. november 25. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

okl. pedagógia szakos előadó /egyetemi docens, egyetemi tanár, főigazgató, mb. rektorhelyettes/ főmunkatárs, igazgató (egyetemi docens)

okl. pedagógia szakos előadó /egyetemi docens, egyetemi tanár, főigazgató, mb. rektorhelyettes/ főmunkatárs, igazgató (egyetemi docens) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Harai Dénes Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: 29-005 Mobil: 06 (30) 919 0230 Fax(ok) E-mail(ek) harai.denes@uni-nke.hu

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 1007 Kovács Győző VelenceBikeTeam Master1 0:52:30 2 1024 Kőszegi Krisztián NELLA TREK TEAM Master2 0:53:27 3 1032 Czéczei János Cube Csömör Master2 0:57:38 4 1152 Csámpa

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre

A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA. Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola KARÁCSONY VERONIKA A BIZTONSÁG PRIVATIZÁLÁSA Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre Doktori (PhD) tézisfüzet Tudományos

Részletesebben

Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális. diagnosztikai jellemzése. Németh Endre

Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális. diagnosztikai jellemzése. Németh Endre Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális diagnosztikai jellemzése Doktori tézisek Németh Endre Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola Konzulens: Dr. Nagykáldi Csaba

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

PONT FIGHTING. Gyermek 25 kg Elmont Gergő Fightingsport Hungary Zalaegerszeg. Gyermek 33 kg Boda Kristóf Fightingsport Hungary Zalaegerszeg

PONT FIGHTING. Gyermek 25 kg Elmont Gergő Fightingsport Hungary Zalaegerszeg. Gyermek 33 kg Boda Kristóf Fightingsport Hungary Zalaegerszeg PONT FIGHTING Gyermek 25 kg Elmont Gergő Fightingsport Hungary Zalaegerszeg Gyermek 33 kg Boda Kristóf Fightingsport Hungary Zalaegerszeg Kadet 55 kg Horváth Anna Fightingsport Hungary Zalaegerszeg I Lajter

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben