FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)"

Átírás

1 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva ) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében, különös tekintettel a stressztűrő képesség javítására és a konfliktuskezelésre című tervezett doktori értekezésemhez készült. Ennek során elsősorban a budōelmélet, a hadtudomány, a pszichológia, és a pszicho-fiziológia területéről válogattam. Intézményi tekintetben a Nemzetvédelmi Egyetemen 1996 óta megvédett valamennyi doktori értekezéséből kiválasztottam azokat a munkákat, amelyek a kutatásomhoz kapcsolhatók. Ezenkívül tudományos cikkeket gyűjtöttem több, a témámhoz köthető meghatározó hazai és külföldi egyetemek, intézmények kutatóitól. A forrásanyaggyűjtést december 1-én zártam le. Mivel a kutatási témám multidiszciplináris jellegű, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy a Nemzetvédelmi Egyetem tudományos tevékenységéről, más tudományszak kutatási témáiról is átfogó képet kapjak. Kitekintés a ZMNE HDI 2008/2009-es tanévre tudományszakonként meghirdetett kutatási témáira. A saját kutatásomat elősegítő területek: 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 07. KATONAI KULTÚRA ÉS SZEMÉLYKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc

2 2 5. Etika és katonai cselekvés. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 7. A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában. (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti műveltség). Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 10. Értékrend erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben. Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 13. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 14. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 08. KATONAI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 14. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD 16. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a Magyar Honvédségben. Témavezető: Dr. Kovács Péter, PhD 10. KATONAPEDAGÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A szerződéses katonák felkészítése során alkalmazható nevelési módszerek. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 2. A beosztottakkal való empatikus bánásmód és viselkedés-befolyásolás pedagógiai módszerei. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 4. A NATO hadseregek oktató-nevelő munkájának összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A parancsnokok-katonai vezetők értékközvetítő szerepe Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 11. KATONAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései.. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Hullám István, PhD

3 3 12. KATONASZOCIOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 4. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 14. A NEMZETBIZTONSÁG ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggő kérdések kutatása. Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 17. A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK MŰVELETEI ÉS VEZETÉSÜK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 4. A jövő műveleteire történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései az iskolától a lőtérig. Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD ZMNE HDI-n a képzés kezdete óta megvédett értekezések ( ) közül a saját kutatásomat elősegítő értekezések: RIBÁRSZKI István alez.: A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok elemzése. Bp.: ZMNE, GLIGOR János alez.: A katonai etika történetének és időszerű kérdéseinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, SZABÓ György alez.: NATO kompatibilis harcászati döntéshozatali eljárások. Bp.: ZMNE, SZŰCS György nyá. ezds.: A titkosszolgálati pályára készülő hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének sajátosságai. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Lajos alez.: A szárazföldi összfegyvernemi alkalmi harci kötelékek (harccsoportok) harcászati módszereinek fejlődési tendenciái és tevékenységük. Bp.: ZMNE, KUNFALVI Edit őrgy.: A hadseregben elkövetett öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek szociológiai, szociálpszichológiai összefüggései. Bp.: ZMNE, MOLNÁR József hőr. alez.: A határőrségi közösségi szállások lélektani vizsgálata, a pszichológiai szolgáltatás biztosításának kutatása. Bp.: ZMNE, RESPERGER István mk. alez.: A fegyveres erők megváltozott feladatai, a katonai jellegű fegyveres válságok kezelése során. Bp.: ZMNE, SÜTŐ Tamás vőrgy.: A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak kiképzése a 90-es évek második felében, a kiképzés fejlődésének irányai a NATO csatlakozást követően. Bp.: ZMNE, TÖRŐ Lajos: Az erőszak, a háború és a béke XX. századi kérdései. Realitások a

4 4 3. évezred kezdetén. Bp.: ZMNE, ZÖLLEI Zoltán alez.: A katonai közelharc- és kézitusa-kiképzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a Magyar Honvédség kiképzési rendszerére. Bp.: ZMNE, ELEKI Zoltán szds.: A magyar katonákkal szemben támasztott fizikai követelményrendszer hatásfokának vizsgálata, és az optimalizálás lehetőségei. Bp.: ZMNE, JÓZSEF István őrgy.: Szerződéses katonák alkalmasság-vizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben. Bp.: ZMNE, NAGY József hőr. alez.: A devianciák manifesztálódását befolyásoló pszichológiai és szociológiai tényezők vizsgálata a határőrségnél. Bp.: ZMNE, NAGYNÉ Babics Éva őrgy.: A katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon. Bp.: ZMNE, HONFI Attila mk. ezds.: A katonai fegyelem és a bekövetkezett (katonai és köztörvényi) bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél január december 31. közötti időszakban. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Péter őrgy.: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Bp.: ZMNE, SZŰCS Endre alez.: A könnyűlövész-tiszti és tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve. Bp.: ZMNE, PIX Gábor: A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, BODA József r. ezds.: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században. Bp.: ZMNE, DUNAI Pál őrgy.: A fizikai felkészültséggel szembeni követelmények meghatározásának módszere, mint a korszerű harc megvívásához szükséges képességek alapvető része, helye a katonai nevelés és felkészítés rendszerében. Bp.: ZMNE, TARNÓCZI Richárd alez.: A határokon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása (Az Értékelő Központ alkalmazásának lehetséges aspektusai a Magyar Honvédség személyzeti kiválasztása során). Bp.: ZMNE, KOVÁCS Csaba alez.: A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Zoltán nyá. ddtbk.: A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra. Bp.: ZMNE, PAPP Gyula nyá. ezds.: A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése. Bp.: ZMNE, 2008.

5 5 Válogatás a képzés kezdete óta felvételt nyert doktoranduszok kutatási témáiból ( ): BAKÓ László: A katonák testnevelésének története Magyarországon; RUPPERT József: Konfliktus elméletek és a stratégiai gondolkodás; KOLOSSA Sándor: A polgári katonai együttműködés fő kérdései a az MH csapatainak békefenntartó műveletei során; MAKRAI Tibor: A harci stressz modellezése a katonai vezető felkészítés részekét a katonai felsőoktatásban; NAGYNÉ Babics Éva: Katonai kihívás, tiszti értékrend, erkölcsi problémák a hadseregen a 3. évezred küszöbén; TARNÓCZI Richárd: A speciális katonai feladatra történő kiválasztás és felkészítés pszichológiai kérdései; CSERJÉSI Ferenc: A nemzetközi mandátumok alapján szervezett béketámogató, békefenntartó műveletekben résztvevő erők feladatai, kiképzésükkel szemben támasztott általános követelmények; HONFI Attila: A katonai fegyelem és a bekövetkezett bűncselekmények összefüggései az MH-nál ; MURINKÓ Attila: A szárazföldi haderőnem alegységparancsnokok különleges helyzetekre történő felkészítése a NATO-ban alkalmazott módszerek adaptációs célú elemzése és a harci körülmények közötti alkalmazásának vizsgálata; DOMJÁN László: A katonai felsőoktatás hallgatóinak értékpreferencia vizsgálata; KOVÁCS József: A multikulturálisból és civilizációs ellentétekből fakadó feszültségek és kezelésük lehetőségei a NATO-ban; SZŰCS Endre: A helyiségharc kiképzés jelene és jövője (a helységharc kiképzésének és jelentőségének változása a Magyar Honvédség gépesített lövész tisztjei, tiszthelyettesei és alegységei felkészítésére kiképzése során a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve.); KOVÁCS Gyula Zoltán: A szervezeti és személyközi konfliktus, mint magatartástudományi probléma; KOVÁCS Csaba: Különleges alakulatok helye, szerepe és tevékenysége a XXI. Századi katonai műveletekben; VARVNÉ Ugrai Jolán: A konfliktusok kezelése a modern katonai és civil szférában, különös tekintettel a katonai szervezetek sajátosságaiból fakadó konfliktusokra; ARGALÁSZ Attila: A katonai szervezetek működésének társadalomlélektani kérdései; NAGYNÉ Bereczki Szilvia: A szakmai specifikus pszichológiai alkalmassági vizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében. Alkalmasság és beválás vizsgálat a tiszthelyettes képzés; KELEMEN András: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai.

6 6 Terrorelhárító rohamcsoportok speciális harcászata épületharc taktika képzésének sajátosságai; SZILÁGYI László: Professzionalizáció és pályakötődés tisztképzésben; BERACZKAI Antal: A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő nemzetközi és magyar katonai biztonsági erők (személyek) felkészítése, és műveletei tevékenysége az V. cikkelyen kívüli NATO (ENSZ, EBESZ) katonai műveletekben; SZENTKERESZTY Balázs: A missziókban és a NATO műveletekben elszenvedett stressz gastrointestinális (gyomor-bélrendszeri) hatása a személyi állomány egészségügyi állapotára; HOLLÓ Gabriella: Interkulturális környezetben végrehajtott katonai feladatokra történő pszichikai felkészítés kiképzésmetodikai kérdései; KARÁCSONY Veronika: A civil-katonai együttműködés (CIMIC) megvalósulása katonaszociológiai aspektusból a kormányzati szervek kiépítése és működésének fenntartása során a két EU-aspiráns balkáni államban Macedóniában és Bosznia- Hercegovinában; NÉMETH István: A Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék (CJTF) koncepció kapcsolata a DJTF, HRF, NRF erők alkalmazása, vezetése és harcbiztosító támogatása rendszerével. A Magyar Honvédség részvételének lehetőségei és feladatrendszere a törzsek és csapatok felkészítésének, békeképzésének és harci kiszolgáló támogatása során, különös tekintettel a NATO 5. cikkely szerinti műveletek folyamán; CUONG, Pham Vu Kien: A pszichológiai módszerek lehetőségei a MH katonai toborzási-, kiválasztási rendszerében; SZEGÉNY György: Pszichés kockázatelemzés és pszichés kockázatmenedzsment a Magyar Honvédség beosztásaiban és a műveleti tevékenységeiben; TÓTH János: A szerződéses katonák fizikai felkészítése során alkalmazható oktatási (kiképzési) módszerek; PAPULA Lászlóné: A pályakezdő katonatisztek ösztönzésének, motiválásának pedagógiai kérdései; TÚRI Viktória: A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a missziós feladatvállalásokra; JASZTRAB Jácint Szilárd: A harci stressz hatása a tűzszerészek harckészségére; ZALAI Noémi: A pályaalkalmasság vizsgálatának elemei és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazható kiválasztási, szakmai felkészítési modellek; PUBLIKÁCIÓK, JEGYZETEK KŐSZEGVÁRI Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és feladatai I-II. rész. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, KŐSZEGVÁRI Tibor RESPERGER István: A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem tapasztalatai III. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, 2005.

7 7 SZTERNÁK György: A válságkezelés, a fegyveres erők megváltozott feladatai. Bp.: jegyzet, p. KŐSZEGVÁRI Tibor SZTERNÁK György: A XXI. századi hadviselés. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE, SZÉPLAKI János: A magyar fegyveres erőkkel szemben támasztott követelmények és feladatok BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - HAJDÚ István: A katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban. Bp.: ZMNE egyetemi tankönyv, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Felderítő Szemle, IV. évfolyam, 4. szám december, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere, In: Felderítő Szemle, sz. pp BOLGÁR Judit: A stressz és a hivatásos katonai szolgálat, Egri Imréné, Farkas Ferenc (szerk.) et all.; Társadalompolitikai kérdések (oktatási segédlet Budapest 1992.) pp: SIMON Gábor (szerk.) et all.; Erőszak Háború Béke. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMKA, 1996, pp: BOLGÁR Judit - MAKRAI Tibor - PETREKANITS Máté: A harci stressz modellezése a katonai vezetői felkészítés részeként a katonai felsőoktatásban. et all.; Bp.: Hadtudományi Tájékoztató, 1998, pp BOLGÁR Judit - RIBÁRSZKI István: Vezetés és döntéspszichológia. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE 1999, pp: BOLGÁR Judit: Stressz békeidőben. In: Humán Szemle sz. BOLGÁR Judit SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere. In: Felderítő Szemle, március 3. évf. 1. szám. BOLGÁR Judit: Pszichikai kifáradás kiképzési és éles helyzetben különös tekintettel a munkahelyi stresszre és a poszttraumás stresszre. (Konferencia előadás és publikáció A lélek védelme pszichológiai konferencián Szolnok) BOLGÁR Judit: A pszichikai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében (Konferencia előadás és publikáció A tudomány ünnepe MTA 2004.) BOLGÁR Judit: A lélektani műveletek pszichológiai alapjai. In: Humán Szemle, sz. pp: BOLGÁR Judit - KISS Zoltán SZTERNÁK György: Felkészítés a válságreagáló műveletekre. In: Új Honvédelmi Szemle, július. 7. évf. pp: BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. (Megjelenés alatt.) BOLGÁR Judit: A pszichiátriai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében. A MTA IX. osztálya Hadtudományi Bizottságának és köztestületi tagjának első konferenciája a hadtudományról, konferencia kiadvány, Budapest, pp: BOLGÁR Judit SZTERNÁK György SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Belügyi Szemle, szám p: 26. BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. ZMNE Politikatudományi tanszék Kutatási füzetek 4. Budapest, 2005.

8 8 BOLGÁR Judit: A sztereotípiák, előítéletek, valamint a terrorizmus a terrorizmus személyiség-lélektani megközelítése. In: Felderítő Szemle 5. évf január, különszám. BOLGÁR Judit- SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatás legújabb eredményei, In: Belügyi Szemle sz. p: 26. BOLGÁR Judit: A professzionalizmus lélektani ismérvei a katonai kultúrában. In: Társadalom és Honvédelem, évf. 2.sz. pp: KIRÁLY István alez.: Alapkiképzés egy kicsit másképp. In: Honvédségi Szemle, július, 62. évf. 1.sz. pp: KISS Gabriella: Egyén és csoport, az egyének közötti kölcsönhatás, az interakció. In: Kard és Toll, évf. 2. sz. pp: KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája. In: Ideggyógyászati Szemle, sz. pp: KOPP Mária: A pszichofiziológia mint megelőzési szemlélet és módszer. In: Pszichofiziológiai füzetek, Magyar Pszichiátriai Társaság sz. pp:1-24. KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája és pszichofiziológiai kontroll kezelése. Bp.: Pszichiatria Hungarica, VII. évf. 1.sz. pp: KOPP Mária: Orvosi pszichológia In: Az egészséglélektan és magatartásorvoslás alapjai. Bp.: SOTE, KOPP Mária Skrabski, Á: Alkalmazott magatartástudomány, A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Bp.: Végeken, KOPP Mária: A pszichiátria és a fiziológia határterületei, magyar eredmények a XX. Században. In: Magyar Pszichiátriai Társaság Évkönyv, KOPP Mária: A magatartástudomány alapkérdései, In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Mikor káros a stressz? A stressz szerepe az egészségromlásban. In: Hippocrates, évf. 1.sz. pp: KOPP Mária SKRABSKI Á: Lelki egészség. In: Egészségmegőrzés, Természet Világa sz. pp: PIKÓ B KOPP Mária: Magatartástudomány és orvoslás a XXI. században, In: Magyar Tudomány, sz. pp: KONKOLY THEGE B, MARTOS T, SKRABSKI Á KOPP Mária: A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. In: Mentálhigiene és Pszichoszomatika, sz. pp: SZERDAHELYI István: Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, sz. SZERDAHELYI István: A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban; Valóság, sz. SZERDAHELYI István: Az orosz-japán háború és a magyar politikai közvélemény. In: ELTE Japán-tanulmányok, sz. SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, I. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, III. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán 19. századi története. In: 19. századi egyetemes történet , Bp.: Korona Kiadó, TETSUSHI, Abe BENNETT, Alex.: BUDO Perspectives volume one. Auckland: Kendo World Publications Ltd

9 9 TETSUSHI, Abe: Globalization of the Budo. In: Kohei Irie (ed.) A Search of the Budo. Fumaido-shuppan, pp: TETSUSHI, Abe: Cultural Friction in Budo. In: Bennett, Alex BUDO Perspectives volume one Auckland: Kendo World Publications Ltd, pp: TETSUSHI, Abe: Budo Bunka no Kenkyu. (A Budo kultúra kutatása). Tokyo: Dai- Ichi Shobo, TETSUSHI, Abe: The research about the way of thinking for nature on Bugei densho in Edo era. In: Budo Studies. Budo Research of Tsukuba University Tokyo: Daiichi shobo, pp: TETSUSHI, Abe: A flow of sports in Japan. In: Kizokazu Maebayashi (ed.) An aspect for sports studies. Tokyo: Showa-do, pp: TETSUSHI, Abe: Problems of Orient general idea guidance in Europe. In: New level ground of budo and intellect. Studies for Physical Arts Tokyo: Showado, pp: NAGYKÁLDI Csaba: A sport és testnevelés pszichológiai alapjai. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok elmélete. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Krízislélektan. Bp.: kézirat, 2006, 64 p. NAGYKÁLDI, Csaba: Action-Efficacy Theory. Bp.: kézirat, 2007, 62 p. NAGYKÁLDI Cs., HACKFORT D., PRZYBYLLA B., BOGNÁR G.: A mentál tréning alkalmazása a vívótechnikában. In: A hazai sportpszichológia aktuális kérdései, VIII. Sportpszichológiai Munkaértekezlet, pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az edző sportolóra vonatkozó értékelő módszere. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXXVIII.évf. 4.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A figyelemkoncentráció folyamatai. In: Kalokagathia, XXXIV.évf. 1-2.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Testedzés és jellemfejlődés. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXVIII.évf. 1.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A szorongás pszichofiziológiai hatásai és gyakorlati következményei sportolóknál. In: Sporrtudományos füzetek I/ pp: NAGYKÁLDI Csaba: Sport és agresszió. In: Kalokagathia, XXXV. évf sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Stressz arousal és szorongás a sportteljesítményben. In: Sporttudomány, sz. pp:10-14., 3.sz. pp: FODOR Tamás NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok mozgásrendszerének összehasonlító elemzése. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba BOGNÁR Gábor SZEPESI László: Asszertivitás a küzdősportokban. In: III. Országos SporttudományiKongreszus II. kötet pp: MOCSAI Lajos NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportolók és sportjátékosok asszertivitásának összehasonlító vizsgálata. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba: Küzdőképesség és cselekvéshatékonyság. In: Magyar Sporttudományi Szemle, Kutatási beszámoló. Különszám, p: 48.

10 1 NAGYKÁLDI Csaba: Önértékelési módszer sportolók számára. In: Kalokagathia Vol. XLI. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és az önhatékonyság szerepe a sportteljesítményben. In: Magyar Sporttudományi Szemle, sz. p: 46. BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba Vadas Simóka Nóra: Agresszió vagy asszertivitás. In: Magyar Edző, sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba, KOMONDI Bálint: A távolság leküzdésének pszichológiai problémái. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és a teljesítmény kapcsolata az öttusa sportban. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: VEISZ Marianna NAGYKÁLDI Csaba: A judo és a küzdőképesség szerepe a rendőri munkában. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Egy olimpiai judo bajnok pszichometriai státusza. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett PAVLICSEK Zsolt NAGYKÁLDI Csaba: Eltérő hatások a személyiségfejlődésben a versenyszerű és nem versengő harcművészetekben. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány, pp: PINTÉR, Gazdag Anett NÉMETH, Endre NAGYKÁLDI, Csaba: (): Analysis of personality characteristics in Aikido and Judo. In: Kalokagathia, Vol. XLVII. No. 3-4, pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Az aikido hatása a személyiségvonásokra egy longitudinális vizsgálatban. Magyar Sporttudományi Szemle. Megjelenés alatt. NAGYKÁLDI Csaba NÉMETH Endre: Pszichodiagnosztikai megközelítések sportolók személyiségének kutatásában. Megjelenés alatt. NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus kiadványa, II. kötet, 1999, pp: NÉMETH Endre: Magyarok véleménye Japánról, a "japán lélekről". In: Magyar Budo, sz p: 4., 2.sz. p:4. és 4.sz p:4. NÉMETH Endre: Japán küzdősportok létrejöttének körülményei. In: Magyar Budo, sz. p: 4. és sz. p: 4. Az alábbi bibliográfia a kutatási téma orientalisztikai területéhez kapcsolódik: MAGYAR NYELVŰ IRODALOM: ANTALÓCZY Zoltán, Közel a Távol-Kelet. Kairosz: h.n., BAKOS Gábor, Japán csoda. Dunakönyv: h.n., BÍRÓ Klára, Japán a II.világháború után. Közgazdasági és Jogi K.: Bp., BLOMBERG, Catharina, Szamurájok. Szenzár: Bp., BORBÉLY Attila JÓVÉR Béla, Szamurájok útján. Sport: Bp., CHOZAN, Issai, A macska fantasztikus tudománya avagy a szamurájok gondolatvilága. (Yamaji Masanori) Keletkutatás, ősz o. COGAN, Thomas J., A Soga fivérek krónikája. Szenzár: Bp., 2005.

11 1 CRAIG, Darrell Max, Mugai Ryu, a kardrántás klasszikus szamuráj művészete. Lunarimpex: h.n., CRICHTON, Michael, Gyilkos nap. Maecenas: h.n., CUNETOMO, Jamamoto, Hagakure. Szenzár: Bp., CVETOV, Vlagyimír, A kolostorkert tizenötödik köve. Kossuth: Bp., DESHIMARU, Taisen, A zen és a harcművészetek. Farkas: h.n.,1997. DESHIMARU, Taisen, Az út gyakorlása. Farkas: h.n., DOBOSY Antal, Zen szöveggyűjtemény. TKBF jegyzet: Bp., DOGEN, Eihei (Edzso Koun), Shobogenzo-zuimonki. Filosz: Bp., DÜRCKHEIM, Karlfried, A nyugalom japán kultusza. Szenzár: Bp., EDZSO, Koun, Dógen zen-mester tanításai. Filosz: Bp., FEHÉR K. NEMES L, Gésák, pagodák, titkok. Táncsics: Bp., FRÉDÉRIC, Louis, Japán hétköznapjai a szamurájok korában Gondolat: Bp., FROMM, E. - SUZUKI, D.T., Zen-buddhizmus és a pszichoanalízis. Helikon: Gyomaendrőd, HEARN, Lafcadio, Kokoro. Franklin: Bp., HERSEY, John, Hirosima. Dante: Bp., HIDASI Judit, Vissza Japánba. Terebess: Bp., JUZAN, Daidoji, A bushidó alapjai. Szenzár: Bp., KANAZAVA József, Még egy szót Japánról. Filum: h.n., KUMAKURA, Isao, A japán világ atlasza. Helikon: Bp., LAO-CE, Az út és erény könyve. Magyar Helikon: Bp., LÉNÁRT Ágota: Téthelyzetben sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet: Bp., LIPCSEY-MAGYAR Sándor, Dai-Nippon. Kókai Lajos kiadása: Bp., LOWELL, Percival, Titokzatos Japán. Szenzár: Bp., LOWRY, Dave, A harcművészetek szellemiségéről haladóknak. Édesvíz: Bp., MAKOSCH, Ulrich, A mai Japán, Gondolat: Bp., MAKOTO, Sugawara, Japán kardvívó mesterei. Szenzár: Bp., MEZEY István, Az igazi Japán. Nippon Társaság: Bp., MIKLÓS Pál, A zen és a művészet. Magvető: Bp., MIKLÓS Pál, Kapujanincs átjáró, Kínai csan-buddhista példázatok. Helikon: Bp., 1987, MITSUGI, Saotome, Aikido és a természet harmóniája. Szenzár: Bp., MUSASHI, Miyamoto, A nyughatatlan géniusz, Az öt elem könyve. Szenzár: Bp., NITOBE, Inazo, Bushido. Hunor: h.n., NOBUYOSHI, Tamura, Az aikido átadása és etikettje. Szenzár: Bp., OSHO, Bátorság, a félelemnélküliség művészete. Édesvíz: Bp., P.SZABÓ Sándor, A kínai erkölcs és a szülők tisztelete. Kossuth: Bp., PERCHERON, Maurice, Japán hősi legendája. Torii: Bp., PERRY, Susan, Emlékek a Nagymesterről. Szenzár: Bp., POPPER Péter, Az önmagába térő ösvény. Saxum: Bp., PRATT, Sir John, Japán és a modern világ. Oxford füzetek világkérdésekről. h.n., 55. szám 1942 január. PRÖHLE Vilmos, Napkeletről. Stádium: Bp., REISCHAUER, Edwin O., Japán története. Maecenas: h.n., RENIEZ, Jean-Pierre, A japán kard útja. Budō kiskönyvtár: Bp., 1993.

12 1 SEY Gábor, Japán kard. Alexandra: Pécs, i.n. SHAW, Scott, Szamuráj Zen. Lunarimpex: h.n., SKILTON, Andrew, A buddhizmus rövid története. Corvina: Bp., SKUCZI László, Japán vallásai. TKBF jegyzet: Bp., SOHO, Takuan, Értekezés a rendíthetetlen bölcsesség lényegéről, ford: Szabó Balázs, k.n., h.n., i.n. SOHO, Takuan: A korlátaitól megszabadított elme, Press+Print Kft STEVENS, John, A legyőzhetetlen harcos (Ueshiba Morihei élettörténete). Szenzár: Bp., STEVENS, John, Yamaoka Tessu. Szenzár, Bp., STOCKES, Henry Scott, Mishima Yukio élete és halála. Szenzár: Bp., STULLER Gyula, Dr., Sportpszichológia. TF: Bp., SUZUKI, Shunryu, A zen szellem az örök kezdők szelleme. Farkas: h.n., SZABÓ Balázs, Budo a modern korban (A japán budo helyzete az Edo-kor végén és a Meiji-kor elején). Budo Kulturális Fórum 2. előadássorozata: Bp., SZEBENYI Péterné, Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. Tankönyvkiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, 1988/4. SZERDAHELYI István, A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban. Valóság, 1995 I-II. SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet (Szerk.: Vadász) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, I. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Krausz, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, III. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZIGETI György, Zen történetek. Farkas: Bp., SZUN-Ce, A hadviselés tudománya. Göncöl: h.n., TEREBESS Gábor, Folyik a híd, Zen/csan buddhista anekdotakincs. Officina Nova: Bp., TOHEI, Koichi, A KI a mindennapi életben. Lunarimpex: h.n., TOSHISHIRO, Obata, Shinkendo. Meredek SE: Bp TSU, Sun, A hadviselés művészete. Budō kiskönyvtár: Bp., 2002 TURNBULL, Stephen, Szamurájok. Kossuth: Bp., UESHIBA, Morihei, Az Út kézikönyve. Szenzár: Bp., UESHIBA, Morihei (John Stevens), Az Aikidó eszenciája. Szenzár: Bp., UESHIBA, Kisshomaru, Az Aikidó szellemisége. Hunor: h.n., UESHIBA, Kisshomaru - UESHIBA, Moriteru, Aikikai Aikidó: Szenzár: Bp., ÚJVÁRI Miklós, Dr., A szamuráj harci szellem és kűzdőművészet. k.n. Bp., WAT, Alan W., A zen útja. Polgár: h.n., WATTS, Alan W., A zen útja. Polgár: Bp., WETERING van de, Janwillem, Az üres tükör. Editio: Szentendre YOSHIGASAKI, Kenjiro, Ösvények egy újfajta észlelés felé. Lunarimpex: h.n., YUKIO, Mishima, Hagakure kommentár. Szenzár: Bp., YUKIO, Mishima, Az aranytemplom. Európa: Bp., ZÁGONI Ferenc, Japán élet, japán emberek. Ifjúsági: Bp., ZEISLER István, A zen átadása, Buddhától Buddháig. Farkas: Bp., IDEGEN NYELVŰ IRODALOM:

13 1 BECK, Charlotte Joko, Everyday Zen. Harper and Tow: CHITWOOD Terry, How to Defend Yourself Without Even Trying. Polestar: South Dakota, DESHIMARU, Taisen, The Ring of the Way. E.P. Dutton: New York, DRAEGER, Donn F., Classical Budo [I, II, III]. John Weatherhill: Tokyo, HARRISON, E.J., The Fighting Spirit of Japan. W. Foulsham and Co.: Toronto, HEIDER, John, The Tao of Leadership. Bantam Books: Toronto, HERRIGEL, Eugen, Zen in the Art of Archery. Random House: New York, KAMMER, Reinard, Zen and Confucius in the Art of Swordsmanship. Routledge and Kegan Paul: London, i.n. KAPLEAU, Phillip, To Cherish All Life. Harper and Row: San Francisco, KAPP, Leaon YOSHIHARA, Yoshindo, The Craft of the Japanese Sword. Kodansha: Tokyo, KENJI, Futaki KOHEI, Irie HIROSHI, Kato, Tokyo-do shuppan. Budo: Tokyo, KIM, Richard, The Classical Man. Masters Pubilication: Hamilton, Ontario, LEGGETT, Trevor, Zen and the Ways. Charles E. Tuttle: Tokyo, MILLMAN, Dan, The Warrior Athlete. Stillpoint: Walpole, N.H., NAKABAYASHI, Shinji, Budo no susume.. Tsukuba Daigaku Budoron Kenkyu Shitsu: Tsukuba, ROBINSON, B.W., The Arts of the Japanese Sword. Faber and Faber: London, SATO, Hiroaki, The Sword and the Mind. Overlook: Woodstock, N.Y., STEVENS, John, The Sword of No-Sword. Shambhala: Boulder, STEVENS John, Invincible Warrior. Shambhala: h.n., SUZUKI, D.T., Zen and the Japanese Culture. Princeton: New York, SUZUKI, D.T., Essays in Zen Buddhism. Rider and Company: h.n., SZABÓ Balázs, Yoroppa ni okeru budo rikai (A budo értelmezése Európában). ICANAS THERA, Soma, The Way of Mindfulness. Buddhist Publ.: h.n., TOHEI, Koichi, Aikido in Daily Life. Rikugei: Tokyo, UESHIBA, Kisshomaru, The Spirit of Aikido. Kodansha: Tokyo, WARNER, Goddon DRAEGER, Donn F.: Japanese Swordsmanship. Weatherhill: New York, WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Aikido and the dynamic sphere. Tuttle: h.n., WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Secrets of the Samurai. Charles E Tuttle: Tokyo, YUMOTO, John M., The Samurai Sword. Charles E. Tuttle: Tokyo, Budapest, december 17. Füleky András okl. mk. őrnagy ZMNE HDI doktorandusz

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye:

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye: DR. NAGYKÁLDI CSABA Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szak (elméleti) TF nappali angol nyelvű tanári szak (gyakorlati vívás) TF levelező testnevelő tanári és edzői szak (elméleti) TF nemzetközi

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HAIG ZSOLT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Önálló könyv, könyvfejezet: 1. Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 286 p. ISBN: 963-327-391-9 2.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára

Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos konferenciára A Magyar Sporttudományi Társaság SportInnovációs Szakbizottsága, és a Sakk és Sakkelméleti Szakbizottsága tisztelettel meghívja a Sportról másképpen! Innovatív gondolkodás a sportban című nemzetközi tudományos

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális. diagnosztikai jellemzése. Németh Endre

Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális. diagnosztikai jellemzése. Németh Endre Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális diagnosztikai jellemzése Doktori tézisek Németh Endre Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola Konzulens: Dr. Nagykáldi Csaba

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2013. november 21. 10.00-16.00. A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben