FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)"

Átírás

1 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva ) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében, különös tekintettel a stressztűrő képesség javítására és a konfliktuskezelésre című tervezett doktori értekezésemhez készült. Ennek során elsősorban a budōelmélet, a hadtudomány, a pszichológia, és a pszicho-fiziológia területéről válogattam. Intézményi tekintetben a Nemzetvédelmi Egyetemen 1996 óta megvédett valamennyi doktori értekezéséből kiválasztottam azokat a munkákat, amelyek a kutatásomhoz kapcsolhatók. Ezenkívül tudományos cikkeket gyűjtöttem több, a témámhoz köthető meghatározó hazai és külföldi egyetemek, intézmények kutatóitól. A forrásanyaggyűjtést december 1-én zártam le. Mivel a kutatási témám multidiszciplináris jellegű, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy a Nemzetvédelmi Egyetem tudományos tevékenységéről, más tudományszak kutatási témáiról is átfogó képet kapjak. Kitekintés a ZMNE HDI 2008/2009-es tanévre tudományszakonként meghirdetett kutatási témáira. A saját kutatásomat elősegítő területek: 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 07. KATONAI KULTÚRA ÉS SZEMÉLYKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc

2 2 5. Etika és katonai cselekvés. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 7. A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában. (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti műveltség). Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 10. Értékrend erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben. Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 13. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 14. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 08. KATONAI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 14. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD 16. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a Magyar Honvédségben. Témavezető: Dr. Kovács Péter, PhD 10. KATONAPEDAGÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A szerződéses katonák felkészítése során alkalmazható nevelési módszerek. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 2. A beosztottakkal való empatikus bánásmód és viselkedés-befolyásolás pedagógiai módszerei. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 4. A NATO hadseregek oktató-nevelő munkájának összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A parancsnokok-katonai vezetők értékközvetítő szerepe Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 11. KATONAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései.. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Hullám István, PhD

3 3 12. KATONASZOCIOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 4. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 14. A NEMZETBIZTONSÁG ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggő kérdések kutatása. Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 17. A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK MŰVELETEI ÉS VEZETÉSÜK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 4. A jövő műveleteire történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései az iskolától a lőtérig. Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD ZMNE HDI-n a képzés kezdete óta megvédett értekezések ( ) közül a saját kutatásomat elősegítő értekezések: RIBÁRSZKI István alez.: A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok elemzése. Bp.: ZMNE, GLIGOR János alez.: A katonai etika történetének és időszerű kérdéseinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, SZABÓ György alez.: NATO kompatibilis harcászati döntéshozatali eljárások. Bp.: ZMNE, SZŰCS György nyá. ezds.: A titkosszolgálati pályára készülő hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének sajátosságai. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Lajos alez.: A szárazföldi összfegyvernemi alkalmi harci kötelékek (harccsoportok) harcászati módszereinek fejlődési tendenciái és tevékenységük. Bp.: ZMNE, KUNFALVI Edit őrgy.: A hadseregben elkövetett öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek szociológiai, szociálpszichológiai összefüggései. Bp.: ZMNE, MOLNÁR József hőr. alez.: A határőrségi közösségi szállások lélektani vizsgálata, a pszichológiai szolgáltatás biztosításának kutatása. Bp.: ZMNE, RESPERGER István mk. alez.: A fegyveres erők megváltozott feladatai, a katonai jellegű fegyveres válságok kezelése során. Bp.: ZMNE, SÜTŐ Tamás vőrgy.: A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak kiképzése a 90-es évek második felében, a kiképzés fejlődésének irányai a NATO csatlakozást követően. Bp.: ZMNE, TÖRŐ Lajos: Az erőszak, a háború és a béke XX. századi kérdései. Realitások a

4 4 3. évezred kezdetén. Bp.: ZMNE, ZÖLLEI Zoltán alez.: A katonai közelharc- és kézitusa-kiképzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a Magyar Honvédség kiképzési rendszerére. Bp.: ZMNE, ELEKI Zoltán szds.: A magyar katonákkal szemben támasztott fizikai követelményrendszer hatásfokának vizsgálata, és az optimalizálás lehetőségei. Bp.: ZMNE, JÓZSEF István őrgy.: Szerződéses katonák alkalmasság-vizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben. Bp.: ZMNE, NAGY József hőr. alez.: A devianciák manifesztálódását befolyásoló pszichológiai és szociológiai tényezők vizsgálata a határőrségnél. Bp.: ZMNE, NAGYNÉ Babics Éva őrgy.: A katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon. Bp.: ZMNE, HONFI Attila mk. ezds.: A katonai fegyelem és a bekövetkezett (katonai és köztörvényi) bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél január december 31. közötti időszakban. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Péter őrgy.: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Bp.: ZMNE, SZŰCS Endre alez.: A könnyűlövész-tiszti és tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve. Bp.: ZMNE, PIX Gábor: A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata. Bp.: ZMNE, BODA József r. ezds.: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században. Bp.: ZMNE, DUNAI Pál őrgy.: A fizikai felkészültséggel szembeni követelmények meghatározásának módszere, mint a korszerű harc megvívásához szükséges képességek alapvető része, helye a katonai nevelés és felkészítés rendszerében. Bp.: ZMNE, TARNÓCZI Richárd alez.: A határokon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása (Az Értékelő Központ alkalmazásának lehetséges aspektusai a Magyar Honvédség személyzeti kiválasztása során). Bp.: ZMNE, KOVÁCS Csaba alez.: A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben. Bp.: ZMNE, KOVÁCS Zoltán nyá. ddtbk.: A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra. Bp.: ZMNE, PAPP Gyula nyá. ezds.: A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése. Bp.: ZMNE, 2008.

5 5 Válogatás a képzés kezdete óta felvételt nyert doktoranduszok kutatási témáiból ( ): BAKÓ László: A katonák testnevelésének története Magyarországon; RUPPERT József: Konfliktus elméletek és a stratégiai gondolkodás; KOLOSSA Sándor: A polgári katonai együttműködés fő kérdései a az MH csapatainak békefenntartó műveletei során; MAKRAI Tibor: A harci stressz modellezése a katonai vezető felkészítés részekét a katonai felsőoktatásban; NAGYNÉ Babics Éva: Katonai kihívás, tiszti értékrend, erkölcsi problémák a hadseregen a 3. évezred küszöbén; TARNÓCZI Richárd: A speciális katonai feladatra történő kiválasztás és felkészítés pszichológiai kérdései; CSERJÉSI Ferenc: A nemzetközi mandátumok alapján szervezett béketámogató, békefenntartó műveletekben résztvevő erők feladatai, kiképzésükkel szemben támasztott általános követelmények; HONFI Attila: A katonai fegyelem és a bekövetkezett bűncselekmények összefüggései az MH-nál ; MURINKÓ Attila: A szárazföldi haderőnem alegységparancsnokok különleges helyzetekre történő felkészítése a NATO-ban alkalmazott módszerek adaptációs célú elemzése és a harci körülmények közötti alkalmazásának vizsgálata; DOMJÁN László: A katonai felsőoktatás hallgatóinak értékpreferencia vizsgálata; KOVÁCS József: A multikulturálisból és civilizációs ellentétekből fakadó feszültségek és kezelésük lehetőségei a NATO-ban; SZŰCS Endre: A helyiségharc kiképzés jelene és jövője (a helységharc kiképzésének és jelentőségének változása a Magyar Honvédség gépesített lövész tisztjei, tiszthelyettesei és alegységei felkészítésére kiképzése során a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve.); KOVÁCS Gyula Zoltán: A szervezeti és személyközi konfliktus, mint magatartástudományi probléma; KOVÁCS Csaba: Különleges alakulatok helye, szerepe és tevékenysége a XXI. Századi katonai műveletekben; VARVNÉ Ugrai Jolán: A konfliktusok kezelése a modern katonai és civil szférában, különös tekintettel a katonai szervezetek sajátosságaiból fakadó konfliktusokra; ARGALÁSZ Attila: A katonai szervezetek működésének társadalomlélektani kérdései; NAGYNÉ Bereczki Szilvia: A szakmai specifikus pszichológiai alkalmassági vizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében. Alkalmasság és beválás vizsgálat a tiszthelyettes képzés; KELEMEN András: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai.

6 6 Terrorelhárító rohamcsoportok speciális harcászata épületharc taktika képzésének sajátosságai; SZILÁGYI László: Professzionalizáció és pályakötődés tisztképzésben; BERACZKAI Antal: A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő nemzetközi és magyar katonai biztonsági erők (személyek) felkészítése, és műveletei tevékenysége az V. cikkelyen kívüli NATO (ENSZ, EBESZ) katonai műveletekben; SZENTKERESZTY Balázs: A missziókban és a NATO műveletekben elszenvedett stressz gastrointestinális (gyomor-bélrendszeri) hatása a személyi állomány egészségügyi állapotára; HOLLÓ Gabriella: Interkulturális környezetben végrehajtott katonai feladatokra történő pszichikai felkészítés kiképzésmetodikai kérdései; KARÁCSONY Veronika: A civil-katonai együttműködés (CIMIC) megvalósulása katonaszociológiai aspektusból a kormányzati szervek kiépítése és működésének fenntartása során a két EU-aspiráns balkáni államban Macedóniában és Bosznia- Hercegovinában; NÉMETH István: A Többnemzeti Alkalmi Harci Kötelék (CJTF) koncepció kapcsolata a DJTF, HRF, NRF erők alkalmazása, vezetése és harcbiztosító támogatása rendszerével. A Magyar Honvédség részvételének lehetőségei és feladatrendszere a törzsek és csapatok felkészítésének, békeképzésének és harci kiszolgáló támogatása során, különös tekintettel a NATO 5. cikkely szerinti műveletek folyamán; CUONG, Pham Vu Kien: A pszichológiai módszerek lehetőségei a MH katonai toborzási-, kiválasztási rendszerében; SZEGÉNY György: Pszichés kockázatelemzés és pszichés kockázatmenedzsment a Magyar Honvédség beosztásaiban és a műveleti tevékenységeiben; TÓTH János: A szerződéses katonák fizikai felkészítése során alkalmazható oktatási (kiképzési) módszerek; PAPULA Lászlóné: A pályakezdő katonatisztek ösztönzésének, motiválásának pedagógiai kérdései; TÚRI Viktória: A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a missziós feladatvállalásokra; JASZTRAB Jácint Szilárd: A harci stressz hatása a tűzszerészek harckészségére; ZALAI Noémi: A pályaalkalmasság vizsgálatának elemei és a nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazható kiválasztási, szakmai felkészítési modellek; PUBLIKÁCIÓK, JEGYZETEK KŐSZEGVÁRI Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és feladatai I-II. rész. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, KŐSZEGVÁRI Tibor RESPERGER István: A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem tapasztalatai III. Bp.: ZMNE egyetemi jegyzet, 2005.

7 7 SZTERNÁK György: A válságkezelés, a fegyveres erők megváltozott feladatai. Bp.: jegyzet, p. KŐSZEGVÁRI Tibor SZTERNÁK György: A XXI. századi hadviselés. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE, SZÉPLAKI János: A magyar fegyveres erőkkel szemben támasztott követelmények és feladatok BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - HAJDÚ István: A katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban. Bp.: ZMNE egyetemi tankönyv, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Felderítő Szemle, IV. évfolyam, 4. szám december, pp: BOLGÁR Judit - SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere, In: Felderítő Szemle, sz. pp BOLGÁR Judit: A stressz és a hivatásos katonai szolgálat, Egri Imréné, Farkas Ferenc (szerk.) et all.; Társadalompolitikai kérdések (oktatási segédlet Budapest 1992.) pp: SIMON Gábor (szerk.) et all.; Erőszak Háború Béke. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMKA, 1996, pp: BOLGÁR Judit - MAKRAI Tibor - PETREKANITS Máté: A harci stressz modellezése a katonai vezetői felkészítés részeként a katonai felsőoktatásban. et all.; Bp.: Hadtudományi Tájékoztató, 1998, pp BOLGÁR Judit - RIBÁRSZKI István: Vezetés és döntéspszichológia. Egyetemi Jegyzet, Bp.: ZMNE 1999, pp: BOLGÁR Judit: Stressz békeidőben. In: Humán Szemle sz. BOLGÁR Judit SZTERNÁK György: A terrorcselekmények társadalmi és személyiség-lélektani háttere. In: Felderítő Szemle, március 3. évf. 1. szám. BOLGÁR Judit: Pszichikai kifáradás kiképzési és éles helyzetben különös tekintettel a munkahelyi stresszre és a poszttraumás stresszre. (Konferencia előadás és publikáció A lélek védelme pszichológiai konferencián Szolnok) BOLGÁR Judit: A pszichikai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében (Konferencia előadás és publikáció A tudomány ünnepe MTA 2004.) BOLGÁR Judit: A lélektani műveletek pszichológiai alapjai. In: Humán Szemle, sz. pp: BOLGÁR Judit - KISS Zoltán SZTERNÁK György: Felkészítés a válságreagáló műveletekre. In: Új Honvédelmi Szemle, július. 7. évf. pp: BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. (Megjelenés alatt.) BOLGÁR Judit: A pszichiátriai alkalmasság, pszichikai állóképesség kérdése a hadsereg megváltozott struktúrája és funkciója tükrében. A MTA IX. osztálya Hadtudományi Bizottságának és köztestületi tagjának első konferenciája a hadtudományról, konferencia kiadvány, Budapest, pp: BOLGÁR Judit SZTERNÁK György SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatások legújabb eredményei. In: Belügyi Szemle, szám p: 26. BOLGÁR Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. ZMNE Politikatudományi tanszék Kutatási füzetek 4. Budapest, 2005.

8 8 BOLGÁR Judit: A sztereotípiák, előítéletek, valamint a terrorizmus a terrorizmus személyiség-lélektani megközelítése. In: Felderítő Szemle 5. évf január, különszám. BOLGÁR Judit- SZTERNÁK György - SZTERNÁK Nóra: A terrorizmussal kapcsolatos kutatás legújabb eredményei, In: Belügyi Szemle sz. p: 26. BOLGÁR Judit: A professzionalizmus lélektani ismérvei a katonai kultúrában. In: Társadalom és Honvédelem, évf. 2.sz. pp: KIRÁLY István alez.: Alapkiképzés egy kicsit másképp. In: Honvédségi Szemle, július, 62. évf. 1.sz. pp: KISS Gabriella: Egyén és csoport, az egyének közötti kölcsönhatás, az interakció. In: Kard és Toll, évf. 2. sz. pp: KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája. In: Ideggyógyászati Szemle, sz. pp: KOPP Mária: A pszichofiziológia mint megelőzési szemlélet és módszer. In: Pszichofiziológiai füzetek, Magyar Pszichiátriai Társaság sz. pp:1-24. KOPP Mária: A szorongás pszichofiziológiája és pszichofiziológiai kontroll kezelése. Bp.: Pszichiatria Hungarica, VII. évf. 1.sz. pp: KOPP Mária: Orvosi pszichológia In: Az egészséglélektan és magatartásorvoslás alapjai. Bp.: SOTE, KOPP Mária Skrabski, Á: Alkalmazott magatartástudomány, A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Bp.: Végeken, KOPP Mária: A pszichiátria és a fiziológia határterületei, magyar eredmények a XX. Században. In: Magyar Pszichiátriai Társaság Évkönyv, KOPP Mária: A magatartástudomány alapkérdései, In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. In: Magatartástudományok, Bp.: Medicina Kiadó, pp: KOPP Mária: Mikor káros a stressz? A stressz szerepe az egészségromlásban. In: Hippocrates, évf. 1.sz. pp: KOPP Mária SKRABSKI Á: Lelki egészség. In: Egészségmegőrzés, Természet Világa sz. pp: PIKÓ B KOPP Mária: Magatartástudomány és orvoslás a XXI. században, In: Magyar Tudomány, sz. pp: KONKOLY THEGE B, MARTOS T, SKRABSKI Á KOPP Mária: A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. In: Mentálhigiene és Pszichoszomatika, sz. pp: SZERDAHELYI István: Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, sz. SZERDAHELYI István: A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban; Valóság, sz. SZERDAHELYI István: Az orosz-japán háború és a magyar politikai közvélemény. In: ELTE Japán-tanulmányok, sz. SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, I. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán története In: 20. századi egyetemes történet, III. kötet, Bp.: Korona Kiadó, SZERDAHELYI István: Japán 19. századi története. In: 19. századi egyetemes történet , Bp.: Korona Kiadó, TETSUSHI, Abe BENNETT, Alex.: BUDO Perspectives volume one. Auckland: Kendo World Publications Ltd

9 9 TETSUSHI, Abe: Globalization of the Budo. In: Kohei Irie (ed.) A Search of the Budo. Fumaido-shuppan, pp: TETSUSHI, Abe: Cultural Friction in Budo. In: Bennett, Alex BUDO Perspectives volume one Auckland: Kendo World Publications Ltd, pp: TETSUSHI, Abe: Budo Bunka no Kenkyu. (A Budo kultúra kutatása). Tokyo: Dai- Ichi Shobo, TETSUSHI, Abe: The research about the way of thinking for nature on Bugei densho in Edo era. In: Budo Studies. Budo Research of Tsukuba University Tokyo: Daiichi shobo, pp: TETSUSHI, Abe: A flow of sports in Japan. In: Kizokazu Maebayashi (ed.) An aspect for sports studies. Tokyo: Showa-do, pp: TETSUSHI, Abe: Problems of Orient general idea guidance in Europe. In: New level ground of budo and intellect. Studies for Physical Arts Tokyo: Showado, pp: NAGYKÁLDI Csaba: A sport és testnevelés pszichológiai alapjai. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok elmélete. Bp.: Computer Arts Kiadó, egyetemi tankönyv, p. NAGYKÁLDI Csaba: Krízislélektan. Bp.: kézirat, 2006, 64 p. NAGYKÁLDI, Csaba: Action-Efficacy Theory. Bp.: kézirat, 2007, 62 p. NAGYKÁLDI Cs., HACKFORT D., PRZYBYLLA B., BOGNÁR G.: A mentál tréning alkalmazása a vívótechnikában. In: A hazai sportpszichológia aktuális kérdései, VIII. Sportpszichológiai Munkaértekezlet, pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az edző sportolóra vonatkozó értékelő módszere. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXXVIII.évf. 4.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A figyelemkoncentráció folyamatai. In: Kalokagathia, XXXIV.évf. 1-2.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Testedzés és jellemfejlődés. In: Testnevelés- és sporttudomány, XXVIII.évf. 1.sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: A szorongás pszichofiziológiai hatásai és gyakorlati következményei sportolóknál. In: Sporrtudományos füzetek I/ pp: NAGYKÁLDI Csaba: Sport és agresszió. In: Kalokagathia, XXXV. évf sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Stressz arousal és szorongás a sportteljesítményben. In: Sporttudomány, sz. pp:10-14., 3.sz. pp: FODOR Tamás NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportok mozgásrendszerének összehasonlító elemzése. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba BOGNÁR Gábor SZEPESI László: Asszertivitás a küzdősportokban. In: III. Országos SporttudományiKongreszus II. kötet pp: MOCSAI Lajos NAGYKÁLDI Csaba: Küzdősportolók és sportjátékosok asszertivitásának összehasonlító vizsgálata. In: III. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus II. kötet pp: NAGYKÁLDI Csaba: Küzdőképesség és cselekvéshatékonyság. In: Magyar Sporttudományi Szemle, Kutatási beszámoló. Különszám, p: 48.

10 1 NAGYKÁLDI Csaba: Önértékelési módszer sportolók számára. In: Kalokagathia Vol. XLI. pp: NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és az önhatékonyság szerepe a sportteljesítményben. In: Magyar Sporttudományi Szemle, sz. p: 46. BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba Vadas Simóka Nóra: Agresszió vagy asszertivitás. In: Magyar Edző, sz. pp: NAGYKÁLDI Csaba, KOMONDI Bálint: A távolság leküzdésének pszichológiai problémái. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: BOGNÁR Gábor NAGYKÁLDI Csaba: Az önbizalom és a teljesítmény kapcsolata az öttusa sportban. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: VEISZ Marianna NAGYKÁLDI Csaba: A judo és a küzdőképesség szerepe a rendőri munkában. In: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II pp: NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Egy olimpiai judo bajnok pszichometriai státusza. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett PAVLICSEK Zsolt NAGYKÁLDI Csaba: Eltérő hatások a személyiségfejlődésben a versenyszerű és nem versengő harcművészetekben. In: Tavaszi Szél Konferenciakiadvány, pp: PINTÉR, Gazdag Anett NÉMETH, Endre NAGYKÁLDI, Csaba: (): Analysis of personality characteristics in Aikido and Judo. In: Kalokagathia, Vol. XLVII. No. 3-4, pp: PINTÉRNÉ Gazdag Anett NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba: Az aikido hatása a személyiségvonásokra egy longitudinális vizsgálatban. Magyar Sporttudományi Szemle. Megjelenés alatt. NAGYKÁLDI Csaba NÉMETH Endre: Pszichodiagnosztikai megközelítések sportolók személyiségének kutatásában. Megjelenés alatt. NÉMETH Endre NAGYKÁLDI Csaba BARNA Tibor: Az akcióhatékonyság a küzdősportokban és kapcsolata az asszertivitással és pszichés stabilitással. In: III. Országos Sporttudományos Kongresszus kiadványa, II. kötet, 1999, pp: NÉMETH Endre: Magyarok véleménye Japánról, a "japán lélekről". In: Magyar Budo, sz p: 4., 2.sz. p:4. és 4.sz p:4. NÉMETH Endre: Japán küzdősportok létrejöttének körülményei. In: Magyar Budo, sz. p: 4. és sz. p: 4. Az alábbi bibliográfia a kutatási téma orientalisztikai területéhez kapcsolódik: MAGYAR NYELVŰ IRODALOM: ANTALÓCZY Zoltán, Közel a Távol-Kelet. Kairosz: h.n., BAKOS Gábor, Japán csoda. Dunakönyv: h.n., BÍRÓ Klára, Japán a II.világháború után. Közgazdasági és Jogi K.: Bp., BLOMBERG, Catharina, Szamurájok. Szenzár: Bp., BORBÉLY Attila JÓVÉR Béla, Szamurájok útján. Sport: Bp., CHOZAN, Issai, A macska fantasztikus tudománya avagy a szamurájok gondolatvilága. (Yamaji Masanori) Keletkutatás, ősz o. COGAN, Thomas J., A Soga fivérek krónikája. Szenzár: Bp., 2005.

11 1 CRAIG, Darrell Max, Mugai Ryu, a kardrántás klasszikus szamuráj művészete. Lunarimpex: h.n., CRICHTON, Michael, Gyilkos nap. Maecenas: h.n., CUNETOMO, Jamamoto, Hagakure. Szenzár: Bp., CVETOV, Vlagyimír, A kolostorkert tizenötödik köve. Kossuth: Bp., DESHIMARU, Taisen, A zen és a harcművészetek. Farkas: h.n.,1997. DESHIMARU, Taisen, Az út gyakorlása. Farkas: h.n., DOBOSY Antal, Zen szöveggyűjtemény. TKBF jegyzet: Bp., DOGEN, Eihei (Edzso Koun), Shobogenzo-zuimonki. Filosz: Bp., DÜRCKHEIM, Karlfried, A nyugalom japán kultusza. Szenzár: Bp., EDZSO, Koun, Dógen zen-mester tanításai. Filosz: Bp., FEHÉR K. NEMES L, Gésák, pagodák, titkok. Táncsics: Bp., FRÉDÉRIC, Louis, Japán hétköznapjai a szamurájok korában Gondolat: Bp., FROMM, E. - SUZUKI, D.T., Zen-buddhizmus és a pszichoanalízis. Helikon: Gyomaendrőd, HEARN, Lafcadio, Kokoro. Franklin: Bp., HERSEY, John, Hirosima. Dante: Bp., HIDASI Judit, Vissza Japánba. Terebess: Bp., JUZAN, Daidoji, A bushidó alapjai. Szenzár: Bp., KANAZAVA József, Még egy szót Japánról. Filum: h.n., KUMAKURA, Isao, A japán világ atlasza. Helikon: Bp., LAO-CE, Az út és erény könyve. Magyar Helikon: Bp., LÉNÁRT Ágota: Téthelyzetben sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet: Bp., LIPCSEY-MAGYAR Sándor, Dai-Nippon. Kókai Lajos kiadása: Bp., LOWELL, Percival, Titokzatos Japán. Szenzár: Bp., LOWRY, Dave, A harcművészetek szellemiségéről haladóknak. Édesvíz: Bp., MAKOSCH, Ulrich, A mai Japán, Gondolat: Bp., MAKOTO, Sugawara, Japán kardvívó mesterei. Szenzár: Bp., MEZEY István, Az igazi Japán. Nippon Társaság: Bp., MIKLÓS Pál, A zen és a művészet. Magvető: Bp., MIKLÓS Pál, Kapujanincs átjáró, Kínai csan-buddhista példázatok. Helikon: Bp., 1987, MITSUGI, Saotome, Aikido és a természet harmóniája. Szenzár: Bp., MUSASHI, Miyamoto, A nyughatatlan géniusz, Az öt elem könyve. Szenzár: Bp., NITOBE, Inazo, Bushido. Hunor: h.n., NOBUYOSHI, Tamura, Az aikido átadása és etikettje. Szenzár: Bp., OSHO, Bátorság, a félelemnélküliség művészete. Édesvíz: Bp., P.SZABÓ Sándor, A kínai erkölcs és a szülők tisztelete. Kossuth: Bp., PERCHERON, Maurice, Japán hősi legendája. Torii: Bp., PERRY, Susan, Emlékek a Nagymesterről. Szenzár: Bp., POPPER Péter, Az önmagába térő ösvény. Saxum: Bp., PRATT, Sir John, Japán és a modern világ. Oxford füzetek világkérdésekről. h.n., 55. szám 1942 január. PRÖHLE Vilmos, Napkeletről. Stádium: Bp., REISCHAUER, Edwin O., Japán története. Maecenas: h.n., RENIEZ, Jean-Pierre, A japán kard útja. Budō kiskönyvtár: Bp., 1993.

12 1 SEY Gábor, Japán kard. Alexandra: Pécs, i.n. SHAW, Scott, Szamuráj Zen. Lunarimpex: h.n., SKILTON, Andrew, A buddhizmus rövid története. Corvina: Bp., SKUCZI László, Japán vallásai. TKBF jegyzet: Bp., SOHO, Takuan, Értekezés a rendíthetetlen bölcsesség lényegéről, ford: Szabó Balázs, k.n., h.n., i.n. SOHO, Takuan: A korlátaitól megszabadított elme, Press+Print Kft STEVENS, John, A legyőzhetetlen harcos (Ueshiba Morihei élettörténete). Szenzár: Bp., STEVENS, John, Yamaoka Tessu. Szenzár, Bp., STOCKES, Henry Scott, Mishima Yukio élete és halála. Szenzár: Bp., STULLER Gyula, Dr., Sportpszichológia. TF: Bp., SUZUKI, Shunryu, A zen szellem az örök kezdők szelleme. Farkas: h.n., SZABÓ Balázs, Budo a modern korban (A japán budo helyzete az Edo-kor végén és a Meiji-kor elején). Budo Kulturális Fórum 2. előadássorozata: Bp., SZEBENYI Péterné, Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. Tankönyvkiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán: A nagyhatalommá válás útja. História, 1988/4. SZERDAHELYI István, A Tennó, mint hagyomány és eszköz Japánban. Valóság, 1995 I-II. SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet (Szerk.: Vadász) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, I. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Krausz, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZERDAHELYI István, Japán története századi egyetemes történet, III. kötet (Szerk.: Diószegi, Harsányi, Németh) Korona Kiadó: Bp., SZIGETI György, Zen történetek. Farkas: Bp., SZUN-Ce, A hadviselés tudománya. Göncöl: h.n., TEREBESS Gábor, Folyik a híd, Zen/csan buddhista anekdotakincs. Officina Nova: Bp., TOHEI, Koichi, A KI a mindennapi életben. Lunarimpex: h.n., TOSHISHIRO, Obata, Shinkendo. Meredek SE: Bp TSU, Sun, A hadviselés művészete. Budō kiskönyvtár: Bp., 2002 TURNBULL, Stephen, Szamurájok. Kossuth: Bp., UESHIBA, Morihei, Az Út kézikönyve. Szenzár: Bp., UESHIBA, Morihei (John Stevens), Az Aikidó eszenciája. Szenzár: Bp., UESHIBA, Kisshomaru, Az Aikidó szellemisége. Hunor: h.n., UESHIBA, Kisshomaru - UESHIBA, Moriteru, Aikikai Aikidó: Szenzár: Bp., ÚJVÁRI Miklós, Dr., A szamuráj harci szellem és kűzdőművészet. k.n. Bp., WAT, Alan W., A zen útja. Polgár: h.n., WATTS, Alan W., A zen útja. Polgár: Bp., WETERING van de, Janwillem, Az üres tükör. Editio: Szentendre YOSHIGASAKI, Kenjiro, Ösvények egy újfajta észlelés felé. Lunarimpex: h.n., YUKIO, Mishima, Hagakure kommentár. Szenzár: Bp., YUKIO, Mishima, Az aranytemplom. Európa: Bp., ZÁGONI Ferenc, Japán élet, japán emberek. Ifjúsági: Bp., ZEISLER István, A zen átadása, Buddhától Buddháig. Farkas: Bp., IDEGEN NYELVŰ IRODALOM:

13 1 BECK, Charlotte Joko, Everyday Zen. Harper and Tow: CHITWOOD Terry, How to Defend Yourself Without Even Trying. Polestar: South Dakota, DESHIMARU, Taisen, The Ring of the Way. E.P. Dutton: New York, DRAEGER, Donn F., Classical Budo [I, II, III]. John Weatherhill: Tokyo, HARRISON, E.J., The Fighting Spirit of Japan. W. Foulsham and Co.: Toronto, HEIDER, John, The Tao of Leadership. Bantam Books: Toronto, HERRIGEL, Eugen, Zen in the Art of Archery. Random House: New York, KAMMER, Reinard, Zen and Confucius in the Art of Swordsmanship. Routledge and Kegan Paul: London, i.n. KAPLEAU, Phillip, To Cherish All Life. Harper and Row: San Francisco, KAPP, Leaon YOSHIHARA, Yoshindo, The Craft of the Japanese Sword. Kodansha: Tokyo, KENJI, Futaki KOHEI, Irie HIROSHI, Kato, Tokyo-do shuppan. Budo: Tokyo, KIM, Richard, The Classical Man. Masters Pubilication: Hamilton, Ontario, LEGGETT, Trevor, Zen and the Ways. Charles E. Tuttle: Tokyo, MILLMAN, Dan, The Warrior Athlete. Stillpoint: Walpole, N.H., NAKABAYASHI, Shinji, Budo no susume.. Tsukuba Daigaku Budoron Kenkyu Shitsu: Tsukuba, ROBINSON, B.W., The Arts of the Japanese Sword. Faber and Faber: London, SATO, Hiroaki, The Sword and the Mind. Overlook: Woodstock, N.Y., STEVENS, John, The Sword of No-Sword. Shambhala: Boulder, STEVENS John, Invincible Warrior. Shambhala: h.n., SUZUKI, D.T., Zen and the Japanese Culture. Princeton: New York, SUZUKI, D.T., Essays in Zen Buddhism. Rider and Company: h.n., SZABÓ Balázs, Yoroppa ni okeru budo rikai (A budo értelmezése Európában). ICANAS THERA, Soma, The Way of Mindfulness. Buddhist Publ.: h.n., TOHEI, Koichi, Aikido in Daily Life. Rikugei: Tokyo, UESHIBA, Kisshomaru, The Spirit of Aikido. Kodansha: Tokyo, WARNER, Goddon DRAEGER, Donn F.: Japanese Swordsmanship. Weatherhill: New York, WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Aikido and the dynamic sphere. Tuttle: h.n., WESTBROOK, Adele - RATTI, Oscar, Secrets of the Samurai. Charles E Tuttle: Tokyo, YUMOTO, John M., The Samurai Sword. Charles E. Tuttle: Tokyo, Budapest, december 17. Füleky András okl. mk. őrnagy ZMNE HDI doktorandusz

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

állami szinten garantált minőségéért és az egységes képzésért

állami szinten garantált minőségéért és az egységes képzésért Magyar Írástanulmányi Társaság 1011 Budapest, Bem rakpart 15. Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Dr. Odrobina László úr

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

3. évfolyam (2015) 1 1. szám

3. évfolyam (2015) 1 1. szám 2013/1. SZÁM Szerkesztői előszó Farkas Ádám Az állam fegyveres védelmi rendszerének kérdései a kortárs fenyegetések tükrében Kelemen Roland, Pataki Márta A kibertámadások nemzetközi jogi értékelése Kis-Benedek

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben,

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra

A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra Tálas Péter A nemzeti katonai stratégia és a magyar stratégiai kultúra A 2012-ben elfogadott új Nemzeti Katonai Stratégia születési körülményei, jellege és tartalma viszonylag hiteles pillanatképet közvetítenek

Részletesebben

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola dr. Hullám István AZ EXTRÉM MEGTERHELÉSEK MENTÁLIS KÖVETKEZ- MÉNYEINEK MULTIFAKTORIÁLIS VIZSGÁLATA ÉS

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben