Az érdeklődés fejlődése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érdeklődés fejlődése"

Átírás

1 Az érdeklődés fejlődése Az érdeklődésről valamint a gondolkodásról, mint pszichológiai jelenségről, valamint ezek fejlődéséről lesz szó. Ezt a témát a szakirodalom alapján dolgoztam fel, a pszichikai fejlődésből kiindulva, a gondolkodás fejlődésén keresztül eljutva az érdeklődésig és annak fejlődéséig. A pszichikai fejlődés A pszichikai fejlődés mottója lehetne a következő idézet: "Az ember legfőbb jellemzője, társadalmi jellege." (Salamon Jenő 1983, 15. old.) A gyermek pszichikus funkciói az élőlények között a leglassabban alakulnak ki, aminek az agykéreg kéreg alatti résznél lassabb fejlődése az oka. Másrészt a gyermek kialakult társadalomba születik, így fejlődésének fontos mutatója a beilleszkedés, ami annál nehezebb minél bonyolultabb az adott társadalom, így annak hatása is. Az ismeretek, gyakorlati készségek elsajátítását gyorsítja az oktatás-nevelés, hiszen a megelőző nemzedék ezen keresztül adja át tudását, tapasztalatait valamint kultúrája által felhalmozott ismereteit. Ezt az utódok továbbfejlesztik, így dúsítva az ingerkörnyezetet. "Ezáltal a személyiség önállósága lassul, a testi és értelmi fejlődés, pedig gyorsul... " (i.m. 22. old.) A fejlődés állomásai: A pszichológiában elterjedt felosztás szerint a törzsfejlődés lépései: Ösztönös viselkedés: alapjai a feltétlen reflexek, melyek kiváltói a szervezet szükségletei. Tanult viselkedés: az ösztönök nem szűnnek meg, de szerepük másodlagossá válik a feltételes reflexek láncolata mellett. A tanulás növeli egy faj fennmaradási esélyeit, így a magasabb rendű fajoknál az egyedi emlékezet válik uralkodóvá a döntésekben. Maga a tanulás képessége genetikailag programozott, így befolyásolja a viselkedést. Értelmes viselkedés: kezdete máig sem tisztázott, de elemi formái megfigyelhetők az állatvilágban is. A gondolkodás kialakulásának alapszintjének tekintjük a kéz kialakulását és a manipulációs problémagondolkodást. Az embert az absztrakt gondolkodás és a beszéd felhasználása indította el a civilizáció és a kultúrafejlődési útján. A magatartás befolyásolói: Tehát az érés genetikailag programozott, míg a tanulás a környezettel való kölcsönhatásokból ered. Az öröklődés biztosítja a faj fennmaradását, a családon belüli hasonlóságot és változékonyságot. Veleszületett adottságok az analizátorok indulási minősége, a magasabb idegműködés - vérmérséklet - típusa és az idegrendszer képlékenysége. A magasabb pszichikus működés fejlődését a társadalom fejlettsége befolyásolja. Tulajdonképpen minden tapasztalatszerzés tanulásnak tekinthető, fejleszti a képességeket és gazdagítja a személyiséget. Hat éves korig a tanulás, döntően önkéntelen, utána már inkább szándékos. Az érés és tanulás aránya eltérő súlyú az egyes életkorokban, de egyénenként is változik. A gondolkodás és fejlődése "A civilizált társadalomban élő ember gondolkodása biztosítja a valóság közvetett formájú, általánosított, elvont, szavakban és egyéb szimbólumokban kifejezhető és ily módon továbbadható megismerését." (i.m. 170 old.) A megismerés érzéki tapasztalatokkal kezdődik és az absztrakt gondolkodás kialakulásához bonyolult fejlődési folyamat vezet. A közvetlen tapasztalatokat emlékezetünk őrzi, így válik - 1 -

2 - 2 - lehetővé a velük való műveletvégzés, a legkülönbözőbb szinteken. A hagyományos nézet szerint a gondolkodás visszavezethető az érzékelési, észlelési folyamatra (észlelet ---> képzet ---> asszociációs rendszereződés). Mai ismereteink alapján a gondolkodás "az ember megismerő tevékenységének legmagasabb foka. Az élet során felmerülő sok feladatra, kérdésre, problémára a választ, a megoldást közvetve, meg-lévő ismereteink, tapasztalataink felhasználásával és más gondolkodási műveletek alkalmazásával tudjuk megoldani. Gondolkodási tevékenységről, akkor beszélhetünk, ha a megoldás problémát jelent és több lépésen át jutunk hozzá, nem azonnali a válasz, a megoldás." (Pszichológiai kisenciklopédia 85. old.) Tehát végső soron kimutatható, hogy a gondolkodás eredete a gyakorlati cselekvés. "A gondolkodás és a beszéd alakulása a fejlődés korai szakaszában egymástól függetlenül halad és másfél éves kortól kapcsolódik össze - a gondolkodás beszédhez kötötté, a beszéd, pedig intellektuálissá válik." (Salamon Jenő 1983, 174. old.) A gondolkodás fejlődésének szakaszossági elméletét Pieget dolgozta ki, a fejlődés logikai szempontjai alapján. A fejlődés szakaszai: Az egyes periódusok egymásra épülnek és sorrendiségük az egyed fejlődésében állandó. Az egyes szakaszok során kialakult struktúrák, a következő szakasz alkotórészei lesznek. A fejlődés lehet lassabb és gyorsabb is, ez sok tényező egymásra hatásától függ. A legújabb módszerek azt mutatják, hogy Pieget alábecsülte a gyerek képességeit, így alternatív elméletek is léteznek. Szenzomotoros szakasz: Ez a beszéd előtti gondolkodás szakasza, amely körülbelül 1,5-2 éves korig tart. A kisgyerek úgy gondolkodik, hogy minden műveletet cselekvésben is elvégez. Kezdetben csak környezetével ismerkedik és alkalmazkodik ahhoz, majd kialakítja elmeképességei alapjait. Eközben érzéki megismerése fokozatosan függetlenedik a cselekvéstől, miközben látása kerül vezető szerepbe. Tapasztalatai felhalmozódásával számos összefüggés birtokába jut -például a tárgyállandóság-, a problémákat másképp kezdi megoldani, az időszak végén már előzetes képzetek is kialakulnak, főleg a beszéd tanulásának kezdetétől, amikor egyre több szót meg is ért. Műveletek előtti szakasz: A beszéd "felfedezése" segítségével egyre több ismeretre tesz szert -ami után nagyfokú érdeklődése hajtja-, jellemző kérdése a "Mi ez?". A szavakban kifejezett problémamegoldás elkezd függetlenedni a cselekvéstől, egyre inkább szimbólumokat használ. Tapasztalatait körülbelül hat éves korig játék útján szerzi, jellemző kérdései egyre inkább a "Mit lehet ezzel csinálni?" és a "Miért?". Jellemző a cselekvésbe ágyazott gondolkodás, a valóság egyes mozzanatainak képekben való megragadása, az egyirányú figyelem, a fantáziadús, impulzív és előzetes tájékozódás nélküli, megfontolatlan cselekvés. Ez a szakasz körülbelül 7-8 éves korig tart. Konkrét műveletek szakasza: Az utánzás már belső konstruáló képek alapján, rövidülten történik, a gondolkodás sematizálódik. Ez a szakasz szorosan kapcsolódik a beszéd fejlődéséhez, megjelenik az alapos előzetes tájékozódás -egyre inkább a dolgok valódi oka és azok összefüggései kezdik érdekelni-, a tervszerűség, a modell nélküli cselekvés. Körülbelül kilenc éves kor körül kezd átalakulni az elemi konstruáló tevékenység, megnő az önálló feladatmegoldás képessége, a gondolkodás rugalmassága, a kitartás és az akarat. Körülbelül tíz éves kor körül kezd kialakulni az egyszerűbb feladatok elméleti megoldásának tendenciája és a gyakorlati gondolkodáshoz elegendők már, az általános támpontok is. Tizenegy éves kortól tapasztalható, bizonyos feladatok variációs megoldása és a szavak, jelenségek értelmének keresése, az oksági összefüggések kutatása. Formális műveletek szakasza: Körülbelül tizenkét éves kortól számítjuk ezt a szakaszt, amelyet az absztrakt gondolkodás szakaszának is szoktak nevezni. Erre már jellemző, hogy megszűnik a gondolkodás konkrét valósághoz tapadása, a műveletek végzése ítéletekkel történik, a külső cselekvés és azok elképzelése interiorizálódik. Megjelennek a hipotézisek - melyeket módszeresen tesztel a problémamegoldás során- és a deduktív gondolkodás. Az ítéletek logikája a tárgyak logikája fölé kerül, aminek hajtóereje a kombinációs készség, a

3 valóságos alárendelése a lehetségesnek. A lehetőségek, kipróbálásától jut el a valóságoshoz, elvont fogalmi jegyeket kialakítva. A korai ifjúkortól a fogalmak tovább fejlődnek és fokozatosan elméletrendszerek alakulnak ki, a figyelem és az érdeklődés az "én és a világ" összefüggései felé fordul. Az érdeklődés és fejlődés Felfogások az érdeklődésről: -Herbart: "Az érdeklődés a jellem energiájának alapja, az egyén művelődésének mozgatója, ez hozza létre az eleven tudást. Sokoldalú érdeklődés a művelődés és a jellem sokoldalúságát biztosítja." (Nagy László 1982, 11. old.) -Osztermann: "Az érdeklődés az érzelemből származik, és fokozatosan fejlődik." (i.m. 15. old.) -Felméri Lajos: " Az érdeklődés a tárggyal való rokonszenvezés" (i.m. 16. old.) -Peres Sándor: "Az érdeklődés a gyermek első tudatos lelki jelensége, amely az érzelmekből ered." (i.m. 16.old) -Slin: "Az érdeklődés származásához szükséges, hogy a gyerek érzéki érzelmeihez figyelem társuljon." (i.m. 16. old.) -Nagy László: "Az érdeklődés az egyik legáltalánosabb jelensége a gyermek szubjektív életének, érzelmei ezen keresztül jutnak kifejezésre." (i.m. 5. old.) " Érdeklődésen bizonyos folyamat érzelmi oldalát értjük, amelyet külső vagy belső ingerek indítanak el, jellemzi az élénk emóció és a vele járó belső tevékenység, ami kifelé irányul" (i.m old.) -Rubinstein: "...Az érdeklődés a személyiség specifikus irányulása, melyet végső soron a személyiség társadalmi érdekeinek tudatosulása határoz meg...jellege a személyiség gondolatainak, elgondolásainak egy meghatározott tárgyra való összpontosultsága, azt a törekvést váltja ki, hogy közelebbről megismerkedjünk a tárggyal, ne veszítsük szem elöl. Az érdeklődés a figyelem, a gondolatok és elgondolások irányulásában nyilvánul meg, a megismerést serkenti. A kulturális, megismerő tevékenység motívuma...objektumra irányul, amelyet meghatároz az emocionális vonzóerő és a tudatosult jelentőség...mivel kifejezi az általános irányultságot, áthatja és irányítja az észlelést, az emlékezést és a gondolkodást, tehát aktivizálja a személyiséget a megfelelő tevékenységre..." (Rubinstein 1964, old.) Az érdeklődés értelmezése: "Az érdeklődés a személyiség gondolatainak és szándékainak egy meghatározott tárgyra való összpontosulása. Alakulása az egész személyiséget jellemzi, mert egyike a legsokrétűbb pszichikus jelenségeknek. A környezet és az ember kapcsolata fejeződik ki benne, hogy a környezet egy tárgyára irányítja a személy egész pszichikus tevékenységét: figyelmét, gondolkodását, érzelmi életét.... Mindig tudatos és az emocionális színezet csak aláfesti..." (Pszichológiai kisenciklopédia 1968, old.) Ezek alapján elmondható, hogy az érdeklődés alatt, a személyiség egy tartósan domináló motívumát, azaz tárgyi irányultságát érthetjük, amely tartósan meghatározza a magatartás tendenciáját. A különféle érdeklődések is hierarchiába szerveződnek, amelyben általában egy központi érdeklődési kör alakul ki, amihez mellékérdeklődési körök kapcsolódnak. Ebben a dinamikus rendszerben az alacsony intenzitású érdeklődések könnyen eltéríthetők, míg a központi érdeklődések a legszilárdabbak

4 Az érdeklődés fejlődése: "...Burk szerint: 3-8 évesen a gyűjtőösztön, a birtokszerzés és a tevékenység öröme a meghatározó; 8-12 évesen a gyűjtőkedv játékokra és a természetre irányul; év között pedig megnő a szociális viszonyok és a barátság iránti érdeklődés szerepe. Croswall szerint: 6-9 éves korig az érdeklődés középpontjában a játéktárgyak állnak, míg 9-13 éves kor között az egész test működését kívánó játékok és a versengés, csak 14 éves kor után jelentkezik a közös cél és a közös tevékenységek utáni érdeklődés, ami teremtőösztönnel párosul...." (Nagy László 1982, old.) "...a fejlődés két korszakra osztható fel: 1. az érdeklődés középpontja a testi tevékenység és tárgyai a játékok; 2. az érdeklődés szellemi tevékenységekre és tárgyaira irányul. Ennek a fokozatai pedig a következők: 2-3 évig érzéki érdeklődés; ezután 7 éves korig az érdeklődés szubjektív és tárgyra irányul (öntevékenység és a képzelet útján, a természet tárgyaira és jelenségeire); 7-10 éves kor között beszélhetünk a reális tevékenységek koráról, amikor előtérbe kerül az én gyakorlati tevékenysége, aminek tárgyi tartalmából származnak az érdeklődések; éves korban az állandó érdeklődés fokára ér a gyermek, ami a tevékenységek állandóságában nyilvánul meg (egy tárgykör felé); 15 éves kor után az érdeklődés logikai, a tárgyak és jelenségek eszmei tartalmára irányul és a tapasztalatok belső összefüggéseit kutatja; az érdeklődés legmagasabb foka, az állandósult logikai érdeklődés, amikor a szellemi élet központja egy bizonyos eszmerendszer...." (i.m old.) Mai ismereteink szerint az érdeklődés fejlődése a következőképp írható le: Filogenetikai alapja a tájékozódási reflex, ami később átalakult kíváncsisággá, majd az embernél tudásvággyá. 1 éves kor körül a gyermek tájékozódni próbál környezetében (tárgya a játék és saját teste) Fordulópont a helyzetváltoztatás és a beszéd kezdete, mert ekkor már általánosabb tulajdonságok felfogására is alkalmas. Jellemzőek a manipulációs játékok és a hozzá kapcsolt magyarázatok. 3 évtől már keresi a szavakban kifejezhető okokat, ez a "Miért?" korszak. A gyermek érdeklődése erős, de nem mély, így sűrűn változtatja annak tárgyát, általánosan minden érdekli. Óvodáskorban a gyerek érdeklődése már a környezetét tükrözi, tevékenységében azt utánozza. Iskolás korban kezd átalakulni érdeklődése is, megjelennek a speciális, tárgyak iránti érdeklődések, ami szorosan összefügg az emocionális élményekkel. Ekkor már a dolgok valódi okai és azok összefüggései érdeklik. Serdülő korban bizonyos mértékig szilárd érdeklődési körök alakulnak ki és kezdenek konkrét rendszerbe tömörülni. Középpontba az absztrakt és az általános kerül, előtérbe, pedig a gyakorlati felhasználás. Jellemző az önmagára való irányulás, hiszen az egyént ebben a korbanigen érdeklik a saját magán tapasztalható biológiai változások. Fiatal felnőttkortól kezdődően az én és a világ kapcsolatai kerülnek az érdeklődés középpontjába, ugyanakkor a személyiség rendelkezik már egy kialakult érdeklődési hierarchiával. Ezek alapján elmondható, hogy az egyén érdeklődésének fejlődésére különleges hatást gyakorol a környezet és az abban lévő emberek. ".Az egyén a meglévő érdeklődésből kiindulva azt fejleszti, amire szüksége van, az elavultat, pedig újra cseréli...." (Rubinstein 1964, 982. old.). Maga az érdeklődés pedig, szoros kapcsolatban van a pszichikai fejlődéssel, ezen belül, pedig a gondolkodás fejlődésével

5 Felhasznált irodalom - Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alapkérdései (Tankönyvkiadó, 1970 Budapest) - Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana (Tankönyvkiadó 1982 Budapest, Dr. Köte Sándor gondozásában) - Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája (Tankönyvkiadó, 1968 Budapest) - Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai (Akadémia kiadó, 1969 Budapest) - Salamon Jenő: Az értelmi fejlődés pszichológiája (Gondolat kiadó, 1983 Budapest) - 5 -

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében

ERDEI GABRIELLA. Indivídum és csapatmunka. Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében ERDEI GABRIELLA Indivídum és csapatmunka Önálló innováció a Kiss Zenede AMI Cifra Palota projekt keretében Indivídum és csapatmunka A magyar népi gyermekjátékok szerepe a csoportalakításban és az egyén

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei A pszichológia a viselkedés és mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. Ezt együttesen lelki jelenségeknek nevezzük.

Részletesebben

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában EIGNER REBEKA ZSUZSANNA A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában 1. Bevezetés Pedagógiai és személyes tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a gyermekek életét, személyiségének

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR.

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER DR. MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK DR. PAPULA LÁSZLÓNÉ MI LESZEL, HA NAGY LESZEL? A PÁLYAVÁLASZTÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK WHAT WILL YOU BECOME? FACTORS OF CHOOSING CAREER

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/2.0/1283-06 Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai

Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai doktorandusz Szegedi Tudományegyetem E-mail: dzsuzsa@gportal.hu Napjainkban a sakkozást legtöbben úgy tekintik, mint a szabadidő eltöltésének

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

A nevelés fogalma. A nevelés

A nevelés fogalma. A nevelés A nevelés fogalma A nevelés olyan tipikusan emberi megnyilvánulás, amely egyetlen más élőlénynél sem tapasztalható. Jellegzetes tevékenységforma az emberi társadalmakban - az őskortól a modern ipari társadalmakig

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Didaktikai játékok és tansegédeszközök alkotása és alkalmazása

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET

PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET PSZICHOLÓGIA ÉS EMBERISMERET BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA ÉS A PSZICHOTECHNIKÁBA ÍRTA: HARKAI SCHILLER PÁL P A N T H E O N K I A D Á S ELŐSZÓ. Pszichológia és emberismeret címmel bocsátom közre összefoglaló

Részletesebben

A gyermek játéktevékenysége

A gyermek játéktevékenysége A gyermek játéktevékenysége A játék néhány elméleti megközelítése Biológiai magyarázatok (klasszikus játékelméletek:) A játék adaptív funkciói: felkészíti az egyedet az életre: a tapasztalatszerzés egy

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben