Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyleírás. Tantárgy neve"

Átírás

1 A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, azok működési törvényszerűségeit. Legyen tájékozott a személyiség leírásának különböző perspektíváival. 2. A tantárgy tartalma: A pszichológia tárgya, módszerei, a lelki jelenségek sajátosságai. A pszichológia rövid története, fontosabb irányzatai. A megismerési folyamatok és kognitív tulajdonságok. Viselkedésdinamika: az emberi motiváció és az érzelmek. A személyiség fogalma, meghatározó tényezői. Személyiségelméletek. 3. Évközi ellenőrzés módja: Évközi vagy év végi zárthelyi dolgozat(ok). 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincs. 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Szemelvények a pszichológia köréből Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, (több kiadásban) A pszichológia alapjai (szerk.: Bernáth László Révész György) Tertia, Budapest, (több kiadásban) Pléh Csaba: Pszichológiatörténet Gondolat Kiadó, Budapest, R.L. Atkinson és mtsai: Pszichológia Osiris Századvég Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

2 Fejlődéslélektan Tantárgy kódja TK 1102 Meghirdetés féléve 2. és 3. félév Kreditpont 2 Összóraszám Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Vassné dr. Figula Erika Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan fejlődéslélektani ismeretek kialakítása, amelyek a személyiség pszichés fejlődésének folyamatosságát és szakaszosságát, minőségileg elkülönülő szintjeit és a szintek koegzisztenciáját tudatosítják. Az életkori sajátosságok jellemzőinek megismertetése olyan szinten, hogy hallgatóink a fejlődéslélektani ismereteiket eredményesen tudják felhasználni pedagógiai munkájuk során. 2. A tantárgy tartalma: Az ontogenetikus fejlődés elvi problémái. Az életkorok pszichológiája. Értelmi, érzelmi és akarati fejlődés a különböző életkorokban. A nyelvi fejlődés. Az erkölcsi fejlődés. A viselkedés fejlődésének evolúciós adaptív mechanizmusai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat(ok). 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Mérei-Binét: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, Szemelvények a fejlődéslélektan köréből (szerk.: Hadházy Jenő) Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, M és S.R.Cole: Fejlődéslélektan Osiris Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

3 Pedagógiai szociálpszichológia Tantárgy kódja TK 1103 Meghirdetés féléve 3. és 4. Félév Kreditpont 2 Összóraszám Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 1101 és TK 1102 Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan társadalomlélektani, nevelés- és oktatáspszichológiai ismeretek közvetítése, melynek birtokában a tanárjelöltek képessé válhatnak az iskolai társas közeg értő ismeretére és így a nevelés és oktatás pszichológiailag megalapozott tervezésére az iskolában. 2. A tantárgy tartalma: A pedagógiai szociálpszichológia kialakulásának történeti előzményei, módszerei. A családi és intézményes szocializáció. Az iskola, mint szervezet, konfliktusok az iskolában. A csoportlélektan iskolai alkalmazásai. A nevelői attitűd. A kommunikáció. Az átlagtól eltérő személyiségfejlődés. 3. Évközi ellenőrzés módja: Év végén egy zárthelyi dolgozat, jegymegajánlásként. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Pedagógiai szociálpszichológia (A Pszichológia Tanszéken készülő jegyzet) Kelemen László: A pedagógia pszichológia alapkérdései Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Jemie Walker: Feszültségoldás az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Mészáros Aranka: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

4 Tehetséggondozás, felzárkóztatás Tantárgy kódja TK 2101 Meghirdetés féléve 3, 4. és 5. Félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 1101 és TK 1102 Dr. Rozgonyi Tiborné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges ismereteket, melyek a tehetséges tanulók kiválasztását és gondozását teszik lehetővé. A felzárkóztatás pszichológiai alapjai. 2. A tantárgy tartalma: Az átlagtól eltérő tanulók típusai. A tehetség és az intelligencia kapcsolata. Tehetség és kreativitás. A tehetségkiválasztás elmélete és gyakorlata. Mérőeszközök összeállítása a tehetség korai felismeréséhez. Tantárgyspecifikus tehetséggondozó programok összeállítása. A felzárkóztatás, az alul teljesítő tehetséges tanulók. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskolás korban Tankönyvkiadó, Bp J.P. Guilford: Az intelligencia három arca. Eredetiben: The tree faces of intellect. American Psychologist, 1959/ o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

5 A tanulói személyiség megismerése Tantárgy kódja TK 2102 Meghirdetés féléve 1, 2, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Barcsa Lászlóné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését és egy összetett személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket. 2. A tantárgy tartalma: A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztenciaparadoxon. 3. Évközi ellenőrzés módja: Vizsgálatok lefolytatása egy általános iskolai korú tanulóval. A vizsgálati anyagok írásos rögzítése és szabad előadásban történő bemutatása. Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szemelvények a pszichológia köréből Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza (több kiadásban) Ebből: Személypercepció és Segédanyagok a gyermekek megismeréséhez c. fejezetek Harsányi István: A tanulók megismerése Tankönyvkiadó, Budapest, R.L. Atkinson és mtsai: Pszichológia Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ebből: 24-30, és o. Hadházy Jenő (szerk.): A tanulói személyiség megismerése Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium, demonstrációs vizsgálati eszközök.

6 A nehezen nevelhető gyermek Tantárgy kódja TK 2103 Meghirdetés féléve 3, 4. és 5. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 és TK 1102 kód) Dr. Hadházy Jenő Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Készítsen fel a pedagógiai gyakorlatban megjelenő nehezen nevelhető gyermek problematikus személyiségfejlődése jellemzőinek megismerésére, és az iskolai körülmények között megvalósítható célirányos személyiségformáló stratégiák kimunkálására. A gyermek- és ifjúságvédelem pszichológiai alapjai. 2. A tantárgy tartalma: Az átlagtól eltérő személyiségfejlődés főbb típusai: a tanulási nehézségekkel és magatartászavarokkal küszködő gyermek személyiségjellemzői. Jellegzetes iskolai problématípusok és ezek elsődleges okai. A pedagógiai beavatkozás lehetőségei és korlátai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető gyermek Akadémiai Kiadó, Budapest, Murányi Kovács Endréné Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori magatartászavarok pszichológiája Tankönyvkiadó, Budapest, Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat Kiadó, Budapest, Rácz József: A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

7 Iskolai mentálhigiéné Tantárgy kódja TK 2104 Meghirdetés féléve 2, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101, TK 1102 és TK 1103 kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az iskolai mentálhigiénét szolgáló ismeretek közvetítésével a tanárjelöltek szemléletének formálása. Személyes hatékonyságuk fokozása és a gyermekek felkészítése az egészséges életvitelre, arra, hogyan őrizhetik meg egészségüket, hogy fejleszthetik testi és lelki működőképességüket. 2. A tantárgy tartalma: Az egészségfejlesztés értelmezése napjainkban. A mentálhigiénés mozgalom Magyarországon. A prevenció fajtái és céljai. Az egyén és az iskolai környezet, munka szerepe a lelki egészségvédelemben. Az egyes életkori problémák, fejlődési szakaszok, mint a lelki egészségvédelem fontos területei. Az emberi kapcsolatok szerepe a lelki egészségvédelemben. A segítő kiégése, védekező stratégiák. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Hardi István: A lélek egészségvédelme Medicina, Budapest, Bagdy Emőke: Mentálhigiéné, elmélet-gyakorlat-képzés-kutatás Animula, Budapest, Kézdi Balázs: Iskolai mentálhigiéné Pannónia, Pécs, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

8 A tanulói személyiség differenciált fejlesztése Tantárgy kódja TK 2105 Meghirdetés féléve 2, 3, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám 0+30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Kerekes Imréné dr. Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Oktatáspszichológia az iskolában: az önálló tanulási tevékenység néhány pszichológiai tényezőjének tudatosítása. E tényezők fejlesztési lehetőségeinek megismertetése és néhány fejlesztési eljárás gyakorlati kipróbálása. 2. A tantárgy tartalma: Tanulási stratégiák, tanulási stílus, tanulási technikák. Gyorsolvasás. Az önálló tanulás pszichológiai tényezői: a figyelem, a megértés, a motiváció. A figyelem jellemzői. Figyelemvizsgálatok. A megértés jellemzői. A műveleti képességek szintje. A gondolkodási térkép. A tanulási tevékenység motivációja. A közvetett motiváció jellemzői. A kooperatív tanulás. Az egyéni tanulási technikák elemzése és fejlesztése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló dolgozat: Egy általános iskolai tanuló önálló tanulási tevékenységének megfigyelése és elemzése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE, Budapest, Dr. Dezső Zsigmondné: A gyorsolvasás programozott tankönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, R. L. Atkinson és mtsai: Pszichológia, Századvég, Budapest, o. Szemelvények a pszichológia köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, o. Dr. Szabó Ferenc: Gyorsolvasás hatékony olvasás, Göncöl Kiadó, Budapest, Pauler Scheele: Villámolvasás, Start, Nyíregyháza, J.Rudnianski: Hogyan tanuljak? Tankönyvkiadó, Budapest, W.F. Kugemann: Megtanulok tanulni. Gondolat, Budapest, Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest, o. és o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

9 Kognitív pszichológia Tantárgy kódja TK 2106 Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A lelki történéseknek a személyiség, mint információfeldolgozó rendszer szempontjából történő leírása. Az informatika pszichológiai vonatkozásainak bemutatása. 2. A tantárgy tartalma: A kognitív pszichológia kialakulása. A pszichológia biológiai alapjai. A megismerési folyamatok és a figyelem értelmezése. A párhuzamos megosztott feldolgozás. A kollektív racionalitás és az emberi gondolkodás. Megismerési és gondolkodási sémák. A racionalitás korlátai. A kommunikáció pszichológiájának alapjai: a verbális és nem verbális kommunikáció, pszicholingnisztika, generatív nyelvelmélet. A mesterséges intelligencia. A virtuális identitás. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Budapest, (több kiadásban) Pléh Csaba (szerk.): A megismerés egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex Kft Elektronikus Kiadó, Budapest, Merő László: Mindenki másképp egyforma és Észjárások Terikum Kiadó, Budapest, és A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium demonstrációs eszközei

10 Jungi analitikus pszichológia Tantárgy kódja TK Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 2 Összóraszám 0+30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK1101 kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgató ismerkedjen meg a jungi analitikus pszichológia fogalmi rendszerével, emberképével. Pedagógiai munkája során törekedjen az analitikus pszichológia alapelveinek a megvalósítására. 2. A tantárgy tartalma: Az analitikus pszichológia előzményei, kialakulásában szerepet játszó fontosabb pszichológiai irányzatok. Az analitikus pszichológia főbb fogalmai. Az analitikus pszichológia emberképe. Személyiség az analitikus pszichológia tükrében. A személyiségfejlesztés gyakorlati vonatkozásai az analitikus pszichológia eszközrendszerével. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: C.S. Carver-M.F. Scheier: Személyiség pszichológia Osiris, Budapest, CG. Jung magyarul megjelent művei 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

11 Kommunikáció Tantárgy kódja TK 2111 Meghirdetés féléve 1, 2, és 3 Kreditpont 1 Összóraszám minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kommunikáció pszichológiai törvényszerűségeinek a megismerése, kommunikációs képességek fejlődésének az elősegítése, valamint a tanári kommunikáció hatékonyságának a növelése. 2. A tantárgy tartalma: A kurzus résztvevői a kommunikáció következő területeivel ismerkednek meg: - A kommunikáció általános törvényszerűségei - A kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei - Az iskolai kommunikáció sajátosságai - Kommunikációs készségfejlesztés az iskolában A kurzus tematikája változatos, módszerei az elméleti ismereteknek a sajátélmény szinten történő átélésére épülnek. Elsősorban különböző játékokon, játékos helyzeteken keresztül ismerkednek meg a résztvevők az elméletnek a gyakorlati tanítási folyamatban való alkalmazhatóságáról. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Dávid Imre Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában elmélet és gyakorlatgyűjtemény KLTE Debrecen, Koncz István: Önkifejezési és kommunikációs készségfejlesztés KLTE Debrecen, 1994 Buda Béla: Kommunikáció az osztályban: a tanári munka kommunikációs eszközei. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (Szerk.: Mészáros Aranka) ELTE, Budapest, o. Páskuné Kiss Judit: Kommunikációfejlesztés a tanítási órán. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (Szerk.: Mészáros Aranka) ELTE Budapest, o. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem, videó felvevő és lejátszó.

12 Konfliktusok kezelése Tantárgy kódja TK 2112 Meghirdetés féléve 3., 4. és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Kőműves Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kapcsolatok kezelése iskolán belül és kívül. A konfliktusok kezelése. A pedagógiai döntések, vezetés, szervezés.. 2. A tantárgy tartalma: A szociális interakció, az emberi kapcsolatok típusai. A konfliktuspszichológia. Konfliktusmegoldási stratégiák. A döntés jelentősége és formái. A stratégiai döntések. Konfliktusok a nevelőtestületben. A pedagógusetika. Az iskola, mint szervezet. A vezetési stílus és attitűd. Az iskola légköre. A szervezés fogalma és alapelvei. Az elméleti témákhoz kapcsolódó helyzetgyakorlatok, sajátélmények. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban Tankönyvkiadó, Budapest, Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Mezei Gyula: Alkalmazott vezetéselmélet BME, Budapest, Borbélyné Nagy Éva: A kor szelleme Alapítvány az emberi jogok és a béke oktatásáért, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem., videofelvevő és lejátszó, tv.

13 Nevelői attitűd Tantárgy kódja TK 2113 Meghirdetés féléve 3., 4. és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi TK 1101, TK 1102 kód) Dr. Barcsa Lászlóné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése: a nevelői attitűdök. Az énkép és szakmai énkép kapcsolatának bemutatása, a szakmai énideál felépítése. A nevelési attitűdök és a bánásmód kapcsolatának megélése. 2. A tantárgy tartalma: Sajátélményű vizsgálatok és gyakorlatok a következő témakörökben: énkép- és énidentitás pályakövetelményekkel összehangolt önismeret a gyermekkép, mint a hétköznapi megismerés során szerveződő kognitív rendszer konfliktusos nevelési szituációk dramatikus feldolgozása 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ungárné Komoly Judit: A tanító személyiségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata Tankönyvkiadó, Budapest, Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető gyermek Akadémia Kiadó, Budapest, Ritoók Pálné Kósáné Ormai Vera Járó Katalin Kalmár Magda: Neveléslélektani vizsgálatok Tankönyvkiadó, Budapest (több kiadásban) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem

14 Kreatív attitűd fejlesztése Tantárgy kódja TK 2114 Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kreativitásnak, mint a tehetség összetevőjének értelmezése. A kreatív produktum szintjeinek és alkotó folyamat szakaszainak iskolai vonatkozásai. A kreativitás viselkedésben történő megjelenésének felismerése. 2. A tantárgy tartalma: A szociális attitűd. A kreativitásra irányuló attitűdök funkciója, szerkezete, konzisztenciája és kognitív disszonanciája. Kreativitáselméletek. J.S. Renzulli tehetségfogalma. A tehetség felismerése a különböző életkorokban. A tehetséges tanuló, mint konfliktusforrás. A tehetségfejlesztés irányai. AP-kurzusok, léptetés, gyorsítás, szegregáció, gazdagítás és dúsítás. Az intézményvezetés és tehetséggondozás. Kreativitást fejlesztő feladatok, gyakorlatok szaktárgyakban. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló feladatsor (gyakorlat) összeállítása a tanulói kreativitás fejlesztésére. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Erika Landau: A kreativitás pszichológiája Tankönyvkiadó, Budapest, Berger György: Logikai fejtörők az IQ fejlesztésére Blac White Kiadó, Budapest, Ujvári István: A kreatív gondolkodás fejlesztése I. II. Tárogató Kiadó, Budapest, Magyari Beck István: A tehetség, mint meghasonlás Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

15 Pszichometria Tantárgy kódja TK 2115 Meghirdetés féléve 1, 2, 3. és 5. félév Kreditpont 1 Összóraszám Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Dr. Hadházy Jenő Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése, szakmai önismeretének alakítása azáltal, hogy felkészíti elsősorban a saját pszichikus működésének empirikus tartalmú megközelítésére. Megismeri a legalapvetőbb pszichometriai eljárásokat és a statisztikai mutatók képzésének alapjait. A hallgatók műszeres gyakorlataik során szerezzenek tapasztalatokat a pszichikus funkciók életkori és egyéni jellemzőiről, pedagógiai gyakorlatukban történő alkalmazhatóságukról. 2. A tantárgy tartalma: A pszichológiai mérések alapelvei, megbízhatósága. A műszeres vizsgálatok főbb területei és típusai. Mérési módok és vizsgálati alkalmazások. 3. Évközi ellenőrzés módja: Mérési jegyzőkönyvek értékelése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Woodwort Schlossberg: Kísérleti pszichológia Akadémiai Kiadó, Budapest (több kiadásban) Paul Fraisse: A kísérleti pszichológia gyakorlati kézikönyve Akadémiai Kiadó, Budapest (több kiadásban) Ferencsik János: Pedagometria VEAB OOK, Veszprém, A laboratóriumi eszközök műszerkönyvei és alkalmazásuk módszertani ajánlásai. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium.

16 Tantárgyi fogalomrendszerek Tantárgy kódja TK 2116 Meghirdetés féléve 1. és 2. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Szécsi Pál Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. Az értelmi fejlődésre vonatkozó ismeretek megalapozása empirikus anyaggyűjtés és feldolgozás révén. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók saját szaktárgyaiban. 2. A tantárgy tartalma: Az alsó és felső tagozatos tanulók értelmi fejlődése. Fogalmak, összefüggések megértése és problémamegoldás a serdülőkorban. Szaktárgyi témakörök fogalomrendszerének tanulmányozása és gondolkodáslélektani elemzése. Az ismeretszerzés pszichológiájának szaktárgyi vonatkozásai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló dolgozat. Egy szaktárgyi téma fogalomrendszerének pszichológiai szempontú elemzése. (Általános iskolai tankönyvek, munkafüzetek anyaga alapján.) Beszámoló az egyik tantárgy ismeretrendszerének általános jellemzőiről. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Salamon Jenő: Az értelmi fejlődés pszichológiája, Gondolat, Budapest, Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Szemelvények a fejlődéslélektan köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Az értelmi fejlődés szakaszai - Értelmi fejlődés a középső gyermekkorban - Megismerés a serdülőkorban Lénárd Ferenc: Problémamegoldó gondolkodás, Akadémia Kiadó, Budapest, Az egyik szaknak megfelelő általános iskolai tankönyvek, munkafüzetek választott témakörei. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök.

17 Önismeret Tantárgy kódja TK 3101 Meghirdetés féléve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. félév Kreditpont 1 Összóraszám Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése: a biztos önismeret alapján hatékonyabb ön- és társismereti képességek kialakítása. 2. A tantárgy tartalma: A szociális érzékenység fejlesztése: az önelfogadás és a másik személy elfogadása. A szociális decentrálás gyakorlása. Kommunikációs képességfejlesztés. Kapcsolatteremtés és kezelés. Az érdeklődés és az őszinte figyelem gyakorlása a társas hatékonyság fokozásában. A biztonságra törekvés. Az önelfogadás és a szakmai énkép elemeinek tudatosítása. A szakmai kompetencia tisztázása. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Rudas János: Delfi örökösei Gondolat, Budapest, Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem.

18 Grafopszichológia Tantárgy kódja TK 3102 Meghirdetés féléve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreditpont 1 Összóraszám minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan alapvető ismeretek közvetítése, amely hozzájárul a tanulói személyiség árnyaltabb megismeréséhez. A hallgatók megismerik az egyik legspeciálisabb emberi céltevékenység a kézírás releváns pszichológiai összefüggéseit, és az ebből következtethető személyiségjellemzők leltárát. A képzés rövid ideje alatt a gyakorlati ismeretek olyan alapvető személyiségjellemzők feltárását már lehetővé teszik, mint a szociabilitás, extraés introverzió, dinamizmus, énkép. 2. A tantárgy tartalma: A grafológia helye és szerepe a tudományok rendszerében. A grafológia fogalomrendszere, szerepe a tanulói személyiség megismerése. A grafológia vizsgálati rendszerei. Grafológiai analízis (a grafológia rendszerszemléletének megfelelően). Grafológiai szintézis. A pszichológia és grafológia kapcsolata. A grafológia használatának a határai a pedagógiai munkában. Elemzési gyakorlatok a megismert feltételek alapján. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Agárdy Gulyás: A mai magyar grafológia Grafológiai Intézet, Budapest, Agárdy Szidnai: A grafológia modern kézikönyve Grafológiai Intézet, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általában használt audio-vizuális eszközök

19 Asszertív tréning Tantárgy kódja TK 2117 Meghirdetés féléve 3, 4 és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) V. Dr. Figula Erika Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt hatékonyságának, önérvényesítésének fejlesztése. A kapcsolatépítés, a kommunikáció pszichológiai törvényszerűségeinek megismerése. A pedagógiai helyzetek megoldása az asszertivitás eszközeivel. 2. A tantárgy tartalma: A szociális interakció, az emberi kapcsolatok típusai. A kommunikáció törvényszerűségei. Agresszív, közvetetten agresszív, asszertív viselkedés jellegzetességei. Önismeret, önértékelés szabályszerűségei. Problémamegoldás stratégiái. Pedagógiai, vezetési készségek. A kurzus tréning jelleggel zajlik, saját élmény során sajátítják el a résztvevők az önérvényesítéshez szükséges készségeket. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. Külső szakmai gyakorlat: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Gower: Az asszertivitás, avagy az önérvényesítés fejlesztése. Human Telex Kft, Bp. Koncz István: Önkifejezési és kommunikációs készségfejlesztés. KLTE, Debrecen, Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TK. Bp Buda Béla: Az empátia a beleélés lélektana. Gondolat. Bp Rudas János: Delphi örökösei. Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp (Szerk.: Mészáros Aranka) 6. A tantárgy tárgyi követelményei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem, videó felvevő és lejátszó, TV.

20 Titolo del corso Un modello della mente umana Codice del corso TK 2109 Semestri di pubblicazione 1.o 2. Punteggi di credito 2 Numero di ore 0+2/settimana Valutazione valutazione di cinque gradi (gyakorlati jegy) Prerequisiti del corso - Nome del responsabile Barcsa Lászlóné dr. Titolo del responsabile docente 1. Obiettivi del corso: Spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, come funziona la mente umana. Darne un quadro globele, utilizzando sia il contribuito della psicoanalisi (teorie della personalità di Freud e Jung), che le ricerche recenti degli psicologi cognitivisti, i loro studi su percezione, elaborozione del pensiero, memoria ecc. Il corso, per essere assunto, non necessita di preparazione particolare di tipo psicologico. 2. Programma del corso: 1. Riassunto breve dei processi psichici: la motivazione, le emozioni, i processi cognitivi. 2. L organizzazione mentale del comportamento umano: percezione (input) elaborazione produzione (output). 3. Struttura della mente umana: le due grandi sfere: la sfera cosciente e l inconscio L Io o parte cosciente: l attenzione, il dialogo interiore, la volontà, la percezione, i concetti e la soluzione dei problemi, la memoria, l intelligenza L inconscio: Jung e l inconscio collettivo, gli archetipi; l inconscio individuale, il super Io. 3. Modi del controllo semestrale: Le lezioni di tipo pratico saranno in buon parte basate sull attività degli studenti: dimostrazioni, esperienze semplici, compiti individuali. Possibilità di assenza: al massimo tre volte nel semestre intero. 4. Pratica esterna: - 5. Letteratura obbligatoria e raccomandata: Gargione, Gianni Psicologia Salvatore Di Fraia editore Napoli (2000). Gargione, Gianni Psicologia fiacile Bruno Cerino editore (1996). Reuchlin, Maurice Storia della psicologia Newton Compton editore Roma (1994). Jung, Carl Gustav Psicologia della malattia mentale Newton Compton editore Roma (1995). 6. Necessità materiali dell insegnamento: studio psicologico (aula 219.)

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben