Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyleírás. Tantárgy neve"

Átírás

1 A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Ismerje meg a pszichológia alapjait jelentő pszichikus folyamatokat és állapotokat, azok működési törvényszerűségeit. Legyen tájékozott a személyiség leírásának különböző perspektíváival. 2. A tantárgy tartalma: A pszichológia tárgya, módszerei, a lelki jelenségek sajátosságai. A pszichológia rövid története, fontosabb irányzatai. A megismerési folyamatok és kognitív tulajdonságok. Viselkedésdinamika: az emberi motiváció és az érzelmek. A személyiség fogalma, meghatározó tényezői. Személyiségelméletek. 3. Évközi ellenőrzés módja: Évközi vagy év végi zárthelyi dolgozat(ok). 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincs. 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Szemelvények a pszichológia köréből Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, (több kiadásban) A pszichológia alapjai (szerk.: Bernáth László Révész György) Tertia, Budapest, (több kiadásban) Pléh Csaba: Pszichológiatörténet Gondolat Kiadó, Budapest, R.L. Atkinson és mtsai: Pszichológia Osiris Századvég Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

2 Fejlődéslélektan Tantárgy kódja TK 1102 Meghirdetés féléve 2. és 3. félév Kreditpont 2 Összóraszám Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Vassné dr. Figula Erika Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan fejlődéslélektani ismeretek kialakítása, amelyek a személyiség pszichés fejlődésének folyamatosságát és szakaszosságát, minőségileg elkülönülő szintjeit és a szintek koegzisztenciáját tudatosítják. Az életkori sajátosságok jellemzőinek megismertetése olyan szinten, hogy hallgatóink a fejlődéslélektani ismereteiket eredményesen tudják felhasználni pedagógiai munkájuk során. 2. A tantárgy tartalma: Az ontogenetikus fejlődés elvi problémái. Az életkorok pszichológiája. Értelmi, érzelmi és akarati fejlődés a különböző életkorokban. A nyelvi fejlődés. Az erkölcsi fejlődés. A viselkedés fejlődésének evolúciós adaptív mechanizmusai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat(ok). 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Mérei-Binét: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, Szemelvények a fejlődéslélektan köréből (szerk.: Hadházy Jenő) Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, M és S.R.Cole: Fejlődéslélektan Osiris Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

3 Pedagógiai szociálpszichológia Tantárgy kódja TK 1103 Meghirdetés féléve 3. és 4. Félév Kreditpont 2 Összóraszám Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 1101 és TK 1102 Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan társadalomlélektani, nevelés- és oktatáspszichológiai ismeretek közvetítése, melynek birtokában a tanárjelöltek képessé válhatnak az iskolai társas közeg értő ismeretére és így a nevelés és oktatás pszichológiailag megalapozott tervezésére az iskolában. 2. A tantárgy tartalma: A pedagógiai szociálpszichológia kialakulásának történeti előzményei, módszerei. A családi és intézményes szocializáció. Az iskola, mint szervezet, konfliktusok az iskolában. A csoportlélektan iskolai alkalmazásai. A nevelői attitűd. A kommunikáció. Az átlagtól eltérő személyiségfejlődés. 3. Évközi ellenőrzés módja: Év végén egy zárthelyi dolgozat, jegymegajánlásként. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Pedagógiai szociálpszichológia (A Pszichológia Tanszéken készülő jegyzet) Kelemen László: A pedagógia pszichológia alapkérdései Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Jemie Walker: Feszültségoldás az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Mészáros Aranka: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

4 Tehetséggondozás, felzárkóztatás Tantárgy kódja TK 2101 Meghirdetés féléve 3, 4. és 5. Félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TK 1101 és TK 1102 Dr. Rozgonyi Tiborné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges ismereteket, melyek a tehetséges tanulók kiválasztását és gondozását teszik lehetővé. A felzárkóztatás pszichológiai alapjai. 2. A tantárgy tartalma: Az átlagtól eltérő tanulók típusai. A tehetség és az intelligencia kapcsolata. Tehetség és kreativitás. A tehetségkiválasztás elmélete és gyakorlata. Mérőeszközök összeállítása a tehetség korai felismeréséhez. Tantárgyspecifikus tehetséggondozó programok összeállítása. A felzárkóztatás, az alul teljesítő tehetséges tanulók. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, Kürti Jarmila: Kreativitásfejlesztés kisiskolás korban Tankönyvkiadó, Bp J.P. Guilford: Az intelligencia három arca. Eredetiben: The tree faces of intellect. American Psychologist, 1959/ o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

5 A tanulói személyiség megismerése Tantárgy kódja TK 2102 Meghirdetés féléve 1, 2, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) nincs Dr. Barcsa Lászlóné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Megismertetni a hallgatókat olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését és egy összetett személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket. 2. A tantárgy tartalma: A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztenciaparadoxon. 3. Évközi ellenőrzés módja: Vizsgálatok lefolytatása egy általános iskolai korú tanulóval. A vizsgálati anyagok írásos rögzítése és szabad előadásban történő bemutatása. Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szemelvények a pszichológia köréből Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza (több kiadásban) Ebből: Személypercepció és Segédanyagok a gyermekek megismeréséhez c. fejezetek Harsányi István: A tanulók megismerése Tankönyvkiadó, Budapest, R.L. Atkinson és mtsai: Pszichológia Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ebből: 24-30, és o. Hadházy Jenő (szerk.): A tanulói személyiség megismerése Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium, demonstrációs vizsgálati eszközök.

6 A nehezen nevelhető gyermek Tantárgy kódja TK 2103 Meghirdetés féléve 3, 4. és 5. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 és TK 1102 kód) Dr. Hadházy Jenő Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Készítsen fel a pedagógiai gyakorlatban megjelenő nehezen nevelhető gyermek problematikus személyiségfejlődése jellemzőinek megismerésére, és az iskolai körülmények között megvalósítható célirányos személyiségformáló stratégiák kimunkálására. A gyermek- és ifjúságvédelem pszichológiai alapjai. 2. A tantárgy tartalma: Az átlagtól eltérő személyiségfejlődés főbb típusai: a tanulási nehézségekkel és magatartászavarokkal küszködő gyermek személyiségjellemzői. Jellegzetes iskolai problématípusok és ezek elsődleges okai. A pedagógiai beavatkozás lehetőségei és korlátai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető gyermek Akadémiai Kiadó, Budapest, Murányi Kovács Endréné Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori magatartászavarok pszichológiája Tankönyvkiadó, Budapest, Vikár György: Az ifjúkor válságai. Gondolat Kiadó, Budapest, Rácz József: A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

7 Iskolai mentálhigiéné Tantárgy kódja TK 2104 Meghirdetés féléve 2, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101, TK 1102 és TK 1103 kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Az iskolai mentálhigiénét szolgáló ismeretek közvetítésével a tanárjelöltek szemléletének formálása. Személyes hatékonyságuk fokozása és a gyermekek felkészítése az egészséges életvitelre, arra, hogyan őrizhetik meg egészségüket, hogy fejleszthetik testi és lelki működőképességüket. 2. A tantárgy tartalma: Az egészségfejlesztés értelmezése napjainkban. A mentálhigiénés mozgalom Magyarországon. A prevenció fajtái és céljai. Az egyén és az iskolai környezet, munka szerepe a lelki egészségvédelemben. Az egyes életkori problémák, fejlődési szakaszok, mint a lelki egészségvédelem fontos területei. Az emberi kapcsolatok szerepe a lelki egészségvédelemben. A segítő kiégése, védekező stratégiák. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs. 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Hardi István: A lélek egészségvédelme Medicina, Budapest, Bagdy Emőke: Mentálhigiéné, elmélet-gyakorlat-képzés-kutatás Animula, Budapest, Kézdi Balázs: Iskolai mentálhigiéné Pannónia, Pécs, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

8 A tanulói személyiség differenciált fejlesztése Tantárgy kódja TK 2105 Meghirdetés féléve 2, 3, 4. és 6. félév Kreditpont 2 Összóraszám 0+30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Kerekes Imréné dr. Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Oktatáspszichológia az iskolában: az önálló tanulási tevékenység néhány pszichológiai tényezőjének tudatosítása. E tényezők fejlesztési lehetőségeinek megismertetése és néhány fejlesztési eljárás gyakorlati kipróbálása. 2. A tantárgy tartalma: Tanulási stratégiák, tanulási stílus, tanulási technikák. Gyorsolvasás. Az önálló tanulás pszichológiai tényezői: a figyelem, a megértés, a motiváció. A figyelem jellemzői. Figyelemvizsgálatok. A megértés jellemzői. A műveleti képességek szintje. A gondolkodási térkép. A tanulási tevékenység motivációja. A közvetett motiváció jellemzői. A kooperatív tanulás. Az egyéni tanulási technikák elemzése és fejlesztése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló dolgozat: Egy általános iskolai tanuló önálló tanulási tevékenységének megfigyelése és elemzése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE, Budapest, Dr. Dezső Zsigmondné: A gyorsolvasás programozott tankönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, R. L. Atkinson és mtsai: Pszichológia, Századvég, Budapest, o. Szemelvények a pszichológia köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, o. Dr. Szabó Ferenc: Gyorsolvasás hatékony olvasás, Göncöl Kiadó, Budapest, Pauler Scheele: Villámolvasás, Start, Nyíregyháza, J.Rudnianski: Hogyan tanuljak? Tankönyvkiadó, Budapest, W.F. Kugemann: Megtanulok tanulni. Gondolat, Budapest, Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest, o. és o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

9 Kognitív pszichológia Tantárgy kódja TK 2106 Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 2 Összóraszám gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A lelki történéseknek a személyiség, mint információfeldolgozó rendszer szempontjából történő leírása. Az informatika pszichológiai vonatkozásainak bemutatása. 2. A tantárgy tartalma: A kognitív pszichológia kialakulása. A pszichológia biológiai alapjai. A megismerési folyamatok és a figyelem értelmezése. A párhuzamos megosztott feldolgozás. A kollektív racionalitás és az emberi gondolkodás. Megismerési és gondolkodási sémák. A racionalitás korlátai. A kommunikáció pszichológiájának alapjai: a verbális és nem verbális kommunikáció, pszicholingnisztika, generatív nyelvelmélet. A mesterséges intelligencia. A virtuális identitás. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Budapest, (több kiadásban) Pléh Csaba (szerk.): A megismerés egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex Kft Elektronikus Kiadó, Budapest, Merő László: Mindenki másképp egyforma és Észjárások Terikum Kiadó, Budapest, és A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium demonstrációs eszközei

10 Jungi analitikus pszichológia Tantárgy kódja TK Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 2 Összóraszám 0+30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi TK1101 kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A hallgató ismerkedjen meg a jungi analitikus pszichológia fogalmi rendszerével, emberképével. Pedagógiai munkája során törekedjen az analitikus pszichológia alapelveinek a megvalósítására. 2. A tantárgy tartalma: Az analitikus pszichológia előzményei, kialakulásában szerepet játszó fontosabb pszichológiai irányzatok. Az analitikus pszichológia főbb fogalmai. Az analitikus pszichológia emberképe. Személyiség az analitikus pszichológia tükrében. A személyiségfejlesztés gyakorlati vonatkozásai az analitikus pszichológia eszközrendszerével. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: C.S. Carver-M.F. Scheier: Személyiség pszichológia Osiris, Budapest, CG. Jung magyarul megjelent művei 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

11 Kommunikáció Tantárgy kódja TK 2111 Meghirdetés féléve 1, 2, és 3 Kreditpont 1 Összóraszám minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kommunikáció pszichológiai törvényszerűségeinek a megismerése, kommunikációs képességek fejlődésének az elősegítése, valamint a tanári kommunikáció hatékonyságának a növelése. 2. A tantárgy tartalma: A kurzus résztvevői a kommunikáció következő területeivel ismerkednek meg: - A kommunikáció általános törvényszerűségei - A kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei - Az iskolai kommunikáció sajátosságai - Kommunikációs készségfejlesztés az iskolában A kurzus tematikája változatos, módszerei az elméleti ismereteknek a sajátélmény szinten történő átélésére épülnek. Elsősorban különböző játékokon, játékos helyzeteken keresztül ismerkednek meg a résztvevők az elméletnek a gyakorlati tanítási folyamatban való alkalmazhatóságáról. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Dávid Imre Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában elmélet és gyakorlatgyűjtemény KLTE Debrecen, Koncz István: Önkifejezési és kommunikációs készségfejlesztés KLTE Debrecen, 1994 Buda Béla: Kommunikáció az osztályban: a tanári munka kommunikációs eszközei. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (Szerk.: Mészáros Aranka) ELTE, Budapest, o. Páskuné Kiss Judit: Kommunikációfejlesztés a tanítási órán. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (Szerk.: Mészáros Aranka) ELTE Budapest, o. Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, o. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem, videó felvevő és lejátszó.

12 Konfliktusok kezelése Tantárgy kódja TK 2112 Meghirdetés féléve 3., 4. és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Kőműves Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kapcsolatok kezelése iskolán belül és kívül. A konfliktusok kezelése. A pedagógiai döntések, vezetés, szervezés.. 2. A tantárgy tartalma: A szociális interakció, az emberi kapcsolatok típusai. A konfliktuspszichológia. Konfliktusmegoldási stratégiák. A döntés jelentősége és formái. A stratégiai döntések. Konfliktusok a nevelőtestületben. A pedagógusetika. Az iskola, mint szervezet. A vezetési stílus és attitűd. Az iskola légköre. A szervezés fogalma és alapelvei. Az elméleti témákhoz kapcsolódó helyzetgyakorlatok, sajátélmények. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban Tankönyvkiadó, Budapest, Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Mezei Gyula: Alkalmazott vezetéselmélet BME, Budapest, Borbélyné Nagy Éva: A kor szelleme Alapítvány az emberi jogok és a béke oktatásáért, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem., videofelvevő és lejátszó, tv.

13 Nevelői attitűd Tantárgy kódja TK 2113 Meghirdetés féléve 3., 4. és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi TK 1101, TK 1102 kód) Dr. Barcsa Lászlóné Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése: a nevelői attitűdök. Az énkép és szakmai énkép kapcsolatának bemutatása, a szakmai énideál felépítése. A nevelési attitűdök és a bánásmód kapcsolatának megélése. 2. A tantárgy tartalma: Sajátélményű vizsgálatok és gyakorlatok a következő témakörökben: énkép- és énidentitás pályakövetelményekkel összehangolt önismeret a gyermekkép, mint a hétköznapi megismerés során szerveződő kognitív rendszer konfliktusos nevelési szituációk dramatikus feldolgozása 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Ungárné Komoly Judit: A tanító személyiségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata Tankönyvkiadó, Budapest, Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető gyermek Akadémia Kiadó, Budapest, Ritoók Pálné Kósáné Ormai Vera Járó Katalin Kalmár Magda: Neveléslélektani vizsgálatok Tankönyvkiadó, Budapest (több kiadásban) 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem

14 Kreatív attitűd fejlesztése Tantárgy kódja TK 2114 Meghirdetés féléve 2. és 3. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi TK 1101 kód) Dr. Schmercz István Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. A kreativitásnak, mint a tehetség összetevőjének értelmezése. A kreatív produktum szintjeinek és alkotó folyamat szakaszainak iskolai vonatkozásai. A kreativitás viselkedésben történő megjelenésének felismerése. 2. A tantárgy tartalma: A szociális attitűd. A kreativitásra irányuló attitűdök funkciója, szerkezete, konzisztenciája és kognitív disszonanciája. Kreativitáselméletek. J.S. Renzulli tehetségfogalma. A tehetség felismerése a különböző életkorokban. A tehetséges tanuló, mint konfliktusforrás. A tehetségfejlesztés irányai. AP-kurzusok, léptetés, gyorsítás, szegregáció, gazdagítás és dúsítás. Az intézményvezetés és tehetséggondozás. Kreativitást fejlesztő feladatok, gyakorlatok szaktárgyakban. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló feladatsor (gyakorlat) összeállítása a tanulói kreativitás fejlesztésére. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Erika Landau: A kreativitás pszichológiája Tankönyvkiadó, Budapest, Berger György: Logikai fejtörők az IQ fejlesztésére Blac White Kiadó, Budapest, Ujvári István: A kreatív gondolkodás fejlesztése I. II. Tárogató Kiadó, Budapest, Magyari Beck István: A tehetség, mint meghasonlás Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök

15 Pszichometria Tantárgy kódja TK 2115 Meghirdetés féléve 1, 2, 3. és 5. félév Kreditpont 1 Összóraszám Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Dr. Hadházy Jenő Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése, szakmai önismeretének alakítása azáltal, hogy felkészíti elsősorban a saját pszichikus működésének empirikus tartalmú megközelítésére. Megismeri a legalapvetőbb pszichometriai eljárásokat és a statisztikai mutatók képzésének alapjait. A hallgatók műszeres gyakorlataik során szerezzenek tapasztalatokat a pszichikus funkciók életkori és egyéni jellemzőiről, pedagógiai gyakorlatukban történő alkalmazhatóságukról. 2. A tantárgy tartalma: A pszichológiai mérések alapelvei, megbízhatósága. A műszeres vizsgálatok főbb területei és típusai. Mérési módok és vizsgálati alkalmazások. 3. Évközi ellenőrzés módja: Mérési jegyzőkönyvek értékelése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Woodwort Schlossberg: Kísérleti pszichológia Akadémiai Kiadó, Budapest (több kiadásban) Paul Fraisse: A kísérleti pszichológia gyakorlati kézikönyve Akadémiai Kiadó, Budapest (több kiadásban) Ferencsik János: Pedagometria VEAB OOK, Veszprém, A laboratóriumi eszközök műszerkönyvei és alkalmazásuk módszertani ajánlásai. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: Pszichológiai laboratórium.

16 Tantárgyi fogalomrendszerek Tantárgy kódja TK 2116 Meghirdetés féléve 1. és 2. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Szécsi Pál Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése. Az értelmi fejlődésre vonatkozó ismeretek megalapozása empirikus anyaggyűjtés és feldolgozás révén. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása a hallgatók saját szaktárgyaiban. 2. A tantárgy tartalma: Az alsó és felső tagozatos tanulók értelmi fejlődése. Fogalmak, összefüggések megértése és problémamegoldás a serdülőkorban. Szaktárgyi témakörök fogalomrendszerének tanulmányozása és gondolkodáslélektani elemzése. Az ismeretszerzés pszichológiájának szaktárgyi vonatkozásai. 3. Évközi ellenőrzés módja: Önálló dolgozat. Egy szaktárgyi téma fogalomrendszerének pszichológiai szempontú elemzése. (Általános iskolai tankönyvek, munkafüzetek anyaga alapján.) Beszámoló az egyik tantárgy ismeretrendszerének általános jellemzőiről. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Salamon Jenő: Az értelmi fejlődés pszichológiája, Gondolat, Budapest, Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, Szemelvények a fejlődéslélektan köréből. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Az értelmi fejlődés szakaszai - Értelmi fejlődés a középső gyermekkorban - Megismerés a serdülőkorban Lénárd Ferenc: Problémamegoldó gondolkodás, Akadémia Kiadó, Budapest, Az egyik szaknak megfelelő általános iskolai tankönyvek, munkafüzetek választott témakörei. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általánosan használt audió-vizuális eszközök.

17 Önismeret Tantárgy kódja TK 3101 Meghirdetés féléve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. félév Kreditpont 1 Összóraszám Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt személyiségének fejlesztése: a biztos önismeret alapján hatékonyabb ön- és társismereti képességek kialakítása. 2. A tantárgy tartalma: A szociális érzékenység fejlesztése: az önelfogadás és a másik személy elfogadása. A szociális decentrálás gyakorlása. Kommunikációs képességfejlesztés. Kapcsolatteremtés és kezelés. Az érdeklődés és az őszinte figyelem gyakorlása a társas hatékonyság fokozásában. A biztonságra törekvés. Az önelfogadás és a szakmai énkép elemeinek tudatosítása. A szakmai kompetencia tisztázása. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Rudas János: Delfi örökösei Gondolat, Budapest, Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem.

18 Grafopszichológia Tantárgy kódja TK 3102 Meghirdetés féléve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kreditpont 1 Összóraszám minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) Margitics Ferenc Tantárgyfelelős beosztása főiskolai adjunktus 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: Olyan alapvető ismeretek közvetítése, amely hozzájárul a tanulói személyiség árnyaltabb megismeréséhez. A hallgatók megismerik az egyik legspeciálisabb emberi céltevékenység a kézírás releváns pszichológiai összefüggéseit, és az ebből következtethető személyiségjellemzők leltárát. A képzés rövid ideje alatt a gyakorlati ismeretek olyan alapvető személyiségjellemzők feltárását már lehetővé teszik, mint a szociabilitás, extraés introverzió, dinamizmus, énkép. 2. A tantárgy tartalma: A grafológia helye és szerepe a tudományok rendszerében. A grafológia fogalomrendszere, szerepe a tanulói személyiség megismerése. A grafológia vizsgálati rendszerei. Grafológiai analízis (a grafológia rendszerszemléletének megfelelően). Grafológiai szintézis. A pszichológia és grafológia kapcsolata. A grafológia használatának a határai a pedagógiai munkában. Elemzési gyakorlatok a megismert feltételek alapján. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Agárdy Gulyás: A mai magyar grafológia Grafológiai Intézet, Budapest, Agárdy Szidnai: A grafológia modern kézikönyve Grafológiai Intézet, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei: A főiskolán általában használt audio-vizuális eszközök

19 Asszertív tréning Tantárgy kódja TK 2117 Meghirdetés féléve 3, 4 és 5. Kreditpont 1 Összóraszám 0+30 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi nincs kód) V. Dr. Figula Erika Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tanárjelölt hatékonyságának, önérvényesítésének fejlesztése. A kapcsolatépítés, a kommunikáció pszichológiai törvényszerűségeinek megismerése. A pedagógiai helyzetek megoldása az asszertivitás eszközeivel. 2. A tantárgy tartalma: A szociális interakció, az emberi kapcsolatok típusai. A kommunikáció törvényszerűségei. Agresszív, közvetetten agresszív, asszertív viselkedés jellegzetességei. Önismeret, önértékelés szabályszerűségei. Problémamegoldás stratégiái. Pedagógiai, vezetési készségek. A kurzus tréning jelleggel zajlik, saját élmény során sajátítják el a résztvevők az önérvényesítéshez szükséges készségeket. 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs. 4. Külső szakmai gyakorlat: nincs 5. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Gower: Az asszertivitás, avagy az önérvényesítés fejlesztése. Human Telex Kft, Bp. Koncz István: Önkifejezési és kommunikációs készségfejlesztés. KLTE, Debrecen, Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TK. Bp Buda Béla: Az empátia a beleélés lélektana. Gondolat. Bp Rudas János: Delphi örökösei. Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp (Szerk.: Mészáros Aranka) 6. A tantárgy tárgyi követelményei: Kiscsoportos tréningre alkalmas tanterem, videó felvevő és lejátszó, TV.

20 Titolo del corso Un modello della mente umana Codice del corso TK 2109 Semestri di pubblicazione 1.o 2. Punteggi di credito 2 Numero di ore 0+2/settimana Valutazione valutazione di cinque gradi (gyakorlati jegy) Prerequisiti del corso - Nome del responsabile Barcsa Lászlóné dr. Titolo del responsabile docente 1. Obiettivi del corso: Spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, come funziona la mente umana. Darne un quadro globele, utilizzando sia il contribuito della psicoanalisi (teorie della personalità di Freud e Jung), che le ricerche recenti degli psicologi cognitivisti, i loro studi su percezione, elaborozione del pensiero, memoria ecc. Il corso, per essere assunto, non necessita di preparazione particolare di tipo psicologico. 2. Programma del corso: 1. Riassunto breve dei processi psichici: la motivazione, le emozioni, i processi cognitivi. 2. L organizzazione mentale del comportamento umano: percezione (input) elaborazione produzione (output). 3. Struttura della mente umana: le due grandi sfere: la sfera cosciente e l inconscio L Io o parte cosciente: l attenzione, il dialogo interiore, la volontà, la percezione, i concetti e la soluzione dei problemi, la memoria, l intelligenza L inconscio: Jung e l inconscio collettivo, gli archetipi; l inconscio individuale, il super Io. 3. Modi del controllo semestrale: Le lezioni di tipo pratico saranno in buon parte basate sull attività degli studenti: dimostrazioni, esperienze semplici, compiti individuali. Possibilità di assenza: al massimo tre volte nel semestre intero. 4. Pratica esterna: - 5. Letteratura obbligatoria e raccomandata: Gargione, Gianni Psicologia Salvatore Di Fraia editore Napoli (2000). Gargione, Gianni Psicologia fiacile Bruno Cerino editore (1996). Reuchlin, Maurice Storia della psicologia Newton Compton editore Roma (1994). Jung, Carl Gustav Psicologia della malattia mentale Newton Compton editore Roma (1995). 6. Necessità materiali dell insegnamento: studio psicologico (aula 219.)

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség elméleti alapjai Tantárgy kódja. Harsányiné Petneházi Ágnes adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Tehetség elméleti alapjai PSG1118 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 5 Konzultációs óraszám 15 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam)

Órarend. Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) Órarend Pszichológia BA (1-3. évfolyam) és MA (1-2. évfolyam) 20/17-es tanév 2. félév tárgykód tantárgy neve képzés csoport oktató nap óra terem 1. BTPS101BA- 2. BTPS225BA- 3. BTPS225BA- 4. BTPS221BA-

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára

Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Komplex szigorlat az osztatlan tanárképzésben résztvevők számára Kedves Hallgatók! 2017 A komplex tételekben található témakörök mind olyan ismeretek, amelyeket a különböző pedagógiai (Pedagógiatörténet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése. Bicsák Zsanett Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése. Bicsák Zsanett Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Tantárgy neve Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése PDB2301 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 G Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben