A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN."

Átírás

1 Dr. Nagymihályi Géza A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára. Budapest,

2 TARTALOM. BEVEZETÉS A BÉKESSÉG fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A Szent BÉKESSÉG temploma Konstantinápolyban. Thesszalonikai Szent Eiréné. Illíriai mártír szüzek. Kappadókiai Szent Eiréné. Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő. Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő. Színes képek jegyzéke Felhasznált irodalom Függelékek A szerző műveinek bibliográfiája 2

3 BEVEZETÉS. A jelen tanulmány, a hazánkban szinte elfelejtett, de a keresztény Kelet emlékezetében máig élénken élő, és tisztelt bizánci császárné, a keresztény Kelet és Nyugat közös szentje Árpád-házi Szent Piroska (1088? gör. Hágia Eiréné, tör. Aya Irini) halálának 880. évfordulója tiszteletére, és emlékére készült. Mivel a közelmúltban életéről és munkásságáról könyvek, tanulmányok és cikkek jelentek meg, és előadások hangzottak el, ezért az évforduló tiszteletére, nevével összefüggésben, (EIRÉNÉ) ami a békesség eszméjével, és krisztusi tanával kapcsolatos, a tanulmány is az Újszövetség, és az egyház tanítása mellett, békesség bizánci főtemplomával, és a békességről elnevezett szentjeivel foglalkozik, a fenti évforduló alkalmából. 1 Élete és tevékenysége legnagyobb része a császárvárosban, Konstantinápolyban zajlott, - ez a város a keresztény Kelet szellemi kincsestára, és igazodási, tájékozódási pontja, - néhány gondolattal felelevenítjük jelentőségét, és mai szerepét is május 11-én szentelte fel a róla elnevezett új birodalmi fővárost Nagy Szent Konstantin, ) ami ezek után bő ezer évig, az egyetlen nagy keresztény metropolis volt, és ott összpontosult a pompa, a tudomány, a művészet, és a teológiai gondolkodás, és ezeknek a legkiválóbb képviselői. (Úgy tudjuk, hogy egy pogány Vénusz templom romjain épült Hágia Eiréné ősi templomát ő újíttatta meg először). Sajnálatos tény, hogy hazánkban alig ismert a bizánci birodalom jelentősége, akár a magyar történelmi kapcsolatokat illetően is, nem is beszélve az építészeti, és képzőművészeti gazdagságról, és ezek hatásáról a nyugati társadalmakra. 2 Az első hét egyetemes zsinat, mintha semleges területen zajlott volna le, és a patrisztikus irodalom óceánja, és a liturgikus irodalom is, csak mostanában a magyar 1 Sietünk hangsúlyozni, hogy a Hágia Eiréné templom elnevezésének nincs közvetlen személyes köze Szent Piroska, azaz Hágia Eiréné császárnőhöz. A személyt, és a templomot csak a fogalom, a békesség eszméje köti össze. 2 Sajnálatos módon, hazánkban nem létezik egyetemi szintű bizantinológiai oktatás. 3

4 fordításoknak köszönhetően lett szűk körben közismert. Cremonai Liudprand (+972), aki a Frank Birodalom követeként élt Konstantinápolyban, így vélekedett: Ugyan, hol akadt volna párja a birodalom központi városának, Nyugaton? 3 Bizánciak szívesen tárgyiasítottak fogalmakat, eszméket, templomdedikációkban, személynevekben. Jól ismert a Szófia (Bölcsesség), az Eiréné (a Békesség), a bőkezűség, stb. elnevezések. A városalapító Nagy Szent Konstantin ( ) után, nagyformátumú császárok egész sora uralkodott a birodalom bukásáig (1453). Csak néhány nevet említünk. Nagy Jusztiniánosz császár, ( ) a Nika lázadás leverője, a Hágia Szófia, és a Szergiosz és Bakkhosz templomok, és a Nagy Ciszterna zseniális építője, a római jogrendszer megújítója, múlhatatlan nyomot hagyott nem csak a keresztény Kelet, hanem az egész világ kulturális, és történelmi emlékezetében. III. Leó ( ) volt az a császár, aki kirobbantotta a képrombolás több mint száz évig tartó mozgalmát, és ezzel lehetővé tette a képtisztelet ortodox tanának végleges kibontakozását, sok kiváló egyéniség, és főleg, a 7. egyetemes Zsinat (787) tanításai által. Ugyanez a császár a földrengés által sújtott Hágia Eiréné templom újjáépítése során, adta meg az épület mai is ismert formáját. (740). VI. Konstantin ( ) Anyjával, Eiréné császárnéval ( ) együtt szervezte a meg a már említett képtisztelő zsinatot, Nikájában, (787). VI. (Bölcs) Leó ( ) a teológiailag és irodalmilag művelt császár, és jeles törvényhozó volt. II. Joannész Komnénosz ( ), Szent Piroska férje, a Pantokrátor templom együttes felesége kitartó könyörgésének engedve társ építtetője volt, és trónra lépésének évében (1118) készítette a Hágia Szófia galériáján a nevezetes mozaik kompozíciót. (Az Istenszülő két oldalán, magát, és feleségét ábrázolja). Manuel I. Komnénosz, ( ), stabilizálta a birodalom helyzetét, Szent László unokája volt között, hat császár szenvedte el a negyedik keresztes hajárat pusztításait, és rablásait. VIII. Joannész Paleologosz ( ) A Ferrara-Firenzei uniós zsinat résztvevője. 3 Peter Classen Cremonai Liudprand: A Nyugat, és Bizánc a században. Budapest, 2005, 231. old. 4

5 Patrisztikus írók, és himnuszköltők egész sora köthető Konstantinápolyhoz, akik közül nem született mind ott, de tevékenységük a városban bontakozott ki. A ma élő bizánci szertartású keresztények számára is kiemelkedően fontosak. Nagy Szent Baszileosz (+379). Liturgiáját évente tízszer végezzük, írásai ma is irányt mutatóak. Megalkotta a képtisztelettel kapcsolatban a prototüposz fogalmát. 4 Aranyszájú Szent János (+407) nevét minden liturgia végzéskor emlegetjük, neki tulajdonítva az eucharisztikus liturgiánk szerkesztését. Számtalan homíliája, és egyéb műve maradt az utókorra. Nazianzoszi Szent Gergely, ( ), és Nüsszai Szent Gergely (+394) tekintélyes egyházatyák tevékenysége is a városhoz, illetve a II. Egyetemes Zsinat (381) történéseihez kapcsolódik ahol végleges formában fogalmazták meg a mai napig is érvényes, és liturgiában használt Hitvallást. A képtisztelő tanítók kihagyhatatlan alakja I. Germanosz pátriárka (+733), valamint Theodorosz Sztuditész apát ( ), kiknek írásai ma is érvényesek. A liturgikus himnuszok nagyszámú írói között említjük Rómanosz Melodoszt, (+560), Joannész Damaszkénoszt, (+753), de a sort nagyon sokáig folytathatnánk. A szakrális épületek messze földre kisugárzó hatását még érzékeltetni is alig lehetséges, csak néhány templomot említünk: A Hágia Eiréné templomról a későbbiekben részletesen szólunk, a Hágia Szófia épületéről, minden templomok anyjáról és mintájáról, már bőséges magyar nyelvű szakirodalom is létezik. Nevezetes a Szent Szergiosz és Bakkhosz templom, (Küçük Ayasofia) amely az előzővel egy időben épült. Nevezetes, a Theodorosz Methokitész által újjáépített Kora templom teljesen restaurált mozaik, és freskó rendszere (1261 után). Röviden írunk a későbbiekben, a Szent Piroska által épített, a világon egyedül álló Pantokrátor templom együttesről is (1136). A modern török állam, és intézményei nem rejtik, vagy takarják el a bizánci múltat. Az épületek látogathatóak, és sok energiát fektetnek az állagmegóvásra, restaurálásra. Neves bizantinológusunk, Moravcsik Gyula keserűen írta Szent László leányának magyar emlékezetéről: az elsuhant évszázadok árnyai homályba takarták, emléke hazája földjén elmosódott, csak az egykorú középkori krónikások 4 Érvelése szerint, az ikonnak adott tisztelet nem a képnek szól, hanem annak eredetijére szálll vissza. Az imádat, (latreia) egyedül Istent illeti. 5

6 egy-két szűkszavú megjegyzésében él, de ha idegen földön járunk, idegen emlékekben alakja újra elénk lép. 5 Ezen sorok megjelenése óta, - szinte váratlanul, - javult a helyzet: a Szent Császárnő történelmi szerepe, élete és műve, ismertebb lett a hazai tudományos közvéleményben, kiváltképpen pedig a Magyar Görög Katolikus Egyházban. 6 A szerző pár évvel ezelőtt megjelent könyvének, és cikkeinek, figyelemreméltó következményei lettek. 7 A magyar görög katolikusságban is felébredt ha lassan, és vontatottan is, - az érdeklődés a Birodalom, és a Város iránt. Ennek leglátványosabb következménye a rendszerváltozás után megindult templomépítkezés. A török kiverése utáni időszakban a falusi barokk templomépítészet hosszúra nyúlt időszakát, felváltották a centrális, kupolás templomok, és ezeknek előképe és mintája, nem a földrajzilag közelebb fekvő szláv-orosz hagymakupolás templomtípus, hanem a bizánci, cikkelyes formátum. 8 Ez ma már természetes építészet-ikonológiai kiindulópont. A megújulás jelenségéhez szorosan kötődik az ikonfestészet fellendülése, ikonosztázion építés sorozata, a liturgia megtisztítása, és a keresztény Kelettel foglalkozó szakirodalom megjelenése. 9 Ezek a jelenségek talán a közeljövőben összeállnak a bizánci vallásosságot, és műveltséget jellemző Gesamtkunstwerk állapotába, vagyis létrejön az összművészet, azaz a filozófiai háttér, a teológiai gondolkodás és módszertan, a templomépítészet, az ikonográfia, és a liturgia egysége. Ez a megbonthatatlannak gondolt kerek egység az eredője a bizánci és posztbizánci művészet stabilitásának. Egyúttal ennek hiánya, - mint a magyar görög katolikusság elmúlt kétszáz éve is bizonyítja, a II. Vatikáni Zsinatig bezárólag - hanyatláshoz vezet. 5 Moravcsik Gyula.: Szent László leánya és a bizánci Pantokrátor-monostor. Budapest-Konstantinápoly, 1923, 6. old. 6 Nagymihályi Géza.: Árpád-házi Szent Piroska, az idegen szent. Budapest, 2007 Szent Eiréné. In.: A Bizánci Akadémia Közleményei II. Esztergom, A Pantokrátor templom-együttes Isztambulban. In.: Várak, kastélyok, templomok. Budapest, Piroska, Eiréné, Xené. In.: A Görög Katolikus Szemle kalendáriuma, A Pantokrátor templom Konstantinápolyban. In.: Görög Katolikus Szemle, 2011 Rendhagyó zarándoklat. In.: Görög oldal Az idegen szent. Árpád-házi Szent Piroska élete, és kora. Budapest, A Szent tiszteletére két templomot dedikáltak: Szigetszentmiklós, 2008, és az épülő veszprémi templomot. Nevét viseli a Nyíregyházi Szakképző Iskola-hálózat, a Nyíracsádi Általános iskola. Törekvések vannak, hogy személyét, Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye társvédőszentjévé emeljék. 8 L: Nagymihályi Géza: A misztika térben, szóban, képben. Bp Lépj be a szentélybe, lásd meg a titkokat. Bp A Hajdúdorogi Egyházmegye Liturgikus Bizottsága létrehozta az Építészeti Alapelvek c. állásfoglalását, amely kiindulási pontja napjaink templomépítészetének. 6

7 1. ábra Aranyszájú Szent János egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv, 1746 A békesség fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A Biblia Ó, és Újszövetségi része, felsorolhatatlanul sok helyen tesz utalást a békességre, mint Istentől eredő ajándékra, vagy mint jókívánságra, és az érte folytatott küzdelem fontosságára. Most, a Krisztustól eredő békéről ejtünk szót. Egészen frappáns, világos tanítást maga Krisztus ad a nyolc boldogság tételeiben: Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. És: Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. (Mt. 5, 5, 9). Feltámadása után, a keresztény hit legfontosabb pillanatai egyikében, az apostolokhoz intézett első szavai ezek voltak: Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat. Békesség nektek! Ismételte. (Jn. 20, 20-22). Búcsúbeszédében, világosan beszél hagyatékáról: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon! (Jn. 14, 27). A beszéd utolsó mondata is nyomatékosítja hagyatékát: Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességtek legyen bennem. (Jn. 16, 33). Az apostolok mélyen megrendültek, amit Pál apostol szavai is bizonyítanak: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa 7

8 békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek. (Kol. 1, 18-20). A békesség nem egy általános, megfoghatatlan, jámborságot árasztó fogalom, hanem Krisztustól ered, és elsősorban a Teremtő Istenre vonatkozik. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. (Róm. 5, 1). Az Istennel való békességnek hatalmas ára volt, így annak értékét felfoghatatlanná teszi: A krisztusi áldozat: Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete által. (Róm. 5, 10). A világból elmenő agg Simeon kívánsága is világos: Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben. Lk. 2, 29). A közösséget illetően pedig így tanít az apostol: Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé. (I. Kor. 14, 33). A béke fogalmát a pogányokkal kapcsolatban, az Apostol mély teológiai gondolatmenettel világítja meg: Megszüntette az ellenségeskedést azzal, hogy a törvényt parancsaival, és rendeleteivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közelieknek. (Ef. 2, 15-17). Áldó kezének mozdulata szinte látható elköszönéséből: A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. (2 Tessz. 3, 16). Egyházi tanítás általánosságban, a békéről, békességről, tételesen, definiáltan, nem nagyon létezik, inkább magától értetődő alap, amire a szolidaritás, az irgalom, és a szeretet tanítása épül. Konkrétan, a Ne ölj! parancsának alátámasztására foglalkozik a béke keresztény fogalmával a Katolikus egyház katekizmusa. 10 A béke a harag és gyűlölet ellentéte, és az emberi élet tiszteletének alapja. A béke keresztény eredete evangéliumi, és főleg krisztusi. Részletesen tárgyalja a Katekizmus a háború, és a jogos önvédelem fogalmát, és korlátait. Más szempontokat részesít előnyben a Biblikus teológiai szótár. 11 Napjainkban is aktuális a bevezető gondolat: Az ember lénye legmélyéből 10 Budapest, 1994, old. 11 Róma, 1974, old. 8

9 vágyakozik a béke után. De gyakran nem ismeri annak a jónak a természetét, amelyre minden vágy irányul, és azok az utak, amelyeken el akarja érni ezt a jót, nem mindig az Isten útjai. A szent történelemből kell megtanulnia azt, hogy miben áll az igazi béke keresése, és hallania kell, hogy a béke ajándékát a Isten Jézus Krisztusban nyújtja neki. Ezt követően, fogalompárokkal mutatja be a helyes utat: béke és jólét béke és boldogság béke és üdvösség béke és igazságosság. Fontos gondolatmenet szól az eszkatológikus békéről. A békéről szóló vita az egész prófétai üzenet mélyén meghúzódik. A béke, midőn az eszkatológikus prédikáció lényeges elemévé válik, megszabadul földi korlátozásaitól, és bűnös utánzataitól, - ekkor lesz igazi béke. A visszafordíthatatlan végleges béke beteljesítője, Jézus Krisztus: Az egyetemes és végleges béke akkor valósul meg, amikor Krisztus utolsó eljövetelekor egyetemesen elismerik a világmindenség feletti uralmát. 2. ábra Az el nem égő csipkebokor. Fametszet. Anthologion,

10 A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A patrisztikus irodalom szinte áttekinthetetlen óceánjából, csak néhány jellemző idézet közlésére vállalkozhatunk, abban a biztos tudatban, hogy a bizánci birodalom eredeti termőtalaja, teológiájának biztos hivatkozási alapja volt a patrisztikum. Hozzá kell tennünk, hogy tematikusan, nagyon ritkán kerül sor a békebékesség eszméjének kimerítő taglalására. Inkább a megtestesülés, megváltás általános következményeként emlegetik a szent szerzők. Nagy Szent Baszileosz (33o-379) szigorúan fogalmaz, és a megváltás drámai eredményének tekinti a békét: Meg kell halnunk tehát ahhoz, hogy életre keljünk. El kell pusztítanunk a testies gondolkodásmódot, amely képtelen alávetni magát Isten törvényének. (Róm. 8, 7). Így lehet majd bennünk a szellem érzülete, melynek eredményeként élet, és béke bontakozik ki. El kell temetkeznünk Krisztussal, ki érettünk meghalt, hogy föltámadhassunk ővele, aki nekünk is megszerezte a feltámadást. 12 Gergelyhez írott levelében, a mindennapi élet gondjaitól való menekvést, a békét, a legmélyebb spiritualitásban véli megtalálni: Egyetlen menekvés van mindezektől: egészen elszakadni a világtól. A világtól elszakadni nem annyit tesz, mint testi értelemben kiválni a világból, hanem a lélek, test iránti vonzódásának leküzdését. 13 Nazianzoszi Szent Gergely, ( ) Juliánosz császár elleni megbélyegző beszédében, a béke elleni cselekedetnek nevezi a Krisztus ellenességet. Te a saját utálatosságaidat állítod szembe Krisztus áldozatával? A te áldozataid vérével szállsz szembe a világot megtisztító vérrel? Te harcolsz a béke ellen?. 14 Szent Iréneusz (+ 2o2) Az apostoli igehirdetés feltárása c. írásában ezt mondja a krisztusi szenvedésről: Ő ezt elviselte, hogy megsemmisítse a halált, és éltesse a testet azért, hogy megszüntesse az ellenségeskedést Istennel szemben, tudniillik az igazságtalanságot, és elnyerjük vele a békét, megtéve azt, ami neki tetszik. 15 Nüsszai Szent Gergely (+ 394) A tökéletességről c. művében többféle definíciót is megfogalmaz, de a békéről kifejtett gondolatainak középpontjában 12 A kappadókiai atyák. szerk.: Vanyó László. (Ókeresztény írók VI/1)Budapest, old. 13 Uo old. 14 Uo old. 15 A II. századi görög apologéták. Szerk.: Vanyó László. Budapest, old 10

11 Krisztus személye áll: Megmutatkozik tehát bennünk az erő és a hatalom, az egyik a jó választásában, a másik a szándék szilárdságával, a tökéletes életforma pedig a kettő összekapcsolásával valósítható meg. Békének is gondoljuk Krisztust, (Ef. 2, 14), önmagunk által mutatva meg a keresztény hivatást, ha a bennünk lévő béke által életünkkel mutatjuk meg Krisztust De ha Krisztus, aki a béke, a mienk, már mi is megöltük magunkban az ellenséget, hogy amit őbenne hiszünk, azt megvalósítsuk a magunk életében. Ahogyan ugyanis Ő lebontotta a válaszfalat, és a kettőt önmagában egy új emberré teremtette békét szerezve (Ef. 2, 14), úgy mi is béküljünk meg, nem csak a kívülről ránk támadóval, hanem a bennünk egymás ellen tusakodókkal is, hogy a test ne kívánkozzék többé a lélek ellen, (Gal. 5, 17). A testies gondolatokat alárendelve az isteni törvénynek, béküljünk meg magunkkal, hogy egy új, békés emberré alakuljunk át, és a kettő egy legyen (Róm. 8, 6-7). A béke meghatározása: a különbözők összhangja. Amikor gyökerestől kiirtódik természetünkből a testvérharc, amikor önmagunkkal megbékélve mi magunk leszünk a béke, akkor igazi, és sajátos értelemben mutatjuk meg magunkban a Krisztus nevet. 16 Szent Jusztinosz (+ 165) a béke megteremtésének nehéz voltáról tesz megjegyzést, Apológia c. írásában: Mindenkinél inkább hallgatunk rátok, és együtt küszködünk veletek a béke megteremtésén, mivelhogy mi azt tanítjuk, Istenünk elől nem rejtőzhet el sem a gonosztevő, vagy a fösvény, az erőszakoskodó, vagy az erényes életű, mert mindenki tetteinek megfelelően, vagy az örök büntetés, vagy az örök boldogság felé halad. 17 Athenagorasz, (+ 180 után) Kérvény a keresztények ügyében c. írásában ezt mondja: Az a mi ügyünk is, hogy nyugalomban, és békében élhessünk, és készséges lélekkel teljesíthessük az összes parancsot. 18 Álláspontunk szerint, a bizánci liturgikus szövegek hallatlan terjedelmű kincsestára, a patrisztikus irodalom részét képezi. Terjedelmi okokból is, csak az eucharisztikus liturgia néhány részletét idézzük. Ezek a szövegek már a 4. században teljesen készek voltak, és a mindennapi liturgikus gyakorlat révén, mindenki ismerte, mind a mai napig Nüsszai Szent Gergely művei. Budapest, Ford.: Vanyó László old. 17 II. századi görög apologéták. Budapest, 1984,71. old. (Ford. : Vanyó László). 18 Uo old. 19 Dicsérjétek az Urat! Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, old. 11

12 A liturgia első fennhangon énekelt mondatában, kijelöli a teremtés végső célját: Áldott az Atya, és Fiú, és Szentléleknek országa. Az ezt követő ekténiákban, (= fennhangon mondott könyörgés, könyörgés sorozat) a végső cél elérésének első lépéseiként, háromszor is, a békességet emlegeti: - Békességben könyörögjünk az Úrhoz. - A mennyei békéért, és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. - Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért, könyörögjünk az Úrhoz. A kérő ekténiák is gyakran emlegetik a békességet: - Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, és békességben töltsük el, kérjük az Úrtól. - A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. - Hogy életünknek hátralevő részét, békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Az un. ambóni imában felsorolás is található: Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, apostoli királyunknak, a hadseregnek, és minden népednek; mert minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától. 3. ábra Nagy Szent Baszileosz egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv,

13 A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A PAX ROMANA fogalma a Római Birodalom fénykorára, Augustus császár idejére nyúlik vissza. A Birodalom küldetését értették alatta, a birodalmon belüli sokféle nemzetiség, és a birodalmon kívül élő barbárok számára is. Annak ellenére, hogy a birodalom szinte állandóan háborúskodott, a béke gondolata állandóan felszínen volt. A háborút, a békét megszakító, abnormális közjátéknak tekintették. Tagadták a szent, vagy nemes háború jogosságát, és nagy Szent Baszileosz, - ellentétben a keresztény Nyugattal, - nem ismerte el az igazságos háború jogosságát. Ezt az eszmét átvették a bizánciak is, és gondviselésszerű feladatot láttak a kereszténység egész világon való elterjesztésében. Hangoztatták: egyetlen Isten van az égben, egyetlen császár a földön. a Birodalomnak az a rendeltetése, hogy parancsoljon. 20 Az eszme letéteményese a császár személye volt: a császárt, - aki végtelen magasságban állt a többi ember fölött, - mindenki különleges teremtményként tisztelte. A törvénytudók elismerték akaratának abszolút voltát, számukra ő volt az élő törvény. A köznép pedig a Gondviselés kegyeltjét látta benne: a Gondviselés őt választotta ki, hogy kormányozza az államot, és megvédje a külső, és belső ellenségektől. 21 Az idők végezetekor mennyei és örök birodalom lesz. A földi birodalom egy olyan misztikustest, ami alig különbözik az egyháztól. Egybeolvad a lakható földdel, rajta kívül csak káosz és barbárság van. 22 Így tehát a császár, mint Isten helytartója azt a küldetést kapta Istentől, hogy bővítse ki az oikumené határait, terjessze el a kereszténységet az össze nép között, és szilárdítsa meg a rendet a világban L Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: Baán István. Budapest, 2003, 14. old. 21 Uo. 61. old. 22 Uo. 63. old. 23 Uo. 64. old. 13

14 4. ábra Fametszet. Anthologion. Lviv, 1746 A Szent Békesség temploma Konstantinápolyban. Az egykori császárváros legnagyobb hatású épületei közé tartozik a Hágia Eiréné, azaz a Szent Békesség temploma. A Hágia Eiréné templom Isztambul történelmi negyedének középpontjában, a híres Gülhane Park nyugati végében, a Topkapi Szeráj, (A szultánok egykori palotája), és a Hágia Szófia között található. (Színes kép 1.). Mint az alcím is mutatja, a templomot nem egy szentről és különösen nem a szentéletű magyar származású császárnőről, Szent Eirénéről nevezték el. A Birodalom küldetésének érezte a világbéke feletti őrködést, a barbárok rendszabályozását, a vallás és a műveltség terjesztését. Ennek a törekvésnek a jele a templom dedikációja. (Ezen kívül, még három, ma már nem létező templom is ugyanezt a nevet viselte a városban). Nagy Szent Konstantin 330. május 11-én szentelte fel a Római Birodalom új fővárosát, amely ezután hallatlan fejlődésnek indult, és egy évezreden át Konstantinápoly volt az egyetlen igazi világváros, a nagy keresztény metropolisz, a hatalom, a tudás, és a pompa színhelye. 14

15 A Hágia Eiréné a város legrégebbi temploma. Eredetileg egy kis szentély volt, amelyet egy pogány Vénusz templom romjaira építettek. 24 Szókratész egyháztörténete szerint: Ugyanebben a városban, két templomot építtetett: az egyiket Eirénének nevezte el a másiknak pedig az Apostolok temploma nevez adta. 25 Konstantin császár kibővítette, és 360-tól a város püspökének volt a temploma. (A Hágia Szófia birodalmi, koronázó főtemplom volt, a pátriárka székhelye). A közvélemény mégis egy szentélynek tekintette a két templomot: lényegében egy területen épültek, a két épületet egy átrium (fedett folyosó) kötötte össze, és ugyanaz a papi testület szolgált mindkettőben. Történetének kezdetén már egyik fő helyszíne volt a keresztény tanítás alapjainak meghatározásában. A veszedelmes eretnekség, az áriánizmus terjedésekor, (azt állították, hogy a Fiú nem egylényegű az Atyával), Alexander pátriárka bement a Hágia Eiréné templomba, és így imádkozott: Ha Áriusznak van igaza, haljak meg. De ha téved, legyen megítélve. Áriusz, a tévtanító akkor, Konsztantinusz Fórumán, tragikus körülmények között meg is halt. Az eretnekséget elítélte az első, Nikájai (325), és a második Konstantinápolyi (381) egyetemes zsinat. Több ókori szerző szerint, az utóbbi zsinatot a Hágia Eiréné templomban tartották, és mint közismert, ekkor véglegesítették azt a Hitvallást, ami kiállva több mint másfél évezred próbáját, - ma is változatlanul, elhangzik minden liturgián. 26 A templomot hosszú története során sok megpróbáltatás érte. A Nika lázadás idején 532. január 16-án sok más templomhoz és más épülethez hasonlóan- - leégett. Még Nagy Jusztiniánosz császár életében ( ) újjáépítették. 564-ben ismét nagy részét tűz pusztította el. A képrombolást elindító császár, Isauri Leo uralkodásának utolsó évében 740-ben, az egész várost megrázó földrengés rongálta meg. Az ezt követő újjáépítés során nyerte el azt az építészeti formát, amely ma is lenyűgözi a szemlélőt. (Színes kép, 2.) Konstantinápoly törökök által történt elfoglalása után, (1453), azon kevés templomok közé tartozott, amelyet nem alakítottak dzsámivá. A császár védelmét a Janicsár Testület látta el, és mivel közel volt a palotához, - nevével szöges ellentétben, - fegyverraktárnak használták. Sok évvel később, mint 24 A pogány templom alapjait, 1945-ben tárták fel. (S. Yerasimos.: Constantinople, Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, 24. old) 25 Szókratész egyháztörténete. Budapest, Ford: Baán István. 83. old. 26 A. van Millingen: Byzantine Churches in Constantinople. London, 1912, old. 15

16 Fegyvermúzeum működött. Jelenleg üresen, és bezárva áll, csak alkalmanként, ritkán látogatható, a jó műszaki állapotban lévő épület ábra Hágia Eiréné: hosszmetszet, alaprajz Alaprajza megegyezik a Nagy Jusztiniánosz idejében újjáépített templommal. A narthexból (előcsarnok), öt ajtó vezet a templomhajóba. Az ókeresztény hagyományokat őrző háromhajós bazilikális teret egy hatalmas boltív két egyenlőtlen részre osztja. További boltívek tartják a fantasztikus látványt keltő két kupolát. A bejárathoz közeli, (nyugati) teret, elliptikus kupola borítja, a szentélyhez közelebbit pedig kör alaprajzú. Az ókeresztény, és a bizánci építészeti elvek együtteséről van szó: bazilika, kupolasorral fedve. A szentély fél kupolával fedett, belül félköríves végződésű, kívül a nyolcszög öt oldalával záródik. Ez a térszervezés újabb lépés, a végleges megoldáshoz, a kupolával fedett centrális térhez. A szentély hátsó falán többlépcsős üléssort, és trónszéket alakítottak ki a papság számára. A régi mozaikdíszítésnek csak geometrikus rajzolatú maradványai láthatók, de a szentélyben megmaradt a képromboláskori, 740-ben készített monumentális fekete kontúrú üvegmozaik kereszt, aranyló háttérben. Ugyanis a képromboló császárok és püspökök, a keresztábrázolást nem ellenezték. A hurkolt kereszt a Nagy Szent Konstantin császár által állított kereszt-emlékmű hatására nagy karriert futott be a bizánci kereszténységben. (Színes kép, 3.) A régi szerzők szerint a képromboló 27 S. Yerasimos.: Constantinople Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, old. 16

17 császár ilyen keresztet készíttetett a palota főkapuja fölé, arany, ezüst, és réz pénzérmékből, és ugyanilyen kereszt látható jelenleg is a Hágia Szófia falain, ugyanebből a korból. 28 A szentély nyílásának ívén zsoltáridézet olvasható görögül, (Zsolt. 115, 5-6). A szentély egy másik felirata a templomszentelési imából idéz: Igen Urunk, mindenható Megváltónk, mindnyájunk reménye a világ végén, hallgass meg minket, bűnösöket, amikor téged kérünk: küldd el tiszteletreméltó és erős Szentlelkedet, hogy szentelje meg ezt a házat. 29 A késői látogató, körbejárva a belül csendes templomot, mintha hallani vélné a zsinati Atyák kórusát, a feledhetetlen hitvallást énekelve: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában Színes képek 4, 5, 6.) 6. ábra Az utolsó vacsora. Fametszet. Anthologion, Lviv, A nyolcágú keresztábrázolások, az oktogonális építészeti elemek, - kupolák, szentélyzáródások, stb, valamint a liturgikus vonatkozások, a teremtés nyolcadik napja teológiai témájához tartoznak. 29 Millingen, 96. old. 17

18 A BÉKESSÉG szentjei a bizánci kereszténységben. A békesség eszméjéhez való vonzódás, a diplomáciában, és a felsőbb körök politikai tevékenységében is megjelenik. Az arisztokraták, és a császári ház tagjai, szívesen választottak feleséget idegen uralkodók családjaiból. Amikor Konstantinápolyba költöztek, új nevet kaptak. Ezen nevek közül, különösen fontos volt az Eiréné, azaz a Béke, Békesség. Lehetséges, hogy a név egy aktuális politikai, vagy diplomáciai célt jelölt. 30 Néhány nevezetesebb eset: II. Joannész Komnénosz felesége, a magyar hercegnő Piroska is, az Eiréné nevet vette fel. Ezen kívül I. Manuel felesége, Sulzbachi Berta-Eiréné, II. Andronikosz felesége Montferrati Jolanta-Eiréné, III. Andronikosz felesége, Brunswicki Adelheid-Eiréné. 31 A bizánci hágiográfia, ismereteink szerint, öt békéről elnevezett, és ismert szentet tisztel: -Thesszalonikai Szent Eiréné - Illíriai mártír szüzek - Szent Eiréné, Chrystovalantou - Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő, - Árpád-házi Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő 30 J. Sephard S. Franklin.: A bizánci diplomácia. Budapest, Ford.: Bódogh Szabó Pál old. 31 Uo. 22. old. 18

19 7. ábra Krisztus sírba tétele. Fametszet. Anthologion, Lviv, 1746 Thesszalonikai Szent Eiréné. Eredetileg a Pénelopé nevet kapta apjától, Liciniustól, aki egy hercegi családhoz tartozott. Fiatal korában megismerkedett a kereszténységgel, és a keresztségben kapta az Eiréné nevet. Lelkesedésében összetörte apja bálvány szobrait, aki büntetésképen elrendelte, hogy lovak tapossák halálra. Ő azonban sértetlen maradt, de egy megvadult ló, apját levette hátáról, aki halálra zúzta magát. Eiréné imája azonban életre keltette. Ezt követően, apja is megkeresztelkedett. Ezután a Szent útra kelt, és miközben csodákat művelt, gyógyított, és sokakat megtérített, sok szenvedést élt meg, hite miatt. Végül Efezusba telepedett le, és ott halt meg békében, a 4. század első felében. (Színes kép 7). Két nappal halála után, sírját nyitottan, és üresen találták. (Ünnepe: május 5.) Később, két konstantinápolyi templom viselte nevét, (de nem a ma is meglévő Hágia Eiréné templom), és ő a patrónája egy Égei-tengeri szigetnek, Santoríninek. Szépséges Szűz Irén, ki a te jegyesed környezetében örvendezel a magasságban, kérj békességet a világnak, és bűnbocsánatot mindazoknak, akik híven megünneplik fényes, és nagyon szent emlékedet Liturgikus szöveg. Ménea V. Május-Junius. Ford.: Orosz Atanáz. Nyíregyháza, 2oo8, 32. old. 19

20 8. ábra Kenethozó asszonyok. Fametszet, Anthologion, Lviv, Illíriai mártír szüzek, Agapé, Kiónia, és Eiréné. A három nővér Aquileában élt. A látogatóba lévő Diocletianus császár megtudta, hogy keresztények, maga elé hívatta őket. Mivel nem tagadták meg keresztény hitüket, Dulcitius kormányzó kezére adta őket, aki börtönbe zárva, kínzásoknak vetette alá a nővéreket. Amikor ő maga belépett a börtönbe, hogy megalázza őket, megbotlott és mocsokba esve tetőtől-talpig beszennyezte magát. Ezt az esetet meghallva a császár, másképpen határozott. Kínzások után, Agapét és Kióniát elégették, Eirénét pedig bordélyházba zárták. Az Isteni kegyelem azonban megőrizte tisztaságát. Nővérihez hasonlóan ő is máglyán végezte be hitvalló életét 295, vagy 3o4-ben. (Színes kép 8.) (Ünnepük: április 16.) Szentképed csókolása által, a hittel hozzád folyamodóknak betegségeikből gyógyulást szerzesz. Tekints azért az én erőtlenségemre is, könyörülj lelkemen, jóságos Anyánk, és gyógyítsd meg testünket is Liturgikus szöveg, Szentasszonynak, és szűznek. Dicsérjétek az Urat. Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, 887. old. 20

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

2. Bizánci építészet. 2.1. Kora-bizánci építészet (V-VII. sz.)

2. Bizánci építészet. 2.1. Kora-bizánci építészet (V-VII. sz.) 2. Bizánci építészet Byzantion városát Nagy Konstantin császár tette uralkodói várossá. A Birodalom kettéosztása után (I. Theodosziosz halála, 379) - mint a keleti rész fővárosa - Konstantinápoly fejlődésnek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Krisztus színeváltozása

Krisztus színeváltozása II. évfolyam 8. szám 2015. augusztus Krisztus színeváltozása Péter apostol második levelében utal, hogy ő megtapasztalta Krisztus átváltozását. Három tanítvány volt jelen a Tábor hegyen, amikor Krisztus

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Kedves Krisztina! A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, hiszen EP-képviselői munkádat küldetésként teljesíted egy olyan

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE

A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE ahogyan mi olvassuk Életadó forrás - lelkiségi füzet a Szentpéteri levelek kiadásában 6. füzet Szerkeszti: Pacsai János esperes parochus Sajószentpéter 2011

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben