A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN."

Átírás

1 Dr. Nagymihályi Géza A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára. Budapest,

2 TARTALOM. BEVEZETÉS A BÉKESSÉG fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A Szent BÉKESSÉG temploma Konstantinápolyban. Thesszalonikai Szent Eiréné. Illíriai mártír szüzek. Kappadókiai Szent Eiréné. Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő. Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő. Színes képek jegyzéke Felhasznált irodalom Függelékek A szerző műveinek bibliográfiája 2

3 BEVEZETÉS. A jelen tanulmány, a hazánkban szinte elfelejtett, de a keresztény Kelet emlékezetében máig élénken élő, és tisztelt bizánci császárné, a keresztény Kelet és Nyugat közös szentje Árpád-házi Szent Piroska (1088? gör. Hágia Eiréné, tör. Aya Irini) halálának 880. évfordulója tiszteletére, és emlékére készült. Mivel a közelmúltban életéről és munkásságáról könyvek, tanulmányok és cikkek jelentek meg, és előadások hangzottak el, ezért az évforduló tiszteletére, nevével összefüggésben, (EIRÉNÉ) ami a békesség eszméjével, és krisztusi tanával kapcsolatos, a tanulmány is az Újszövetség, és az egyház tanítása mellett, békesség bizánci főtemplomával, és a békességről elnevezett szentjeivel foglalkozik, a fenti évforduló alkalmából. 1 Élete és tevékenysége legnagyobb része a császárvárosban, Konstantinápolyban zajlott, - ez a város a keresztény Kelet szellemi kincsestára, és igazodási, tájékozódási pontja, - néhány gondolattal felelevenítjük jelentőségét, és mai szerepét is május 11-én szentelte fel a róla elnevezett új birodalmi fővárost Nagy Szent Konstantin, ) ami ezek után bő ezer évig, az egyetlen nagy keresztény metropolis volt, és ott összpontosult a pompa, a tudomány, a művészet, és a teológiai gondolkodás, és ezeknek a legkiválóbb képviselői. (Úgy tudjuk, hogy egy pogány Vénusz templom romjain épült Hágia Eiréné ősi templomát ő újíttatta meg először). Sajnálatos tény, hogy hazánkban alig ismert a bizánci birodalom jelentősége, akár a magyar történelmi kapcsolatokat illetően is, nem is beszélve az építészeti, és képzőművészeti gazdagságról, és ezek hatásáról a nyugati társadalmakra. 2 Az első hét egyetemes zsinat, mintha semleges területen zajlott volna le, és a patrisztikus irodalom óceánja, és a liturgikus irodalom is, csak mostanában a magyar 1 Sietünk hangsúlyozni, hogy a Hágia Eiréné templom elnevezésének nincs közvetlen személyes köze Szent Piroska, azaz Hágia Eiréné császárnőhöz. A személyt, és a templomot csak a fogalom, a békesség eszméje köti össze. 2 Sajnálatos módon, hazánkban nem létezik egyetemi szintű bizantinológiai oktatás. 3

4 fordításoknak köszönhetően lett szűk körben közismert. Cremonai Liudprand (+972), aki a Frank Birodalom követeként élt Konstantinápolyban, így vélekedett: Ugyan, hol akadt volna párja a birodalom központi városának, Nyugaton? 3 Bizánciak szívesen tárgyiasítottak fogalmakat, eszméket, templomdedikációkban, személynevekben. Jól ismert a Szófia (Bölcsesség), az Eiréné (a Békesség), a bőkezűség, stb. elnevezések. A városalapító Nagy Szent Konstantin ( ) után, nagyformátumú császárok egész sora uralkodott a birodalom bukásáig (1453). Csak néhány nevet említünk. Nagy Jusztiniánosz császár, ( ) a Nika lázadás leverője, a Hágia Szófia, és a Szergiosz és Bakkhosz templomok, és a Nagy Ciszterna zseniális építője, a római jogrendszer megújítója, múlhatatlan nyomot hagyott nem csak a keresztény Kelet, hanem az egész világ kulturális, és történelmi emlékezetében. III. Leó ( ) volt az a császár, aki kirobbantotta a képrombolás több mint száz évig tartó mozgalmát, és ezzel lehetővé tette a képtisztelet ortodox tanának végleges kibontakozását, sok kiváló egyéniség, és főleg, a 7. egyetemes Zsinat (787) tanításai által. Ugyanez a császár a földrengés által sújtott Hágia Eiréné templom újjáépítése során, adta meg az épület mai is ismert formáját. (740). VI. Konstantin ( ) Anyjával, Eiréné császárnéval ( ) együtt szervezte a meg a már említett képtisztelő zsinatot, Nikájában, (787). VI. (Bölcs) Leó ( ) a teológiailag és irodalmilag művelt császár, és jeles törvényhozó volt. II. Joannész Komnénosz ( ), Szent Piroska férje, a Pantokrátor templom együttes felesége kitartó könyörgésének engedve társ építtetője volt, és trónra lépésének évében (1118) készítette a Hágia Szófia galériáján a nevezetes mozaik kompozíciót. (Az Istenszülő két oldalán, magát, és feleségét ábrázolja). Manuel I. Komnénosz, ( ), stabilizálta a birodalom helyzetét, Szent László unokája volt között, hat császár szenvedte el a negyedik keresztes hajárat pusztításait, és rablásait. VIII. Joannész Paleologosz ( ) A Ferrara-Firenzei uniós zsinat résztvevője. 3 Peter Classen Cremonai Liudprand: A Nyugat, és Bizánc a században. Budapest, 2005, 231. old. 4

5 Patrisztikus írók, és himnuszköltők egész sora köthető Konstantinápolyhoz, akik közül nem született mind ott, de tevékenységük a városban bontakozott ki. A ma élő bizánci szertartású keresztények számára is kiemelkedően fontosak. Nagy Szent Baszileosz (+379). Liturgiáját évente tízszer végezzük, írásai ma is irányt mutatóak. Megalkotta a képtisztelettel kapcsolatban a prototüposz fogalmát. 4 Aranyszájú Szent János (+407) nevét minden liturgia végzéskor emlegetjük, neki tulajdonítva az eucharisztikus liturgiánk szerkesztését. Számtalan homíliája, és egyéb műve maradt az utókorra. Nazianzoszi Szent Gergely, ( ), és Nüsszai Szent Gergely (+394) tekintélyes egyházatyák tevékenysége is a városhoz, illetve a II. Egyetemes Zsinat (381) történéseihez kapcsolódik ahol végleges formában fogalmazták meg a mai napig is érvényes, és liturgiában használt Hitvallást. A képtisztelő tanítók kihagyhatatlan alakja I. Germanosz pátriárka (+733), valamint Theodorosz Sztuditész apát ( ), kiknek írásai ma is érvényesek. A liturgikus himnuszok nagyszámú írói között említjük Rómanosz Melodoszt, (+560), Joannész Damaszkénoszt, (+753), de a sort nagyon sokáig folytathatnánk. A szakrális épületek messze földre kisugárzó hatását még érzékeltetni is alig lehetséges, csak néhány templomot említünk: A Hágia Eiréné templomról a későbbiekben részletesen szólunk, a Hágia Szófia épületéről, minden templomok anyjáról és mintájáról, már bőséges magyar nyelvű szakirodalom is létezik. Nevezetes a Szent Szergiosz és Bakkhosz templom, (Küçük Ayasofia) amely az előzővel egy időben épült. Nevezetes, a Theodorosz Methokitész által újjáépített Kora templom teljesen restaurált mozaik, és freskó rendszere (1261 után). Röviden írunk a későbbiekben, a Szent Piroska által épített, a világon egyedül álló Pantokrátor templom együttesről is (1136). A modern török állam, és intézményei nem rejtik, vagy takarják el a bizánci múltat. Az épületek látogathatóak, és sok energiát fektetnek az állagmegóvásra, restaurálásra. Neves bizantinológusunk, Moravcsik Gyula keserűen írta Szent László leányának magyar emlékezetéről: az elsuhant évszázadok árnyai homályba takarták, emléke hazája földjén elmosódott, csak az egykorú középkori krónikások 4 Érvelése szerint, az ikonnak adott tisztelet nem a képnek szól, hanem annak eredetijére szálll vissza. Az imádat, (latreia) egyedül Istent illeti. 5

6 egy-két szűkszavú megjegyzésében él, de ha idegen földön járunk, idegen emlékekben alakja újra elénk lép. 5 Ezen sorok megjelenése óta, - szinte váratlanul, - javult a helyzet: a Szent Császárnő történelmi szerepe, élete és műve, ismertebb lett a hazai tudományos közvéleményben, kiváltképpen pedig a Magyar Görög Katolikus Egyházban. 6 A szerző pár évvel ezelőtt megjelent könyvének, és cikkeinek, figyelemreméltó következményei lettek. 7 A magyar görög katolikusságban is felébredt ha lassan, és vontatottan is, - az érdeklődés a Birodalom, és a Város iránt. Ennek leglátványosabb következménye a rendszerváltozás után megindult templomépítkezés. A török kiverése utáni időszakban a falusi barokk templomépítészet hosszúra nyúlt időszakát, felváltották a centrális, kupolás templomok, és ezeknek előképe és mintája, nem a földrajzilag közelebb fekvő szláv-orosz hagymakupolás templomtípus, hanem a bizánci, cikkelyes formátum. 8 Ez ma már természetes építészet-ikonológiai kiindulópont. A megújulás jelenségéhez szorosan kötődik az ikonfestészet fellendülése, ikonosztázion építés sorozata, a liturgia megtisztítása, és a keresztény Kelettel foglalkozó szakirodalom megjelenése. 9 Ezek a jelenségek talán a közeljövőben összeállnak a bizánci vallásosságot, és műveltséget jellemző Gesamtkunstwerk állapotába, vagyis létrejön az összművészet, azaz a filozófiai háttér, a teológiai gondolkodás és módszertan, a templomépítészet, az ikonográfia, és a liturgia egysége. Ez a megbonthatatlannak gondolt kerek egység az eredője a bizánci és posztbizánci művészet stabilitásának. Egyúttal ennek hiánya, - mint a magyar görög katolikusság elmúlt kétszáz éve is bizonyítja, a II. Vatikáni Zsinatig bezárólag - hanyatláshoz vezet. 5 Moravcsik Gyula.: Szent László leánya és a bizánci Pantokrátor-monostor. Budapest-Konstantinápoly, 1923, 6. old. 6 Nagymihályi Géza.: Árpád-házi Szent Piroska, az idegen szent. Budapest, 2007 Szent Eiréné. In.: A Bizánci Akadémia Közleményei II. Esztergom, A Pantokrátor templom-együttes Isztambulban. In.: Várak, kastélyok, templomok. Budapest, Piroska, Eiréné, Xené. In.: A Görög Katolikus Szemle kalendáriuma, A Pantokrátor templom Konstantinápolyban. In.: Görög Katolikus Szemle, 2011 Rendhagyó zarándoklat. In.: Görög oldal Az idegen szent. Árpád-házi Szent Piroska élete, és kora. Budapest, A Szent tiszteletére két templomot dedikáltak: Szigetszentmiklós, 2008, és az épülő veszprémi templomot. Nevét viseli a Nyíregyházi Szakképző Iskola-hálózat, a Nyíracsádi Általános iskola. Törekvések vannak, hogy személyét, Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye társvédőszentjévé emeljék. 8 L: Nagymihályi Géza: A misztika térben, szóban, képben. Bp Lépj be a szentélybe, lásd meg a titkokat. Bp A Hajdúdorogi Egyházmegye Liturgikus Bizottsága létrehozta az Építészeti Alapelvek c. állásfoglalását, amely kiindulási pontja napjaink templomépítészetének. 6

7 1. ábra Aranyszájú Szent János egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv, 1746 A békesség fogalma az Újszövetségben, és az Egyház tanításában. A Biblia Ó, és Újszövetségi része, felsorolhatatlanul sok helyen tesz utalást a békességre, mint Istentől eredő ajándékra, vagy mint jókívánságra, és az érte folytatott küzdelem fontosságára. Most, a Krisztustól eredő békéről ejtünk szót. Egészen frappáns, világos tanítást maga Krisztus ad a nyolc boldogság tételeiben: Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. És: Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. (Mt. 5, 5, 9). Feltámadása után, a keresztény hit legfontosabb pillanatai egyikében, az apostolokhoz intézett első szavai ezek voltak: Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat. Békesség nektek! Ismételte. (Jn. 20, 20-22). Búcsúbeszédében, világosan beszél hagyatékáról: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon! (Jn. 14, 27). A beszéd utolsó mondata is nyomatékosítja hagyatékát: Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességtek legyen bennem. (Jn. 16, 33). Az apostolok mélyen megrendültek, amit Pál apostol szavai is bizonyítanak: Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa 7

8 békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek. (Kol. 1, 18-20). A békesség nem egy általános, megfoghatatlan, jámborságot árasztó fogalom, hanem Krisztustól ered, és elsősorban a Teremtő Istenre vonatkozik. Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. (Róm. 5, 1). Az Istennel való békességnek hatalmas ára volt, így annak értékét felfoghatatlanná teszi: A krisztusi áldozat: Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete által. (Róm. 5, 10). A világból elmenő agg Simeon kívánsága is világos: Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben. Lk. 2, 29). A közösséget illetően pedig így tanít az apostol: Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé. (I. Kor. 14, 33). A béke fogalmát a pogányokkal kapcsolatban, az Apostol mély teológiai gondolatmenettel világítja meg: Megszüntette az ellenségeskedést azzal, hogy a törvényt parancsaival, és rendeleteivel saját testében érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé: új emberré teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közelieknek. (Ef. 2, 15-17). Áldó kezének mozdulata szinte látható elköszönéséből: A békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal. (2 Tessz. 3, 16). Egyházi tanítás általánosságban, a békéről, békességről, tételesen, definiáltan, nem nagyon létezik, inkább magától értetődő alap, amire a szolidaritás, az irgalom, és a szeretet tanítása épül. Konkrétan, a Ne ölj! parancsának alátámasztására foglalkozik a béke keresztény fogalmával a Katolikus egyház katekizmusa. 10 A béke a harag és gyűlölet ellentéte, és az emberi élet tiszteletének alapja. A béke keresztény eredete evangéliumi, és főleg krisztusi. Részletesen tárgyalja a Katekizmus a háború, és a jogos önvédelem fogalmát, és korlátait. Más szempontokat részesít előnyben a Biblikus teológiai szótár. 11 Napjainkban is aktuális a bevezető gondolat: Az ember lénye legmélyéből 10 Budapest, 1994, old. 11 Róma, 1974, old. 8

9 vágyakozik a béke után. De gyakran nem ismeri annak a jónak a természetét, amelyre minden vágy irányul, és azok az utak, amelyeken el akarja érni ezt a jót, nem mindig az Isten útjai. A szent történelemből kell megtanulnia azt, hogy miben áll az igazi béke keresése, és hallania kell, hogy a béke ajándékát a Isten Jézus Krisztusban nyújtja neki. Ezt követően, fogalompárokkal mutatja be a helyes utat: béke és jólét béke és boldogság béke és üdvösség béke és igazságosság. Fontos gondolatmenet szól az eszkatológikus békéről. A békéről szóló vita az egész prófétai üzenet mélyén meghúzódik. A béke, midőn az eszkatológikus prédikáció lényeges elemévé válik, megszabadul földi korlátozásaitól, és bűnös utánzataitól, - ekkor lesz igazi béke. A visszafordíthatatlan végleges béke beteljesítője, Jézus Krisztus: Az egyetemes és végleges béke akkor valósul meg, amikor Krisztus utolsó eljövetelekor egyetemesen elismerik a világmindenség feletti uralmát. 2. ábra Az el nem égő csipkebokor. Fametszet. Anthologion,

10 A BÉKE a patrisztikus irodalomban. A patrisztikus irodalom szinte áttekinthetetlen óceánjából, csak néhány jellemző idézet közlésére vállalkozhatunk, abban a biztos tudatban, hogy a bizánci birodalom eredeti termőtalaja, teológiájának biztos hivatkozási alapja volt a patrisztikum. Hozzá kell tennünk, hogy tematikusan, nagyon ritkán kerül sor a békebékesség eszméjének kimerítő taglalására. Inkább a megtestesülés, megváltás általános következményeként emlegetik a szent szerzők. Nagy Szent Baszileosz (33o-379) szigorúan fogalmaz, és a megváltás drámai eredményének tekinti a békét: Meg kell halnunk tehát ahhoz, hogy életre keljünk. El kell pusztítanunk a testies gondolkodásmódot, amely képtelen alávetni magát Isten törvényének. (Róm. 8, 7). Így lehet majd bennünk a szellem érzülete, melynek eredményeként élet, és béke bontakozik ki. El kell temetkeznünk Krisztussal, ki érettünk meghalt, hogy föltámadhassunk ővele, aki nekünk is megszerezte a feltámadást. 12 Gergelyhez írott levelében, a mindennapi élet gondjaitól való menekvést, a békét, a legmélyebb spiritualitásban véli megtalálni: Egyetlen menekvés van mindezektől: egészen elszakadni a világtól. A világtól elszakadni nem annyit tesz, mint testi értelemben kiválni a világból, hanem a lélek, test iránti vonzódásának leküzdését. 13 Nazianzoszi Szent Gergely, ( ) Juliánosz császár elleni megbélyegző beszédében, a béke elleni cselekedetnek nevezi a Krisztus ellenességet. Te a saját utálatosságaidat állítod szembe Krisztus áldozatával? A te áldozataid vérével szállsz szembe a világot megtisztító vérrel? Te harcolsz a béke ellen?. 14 Szent Iréneusz (+ 2o2) Az apostoli igehirdetés feltárása c. írásában ezt mondja a krisztusi szenvedésről: Ő ezt elviselte, hogy megsemmisítse a halált, és éltesse a testet azért, hogy megszüntesse az ellenségeskedést Istennel szemben, tudniillik az igazságtalanságot, és elnyerjük vele a békét, megtéve azt, ami neki tetszik. 15 Nüsszai Szent Gergely (+ 394) A tökéletességről c. művében többféle definíciót is megfogalmaz, de a békéről kifejtett gondolatainak középpontjában 12 A kappadókiai atyák. szerk.: Vanyó László. (Ókeresztény írók VI/1)Budapest, old. 13 Uo old. 14 Uo old. 15 A II. századi görög apologéták. Szerk.: Vanyó László. Budapest, old 10

11 Krisztus személye áll: Megmutatkozik tehát bennünk az erő és a hatalom, az egyik a jó választásában, a másik a szándék szilárdságával, a tökéletes életforma pedig a kettő összekapcsolásával valósítható meg. Békének is gondoljuk Krisztust, (Ef. 2, 14), önmagunk által mutatva meg a keresztény hivatást, ha a bennünk lévő béke által életünkkel mutatjuk meg Krisztust De ha Krisztus, aki a béke, a mienk, már mi is megöltük magunkban az ellenséget, hogy amit őbenne hiszünk, azt megvalósítsuk a magunk életében. Ahogyan ugyanis Ő lebontotta a válaszfalat, és a kettőt önmagában egy új emberré teremtette békét szerezve (Ef. 2, 14), úgy mi is béküljünk meg, nem csak a kívülről ránk támadóval, hanem a bennünk egymás ellen tusakodókkal is, hogy a test ne kívánkozzék többé a lélek ellen, (Gal. 5, 17). A testies gondolatokat alárendelve az isteni törvénynek, béküljünk meg magunkkal, hogy egy új, békés emberré alakuljunk át, és a kettő egy legyen (Róm. 8, 6-7). A béke meghatározása: a különbözők összhangja. Amikor gyökerestől kiirtódik természetünkből a testvérharc, amikor önmagunkkal megbékélve mi magunk leszünk a béke, akkor igazi, és sajátos értelemben mutatjuk meg magunkban a Krisztus nevet. 16 Szent Jusztinosz (+ 165) a béke megteremtésének nehéz voltáról tesz megjegyzést, Apológia c. írásában: Mindenkinél inkább hallgatunk rátok, és együtt küszködünk veletek a béke megteremtésén, mivelhogy mi azt tanítjuk, Istenünk elől nem rejtőzhet el sem a gonosztevő, vagy a fösvény, az erőszakoskodó, vagy az erényes életű, mert mindenki tetteinek megfelelően, vagy az örök büntetés, vagy az örök boldogság felé halad. 17 Athenagorasz, (+ 180 után) Kérvény a keresztények ügyében c. írásában ezt mondja: Az a mi ügyünk is, hogy nyugalomban, és békében élhessünk, és készséges lélekkel teljesíthessük az összes parancsot. 18 Álláspontunk szerint, a bizánci liturgikus szövegek hallatlan terjedelmű kincsestára, a patrisztikus irodalom részét képezi. Terjedelmi okokból is, csak az eucharisztikus liturgia néhány részletét idézzük. Ezek a szövegek már a 4. században teljesen készek voltak, és a mindennapi liturgikus gyakorlat révén, mindenki ismerte, mind a mai napig Nüsszai Szent Gergely művei. Budapest, Ford.: Vanyó László old. 17 II. századi görög apologéták. Budapest, 1984,71. old. (Ford. : Vanyó László). 18 Uo old. 19 Dicsérjétek az Urat! Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, old. 11

12 A liturgia első fennhangon énekelt mondatában, kijelöli a teremtés végső célját: Áldott az Atya, és Fiú, és Szentléleknek országa. Az ezt követő ekténiákban, (= fennhangon mondott könyörgés, könyörgés sorozat) a végső cél elérésének első lépéseiként, háromszor is, a békességet emlegeti: - Békességben könyörögjünk az Úrhoz. - A mennyei békéért, és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. - Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért, és mindnyájunk egyesítéséért, könyörögjünk az Úrhoz. A kérő ekténiák is gyakran emlegetik a békességet: - Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, és békességben töltsük el, kérjük az Úrtól. - A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. - Hogy életünknek hátralevő részét, békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Az un. ambóni imában felsorolás is található: Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, apostoli királyunknak, a hadseregnek, és minden népednek; mert minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától. 3. ábra Nagy Szent Baszileosz egyházatya. fametszet, Anthologion, Lviv,

13 A birodalmi BÉKE fogalma Bizáncban. A PAX ROMANA fogalma a Római Birodalom fénykorára, Augustus császár idejére nyúlik vissza. A Birodalom küldetését értették alatta, a birodalmon belüli sokféle nemzetiség, és a birodalmon kívül élő barbárok számára is. Annak ellenére, hogy a birodalom szinte állandóan háborúskodott, a béke gondolata állandóan felszínen volt. A háborút, a békét megszakító, abnormális közjátéknak tekintették. Tagadták a szent, vagy nemes háború jogosságát, és nagy Szent Baszileosz, - ellentétben a keresztény Nyugattal, - nem ismerte el az igazságos háború jogosságát. Ezt az eszmét átvették a bizánciak is, és gondviselésszerű feladatot láttak a kereszténység egész világon való elterjesztésében. Hangoztatták: egyetlen Isten van az égben, egyetlen császár a földön. a Birodalomnak az a rendeltetése, hogy parancsoljon. 20 Az eszme letéteményese a császár személye volt: a császárt, - aki végtelen magasságban állt a többi ember fölött, - mindenki különleges teremtményként tisztelte. A törvénytudók elismerték akaratának abszolút voltát, számukra ő volt az élő törvény. A köznép pedig a Gondviselés kegyeltjét látta benne: a Gondviselés őt választotta ki, hogy kormányozza az államot, és megvédje a külső, és belső ellenségektől. 21 Az idők végezetekor mennyei és örök birodalom lesz. A földi birodalom egy olyan misztikustest, ami alig különbözik az egyháztól. Egybeolvad a lakható földdel, rajta kívül csak káosz és barbárság van. 22 Így tehát a császár, mint Isten helytartója azt a küldetést kapta Istentől, hogy bővítse ki az oikumené határait, terjessze el a kereszténységet az össze nép között, és szilárdítsa meg a rendet a világban L Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: Baán István. Budapest, 2003, 14. old. 21 Uo. 61. old. 22 Uo. 63. old. 23 Uo. 64. old. 13

14 4. ábra Fametszet. Anthologion. Lviv, 1746 A Szent Békesség temploma Konstantinápolyban. Az egykori császárváros legnagyobb hatású épületei közé tartozik a Hágia Eiréné, azaz a Szent Békesség temploma. A Hágia Eiréné templom Isztambul történelmi negyedének középpontjában, a híres Gülhane Park nyugati végében, a Topkapi Szeráj, (A szultánok egykori palotája), és a Hágia Szófia között található. (Színes kép 1.). Mint az alcím is mutatja, a templomot nem egy szentről és különösen nem a szentéletű magyar származású császárnőről, Szent Eirénéről nevezték el. A Birodalom küldetésének érezte a világbéke feletti őrködést, a barbárok rendszabályozását, a vallás és a műveltség terjesztését. Ennek a törekvésnek a jele a templom dedikációja. (Ezen kívül, még három, ma már nem létező templom is ugyanezt a nevet viselte a városban). Nagy Szent Konstantin 330. május 11-én szentelte fel a Római Birodalom új fővárosát, amely ezután hallatlan fejlődésnek indult, és egy évezreden át Konstantinápoly volt az egyetlen igazi világváros, a nagy keresztény metropolisz, a hatalom, a tudás, és a pompa színhelye. 14

15 A Hágia Eiréné a város legrégebbi temploma. Eredetileg egy kis szentély volt, amelyet egy pogány Vénusz templom romjaira építettek. 24 Szókratész egyháztörténete szerint: Ugyanebben a városban, két templomot építtetett: az egyiket Eirénének nevezte el a másiknak pedig az Apostolok temploma nevez adta. 25 Konstantin császár kibővítette, és 360-tól a város püspökének volt a temploma. (A Hágia Szófia birodalmi, koronázó főtemplom volt, a pátriárka székhelye). A közvélemény mégis egy szentélynek tekintette a két templomot: lényegében egy területen épültek, a két épületet egy átrium (fedett folyosó) kötötte össze, és ugyanaz a papi testület szolgált mindkettőben. Történetének kezdetén már egyik fő helyszíne volt a keresztény tanítás alapjainak meghatározásában. A veszedelmes eretnekség, az áriánizmus terjedésekor, (azt állították, hogy a Fiú nem egylényegű az Atyával), Alexander pátriárka bement a Hágia Eiréné templomba, és így imádkozott: Ha Áriusznak van igaza, haljak meg. De ha téved, legyen megítélve. Áriusz, a tévtanító akkor, Konsztantinusz Fórumán, tragikus körülmények között meg is halt. Az eretnekséget elítélte az első, Nikájai (325), és a második Konstantinápolyi (381) egyetemes zsinat. Több ókori szerző szerint, az utóbbi zsinatot a Hágia Eiréné templomban tartották, és mint közismert, ekkor véglegesítették azt a Hitvallást, ami kiállva több mint másfél évezred próbáját, - ma is változatlanul, elhangzik minden liturgián. 26 A templomot hosszú története során sok megpróbáltatás érte. A Nika lázadás idején 532. január 16-án sok más templomhoz és más épülethez hasonlóan- - leégett. Még Nagy Jusztiniánosz császár életében ( ) újjáépítették. 564-ben ismét nagy részét tűz pusztította el. A képrombolást elindító császár, Isauri Leo uralkodásának utolsó évében 740-ben, az egész várost megrázó földrengés rongálta meg. Az ezt követő újjáépítés során nyerte el azt az építészeti formát, amely ma is lenyűgözi a szemlélőt. (Színes kép, 2.) Konstantinápoly törökök által történt elfoglalása után, (1453), azon kevés templomok közé tartozott, amelyet nem alakítottak dzsámivá. A császár védelmét a Janicsár Testület látta el, és mivel közel volt a palotához, - nevével szöges ellentétben, - fegyverraktárnak használták. Sok évvel később, mint 24 A pogány templom alapjait, 1945-ben tárták fel. (S. Yerasimos.: Constantinople, Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, 24. old) 25 Szókratész egyháztörténete. Budapest, Ford: Baán István. 83. old. 26 A. van Millingen: Byzantine Churches in Constantinople. London, 1912, old. 15

16 Fegyvermúzeum működött. Jelenleg üresen, és bezárva áll, csak alkalmanként, ritkán látogatható, a jó műszaki állapotban lévő épület ábra Hágia Eiréné: hosszmetszet, alaprajz Alaprajza megegyezik a Nagy Jusztiniánosz idejében újjáépített templommal. A narthexból (előcsarnok), öt ajtó vezet a templomhajóba. Az ókeresztény hagyományokat őrző háromhajós bazilikális teret egy hatalmas boltív két egyenlőtlen részre osztja. További boltívek tartják a fantasztikus látványt keltő két kupolát. A bejárathoz közeli, (nyugati) teret, elliptikus kupola borítja, a szentélyhez közelebbit pedig kör alaprajzú. Az ókeresztény, és a bizánci építészeti elvek együtteséről van szó: bazilika, kupolasorral fedve. A szentély fél kupolával fedett, belül félköríves végződésű, kívül a nyolcszög öt oldalával záródik. Ez a térszervezés újabb lépés, a végleges megoldáshoz, a kupolával fedett centrális térhez. A szentély hátsó falán többlépcsős üléssort, és trónszéket alakítottak ki a papság számára. A régi mozaikdíszítésnek csak geometrikus rajzolatú maradványai láthatók, de a szentélyben megmaradt a képromboláskori, 740-ben készített monumentális fekete kontúrú üvegmozaik kereszt, aranyló háttérben. Ugyanis a képromboló császárok és püspökök, a keresztábrázolást nem ellenezték. A hurkolt kereszt a Nagy Szent Konstantin császár által állított kereszt-emlékmű hatására nagy karriert futott be a bizánci kereszténységben. (Színes kép, 3.) A régi szerzők szerint a képromboló 27 S. Yerasimos.: Constantinople Istanbul s Historical Heritage. Párizs, 2005, old. 16

17 császár ilyen keresztet készíttetett a palota főkapuja fölé, arany, ezüst, és réz pénzérmékből, és ugyanilyen kereszt látható jelenleg is a Hágia Szófia falain, ugyanebből a korból. 28 A szentély nyílásának ívén zsoltáridézet olvasható görögül, (Zsolt. 115, 5-6). A szentély egy másik felirata a templomszentelési imából idéz: Igen Urunk, mindenható Megváltónk, mindnyájunk reménye a világ végén, hallgass meg minket, bűnösöket, amikor téged kérünk: küldd el tiszteletreméltó és erős Szentlelkedet, hogy szentelje meg ezt a házat. 29 A késői látogató, körbejárva a belül csendes templomot, mintha hallani vélné a zsinati Atyák kórusát, a feledhetetlen hitvallást énekelve: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában Színes képek 4, 5, 6.) 6. ábra Az utolsó vacsora. Fametszet. Anthologion, Lviv, A nyolcágú keresztábrázolások, az oktogonális építészeti elemek, - kupolák, szentélyzáródások, stb, valamint a liturgikus vonatkozások, a teremtés nyolcadik napja teológiai témájához tartoznak. 29 Millingen, 96. old. 17

18 A BÉKESSÉG szentjei a bizánci kereszténységben. A békesség eszméjéhez való vonzódás, a diplomáciában, és a felsőbb körök politikai tevékenységében is megjelenik. Az arisztokraták, és a császári ház tagjai, szívesen választottak feleséget idegen uralkodók családjaiból. Amikor Konstantinápolyba költöztek, új nevet kaptak. Ezen nevek közül, különösen fontos volt az Eiréné, azaz a Béke, Békesség. Lehetséges, hogy a név egy aktuális politikai, vagy diplomáciai célt jelölt. 30 Néhány nevezetesebb eset: II. Joannész Komnénosz felesége, a magyar hercegnő Piroska is, az Eiréné nevet vette fel. Ezen kívül I. Manuel felesége, Sulzbachi Berta-Eiréné, II. Andronikosz felesége Montferrati Jolanta-Eiréné, III. Andronikosz felesége, Brunswicki Adelheid-Eiréné. 31 A bizánci hágiográfia, ismereteink szerint, öt békéről elnevezett, és ismert szentet tisztel: -Thesszalonikai Szent Eiréné - Illíriai mártír szüzek - Szent Eiréné, Chrystovalantou - Szent Eiréné, a képtisztelő császárnő, - Árpád-házi Szent Piroska, Hágia Eiréné császárnő 30 J. Sephard S. Franklin.: A bizánci diplomácia. Budapest, Ford.: Bódogh Szabó Pál old. 31 Uo. 22. old. 18

19 7. ábra Krisztus sírba tétele. Fametszet. Anthologion, Lviv, 1746 Thesszalonikai Szent Eiréné. Eredetileg a Pénelopé nevet kapta apjától, Liciniustól, aki egy hercegi családhoz tartozott. Fiatal korában megismerkedett a kereszténységgel, és a keresztségben kapta az Eiréné nevet. Lelkesedésében összetörte apja bálvány szobrait, aki büntetésképen elrendelte, hogy lovak tapossák halálra. Ő azonban sértetlen maradt, de egy megvadult ló, apját levette hátáról, aki halálra zúzta magát. Eiréné imája azonban életre keltette. Ezt követően, apja is megkeresztelkedett. Ezután a Szent útra kelt, és miközben csodákat művelt, gyógyított, és sokakat megtérített, sok szenvedést élt meg, hite miatt. Végül Efezusba telepedett le, és ott halt meg békében, a 4. század első felében. (Színes kép 7). Két nappal halála után, sírját nyitottan, és üresen találták. (Ünnepe: május 5.) Később, két konstantinápolyi templom viselte nevét, (de nem a ma is meglévő Hágia Eiréné templom), és ő a patrónája egy Égei-tengeri szigetnek, Santoríninek. Szépséges Szűz Irén, ki a te jegyesed környezetében örvendezel a magasságban, kérj békességet a világnak, és bűnbocsánatot mindazoknak, akik híven megünneplik fényes, és nagyon szent emlékedet Liturgikus szöveg. Ménea V. Május-Junius. Ford.: Orosz Atanáz. Nyíregyháza, 2oo8, 32. old. 19

20 8. ábra Kenethozó asszonyok. Fametszet, Anthologion, Lviv, Illíriai mártír szüzek, Agapé, Kiónia, és Eiréné. A három nővér Aquileában élt. A látogatóba lévő Diocletianus császár megtudta, hogy keresztények, maga elé hívatta őket. Mivel nem tagadták meg keresztény hitüket, Dulcitius kormányzó kezére adta őket, aki börtönbe zárva, kínzásoknak vetette alá a nővéreket. Amikor ő maga belépett a börtönbe, hogy megalázza őket, megbotlott és mocsokba esve tetőtől-talpig beszennyezte magát. Ezt az esetet meghallva a császár, másképpen határozott. Kínzások után, Agapét és Kióniát elégették, Eirénét pedig bordélyházba zárták. Az Isteni kegyelem azonban megőrizte tisztaságát. Nővérihez hasonlóan ő is máglyán végezte be hitvalló életét 295, vagy 3o4-ben. (Színes kép 8.) (Ünnepük: április 16.) Szentképed csókolása által, a hittel hozzád folyamodóknak betegségeikből gyógyulást szerzesz. Tekints azért az én erőtlenségemre is, könyörülj lelkemen, jóságos Anyánk, és gyógyítsd meg testünket is Liturgikus szöveg, Szentasszonynak, és szűznek. Dicsérjétek az Urat. Görög katolikus énekeskönyv. Budapest, 1974, 887. old. 20

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

I. A keleti böjti fegyelem néhány általános jellemzője

I. A keleti böjti fegyelem néhány általános jellemzője KANYÓ ÁRPÁD BÖJTI FEGYELEM A KELETI EGYHÁZBAN 1 Ma, amikor Keresztelő János, a bűnbánat hirdetője megkezdi életét az anyaméhben 2 amint nemrég énekeltük különös egybeesés a bűnbánat egyik Egyház által

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben