REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2

2 2012. augusztus Református Élet Igehirdetés, amelyet egyenesben közvetített a Kossuth Rádió Bácsfeketehegyről július 15-én 2 Keresztyén Testvéreim, kedves Gyülekezet és kedves Hallgatóink! Hallgassuk meg Isten Igéjét, amely írva található a Zsoltárok könyve 119. részének 88. versében: A Te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a Te szádnak bizonyosságait. Ez az Ige Istenhez való kiáltás, kérelem: hogy Isten engedje meg, hogy az Ige hirdetőjévé válhasson a fohászkodó. Hogy ez valóra válhasson, az előfeltétel megadását is kéri Istentől az imádkozó. Ez pedig az, hogy megelevenítse őt, Szent Lelkét adja az Úr ehhez a magasztos feladathoz. Másképp kifáradtnak, fásultnak érzi magát a kérelmező. Isten ereje szükséges, hogy mások előtt bizonyságot tehessünk. A megelevenítést sokan csak a test felüdítésére kérik, talán imában is kérnek áldást a nyaralásukra, a pihenésükre. De a lelkünk megelevenítése testi pihenéssel, egy jónak mondott nyaralással nem lehetséges. Talán egy évtizede voltam nyaralni utoljára családommal, de előtte sokszor. Ilyenkor naponta családommal csendes órát tartottunk, csak így tudtam elképzelni teljes életünk, lelkünk, testünk, egész valónk felüdülését, megelevenedését ott az idegenben, de itthon is. Sokan éppen ezt a rádiós istentiszteletet hallgatják most is, Kárpát medence szerte, mint akkor vasárnaponként mi is a nyaralásokon. De meghatódottság vesz erőt rajtam, ha arra a sok ezer betegágyban fekvő vagy erőtlenségben, magányban levő testvéremre gondolok, akik most a hallgatók nagy gyülekezetéhez csatlakoztak és velünk vannak lélekben. Vagy azokra, akik nem hogy testileg a felüdülést, nyaralást nem engedhetik meg maguknak, mert talán lakás hitel problémával, vagy gyermekeik taníttatási nehézségei miatt vannak nehéz helyzetben. Mint ahogy nekünk is, keresztyén rádióhallgatóknak, az említett nehéz helyzetben levőkkel együtt Isten megelevenítő kegyelmére van szükségünk, azért, hogy azokat, akik még nem figyelnek Isten Igéjére: mi erre rávezessük őket. Ezt jelenti a felolvasott alapigében az: hogy megőrizhessem a Te szádnak bizonyosságait. Csakis úgy lehetek felüdült tartósan, megelevenedett, ahogy Igénkben áll, ha Isten Igéje tart meg ebben az állapotban. Így lehetek továbbadója a legértékesebbnek: Isten kijelentett Igéjének. Ennyi bevezetés után vizsgáljuk meg azt a két valóságot, amelyet Igénkben Isten szívünkre helyez. Az első: a kegyelem. Bár ó-szövetségi szent író e leghosszabb zsoltár írója mégis azzal kezdi, amit mi, az új-szövetség népe a legerősebben érzünk Jézusunk által: és ez pedig a kegyelem. Ami kimondhatatlan, titokzatos, az értelem nem, csak a szívünk érzi át egyedül. Dosztojevszkij, a hitre jutott orosz író óriás ezt a kegyelmet, a földi életbe maradás által tapasztalja meg először. Halálra ítéli a cár, ifjú társaival együtt lázadásért, és a kivégző osztag előtt állnak, amikor megérkezik a cár felmentő, kegyelmi parancsa. Bár Szibériában tölt éveket, de földi élete meghosszabbodik, megmarad. Ekkor írja a Szentírásból fakadó nagy regényeit, amelyben távolabbra lát: és Istenünk örökkévaló kegyelme felé irányítja tekintetünket. Kegyelem volt az is, bár látszólag az ellenkezőjének tűnt, amikor a Csendes óceáni japán hadihajón vértanú halált halt a református misszionáriusnő, Molnár Mária. Fogadott kisfia könyörögve kapaszkodott ruhájába, hogy vigye magával őt is, amikor a japánok a hajóra terelték a misszionárusokat és milyen kegyetlenségnek tűnt, visszautasítani a gyermeket. De Molnár Mária érezte, hogy valami rettenetes történik velük és biztos kezekre, a bennszülött rokonságára bízta Istvánt, akin Isten így könyörült, mert tervei voltak vele és fogadott édesanyja igehirdetői munkáját késő öregkoráig folytathatta. A kegyelmet kérni is lehet. Ábrahám Sodomáért könyörög, szinte alkudozik Istennel. Ha ötven igaz van Sodomában, Isten hajlandó megkegyelmezni. De Ábrahám könyörgését leviszi tízre, Isten erre is hajlandó könyörülni, de tudjuk a bűnös városban ennyi igaz sem találtatott. De van olyan is, amikor nem ismeri fel valaki a kegyelmet, nem adja tovább még megbocsátás formájában sem azt, amit ő maga Istentől kapott. Ilyet az Úr Jézus mond el abban a példázatban, ahol a király elengedi szolgájának óriási adósságát, a szolga pedig nem engedi el szolgatársának azt a csekély összeget, amivel az neki tartozott. Mi hogyan is eleveníthetünk meg másokat, Is-

3 Református Élet ten ereje által? Mint az Indiában szolgáló misszionárius barátom, aki mesélte, hogy akkor lendült fel lelkileg is az újonnan alakult gyülekezete India Gujarat félszigete belsejében, egy dzsungelben élő törzsben, amikor kérésükre templomot kezdett saját kezűleg építeni bambusz rudakból. A szabad téren tartott istentisztelet veszélyes volt az állandóan ott leselkedő tigrisek miatt. Ezen kívül a misszionárius mesélt nekik az európai templomokról, fényképeket is mutatva. Erre ők is kérték, hogy méltó és biztonságos helyen jöhessenek össze Isten Igéjét hallgatni. A bambusz templom építése nagy öröm és üdvrivalgás közben ment végbe, végül mindenki, a gyülekezet apraja nagyja segíteni akart neki az építésbe. Szinte megelevenedtek a dzsungel törzsbeli hívek, amikor Isten háza használható lett. Egy eleven, megelevenedett közösség épülhetett tovább, Isten szavát, Isten Igéjét szomjazó lelkük ahogy megelégült naponta. A Szentírásban a legkézenfekvőbb példa: amikor az elalélt Izraelitáknak úgy adott Isten megelevenítő további utat a szomjúságtól való rettenetes szenvedésükben, hogy Mózes által a kősziklából fakasztott Isten vizet. A testet éltető csodából, mint miden csoda által az ember lelke is megelevenül. A Szentírás csodái a testet tartották meg nagyrészt látszólag, de mindig a lelket, így a mi lelkünket is újra és újra olvasásra vagy hallásra megelevenítik. De vannak példák, amikor a test, lélek és egész valója elevenedik meg valakinek. Amikor Illés a sareptai özvegyasszony kettős nyomorúságát átélte, átszenvedte, egy alapigénkhez hasonló ima hagyta el Illés ajkát. Kérte Mennyei Urunkat, hogy a nagy nyomorúsághoz ne társuljon még gyász is, és a megholtnak hitt fiúcska megelevenedett, karjaiban hozta édesanyjához a próféta a megelevenedettet. Mindannyiunk gyönyörűséges hit élménye, amikor a drámai beszélgetés zajlik le Mária, Márta és Jézus között. A gyász kimondhatatlan szomorúságával veti szinte Jézus szemére Lázár nőtestvére, hogy ha Jézus hamarabb érkezik, akkor élne az ő testvére. Szinte átéljük Jézus megelevenítő munkájának a lépéseit, aminek a fénypontja az Úr hívó szava: Lázár, jöjj ki és Jézus szavára kijött az élő, megelevenedett Lázár. A Nain városából való özvegy édesanya sírása is szívünkig hatol és felelevenít bennünket is: lelki szemeink előtt, ahogy Jézus megelevenítő szavára az ifjú felül ismét. Édesanyja öröme pedig vigasz minden szomorkodó számára most is. Schweizer Albert nagy kegyelmi ajándéka augusztus mellet, hogy több területen is nagyot alkotott: mégis egyik legnagyobb példánk arra, hogy a felüdítés, lelki megelevenítés a keresztyén ember végső, legnagyobb tiszte és szolgálata. Világhírű orgonista előadóművész volt, kiváló teológus, e mellett orvos is, de nem a kényelmes, jól jövedelmező életet választotta, amit hírneve megalapozott: hanem minden talentumát, tehetségét, szeretetét elvitte Afrika egyik legszegényebb részébe, ahol testi, lelki felüdülést hozott a szenvedőknek, akikkel eddig senki sem törődött. A betegekért való imádság ilyen: mint az előző bibliai csodák által hallottuk. Jakab apostol által Isten üzen erről a szolgálatról és felajánlja a betegekért való imádság nagy erejét, amely az orvostudomány számára is kikutatlan, fel nem tárt eredményeket hoz. Jézus beteggyógyító csodái most is, ebben a pillanatban puszta felemlegetésükkel, az evangéliumokból való felolvasásukkal gyógyítóan hatnak, felelevenítenek bennünket is, egészségeseket és betegeket. Úgy érzem, nem hagyhatom ki a nagy felüdítők, bizonyságtevők és megelevenítő szolgák sorából Ravasz László igehirdető-óriás püspökünket. Isten megadta 1943-ban, hét éves koromban, amikor lent járt a püspök úr délvidéken és legfiatalabb húgunkat Zsuzsannát is keresztelte a bácskai Pacséron. Tanúja voltam a parókia tornácán, ahogy az akkor 3 éves Éva húgommal szóba állt kedvesen, úgy, ahogy ő még a legkisebb gyermekekkel is képes volt. Elővette zsebóráját és húgom elé tartotta: Fújj rá! Húgom nagyot fújt a zsebóra fedelére. És az: felpattant. Olyan sikerélmény volt ez egy gyerek számára, mintha ő lett volna ügyes és nem az, aki az óra rugóját megmozdította. Urunk is így áll szóba velünk, sokszor érzem. Tedd meg ezt és ezt - mondja. És úgy tűnik a mi munkánk által sikerült megoldani egy-egy egyházi, családi, szolgálati ügyet. Pedig Ő oldotta meg, de megengedi, hogy a sajátunknak vegyük az ő ajándékát. Az én igám könnyű... mert Urunk viseli, hordozza a nagyobb terhet, mienk a jól végzett gyermeki munka öröme, a lelki sikerélmény. Keresztyén gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten kijelentett Igéjének egy gyöngyszeme csillant fel alapigénkben. Érdemes befejezésül ismét meghallgatni: A Te kegyelmed szerint eleveníts meg engemet, hogy megőrizzem a Te szádnak bizonyosságait Ámen. Dr. Csete Szemesi István

4 2012. augusztus Biztosan eljön a vég, ezért halld: Református Élet Textus: Jer 5: Mondjátok meg Jákób házának, és hirdessétek Júdában: 21. Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall! 22. Nem féltek engem - így szól az Úr -, nem remegtek tőlem? Hiszen én szabtam határt homokból a tengernek, örökké tartó gátként, melyet nem hághat át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele, hullámai zúgnak, de nem hághatják át. 23. De ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan lázadozik. 24. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. 25. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek e javaktól! 26. Mert bűnösök vannak népem között, orvul leselkednek, mint a madarászok, tőrt vetnek, hogy embereket fogjanak. 27. Mint a madárral teli kosár, úgy tele van házuk alattomossággal: így lettek hatalmasok és gazdagok. 28. Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt, nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhassanak, a szegények igazát nem védik meg. 29. Ne toroljam meg ezeket - így szól az Úr -, és ne álljak bosszút az ilyen népen?! 30. Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban: 31. A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népem pedig ezt szereti! De mit tesznek majd, ha itt lesz a vég?! A megszólított nép a zsidó nép. A választott népe Istennek. A szövetség megújítását figyelembe véve a megszólítottak a keresztyének. Ha figyelembe vesszük a mondanivalóját Jeremiásnak a továbbiakban, akkor kérdezhetjük, hogy miért a keresztyénekhez kell ily súlyos szavakat intézni? Én ezt úgy értelmezem, hogy ez a túlzás szükséges, hogy azok is önvizsgálatot tartsanak, akik a keresztyénségük kényelmes biztonságérzetében ringatják magukat. Ugyanezen oknál fogva emlegeti fel a 31. versben a prófétákat és a papokat is utalva arra, hogy a hitetlentől a keresztyénig, az egyháztagtól a lelkészig mindenkinek hirdetni kell a megtérést Istenhez és mindenki fel kell, hogy tegye magának a 31. versben elhangzó kérdést: De mit tesznek majd, ha eljön a vég? A 21. vers megszólításában jellemzést hallunk, melynek a lényege, hogy az Istent nem tisztelő ember tulajdonképpen az adottságait nem használó ember is egyben. Van szeme és füle, de nem használja őket, és itt arra gondolok, hogy nincs a használatukból semmi haszna. Oktalan és esztelen ember. Az oktalan az, aki tapasztalt már egyet-mást az életében és világosan meglátta mindennek az okát, de úgy él, hogy ezen okokat, felismeréseket elhagyja az út mentén azaz tapasztalataiból nem tanul. Az esztelen ember pedig ugyanígy az ismereteket hagyja el, hiszen az ész az ismeret központja. Mind az oktalan, mind az esztelen nem hasznosítja a korábban szerzett tapasztalatait, ismereteit, hanem elveti azokat. Ha más ember életében látja vagy hallja azt, ami vele már egyszer vagy többször megtörtént, úgy reagál, mintha először szerezne tudomást azokról és vele ilyen soha nem történt volna meg. 4 A 22. és a 23. versekben két akadályról olvasunk: az egyik Isten kegyelméből és mindenható teremtő cselekedetéből van a tengerpart, mely a pusztulás akadálya és zabolája, a másik pedig az ember dacából származó lázadó szív, mely állandó Isten elleni lázadásával és a kegyelem elutasításával a pusztulásba viszi az ember életét. Itt gondolhatunk az emberi kapcsolatok pusztulására, családok szétesésére, háborúkra és végül, kikerülhetetlenül a kárhozatra. Isten elrendelte mindennek a rendjét még a teremtéskor, hogy mindenek szép rendben legyenek. Azt olvassuk a 24. versben, hogy az embernek eszébe sem jut ez. Azt látja az ember is, amit Isten Igéje is szól a 25. versben, hogy ez mind jó ( javak ), de egyben elfelejti, hogy ezeket a javakat Isten biztosítja. Az ember a jóakarójával szemben engedetlen és eszébe sem jut engedelmesnek lenni. Ennek egyetlen oka az, hogy az emberek nem hisznek Istenben. Viszont sokan állítják, hogy ők hisznek Istenben, de nem hajlandók Őt olyannak elfogadni, amilyennek bemutatkozik. Ezek ugyancsak istentagadók, mert a saját szájízük szerint formálják Istent és ez ismét csak a dacos szív lázadása. A 26. versben olvasott hasonlat elgondolkodtat. A madarász vadász, aki hálót vet ki, vagy csapdát állít, hogy madarat fogjon. Szándéka a nyerészkedés és semmi sem érdekli csak a haszon ezt egy vadászról így megfogalmazni igen sértőnek hangzik, hisz a vadász csak a megélhetését akarja biztosítani. De rá kell erre mutatni, mert ha a madarak helyére a hasonlat szerint embereket helyettesítünk be, biztosan nem állíthatjuk, hogy a madarász csak azért vadászik, mert segíteni akar a madaraknak, vagy mert esetleg mega-

5 Református Élet karja simogatni és azután elengedni. Az embervadász madarász viszont hatalmába keríti embertársát, magától függővé teszi, kínozza, megkoppasztja vagyonától, mint madarat tollától, majd bekövetkezik a vég: megöli vagy halálba kergeti. A 27. vers alattomosnak nevezi a bűnös embert mert szándéka a végsőkig palástolt: jószándékú, segítőkész, de a végén kiderül, hogy csak a saját hasznával, biztonságával és boldogságával törődik. A palástolást a 27. vers nyomatékosítja két képpel is: először a zsákmányolt madarakat látjuk egy letakart kosárban itt a zsákmány-lét és a letakarás a hangsúlyos, másodszor pedig az alattomossággal teli házat ha ezt hallja az ember, szinte fél bemenni egy ily házba, pedig kívülről rendes otthonnak látszik. A 27. vers végén olvasunk hatalmasokról és gazdagokról. Így lettek hatalmasok és gazdagok. ez egy jellemzésnek a végmegállapítása. Talán nem is kell jobban kifejteni. Viszont ugyanezt a mondatot alkalmazhatjuk egy gondolatmenet elején is és akkor arra a megállapításra jutunk, hogy: vannak, akik így lettek hatalmasok és gazdagok. És vannak, akik Isten ajándékaként becsületes munkájukkal, tálentumaik értékesítésével vagy örökség által lettek hatalmasok és gazdagok. Bizony, a kettő megkülönböztetendő. De azon hatalmasokról és gazdagokról, akikről itt most szó van az igerészben észrevehetően kibontakozik az a megállapítás, hogy távolállnak a valós világtól, mint az újszövetségi gazdag a koldus Lázártól. Ezt bizonyítja az is, hogy Jeremiás meghízottakról, kövérekről ír. Mi baja volna Jeremiásnak a túlsúlyosakkal? Semmi. A hízás és a kövérség viszont nagyon alkalmas eszköz az elérhetetlenség jelképezésére, úgy ahogy más helyen a Szentírásban megkövéredett szívről olvasunk, mikor arról van szó, hogy Isten Igéje nem hat el az ember szívéig. Az árvák panasza és a szegények jajszava nem hat el az alattomos módon hatalomra jutók és meggazdagodottak szívéhez. Ugyanúgy érzéketlenek ezek az emberek az igazságra, mert nem ismernek határt a gonosz beszédben sem. A 29. versben kérdez az Úr, de mintha igazából azt kérdené tőlünk, hogy ki az, aki védené az ilyen embereket és ha véded őket, akkor mit tudsz felhozni mentségükre? Isten kijelenti itt, hogy az alattomos bűnösök ne számítsanak mentésre, mert nem menekülhetnek a felelősségtől. Elbeszélgethetünk imáinkban Istennel, mint azt Ábrahám tette Vele Sodoma elpusztítása előtt kegyelmet kérve a bűnösökért, de ugyanarra a válaszra számíthatunk: Isten az igazaknak kegyelmez. Azoknak, akiket az Ő Fia, Jézus érdeméért megigazít, mert bűnbánattal augusztus megtértek Hozzá. A 30. verset akár ma is elmondhatjuk a mai körülményekre vonatkoztatva. A kérdés csak az, hogy a feltűnéskeltés elkerülése végett hallgatunk és ezzel azokkal azonosulunk, akikre Isten a fenti igerészben ítéletet mond, vagy pedig kimondjuk hangosan a 30. vers mondatát nem forradalomszítás végett, hanem józanító szólamként hangoztatva, hogy az Istenhez forduló ember legyen felkészülve mindenre az életében egy ilyen társadalomban? A próféták dolga vagy mondjam inkább életvitele minden időben és minden körülmények között az igazat szólani és képviselni. Az igazat csak Istennél lehet felfedezni, ezért ők Isten emberei. Megvizsgálás nélkül kimondani, hogy hazugok a próféták egyenesen komolytalan rosszakarat. Ezért a vizsgálásnál meg kell fordítani a két első mondat folyamatát: Istenhez fordulnak ezek a próféták vagy csak eljátszák ezt holmi ceremóniákban (mely kielégíti az alacsony követelményű embertömegeket)? Továbbá Isten igazát szólják és képviselik vagy a magukét (esetleg az alattomosan meggazdagodottakét és hatalomrakerültekét)? És harmadszorra: szólják-e és képviselik-e Isten igazát alkalmas és alkalmatlan (értsd: számukra kényelmes és kényelmetlen) időben és körülményekben vagy pedig alkalmazkodóak és befolyásolhatóak? Ha erre a három kérdésre nem a felelet, akkor állapíthatjuk meg, hogy hazug egy próféta, aki egyébként Isten emberének nevezteti magát. Solus Christus. valljuk mi reformátusok, avagy Egyedül Krisztus. Mivel a papi tisztet emlegeti fel Jeremiás a 31. versben, amelynek tisztjéhez hozzátartozott az áldozatok bemutatása, beszéljünk arról, hogy mit jelent az embernek az áldozat. Minden értelemben az áldozat bemutatásához a bűnbocsánat köttetik. Ehhez kell a bűnös ember, akik mi vagyunk és a megbocsátó hatalmasság, aki Isten. Azért írok megbocsátó hatalmasságról, aki Isten, mert egyesek egyáltalán nem ezt vallják, hanem Istenen kívül vagy mellett más hatalmasságokat emlegetnek és ha szóban kevésbé is, de tettükkel annál inkább ezt a tévhitet bizonygatják. Rájuk illik Jeremiás megjegyzése: a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. Mi azért valljuk, hogy Egyedül Krisztus., mert az áldozatot, amelyért Isten megbocsát nekünk, Jézus Krisztus mutatta be egyszer és megismételhetetlenül. Ez a mi hitvallásunk, de szembesülünk azzal is, hogy vannak lelkészek és papok, akik tetszésük szerint hatalmaskodnak, behelyettesítve ezzel önmagukat a megbocsátó hatalmasság helyébe, aki Isten. Ha

6 2012. augusztus valaki tetszése szerint hatalmaskodik, az meg van győződve arról vagy pedig szándékosan tanít úgy tévesen, hogy az egyház vezetésének hatalma az ő kezében van és ez a hatalom a tisztségéből származik. Népem pedig ezt szereti. Mit szeret a nép? Hazug prófétát és hatalmaskodó papot. Mit nem szeret a nép? Igaz prófétát és szolgalelkű papot. Miért? Mert szereti hallgatni azt a prófétát, aki hazugságaival alkalmazkodik a nép vágyaihoz és akinek felszólalásai befolyásolhatók a nép akaratától. Nem szereti hallani az igazat, mert az kellemetlen neki, hisz az igazi énjéről rántja le a leplet és nem szeret hallani Isten akaratáról, mert nehezen adja fel a saját akaratát, hogy bűnös és nem bűnbánó életet élve is a mennyek országába jusson. Szereti a hatalmaskodó papot, mert az mindig kisebb elvárásokat támaszt vele szemben, mint Isten és végső soron, ha nem tetszik hatalmaskodása fel is lehet lázadni ellene, hisz ő is csak ember. Nem szereti a nép a szolgalelkű papot, aki egyedül Istennek ad minden dicsőséget, és Neki tulajdonít minden hatalmat, mert nem mer szembeszállni Istennel. Csak annyit tehet, hogy kerüli az istentisztelet gyakorlását és dühös a szolgalelkű papra, mert az Istenben bízva el nem esik. Ez a dühe sokszor gúnyban csúcsosodik ki. A szolgalelkű pap az őt nem szerető népet saját elesettségére emlékezteti. Református Élet Az ily papot főleg más, hatalmaskodó papok és a 27. versben említett alattomosan meggazdagodottak és hatalomrajutottak nem szeretik. Ilyen vezetőkkel hogyan várja a nép a végítélet napját? Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk énekli a református keresztyén, hisz csak az Úrban bízhat, amikor általános megtérést, ébredést kíván az egyházban és a társadalom minden rétegében. Biztos reménnyel várja a megtérést és ébredést ugyanakkor tudatában élve annak, hogy a nép és az egyház vezetői alattomosan meggazdagodott és hatalomra szert tett emberek és hazug próféták, valamint tetszésük szerint hatalmaskodó papok. Ezt viszontolvassa a Bibliában, Jeremiás könyvében: Mert bűnösök vannak népem között,. Ez a megállapítás miatt ugyanakkor nem aggódik, mert tudja, hogy Isten kezében van az ítélet így biztonságban érzi magát. Nem esik kétségbe a keresztyén református látván a bűnösök hatalmaskodását és gazdagodását, hiszen tudja, hogy ha eljön a vég, akkor ő megáll, mert Krisztus szól az érdekében és Isten kegyelemben részesíti. Kiss Nándor református lelkész Katekizációs élmények Az Ézsaiás könyvének 45. részében azt mondja az Úr: Én megyek előtted.... Azt hiszem ez volt a legjellemzőbb erre a hétre is, az Úr előttünk járt, éreztük az Ő jelenlétét, tapasztaltuk az Ő szeretetét, erejét, kegyelmét, megengedte, hogy halljuk az Ő szavát, figyeljünk beszédére. Nagyon hálás a szívem, ha erre gondolok, ezenkívül hálás vagyok azokért a fiatalokért, akik évről-évre eljönnek, mert éhezik az Úr jelenlétét. A tábor vezetője Harangozó László tiszteletes volt. Sok mindenről volt szó: önértékelésről, hogyan is lát minket Isten, tudatositani akartuk a fiatalokban, hogy Isten hibáink ellenére is értékesnek tart, fontosak vagyunk a számára. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek... Ézs 43,4. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert tapasztaltuk, hogy sokan nem érzik ma- 6

7 Református Élet augusztus gukat elfogadottnak. Szó volt a félelemről is, hogyan küzdjünk meg velük. A tanításban elhangzott, hogy a félelmet egyedül Isten szeretete képes kiűzni, mert a a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet... Beszéltünk a szivességről, a testvéri szeretetről, mennyire gyakoroljuk ezeket a dolgokat, hogyan valósítjuk meg az életünkben. Nagyon megragadta a fiatalokat a kábítószerekről szóló tanítás, különösen azért, mert láthattak egy kis filmet, melyben egy illető beszámol életéről, a drogtól való szabadulásáról. Ez nagyon megérintette a fiatalokat. Hallhattunk egyháztörténeti előadást is, mely szintén érdekes volt. Hálás köszönet a szolgálatokért: Lénárd Valentinának, Halász Sámuelnek, Kucor Krisztiánnak. Csodálatos hetünk volt, köszönet minden résztvevőnek, hogy jelenlétükkel gazdagították együttlétünket, igazi közösséggé alakulhattunk. Dicsőség az Úrnak, hogy napról napra adja az Ő szeretetét, amelyre oly méltatlanok vagyunk! Szeretettel: Harangozó Gyöngyi ÜLÉSEZETT A GENERÁLIS KONVENT Ezévi Közgyűlését tartotta a Generális Konvent Szombathelyen június között. Az összejövetel házigazdája az alapításánk 400 éves évfordulóját ünneplő Dunántúli Egyházkerület volt. A tanácskozáson egyházunkat Orosz Attila esperes, Hallgató Imre főgondnok és Dr. Kákonyi József em. gondnok képviselték. A tanácskozáson bejelentették a Heidelbergi Káté újbóli lefordításának elkészültét. Kiadására a jövő év folyamán fog sor kerülni, amikor az első fordítás 450 éves évfordulója lesz. Erre az alkalomra tervbe lett véve a Zsinat összehívása is. Az újbóli fordítás elkészültével a Kárpát medencei középiskolások részére vetélkedőt szerveznek. A tanácskozás részvevői részesei lehettek a Körmendi Zsinat 400 éves évfordulója megünneplésének. A részvevők Körmenden a Batthyányi kastélytól a sportcsarnokig utcai ünnepi menetben vonultak. Az ünnepséget megtisztelte Kövér László a Parlament elnöke, valamint Bebes István a város polgármestere is. óe Az Elnökség ülése A közgyűlés részvevői RÁDIÓS ISTENTISZTELETÜNK IDŐPONTJA AUGUSZTUSBAN Értesítjük testvéreinket, hogy a legközelebbi református istentiszteletet augusztus 19-én közvetíti az Újvidéki Rádió. Vallási műsorunk ultrarövid hullámon, vasárnap reggel órakor a 90,5/92,5 MHz-en hallható. 7

8 2012. augusztus - Házi Áhítat augusztus Írta: S. Réti Katalin Jelmagyarázat: R-reggel E-este É-ének Református Élet Augusztus 1 Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged Erzsébet fiút szül neked és Jánosnak fogod őt nevezni. Lk. 1:13 Történetünk Keresztelő János születésének igéretéről szól. Nagy csoda volt ennek a kisgyermeknek a megszületése, hisz Erzsébet meddő volt és mindketten idősek is voltak már. De Istennél semmi sem lehetetlen. Ő ma is tesz csodákat. Vajon észrevesszük e mindazt a sok apró csodát, ami naponta körülvesz bennünket? Vajon hisszük e igazán, hogy Nála semmi nem lehetetlen? Hiszünk-e még a csodákban? János neve azt jelenti magyarul: az Úr jóságos, jóindulatú, kedves. Esténkét, amikor lefekszünk, olyan jó volna legalább öt dolgot találni a mögöttünk hagyott napban, amin keresztül megéreztük, hogy az Úr jóságos, jóindulatú, kedves. Keressük és találjuk meg ezeket a kicsi csodákat és tudjuk kimondani: köszönöm Uram. De Keresztelő János születése még nagyobb csoda volt azért, mert ő Jézus előhírnöke volt, az volt a küldetése, hogy felkészítse a népet Jézus fogadására. Nem önmagára, hanem Jézusra mutatott. Vajon mi mennyiben tudunk Jézusra mutatni: szavainkkal, mindennapjainkkal, egész életvitelünkkel? Ima: Urunk, nyisd fel szemünket, hogy képesek legyünk meglátni rengeteg csodádat, mellyel naponta körülveszel bennünket. Hogy semmit ne tartsunk puszta véletlennek, hanem érezzük, hogy mindenért neked tartozunk köszönettel. És segíts jobban Rád mutatni mindennapi életünkkel, hogy ragyogni tudj bennünk, bennünk homályos tükrökben. Ámen. R: Lk , E: Ézs. 26, Ének: 274. dicséret Augusztus 2 Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Lk. 1:30-31 Mária volt az, akit Isten arra méltatott, hogy kilenc hónapig szíve alatt hordja az Ő Fiát. Milyen nagy kegyelem, megtiszteltetés lehetett ez számára. Mária engedelmesen aláveti magát Isten akaratának: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint. Ha nem is úgy, mint Mária, de mi is lehetünk Krisztus hordozók. A szívünkben hordozhatjuk Őt, Jézust. Vajon van-e hely számára a szívünkben, kap-e helyet, időt Jézus a mindennapjainkban? Sokszor annyi mindent hordozunk: terheket, gondokat, aggodalmakat, titkos bűnöket, annyi mindenre tudunk időt szakítani: TV-re, szórakozásra, munkára. Vajon mindezek közepette tudunk-e Krisztushordozók is lenni? Megéri. Olyan jó Vele lenni, miközben valójában nem is mi hordozzuk Őt, hanem Ő visz bennünket, vállaja terheink nagy részét, előttünk jár, vezet, hogy egy pillantig se érezzük 8 magunkat egyedül, árvának, magányosnak. Jézusban Immánuel született nékünk, ami azt jelenti magyarul: velünk az Isten. Ima: Úr Jézus, köszönjük, hogy nagyon közel vagy hozzánk, hogy velünk vándorolsz, hogy mindenben megértesz bennünket. Köszönjük, hogy vagy nekünk, hogy megszülettél és eljöttél közénk. Ámen. R: Lk , E: Ézs 27, Ének: 266. dicséret Augusztus 3 Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Lk. 1:42 Két asszony: Erzsébet és Mária örömujjongásáról olvasunk. Mindkettő áldott állapotban van, érzik, hogy Isten nagy dolgokat készít népe számára és ebben őket, egyszerű, törékeny asszonyokat is felhasználja. Ezért mindenben Őt magasztalják. Mi, reformátusok nem imádjuk Máriát szentként, társmegváltóként, nem imádkozunk hozzá, de tiszteljük és becsüljük őt, mint Isten kivételes választott eszközét, akit arra méltatott, hogy Fia földi édesanyja legyen. Sok mindent tanulhatunk ettől az asszonytól. Azt, ahogy engedelmesen belesimul Isten tervébe, azt, hogy nem önmagát magasztalja, hanem minden szavával Istent. Magát szolgálóleánynak nevezi és boldognak. Vajon mi boldogok vagyunk-e, amikor valamilyen feladattal, szolgálattal megbíz az Úr, vajon kitüntetésnek, megtiszteletetésnek érezzük, hogy tehetünk valamit érte, vagy inkább tehernek, nyűgnek tekintjük azt? Ima: Uram, add, hogy örülni tudjak, ha megbízol, hogy tegyek valamit érted. Hadd jusson ilyenkor eszembe, hogy Te mennyi mindent megtettél értem: önként, igaz szeretetből. Mutasd meg, hadd lássam meg, hogy mit tehetek ma érted. Ámen. R: Lk. 1: 39-56, E: Ézs 28: 1-15, Ének : 265. dicséret Augusztus 4 Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészíts az Ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére. Lk 1:77 Mielőtt egy király megérkezett valamelyik szomszédos országba előbb elküldte követét, hogy vigye hirül az országnak: hamarosan érkezik a király, készüljenek fogadására. Jézus eljövetelének útját Isten már régóta készítgette népe szívében. Már a Paradicsomban megígérte, hogy el fog jönni valaki, aki a kígyó fejére tapos és legyőzi azt. Aztán üzent a próféták által, ők is sokszor beszéltek a népnek az eljövendő Messiásról, de a templomi áldozatoknak is mind-mind szimbólikus, jelképes jelentésük volt, minden Jézusra utalt. És a Király egyszer csak megérkezett. Keresztelő János megtérést hirdetett a népnek, összetört szívekre volt szükség, hogy az emberek képesek legyenek Jézusban megláti a várva várt Messiást és ne mondják

9 Református Élet azt, hogy ez csak egy ács fia. Bár mi nem vagyunk próféták, de lehetünk Jézus útkészítői. Amikor gyermekünknek, unokánknak beszélünk Jézusról, összekulcsoljuk kezecskéjüket, amikor bárkinek megmutatjuk a Jézus felé vezető utat, bármilyen formában, bizony mi is Jézus útjelző táblái lehetünk. Ima: Urunk köszönjük mindazokat az embereket az életünkben, akik megmutatták a feléd vezető utat. Köszönjük, hogyha ebben a világban, ahol sokszor annyi az úttalan út, a zűrzavar, a tévelygés, mi a Te útjelző tábláid lehetünk. Hadd tudjuk hitelesen mutatni a feléd vezető utat. R: Lk , E: Ézs 28: 16-29, Ének: 284. dicséret Augusztus 5 Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Lk. 2: 15 Jézus születésének történetét mindannyian jól ismerjük. Sokan mesének, legendának, aranyos kisjézuskás, kitalált történetnek tartják. Jó most nyáron, újra elolvasni Jézus születésének igaz történetét. Hisz Karácsony körül annyi mindennel el vagyunk foglalva: sütéssel, főzéssel, takarítással, ajándékvásárlással, karácsonyfadíszítéssel. Vajon hány embernek, hány családnak fér bele az idejébe, hogy elolvassa és átgondolja ilyenkor azt, ami az ünnep lényege: Jézus Krisztus születését? Isten maradhatott volna a mennyei világ fényességében is, éjjel nappal szolgáló angyaloktól körülvéve, Ő mégis minket választott. Annyira szeretett, hogy otthagyta a mennyet, az angyalokat és eljött a földre, az emberek közé, megszületett és meghalt értünk. Értem és érted. Vállalta a szegényes jászolbölcsöt és a durván ácsolt keresztfát. Karácsony valóban a Szeretet ünnepe, ezé a megmagyarázhatatlan, nagy isteni szereteté. Vajon hogyan fogadod Őt? Vajon mit jelent számodra a Karácsony? Szép a karácsonyfa, az együt ünneplő család, a sok ajándék. Jó, hogyha történelmi és földrajzi ismeretünk van Betlehemről, de nem elég. Több kell, mert: Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet, elkárhozol, ha nem születik meg tebenned! (Angelus Silesius) Ima: Úr Jézus, a szívem csak egy szegényes kis jászolbölcső, az életem pedig sokszor olyan, mint egy istálló, mégis, tudom, hogy nem veted meg. Szüless meg újból és újból benne, Te légy az igazi kincs az életemben. Ámen. R: Lk , E: Ézs. 29, Ének: 423. dicséret Augusztus 6 Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Lk 2:29 Történetünk két nagyon idős emberről Simeonról és Annáról szól, akik haláluk előtt még meglátták az Isten Fiát, a kicsinyke Jézust. Lelkészi hivatásomból kifolyólag több ízben is ültem haldoklók ágya mellett. Megdöbbenve és mélyen meghatódva tapasztaltam, hogy az élet-halál mezsgyéjén, az utolsó pillanatokban mennyire értelmét veszti az ember számára mindaz, ami ehhez az anyagi világhoz kötötte. Nem számít, hogy mennyi pénze volt, hogy milyen nagy házat sikerült építenie, hogy milyen karriert futott be minden, minden tovaszáll. Csak az ember marad és Isten, az a másik világ, amely mindannyiunkra vár halálunk után: az örök élet vagy az örök kárhozat. Egyszer mindenkinek távoznia kell augusztus ebből a földi világból. Hogy pontosan mikor, nem tudhatjuk, talán épp holnap. Az idő, az évek gyorsan tovaszállnak. Csak a ma a miénk. Vajon volt-e találkozásunk még életünkben az Isten Fiával? Vajon meglátták-e szemeink Őt? Ha igen, egészen másként megyünk majd el, úgy, hogy tudjuk Hozzá megyünk. Akárcsak Simeon és Anna akik békességben haltak meg. Legyen a miénk is ez a békesség: életünkben és halálunk órájában is. Ima: Urunk, a haldoklókért imádkozunk most hozzád és mindannyiunkért, mert egyszer mindannyian elmegyünk. Add, hogy egy pillantig se feledjük: vándorok vagyunk ezen a földön és a hosszú út végén Te vársz mireánk. Ámen. R: Lk , E: Ézs 30: 1-18, Ének : 391. dicséret Augusztus 7 Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Lk. 2:41 Jézusnak olyan földi szülei voltak, akik nem csak küldték gyermeküket a templomba, hogy menj csak gyermekem, oda nem mész rossz helyre, hanem ők maguk is vele mentek. Együtt ment a család, vitték a gyermeket az ünnepre. Vajon a mi családunkban ez hogy van? Küldjük vagy visszük gyermekünket, unokánkat, keresztgyermekünket az Isten házába? Vajon milyen pédát, mintát lát tőlünk gyermekünk? Vajon van-e családunkban hitele a Bibliának, kinyílik-e a hétköznapoknban is, vajon lát-e gyermekünk imádkozni, adakozni, szeretni, megbocsájtani, szépen, kedvesen beszélni? Nagy felelősség gyermeket nevelni, Isten számon kéri majd tőlünk a reánk bízott éveket. Mi, felnőttek vagyunk gyermekünk első hitoktatói. S ha jól végezzük ezt a feladatot reménykedhetünk abban, hogy a mi gyermekünk is gyarapodni fog bölcsességben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ima: Urunk, a szülőkért, nevelőkért imádkozunk most tehozzád. Adj nekik nagy - nagy bölcsességet, szeretetet, türelmet, egészséget, jókedvet, hogy neked tetsző módon nevelhessék a gyermekeket. Ámen. R: Lk E: Ézs 30 : 19-33, Ének : 241. dicséret Augusztus 8 Készítsétek el az Úr útját Lk 3:4 Újat! Újat! Uram vedd le rólunk mindazt, ami régi s ajándékozz meg minket mindazzal, ami igazán új! Adj új, erős Lelket új erőt várni téged, újra betölteni a mindig új parancsolatot, hogy szeressük egymást és új éneket a te dicséretedre! Túrmezei Erzsébet fordítása (Friedrich v. Bodelschwing után németből )

10 2012. augusztus R: Lk. 3 : E: Ézs 31, Ének: 32. zsoltár Augusztus 9 Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. Lk. 3:22 Jézus, tiszta lényed nézve, lelkünk vágyik az égi fényre, Jöjj a szívünket átadjuk néked, töltsön el öröm, mennyei béke. Ref: Világíts, világíts! Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk, szívünk tüzét, kérünk gerjeszd fel! Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem, Küldd szent tüzed, mindenhol fény legyen! Miért kell, ó, az éjben járnunk, célt, reményt vajon hol találunk? Benned, Úr Jézus, megtaláltuk, üdvünk, életünk ára a kereszt. Ref: Világíts, világíts! ( ifjúsági ének ) R: Lk , E: Ézs 32, Ének: 89. zsoltár Augusztus 10 Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Lk. 4:13 Jézus Isten Fia volt, mégis, vagy talán épp ezért az ördög minden erejével megpróbálja eltéríteni arról az útról, amelyet vállalt, amit ha nem járt volna végig, mi nem szabadulhattunk volna meg. Az anyagiakkal, a hatalommal, a hiúsággal, a látványos szerepléssel kísérti Jézust a sátán, mely mindannyiunknak, minden embernek gyenge pontja. De Jézus nemet mond. A Sátán ma is, mindannyiunk körül ott incselkedik, nem alszik, nem fárad el egy pillanatra sem. Nagyon jól ismeri gyenge pontjainkat, tudja hol a legsérülékenyebb a várfal. Saját emberi erőnkből sokszor nem tudunk ellenállni, nem tudunk nemet mondani annyi mindenre, amire nemet kellene mondanunk. Pedig ő semmit nem ad ingyen, valahányszor engedünk neki elvesz egy darabot a lelkünkből, békességünkből. Az a célja, hogy ő legyen felettünk a gazda, az úr, hogy ő irányítson. Csak egy valakitől fél, csak egy valakitől tart: Jézustól. Aki már legyőzte őt. Kísértéseinkben, nagy mélységeinkben tudjunk hát Jézushoz kiálatni, Vele megmenekülhetünk. Ima: Úr Jézus, köszönjük, hogy te sohasem kísértesz bennünket, nem az a célod, hogy elbukjunk. Ha próbákat adsz az életünkben, hogy kipróbáld hitünket, hogy megedzz, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hadd tudjuk kiállni a próbát. Hadd válljék javunkra a nagy nyomorúság is. Ámen. R: Lk , E: Ézs. 33, Ének: 395. dicséret Augusztus 11 azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak.,, Lk. 4:18 Nem véletlen kormányozza a földet! Nem véletlen kormányozza Földet, egyesek sorsát és a népekét! Akármilyen zűrzavarosnak is tűnhet, szent akarat kormányoz, vezet, véd! Mi ujjonghatunk és sírhatunk még itt, Urunk minket szenvedéssel, örömmel az örök élet nagy napjára készít! Református Élet Túrmezei Erzsébet fordítása (Tiele - Winckler után németből) R: Lk. 4 : 14-30, E: Ézs 34, Ének: 363. dicséret Augusztus 12 A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. Lk. 4:43 Jézus úgy tudta hirdetni az evangéliumot, olyan erővel, olyan hitelesen, ahogy senki más, sem előtte, sem azóta. Aki látott engem, látta az Atyát mondotta tanítványainak. Aki hallgatta őt, aki megtapasztalta gyógyító erjét, szeretetét, az Isten országának az ízét kóstolta meg. Sokan kérdezik, hogy vajon milyen a menyország? Olyan, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív el nem tud képzelni. A fontos az, hogy Jézussal leszünk, hozzá, az Ő erejéhez, szeretetéhez a lehető legközelebb. De a menyország előízét már e földön megtapasztalhatjuk, akárcsak azok az emberek, akik hallgatták Őt és meggyógyultak Jézus közelében. Hozzánk Jézus már úgy szól, mint amikor még testben itt jár a földön. De Ő nem hallgatott el, ma is beszél hozzánk, ma is üzen, mi is megtapasztalhatjuk simogatását, mi is gyógyulhatunk. Csak legyen nyitott fülünk és főleg szívünk a hallásra és engedjük, hogy meggyógyítson. Ima: Urunk, az igehirdetőkért imádkozunk most hozzád, azokért az emberekért akiket ma használsz az evangélium hirdetésében szerte a világon. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk lelkipásztoráért, a hitoktatókért, a misszionáriusokért. Te add a Te Igédet szájukba és add, hogy ne égjenek ki a szolgálatok terhe alatt! Ámen. R: Lk , E: Ézs 35, Ének: 25. zsoltár Augusztus 13 Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lk. 5:5 Ennek az Igének egyik legrövidebb, mégis egyik legfontosabb szava a DE szócska, amely összeköt két teljesen más világot. Az első a reménytelenség világa. Ugye ismerős mindannyiunk számára? Amikor lemondunk, amikor nem látunk már kiutat, megoldást, amikor csak azt látjuk, hogy minden hiába. Amikor csak a nincstelenséget, a hiányokat, a betegséget, a veszteséget, sikertelenséget, a mélységeket látjuk az életünkben. Ami elmúlt, ami nem sikerült, amin hiába fáradoztunk. Péter is csak ezt látta azon a reggelen. DE szólt Jézus: vessétek a hálót a jobb oldalra és ott találtok. És Péter megpróbálkozott. Nem csak az üres hálókat látta, DE meglátta a tó partján Jézust is és hinni kezdte, hogy az üres háló megtelhet. És megtelt színültig. Jézus azt akarja, hogy nagy mélységeink, hiányaink közepette meglássuk Őt is életünk partját. Mert Ő ott van. De vajon mi számolunk-e Vele? Ha igen, akkor van reménység a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is, akkor ma is történhetnek csodák. Ima: Urunk, nagyobb, erősebb hitért imádkozunk most hozzád. Ne engedd, hogy túl hamar feladjuk, lemondjunk, beletörődjünk. Hadd higgyjük, hogy a te szavadra megtelhet a mi hálónk is, hogy ma is gondoskodsz rólunk, hogy vannak még csodák. Ámen R: Lk. 5:1-16, E: Ézs 36, Ének: 233. dicséret 10

11 Református Élet Augusztus 14 És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Lk. 5:18 Mélységben Mélységben, hol vigasz nem derít vigasztaljon örök hűséged. Éjszakámban, ha elhagy a hit, ne hagyjon el kegyelmességed! Úton, melyen senki sincs velem, s imádságra nehéz szót lelnem, csak sötétség kísér, félelem: ínségemben Te találj meg engem! Ha megfogni nem bírom kezed, Te ragadd meg, Uram, az enyémet! Fogadd irgalmadba lelkemet, s boldog célba utam Te vezéreld! Túrmezei Erzsébet fordítása (Justus Delbrück után németből) R: Lk. 5:17-26, E: Ézs 37, Ének: 212. dicséret Augusztus 15 Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Lk. 5:31 Orvoshoz csak az fordul, aki érzi magáról, hogy beteg. Meggyógyulni csak az fog, aki szeretne meggyógyulni. De nem elég szeretni, akarni, be is kell venni azt az orvosságot, amit az orvos felír. És bízni kell benne, hinni kell, hogy meggyógyulhatok. Így van ez lelki téren is. Ha magam bűntelennek, igaznak, tökéletesnek gondolom, érzem, ha nem törik össze szívem, ha nem roskadok össze meglátva énem gonoszságát, akkor nem tudok Jézushoz fordulni, mert nem érzem, hogy szükségem van Rá. Pedig mindannyian nagyon betegek, halálos betegek vagyunk, elveszettek. A bűn, mint a rák pusztítja életünket, a vég pedig a halál, az örök pusztulás. A nagy kérdés: akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e szabadulni? Felismered-e, hogy szükséged van az áldott orvosra, Jézusra? Ő senkit sem tud erőszakosan meggyógyítani. Akarnod kell meggyógyulni, át kell engednünk bűnös szívünket. Az orvosság: Jézus drága vére. Boruljunk le a kereszt alá és hagyjuk, hogy ez a drága vér ránk is folyon, hogy a halálból visszatérjünk az életre. Ima: Urunk, a betegekért imádkozunk most hozzád, a testi betegekért, szenvedőkért, de imádkozunk az orvosokért és ápolókért is. De gyógyítsd meg a mi lelkünket is Úr Jézus, mert az is beteg. Nem takargatjuk többé bűneinket, megvalljuk őket, oldozz fel hát bennünket! Ámen. R: Lk , E: Ézs. 38, Ének: 399. dicséret augusztus hangsúlyt. Így aztán a nép számára sok esetben betarthatatlan kolonccá és nyűggé váltak az elaprózott törvények. Jézus a Hegyi Beszédben restaurálja a törvényeket. Letisztítja róluk az idők során rárakódott emberi értelmezést, elképzelést és elmondja, hogy Isten eredetileg mire is szánta őket. Ha tehát helyesen akarjuk értelmezni bármelyik törvényt, meg kell vizsgálnunk mit mondott ezzel kapcsolatban Jézus. És ez a helyes. Jézus több helyen is utal rá, hogy a törvények nem öncélúak, nem azért vannak, hogy nekünk bosszúságot okozzanak, hogy egy csomó mindent megtiltsanak, hanem épp fordítva. A törvények értünk vannak, a mi védelmünkért, olyanok, mint valami útjelző táblák a szakadék szélén. A törvények Isten szeretetének a megnyilvánulásai, aki nem akarja, hogy életünk a szakadékba zuhanjon, hogy úttalan-útakon bolyongjunk. S mivel a törvények tőle származnak, minden törvény kezdete és vége a szeretet. Ez a legnagyobb törvény mindenkor, mindenben. Szeretet nélkül törvényeskedőkké, rosszindulatú szőrszálhasogatókká válunk. Ima: Uram, védj meg az öncélú törvényeskedéstől, kritizálástól, ítélgetéstől, mások gonosz megszólásától. Hadd járjak az igazság és a szeretet útján. Ámen. R: Lk. 6 : 1-11, E: Ézs. 39, Ének: 408. dicséret Augusztus 17 kiválasztott közülük tizenkettőt. Lk. 6:13 Jézus tanítványai zömében egyszerű emberek voltak: halászok, vámszedők. Hogy mi alapján választotta ki épp őket Jézus, nem tudjuk. Azt olvassuk viszont a Máté evangéliumában, hogy amikor megszólítja Pétert és Andrást, azok azonnal otthagyják hálóikat és követik Jézust, aki emberhalászokká teszi őket. Jézus ma is megszólít embereket. Bennünket is. Akinek kész a szíve követni Őt, akik vágynak vele lenni, azok ma is az Ő tanítványai lehetnek. Nem számít, hogy mennyi iskolát végeztél, nem számít a származásod, férfi vagy nő vagy, fiatal vagy idős, a legfontosabb az engedelmes szív. Mert Jézus mindig azt nézi, ami a szívedben van. Kész-e a szíved követni Őt, szolgálni neki, másoknak is megmutatni a felé vezető utat? A tanítványság nem könnyű, de gyönyörűséges feladat. Az apostolokon keresztül jutott el az evangélium szerte a világra. Sokan közülük mártírhalált haltak kegyetlen szenvedések közepette, de győzött a keresztyénség - Jézus szeretete birodalmak és hatalmasságok felett. A tanítványok Jézus meghosszabított kezei ezen a földön, Jézus érintését adhatják tovább ma is. Óriási szükség van erre az igaz, őszinte, gyógyító érintésre. Jézus tanítványokat, munkatársakat keres, mert az aratnivaló rengeteg. Vajon beállunk-e a tanítványok táborába? Ima: Úr Jézus hűséges tanítványod szeretnék lenni. Szeretnék szüntelen tőled tanulni, szeretnék szolgálni, hogy mások is megismerjenek téged. Kérlek mutasd meg hol a helyem, hogy mi az a szolgálat, amit rám bíztál gyülekezetemben. Ámen. R: Lk , E: Ézs 40, Ének: 357. dicséret Augusztus 16 Az Emberfia ura a szombatnak. Lk. 6:5 A farizeusokat azért fedi meg Jézus több helyen is, mert az isteni törvény igazi értelmét sok helyen kiforgatták és a maguk emberi magyarázatát állították helyébe, vagy erre fektették a 11 Augusztus 18 Boldogok vagytok Lk. 6:20 Akit egy öreg afrikai boldognak mond Boldogok, akik nem utálnak botladozó lábam

12 2012. augusztus és béna karom miatt. Boldogok, akik megértik, hogy már rosszabbul hallok, s nehezebben értem, amit mások mondanak. Boldogok, akik tudják, hogy szemem meghomályosult és meglassultak már gondolataim. Boldogok, akik barátságos mosollyal állnak meg, hogy egy kicsit elbeszélgessenek velem. Boldogok, akik sosem mondják nekem: ezt a történetet már másodszor hallom magától. Boldogok, akik értenek hozzá, hogy a régi idők emlékeit felidézzék bennem. Boldogok, akik éreztetni tudják velem, hogy olyan ember vagyok, akit szeretnek, akire figyelnek és akit nem hagynak egyedül. Boldogok, akik jóságukkal megkönnyítik napjaimat, melyek az örök hazába vezető úton még előttem vannak. R: Lk. 6:20-36, E: Ézs. 41, Ének: 23. zsoltár Augusztus 19 Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik kősziklára alapozott. Lk. 6:47-49 Az életünket sok mindenre lehet alapozni: egészségünkre, ügyességünkre, szépségünkre, tudásunkra, pénzbeli tartalékainkra, szeretteinkre, a társadalom által nyújtott lehetőségekre. Amikor viszont jön egy árvíz, egy váratlan földrengés, infláció, háború, baleset, amikor hirtelen megbetegszünk, amikor egyik pillantról a másikra mindenünket elveszíthetjük, amibe eddig bíztunk, akkor kezdjük érzékelni, hogy minden, ami földi változik, nem állandó, nem nyújt kellő biztonságot. Jézus hív, hogy reá, az ő szavaira és azoknak megélésére alapozzuk az életünket, mert az ég és a föld elmúlik, de az Ő szavai még akkor is megmaradnak. Ő a kőszikla az életünkben, Ő az igazi, erős alap, minden más csak egy egy építőkocka lehet életünk falában, amely ha valami miatt szét is mállik, megég, az alap akkor is megmarad és mindent újra kezhetünk. Legyünk hát okos és meggondolt építőmesterek. Ima: Urunk, bocsásd meg, hogyha sokszor múlandó értékekre, homokra próbáltuk építeni életünk házát. Ha sokszor hallottuk, hogy miként kell okosan építeni, mégsem úgy cselekedtünk és sokszor sírtunk összedőlt házunk romjai felett. Adj kérünk még egy esélyt és tégy bennünket bölcs és elszánt építőmesterekké. Ámen. R: Lk. 6: 37-49, E: Ézs 42, Ének: 344. dicséret Augusztus 20 ( Nemzeti ünnep) Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj hanem csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Lk. 7:6 Himnuszunk költőjének Szánd meg Isten, a magyart! Isten, áldd meg a magyart! - énekeljük egyre veled. Hiszen nagyobbat kérni nem lehet, mert az áldás nyomán bőség terem, mert az áldás vészben védelem, viharos nap után boldog derű, tőle édessé lesz a keserű, acélozza a lankadt, gyenge kart. Új, meg új reménnyel énekeljük Teveled: Isten, áldd meg a magyart! De szívedből a jaj is felbuzog. Segélykiáltás zárja Himnuszod. Bűnök mélye, harag villámai tanítottak égre kiáltani. Tenger morajlott, messze volt a part S felsikoltottál: Szánd meg a magyart! Mert láttad bűneink mélységeit. Láttad, csak szánó irgalom segít, isteni irgalom és bűnbocsánat. Segíts hát elsírni ma is utánad Mind, amit Himnuszod kérni akart! Azt is, hogy Szánd meg Isten a magyart! Református Élet Túrmezei Erzsébet R: Lk. 7: 1-17, E: Ézs. 43, Ének: 557 dicséret (Nemzeti imádságunk ) Augusztus 21 Íme,... vámszedők és bűnösök barátja. Lk. 7:34 Jézust azzal vádolják a farizeusok, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Ők úgy képzelték el a Messiást, hogy akárcsak ők, nem vállal közösséget a vámszedőkkel, a bűnösökkel, akik a zsidó törvény betűi szerint bűnös foglalkozást gyakorolnak. Jézus viszont épp a bűnösökért jött, közösséget vállalt velük, velük együtt evett, sőt még a szűk tanítványi körében is voltak megtért vámszedők. De Zákeus is, a magdalai Mária is így tért meg és sok más ember, hogy Jézus lehajolt hozzájuk, nem vetette meg őket múltjukért, foglalkozásukért, neki fontosabb volt ezeknek az embereknek a lelke, bűnös, de tisztaság után vágyakozó élete. Jézus a mi barátunk is, nagyon közel van hozzánk. Ő nem távoli, elérhetetlen Isten, hanem a mi barátunk szeretne lenni, akire mindig számíthatunk, aki megért, úgy ahogy az emberek közül senki, akihez mindig odamehetünk, akár nagy öröm ér, akár fáj a szívünk. Ima: Úr Jézus, köszönjük, hogy te a mi barátunk akarsz lenni. Tedd késszé a szívünket erre a nemes barátságra és hadd érezzük mindig, minden körülmény közepette a te drága közelséged. Ámen. R: Lk. 7: 18-35, E: Ézs 44, Ének: 383. dicséret Augusztus 22 Megbocsáttattak a te bűneid, menj el békességgel. Lk. 48,50 A bűnös asszony, akiről ebben a történetben szó van, valószínű egy utcanő, akit megérint Jézus szava és úgy akar Jézus közelébe jutni, hogy összetörten odaborul lábai elé, megkeni drága kenettel és hajával törölgeti. A vendéglátó farizeus megbotránkozik ezen a történeten és nem érti, hogy Jézus 12

13 Református Élet hogyan engedheti ezt meg egy ilyen asszonynak. Jézus belelát Simon farizeus gondolataiba és egy érdekes példázatot mond két adósról, melyből kiderül, hogy Isten előtt mindannyian egyformán adósok vagyunk, előtte nincsenek kis és nagy bűnök. De Ő mindannyiunknak kész elengedni adósságát, ha belátjuk adós mivoltunkat és oda tudunk borulni Jézus lábai elé. S ha megérezzük, hogy Isten mennyi mindent elengedett nekünk, akkor megértőbbek leszünk embertársaink iránt is, nem ítélkezünk túl könnyen senki felett. Ima: Urunk, szeretnénk most mi is odaborulni lábaid elé, összetörten, bűnbánóan, hogy felemelhess és azt mondhasd nekünk is: Megbocsátattak a te bűneid! Menj el békességgel! Ámen. R: Lk. 7:36-50, E: Ézs 45, Ének: 198. dicséret Augusztus 23 Ezután városról-városra, faluról-falura járt... vele volt a tizenkettő és néhány asszony. Lk. 8:1-2 Jézus női tanítványairól olvasunk mai Igénk első felében, név szerint: Máriáról, Johannáról, Zsuzsannáról, de sok más asszonyról is beszél az Ige, akik vagyonukból szolgáltak. Jézus nem nézi le, nem becsüli le ezeket az asszonyokat, nem mondja, hogy túl gyöngék, alkalmatlanok az Ő követésére. Jézus elfogadja szolgálatukat, mert mindenkinek a szolgálatára szükség van, ha őszinte szívből és hitből fakad. Jézus itt sem a külsőségekre tekint, az emberi, a társadalmi előítéletekre, hanem azt nézi, ami a szívben van. Ha valakinek kész a szíve szolgálni, követni őt, legyen az férfi, vagy nő, annak ő elfogadja szolgálatát. A férfi és női tanítványok között nincs versengés, szolgálatuk kiegészíti egymást. Együtt Jézusért. Ima: Urunk a lelkésznőkért, presbiternőkért, hitoktatókért, édesanyákért, nagymamákért imádkozunk most hozzád, minden nőtestvérünkért, akinek kész a szíve szolgálni téged ott, ahova helyezted őt. Segíts elfogadni és értékelni egymás szolgálatát. Ámen. R: Lk , E: Ézs 46, Ének: 397. dicséret Augusztus 24 Aki lámpást gyújt a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Lk. 8: augusztus Augusztus 25 Térj haza és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Lk. 8:39 Jézus, miután meggyógyította az ördöngös embert, visszaküldte saját családjába, szülővárosába, hogy ott mondja el a többieknek miként gyógyította meg őt az Isten. Bizonyságot tenni Jézusról, hitelesen megélni a mindennapokat, sokszor saját családunk, saját szeretteink körében a legnehezebb. Ott ugyanis nem lehet hosszú ideig színészkedni, nem lehet egyet beszélni és mást cselekedni. Vajon miként álljuk meg helyünket saját családunkban? Aki nem tud saját családjában jó példát mutatni, rendet tartani, hűnek lenni, segíteni, szolgálni, az hogyan tudná ugyanezt tenni a gyülekezet nagyobb családjában? Ima: Urunk, családunk kicsiny gyülekezetéért imádkozunk most hozzád. Taníts meg helyt állni szeretteink körében, elviselni egymást szeretetben, ha kell egymás terhét hordozni. Ámen. R: Lk. 8:26-39, E: Ézs.48, Ének: 258. dicséret Augusztus 26 Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Lk. 8:52 Milyen jó volna, hogyha legalább mi, hívő emberek úgy tudnánk gondolni hitben meghalt szeretteinkre, hogy valójában nem haltak meg, csak alszanak. Az örök élet valóságát ésszel nehéz megértenünk, hisz annyi temető, annyi elmúlás, veszteség vesz körül bennünket. Valakitől, vagy valamitől mi mindig búcsúzunk. De Jézus azt akarja, hogy ne csak az elmúlást, az őszt lássuk, hanem legyen lelki szemünk meglátni azt, ami a fizikai halál után következik, lássuk meg a tavaszt is, amikor a semmiből, csupasz faágakból hirtelen kirobban az élet. Tanít a természet, amely ősszel ugyanúgy nem hal meg, csak alszik. De az örök élet legnagyobb bizonyítéka Jézus, aki visszajött a halálból, feltámadt, megjelent sokaknak, hogy elmondja, nem a halálé az utolsó szó, ne sírjatok hát. Ima: Uram, mindannyian álltunk már koporsó mellett. Olyan nehéz a szeretteinktől való elválás, nehéz feldolgozni, hogy egyszer mindannyian elmegyünk. Erősítsd meg kérünk az örök élet hitét szíveinkben és adj vigasztalást gyászunkban. Ámen. R: Lk. 8,40-56, E: Ézs. 49, Ének: 314. dicséret Küldj fényt! Küldj fényt, Uram, belső ragyogást. Napórámon elnyugszik az árnyék, nemsokára csend lesz. Fényt gondolataimnak, fényt szavaimnak, fényt tetteimnek, s mire hazatérek adj fényt majd az estnek. Puszta Sándor R: Lk. 8:16-25, E: Ézs 47, Ének: 208. dicséret 13 Augusztus 27 Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal Lk. 9:13 Reménységeid Mindenből van kiút. Minden út határtalan. Egyetlen úttorkolatban sincs tábla, mi azt jelezné, hogy zsákutca. Az élet útjairól beszélek. Minden utat végigjárhatsz. A végén száz új út vár. Menj tovább. Ha lezárnak előtted egy utat, célod felé másik száz vezet. Indulj. Menj. Járj. Meg ne állj. Remélj. Míg élek, remélek - mondja a jelszó. Ám az is igaz, addig élsz, amíg remélsz! A hétköznapok ezer lehetőséget rejtenek. Megtörténhet amiben remélni sem lehetett. (Mácz István) R: Lk. 9, 1-17, E: Ézs. 50, Ének: 223. dicséret

14 2012. augusztus Augusztus 28 Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: az Isten Krisztusának. Lk. 9:20 Vannak, akik Jézust egy nagyszerű prófétának, vallásalapítónak, a földön eddig élt legjobb embernek tartják, de nem Krisztusnak, Isten Fiának, a mi személyes Megváltónknak. Péter felismerte Jézusban a várva várt Messiást. A hit nem örökölhető. Hiába volt hívő nagyapánk vagy édesanyánk, ők csak megmutathatják a felé vezető utat, de helyettünk nem dönthetnek. Generációrólgenerációra, egyen egyenként, mindannyiunknak fel kell ismerni Jézusban a Megváltót. Csak akkor lesz személyes a hitünk, csak akkor halljuk meg az Ő szavát: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy! Ima: Úr Jézus, hadd tudjuk újból és újból felismerni, hogy te vagy az egyetlen út, mely az életre vezet. Szükségünk van Rád. Köszönjük, hogy drága véredet ontottad ki értettünk, hogy megfizesd az árat, mert annyira drágák és fontosak vagyunk számodra. R: Lk. 9:18-27, E: Ézs. 51, Ének: 389. dicséret Augusztus 29 Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok! Lk. 9 :35 Kenyérnek jöttél Kenyérnek jöttél éhező világba, világosságnak sötét éjszakába, fényes hajnalnak, örök ragyogásnak, vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak. Jöttél útnak, igazságnak, életnek, s kicsiny gyermekként jászolba fektettek, Jézus, Jézus! Miért sínylődnénk hát éhezve, szegényen, miért tévelyegnénk világtalan éjben tanácstalanul és halálraváltan és úttalanul a hazug világban, mikor benned mindent megnyerhetünk, kis jászlad elé odatérdelhetünk Jézus, Jézus! Túrmezei Erzsébet Református Élet A gyermekben az a jó, hogy tökéletesen rá meri bízni magát szüleire, hogy őszinte, ki meri mutatni ragaszkodását és könnyen kibékül, ha valami miatt megharagszik. A felnőttek sokszor eldurvult -, megbocsájtani-, bízni nem tudó-, egymáson hatalmaskodó világában Jézus a gyermeki lelkületet állítja elénk követendő példaként. Mert ha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermek - mondja egy másik helyen - semmiképpen nem mehetünk be az Isten országába. Ima: Úr Jézus, több alázatért, szelídségért, kicsinységért imádkozunk most hozzád. Nyesegesd nagyra törekvő, pöffeszkedő, gőgösködő énünket és adj igazi gyermeki lelkületet nekünk. Ámen. R: Lk. 9: 37-50, E: Ézs. 53, Ének: 401. dicséret Augusztus 31 Nem tudjátok milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem, hogy megmentse. Lk. 9:56 Valahányszor az ember kezébe próbálja ragadni az isteni hatalmat és igazságtevést mások felett, nagyon szigorú, szinte kegyetlen tud lenni. Persze van, amiben az igazságtevést vagy inkább a fegyelmezést Isten ránk bízta, a prófétáknak is fel kellett lépniük a nép körében észlelhető torzulások ellen, de azt mondja, hogy a végső ítélet, igazságtevés az övé. Nem engedi meg a kegyetlen bosszúállást, mert övé a bosszúállás, aki mindannyiunknak megfizet érdeme szerint. Ebben a történetben a tanítványok legszívesebben megégetnék a Jézust be nem fogadó samáriai falut, de Jézus csendre inti őket. Azt mondja, hogy ez a gonosz lélek bennük, hisz a jézusi lelkület, míg tart a kegyelemidő, senkit sem akar elpusztítani, hanem megtérésre hívni, megadni a lehetőséget, hogy meggondolják magukat, hogy megváltozzanak. Ima: Úr Jézus, a te lelkületedet oltsd a mi szívünkbe, hadd tudjunk gyakrabban a te szelíd szemeiden keresztül nézni egymásra. Nyisd meg mindazok szívét, akiknek még zárva vannak előtted. Ámen R: Lk. 9: 51-62, E: Ézsaiás 54, Ének: 302. dicséret R: Lk. 9:28-36, E: Ézs.52, Ének: 326. dicséret Augusztus 30 Mert aki legkisebb mindnyájatok között, az a nagy. Lk. 9:48 Jézus a kisgyermek példáját állítja elénk. Közülünk senki sem akar kicsi lenni, sőt az emberek inkább a nagyságra, a hatalomra, poziciókra törekszenek, hogy minél nagyobb legyen a befolyásuk, tekintélyük, hogy minél magasabban álljon a trónjuk. Pedig Jézus a kicsinységben, az alázatban is példát mutatott nekünk: kisgyermekként született egy rongyos istállóban, megmosta tanítványai lábát, szamárháton vonult be Jeruzsálembe, meghalt a legmegvetettebbeknek járó halállal. 14

15 Református Élet augusztus Egy est, amelyen a szétszakított magyarság összekapaszkodott és csodát művelt Mottó: A XXI.századot sajnos a magány, az értékes közösségek hiánya jellemzi. A kórusok jelentik az egyik üde színfoltot a szegényes palettán ( Dr.Schulek Ágoston , a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke; Budapest, őszén) A Református énekek nevet viselő koncertsorozatot kereken tíz esztendővel ezelőtt, 2002-ben indították útjára megálmodói. Egyedülálló lehetőséget adva ezáltal a több száz fős Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus, kiváló karnagyok és Európa-szerte ismert orgonisták gyümölcsöző együttműködésére. Azon nemes célkitűzéssel, hogy a Református Egyház énekeskönyvében található zsoltárokat és dicséreteket sisztematikusan és professzionálisan feldolgozva, a felpörgetett tempóban élő embereket is csöppnyi lassításra és elcsendesedésre bátorítsa. A rendezvényhez több alkalommal rézfúvós együttesek és szólisták is csatlakoztak fős gyülekezetet, valamint a megjelent rangos vendégeket ( ft. Szabó Istvánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét, illetve ft. Csűry István királyhágómelléki református főpásztort, továbbá Imre Sándor urat, a Tiszán Túli Egyházkerület főgondnokát, Rétvári Bence államtitkár urat, Papp János urat, a Magyarországi Baptista Egyház nemrég megválasztott új elnökét, Csernák István urat, a Magyarorsági Metodista Egyház szuperitendensét, Fischl Vilmos urat, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárát, valamint Bálint Márta erdélyi származású református színművészt, aki a zajló eseményt egy héttel korábban kapta meg a Magyar Összhangban a hagyományokkal, a Kárpátmedence reformátussága legnagyobb zenei ünnepének június 30-án megtartott tizenegyedik kiadása is a budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben zajlott. A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba a hazai kórusok mellett az idén is meghívást kaptak az elszakított egyházkerületek karai, ahonnan két felvidéki, egy délvidéki, egy partiumi, egy erdélyi/székelyföldi, egy kárpátaljai, sőt egy kisebb prágai kórus is érkezett. Ezzel is kifejezve az összetartozást, és azt, hogy a magyarság éljen bárhol e földön egy nemzetet alkot. Az Úr kegyelméből hitben, szeretetben és művészi élményben. A délvidéki / vajdasági színeket a Torontálvásárhelyi Református Egyház huszonkét tagú Dalárdája képviselte, Tóth Zsolt kántor vezényletével. A négy tematikai blokkra tagolt, közel két és fél órás koncert nyitányának üdvözlőjét Böszörményi Gergely koncertmester, a rendezvény egyik megálmodója és szervezője mondta. Tisztelettel köszöntve nemcsak a 350 fős kórust és a mintegy 15

16 2012. augusztus Örökség-díjat), de az egyéb szolgálatuk miatt távolmaradt egyházi előljárókat is. Kuriózumnak számított különben az is, hogy Varga Mihály karcagi presbiter, egyébként hivatali minősítésében tárcanélküli miniszter a zenei blokkok elejére helyezett bibliai Igék felolvasásával voltaképpen nemcsak szemlélője, de az est aktív közreműködője is volt. A lectio a karnagyok váltásával is egybeesett, akik közül ezúttal Cseri Zsófia, Hartyányi Judit, Arany János és Berkesi Sándor vállalták a szolgálatot. Gárdonyi Zoltán kórusművében hangszerileg Draskóczy Eszter hegedűművész is csatlakozott a hangverseny gerincét hordozó ifj. Szotyori Nagy Gábor orgonistához, mely utóbbi református lelkészcsalád sarjaként lépett e pályára egykoron. Fassang Árpád (Krakkó, június 30. Budapest, március 12.) karnagy, kórusvezető, zeneszerző és zenepedagógus (nevéhez közmént a Röpülj, páva! mozgalom elindítása is fűződik a szerz.megj. ) emléke előtt tisztelegve unokája, Fassang László Liszt Ferencdíjas fiatal magyar orgona- és zongoraművész hozott improvizatív orgonadarabot. Minderről élő hangfelvétel is készült, amelynek CD-s, illetve DVD-s változata emberi számítások szerint már ez év szeptember 13-án megjelenik a budapesti Stereo Kft. / Periferic Records gondozásában. S persze, amennyiben az Úrnak is így lészen akaratja, az előttünk álló 2013-as esztendő tavaszának idusán (május ) a református egység ünnepségsorozathoz tartozó X. Református Zenei Fesztiválnak, július hó hatodikán pedig a református Református Élet énekek hangverseny tizenkettedik fejezetének apropóján is összeölelkezhet ismét a sajnos, testvéri torzsalkodásban is oly gyakran bizonyságot tévő nemzetünk. Biztatóan a kézfogás ezúttal sem maradt el. Általa vál(hat)tak hitelesebbé a termet és szíveket egyaránt csordultig kitöltő, belső elcsendesedésre is intő Nemzeti ima akkordjai. Az elbocsájtó áldást Csűry István királyhágómelléki püspök úr mondta. A rendezvény fővédnökei a Magyarországi Református Egyház és egyházkerületei, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap voltak. Az összefoglaló fényképmelléklete a hangverseny főpróbáján készült. A XI. Református énekek hangversenyen részt vevő kórusok és felkészítő karnagyaik névjegyzéke Debreceni Református Kollégiumi Kántus (Berkesi Sándor); Pasaréti Palló Imre Énekkar, 16

17 Református Élet Budapest (Cseri Zsófia); Psalterium Hungaricum Kórus (Arany János); Kálvin Kórus, Budapest Kálvin tér (Bódiss Tamás); Nagyerdei Református Kamarakórus, Debrecen (Nagy Csaba); Mezőcsát Református Egyház Kórusa (Tolvajné Tóth Klára); Lévay Református Gimnázium Kórusa, Miskolc (Sajó Márta); Hálaadás Kórus, Budapest Pozsonyi út (Berkesi Boglárka); Arany János Református Gimnázium Kórusa, Nagykőrös (Ecsedi Péter); Szentendrei Református Általános Iskola Énekkara (Körösmezei Varga Zsuzsa); Lévai gyülekezeti Kórus, augusztus Felvidék (Kassai Gyula); Prágai Magyar Református Kórus (Szabó Krisztina); Beregszászi Református Gyülekezet Kamarakórusa, Kárpátalja (Ladányi Katalin); a Torontálvásárhelyi Református Egyház Dalárdája, Vajdaság ( Tóth Zsolt ); VOX PASTORIS a Bihari Református Egyházmegye Kórusa, Partium; Kézdivásárhelyi Református Kórus, Erdély (Balázs István); Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara, Felvidék (Palcsó Edit). Martinek Imre A képeket Martinek Imre készítette Amit vet Az ember, Azt fogja ArAtni is gal. 6,7 Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd dával előttük, hogyan kell keresztyén életet élni, ahol a kezed este sem, mert nem tudod melyik sikerül: ez jelen van az Úr Jézus a mindennapokban, örömben és vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. bánatban egyaránt. Préd. 11,6 Van egy közmondás: Az egyik nemzedék Hálás a szívünk a gyermekekért, a fiatalokért, ülteti a fákat, és a másik élvezi az árnyékot. Elgondolkodom akik rendszeresen hallgatják Isten Igéjét és nyitott mennyi lelki és építő dolgot kaptunk szívvel, gyermeki őszinteséggel érdeklődnek utána. gyülekezetünktől, családunktól gyermekkorunkban, Jézus parancsa, hogy hívőként adjuk tovább az örömhírt, aminek árnyékában még ma is felüdülhetünk. és Jézus a gyermekek elől sem zárkózik el. A Örömmel gondolunk vissza és emlegetjük a rég- fenti Ige alapján már reggel, azaz gyermekkorban múlt időket, mikor még mi voltunk gyerekek, minket fogjunk a vetéshez - az Igemag vetéséhez. Tudják tanítottak bibliai történetekre, énekekre. Mások meg gyermekeink ki teremtette őket, ki tartja meg fáradoztak, mások ültették a fákat... a mi javunkra, életüket napról napra, hogy egyedül a Jézus Krisztusban a mi épülésünkre. Miért? Mert szerettek, fontosak vetett hit által van üdvösségük. Fontos, hogy voltunk a számukra. Hogy nekünk jó legyen, hogy ne csak beszéljünk Istenről, hanem tanítsuk is őket, helyes irányba tereljék az életünket. Nem tartozunke figyelmeztessük, hogy dönteniük kell, hisz Jézus mi is ilyen felelőséggel, hogy fákat ültessünk a mondja: Aki nincs velem, ellenem van. Járjunk pél- következő nemzedéknek, gyermekeinknek és ne csak 17

18 2012. augusztus az árnyékot élvezzük ki? Legyünk mi is olyanok, akik fáradoznak a következő generáció lelki életén és növekedésén, akiknek fontos, hogy gyülekezetközelben és Isten ismeretében nőjenek fel. Hívőként és emberként is szeretnem kell őket, helyes irányba terelgetni, meghallgatni, megérteni. Sokszor halljuk a panaszkodást és a kifogásokat, hogy a kompjuter, a TV, a társaság, a világ neveli őket. De miért? Miért engedjük? Miért nem vagyunk ott? Elsőként? Adja Isten, hogy szívünkön legyen minden gyermek és fiatal, akik a családunkban, gyülekezetünkben és környezetünkben vannak, hogy legyen bátorságunk és bölcsességünk tanítani őket Isten Igéjére. Kezdjük el szívükbe mi az Ige mag elvetését. Sokszor nehéz ez a feladat, mert ahogy az Igében is olvassuk: nincs pihenés, és nem tudjuk kinek mit hoz Isten az életébe. Milyen döntések, nehézségek érik őket. Lehet Istenhez kiáltanak, de lehet, hogy megtagadják őt. Szükségük van szeretetünkre és imádságainkra! Ima a gyermekekért és fiatalokért Gyermekeim nevét kezedbe helyezem, Uram! Írd be őket oda kitörölhetetlen írással, hogy semmi, senki ki ne égethesse nevüket onnan, még akkor sem, amikor a sátán rostálja őket. Tartsd őket szilárdan, mikor el kell engednem kezüket! Református Élet Te erősítsd őket gyöngeségeikben! Hiszen tudod, milyen hatalmas a világ csábítása szívükben. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól! Légy vigasztalójuk, amikor magányosak és félnek. A Te nevedért őrizd meg őket szövetségedben, és ne engedd, hogy eltérjenek a Te utadról. Gyermekeim nevét kezedbe helyezem, Uram. Ámen. A bácsfeketehegyi vasárnapi iskolában minden évben megünnepeljük azon fiatalok ballagását, akik rendszeresen jártak vasárnapi iskolába. Igét olvasunk, énekelünk, köszönőlevelet és könyvet kapnak ajándékba. Idén az egyház támogatásával szeretetvendégséget is szerveztünk a számukra, mely még ünnepélyesebbé tette ezt az alkalmat. Június végén 28 fiatal közösségében ünnepeltünk, akik tavaly és az idén fejezték be a 8. osztályt és indulnak tovább más városba, hogy folytassák tanulmányaikat, vagy maradnak otthon, a családban segíteni. Fontos, hogy tudják, mindig jöhetnek hozzánk, ha kérdésük, problémájuk akad. Páran közülük látogatják az ifjúsági alkalmakat is, aminek örvendezünk, mert így megmarad velük a személyes kapcsolat. Hálásak vagyunk, amiért e fiatalok a konfirmáció után is közöttünk maradtak, sőt páran segítőinkké váltak a szolgálatban. Dicsőség az Úrnak! Halász Sámuel és Renáta 18

19 Református Élet augusztus GYERMEKOLDAL AZ ABLAKÜVEG FOLTJAI Karcsi jót akart tenni anyának, felmászott a szobalétrára, és megmosta a nappali szoba ablakát, ahogyan a felnőttektől látta. Eddig még nem csinálta, de igyekezett, és úgy találta, nem is olyan nehéz munka. Amikor készen lett, büszkén szemlélte művét. Kihívta édesanyját, és rámutatott az ablakra. Micsoda meglepetés! kiáltott anya Köszönöm, Karcsikám! És nem maradt el az ajándék, a csokoládé sem. Karcsi büszke volt önmagára. Száraz, felhős reggel volt, a Nap nem mutatta magát, csak délután, akkor azonban csodásan ragyogott. Karcsi bement a nappaliba, ismét ránézett büszkeségére, az ablakra, és egyszerűen nem hitt a szemének. Most, hogy a Nap teljes erejével rásütött, csíkok és foltok mutatkoztak az üvegen, amely délelőtt olyan tisztának látszott. Nézd, anyu mondta panaszosan akár moshatom újra! Ilyesmi megtörténik próbálta anya megnyugtatni nem vagy még olyan gyakorlott, és különben is, a napsugarak láthatóvá teszik a foltokat Mit volt mit tenni, Karcsi behozta ismét a létrát, és addig tisztította az ablakot, míg tükörfényes nem lett. Amikor apa meghallotta az ablakmosás történetét, azt mondta fiának: Nem vehetted észre a foltokat, amíg a Nap rá nem sütött az ablakra, fiam. Mint ahogy a sötétben azt sem látjuk, hogy tiszta és rendes, vagy piszkos és rendetlen egy szoba, amíg fel nem gyújtjuk a villanyt. Így van ez igen sok területen az életben is. A sötétben és a homályban sok minden megbúvik, ott van csak éppen nem látszik. Olvassuk el a Bibliában, mit mond magáról az Úr Jézus! Karcsi már olvasta is: Aranymondás: Én vagyok a világ világossága! Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága! János ev. 8,12 Református Élet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja Felelős főszerkesztő: Dr. Csete Szemesi István, püspök Bácsfeketehegy, Testvériség utca 26 Szerkesztették: Halász Sámuel és Renáta, Minden megjelent írásért a szerző vállalja a felelősséget, lapzárta minden hónap 15-én. Az írások rövidítését és szerkesztési jogát fenntartjuk Nyomtatva: Forum-Újvidék Megjelenik 1500 példányban Országos Egyházunk hivatalos honlap címe: CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 275 REFORMÁTUS Élet : a Szerbiai Református Keresztén Egyház hivatalos lapja / felelős főszerkesztő Csete Szemesi István évf., 1. sz. (1966)-. - Bácsfeketehegy : Szerbiai Református Keresztyén Egyház, Ilustr. ; 30 cm Mesečno ISSN COBISS.SR-ID

20 K A T E K I Z Á C I Ó: I. C S O P O R T II. C S O P O R T III. C S O P O R T

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben