Ézs 38, Ezékiás betegsége és imája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 38,1-8. 21-22 Ezékiás betegsége és imája"

Átírás

1 Ézs 38, Ezékiás betegsége és imája Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván: Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok. És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost! Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, a mit mondott: Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, a melyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, a melyeken már átvonult [ ] Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába? Bevezetés Először két megjegyzést szeretnék tenni a felolvasott Igéknek az időrendjéről. Tehát arról, hogy azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és még egy másikról is, ami az időrendre vonatkozik. A 38. és a 39. részben, ami le van írva Ezékiás betegségéről, és a 39. részben a babiloni követek jöttéről, amikor a betegségéből meggyógyult. Ebben a két versben leírt esemény időrendben megelőzte azt, ami a 36. és a 37. részben van, tehát az asszír megszállást, Asszíria elvonulását Jeruzsálem alól, Isten szabadítását Jeruzsálemnek. Ezt onnan tudjuk, amit olvastunk: És az assiriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost; megoltalmazom e várost! (6. vers). Az előző részben már olvastuk, hogy Isten megoltalmazta a várost. A másik megjegyzés pedig az, hogy amit a két utolsó versben olvastunk, hogy vegyenek egy fügekalácsot, dörzsöljék a fekélyre, hogy meggyógyuljon. Utána megkérdezte Ezékiás, hogy mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? ( vers). Időrendben ez a 6. vers után van. Tehát azt mondta Isten, hogy az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged, és a várost megoltalmazom, utána mondta, hogy a fügekaláccsal dörzsöljék be a fekélyt. Utána, hogy mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? Azzal folytatódik, hogy ez legyen a jele, hogy teljesíti az Úr azt, amit mondott, hogy Akház napóráján visszatéríti az árnyékot 10 fokkal (7. vers). Ezt honnan tudjuk, hogy így van? A párhuzamos igehelyről. Ott részletesebben is le van írva ez a történet, ezért elolvasom onnan, és itt megfigyelhetjük, hogy ez a sorrend: Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az

2 én szolgámért, És monda Ésaiás: Hozzatok egy kötés száraz fügét ide. És hozának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult. És mikor azt kérdezé Ezékiás Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az Úr házába? Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekeszi ezt a dolgot, a melyről szólott néked: Előremenjen-é az árnyék tíz grádicscsal, vagy visszatérjen-é tíz grádicscsal? És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádicscsal alábbszállani. Ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádicscsal. És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Akház napóráján, azokon a grádicsokon, a melyeken már aláment volt, tíz grádicscsal (2Kir 20,1-11). Ígéret az igazaknak Most nézzük meg ennek az Igének a tanulságait, és szellemi üzenetét. Először is azt olvastuk, hogy Ezékiás nagyon megdöbbentő üzenetet kapott Ézsaiás prófétán keresztül Istentől. Rendezd el a házadat, mert meghalsz, nem fogsz meggyógyulni. Gondoljuk bele magunkat, ha nekünk Isten teljes bizonyossággal tudtunkra adná, hogy most pedig meghalsz. Biztos megdöbbentő volt Ezékiás számára. Isten ritkán közli az emberrel, hogy mikor hal meg. Persze, van, amikor az ember sejti, hogy elérkezett az ideje, de pontosan azért nem tudja. Sok példa van erre. Azt mondta Izsák a fiának, amikor megöregedett: Imé, megvénhedtem, nem tudom halálom óráját (1Móz 27,2). Nem tudta, de sejtette, hogy megöregedtem, és minden öregember előbb-utóbb meghal. Azért rendelkezett, és azért áldotta meg a fiait. Ezt még a mai ember is tudja, hogy 70, ha feljebb, 80 év, és az után már várható, hogy meghal. Van egy másik eset is, amikor sejti az ember, hogy elközelgetett a halálának az ideje, az, amikor halálos beteg, nagybeteg. Azért még a nagybeteg is reménykedik, hogy hátha meggyógyul. Nem tudja biztosan, hogy tényleg itt van-e már a vég, mert Isten azt gondosan elrejti az ember elől. Ezékiás még nem volt idős ember, de beteg volt, halálos beteg. Úgy gondolom (ez az én gondolatom), hogy amikor jött Ézsaiás próféta, nem ezt az üzenetet várta tőle. Inkább abban reménykedhetett, hogy ha már idejön a próféta a halálos betegágyához, akkor jó üzenetet hoz, hogy meg fogok gyógyulni. Nem azt kapta, hanem azt, hogy nem gyógyulsz meg, meg fogsz halni. Még egy kis időd van, rendezd el a házadat. Miből gondolom azt, hogy reménykedhetett Ezékiás? Abból, hogy Isten az Ószövetségben hosszú életet ígért azoknak, akik Őt félik, akik megtartják az Ő törvényét. A gonoszoknak pedig azt ígérte Isten, hogy hamar kigyomlálja őket az Úr. Például többek között, olvasunk erről: Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! [ ] Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat (Zsolt 91,14.16). Ezékiás ilyen volt, aki ragaszkodott az Úrhoz. Abból látszik, hogy reménykedhetett, hogy amikor elment a próféta, a fal felé fordulva imádkozott. Azt mondta: Uram, emlékezzél meg, én előtted jártam, igazságban, egész szívvel. Ami jó előtted, azt műveltem. A törvény szerint, így olvassuk Mózes törvényében is, hogy Isten átokkal sújtja azokat, akik nem maradnak meg a törvényben, és áldással, akik hűségesek maradnak az Úrhoz. Amikor Jób beteg lett, elolvasok egy verset, mit mondtak neki a barátai. Elifáz azt mondja Jóbnak: Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed-é utaidnak becsületessége? Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak? A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak (Jób 4,6-8). Az volt a tapasztalata az embereknek, a legtöbb az volt, hogy Isten megáldja az igazakat, és eltöröltetnek a hamisak. Emlékezzünk arra is, hogy már az Ószövetségben is vannak ellenkező példák. Olvasunk arról, hogy már-már meghanyatlottak a lábaim, látván a gonoszok jó szerencséjét. Halálukig nincsenek kínjaik (Zsolt 73). Azt mondja Jób, hogy mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget élnek? (Jób 21)

3 Most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan igazodjunk el ebben? Mit mondjunk arról, aki fiatalon hal meg - ez Isten büntetése? Mit mondjunk akkor, amikor egy istenfélő embernek (földi szemmel nézve) kettétörik az élete, és elviszi az Úr? Mit mondjunk arról, aki hosszú életű ma? Ez az ő jó életének, istenfélelmének a jutalma? Láttam én olyan nagyon idős embert, 90 évest, aki még 90 egynehány éves korában is hangosan káromkodott, és szidalmazta Istent. Ilyennel is, olyannal is lehet találkozni. Valóban van olyan, amikor Isten nyilvánvaló büntetése az, amikor elvágja egy ember életének a fonalát, de van, amikor nyilvánvalóan nem Isten büntetése, hanem kegyelme, amikor valakit elszólít hamar az életből. Ilyen is van, olyan is, ahogy az Ószövetségben is tapasztalata volt az embernek. Megáldhatja Isten az istenfélőt, hosszú élettel elégítheti meg. Megbüntetheti a gonoszt, kivágattatnak, de van fordítva is. Éppen ezért, amit nekünk jó megjegyezni, hogy ne ítéljünk egy embernek az élete felől sem. Isten az ítélőbíró, Isten az életnek és a halálnak az Ura. Ő ad mindeneknek leheletet és mindent, és minden ember életének az ideje az Ő kezében van. Senki nem vonhatja felelősségre, hogy miért tettél így, és miért tettél úgy, ezért Őt kell félnünk ezen a területen is. Ezékiás könyörgése A másik az, hogy hogyan fogadta Ezékiás Ézsaiás üzenetét a haláláról. Azt olvastuk, hogy könyörgött az Úrnak a fal felé fordulva, és keservesen sírt. Miért könyörgött? Nem mondta ki, hogy tulajdonképpen miért könyörög. Nem mondta azt ki, hogy gyógyítsa meg az Isten, adja vissza az életét, hosszabbítsa meg a földi életét, csak ennyit mondott: Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész szívvel, ami jó előtted, azt műveltem. Amit Ezékiás mondott az Úrnak, az igaz volt. A Bibliában le van írva, hogy mennyi istenfélő cselekedetet cselekedett. Hogyan rombolta szét a bálványokat, hogyan állította vissza az igazi istentiszteletet, hogyan állította vissza a templomi istentiszteleti rendet. Valóban, istenfélelemben járt Isten színe előtt, de ha nem is mondta ki, hogy szeretne meggyógyulni, mégis, amikor ezt felemlegeti Istennek, ebben az volt, hogy hát, Uram, én ilyen voltam, és az ilyeneknek azt ígérted, hogy hosszú élettel elégíted meg őt. Tehát valahol rejtetten benne volt ebben az imádságban ez a kérése. Miért sírt? Ebből nem derül ki pontosan, de a szavaiból sejtem, és abból, ahogyan más emberek viselkednek ilyen helyzetben. Azt mondja az Ige, hogy mint a vízben az egyik arc megmutatja a másikat, tehát hogy a víz visszatükrözi az arcunkat, és látjuk a saját arcunkat, mint a tükörben, mondja az Ige, ugyanúgy az egyik ember szíve megmutatja a másik ember szívét (Péld 27,19). Annak az oka, amiért sírt, ismerve az emberi szíveket, az volt, hogy méltatlankodott. Istenem, hát ezt érdemlem azért a sok jóért, amit tettem? Volt benne fájdalom, önsajnálkozás, és nyilván benne volt az élethez való ragaszkodás is. Nem olvastuk fel, de azt mondja itt, hogy: Én azt mondám: hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől! Mondám: nem látom az Urat, az Urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt (Ézs 38,10-11). Ez benne volt. De én nem ítélem el Ezékiást, mert nem tudom, hogy én hogyan viselkedtem volna hasonló körülmények között. Mert mi hiába mondjuk, hogy így viselkedtem volna, úgy viselkedtem volna, igazából akkor tudja meg az ember, ha belejut ugyanabba a helyzetbe. Senki ne ítélje meg Ezékiást! Amikor beteg az igaz Hadd mondjak el egy történetet, ami ehhez hasonló, ami Ezékiást érte. Jó régen volt, még fiatalember voltam, amikor egy vidéki gyülekezethez tartozó testvér, aki csak egy néhány évvel volt idősebb nálam, meghívott, hogy menjek el, mert beszélgetni szeretne velem. Mikor elmentem, elmondta, hogy megállapították azt, hogy tüdőrákos. Azt kérdezte, hogy Jakab levele szerint - most felolvasom ezt - megtenném-e: Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a

4 hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki (Jak 5,14-15). Azt mondta ez a testvér: ez alapján, az Ige alapján, hogy megkenném-e én őt olajjal, és imádkoznék-e érte, hogy meggyógyuljon. Ez a testvér komoly, istenfélő, hívő ember volt, felesége és gyermekei is voltak. Azt mondtam ennek a testvérnek, hogy: Testvér, ezt nem tehetem meg. Először is én nem vagyok a te gyülekezeted véne, meg egyáltalán gyülekezeti vén. Másodszor, és ez a fontosabb, erről az Igéről nekem egészen más az igei látásom, minthogy én ezt megtehetném. Ez a testvér elmondta, hogy ő sokat gondolkozott ezen. Tudja, hogy ha nem történik semmi, meg fog halni, és elgondolkozott rajta, hogy soha életében nem dohányzott. Azt mondták mindig, hogy a dohányosokat viszi el a tüdőrák. Miért történt ez velem? Ez a testvér, mikor mindezeket elmondta, sírt, ahogy Ezékiás sírt. Azt mondtam: Testvér, imádkozzunk, én is imádkozok érted! Legfeljebb azt tudom kérni, hogy az Úr gyógyítson meg, ha egyezik az Ő akaratával. Ha pedig úgy döntött az Úr, hogy elvisz, akkor pedig azért, hogy tudjál megnyugodni az Úr akaratában, tudjon megvigasztalni téged is, meg a családodat is az Úr, és erősítsen meg téged ebben. Végül is ezt a testvért az Úr hazavitte, meghalt. De megbékélve halt meg. Egy halálos betegség, mint például a rák, hasonló ahhoz, mint amikor Ezékiásnak mondta az Úr akkor, rendezd el a házadat, nem fogsz meggyógyulni, meghalsz. Ez próbára teszi az embert. Ilyenkor nem baj, hogy ha sírunk, nem baj, hogy ha könyörgünk. Sőt, jó ha könyörgünk és imádkozunk, és kiöntjük a szívünket az Úr elé, mégpedig a fal felé fordulva. Ez alatt én most nem azt értem, hogy tényleg a fal felé forduljunk, hanem ami ennek a szellemi jelentése. Nem kifelé, nem az emberek felé kell sírni, hanem egyedül az Úr felé kell elmondani a könyörgésünket, kell kiönteni a szívünket, és lehet hullatni a könnyeinket is. S miért jó ez? Azért, mert az Úr hallja, és az Úr látja, és ez elég, ha Ő látja és Ő hallja. Olvastuk a Királyok könyvében, hogy mikor Ézsaiás próféta elmondta Ezékiásnak, hogy nem fogsz meggyógyulni, meghalsz, rendeld el a házadat, indult vissza. Még a város közepéig sem ért, amikor ismét szólt hozzá az Úr, hogy menj vissza, és mond meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének, hogy hallottam a könyörgésedet, és láttam a könnyeidet. Más nem látta és nem hallotta, mert a fal felé fordult. De Isten látta és hallotta. Ez minket is biztat, hogy bármilyen súlyos nehézségben vagyunk, amikor lehet, hogy az emberek részvéttel fordulnak felénk, de igazából nem tudják felmérni, hogy mi van akkor az emberben. Azt nem tudja más felmérni. Isten akkor is látja a könnyeinket, hallja a szavainkat, jól ismeri a szívünket, és mindazt, ami bennünk végbemegy. A napokban meglátogattam egy beteg, hívő, idős nőtestvért. Ő is rákos beteg. Látogatásunk előtt néhány nappal tudta meg, hogy neki is rosszindulatú a daganata, és ő nem sírt. Azt sem kérte, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. Azt mondta: 82 éves vagyok, letelt az ígért idő, a 70, ha feljebb, 80 esztendő. Egész életemben az Úr kegyelme hordozott, mindig jót akart nekem Isten, most is legyen meg az Ő akarata. Én már nem vetem magam alá semmiféle kezelésnek, merthogy ki sem bírnám. De tudom, hogy akkor halok meg, amikor elérkezik az időm, és tudom, hogy akkor az Úr hazavisz. Igen, azt mondja, hogy az igaznak, a halálnak idején is reménysége van (Péld 14,32). Tudom, hogy másképpen veszi egy 82 éves, mint egy 40 éves. De az igazban, akár 40 éves, akár 20 éves, elvégzi az Úr, hogy a halála idején is reménysége legyen. Nem azért vagyunk igazak, amit Ezékiás elsorolt, hogy: Uram! Én Veled jártam, én a törvényeid szerint hűségben éltem, mennyi jót tettem. Nem azért vagyunk igazak, hanem az az igaz, akinek Jézus Krisztus az igazsága. Nagyon jó, hogy ha ez bele van vésve a szívünkbe, mert a halálunk óráján megtámadhat a gonosz, hogy jól van, tettél jót is, de nézd csak, hogy mennyi rosszat tettél! Nem azért vagyunk igazak, amit tettünk, hanem azért, mert Jézus Krisztus adatott nekünk igazságul, szentségül és váltságul. Láttuk, hogy Isten nem sokára Ezékiás imája után azt mondta, hogy meggyógyítom őt. Ez néhány perc időben, de órák biztos nem teltek el, míg Ézsaiás még a város közepéig sem ért. A város nem volt olyan nagyváros,

5 Jeruzsálem körül volt kerítve. Tehát Isten nagyon hamar meghallgatta Ezékiás kérését, szinte alig mondta el, már felelt is rá az Úr. Isten meghallgatja a könyörgésünket. Miért változtatta meg Isten a döntését? Vagy: miért üzente, hogy meghal, azután mégsem halt meg, mert megváltoztatta Isten a döntését? Több felelet van erre. Először is az a válasz, hogy mi nem vonhatjuk Istent felelősségre, nem kérhetjük számon, hogy egy fél órával előtte miért üzente azt, hogy meghal, és egy fél órával utána, mondjuk, ez csak egy példa, hogy nem halsz meg. Kik vagyunk mi, hogy számon kérjük Istentől, hogy miért beszél egyszer így, egyszer úgy. De nemcsak ennyi a felelet. Mégis van, amikor Isten enged belelátni, hogy miért változtatja meg azt, amit először üzent az embernek. Ott van például Ninive esete. Elküldte Jónást, elmondta az Igét: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! Nem volt semmi ha, nem volt, hogy ha nem tértek meg, elpusztultok, nem. Negyven nap, és elpusztul Ninive. És nem pusztult el. Miért nem pusztult el? Azt mondták a ninivebeliek: Ki tudja, hátha visszatér az Isten, megengesztelődik, ha megtérünk, ha gyászruhát öltünk, ha beismerjük a bűneinket, ha elhagyjuk a bűneinket, ha megalázkodunk Isten előtt. Hátha még sem pusztít el. Ők nagyon jól tudták, hogy nincs onnan menekvés. Hiába szaladnak ki Ninivéből, hiába mennek ki a világból, akkor is utoléri Isten keze. Jónás is el akart szaladni Isten elől, és úgyis utolérte Isten keze. Megfogta a hallal, és úgyis el kellett neki menni Ninivébe. Nincs hová menni Isten keze elől. De mégis lehet egy szabadulás, ha megalázkodunk, ha megvalljuk bűneinket, ha megtérünk, hátha nem pusztít el az Isten. És ez történt. Látta Isten, hogy megtértek, hogy megalázkodtak, s nem pusztította el. Rossznak is tetszett Jónás előtt ez. Hát, én most elmondtam a Te Igédet, és tessék! Ezért kellett a tengerbe vetni engem, ezért kellett, hogy jöjjön a hal, ezért, hogy kidobjon engem? Elmondtam az Igét, és nem úgy lett. Ha Isten üzen valamit, annak mindig megvan a következménye, az Ő Igéje nem tér vissza üresen. Nem gyönyörködik Isten a bűnösnek a halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen, és éljen. Ninive története beleenged látni abba, hogy Istennek minden útja kegyelem és hűség. Ezt mondta Jónás is, hogy tudtam én ezt, hogy nagy a Te irgalmad, és nagy a Te kegyelmed! Amikor Isten úgy látja jónak, hogy az az üzenet, hogy meghalsz, hogy elpusztul Ninive, már elérte a célját, és megtértek, akkor küldött egy másik üzenetet: Nem haltok meg! De miért üzente Isten előre Ezékiásnak, miért hozta a tudomására mind a két, ellentétes döntését, miért nem tette Isten ezt szó nélkül? Mert így látta jónak, mert nyilvánvaló, és majd látni fogjuk, ha még élünk, ha időt ad rá az Úr. Ezékiás imádságából, hogy valami nagyon fontosat végzett el Ezékiás szívében ez az üzenet, hogy meg fogsz halni. Ezékiás maga mondja itt, a 17. versben, hogy íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség! Szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted bűneimet! (Ézs 38,17). A könyörgésében még szó sem volt a bűneiről, a végére mégis azt mondta, hátad mögé vetetted bűneimet. S miért tudatja Isten előre, ma is némelyik emberrel, hogy halálosan beteg, és nem sok ideje van? Vagy: eltelt a 70, 80 év, és érzed, hogy elfogy az erőd, és nem sok időd van? Miért tudatja Isten? Azért, hogy elvégezzen valamit az embernek a szívében, hogy rendezd el, nemcsak a házadat, az örökséget, meg a gyerekeidet, hanem rendezd el az ügyedet Istennel. Készülj fel az örök életre, vagy, mint Ezékiásnál, hogy készülj fel a további földi életedre, hogy ne legyen olyan, mint addig volt! Ne legyen haszontalan, vagy gyümölcstermőbb legyen, mint amilyen addig volt! Sok embernek ez az előrejelzés nem adatik meg, van, aki egy hirtelen balesetben meghal. Vagy: este lefekszik, reggelre nem kél fel. Van, akinek ez nem adatik meg, de van, akinek nincs is rá szüksége, mert készen van. A hívő embernek azt mondja Isten, hogy legyetek készen, nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.

6 Gyógyszerek és gyógymódok Most élet, halál, betegség, gyógyulás kérdésével foglalkozva, ennek az Igének a kapcsán, még egy kérdésre kitérek: a gyógyszereknek a használatára. Tudniillik azt olvastuk az Igében, hogy mikor megvitte az Úr üzenetét Ézsaiás próféta, hogy meggyógyul, azt mondta, hogy vegyenek egy köteg aszalt fügét, tegyék rá a fekélyes sebre, és majd meggyógyul. Rátették, s meggyógyult. Miért kellett ez a fügekalács a gyógyításhoz, a nélkül nem gyógyíthatta meg az Úr? De igen, hogyne gyógyíthatta volna meg! A testvérek között is más és más a felfogás arról, hogy szedjünk-e gyógyszert, vagy ne szedjünk gyógyszert; menjünk orvoshoz, ne menjünk orvoshoz? Van olyan, aki azt mondja, hogy az orvos meg a gyógyszer hitpótló. Ha hited lenne, nem élnél ezekkel. Én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatjuk általánosan, mindenkire érvényesen. Olyan is van, kétségtelen, akinél hitpótló, mert jobban bízik az orvosban, gyógyszerben, mint az Úrban. De olyan is van, aki a maga helyére tudja tenni ezeket. Sem túl nem értékeli a gyógyszert meg az orvost, sem le nem becsüli, mint itt, ebben a történetben is van. A maga helyére került. Abban az időben biztosan elfogadott gyógymód volt az aszúfüge kalács. Gondoljuk meg azt, hogy a gyógyszerekre is érvényes az, amit az Úr Jézus mondott, amikor megkísértette az ördög, hogy ugorjon csak le a mélységes szakadékba, hiszen meg van írva, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged. Nem lesz semmi bajod, ugorj csak, ha hited van, ha te vagy a Krisztus. De mit válaszolt erre az Úr Jézus? Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! És nem ugrott le a mélységbe. Az életünkben sok minden ehhez hasonló dolog van. Például: most már jönnek a hidegek, nem gondolom, hogy bárki egy rövid ujjú ingben jött volna ide. Felöltözünk, mert ha nem öltözünk fel, megfázunk, és betegek leszünk. Ki az, aki azt mondja, hogy én továbbra is rövid ujjú ingben járok, mert ha az Úr akar, úgy is megőriz a hidegben is. Hátha az Úr akar, megőriz, és kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy akaratunkon kívül, vagy akaratunk ellenére úgy jön, hogy hidegben kell lennünk, olyan öltözetben, ami nem arra való, és az Úr megőrizhet. Ha valaki készakarva, kísérti Istent, nem valószínű, hogy meg fogja őrizni az Úr. Így van ez az evéssel, meg az ivással is. Ki az, aki azt mondja: én nem eszek semmit, sem nem iszom, meg tudja őrizni az Úr az életemet. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hát igen, nem csak kenyérrel, de kenyérrel is él az ember. Nem mondhatjuk azt, ha valaki nem táplálkozik rendesen, ha valaki hiányosan táplálkozik, vagy valaki túltáplálkozik, annak meg lesz a következménye. Természetesen vannak rendkívüli esetek. Mózes negyven napig volt étlen-szomjan a hegyen, az Úr Jézus negyven napig a pusztában, és Isten megőrizte, Neki hatalma van. De úgy rendelkezett, hogy normális esetekben enni kell, és innunk kell, és nem kísérthetjük az Urat. Nos, így van ez a gyógyszerekkel is. Ha van egy cukorbeteg, vagy egy magas vérnyomásos ember, nem mondhatja azt, hogy ó, én nem adom be magamnak az injekciót, ha cukorbeteg vagyok, nem szedem a gyógyszert, ha magas a vérnyomásom, ha az Úr akarja, úgyis megőriz. Az Úr megőrizhet, ha olyan helyzetbe kerülök, hogy valami miatt nem tudja az a beteg bevenni a gyógyszert, megőrizhet, mert Neki van hatalma. No, de ha én kísértem Istent, hogy tudom ugyan, hogy a gyógyszert be kéne venni, de nem veszem be, nem igen fog az Úr megőrizni, mert meg van írva, hogy ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! Nos, ennyit a gyógyszerek használatáról. A jel Még egy kérdés. Az Úr adott egy jelet, hogy meg fog gyógyulni Ezékiás király. Kérdezte, hogy mi lesz a jele, hogy három nap múlva felmegyek az Úr házába. Ez volt a jel, ő kérte, hogy ne előre menjen az árnyék, hanem hátra a napórán tíz fokot. (Akház az apja volt Ezékiásnak, aki csináltatta ezt a napórát. Normális esetben előre megy az árnyék, a nap járása szerint.). És úgy lett. Ennek is van szellemi jelentősége. Először is azt jelenti, hogy Istennek

7 hatalma van az idő múlása felett. Ahogy az idő múlása felett hatalma van, ugyanúgy az ember életének az idejével is Ő rendelkezik. Ahogy vissza tudta téríteni az időt tíz fokkal, nem tudom, hogy ez mennyit jelenthetett órában, ugyanúgy vissza tudja az ember életét is visszaviheti tíz évvel, tizenöt évvel, amennyivel akarja. Ez történt Ezékiással is, visszavitte tizenöt évvel, még kapsz tizenöt évet. Nem véletlenül mondom így, hogy visszavitte. Jelezheti azt, hogy Isten szabadon tehet bármit, azt is, ami szokatlan, azt is, amiben mi szörnyülködünk, hogy hogyan tehet ilyet az Isten. Azt is, amit képtelennek tartunk, azt is, amit mi nem vagyunk képesek soha megmagyarázni, és azt is, ami felfoghatatlan a mi számunkra. Mindent megtehet. Jelzi azt is, hogy Ő Mindenható. Megőriz és elevenít, sírba visz és előhoz, betegséget adhat, halált engedhet, de gyógyíthat és életet is adhat, mert Isten hatalmas. Isten a mindenható. Jézus Krisztus elrejtve ebben az Igében Befejezésül nézzük meg, hol van ebben a történetben az Úr Jézus Krisztus elrejtve, mert minden Ige Róla szól. Nem belemagyarázzuk, hanem felismerjük, hogy hol van egy ószövetségi Igében, történetben az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus is tudta, mint Ezékiás előre, hogy meg fog halni, hiszen azért születtem erre a világra. Mikor elindult: a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a Te akaratodat, ó, Isten. Tudta Ő is, a prófétákon, a próféciákon keresztül, hogy a könyvtekercsben írva van Róla. Ő is fiatal volt, mint Ezékiás. Az Úr Jézus is könyörgött és sírt, de nem úgy, mint Ezékiás. Az Ő könyörgésében nem az volt, hogy Uram, lásd meg, hogy én igaz vagyok, hűséggel járok, pedig Ő volt az egyetlen igaz és egyetlen hű. Hanem így imádkozott: legyen meg a Te akaratod! Nem önmaga felett sírt, hanem a népe felett sírt, a bűnös ember felett. Sőt, amikor rajta sírtak, azt mondta, hogy Jeruzsálem leányai ne rajtam sírjatok, hanem magatokon, és a ti magzataitokon sírjatok. Nem hivatkozott arra, hogy Ő igaz és bűntelen, mint Ezékiás. Jézus Krisztus számára nem is jött az isteni üzenet, hogy nem kell mégsem meghalnia, hanem meghalt. Meghalt, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mikor Isten az ember felé kimondta a halálos ítéletet, általában az ember felé, hogy a bűn zsoldja a halál, akkor Ő elvállalta ezt a halált. Mindenkinek a bűnéért. Mi kaptuk a felmentést a halálból, Őérette. Mi kaptunk nemcsak 15 évet, mint Ezékiás, hanem örök életet. Jézus Krisztus nem kért jelet, de Isten adott jelet: Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál (Mt 12,39-41). Ez volt a jel, most is ez a jel, Jézus Krisztus halála és feltámadása. Hogy három éjjel és három nappal volt a sírban, ez azt jelenti, hogy utána feltámadt. Halála és feltámadása. Az Ő halála és feltámadása ugyanolyan csodajel, mint ahogy Jónás is egy ilyen csodajel volt a ninivebelieknek, mint ahogy Ezékiásnak is ez a napóra-visszatérítése 10 fokkal. Az Ő halála Isten ítéletének a jele, hogy Isten megítéli a bűnt. Az Ő igazságának a jele. A bűn zsoldja a halál, az Ő bűngyűlöletének a jele akkor is a halál, ha a Fia vette magára az egész világ bűnét. Ugyanakkor Isten szeretetének a jele is, úgy szerette a világot, azért vállalta ezt el az Úr Jézus, hogy aki hisz Benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Ő feltámadása a mi megváltásunknak a jele. Ahogy Neki örök életet adott, úgy nekünk is; ahogy én élek, úgy ti is élni fogtok. Ő az egyetlen út az életre, mert Ő az igazság és Ő az élet. Csak ez a Jónás próféta jele arra is élesen rávilágít, hogy mit tesz az ember Krisztussal. Mit teszünk ezzel a nagy lehetőséggel, hiszünk-e Benne? Jézus Krisztus halála és feltámadása azért volt, hogy nekünk az élet és a halál kérdése örökre megoldódjon. Nemcsak a földi életünk és

8 halálunk kérdése, hanem az örök halál és az örök életnek a kérdése. Azért jött, hogy megossza az Ő életét velünk. Ámen. Debrecen, november 20.

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége

1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége 1Móz 10,1-32 Sém, Khám és Jáfet nemzetsége Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván,Thubál, Mésekh

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 25. (kedd este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 3. ÜZENET A KITARTÓ GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 2,8-11 A szmirnai gyülekezet angyalának írd

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Ki az én felebarátom?

Ki az én felebarátom? Ki az én felebarátom? Az igazgyöngy Az igazgyöngy a fájdalom szülötte : egyes kagylófajtáknak a kagylóhéjon belül oda kerülő idegen testecske lehet egy nagyobb homokszem irritálja az állat testét. Az állat

Részletesebben