Pályázó: Bor Ferenc, 8622 Szántód AZ ISTENI RAGASZTÓ AVAGY A HÁZASSÁG ÖSSZETARTÓ EREJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázó: Bor Ferenc, 8622 Szántód E-mail: borferi52@gmail.com AZ ISTENI RAGASZTÓ AVAGY A HÁZASSÁG ÖSSZETARTÓ EREJE"

Átírás

1 AZ ISTENI RAGASZTÓ AVAGY A HÁZASSÁG ÖSSZETARTÓ EREJE Kedves Olvasó! Ebben a publikációban arra szeretnék rámutatni, hogy hogyan lettünk a magasabb rendő szeretet és az isteni ragasztó birtokosai, amelyek a három és fél évtizedes házasságunk megerısítı pilléreivé és összetartó erejévé váltak. A harmincötödik házassági évfordulónkat ünnepeltük szeptemberében. Hála Istennek, ez az egyharmad évszázad minden zökkenı nélkül szaladt el a fejünk felett. Mindketten vallásos családi háttérrel rendelkeztünk. De ez különösen a feleségemre igaz, mivel apósom kántor volt. Mindkettınknek elsı kapcsolata volt, amikor udvarolni kezdtem, s amibıl szerelmi házasság született. Egymás iránti elkötelezıdés alapján az oltár elıtt mondtuk ki a boldogító igent 1977-ben. Meggyızıdésem, hogy az egy életre szóló házasság szilárd alapja az Isten színe elıtt megkötött és komolyan vett házassági szövetség. Kezdetben ugyan három gyermek vállalásában gondolkodtunk, de a két leányunk megszületése után beteljesedettnek éreztük az életünket. Éltük a mindennapjainkat, az általunk ismert és tılünk telhetı legnagyobb szeretetben. Ekkor még nem is sejtettük, hogy az emberi szeretet fölött létezik egy magasabb rendő szeretet is. A bensımben egy éhség támadt, ami útkeresésre sarkallt. Ez a keresgélés a szellemi világ kutatása felé vitt. Idıvel rá kellett ébrednem, hogy a fizikai világon kívül létezik egy szemmel nem látható másik dimenzió is. A szívem mélyén egy őrt éreztem, és folyamatosan kerestem azt a módot, hogy hogyan lehetne ezt betölteni. A bensım teljes mértékben egyetért a következı gondolatokkal, amit át is éltem a családommal együtt. Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy felfedezzen a szíve mélyén egy bizonyos ürességet, egy hiányt, vákuumot, amit ennek a világnak a dolgai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, sem a szex, vagy az utazás, a hírnév, a drogok, a címek és a rangok, a javak, vagy más emberi dolgok nem képesek betölteni ezt az ürességet. Ezt a vákuumot én úgy nevezem: Isten formálta lyuk a szívemben. Váratlanul felfedeztem, hogy ez a bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Teremtője számára van fenntartva, hogy személyesen lakjon mindegyikünkben. HOGYAN SZEREZHETİ MEG A MAGASABB RENDŐ SZERETET? tavaszán hatalmas fordulat, mondhatom úgy is, hogy egy rendszerváltás következett be az életünkben. Egy 1

2 országot járó misszionárius összejövetelén hallva az Örömhír üzenetét befogadtuk a szívünkbe a feltámadt Megváltót és ezáltal megéltük az újjászületés csodáját! Ezzel a céltudatos lépésünkkel az isteni tulajdonságok részeseivé lettünk! A Szentírás alapján Péter apostol második levele értelmében a magasabb rendő szeretet birtokosaivá váltunk, amit tudatosan igyekeztünk is használni és kamatoztatni az életünkben. Mit jelent az újjászületés? Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. János evangéliumának következő állítása Jézus szájából származik:...ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Az újjászületés az Ádám által elbukott ember szellemének az újraszületése. Ugyanis a hármas felépítésű ember igazi valója a szelleme (belső ember), testben él és van lelke. Az újjászületés elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvözüljön az ember. Egyedül az újjászületés által kerülhetünk igaz kapcsolatba Istennel. Az újjászületés nélkülözhetetlen, még mielőtt a Biblia áldásaiból akár egyet is igényelnénk. A kegyelemből újjáteremtett emberi szellembe magként bekerülnek az isteni tulajdonságok, amit a Galata levélben szedtek csokorba: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek folyamatosan növekedve egyfajta gyümölcsként jelennek meg a hívő ember életében. Kétféle szeretet létezik. Az egyik az önzı ember természetes szeretete, amely bármelyik pillanatban átcsaphat győlöletbe. A másik az önzetlen isteni fajta a görög nyelvben az agapé szeretet, amely mindennél hatalmasabb. János apostol az elsı levelében ugyanis egyértelmően állítja, hogy Isten = Szeretet. Ez az isteni fajta szeretet bennünk van, és mi engedjük, hogy áthassa az életünk minden részletét. Sıt, a gyakorlatban alkalmazzuk, hogy belılünk kiáradva megérintse a szeretteinket és a környezetünkben levıket. Más szóval, munkába állítottuk az agapé szeretetet és élvezzük annak jóíző gyümölcseit. Mert aki vet, az elıbb-utóbb aratni is fog! A jó mag pedig jó gyümölcsöket fog érlelni. Idıvel egy szakkönyvbıl megismertük azt, hogy a bennünk jelen levı isteni fajta szeretetet hogyan lehet kifejezni egymás iránt. Elkezdtük felderíteni egymás szeretetnyelvét, és ennek gyakorlati alkalmazása megint közelebb vitt egymáshoz, és megerısítette a frigyünket. Az öt szeretetnyelv, amit elsajátíthatunk, a következı: elismerı szavak, odaszentelt idı, ajándékozás, szívességek, érintés (ölelés, simogatás). Az elsıdleges szeretetnyelv mellett létezhet másodlagos szeretetnyelv is. 2

3 Egy rövid ismertető következik arról a szeretetnyelvről, amit magunk is alkalmazunk. A szerelmes ember a fellegekben jár, és rózsaszínben látja a világot. De ez a fennkölt lelkiállapot ami átlagosan két év egyszer véget ér. A fiatal házasoknak még a szerelem elmúlása előtt szükséges lenne megismerni egymás szeretetnyelvét. A szerelem elmúltával ugyanis az agapé szeretetnek kell lépni annak helyébe. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem önző, hanem mások érdekeit a sajátja elé helyezi. Az agapé szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! Azért fontos a házastársunk szeretetnyelvén beszélni, hogy az érzelmi tankja, edénye telítve legyen szeretettel a házasság teljes időtartama alatt. A házastársaknak el kell sajátítaniuk a társuk szeretetnyelvét, hogy a megfelelő módon fejezhessék ki a szeretetüket. A legjobb tanító a párunk, csak figyelni kell a visszajelzéseit. A meghitt családi légkör fenntartása érdekében fel kell ismerni hitestársunk és saját magunk szeretetnyelvét. Ezt úgy a legkönnyebb azonosítani, hogy a kritizált, bírált, hiányolt területekre irányítjuk a figyelmünket, majd a cél érdekében alkalmazzuk is ezt a párunk felé. Az érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be. Előfordulhat az is, hogy valakinek van még egy másodlagos szeretetnyelve is. Az isteni fajta szeretet csodákra képes. A szeretet egy érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontosnak érezzük magunkat a hitvesünk mellett. Amikor az ember szeretettankja kezd ürülni, attól kezdve az élete olyan nehezen és döcögve halad, mint egy defektes kerék. A válások nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak. Ilyenkor az akadályt látják egymásban, és az otthon könnyen csatatér, veszekedés, bántalmazás színterévé válhat. A házastársak szeretet nélkül üresen, érzéketlenül, lakótársként élnek egymás mellett. A belső űr gyakran a házasságon kívüli kalandozásra késztet, amely még jobban aláássa az amúgy is megrendült frigy alapjait. Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? De még mennyire! Csak döntés kérdése! Ehhez viszont azt kell tudni, hogy szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet. Ha igazán szeretjük őt, akkor a kedvéért hozhatunk olyan áldozatot, ami számunkra nem nyújt nagy örömöt (pl: meccs-, színházlátogatás). Amikor társunk tankja megtelik szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön. Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak a házasság előtt. Egyszerűbb a dolog azokban a családokban, ahol mindketten akarják a pozitív változásokat. De ne adják fel azok sem, ahol a társ még nem partner ebben! Ha kitartóan vetjük a szeretetmagot, az előbb-utóbb gyümölcsözni fog! 3

4 A házasság minden problémáját képes megoldani a magasabb rendű szeretet. Ha mindketten az isteni fajta szeretetben járnak, akkor az otthonuk légköre olyan pozitív lesz, hogy egyikőjük sem akar onnan kilépni. Ismételten szeretnék rávilágítani a magasabb rendő szeretet megszerzésének módjára. Akinek igénye van az agapé szeretet birtoklására, annak a Krisztusba vetett hitének hangos megvallása által Jézust Úrrá kell tenni az élete felett. Bárki meghozhatja azt a döntést és odaszánást, hogy befogadja a szívébe a Szeretet Fiát és vele együtt az isteni fajta szeretetet. Isten bennünk levı szeretete soha nem vall kudarcot és képes tönkrement életeket, kilátástalan helyzeteket megváltoztatni, ha munkára fogjuk. Olykor a médiában is hallani a Szeretethimnuszt, amelyet az előadók az első Korinthusi levél 13. fejezetéből merítenek. Ugyanis itt található az isteni fajta szeretetnek a jellemzője: A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy! Már harmincéves középvezetıi munkaviszonnyal rendelkeztem egy országos közlekedési vállalatnál, amikor a szívem indíttatására 1998-ban önkéntes lelkészi szolgálatot kezdtem el, magam mellett tudva a feleségemet. Ma már teljes életemet arra szentelem, hogy megoszthassam az Evangélium örömüzenetét a bibliai tanításaim által. Mivel nem vallást képviselek, hanem bibliai tanokat oktatok, így felekezettıl függetlenül szólhatok a hallgatósághoz. A házasság, család témakörében egy háromkötetesre tervezett könyvem elsı két része már meg is jelent Békevár Családi fészek és mentsvár címmel. Ezzel kapcsolatban több visszajelzéseket is kaptam azoktól, akiknél pozitív változás állt be a házassági szövetségükben. HOGYAN MŐKÖDIK AZ ISTENI RAGASZTÓ? A hármas kötél nehezen szakad el! olvasható a Prédikátor könyvében. Ez alatt a férj, a feleség és a Jóisten szoros, kötelékbe font egysége értendı. És ahol együtt és egységben vannak a párok, oda áldást küld az Úr! Érdemes felfigyelni arra, hogy a Zsoltáros az áldás elnyerésének két feltételét említi: együtt és egységben élni. 4

5 A Szentháromság harmadik személye a magyar fordítások legtöbbjében Szentlélek, de az eredeti görög szövegben Szent Szellem biztosítja a ragasztót a házastársak közösségben, egységben tartásához. Bizonyos vagyok abban, hogy azért vagyunk még boldog házastársi egységben, mert mi is éltünk ezzel a lehetıséggel. Hogyan lehet hozzájutni ehhez a ragasztóhoz? Elsı lépésként a Római levél 10. fejezete alapján az embernek be kell fogadnia a szívébe a Megváltót, mely során Isten kegyelembıl újjászületik a belsı embere, s általa üdvösséget nyer. Második lépésként a Lukács evangélium 11. fejezete alapján módja nyílik arra, hogy megkérje a Szentlélekkel (Szent Szellemmel) való beteljesedést. Innentıl kezdve tudatosan alkalmazható a mennyei ragasztó, Isten erejének összetartó hatalma. Amikor azzal szembesülünk, hogy lazul a kapcsolatunk, akkor kérünk isteni ragasztót a frigyünk egybekovácsolására. És erre mindenkinek megvan a lehetısége, aki él a felsorolt és általunk is gyakorolt lehetıségekkel. A bibliai alapelveket tartom a legjobb módszernek az egyensúlyából kibillent házassági egység helyreállítására és megerısítésére. Segítségképpen közreadom az általunk megfogalmazott fohászt, amely csak hittel és hangosan elmondva hoz áldást, eredményt: A HÁZASTÁRSAK IMÁJA Uram, segíts, kérlek, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megszerettük egymást! A házasságunkat hatalmas kincsként őrizzük, amely folyton erősödik a Te szeretetedben. Mivel szeretetben és békességben járunk, a hittel elmondott imáink megválaszolást nyernek. Kitartunk egymás mellett, és imában támogatjuk egymást. Atyám, erősítsd meg az együvé tartozásunkat! Minden gonosz erő munkáját megtiltjuk a családunk életében, a Jézus nevében! Segíts abban, hogy mindig kellő idő álljon rendelkezésre a kapcsolatunk frissen tartására. Emlékeztess minket a házassági szövetségünkre, ha megfeledkeznénk róla. Mi a krisztusi utat kívánjuk követni, s a szívünket átadjuk Neked! Örömmel valljuk, Jézus az Úr az életünkben! Uram, a megtartó kegyelmedre bízzuk a családunkat, így gyermekeink egy boldog, öröm- és szeretetteljes légkörben növekedhetnek fel, elkerülve a válás okozta sérüléseket. Ámen. Bor Ferenc 5

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság Első elnökségi üzenet, 2010. március Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben Erkölcsi bátorság A halandó élet egyik célja, hogy bebizonyítsuk Istennek, akkor is betartjuk a parancsolatait,

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben