FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JÚLIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 2013. JÚLIUS"

Átírás

1 KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET REKTORI HIVATAL TEL.: 0264/ , 0264/ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA ÉRVÉNYES A JÚLIUSÁBAN TARTANDÓ FELVÉTELI VIZSGÁRA 1. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételi tábor -ban. Az előfelvételi tábor időpontja: július (péntek-szombat). Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni, illetve a református egyházhoz tartozó külföldi állampolgárok. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. Ezeknek díját a beiratkozáskor közöljük. 2. A felvételi vizsga időpontja: július (kedd - csütörtök). Beiratkozás: július 15. hétfő, 8 és 15 óra között. A felvételi vizsga július 16-án, kedden reggel kezdődik. 3. A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Felterjesztésük határideje: legkésőbb július 1. (A püspöki hivatalok által láttamozott ajánlólevelek hivatalos úton érkeznek a Teológiai Intézetbe az előfelvételi tábor előtt.) Az ajánlólevelet a mellékletben közölt kérdőív alapján kell elkészíttetni. (Lásd a mellékletet.) Az érettségi diplomával rendelkező külföldi állampolgároknak saját egyházuk és az alábbi két egyházkerület egyikének ajánlásával kell rendelkezniük. Püspöki hivatalaik címe: Erdélyi Református Egyházkerület: Cluj, str. I. C. Brătianu, nr. 51,Tel: 0264/ Királyhágómelléki Református Egyházkerület: Oradea, str. Calvin, nr. 1, Tel:0259/ Felvételi vizsgára való beiratkozás helye és címe: Protestáns Teológiai Intézet (Institutul Teologic Protestant) Rektori Hivatala Kolozsvár / Cluj N., Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13. C. P A beiratkozáskor a jelentkezők személyesen benyújtott iratcsomójának a következőket kell tartalmaznia: a) születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata; b) keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni; c) eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricola); d) kézírásos önéletrajz (1 példány); e) négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával); f) a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta (a beiratkozási díj 70 lej, árváknak, félárváknak és lelkész gyerekeknek 35 lej); g) orvosi bizonyítvány (tartalmaznia kell a vérvizsga, tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra). A nem román állampolgároknak ehhez még csatolniuk kell: a) egyházuk (egyházkerületük) ajánlását; \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1

2 b) igazolást arról, hogy a Romániai Református Egyház egyik kerülete befogadta őket. Az a) g) pontoknál jelölt iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor. 6. A felvételi vizsga két részből áll: I. Mindkét kerületbeli jelölteknek részvétel az előfelvételi tábor -ban (2013. július ). Ezen kizáró jellegű felvételi interjú is lesz. Helyszín: a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanácsterme. II. Vizsga irodalmi és egyházi tárgyakból: a) Ó- és újszövetségi bibliaismeret: szóbeli. Az anyag megegyezik a líceumok bibliaismereti tananyagával. A témaköröket mellékeljük. A tételek tanulásánál a minél részletesebb tartalmi ismertetésre kell összpontosítani. Nincs szükség a szövegek értelmezésére. Bibliai tételek esetén az 1908-as Revideált Károli Gáspár féle fordítás vagy a Magyar Bibliatársulat által 1990-ben kiadott fordítás egyaránt használható. Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I.-III. helyezést értek el országos egyéni bibliaismereti tantárgyolimpiászon, a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják. b) Kátéismeret (könyv nélkül): szóbeli. Anyag: Heidelbergi Káté (Tavaszy Sándor féle fordítás). Lásd a mellékletet. Fontos szem előtt tartani azt, hogy minden vizsgatételen öt kátékérdés szerepel, amelyek mindegyikét ismerni kell az átmenő jegy megszerzése érdekében. c) Egyházi ének (szóbeli): a használatban levő református Énekeskönyvből kijelölt 40 ének. Lásd a mellékletet. d) Magyar nyelv és irodalom: írásbeli. A magyar írásbeli vizsga két pontot fog tartalmazni: az első pont alatt ugyanolyan szövegértelmezési tétel fog állni, mint amilyet a 2013-as magyar érettségire vonatkozó tételmodell is bemutat a Tanügyminisztérium honlapján (Proba E b. Proba Scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, MODEL: I. Tétel. Lásd: atura_materna.zip). a második pont alatt pedig egy olyan tétel fog állni, amelyet a honlapunkon megadott tételsorból jelölünk ki (http://proteo.hu/?q=node/75). Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I.-III. helyezést értek el magyar irodalmi tantárgyversenyeken (beleértve az ún. Alternatív Irodalmi Versenyt is), a Győri Szép magyar beszéd verseny Kazinczy díjazottjai, a Sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk díjazottjai és az Aranka György Nyelv-és Beszédművelő Verseny I. díjasai a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják. e) Idegen nyelv: szóbeli. 1) Azok a jelentkezők, akik nem angolból, németből vagy francia nyelvből szereztek érettségi jegyet, a 2013-as érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát; továbbá 2) olyan korábban érettségizett felvételizők, akiknek nincsen érettségi jegyük idegen nyelvből, szintén a 2013-as érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát (angol, német vagy francia nyelvből). A felsorolt próbák, a d) és e) pontok kivételével, azokra a jelentkezőkre is érvényesek, akik teológiai tanulmányaikat második egyetemként óhajtják végezni. 7. A felvétel az általános osztályzatok sorrendjében történik, a fenntartó kerületek által megállapított helyek számától függően. A vizsgák eredményeinek általánosa a következőképpen áll össze: hivatalból: 10%; magyar jegy 40%, szentírásismeret 30%, hitvallás 10%, ének 10%. A jelölteknek minden vizsgán legalább 5-ös érdemjegyet kell elérniük. A bejutáshoz legalább 7-es általánost kell elérniük. 8. A vizsgaeredményeket leghamarabb július 19. estére függesztjük ki. Ezek az Intézet honlapján is megjelennek. Telefonon július 20-tól lehet tudakozódni az eredmények felől, hétköznapokon óra között. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 2

3 Kérdőív a teológiai felvételire jelentkezők presbitériumok általi ajánlásához I. Személyi adatok a) Az ifjú neve:... b) Születés helye és dátuma:...,... II. Családi háttér 1. A család hitélete: a) Milyen szerepe van a keresztyén református hitnek a család életében és miben nyilvánul meg (bibliaolvasás, imádkozás )? b) Milyen a család gyülekezethez való viszonyulása (egyháztagság esetleg mióta; istentiszteletlátogatás, gyülekezeti tisztségek, tevékenység, áldozatkészség)? c) A szülők esetleges sajátos helyzete: III. Az ifjú hitélete a) Milyen szerepe van a keresztyén református hitnek az ifjú életében és miben nyilvánul meg? b) Milyen az ifjú gyülekezethez való viszonya? i. Hogy emlékszik rá a lelkipásztor mint vallásórásra? ii. Hogy emlékszik rá a lelkipásztor mint konfirmandusra? iii.konfirmáció után bekapcsolódott-e az ifjúság tevékenységébe? Mikor és hogyan? iv.a konfirmációi előkészítő idején és a konfirmációt követően bekapcsolódott-e a gyülekezeti életbe? Ha igen, hogyan? \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 3

4 IV. Az ifjú adottságai és jelleme a) Milyen jellegzetes adottságai vannak? b) Milyenek a társas kapcsolatai? Könnyen teremt-e kapcsolatot másokkal? Vagy visszahúzódottabb? Meg tudja tartani kapcsolatait? Megtalálja helyét a közösségben? c) Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemzik leginkább? (Kérjük, húzza alá a megfelelőket!) céltudatos együttérző akaratos fecsegő engedelmes büszke nyílt szerény határozott kitartó közönyös csendes igazmondó öntelt dicsekvő közlékeny szertelen művelt titoktartó megbízhatatlan szókimondó zárkózott sértődékeny okos szorgalmas segítőkész visszavonuló megbízható haragtartó vidám becsületes beképzelt panaszkodó kedves V. Az ifjú alkalmassága a lelkipásztori szolgálatra a) Van-e olyan megnyilvánulása, ami nem egyezik a keresztyén életvitellel, és mi az? b) Milyen a beszéd- és kifejezőkészsége? c) A presbitérium meglátása szerint miért kíván az ifjú a teológiára felvételizni? d) Adottságai és magatartása alapján alkalmasnak tartja-e a presbitérium az ifjút a majdani lelkipásztori szolgálatra? e) Van-e a presbitériumnak valami kifogása a teológiai felvételire való jelentkezésével szemben? f) Ajánlja-e a presbitérium az ifjút jó lelkiismerettel arra, hogy teológiai felvételi vizsgára jelentkezzék? Presbitérium a jelen kérdőívvel kapcsolatos kérdéseket a(z) -én tartott gyűlésén sz. alatt tárgyalta. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 4

5 Bibliaismereti témakörök a teológiai felvételi vizsgára (Utolsó frissítés szeptember 15) Ószövetség 1. A teremtés története (1Móz. 1,1 2,4a) 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész) 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1 9) 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1 29) 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1 19) 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész) 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1 40,23) 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1 2,10) 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1 4,17) 10. Átkelés a Veres-tengeren, hálaadás (2Móz. 14,1 15,21) 11. Az aranyborjú (2Móz. 32. rész) 12. Jerikó kikémlelése; Ráháb és a követek; Ráháb hitvallása; Jerikó elfoglalása (Józs. 2. és 6. rész) 13. Debóra és Bárák (Bír. 4. rész) 14. Ruth története (Ruth 1 4. rész) 15. Sámuel születése, elhívása (1Sám. 1. és 3. rész) 16. Dávid legyőzi Góliátot (1Sám. 17. rész) 17. Dávid bűne és büntetése (2Sám rész) 18. Salamon bölcs ítélete (1Kir. 3,16 28) 19. Illés a sareptai özvegynél (1Kir. 17,8 24) 20. Illés legyőzi a Baál prófétáit (1Kir. 18,20 46) 21. Nábót szőlője (1Kir. 21. rész) 22. A súnemi asszony története (2Kir. 4,8 37) 23. Naámán meggyógyítása (2Kir. 5. rész) 24. Dániel három társa a tüzes kemencében (Dán. 3. rész) 25. Belsazár lakomája (Dán. 5. rész) 26. Dániel az oroszlánok vermében (Dán. 6. rész) Újszövetség 1. Gábriel meglátogatja Zakariást és Máriát; Mária Erzsébetnél; Keresztelő János születése (Lk. 1. rész) 2. A tizenkét éves Jézus a templomban (Lk. 2,41 52) 3. Keresztelő János fellépése, prédikációja; Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3. rész) 4. Jézus megkísértése (Mt. 4,1 11) 5. Jézus első jele: a kánai menyegző (Jn. 2,1 11) 6. A gutaütött meggyógyítása (Mk. 2,1 12) 7. A bűnös asszony megkeni Jézust (Lk. 7,36 50) 8. Jairus leánya és a vérfolyásos asszony (Lk. 8,40 56) 9. Keresztelő János halála (Mk. 6,14 29) 10. Az ötezrek megvendégelése (Jn. 6,1 15) 11. Jézus megdicsőülése (Mt. 17,1 13) 12. Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10,25 37) 13. A tékozló fiú példázata (Lk. 15,11 32) 14. A tálentumok példázata (Mt. 25,13 30) 15. Lázár feltámasztása (Jn, 11, 1 45) 16. Zákeus elhívása (Lk. 19,1 10) 17. Jézus bevonul Jeruzsálembe (Lk. 19,28 40) \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 5

6 18. A lábmosás története (Jn. 13,1 20) 19. Jézus imája a kereszten; a megtérő gonosztevő (Lk. 23,32 43) 20. Jézus és Tamás (Jn. 20,24 29) 21. Az emmausi tanítványok (Lk. 24,13 35) 22. Jézus megjelenése a Tibériás tengerénél; beszéde Péterrel (Jn. 21,1 19) 23. Az első pünkösd; az ősgyülekezet megalakulása (ApCsel. 2. rész) 24. A sánta meggyógyítása (ApCsel. 3,1 10) 25. A szerecsen komornyik (etióp kincstárnok) megtérése (ApCsel. 8,26 40) 26. Saul (Pál apostol) megtérése (ApCsel. 9,1 22) \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 6

7 HEIDELBERGI KÁTÉ (Összesen 66 kérdés) 1., 2., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29.,30., 31., 32., 35., 36., 37., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 69., 73., 74., 75., 79., 80., 84., 85., 86., 94., 96., 97., 99., 103., 104., 105., 108.,110., 111., 112., 113.,122., 123., 124., 125., 126., 127. ÉNEK Az Erdélyi, illetve a Királyhágómelléki Egyházkerület énekeskönyvéből vagy az új Magyar Református Énekeskönyvből a következő énekek dallama és első versszaka: Erdélyi Királyhágómelléki 1. Nem vagyunk mi magunkéi Istennel járni, lakozni Atya, Fiú, Szentlélek Megáll az Istennek Igéje Szűkölködünk nagy mértékben Örök Isten, merre, merre vagy Uram, a töredelmes szívet Szomorúan sóhajt szívünk Gondviselő jó Atyám vagy b 10. Ím, nagy Isten, most előtted Ne szállj perbe énvelem Az Istennek szent angyala Jövel, Szentlélek Úristen! Egyedüli reményem Erős várunk nékünk az Isten b 16. Térj magadhoz, drága Sion! Úr Isten az én imádságom 217 V Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 218 VIII Az Úr énnékem őriző pásztorom 221 XXIII Szívemet hozzád emelem 222 XXV Perelj, Uram, perlőimmel 227 XXXV Mint a szép híves patakra 230 XLII Az erős Isten Uraknak Ura 233 L A Sionnak hegyén, Úr Isten 235 LXV Dicsérünk téged, Isten 237 LXXV Örvendezzetek az erős Istennek 241 LXXXI Ó, seregek nagy Istene 242 LXXXIV Az Úrnak irgalmát 243 LXXXIX Tebenned bíztunk eleitől fogva 244 XC Adjatok hálát az Istennek 247 CV Úrnak szolgái mindnyájan 248 CXXXIV Áldjátok az Úr nevét 249 CXXXV Dicsér téged teljes szívem 251 CXXXVIII Aki értem megnyíltál Az áldott orvos közeleg Fel, barátim, drága Jézus Feljebb emeljetek, feljebb Kövesd a Jézust! Ne csüggedj el, kicsiny sereg Zengjen hálaének Magyar Ref. Énekesköny \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 7

8 ANGOL NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) I. Discussion Topics: Travelling Hobbies Music Food Entertainment: Cinema; Theatre; TV Fashion Books Sports II. Culture and Civilization: Early English History Life in the Middle Ages The Elizabethan Age 17 th Century America London III. Grammar The Noun (Count and Uncount Nouns; Singular and plural; Possessive Case; Gender) The Article (Definite, Indefinite, Zero ) The Adjective (Comparison; Special Constructions ) The Pronoun (Personal Pronoun; Possessive Pronoun and Possesive Adjective; Demonstrative Pronoun and Adjective; Indefinite Pronoun; Reflexive Pronoun) The Adverb (Kinds, Comparison) The Verb (Tenses; Voice) Modal Verbs The Infinitive The Gerund If Clause Wish Clause Reported Speech Sequence of Tenses Érvényes tankönyvek: English My Love (V. Focşeneanu, R.Bălan, M.Carianopol),1994, 1995 stb. Manual cl. a XI a (C. Cojan, R. Surdulescu, A. Tănăsescu), 1991, 1992, stb. Manual cl. a XII a ( S. Dörr, R. Surdulescu, M. Tatoş), 1993, 1994, stb. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 8

9 NÉMET NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) A. GRAMMATIK Das Nomen und seine Determinanten Nomenklassen: Maskulin, Feminin, Neutral Deklinationsformen: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ Pluralformen Die Artikel: der bestimmte-, der unbestimmte- und der Nullartikel Das Adjektiv: regelmäßige und unregelmäßige Graduierung, Deklination, Komparation Das Pronomen: Personalpronomen/Deklination Interrogativpronomen (wer, was, welcher, welche, welches ) Demonstrativpronomen Possessivpronomen Das unbestimmte Pronomen "man" Das Verb: Zeit- und Personalformen Regelmäßige und unregelmäßige Konjugation Zeitformen: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I Hilfsverben und Modalverben Aktiv und Passiv (das Zustands- und Vorgangspassiv) Infinitiv: Infinitivkonstruktionen (um... zu, ohne... zu, statt... zu) Partizip I Partizip II Konjunktiv formen: Konjunktiv I (Indirekte Rede ) Konjunktiv II Adverbien: Modal-, Temporal- und Lokaladverbien Die Richtungsadverbien "her" und " hin" Regelmäßige und unregelmäßige Graduierung Das Zahlwort: Das Kardinal/ und Ordnungszahlwort Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ Die Stellung der Satzglieder in Haupt- und Nebensätzen (daß, ob und weil Sätze, usw.) Der Modalsatz Der Subjektsatz Der Finalsatz Der Proportionalsatz Der Attributsatz Der Konsekutivsatz Der Konditionalsatz Der Temporalsatz B. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Personencharakterisierung Einen Brief schreiben Aufsatz über allgemeine Themen schreiben (siehe Gesprächsthemen) Bildbeschreibung C. LESEVERSTEHEN Texte lesen und die dazugehörigen Aufgaben lösen (mit Wörterbuch) Textsorten: Briefe, Lieder, Bericht, Artikel, Zusammenfassungen, literarische Texte (Auszüge), Zeitungsartikel, Speisekarten, Werbeschriften, Schilder, Präsentation D. GESPRÄCHSTHEMEN Vorstellung Familie, Zukunftspläne Reise Alltagsleben \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 9

10 Jahreszeiten, Naturschutz, Umweltverschmutzung Freizeitbeschäftigungen und Freizeitgestaltung Beim Arzt In einem Restaurant Einkaufen Hauseinrichtung Die Jugendlichen heute (Alltagsprobleme, Konflikte, Mode) Deutsche in Rumänien (Kultur, Tourismus, Feste) Sprechen über ein gelesenes Buch, einen gesehenen Film, ein gesehenes Theaterstück Bibliográfia: a Tanügyminisztérium által jóváhagyott tankönyvek. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1 0

11 FRANCIA NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) I. Tematika 1.L enfance el la jeunesse,préoccupations, passions, loisirs, projets (expression personnelle) 2.La vie quotidienne el les médias (expression personnelle) 3.L éducation el l idéal humain (expression personnelle) 4.Le travail el l éthique prefessionnelle 5.La condition humaine face aux grandes épreuves de l histoire 6.L argent el les enjeux de la société 7.L art el l univers des poétes 8. La science et les interrogations de l homme moderne II. Nyelvhasználat 1.Comment entretenir une converstion au téléphone 2.Comment demander/ expliquer le chemin 3.Comment décrire un object/ des circumstances 4.Comment s excuser 5.Comment inviter quelqu un / refuser une invitation 6.Comment accepter une invitation/ fixer un rendez-vous 7.Comment donner son avis 8.Comment décrire ses ennuis de santé III. Nyelvtan 1. L article (défini, indéfini, partitif) 2. Le nom (genre, nombre) 3. L adjectif (qualificatif, possesseif, démonstratif, interrogatif, indefini, numéral ) 4. Le pronom (personnel, réfléchi, possessif, démonstratif, relatif, interrogatif, indéfini) 5. Le verbe (modes, temps, forme active, forme passive, verbe pronominal) l accord du participe passé 6. L adverbe 7. Syntaxe de la phrase (sujet, verbe, attribut, compléments) 8. La phrase impérative, exclamative, interrogative, négative Bibliográfia: a Tanügyminisztérium által jóváhagyott tankönyvek. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1 1

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Osztályozó - és javítóvizsga Német nyelv tantárgyból 2015-2016

Osztályozó - és javítóvizsga Német nyelv tantárgyból 2015-2016 Osztályozó - és javítóvizsga Német nyelv tantárgyból 2015-2016 Az idegen nyelvi osztályozó- és javítóvizsgák vizsgaleírása: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll minden vizsgázó számára. Az írásbeli

Részletesebben

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk 1. A képzés leírása: Alapképzés területe: Zene; Szakirány: Zenepedagógia; Képesítés: Zenetanár; Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter; Képzés formája:

Részletesebben

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei 2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei Alapképzés : ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY Felvételi kritériumok: 50 %- az érettségi átlag 50 %- nyelvi és alapvető matematikai kompetenciákat

Részletesebben

Inhaltsverzeichnisse. Ungarisch als Fremdsprache Kurs I. Lektion I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen)

Inhaltsverzeichnisse. Ungarisch als Fremdsprache Kurs I. Lektion I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen) Inhaltsverzeichnisse Ungarisch als Fremdsprache Kurs I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen) 1. Ki? Mi? Hol van? (Wer? Was? Wo ist?) 2. Szoba (Das Zimmer) 1. Milyen? Melyik? (Was für ein? Welche?) 2. A

Részletesebben

Nyelvtani szerkezetek VIZSGASZINTEK. A vizsgázó. A vizsgázó

Nyelvtani szerkezetek VIZSGASZINTEK. A vizsgázó. A vizsgázó Nyelvtani szerkezetek és szókincs Német nyelvi segédlet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet D) 1. pontjához Nyelvtani szerkezetek VIZSGASZINTEK A vizsgázó

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A GAZDASÁG- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR FELVÉTELI SZABÁLYZATA - 2014-

A GAZDASÁG- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR FELVÉTELI SZABÁLYZATA - 2014- A GAZDASÁG- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR FELVÉTELI SZABÁLYZATA - 2014- I. A Gazdaság- és Humántudományok Kar a következő képzési ágakra hirdet felvételit a 2014/2015-ös tanévre: 1. Nyelv és irodalom; 2. Könyvelés;

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei német nyelvből, 2016/2017. tanév

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei német nyelvből, 2016/2017. tanév Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei német nyelvből, 2016/2017. tanév Tankönyv: Direkt 1 NYELVTANI SZERKEZETEK: 9. évfolyam Jelen idő (Präsens), tőhangzóváltós igék Kijelentő mondat, kérdő

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

A ZENEMŰVÉSZETI TANSZÉK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013-14. TANÉVRE. I. Alapképzés

A ZENEMŰVÉSZETI TANSZÉK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013-14. TANÉVRE. I. Alapképzés A ZENEMŰVÉSZETI TANSZÉK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013-14. TANÉVRE 1. A Partiumi Keresztény Egyetem Zeneművészeti Tanszéke a 2013-14-es tanévben akkreditált alap- és mesterfokú nappali képzéseket indít,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

TARTALOM I 7 A FŐNÉV DAS SUBSTANTIV 11 A NÉVMÁS DAS PRONOMEN 33

TARTALOM I 7 A FŐNÉV DAS SUBSTANTIV 11 A NÉVMÁS DAS PRONOMEN 33 TARTALOM A FŐNÉV DAS SUBSTANTIV 11 &$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:...

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:... Beérkezés időpontja: 2016/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel,

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

NÉMET NYELV. Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

NÉMET NYELV. Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ NÉMET NYELV (A követelmények azonosak a korábban megjelentetett dokumentummal. A 2004-es próbaérettségi feladatsora azonban igazodik a 11. évfolyamosok tudásszintjéhez.) Országos Közoktatási Intézet Követelmény-

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 1-4. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1. osztály TÉMA- CSOPORT Bevezető órák Isten-én Ki vagyok én Istennek? Teremtett világ Teremtés ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Isten hozott! Ismerkedés, csoportalakítás, helyszín, a hittanóra rendjének megismerése

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETE AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTÉS RENDJÉRŐL

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETE AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTÉS RENDJÉRŐL A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZABÁLYRENDELETE AZ EGYSÉGES LELKÉSZKÉPESÍTÉS RENDJÉRŐL 1. PREAMBULUM (1) Az Egységes Lelkészképesítő Vizsga (ELV) a református lelkészi képesítés, ill. a református lelkészi

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige

1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tízparancsolat) Ó ra sz á m. Az óra címe. A központi ige 1. Féltőn szerető Isten (Memoriter: Tíz) Ó ra sz á m Az óra címe A központi ige Igehely Az óra célja 1. Bevezetés Kognitív cél: egym mélyebb, Isten féltő szeretetének tudatosíta Emocionális cél: fontosság,

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés I. Tudnivalók a szakról: Szak neve: Hittanár-nevelő tanár Hittanár-nevelő tanár mesterképzés Megszerezhető szakképzettség: Szint: Képzési idő/ megszerezhető kreditek: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.

REFORMÁTUS HITTAN. 1-8. évfolyam. 1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye. REFORÁTUS HITTAN -8. évfolyam É V CÍ SZIBÓLU VEZÉRFONAL. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) Isten szeretetének lényege: az elfogadottság élménye.. Istennel az úton Kis kéz a nagyban Isten vezetést kínál

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

DÖMŐK SZILVIA. Gyakorló. német. nyelvtan. munkafüzet

DÖMŐK SZILVIA. Gyakorló. német. nyelvtan. munkafüzet DÖMŐK SZILVIA Gyakorló német nyelvtan munkafüzet DÖMŐK SZILVIA Gyakorló német nyelvtan munkafüzet Szakmai lektor SZÖRÉNYINÉ EGERSZEGI ERZSÉBET Illusztráció RONTÓ LILI ISBN 978 963 05 9750 0 Kiadja az

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Teológia (teológus lelkész) osztatlan mesterképzés

Teológia (teológus lelkész) osztatlan mesterképzés I. Tudnivalók a szakról: Teológia (teológus lelkész) osztatlan mesterképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk

Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Intézmény/Kar kódja DE-BTK DE-GVK DE-ÉK DE-TTK EDUTUS Képzési forma További felvételi információk esterszakos jelentkezés esetén a felvételi

Részletesebben

Kántor alapképzés. A szak indításának feltétele: minimum 2 fő.

Kántor alapképzés. A szak indításának feltétele: minimum 2 fő. Kántor alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Minimum létszám: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor

Részletesebben