FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JÚLIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 2013. JÚLIUS"

Átírás

1 KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET REKTORI HIVATAL TEL.: 0264/ , 0264/ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ REFORMÁTUS JELENTKEZŐK SZÁMÁRA ÉRVÉNYES A JÚLIUSÁBAN TARTANDÓ FELVÉTELI VIZSGÁRA 1. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézett által rendezett előfelvételi tábor -ban. Az előfelvételi tábor időpontja: július (péntek-szombat). Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni, illetve a református egyházhoz tartozó külföldi állampolgárok. A Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a felvételiző jelöltek számára. Ezeknek díját a beiratkozáskor közöljük. 2. A felvételi vizsga időpontja: július (kedd - csütörtök). Beiratkozás: július 15. hétfő, 8 és 15 óra között. A felvételi vizsga július 16-án, kedden reggel kezdődik. 3. A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Felterjesztésük határideje: legkésőbb július 1. (A püspöki hivatalok által láttamozott ajánlólevelek hivatalos úton érkeznek a Teológiai Intézetbe az előfelvételi tábor előtt.) Az ajánlólevelet a mellékletben közölt kérdőív alapján kell elkészíttetni. (Lásd a mellékletet.) Az érettségi diplomával rendelkező külföldi állampolgároknak saját egyházuk és az alábbi két egyházkerület egyikének ajánlásával kell rendelkezniük. Püspöki hivatalaik címe: Erdélyi Református Egyházkerület: Cluj, str. I. C. Brătianu, nr. 51,Tel: 0264/ Királyhágómelléki Református Egyházkerület: Oradea, str. Calvin, nr. 1, Tel:0259/ Felvételi vizsgára való beiratkozás helye és címe: Protestáns Teológiai Intézet (Institutul Teologic Protestant) Rektori Hivatala Kolozsvár / Cluj N., Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13. C. P A beiratkozáskor a jelentkezők személyesen benyújtott iratcsomójának a következőket kell tartalmaznia: a) születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata; b) keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni; c) eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricola); d) kézírásos önéletrajz (1 példány); e) négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával); f) a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta (a beiratkozási díj 70 lej, árváknak, félárváknak és lelkész gyerekeknek 35 lej); g) orvosi bizonyítvány (tartalmaznia kell a vérvizsga, tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra). A nem román állampolgároknak ehhez még csatolniuk kell: a) egyházuk (egyházkerületük) ajánlását; \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1

2 b) igazolást arról, hogy a Romániai Református Egyház egyik kerülete befogadta őket. Az a) g) pontoknál jelölt iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor. 6. A felvételi vizsga két részből áll: I. Mindkét kerületbeli jelölteknek részvétel az előfelvételi tábor -ban (2013. július ). Ezen kizáró jellegű felvételi interjú is lesz. Helyszín: a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanácsterme. II. Vizsga irodalmi és egyházi tárgyakból: a) Ó- és újszövetségi bibliaismeret: szóbeli. Az anyag megegyezik a líceumok bibliaismereti tananyagával. A témaköröket mellékeljük. A tételek tanulásánál a minél részletesebb tartalmi ismertetésre kell összpontosítani. Nincs szükség a szövegek értelmezésére. Bibliai tételek esetén az 1908-as Revideált Károli Gáspár féle fordítás vagy a Magyar Bibliatársulat által 1990-ben kiadott fordítás egyaránt használható. Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I.-III. helyezést értek el országos egyéni bibliaismereti tantárgyolimpiászon, a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják. b) Kátéismeret (könyv nélkül): szóbeli. Anyag: Heidelbergi Káté (Tavaszy Sándor féle fordítás). Lásd a mellékletet. Fontos szem előtt tartani azt, hogy minden vizsgatételen öt kátékérdés szerepel, amelyek mindegyikét ismerni kell az átmenő jegy megszerzése érdekében. c) Egyházi ének (szóbeli): a használatban levő református Énekeskönyvből kijelölt 40 ének. Lásd a mellékletet. d) Magyar nyelv és irodalom: írásbeli. A magyar írásbeli vizsga két pontot fog tartalmazni: az első pont alatt ugyanolyan szövegértelmezési tétel fog állni, mint amilyet a 2013-as magyar érettségire vonatkozó tételmodell is bemutat a Tanügyminisztérium honlapján (Proba E b. Proba Scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, MODEL: I. Tétel. Lásd: atura_materna.zip). a második pont alatt pedig egy olyan tétel fog állni, amelyet a honlapunkon megadott tételsorból jelölünk ki (http://proteo.hu/?q=node/75). Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I.-III. helyezést értek el magyar irodalmi tantárgyversenyeken (beleértve az ún. Alternatív Irodalmi Versenyt is), a Győri Szép magyar beszéd verseny Kazinczy díjazottjai, a Sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk díjazottjai és az Aranka György Nyelv-és Beszédművelő Verseny I. díjasai a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják. e) Idegen nyelv: szóbeli. 1) Azok a jelentkezők, akik nem angolból, németből vagy francia nyelvből szereztek érettségi jegyet, a 2013-as érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát; továbbá 2) olyan korábban érettségizett felvételizők, akiknek nincsen érettségi jegyük idegen nyelvből, szintén a 2013-as érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát (angol, német vagy francia nyelvből). A felsorolt próbák, a d) és e) pontok kivételével, azokra a jelentkezőkre is érvényesek, akik teológiai tanulmányaikat második egyetemként óhajtják végezni. 7. A felvétel az általános osztályzatok sorrendjében történik, a fenntartó kerületek által megállapított helyek számától függően. A vizsgák eredményeinek általánosa a következőképpen áll össze: hivatalból: 10%; magyar jegy 40%, szentírásismeret 30%, hitvallás 10%, ének 10%. A jelölteknek minden vizsgán legalább 5-ös érdemjegyet kell elérniük. A bejutáshoz legalább 7-es általánost kell elérniük. 8. A vizsgaeredményeket leghamarabb július 19. estére függesztjük ki. Ezek az Intézet honlapján is megjelennek. Telefonon július 20-tól lehet tudakozódni az eredmények felől, hétköznapokon óra között. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 2

3 Kérdőív a teológiai felvételire jelentkezők presbitériumok általi ajánlásához I. Személyi adatok a) Az ifjú neve:... b) Születés helye és dátuma:...,... II. Családi háttér 1. A család hitélete: a) Milyen szerepe van a keresztyén református hitnek a család életében és miben nyilvánul meg (bibliaolvasás, imádkozás )? b) Milyen a család gyülekezethez való viszonyulása (egyháztagság esetleg mióta; istentiszteletlátogatás, gyülekezeti tisztségek, tevékenység, áldozatkészség)? c) A szülők esetleges sajátos helyzete: III. Az ifjú hitélete a) Milyen szerepe van a keresztyén református hitnek az ifjú életében és miben nyilvánul meg? b) Milyen az ifjú gyülekezethez való viszonya? i. Hogy emlékszik rá a lelkipásztor mint vallásórásra? ii. Hogy emlékszik rá a lelkipásztor mint konfirmandusra? iii.konfirmáció után bekapcsolódott-e az ifjúság tevékenységébe? Mikor és hogyan? iv.a konfirmációi előkészítő idején és a konfirmációt követően bekapcsolódott-e a gyülekezeti életbe? Ha igen, hogyan? \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 3

4 IV. Az ifjú adottságai és jelleme a) Milyen jellegzetes adottságai vannak? b) Milyenek a társas kapcsolatai? Könnyen teremt-e kapcsolatot másokkal? Vagy visszahúzódottabb? Meg tudja tartani kapcsolatait? Megtalálja helyét a közösségben? c) Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemzik leginkább? (Kérjük, húzza alá a megfelelőket!) céltudatos együttérző akaratos fecsegő engedelmes büszke nyílt szerény határozott kitartó közönyös csendes igazmondó öntelt dicsekvő közlékeny szertelen művelt titoktartó megbízhatatlan szókimondó zárkózott sértődékeny okos szorgalmas segítőkész visszavonuló megbízható haragtartó vidám becsületes beképzelt panaszkodó kedves V. Az ifjú alkalmassága a lelkipásztori szolgálatra a) Van-e olyan megnyilvánulása, ami nem egyezik a keresztyén életvitellel, és mi az? b) Milyen a beszéd- és kifejezőkészsége? c) A presbitérium meglátása szerint miért kíván az ifjú a teológiára felvételizni? d) Adottságai és magatartása alapján alkalmasnak tartja-e a presbitérium az ifjút a majdani lelkipásztori szolgálatra? e) Van-e a presbitériumnak valami kifogása a teológiai felvételire való jelentkezésével szemben? f) Ajánlja-e a presbitérium az ifjút jó lelkiismerettel arra, hogy teológiai felvételi vizsgára jelentkezzék? Presbitérium a jelen kérdőívvel kapcsolatos kérdéseket a(z) -én tartott gyűlésén sz. alatt tárgyalta. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 4

5 Bibliaismereti témakörök a teológiai felvételi vizsgára (Utolsó frissítés szeptember 15) Ószövetség 1. A teremtés története (1Móz. 1,1 2,4a) 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész) 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1 9) 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1 29) 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1 19) 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész) 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1 40,23) 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1 2,10) 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1 4,17) 10. Átkelés a Veres-tengeren, hálaadás (2Móz. 14,1 15,21) 11. Az aranyborjú (2Móz. 32. rész) 12. Jerikó kikémlelése; Ráháb és a követek; Ráháb hitvallása; Jerikó elfoglalása (Józs. 2. és 6. rész) 13. Debóra és Bárák (Bír. 4. rész) 14. Ruth története (Ruth 1 4. rész) 15. Sámuel születése, elhívása (1Sám. 1. és 3. rész) 16. Dávid legyőzi Góliátot (1Sám. 17. rész) 17. Dávid bűne és büntetése (2Sám rész) 18. Salamon bölcs ítélete (1Kir. 3,16 28) 19. Illés a sareptai özvegynél (1Kir. 17,8 24) 20. Illés legyőzi a Baál prófétáit (1Kir. 18,20 46) 21. Nábót szőlője (1Kir. 21. rész) 22. A súnemi asszony története (2Kir. 4,8 37) 23. Naámán meggyógyítása (2Kir. 5. rész) 24. Dániel három társa a tüzes kemencében (Dán. 3. rész) 25. Belsazár lakomája (Dán. 5. rész) 26. Dániel az oroszlánok vermében (Dán. 6. rész) Újszövetség 1. Gábriel meglátogatja Zakariást és Máriát; Mária Erzsébetnél; Keresztelő János születése (Lk. 1. rész) 2. A tizenkét éves Jézus a templomban (Lk. 2,41 52) 3. Keresztelő János fellépése, prédikációja; Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3. rész) 4. Jézus megkísértése (Mt. 4,1 11) 5. Jézus első jele: a kánai menyegző (Jn. 2,1 11) 6. A gutaütött meggyógyítása (Mk. 2,1 12) 7. A bűnös asszony megkeni Jézust (Lk. 7,36 50) 8. Jairus leánya és a vérfolyásos asszony (Lk. 8,40 56) 9. Keresztelő János halála (Mk. 6,14 29) 10. Az ötezrek megvendégelése (Jn. 6,1 15) 11. Jézus megdicsőülése (Mt. 17,1 13) 12. Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10,25 37) 13. A tékozló fiú példázata (Lk. 15,11 32) 14. A tálentumok példázata (Mt. 25,13 30) 15. Lázár feltámasztása (Jn, 11, 1 45) 16. Zákeus elhívása (Lk. 19,1 10) 17. Jézus bevonul Jeruzsálembe (Lk. 19,28 40) \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 5

6 18. A lábmosás története (Jn. 13,1 20) 19. Jézus imája a kereszten; a megtérő gonosztevő (Lk. 23,32 43) 20. Jézus és Tamás (Jn. 20,24 29) 21. Az emmausi tanítványok (Lk. 24,13 35) 22. Jézus megjelenése a Tibériás tengerénél; beszéde Péterrel (Jn. 21,1 19) 23. Az első pünkösd; az ősgyülekezet megalakulása (ApCsel. 2. rész) 24. A sánta meggyógyítása (ApCsel. 3,1 10) 25. A szerecsen komornyik (etióp kincstárnok) megtérése (ApCsel. 8,26 40) 26. Saul (Pál apostol) megtérése (ApCsel. 9,1 22) \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 6

7 HEIDELBERGI KÁTÉ (Összesen 66 kérdés) 1., 2., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29.,30., 31., 32., 35., 36., 37., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 69., 73., 74., 75., 79., 80., 84., 85., 86., 94., 96., 97., 99., 103., 104., 105., 108.,110., 111., 112., 113.,122., 123., 124., 125., 126., 127. ÉNEK Az Erdélyi, illetve a Királyhágómelléki Egyházkerület énekeskönyvéből vagy az új Magyar Református Énekeskönyvből a következő énekek dallama és első versszaka: Erdélyi Királyhágómelléki 1. Nem vagyunk mi magunkéi Istennel járni, lakozni Atya, Fiú, Szentlélek Megáll az Istennek Igéje Szűkölködünk nagy mértékben Örök Isten, merre, merre vagy Uram, a töredelmes szívet Szomorúan sóhajt szívünk Gondviselő jó Atyám vagy b 10. Ím, nagy Isten, most előtted Ne szállj perbe énvelem Az Istennek szent angyala Jövel, Szentlélek Úristen! Egyedüli reményem Erős várunk nékünk az Isten b 16. Térj magadhoz, drága Sion! Úr Isten az én imádságom 217 V Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 218 VIII Az Úr énnékem őriző pásztorom 221 XXIII Szívemet hozzád emelem 222 XXV Perelj, Uram, perlőimmel 227 XXXV Mint a szép híves patakra 230 XLII Az erős Isten Uraknak Ura 233 L A Sionnak hegyén, Úr Isten 235 LXV Dicsérünk téged, Isten 237 LXXV Örvendezzetek az erős Istennek 241 LXXXI Ó, seregek nagy Istene 242 LXXXIV Az Úrnak irgalmát 243 LXXXIX Tebenned bíztunk eleitől fogva 244 XC Adjatok hálát az Istennek 247 CV Úrnak szolgái mindnyájan 248 CXXXIV Áldjátok az Úr nevét 249 CXXXV Dicsér téged teljes szívem 251 CXXXVIII Aki értem megnyíltál Az áldott orvos közeleg Fel, barátim, drága Jézus Feljebb emeljetek, feljebb Kövesd a Jézust! Ne csüggedj el, kicsiny sereg Zengjen hálaének Magyar Ref. Énekesköny \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 7

8 ANGOL NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) I. Discussion Topics: Travelling Hobbies Music Food Entertainment: Cinema; Theatre; TV Fashion Books Sports II. Culture and Civilization: Early English History Life in the Middle Ages The Elizabethan Age 17 th Century America London III. Grammar The Noun (Count and Uncount Nouns; Singular and plural; Possessive Case; Gender) The Article (Definite, Indefinite, Zero ) The Adjective (Comparison; Special Constructions ) The Pronoun (Personal Pronoun; Possessive Pronoun and Possesive Adjective; Demonstrative Pronoun and Adjective; Indefinite Pronoun; Reflexive Pronoun) The Adverb (Kinds, Comparison) The Verb (Tenses; Voice) Modal Verbs The Infinitive The Gerund If Clause Wish Clause Reported Speech Sequence of Tenses Érvényes tankönyvek: English My Love (V. Focşeneanu, R.Bălan, M.Carianopol),1994, 1995 stb. Manual cl. a XI a (C. Cojan, R. Surdulescu, A. Tănăsescu), 1991, 1992, stb. Manual cl. a XII a ( S. Dörr, R. Surdulescu, M. Tatoş), 1993, 1994, stb. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 8

9 NÉMET NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) A. GRAMMATIK Das Nomen und seine Determinanten Nomenklassen: Maskulin, Feminin, Neutral Deklinationsformen: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ Pluralformen Die Artikel: der bestimmte-, der unbestimmte- und der Nullartikel Das Adjektiv: regelmäßige und unregelmäßige Graduierung, Deklination, Komparation Das Pronomen: Personalpronomen/Deklination Interrogativpronomen (wer, was, welcher, welche, welches ) Demonstrativpronomen Possessivpronomen Das unbestimmte Pronomen "man" Das Verb: Zeit- und Personalformen Regelmäßige und unregelmäßige Konjugation Zeitformen: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I Hilfsverben und Modalverben Aktiv und Passiv (das Zustands- und Vorgangspassiv) Infinitiv: Infinitivkonstruktionen (um... zu, ohne... zu, statt... zu) Partizip I Partizip II Konjunktiv formen: Konjunktiv I (Indirekte Rede ) Konjunktiv II Adverbien: Modal-, Temporal- und Lokaladverbien Die Richtungsadverbien "her" und " hin" Regelmäßige und unregelmäßige Graduierung Das Zahlwort: Das Kardinal/ und Ordnungszahlwort Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ Die Stellung der Satzglieder in Haupt- und Nebensätzen (daß, ob und weil Sätze, usw.) Der Modalsatz Der Subjektsatz Der Finalsatz Der Proportionalsatz Der Attributsatz Der Konsekutivsatz Der Konditionalsatz Der Temporalsatz B. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Personencharakterisierung Einen Brief schreiben Aufsatz über allgemeine Themen schreiben (siehe Gesprächsthemen) Bildbeschreibung C. LESEVERSTEHEN Texte lesen und die dazugehörigen Aufgaben lösen (mit Wörterbuch) Textsorten: Briefe, Lieder, Bericht, Artikel, Zusammenfassungen, literarische Texte (Auszüge), Zeitungsartikel, Speisekarten, Werbeschriften, Schilder, Präsentation D. GESPRÄCHSTHEMEN Vorstellung Familie, Zukunftspläne Reise Alltagsleben \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 9

10 Jahreszeiten, Naturschutz, Umweltverschmutzung Freizeitbeschäftigungen und Freizeitgestaltung Beim Arzt In einem Restaurant Einkaufen Hauseinrichtung Die Jugendlichen heute (Alltagsprobleme, Konflikte, Mode) Deutsche in Rumänien (Kultur, Tourismus, Feste) Sprechen über ein gelesenes Buch, einen gesehenen Film, ein gesehenes Theaterstück Bibliográfia: a Tanügyminisztérium által jóváhagyott tankönyvek. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1 0

11 FRANCIA NYELV (A Tanügyminisztérium által kiadott érettségi program alapján) I. Tematika 1.L enfance el la jeunesse,préoccupations, passions, loisirs, projets (expression personnelle) 2.La vie quotidienne el les médias (expression personnelle) 3.L éducation el l idéal humain (expression personnelle) 4.Le travail el l éthique prefessionnelle 5.La condition humaine face aux grandes épreuves de l histoire 6.L argent el les enjeux de la société 7.L art el l univers des poétes 8. La science et les interrogations de l homme moderne II. Nyelvhasználat 1.Comment entretenir une converstion au téléphone 2.Comment demander/ expliquer le chemin 3.Comment décrire un object/ des circumstances 4.Comment s excuser 5.Comment inviter quelqu un / refuser une invitation 6.Comment accepter une invitation/ fixer un rendez-vous 7.Comment donner son avis 8.Comment décrire ses ennuis de santé III. Nyelvtan 1. L article (défini, indéfini, partitif) 2. Le nom (genre, nombre) 3. L adjectif (qualificatif, possesseif, démonstratif, interrogatif, indefini, numéral ) 4. Le pronom (personnel, réfléchi, possessif, démonstratif, relatif, interrogatif, indéfini) 5. Le verbe (modes, temps, forme active, forme passive, verbe pronominal) l accord du participe passé 6. L adverbe 7. Syntaxe de la phrase (sujet, verbe, attribut, compléments) 8. La phrase impérative, exclamative, interrogative, négative Bibliográfia: a Tanügyminisztérium által jóváhagyott tankönyvek. \\TAS\titkarsag\felveteli\2013\Felv_tajek_2013_ref.doc 1 1

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLVI. törvény A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 1329 7/2006. (III. 7.) OM r. Az

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az oktatás az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztérium által kiadott

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám. 2013. június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársak

Részletesebben

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám I gen, Nála jártunk. Ő volt örömünk forrása, közösségünk összegyűjtője, megtartója és megáldója. Olyan örömet

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

LXXVIII. évfolyam 9. szám Komárom, 2007. szeptember Ára 10 korona TÖREKEDJÜNK MEGSZENTELT ÉLETRE!

LXXVIII. évfolyam 9. szám Komárom, 2007. szeptember Ára 10 korona TÖREKEDJÜNK MEGSZENTELT ÉLETRE! KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXVIII. évfolyam 9. szám Komárom, 2007. szeptember Ára 10 korona TÖREKEDJÜNK MEGSZENTELT ÉLETRE! Egyébként pedig, testvéreim,

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben