Mt 5,3-12. A boldogmondások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mt 5,3-12. A boldogmondások"

Átírás

1 Mt 5,3-12. A boldogmondások Műfaj makariszmosz A maka,rioj / maka,rioi (boldogok, héber asrē) jelentése: boldog, szerencsés, üdvösségben részesülő A makariszmosz elismerő felkiáltás valakinek boldog állapotáról, okos vagy erkölcsös magatartása miatt, vagy sajátos élethelyzete miatt. Az Ószövetségben: különösen a zsoltárokban és a bölcsességi irodalomban Zsoltárok könyve: 1. Boldog az az ember, aki nem követi a gonosz tanácsát, nem áll a vétkesek útján ( ) hanem az Úr törvényében leli kedvét s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! 32. Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akinek bűne el van takarva. Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét, s akinek lelkében nincsen csalárdság. 33. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. 34. Boldog az az ember, aki őbenne bízik. 41. Boldog, aki a szegények gondját viseli! A nyomorúság napján megmenti öt az Úr. 65,5 Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz fogadsz, aki udvaraidban lakhat. 84,5 Boldogok, akik a te házadban laknak. 112 Boldog az az ember, aki az Urat féli, és nagy tetszését leli parancsaiban! Utóda hatalmas lesz a földön, áldott lesz az igazak nemzedéke. 119 Boldogok, akiknek útja szeplőtlen, akik az Úr törvénye szerint járnak! Boldogok, akik kutatják parancsolataid, s teljes szívvel keresik őt! Jézus: Lk 10,24 Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok 8 boldogság + 1( v. 2) Mt 5,3-12 Jézus Hegyi Beszéde 4 boldogság + 4 jaj Lk 6,20-26 mezei beszéd - közös: 1., 2., 4., szegények (Mt. lélekben; Lk - ti) 2. (sírók) szomorkodók 4. éhezők ( Mt - és szomjazzák az igazságot) 9. üldözöttek (Mt - gyaláznak és üldöznek miattam Lk - gyűlölnek, kirekesztenek, szidalmaznak az Emberfiáért) - valószínű, hogy eredeti / biztosan jézusi : 1., 2., 4. 1

2 Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek (jóságosak), mert ők öröklik (örökségként elnyerik) a földet. Boldogok az igazságra éhezők és szomjazók, mert ők meg fognak elégíttetni. Boldogok az irgalmasok (könyörületesek), mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a szívben tiszták, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fiainak hívatnak. Boldogok akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak titeket és üldöznek, és miattam minden rosszat mondanak ellenetek hazudva. Örvendjetek és ujjongjatok, mert a jutalmatok nagy a mennyekben: így üldözték a prófétákat, akik előttetek voltak. Az evangéliumi boldogmondások kontextusa és műfaja Kontextus A kanonizált boldogmondás-sorozat két változatban olvasható, a Máté-féle hegyi beszédben, illetve a Lukácsnál szereplő síksági beszédben. A hegyi beszéd, műfaját tekintve a maga nemében egyedülálló. Gyakran tekintik epitoménak, azaz egy (erkölcsi) tanítás összefoglalásának, vagy programbeszédnek. 1 A hegyi beszéd eszkatologikus irányultságú. 2 (Ez a sajátosság a Miatyánkban, az Isten Országa eljövetelére irányuló kérésben is megmutatkozik.) A hegyi beszéd másik döntő motívuma az Isten Országa igazságossága; 3 a Máté-féle beszéd tehát erőteljesen etikai jellegű. A boldogmondások bizonyos mértékig a zsoltárokban és a bölcsességi irodalomban szereplő makariszmoszokkal állnak kapcsolatban. 4 A zsoltárok és a bölcsességi irodalom boldogmondásainak nagy része etikai színezetű: az az ember boldog, aki tartózkodik a helytelen magatartástól, és Isten törvényét követi, aki féli az Urat, aki elnyerte Isten bocsánatát, az ő jóságában bízik, Isten házának udvarában lakik (LXX: Zsolt 1,1; 31,2; 33,9; 39,5; 64,5; 111,1; Sir 14,1-2; vö. 4Mak 7,22: a jámbor, aki az erény és lelki erő által a szenvedélyeken uralkodik). Más alkalommal az Írás az Istennel közösségben levő nép boldogságát hirdeti (LXX Zsolt 88,16; 143,15). Van olyan eset is, amikor a szerző azt nevezi boldognak, aki könyörül a szegényen (LXX Zsolt 40,2), vagy a gazdagot, akiben nincs álnokság, és nem hajt az aranyra (LXX Sir 31,8). A bölcsességi irodalom boldogmondásai a klasszikus helyes magatartás-jutalom 1 A beszédet Ágoston nevezi szermónak, illetve hegyi beszédnek, amely a keresztény életre vonatkozó valamennyi parancsot összefoglalja (AUGUSTINUS, De Sermone Domini in monte, PL 34, , vö. De consensu evangelistarum II, cap. XVII, 35, PL 34, 1094; cap. XIX, 43-47, PL 34, ). 2 BETZ, 60; GNILKA, Matthäus I/1, GNILKA, Matthäus I/1, 113; LUZ, Matthäus, I/1, ; vö. G. STRECKER, Die Makarismen der Bergpredigt, in NTS 17 ( ) A makariszmosz nem jellegzetesen bibliai műfaj, hanem előzményei megtalálhatók az ókori egyiptomi és görög irodalomban. L. J. DUPONT, «Béatitudes» égyptiennes, Bib 47 (1966), : a sírfeliratok boldogmondásai, Amenemope bölcsmondásai, templom feliratok, pl. Hórusz vagy Hatsepszut templomában. Dupont rámutat az egyiptomi és az ószövetségi boldogmondások tematikus hasonlóságára: boldogok, akik az istenség tetszését keresik, az ő útját követik, templomában szolgálhatnak. Noha az első evangéliumi makariszmosznak nincs egyiptomi párhuzama, annyiban létezik bizonyos gondolat-rokonság, amennyiben a szegények itt is Isten gondoskodásának kiemelt alanyai. 2

3 sémára épülnek, vagy legalább is a cselekedet-következmény összefüggést tételezi fel. Az a boldog, aki megszerzi a bölcsességet, és ahhoz igazítja útját: aki ezt cselekszi, az elnyeri helyes magatartása jutalmát; az etikai vonatkozás mellett kifejezést nyer a jutalmazás gondolata (Péld 3,13-17; 8,34-35; Sir 14,20skk, 25,9-11). Az Ószövetség tehát azokat nevezi boldognak, akik jámborságuk, valamely erényük, helyes magatartásuk miatt kedvesek Isten előtt, és adott esetben emiatt jutalomban részesülnek. Ez azonban az evangéliumban olvasható boldogmondásokról aligha mondható el. Szembetűnő, hogy a megszólítottak, kivált a Q/Lk-féle változatban, állapotukra való tekintettel semmiképpen nem nevezhetők boldognak. Sőt azt sem lehet mondani, hogy a Q első három boldogmondásának címzettjei helyes magatartásuk miatt érdemelnének jutalmat. 5 E megfigyelés alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy noha formailag a jézusi logionok a makariszmosz műfajhoz sorolhatók, tartalmilag lényegesen eltérnek a bölcsességi irodalom boldogmondásaitól. A Jézus által megszólítottak éppen állapotukra való tekintettel nem boldogok, de nem is tesznek olyat, ami miatt a kiérdemelt jutalomhoz kapcsolódó boldogságban részesülnének. A boldogmondások forrása és áthagyományozása A Lk és Mt közötti részleges, mégis döntő megegyezés (Lk 6,20b-21 Mt 5,3-4.6) legvalószínűbb magyarázata a közös forrás, amit általában a Q 6,20b-f (22-23)-ban jelölnek. A Q kritikai kiadása 6 szerint: Maka,rioi oi` ptwcoi,( o[ti [[u`mete,ra]] evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/å maka,rioi oi` peinw/ntej( o[ti cortasqh,s [[esqe]]å maka,rioi oi` [[penq]]o[[u/]]ntej( o[ti [[parakleqh,s<esqe>]]å maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai. [[diw,x]]wsin kai. [[ei;p]]wsin [[pa/n]] ponhro.n [[kaq v]] u`mw/n e[neken [tou/ ui`ou/ tou/ avnqrw,pou] cai,rete kai. [[avgallia/sqe]]( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/ ouvranw/ \ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j profh,taj tou.j pro. u`mw/nå 5 LUZ, Matthäus, I/1, J. M. ROBINSON, P. HOFFMANN, J. S. KLOPPENBORG, The Critical Edition of Q. Synopsis including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, German and French Translations of Q and Thomas, Fortress, Minneapolis, Peeters, Leuven, 2000, (a dupla szögletes zárójel azt mutatja, hogy a szerkesztők a Lukács-féle olvasatnak tulajdonítanak nagyobb valószínűséget, de a kérdést nem tekintik teljes bizonyossággal eldönthetőnek). Vö. S. SCHULZ, Griechisch-deutsche Synopse der Q-Überlieferung, Zürich, 1972 (a szerző nem sorolja ide a negyedik boldogmondást); H. T. FLEDDERMANN egy eltérő rekonstrukciót javasol, a harmadik személyt választva, illetve a mish,swsin-t választva a diw,xwsin helyett; l Q: A Reconstruction and Commentary (Biblical Tools and Studies 1), Leuven / Paris / Dudley, MA, 2005, Magyarul P. GÁBOR Mózes, Minden Jézusról. Evangélium exegétáknak, Kairosz, Győr, 2002, (18). Gábor, Schulzhoz hasonlóan, a Q-t Lk Mt-val megegyező szövegével azonosítja. A kérdésről l. még BOVON, Lukas, I/1, 295; GNILKA, Matthäus, I/1, 111, , LUZ, Matthäus, I/1, ,

4 Az eredeti logionok mibenlétét rendkívül nehéz megállapítani. Lényegében egyetértés van a tekintetben, hogy az autentikus jézusi mondások a szegényeket, az éhezőket és a sírókat (vagy gyászolókat) nevezik boldognak, továbbá többé-kevésbé abban, hogy a Q/Lk által javasolt sorrend az eredeti. 7 Hasonlóképpen a legtöbb szerző a Q/Lk-féle negyedik (a Mt-i nyolcadik), az üldözöttekről szóló makariszmosz Sitz im Lebenjét az egyház életében látja. Ami a boldogmondások formáját illeti, valószínűbbnek látszik a Lk-nál szereplő második személyű megszólítás, noha a kérdést nagyon nehéz eldönteni. A Q/Lk szerint, Jézus a konkrét emberi ínséget megtapasztalókhoz szól, azokhoz, akik mind társadalmi vonatkozásban, mind személyes életükben, alapvető igényeikben hiányt szenvednek, a társadalom perifériájára szorultakhoz. Az első boldogmondás a szó szoros értelmében szegényekhez szól, azokhoz a nincstelenekhez (ptwcoi,), akiknek meggörnyedve akár koldulniuk is kell, hogy fenntartsák magukat. A LXX-ban a ptwcoi, legtöbbször az ~ywiån"[] fordítása, tehát olyan elnyomott, megalázott kategóriát jelöl, akinek nincs más menedéke Istenen kívül, és aki az ő gondoskodásának kiemelt alanya. A szegények betöltése, nyomorúságuk örömre változtatása az isteni beavatkozás jele kivált a fogság utáni prófétai irodalomban. A legjelentősebb ebben az összefüggésben Iz 61,1-2, amelyet Lk 4,18-19 tételesen is Jézusra vonatkoztat, és amely a jézusi boldogmondások alapgondolatát megfogalmazza. Hasonlóképpen az éhezők (oi` peinw/ntej) és a sírók (oi` klai,ontej) a konkrét szükségben levők, a legalapvetőbb emberi igény tekintetében nélkülözők, illetve a szenvedők. A fogsági fogság utáni prófétai irodalom és a zsoltárok gyakori témája, hogy a fogság végén (Dt-Iz), illetve a végső időkben Isten közbelép és betölti javakkal az éhezőket (Iz 49,10; 65,13-14 [antitézisek!], Zsolt 107,5-6.9[!], 146,7). Isten rendkívüli közbelépésének másik jele a sírók könnyeinek letörlése (Iz 25,8), a szenvedők megvigasztalása (Iz 49,13; 51,3; 52,9; 57,18; 61,2; 65,18-19; 66,13; vö. Iz 30,19; Jer 31,13.16). A hivatkozások sorából érdemes kiemelni az Iz 65,13-14-et (LXX), különösen három elem, nevezetesen a szembeállítások, a 2. és 3. személy ötvöződése, valamint a sors megfordulásának jövő ideje miatt. A trito-izajási prófécia szembeállítja Isten szolgáinak jövőbeli kielégítését és örvendezését enni és inni fognak, örülni és ujjongani fognak a hűtlenek jövőbeli hiányérzetével (éhezni és szomjazni fognak), megszégyenülésével és szenvedésből fakadó kiáltásával. A szolgákra vonatkozó üdvösségprófécia harmadik személyt használ, míg az ítéletprófécia a közvetlen második személyt. Érdekes továbbá az állapotleírás, amelynek részben megfelelnek a jézusi boldogmondások: az éhség-jóllakás, ezzel párhuzamba állítva a szomjúság-ivás (akárcsak Mt-nál) és az öröm-szenvedés. Ez utóbbira az evangéliumok más igéket használnak ugyan: Lk gela,w/penqe,w-klai,w; Mt penqe,w/parakale,w (noha az üldözöttekkel kapcsolatban Mt használja az avgallia,w-t, míg Lk a cai,rw-t és a skirta,w-t). Figyelemre méltó a prófécia kontextusa is, amely a teljes eszkatologikus átalakulásról szól (17 v: e;stai ga.r o` ouvrano.j kaino.j kai. h` gh/ kainh, ), Jeruzsálem megújulásáról és a paradicsomi állapot visszatéréséről. Ez az összetett, üdvösség- és ítélet prófécia a sors nagy megfordulásáról szembetűnő hasonlóságokat mutat az evangéliumi boldogmondásokkal. 7 BOVON, Lukas, I/1, 295; GNILKA, Matthäus, I/1, 117, LUZ, Matthäus, I/1, 271. Ezzel szemben KLEIN úgy véli, hogy Lk változtatta meg a Mt által megőrzött eredeti sorrendet (Lukas, 245). 4

5 A Jézus által megszólítottak nem állapotukra, sorsukra való tekintettel boldogok. A szegények nem szegénységük miatt, az éhezők nem hiányérzetük miatt, a sírók nem szenvedésük miatt boldogok. A jézusi mondások továbbá nagy valószínűséggel nem a sorsnak a távoli jövőben bekövetkező megfordulását ígérik. A boldogmondások szorosan kapcsolódnak Jézus igehirdetéséhez, illetve személyéhez. Amennyiben Jézus igehirdetésének középpontjában Isten országa küszöbön levő megvalósulása áll (Mk 1,15), ez esetben Jézus boldogmondásai ezzel az eseménnyel állnak összefüggésben. Rendkívül nehéz megállapítani, hogy Jézus mennyiben tekintette magát eszkatologikus prófétának, pontosabban, mennyire várta Isten uralmának az életében bekövetkező végleges megvalósulását, de az nagyon valószínű, hogy ennek megnyilvánulását már a jelenhez kötötte és a saját személyéhez kapcsolta. 8 Az Isten uralma motívum, minden újszerű vonása ellenére a héber Bibliában gyökerezik, és kivált a fogság után kapcsolódik hozzá Isten olyan radikális beavatkozásának gondolata, amely együtt jár az igazságosság és béke megvalósulásával, a kitaszítottak felemelésével. Ezt a döntő isteni beavatkozást szemléltetik azok a főként prófétai szövegek, amelyek a szegények sorsának a jóra fordulásáról, az éhezők betöltéséről, a szomorúak megvigasztalásáról, a betegek meggyógyításáról, és nemegyszer az elnyomók, önelégültek megalázásáról szólnak. A jézusi boldogmondások ebben az összefüggésben válnak igazán érthetővé. Jézus meghirdeti Isten uralmának küszöbön levő megnyilvánulását, aminek legkézzelfoghatóbb jele a kiszolgáltatottak és kisemmizettek sorsának jóra fordulása. Isten gyógyító közeledése, jelenléte szorosan kapcsolódik Jézus személyéhez. 9 A jézusi logionok módosítása több síkon következik be. Már a Q-ban megjelenik a negyedik boldogság az üldözöttekről, akiket a Jézushoz való tartozásukért kizárnak maguk közül az emberek (valószínű a zsinagógai közösségből való kizárásról van szó Lk), illetve akiket üldöznek, akárcsak a prófétákat: az üldözött tanítványok a próféták sorsában részesülnek. 10 (Figyelemre méltó a mátéi szimmetrikus kompozíció, amely megfelelést teremt az első és a nyolcadik boldogság apodosisa között: a mennyek országa a szegényeké és az üldözötteké.) Máté a logionokat kiegészíti, és ezáltal módosítja. A boldogmondások elvesztik konkrét jelentésüket, és spirituális értelmet nyernek. Nem maguk a szegények a boldogok, hanem a lélekben szegények (oi` ptwcoi. tw/ pneu,mati). Nehéz eldönteni, mi lehet a konstrukció jelentése. Amennyiben a pneu,ma a személyiség foglalatát, az ember belső világát jelentené (talán a kardi,a-hoz hasonlóan), a ptwco,j pedig a meghajolva 8 Jézus igehirdetésének kapcsolatáról a fogság utáni üdvösségpróféciákkal (kivált Iz apokalipszisével és Tr-Izsal) és azok küszöbön levő megvalósulásáról: J. P. MEIER, II, , az Isten Országáról és Jézus működésének eszkatologikus vonásairól Isten uralma rejtett, de Jézusban már jelenlevő uralmáról l. még BOVON, I/1, Vö. G. THEISSEN / A. MERZ, The Historical Jesus. A Comprehensive Guide (ered. Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, 1996, Göttingen, ford. J. Bowden), London, 1998, L. MEIER, II, ; vö. SZÉKELY, 91 96, aki az ókori király-ideálból vezeti le a boldogmondások tartalmát, a szegények, kiszolgáltatottak sorsának megfordítását; R. SCHNACKENBURG, Die Bergpredigt, Patmos, Düsseldorf, 1982, BOVON, ; SCHÜRMANN, ; LUZ, Vö. STRECKER, NTS 17, ,

6 koldulót, úgy lehet, hogy egy olyan magatartásformáról van szó, amely alázattal jelölhető. 11 E spirituális értelmezésnek kétségtelenül van alapja, tekintettel arra, hogy már az Ószövetségben, de Qumránban is a szegények nem csupán társadalmi, hanem vallási kategóriát képeznek, azon jámborokat jelölik, akik kicsinységük tudatában vannak, akik nem számítanak emberi segítségre, hanem egyedül Isten könyörületében remélnek, teljesen tőle függnek. 12 Érdekes, hogy a LXX tapeinoi. tw/ pneu,mati-val fordítja a x;wrï-yaek.d; konstrukciót, amely inkább lélekben összetörtet jelent (Zsolt 33,19LXX). 13 Betz úgy véli, hogy a ptwcoi. tw/ pneu,mati az emberi elesettség jelölésére használt, a görög filozófiában és a judaizmusban közismert toposz, amely a conditio humana nyomorúságára utal. Abban igaza van, hogy amennyiben így értelmezzük a fogalmat, úgy nem lehet Jézus eredeti mondása spiritualizálásáról beszélni. 14 A conditio humana ilyen értelmezése azonban nem is annyira Mt-ra, mint inkább Lk-ra jellemző, de mindenképpen hasznos modell a boldogmondások megközelítéséhez. Az éhezőkre vonatkozó makariszmosz módosítása legalább olyan szembetűnő: nem az alapvető élelmet nélkülözők a boldogok, hanem azok, akik az igazságosságot éhezik és szomjazzák. A spirituális éhség és szomjúság képzetének szintén megvannak az ószövetségi párhuzamai: Ám 8,11 az isteni szó iránti éhség és szomjúság, vö. Jer 15,16; a bölcsesség utáni éhség és szomjúság, Sir 24,21, vö. Péld 9,5. Kérdés, hogy az igazságosságra éhezés azokra vonatkozik, akiknek nem szolgáltatnak igazságot, tehát az elnyomottakra, vagy a spirituális éhségre. Mivel a dikaiosu,nh, igazságosság szó szerepel, az első lehetőség a valószínűbb. Máténál ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem egyszerű vágyakozásról van szó, hanem olyan magatartásról, amely törekszik az igazságosság megvalósítására. 15 A Q/Lk-féle harmadik, a sírókra vonatkozó boldogmondást Mt kevés változtatással veszi át: a klaio,ntej-t nála a penqou/ntej (gyászolók) váltja fel, a nevetés helyett a megvigasztaltatás szerepel. A konkrét sírók említése helyett tehát itt is egy átfogóbb jelentésű magatartásról van szó. Valószínű, hogy Mt a prófétai irodalomnak való megfelelés szándékával alkalmazza ezt a módosítást. Korábban volt szó a gyászolók megvigasztalása témájának elterjedtségéről az ÓSz-ben. Szembetűnő, és aligha véletlen a párhuzam az Iz 61,2-vel (parakale,sai pa,ntaj tou.j penqou/ntaj). Máté további négy boldogmondással egészíti ki a Q-t. Ezek címzettei a szelídek, az irgalmasok, a szívükben tiszták és a békeszerzők. E makariszmoszok ószövetségi háttere, illetve gyökere nyilvánvaló. 11 L. DUPONT, III, ; LUZ I/1, 278; GNILKA I/1, Már Ágoston is így értelmezi: pauperes spiritu, humiles et timentes Deum, id est, non habentes inflantem spiritum (AUGUSTINUS, De Sermone Domini in monte, I, 3, PL 34, 1232). A szegényekről és elnyomottakról, mint a királyi kegy kiemelkedő alanyairól az ókori profán és biblikus forrásokban l. DUPONT II, A szegénységről, mint a törvényt betartó jámborságról, és a szelídséggel való kapcsolatáról l. még JAKUBINYI Gy., Máté evangéliuma, Bp., 1991, GNILKA I/1, Hasonló szerkezetet találunk a Dán 3,39-ben (LXX): evn yuch/ suntetrimme,nh kai. pneu,mati tapeinw,sewj), és szó szerint ugyanúgy az Ódák 7,39-ben. 14 BETZ, ; vö. 123 (a gyászolókkal kapcsolatban). 15 L. STRECKER, 265, aki Philón hasonló szóhasználatát hozza példaként (peinw/ntej kai. diyw/ntej kalokagaqi,aj, De fuga et inventione , De somn. I 49sk). Vö. GNILKA I/1, 124; LUZ, I/1,

7 A földet öröklő szelídekről (praei/j) szóló boldogmondás szó szerint a Zsolt 37,11 (LXX 36,11) átvétele. Érdekes, hogy a LXX a szegényeket (~ywiïn"[]) fordítja praei/j, azaz szelídekkel. A szelídség a haraggal, az erőszakkal ellentétes magatartás. Mt Jézus tulajdonságaként tartja számon (11,29). Mivel Mt-nál (éppen a hegyi beszéd kontextusában) az erőszakmentesség rendkívül fontos, egyértelmű, hogy Mt egy újabb erkölcsi követelményt állít a közösség elé. A föld birtoklása itt már nem Izrael földjére vonatkozik, hanem esetleg a megújult földdel kapcsolatos apokaliptikus ígérettel áll összefüggésben, 16 de még valószínűbbnek látszik, hogy a föld itt az Isten Országa szinonimája. 17 Hasonló magatartást tanúsítanak az irgalmasok (evleh,monej). Az irgalom többlet jelentéstartalma a szelídséggel szemben az aktív könyörület, amely konkrét segítőkészségben mutatkozik meg a rászorulókkal szemben, valamint a megbocsátásra való készség, amely ugyancsak központi jelentőségű Mt-nál (6,14-15, 18,33). A logion etikai vonzata ebből kifolyólag világos. A tisztaság nem rituális jellegű, hanem erkölcsi, és korántsem vonatkozik kizárólag a szexuális vétségektől való mentességre. A kaqaroi. th/ kardi,a egyik ószövetségi előzménye a Zsolt 23,4 LXX, amely valószínű a templomba való bebocsátás szertartásának része volt, és a szent hajlékhoz illő erkölcsi magatartást kérte számon a belépőktől. A szívükben tiszták azok, akik nemcsak külső cselekedeteikben járnak el a törvénynek megfelelően, hanem egész személyiségüket áthatja az erkölcsi tartás. 18 A boldogmondás összhangban áll az antitézisek szellemével, amelyek ugyancsak a belső hozzáállást, az etikai integritást szorgalmazzák, a merő legalizmussal szemben. Az Isten látása minden bizonnyal nem a túlvilági színelátásra vonatkozik, hanem Isten végidőbeli megjelenésére, látható közbelépésére. 19 (A bibliai hagyomány Mózesnek tulajdonította a legközvetlenebb kapcsolat, az istenlátás kiváltáságát. Iz 66,18-ban JHWH azt ígéri, hogy a hazatérők megláthatják az ő dicsőségét. 20 ) A békét cselekvők (eivrhno,poioi) boldogsága szintén ószövetségi háttérrel rendelkezik. A béke a messiási uralom egyik alappillére (Iz 9,6-7; Zsolt 72). 21 A hegyi beszéd kontextusában viszont a béke cselekvése, mint aktív magatartás, összefügg a szelídséggel, az irgalmassággal és az ellenségszeretettel. Az üldözöttekre vonatkozó makariszmosz Sitz im Leben-je az üldözött közösség élete. Mt a kitaszított tanítványok sorsában az üldözött próféta szenvedésének folytatását látja, akik így Jézusnak, a par excellence szenvedő prófétának a sorsában osztoznak (vö. Lk 13,33-34; vö. Mt 23,29-37, a gyilkos szőlőművesek) GNILKA I/1, 123, LUZ I/1, MEIER, II, 289. Vö. JAKUBINYI, A tiszta szív, mint az erkölcsi integritás kifejezőjének újszövetségi párhuzamairól (2Tim 2,22; 1Tim 1,5) l. STRECKER, NTS 17, 266; SCHWEIZER, Bergpredigt, LUZ I/1, JAKUBINYI szerint az apodosis ígérete a 2 Sám 14,32 hátteréből érthető (Máté, 54). 21 L. még STRECKER (276, 2. jegyz.) és LUZ (I/1, 285) és az általuk közölt irodalmat arról, hogy a rabbinikus tradíció a jámborokat békességszerzőként tartja számon. 22 Az elutasított próféta dtr téma újszövetségi alkalmazásáról l. O. H. STECK, Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten, Neukirchen-Vluyn, 1967 (a negyedik boldogság kapcsán 20 26, ); M. KNOWLES, Jeremiah in Matthew s Gospel. The Rejected-Prophet Motif in Matthaean Redaction, JSNTSup 68, JSOT Press, Sheffield, 1993, 96-97, (különösen ). L. még KOCSIS I., Lukács evangéliuma, Bp., 1995, L. 7

8 Az eredeti logionok módosításával kapcsolatban azt is figyelembe kell venni, hogy Lukács erőteljesen szembeállítja a kitaszítottak jelen (nu/n) szenvedését a sors jövőbeli megfordulásával. A boldogmondások ezzel kifejezett eszkatologikus távlatot kapnak. Ezt a kontrasztot tovább erősítik a boldogmondásoknak megfelelő jajok. A jajok a lukácsi redakcióhoz tartoznak. 23 A jaj a prófétai orákulum egyik jellegzetes formája. 24 A jajmondás vonatkozhat a közösségre (városra, népre), ritkábban az egyénre, a rá váró rettenetes sors miatt, de számos esetben a helytelen erkölcsi-vallási magatartás kritikáját vezeti be. A Lk-féle jajok a boldogmondások ellenképei. A nyelvtan: szempontjából megjegyzendő, hogy a szöveg a szenvedő igealakot használja, a passivum divinum értelmében. Ez azt jelenti, hogy noha Mt kerüli Isten nevét, világos, hogy Isten az, aki cselekszik, aki vigasztal, betölt, megbocsát, megláttatja önmagát. Összefoglalás A boldogmondások, eredeti formájukat és alapjelentésüket tekintve üdvösségpróféciát tartalmaznak: Jézusban itt és most megvalósul Isten uralma, szabadító közelsége. Akik Jézust hallgatják és elfogadják, - éppen a szegény, egyszerű emberek, akiknek nincs más reményük és segítségük Istenen kívül, Istennek ezt a szabadító közelségét tapasztalják meg. Ebből adódik a boldogságuk (nem abból, hogy a szegénység, az éhség vagy a szenvedés jó, vagy érdemnek számít). Ehhez a jelentéshez áll közelebb a Lukácsnál olvasható négy boldogmondás. Máté kiegészíti ezeket, enyhíti radikális jelentésüket, és spiritualizálja azokat. Így az üdvösségpróféciából erénykatalógus lesz, a cselekvés normája, törvény, amelynek irányítania kell a keresztények életét. Máté ugyanakkor a fizikai-anyagi síkról a mélyebb, lelki síkra irányítja a figyelmet, a bensőre, a lelkületre, amelynek meg kell határoznia az ember külső cselekedeteit. még L. W. HURTADO, Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Eerdmans, GR, Mi/Cambridge, 2005, , 229, Bovon pontosan látja, hogy a szegény-gazdag szembeállítás egy Lk-ra jellemző téma (BOVON, 295, 298). L. még MEIER, II, 918 (118. jegyz.), GNILKA I/1, 118, SCHWEIZER, NTS 19 (1973) 122; KLEIN, Ezzel szemben SCHÜRMANN ( ) egy Lk előtti tradíciót feltételez a jajok mögött, de érvelése nem tűnik meggyőzőnek. 24 Az yaa, ywiüa/ 22 előfordulásából a héber bibliában 15 a prófétai irodalomban található. A yah 49-szer szerepel, ebből 48 a prófétai könyvekben. A LXX a ouvai, 67-szor fordul elő, ebből 51-szer a prófétai írásokban. 8

9 Mt 6,9-13. A Miatyánk A Miatyánk (az Úr imája) két változatban maradt fenn, a Lk 11,2-4-ben és a Mt 6,9-13-ban. Közös forrásuk valószínűleg a Q. A Lk-féle változat rövidebb, és eredetibb. Ezt a szöveget Máté kibővíti, és helyenként módosítja. Kontextus Máténál a Miatyánk az evangélium úgynevezett első, a mennyek országa meghirdetéséről szóló könyvben, ezen belül a hegyi beszédben található. (Lk-nál más összefüggésben található: Jézus imádkozik, és tanítványai kérik, hogy tanítsa meg őket is imádkozni.) A hegyi beszéd szerkezete: 1. Jézus meghirdeti a mennyek országát. A boldogmondások üzente, hogy Isten Országa benne jelen van, megvalósul. 2. A Hegyi Beszéd hat antitézisében Jézus meghirdeti az új törvényt, mint az ószövetségi törvény beteljesülését. Ezek az embertárssal való kapcsolat és az azt szabályozó törvények mélyreható átértelmezését nyújtják. Az antitézisek szembeállítják az ÓSz törvényeit (ne ölj, ne törj házasságot, válás szabályozása, eskü, visszafizetés, felebarát szeretete) Jézus saját értelmezésével (már a harag és a kívánság elítélendő, a válás és az eskü tilos, Jézus a visszafizetés helyett erőszakmentességet, a méltányos szeretet helyet ellenség szeretetét is kéri). 3. Jézus a zsidó jámborsági cselekedeteknek az alamizsnának, azaz az irgalmasság (evlehmosu,nh) tetteinek, az imádságnak és a böjtnek ad mélyebb értelmet. 4. A hegyi beszéd utolsó részében Jézus betekintést ad Istennel való kapcsolatába, kiemeli, hogy Isten legyen a legnagyobb kincs. Az Isten gondviselésébe vetett bizalmat szorgalmazza. Az irgalmat és az ítélettől való tartózkodást sürgeti. 5. A hegyi beszéd lezárása a sziklára épült ház hasonlata. A Jézusra épülő élet szilárd alapon áll. A Miatyánk az imádságról szóló részbe illeszkedik be. A rész bevezetője (6,5-7) a külsőségekre figyelő, magamutogató gyakorlatot veti el. Jézus nem a közösségi imát kérdőjelezi meg, ugyanis ő is részt vett a zsinagógai istentiszteleten és feljárt a jeruzsálemi templomba, hanem a képmutatást ítéli el, és azt az elgondolást, hogy az Istennél akkor találunk meghallgatásra, ha bőbeszédűségünkkel kikényszerítjük válaszát. Egyes vélemények szerint a bőbeszédűség elítélése az istenség kifárasztásának ókori gyakorlatát, a jelzők, kérések, esetleg mágikus formulák halmozását, hosszas ismétlését ítéli el; vö. 1 Kir 18,26: a Baal papok imája a Kármel hegyen. Isten nem szorul rá, ismeri kéréseinket, kívánságainkat. Jézus máshol ajánlja a kitartó imát, de ez nem a bőbeszédűségben áll, hanem az imádságos lelkületben, a bizalomban való kitartásban. Isten a bensőséges szándékot, az egyszerűséget kéri. 9

10 Összehasonlítás Máté Lukács mennyei Atyánk Atyánk Szenteltessék meg neved Szenteltessék meg neved Jöjjön el a te országod Jöjjön el a te országod Legyen meg a te akaratod (a földön, mint a mennyben) Mindennapi (holnapra való) kenyeret ma Mindennapi kenyeret naponta Engedd el adósságainkat Vedd el bűneinket amint mi is megbocsátottunk amint mi is megbocsátunk Ne vigyél kísértésbe Ne vigyél kísértésbe Szabadíts meg a gonosztól Máténál 7 kérés: 1-3. Istenre vonatkozó 4-7. az ember életére vonatkozó A 3. az 1. és a 2. bővítése; a 7. a 6. bővítése. Háttér és sajátosságok: Az ima hasonlít a zsinagógai liturgia 18 áldásához és a káddishoz. Jézusra jellemző, hogy Istent Atyának szólítja. A megbocsátás (Sir 28,2) Magyarázat Mt 6, Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j( a`giasqh,tw to. o;noma, sou\ 10 evlqe,tw h` basilei,a sou\ genhqh,tw to. qe,lhma, sou( w`j evn ouvranw/ kai. evpi. gh/j\ 11 To.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\ 12 kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n( w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j ovfeile,taij h`mw/n\ 13 kai. mh. eivsene,gkh j h`ma/j eivj peirasmo,n( avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/å Lk 11,2-4 2 Pa,ter( a`giasqh,tw to. o;noma, sou\ evlqe,tw h` basilei,a sou\ 3 to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion di,dou h`mi/n to. kaqv h`me,ran\ 4 kai. a;fej h`mi/n ta.j a`marti,aj h`mw/n( kai. ga.r auvtoi. avfi,omen panti. ovfei,lonti h`mi/n\ kai. mh. eivsene,gkh j h`ma/j eivj peirasmo,nå Atyánk - Jézus arámul abba-nak szólította az Atyát. E megszólítás az ÚSz-ben a páli levelekben és Mk-nál maradt fenn. 10

11 Róm 8,15; Gal 4,6: Istentől a fiúság Lelkét, ill. az ő Fia Lelkét kaptuk, akiben Istent Atyának, Abbának szólítjuk. Mk 14,36: a Getszemáni kertben Jézus abba-nak szólítja Istent. Az abba bizalmas, közvetlenebb megszólítás, mint ahogy azt a magyar atya sugallná. Az ÚSz egybehangzó hagyománya, hogy Jézus Atyának szólítja meg Istent, így beszél róla. Lk-nál Jézus első kijelentése Istenről Nem tudjátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem? (2,49), és egyben Jézus utolsó szava (23,46: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.) A Mt 11,25-27 Jézus egyedülálló viszonyát fejezi ki Istenhez: Áldalak téged Atyám mert kinyilatkoztattad ezeket a kicsinyek előtt [ ] Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú (l. még a rövidebb Lk 10,21-22-öt). Jn 17-ben, a főpapi imában Jézus szintén Atyának szólítja Istent. Lk-nál csak az Atya megszólítás szerepel. A hangsúly azon van, hogy Jézus az Atyát szólítja meg. Mt kiegészíti a megszólítást: mi Atyánk (Pa,ter h`mw/n). Ez az Istennel való kapcsolat közösségi dimenzióját fejezi ki. Ha a keresztények, Isten gyermekeinek közössége Mt másik kiegészítése aki a mennyekben (vagy) o` evn toi/j ouvranoi/j. Az Atya megszólítás Istenbe vetett bizalmat sugall, meghittséget, közvetlenséget A bizalmas megszólítás kiegészítése Isten világfelettiségét fejezi ki (Mt-ra jellemző, vö. 5,45.48; 6, ; 7,11). Az első három, lényegében hason értelmű kérés Istenre vonatkozik: valósuljon meg Isten uralma I. kérés: Szenteltessék meg a te neved a név = személy = Isten = JHWH = aki (velünk) van passivum divinum: Isten a cselekvő, ő szentelje meg nevét Isten cselekedjen, bizonyítsa szentnek az ő nevét, hogy nyilvánvaló legyen és elismerjék Jézus műve teljesedjék be a világban II. Jöjjön el a te országod - βασιλει,α - állapot, nem terület: Isten uralma minden az Isten szerető akaratát szolgálja Jézus meghirdette közelségét, jelenlétét, igehirdetésének központi üzenete mégis imádkozni kell eljöveteléért, kiteljesedéséért Háttér: - a dávidi királyságban, amelynek alapja az igazságosság és a béke, Isten uralma valósul meg - Dán 7,13-14: Isten hatalmat, méltóságot és országot ad az Emberfiának Jelentés: 11

12 Jézusban már megvalósul Isten Országa (gyógyításaiban, ajándékozó csodái által, az asztalközösségben), Isten békét és igazságosságot teremt a földön, de az még az eszkatologikus beteljesülésre vár - kérés: az emberek fogadják el Istennek Jézusban eljövő uralmát (a jelenben) eszkatologikus beteljesülés (a jövőben) a keresztények úgy éljenek, hogy Isten országának hordozói legyenek III. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is valószínű, hogy a Getszemáni kerti imából való (Lk-nál nincs meg) az előző kérés átfogalmazása Isten akarata: igazság és béke, az ember üdvössége jelentés: valósuljon meg a földön Isten uralma az ember üdvössége, igazság és béke; és az emberi akarat ne helyezkedjék vele szembe az analógia gondolata ég és föld között Babilon; Platón; az ÓSZ-ben: Kiv 25,9.40 IV. Mindennapi kenyerünket add meg ma: Lukácsnál: mindennap szerepel evpiou,sioj - következő napi, mindennapi (a kifejezés a Szentírásban csak itt szerepel) kenyér - nélkülözhetetlen táplálék, tágabb értelemben a nélkülözhetetlen anyagi és szellemi javak, Háttér: a messiási lakoma Isten gondviselésébe vetett bizalom V. Bocsásd meg bűneinket szó szerint: engedd el adósságainkat - eufemizmus: adósság = bűn; fizetni kell érte, vö. 18,23-25 szívtelen szolga - Lk: bűnök - kölcsönösség, de nem azonos értékű az Isten és az ember bocsánata - a bocsánat előfeltétele mi is bocsássunk meg (Sir 28,2) - Máténál: mi is megbocsátottunk már teljesítettük Jézus felhívását. - Lukácsnál jelen időben jelentése: készek vagyunk megbocsátani - Isten mindig irgalmasabb, mint az ember, de aki nem bocsát meg, nem kérheti Isten bocsánatát. VI. Ne vígy minket kísértésbe Isten nem kísért: Jak 1,13 ( senki se mondja, aki kísértést szenved, hogy az Isten kísért, mert az Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít a rosszra ) - kísérteni itt annyit jelent, mint próbára tenni. - 1 Kor 10,13 hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni - az életben állandóan döntések előtt állunk, ezekből a helyzetekből adódik a kísértés/próbatétel (nem Isten külön beavatkozása a próbatétel). - Jézus: virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek (26,41) 12

13 - a kísértés el akar fordítani Istentől, az imában az ember azt kéri, hogy Isten ezt ne engedje VII. Szabadíts meg a gonosztól - a gonosz/rossz: a testi-lelki rossz (szenvedés), erkölcsi rossz (a bűn), csak harmadsorban a Sátán - ez a hetedik kérés kifejtése (Lukácsnál hiányzik) A keleti és protestáns egyházak a Miatyánk végén doxológiát mondanak: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Csak néhány késői bizánci kódexekben található. Gyökerei: - az Ószövetségben 1 Krón 29,11: Uram, tied a nagyság, a hatalom, fönség, a szilárdság és a dicsőség - az ősegyházban pl. Didache ( Mert tied a hatalom és a dicsőség örökké ) Zsidó párhuzam: Káddis magasztaló ima, a Tóra olvasása vagy tanulása után; árvák imája, gyászban: Magasztaltassék és szenteltessék meg az ő nagy Neve a világban, amelyet akarata szerint teremtett. Szilárdítsa meg uralmát életetekben, napjaitokban, Izrael egész házának éltében, nemsokára és a legközelebbi időben. (Először Józsué ben Chaláftá rabbi említi a babiloni Talmudban, kb. Kr. u. 150). - közös gyökerek : Dán 2, 20; Zsolt 113, 2 - Jézus a zsidó hagyomány gondolatvilágban és az Ószövetség imájában él - az ima egészére nem létezik párhuzam az Ószövetségben 13

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A BOLDOGSÁGOK ÚTJA...

A BOLDOGSÁGOK ÚTJA... Dr. Thorday Attila: J É Z U S P R O G R A M B E S Z É D E : A H E G Y I B E S Z É D BEVEZETÉS...2 Narratív és discorsív egységek váltakozása Szent Máté evangéliumában...3 A hetes ill. az ötös séma Máté

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2016.01.08.) A Biblia kb. nyolcezer versnyi szövegében van néhány tucat olyan mondat, amely nehezen fordítható

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN FELNŐTT HITTAN CREDO / HISZEK AZ EGY ÚRBAN, JÉZUS KIRSZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Hiszek az egy Úrban: Az Úr név az isteni hatalmat jelenti. Megvallani vagy segítségül hívni Jézust, mint Urat, annyi,

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM

Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM Frédéric Manns OFM Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban A kötetet szerkesztette: Szabó Xavér OFM A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Buji Ferenc AZ IMÁDSÁG*

Buji Ferenc AZ IMÁDSÁG* Buji Ferenc AZ IMÁDSÁG* Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Mt 6,6 Az imádkozásnak az

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben