Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET július, augusztus, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember"

Átírás

1 Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET július, augusztus, szeptember

2 Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye Alexandra Lektorálta: Gyetvainé Gerlai Krisztina Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina Kiadja a Hetednapi Adventista Egyház 2119 Pécel, Ráday u. 12. Ügyintézés: Fenyvesi Eszter Telefon: Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella Nyomdai munkálatok: Szőllősy Műhely, Debrecen Felelős vezető: Szőllősy Botond

3 T Tartalom 1. tanulmány: Isten misszionáriusi lelkülete tanulmány: Ábrahám, az első misszionárius tanulmány: Akit nem mondanánk misszionáriusnak tanulmány: Jónás története tanulmány: Fogoly misszionáriusok tanulmány: Eszter és Márdokeus tanulmány: Jézus, a misszió Mestere tanulmány: Misszió válaszfalak nélkül tanulmány: Péter és a pogányok tanulmány: Fülöp, a misszionárius tanulmány: Pál származása és elhívása tanulmány: Pál missziója és üzenete tanulmány: Valóban az egész világnak meg kell hallania? Ajánlott internetes oldalak: Generál Konferencia: Transzeurópai Divízió: Newbold College: Magyar Unió: Dunamelléki Egyházterület: Tiszavidéki Egyházterület: Advent Kiadó: Adventista Teológiai Főiskola: Ifjúsági Osztály: Reménység Evangélizációs Központ (REK): Bibliatanulmányok: 3

4 1. tanulmány június 27 július 3. Isten misszionáriusi lelkülete A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 17:18 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Istennek a bűnbe esett emberiség helyreállítására vonatkozó szándéka természetének legmélyéből fakad! A világegyetem mindenható és szerető Istene a misszió Istene. Érezni: Töltsön el bennünket mély hála arra gondolva, hogy Isten szüntelenül keresi elveszett teremtményeit! Tenni: Állítsuk képességeinket és lelki ajándékainkat a misszió Istenének szolgálatába, hogy az emberek Teremtő Istenükként fogadják el és dicsőítsék Őt! A TANULMÁNY VÁZLATA: I. Tudni: Istenünk mindenki felé nyitott A Gyermekeinknek azt tanítjuk, hogy Isten a szeretet. Hogyan segít Isten természetét még jobban megértenünk az a gondolat, hogy Isten a misszió Istene is? B Az Atya a megváltás szolgálatával bízta meg Fiát, amikor elküldte a földre. Majd elküldte a Szentlelket is, hogy folytassa Jézus munkáját. Látva a Szentháromságon belül ezt az elküldési folyamatot, milyen jelentőséggel bír számunkra Jézus imája: Amiképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra (Jn 17:18)? II. Érezni: Missziós DNS-ünk A Hogyan érezhetünk nagyobb felelősséget a környezetünkben élőkért, tekintettel arra, hogy a missziónak fontos része Isten megismerése? B Mit érzünk azzal kapcsolatban, hogy Istené a misszió? Tehát a munkatársaivá fogad bennünket, de erőfeszítéseink eredménye végső soron az Ő kezében van. 4

5 III. Tenni: Isten elküldött bennünket A Előfordult-e már velünk, hogy túl szűkre szabtuk a misszió határait, és így komoly lehetőségeket szalasztottunk el a bizonyságtételre? B Legyünk készek így imádkozni: Itt vagyok, küldj el engem! Összefoglalás: Isten keresi az embert, kijelenti magát neki és arra bátorítja, hogy lépjen vele kapcsolatba. Minden korszakban hívott el férfiakat és nőket egyaránt, hogy megváltási tervének képviselői legyenek. Mi hogyan válaszolunk ma Isten hívására? TANULÁSI ÚTMUTATÓ 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: Jn 20:21 A lelki növekedés alapja: Isten célja az, hogy elérje gyermekeit. Ezért olyan fontos számára a misszió. Ahogyan Isten legjobb missziós ügynökeként elküldte Jézust a világra, úgy Jézus is adott egy nagyon fontos megbízást követőinek: tegyék ismertté Isten dicsőségét szavaikon és tetteiken keresztül. Hogyan válaszoltunk Isten missziós hívására? Csak tanítóknak: Amikor Isten tulajdonságaira gondolunk, eszünkbe jut a szentség, mindenhatóság, igazságosság, könyörületesség, de néha elfelejtjük egy másik lényeges jellemzőjét, ami a missziós lelkület. Isten szüntelenül azon munkálkodik, hogy megismerjék Őt az emberek. Ő nyitott mindenki felé. Próbáljuk meg Isten személyét ebből a nézőpontból megvizsgálni a csoportban! Hogyan ölthetne gyakorlati formát mind a gyülekezeten belül, mind a személyes életünkben az a missziós vágy, ami Istent is jellemzi? Nyitó beszélgetés: Az internetes kultúra napjaiban élve úgy érezhetjük, hogy földünkön rohamosan csökkenek a távolságok. Amikor az elképesztő méretű online információs szupersztrádán haladunk, már természetesnek tűnik, hogy a legkülönfélébb kultúrákból érkező emberekbe botlunk bele. Ezáltal a látókörünk is jelentősen kitágul gondoljuk. De megállja-e a helyét ez a feltevés? Számos tanulmány inkább arra utal, hogy olyan egységes világhálót hozunk létre az internet használata közben, ami a már kialakult látókörünkben erősít meg bennünket. Istennek 5

6 az a szándéka egyházával, hogy a látókör szélesítésének legjobb eszközévé váljon, ezért az Íráson keresztül bemutatta a jó és a gonosz között folyó nagy küzdelem eseményeit és a világnak szánt megváltási tervét. A gyülekezeti kultúránk azonban nagyban meghatározza azt, hogy figyelmünket kifelé, azaz Isten tervére, vagy inkább befelé, a saját érdekeinkre és vágyainkra összpontosítjuk. Amikor elfogadjuk, hogy Isten a misszió Istene, akkor számunkra is a misszió lesz a legfontosabb. Nem fogunk megelégedni azzal, ha a gyülekezet csupán egy szentek számára fenntartott klubként működik, hanem arra vágyunk, hogy a misszió kilövőállásává váljon. A misszióközpontú gondolkodás hogyan alakítja át: 1) kapcsolatainkat a gyülekezetünk más tagjaival, 2) hozzáállásunkat a gyülekezeti tevékenységekhez és programokhoz, 3) kapcsolatainkat a szélesebb környezetünkben lévőkkel? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: Fedezzük fel a Bibliában az Isten missziós természetéről elénk táruló képet! Az Újszövetség Jézus életén és a korai egyházon keresztül tisztán bemutatja Isten küldetési tervét. Ennek a tervnek az alapjai azonban az Ószövetségben gyökereznek, amelyben egészen Ábrahámig, Mózesig és a későbbi prófétákig visszanyúlóan Isten tervének számos, még felfedezésre váró részével találkozhatunk. BIBLIAKOMMENTÁR I. A misszionárius Isten (Olvassuk el Mt 5:13-14 verseit az osztályban!) Isten vágya az, hogy minden gyermeke számára elhozhassa a megváltást. A Biblia úgy festi le Őt mint gyermekeit kereső, kutató, megváltó Istent, aki szeretné, ha követői sóként és fényként élnének a környezetükben. 5Móz 10:19-ben Isten arra tanítja népét, hogy szeressék az idegeneket. Később a zsoltáríró így kiált Istenhez:...mert néked jutnak örökségül minden népek (Zsolt 82:8). Mikeás pedig gyönyörű képet tár elénk arról, milyen lehetne Izrael befolyása a környező nemzetekre: Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének 6

7 házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből (Mik 4:2). Ézsaiás próféta könyvében Isten hívása egyértelműen minden néphez szól: Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több (Ézs 45:22). Az 56. fejezetben Ézsaiás így ír Isten templomáról: házam imádság házának hivatik minden népek számára (7. vers). Isten így szól: És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől (Ézs 56:3). Isten missziós terve sokkal inkább nagyratörő volt, mint népéé, akik mindössze a Júda és Izrael közötti megbékélésben reménykedtek. Pedig ez csak egy kis részét képezte annak, amit Isten népének szánt: Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására (Ézs 49:6). Isten terve a következő volt: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen (Ézs 49:6). Ézsaiás a későbbiekben arról prófétált, hogy egy nap oltára lesz az Úrnak Egyiptom földének közepette (Ézs 19:19), a bálványimádó, erkölcstelen, babonás Egyiptomban. És ha ez még nem lenne elég, a próféta azt is megjövendölte, hogy a kegyetlen asszírok Egyiptomhoz hasonlóan el fogják hagyni pogány isteneiket: Ama napon út lesz Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria megy Egyiptomba, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával az Urat tiszteli. Ama napon Izrael harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett; áldás a földnek közepette (Ézs 19:23-24). Sajnos Izrael nagyon gyakran elkövette azt a hibát, hogy keveredett a szomszédos népekkel, és így nem tudott eleget tenni a velük kapcsolatos küldetésének. A próféták újra és újra felszólították őket, hogy ne folytassák tovább az erkölcstelenséget, az élvhajhászást, és törődjenek a szegényekkel, özvegyekkel, árvákkal és a közöttük élő idegenekkel. A küldeni szó héber megfelelője (shelach) közel nyolcszáz alkalommal szerepel az Írásban. Az ige alanyaként több mint kétszázszor Isten jelenik meg. Tehát Isten az, aki a megbízást adja népének, Ő a küldő. Beszéljük meg: Mennyiben hasonlítunk Izrael népéhez akkor, amikor saját szükségleteink kielégítése annyira leköti energiáinkat, hogy telje7

8 sen figyelmen kívül hagyjuk a misszió fontosságát? Izrael nem értette meg Isten szándékát a misszióban betöltendő szerepét illetően. Hogyan eshet meg velünk is, hogy missziós látásunk kevésbé széles körű, mint Istené? A Hetednapi Adventista Egyház sokáig missziós mozgalomként hivatkozott magára. Mi jellemezzen egy ilyen mozgalmat? Milyen tulajdonságok nem férnek össze vele? 3. LÉPÉS: ALKALMAZD! Csak tanítóknak: Vajon úgy kezeljük a missziót, mint egyet a sok hasonlóan fontos gyülekezeti tevékenység közül? Tisztában vagyunk vele, hogy tulajdonképpen a misszióról szól minden? A csoportban gondoljuk át újra a gyülekezeti munka irányát meghatározó értékeket és állítsunk fel valamilyen rangsort ezek között! Alkalmazás: Gondolkodjunk el Jon Dybdahl, adventista missziológus következő kijelentésén: Jézus nem azt követően határozott a misszióról, hogy megalapította egyházát, mintha a misszió az egyházi munkának csak egy részét képezné. Az isteni küldetési terv előbb létezett, mint az egyház. A misszió hívta életre az egyházat, a misszió az egyház szülőanyja... Ha az egyház már nem tud missziós közösségként működni, nem egyszerűen egy feladat teljesítésében vall kudarcot, hanem lényegében megszűnik egyházként létezni (Jon L. Dybdahl: Adventist Mission in the 21st Century. [Adventista misszió a 21. században.] Hagerstown, 1999, Review and Herald Publishing Association, o.). Kérdések az alkalmazáshoz: Mi a véleményünk a következő gondolatról? Félrevezető lehet számunkra, ha a misszióról úgy beszélünk, mint a»gyülekezet missziójáról«. A misszió nem a miénk, hanem Isten hív minket, hogy vegyünk részt az Ő missziójában. Milyen gyakorlati jelentőséggel bír, hogy Isten missziós terve már az egyház megalapítása előtt is létezett? Hogyan befolyásol bennünket ez a tény, amikor a gyülekezeti értékek sorrendjét állítjuk fel vagy amikor a forrásainkat használjuk fel? Megváltoztatja-e ez a misszió eredményével kapcsolatos gondolkodásunkat és érzéseinket? Hogyan segít jobban megérteni, mi Isten célja velünk személy szerint és a gyülekezettel kapcsolatban? 8

9 Feladat: Rajzoljunk két oszlopot egy táblára vagy egy papírlapra, és tegyük fel az osztály tagjainak a következő kérdést! Ha az egyik szombaton megjelenne egy vendég a gyülekezetben, vajon rögtön feltűnne neki, hogy ez egy misszióközpontú gyülekezet? Az egyik oszlopba írjuk fel azokat a már meglévő gyülekezeti tevékenységeket, amelyekből egyértelműen kitűnik a gyülekezet missziós beállítottsága! A másik oszlopban soroljuk fel azokat a konkrét változtatásokat, amelyek segíthetnének a gyülekezetnek a jövőben jobban tükrözni Isten missziós természetét! 4. LÉPÉS: GYAKOROLJ! Csak tanítóknak: Előfordul, hogy túlságosan is a szakszerűségre helyezzük a hangsúlyt, ha a misszióról van szó. Érintetlen területekről és környezettársításról beszélünk, a demográfiára és statisztikákra összpontosítjuk figyelmünket. Bár ezek is fontosak, hogyan lehetséges mégis, hogy ezekre koncentrálva szem elől veszítjük a misszió miértjét? Zárásként tudatosítsuk magunkban tanítványságunk legfontosabb célját: megismertetni a világgal a hatalmas és dicséretre méltó Istent! Feladat: Kérjünk meg három embert az osztályból, hogy olvassák fel Zsolt 67:1-5, Júd 1:24-25 és Jel 15:2-4 verseit! Adjunk pár percet az osztály tagjainak, hogy csendben átgondolják, mit üzennek ezek a bibliai szakaszok Istenről! Ezt követően beszélgessünk arról, hogy milyen gondolatokat és érzéseket váltottak ki belőlünk ezek a sorok! Két-három csoportot alkotva imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek segítsen: 1) tisztább képet kapni a gyermekeit kereső és szerető Isten természetéről, 2) olyan módon bekapcsolódni a missziós munkába mind személyesen, mind csoportosan, hogy minél meggyőzőbben tudjuk dicsőíteni Teremtőnket és képesek legyünk másokat hozzá vezetni! 9

10 Kérlek, imádkozzatok értünk! Kelet-Timor Írta: Sanzina Da Costa Almeida Pár éve Lospalos városában éltem a nagynénémmel és a sógornőmmel, Reginával. Felfigyeltem rá, hogy Regina szinte mindennap elmegy otthonról. Amikor megkérdeztem, hova jár, azt felelte, hogy a misszionáriusokhoz, akik a Bibliáról beszélnek érdeklődőknek. Elmesélte Ádám és Éva történetét, amit lenyűgözőnek találtam. Elmondta, hogy mi mindent jelent neki Isten az életében. A következő nap elhívta a misszionáriusokat a nagynéném otthonába, aki ezt hallva igen dühös lett, és nem engedte, hogy folytassuk a bibliaórát. Onnantól kezdve rám is haragudott. Később Diliben, a fővárosban hetednapi adventista bibliakongresszus volt. Elhatároztam, hogy megkeresztelkedem. Volt viszont egy probléma: együtt éltem egy férfival házasságon kívül, és gyermekeink is születtek. Csak úgy keresztelkedhettem meg, ha összeházasodunk, de hála Istennek ő is beleegyezett a házasságba! Így megkeresztelkedtem, csakhogy a férjemet nem érdekelte a Biblia. Nehéz körülmények között éltünk egy ideig, sátorban laktunk, de az adventista gyülekezet segített: építettek nekünk egy kis házat. A gyermekeimmel minden szombaton elmegyünk a gyülekezetbe, az idősebbik fiam meg akar keresztelkedni és a kisebbik fiam, meg a lányom is többet akar tudni Jézusról. A férjem továbbra sem foglalkozik Istennel. Egyszer a Bibliámat is elszakította, de a nemtetszése ellenére mégis minden szombaton megyünk a gyülekezetbe. A gyerekek szombatonként nem mennek iskolába. Mindegyik adventista gyereknek gondot jelent ez, a tanáraik ezért haragszanak rájuk és rosszabb jegyeket adnak nekik, annak ellenére, hogy jó tanulók. Örülünk a tizenharmadik szombati adománynak, amiből iskolát építenek nálunk, mert az adventista iskolában nem kell többé félniük a gyermekeknek a tanáraiktól. Kérlek, imádkozzatok a kelet-timori testvéreitekért, a tanárokért, hogy ne haragudjanak a diákokra! Imádkozzatok a férjemért is, aki nagyon ellenzi a hitünket! Úgy szeretném, ha az egész családom követné Jézust! 10

11 július tanulmány Ábrahám, az első misszionárius A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Zsidók 11:8 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg Ábrahám példája alapján, hogy Isten be tudja teljesíteni tervét olyan emberek által is, akik nem mindenben engedelmeskednek neki! Érezni: Vágyjunk azokra a rendkívüli missziós tapasztalatokra, amelyeket Isten nekünk szán! Tenni: Merjünk kockázatot vállalni és sebezhetővé válni az evangéliumért! a TANULmány vázlata: I. Tudni: Kaland védőhálóval A Milyen lenne a Biblia, ha kihagynánk belőle Ábrahám történetét? Hogyan segít ez a gondolat megérteni annak a küldetésnek a fontosságát, amellyel Isten megbízta Ábrahámot? B Mit tanulhatunk Isten természetéről Ábrahám botlásain keresztül? C Vajon miért gondoskodott Isten többször is arról, hogy közvetlenül találkozzon Ábrahámmal útjának egy-egy pontján? II. Érezni: A teljesíthető misszió A Alkalmatlannak érezzük magunkat és ezért inkább nem veszünk részt a misszióban? Milyen tanulságokat vonhatunk le Ábrahám tapasztalatából, amelyek bátorságot adhatnak a missziós munkához? B Ábrahám állandó kapcsolatban volt Istennel. Hogyan adhat ez nekünk is új erőt, amikor idegennek érezzük magunkat egy idegen földön? 11

12 III. Tenni: Az átformáló misszió A Hogyan lehetünk cselekvő részesei a missziónak ahelyett, hogy egyszerűen csak gondolkodnánk vagy beszélnénk róla? B Milyen volt Ábrahám az útja kezdetén, majd a végén? Vajon mit szeretne elérni Isten a mi életünkben, ha engednénk neki? Összefoglalás: Ábrahám vándorlása számos értelemben előremutatott Jézus megváltói küldetésére. Ábrahám életének egyes szakaszait nyomon követve feltárul előttünk, hogy Teremtőnk mennyire ragaszkodik megváltási tervéhez. Ez arra késztet, hogy újból átgondoljuk, milyen feladattal bízott meg bennünket. TANULÁSI ÚTMUTATÓ 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: Gal 3:6-8 A lelki növekedés alapja: Ábrahám hittel elfogadta a megbízatást Istentől, ezzel egy olyan rendkívüli utazást vállalt, amelynek a jelentőségét akkor fel sem mérhette. Isten mindannyiunk számára kijelölt feladatot a megváltási tervből. Ábrahámhoz hasonlóan mi sem vagyunk ideális missziós eszközök, története mégis arról biztosít bennünket, hogy Isten a bűnös emberen keresztül is képes elérni céljait. Isten csak ennyit kér tőlünk: Menj el (RÚF). Csak tanítóknak: A keresztény irodalomban és zenében folyamatosan visszatér a zarándok vagy száműzetésben élő hívő képe. Ennek talán legjobb példája Ábrahám, aki Isten hívásának engedve mindent hátrahagyott, amit addig ismert (1Móz 12:1). Két célunk legyen a beszélgetés során: 1) vonjuk le a misszióra vonatkozó tanulságokat Ábrahám példaértékű hitbeli fejlődéséből; 2) buzdítsuk arra az osztály tagjait, hogy figyeljenek oda Isten személyre szóló missziós hívására, bármilyen formában is érkezzen, és engedelmeskedjenek annak! Nyitó beszélgetés: Sir Francis Drake, brit felfedező 1577 decemberében hat hajóval és százhatvannégy fős legénységgel indult útnak Angliából. Mi volt a célja? Ő akart lenni az első angol, aki körbehajózza a Földet. Három évvel később csak egyetlen hajó érkezett vissza Plymouth kikötőjébe, 12

13 fedélzetén összesen ötvenkilenc túlélővel. A küldetés tulajdonképpen sikerrel zárult, de Sir Francisnek és az embereinek szörnyű viharok, hajótörések, támadások és éhezések hosszú sorát kellett kiállniuk. Ennek a borzalmas utazásnak a fényében különleges erővel hatnak annak az imának a szavai, amit Sir Francisnek tulajdonítanak: Rázz fel Urunk, amikor túlságosan elégedettek vagyunk önmagunkkal! Amikor az álmaink beteljesülnek, de csak azért, mert túl félve álmodtunk. Amikor biztonságban érünk haza, de csak azért, mert a part mellett hajóztunk. Amikor Ábrahám elindult Ur városából, egy olyan utazásnak vágott neki, amit messze a partoktól kellett megtennie, látszólag a siker bizonyossága nélkül. Persze utólag könnyen mondhatjuk, hogy egyértelmű volt, mi lesz a történet vége. Ábrahám a hit hősévé, félelmet nem ismerő felfedezővé, népek atyjává vált mind szó szerinti, mind lelki értelemben. Azonban ha jobban belegondolunk, más fordulatot is vehetett volna az élete. Amikor az Ur városában élő Ábrám először hallotta Isten hangját, amint azt mondja neki: Menj el (RÚF), csak egy átlagember volt, aki döntés előtt állt. Hagyja figyelmen kívül az Úr felszólítását és maradjon a városban, az ismert és biztonságot jelentő környezetben? Vagy elszakítva minden szálat, egész családjával vágjon neki az ismeretlennek? Ekkor még nem is sejthette, hogy döntésének milyen hatása lesz az emberiség történelmére. Kérdések: 1) Minden nagyobb utazás előtt először el kell döntenünk, hogy elindulunk-e. Hogyan élhetünk úgy, hogy a) képesek legyünk meghallani Isten misszióra hívó szavát; és b) fizikailag, valamint lelkileg is készen tudjunk állni arra, hogy elfogadjuk az Isten által ránk bízott feladatot? 2) Milyen értelemben hajózunk a part mellett a missziós feladatvállalás terén mind személyes, mind gyülekezeti szinten? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: Ábrahám és A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében említett további hithősök egytől egyig mélységesen bíztak Isten hos szú távú tervében, ami az emberiségre vonatkozik. Ez a bizonyosság tette őket képessé arra, hogy vállalják a kiszolgáltatottságot, az áldozathozatalt és a veszélyeket. Bátorítsuk az osztály tagjait arra, hogy Ábrahám történetét tanulmányozva feltegyék önmaguknak a kér13

14 dést: Melyek azok a dolgok félelmek, anyagi javak, bűnök, amelyeket el kell hagynom ahhoz, hogy Isten velem kapcsolatos tervét teljesíteni tudjam és áldás lehessek mások számára? BIBLIAKOMMENTÁR I. Áldást jelenteni a világnak (Olvassuk el 1Móz 12:1-9 verseit az osztályban!) Az áldás témája az egész Bibliát átszövi. Láthatjuk benne, hogy Isten mennyire szeretné áldásait a világra árasztani. Isten Ábrahámot különleges cél érdekében részesítette áldásában, hogy rajta keresztül megáldja az egész világot (1Móz 12:2-3). Lehet-e valakinek ennél nemesebb szerepe Isten tervében? Isten már Izrael történelmének a kezdetén kifejezte azt a szándékát, hogy áldásait az egész világra szeretné kiterjeszteni. Nem azért esett Izrael népére a választása, mintha kivételesek vagy jobbak lettek volna másoknál, hanem azért, hogy a megváltás eszközei legyenek, akiken keresztül a világ áldást nyerhet. Ábrahám nem cselekedett mindig helyesen, de példás hite miatt fontos helyet kapott a hit hősei között (Zsid 11:8-19). Bátran és hittel indult el családjával és cselédeivel, hogy Istent szolgálják Kánaánban, ahol viszont erkölcstelen és bálványimádó népekkel voltak körülvéve (1Móz 12:4-6). Hogyan tudnának Jahvéről bizonyságot tenni egy ilyen környezetben? Ábrahám épített két oltárt. Kánaánban akkoriban ugyan nem volt szokatlan áldozatot bemutatni, de mindezt az egyetlen igaz Isten, Jahve számára tenni merőben újnak számított. A Biblia így írja: Ábrahám segítségül hívá az Úr nevét (1Móz 12:8). Az angol nyelvű Young-féle szó szerinti fordításban: prédikált Jehova nevében (Young s Literal Translation Bible, YLT). Ábrahámot Isten nem egyszerűen arra hívta el, hogy hithű életet éljen, szavakkal is bizonyságot kellett tennie a kánaánita népek előtt. Elmélkedjünk: Ábrahám kiváltságos kapcsolatban állt Istennel, az ezzel járó áldások azonban felelősséget is róttak rá. Milyen felelősséggel tartozunk mi, hetednapi adventisták azokért az áldásokért, amelyekkel Isten megajándékozott bennünket? 14

15 II. Az áldások két iránya (Olvassuk el 1Móz 12:1-3 verseit az osztályban!) A Bibliában azt láthatjuk, hogy az áldások kétirányúak: egyrészről Istentől az ember felé, másrészről az embertől Isten felé áradnak. Isten az áldásai által gondoskodik gyermekeiről; mi pedig az Isten áldásaiért kifejezett hálánkkal és tiszteletünkkel sugárzunk áldást felé. Ez a kölcsönösség az Efezusi levélben is megfigyelhető: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban (Ef 1:3). Nem tudjuk teljes mértékben viszonozni Isten áldásait, de a legkedvesebb számára az, ha életünket, szolgálatunkat és dicséretünket felajánljuk neki. Izrael leginkább azzal tudta volna meghálálni Isten áldásait, ha engedelmeskedik és betölti szerepét Isten tervében a környező népek között. Ehelyett azonban gyakran leragadtak az üres szertartásoknál. Az áldozataik és a felajánlásaik Isten szemében nem áldásainak viszonzását jelentették, hanem egyenesen bántóak voltak a számára (Ézs 1:13-15). Elmélkedjünk: Milyen kézzelfogható módon jelenthetünk áldást a környezetünkben? Hogyan térünk el néha mégis a ránk bízott feladattól, hogy áldást sugározzunk Isten és az emberek felé? 3. LÉPÉS: ALKALMAZD! Csak tanítóknak: Azt mondják: misszionáriusnak lenni nyitottság arra, hogy változzunk, mégpedig annyira, amennyire igyekszünk változtatni másokon. Ábrahám küldetése volt egyrészt egy valóságos utazás (Ur ősi városától Kánaán országáig), másrészt a lelki növekedés útja (maga mögött kellett hagynia a bálványimádó kultúrát és meg kellett tanulnia, hogyan lehet Jahve hűséges követője). Beszélgessünk arról az osztályban, hogy a misszióban nem a tökéletesség a munkakövetelmény, de a tanítható lelkület sokkal inkább az! Feladat: Alakítsunk kisebb csoportokat és kérjük meg a tagjait, hogy szánjanak pár percet egy rövid álláshirdetés megfogalmazására azzal a munkával kapcsolatban, amelyre Ábrahámot Isten elhívta! Sorolják fel azokat a képesítéseket és képességeket, amelyekkel szerintük az ideális jelöltnek rendelkeznie kell! Ezt követően újra alkossunk egy csoportot 15

16 és hasonlítsuk össze a csoportok által készített listákat! Egyezzünk meg a két-három legfontosabb elvárásban! Melyek a hátrányos tulajdonságok ebben az esetben? Megbeszélendő kérdések: Tekintsünk át röviden pár történetet Ábrahám életéből, amelyek arra utalnak, hogy neki is folyamatos lelki fejlődésre volt szüksége (pl. 1Móz 12:11-13; 16:1-4; 20:2)! 1) Hogyan válaszolt Isten ezekben a helyzetekben? 2) Miért volt olyan türelmes botladozó nagykövetével? Milyen támpontot nyújt 1Tim 1:16 a válaszhoz? 3) Milyen gondolatokat ébreszt bennünk az, hogy Isten ereje a gyengeségünkben mutatkozik meg (2Kor 12:9)? Milyen hatással van ez a misszió iránti elkötelezettségünkre? 4. LÉPÉS: gyakorolj! Csak tanítóknak: Gyakran hallunk lelkesítő történeteket olyan emberekről, akik határozottan és félre nem érthető módon érezték, hogy Isten egy bizonyos szolgálatot akar rájuk bízni. Isten minket is elhívott (Jn 15:16). Beszélgessünk a csoportban arról, hogy milyen formában jelentkezhet Isten hívása a misszió szolgálatába! Feladat: Hogyan lehetséges könnyen felismerni Isten misszióba hívó szavát? Játsszunk egy kitalálós játékot, amelyhez válasszunk ki kéthárom személyt a csoportból, akik majd elmutogatnak a csoportnak egy általad meghatározott elvont fogalmat (pl. könyörület, remény)! 1) Vajon egyszerűbb rájönnünk a megoldásra, ha ismerjük a játékosokat és így a gondolkodásmódjukat is? Miért? 2) Könnyebb lenne kitalálni a megfejtést, ha több segítséget kapnánk (például ha a játékosok beszélhetnének vagy rajzolhatnának is)? Miért? Egyelőre nem lehetünk közvetlen kapcsolatban Istennel. Beszélgessünk arról, hogyan tudnánk jobban ráhangolódni mégis a hangjára? Hányféle formában szólhat hozzánk az Úr? Biztasd arra az osztályod tagjait, hogy a következő héten akár bibliatanulmányozás, ima, ének, akár a közösségápolás révén szánjanak időt arra, hogy a) figyeljenek Isten missziós hívására; és b) lelkileg felkészüljenek a szolgálatra! 16

17 Mindig Jézusban Kelet-Timor A nevem Febrina és 17 éves vagyok. A nagybátyámtól hallottam Jézusról, ő vitt el az adventista gyülekezetbe, és ezért nagyon büszke vagyok rá. Ötödikes koromban kezdtem el tanulmányozni a Bibliát, és egy évre rá megkeresztelkedtem. Attól kezdve nem jártam iskolába szombatonként. Amikor elsős voltam a középiskolában, a tanárok behívtak, hogy megtudják, miért nem látnak szombatonként. Azt feleltem, hogy gyülekezetbe járok, és meséltem nekik a szombatról, amiért nagyon megharagudtak. Azt mondták, ha nem járok szombatonként iskolába, akkor kicsapnak. Hazamentem, imádkoztam, megkértem erre a gyülekezetet is, de mivel legközelebb se mentem be, kizártak. Mt 6:33 adott erőt: Hanem keressétek először az Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Egy darabig otthon maradtam, majd egy idő után elmentem dolgozni Lospalosba, egy adventista tag boltjába, ami szombatonként zárva tart. Jézust akarjuk bemutatni ott, és ennek egy módja az, hogy nem árulunk cigarettát vagy alkoholt. Mindennap érdeklődnek ezek után és elmondjuk, hogy az alkohol és a dohány ártalmas a testünknek, Isten templomának. Imádkozom a továbbtanulásomért, mert nem tudom, hogy hova mehetnék. A gyülekezet imában támogat. Azért imádkozunk, hogy legyen egy adventista iskola Kelet-Timorban. Helenának hívnak, adventista misszionáriusoktól hallottam Jézusról, akik nagyon kedves emberek és különféle szociális munkát végeztek. Felkeltették az érdeklődésemet, ezért naponta csatlakoztam hozzájuk. Elhívtak, hogy velük együtt tanulmányozzam a Bibliát, majd két hónap múlva megkeresztelkedtem. Addig élveztem a szüleim és az egész rokonságom szeretetét, miután azonban elfogadtam Istent, kitagadtak, megutáltak. Két évig dolgoztam misszionáriusként, majd hozzámentem egy nagyszerű adventista férfihez. Nem tudom, hogyan békülhetnék meg a családommal, úgyhogy arra kérek mindenkit, imádkozzatok a családomért, főleg a szüleimért! Úgy szeretném, ha újra lányukká fogadnának! Kérünk, imádkozzatok még a kelet-timori adventista iskoláért is, hogy oda tudjuk vinni a gyerekeket! Köszönjük! 17

18 3. tanulmány július Akit nem mondanánk misszionáriusnak A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: 2Királyok 5:14-15 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg: tanítványnak lenni egy kulturálisan sokszínű környezetben erkölcsi bátorságot igényel, és egyben azt is, hogy készen álljunk Isten váratlan megoldásaira! Érezni: Töltsön el új hála Isten kegyelméért, ugyanakkor fordítsunk több figyelmet azokra, akik éppen nehézségeken mennek keresztül! Tenni: Tekintsük feladatunknak, hogy igyekezzünk megadni, amire másoknak szüksége van, még ha kockáztatnunk kell is a saját biztonságunkat és érdekeinket! a TANULmány vázlata: I. Tudni: Isten hatalmassá teszi a gyengéket A Gyakran mondjuk, hogy igazán a tetteinken és az életünkön keresztül tudunk bizonyságot tenni Istenről. Mit tanulhatunk a kis héber rabszolgalány esetéből, aki szóban is bizonyságot tett? B Milyen párhuzamot találunk a zsidók ellenségének tekintett Naámán gyógyulásának története és a Jézus által meggyógyított leprás samaritánus esete között (Lk 17:11-19)? C Mit tanulhatunk Isten természetéről és missziós szemléletmódjáról abból, hogy kit választott eszközéül a bizonyságtételre (2Kir 5:2-3)? És mi a tanulság a gyógyulni vágyó Naámánnak adott utasításaiból (2Kir 5:10), valamint Elizeus szolgájának szégyenletes viselkedéséből, aki a gyógyításért fizetséget kért (2Kir 5:20-27)? II. Érezni: Az őszinte együttérzés valódi bizalmat szül A Hogyan döntheti le az embertársaink és a közöttünk lévő kulturális, érzelmi vagy vallási falakat a szívből jövő együttérzés? 18

19 B Hogyan erősíthetik az Isten kegyelmével kapcsolatos tapasztalataink a törekvésünket, hogy akkor is bizonyságot tegyünk, ha a körülmények távolról sem tűnnek ideálisnak? III. Tenni: Rendelkezésre állni A Milyen gyakorlati lépéseket tehetünk, hogy erkölcsi és lelki bátorsággal vértezzük fel magunkat? Ez miért mindig hosszabb folyamat és nem a pillanat műve? B Mondtuk már Istennek, hogy a rendelkezésére állunk a misszióban? Hogyan állhatunk készen, ha szavunkon fog bennünket? Összefoglalás: Az eredményes bizonyságtétel nem a véletlen műve. Isten Szentlelke véghezviszi mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy az embereket mennyei országába vezesse. Tanulási útmutató 1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ! Központi Ige: 2Kir 5:2-5 A lelki növekedés alapja: Isten egyenlően kezel és gyermekének tekint bennünket, egyformán szeret mindannyiunkat, ez pedig éles ellentétet mutat a mi mélyen gyökerező előítéleteinkkel és részrehajlásra hajlamos emberi természetünkkel. Naámán történetében láthatjuk: Isten lankadatlanul azon munkálkodik, hogy ledöntse a szociális, kulturális és nemzeti falakat és így terve megvalósulhasson. Akkor vajon mi törekedhetnénk ennél kevesebbre? Csak tanítóknak: Václav Havel, a híres cseh politikai ellenálló, akit később köztársasági elnökké is megválasztottak, évtizedeken keresztül arra buzdította polgártársait, hogy szegüljenek szembe hazájuk kegyetlen, zsarnoki rendszerével. Az elnyomottak hatalma címet viselő, mérföldkövet jelentő tanulmányában meggyőző erővel fejtegette azt az álláspontját, miszerint bármennyire nagy is egy politikai rendszer elnyomó hatalma, de ha az átlagemberek erkölcsi bátorságot tanúsítva mindennap gyakorolják az igazmondás erényét, képesek lesznek társadalmi változást előidézni. Néha úgy gondoljuk: a kedvező körülményektől és a megfelelő alkalomtól függ, hogy 19

20 tudunk-e bizonyságot tenni Istenről. Buzdítsuk az osztály tagjait a névtelen szolgálólány történetével, akinek az erkölcsi bátorsága az akkor ismert világban elindította a változás hullámait! Nyitó beszélgetés: Nagyobb megértést tanúsítasz azok iránt, akik ugyanabból a faji csoportból származnak, mint te? A pszichológusok az 1950-es években kezdték el tanulmányozni az ún. csoporton belüli empátia működését. A kutatások szerint több együttérzéssel és nagyobb szimpátiával viseltetünk azok iránt, akik úgy néznek ki, mint mi és azonos a kulturális hátterük ben a Pekingi Egyetem kutatói egy forradalmi jelentőségű vizsgálatot végeztek. Kínai és kaukázusi önkéntesek agyműködését figyelték olyan videófelvételek lejátszása közben, amelyeken valaki épp egy fájdalmas injekciót kap. Az eredmény megdöbbentő volt. Az érzelmekért és empátiáért felelős agyi rész aktivitása mindegyik önkéntesnél nagyobb volt akkor, amikor saját fajtársaik fájdalmát látták a képernyőn (forrás: htm). Bár épp csak említésre kerül a Királyok második könyve 5. fejezetének hőse, mégis az ő tette áll az események középpontjában. Naámán annak köszönheti gyógyulását, hogy a kis zsidó szolgálólány hihetetlen bátorságot tanúsított, valamint mély szánalommal és együttérzéssel viszonyult valakihez, aki teljesen különbözött tőle anyagi, hatalmi, nemzetiségi, vallási és egyéb körülmények vonatkozásában. Kérdések: 1) Miért olyan fontos az empátia, ha bizonyságot szeretnénk tenni? Lehet színlelni az együttérzést? 2) Hogyan okozhatunk kárt magunknak vagy másoknak a társadalmi, faji vagy egyéb értelemben vett előítéletekkel? Hogyan tehetik tönkre előítéleteink a misszió munkáját? 2. LÉPÉS: FEDEZD FEL! Csak tanítóknak: A váratlanság motívuma vonul végig Naámán történetén. Minden fordulat újabb meglepetést tartogat, bemutatva, hogy Isten Szentlelke felülmúlja az emberi várakozásokat. Ahogy ezt a bibliai szakaszt tanulmányozzuk, térjünk ki arra is, hogy mivel szembesítette a zsidókat mindaz, amit Naámán gyógyulásáról hallottak! Keressünk olyan párhuzamokat a XXI. századi misszióval, ame20

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 19. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

Lepra. A lepra az Ó- és Újszövetségben

Lepra. A lepra az Ó- és Újszövetségben 2 Kedves Testvérkék! Hátborzongató ez a számunk, mert a lepráról írunk, mindarról, ami kirekeszt, kiközösít, eltávolít másoktól, a társadalom perifériájára szorít. Nem csak szembeötlő, nyilvánvaló kitaszítottságról

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

misszió magazin 2001/3. szám

misszió magazin 2001/3. szám Missziói Magazin 2001/3 misszió magazin 2001/3. szám Főlap Impresszum Imádkozzunk! Contents Pünkösdi provokáció Tanít a missziótörténet Hierotheosz, a magyarság első misszionáriusa Tanuljuk a missziót

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben