A személyes imádság részei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyes imádság részei"

Átírás

1 A személyes imádság részei Anélkül, hogy túlzottan kiemelnénk valamelyik vallási tevékenység fontosságát, mégis az imádság magasan kimagaslik a többi szent aktus fölé, mivelhogy benne nem egy előirt, egyházi kegyesség-gyakorlási formát kell lássunk, hanem a lelki életünk titkát. Mindez azért, mert nélküle nincs kapcsolat Istennel, nincs lelki erő, nincs növekvés és nincs örök élet. Az ima a lélek lélegzete, szoktuk mondani, és jól mondjuk, mert azt Ellen White is így fogalmazta meg, sőt ő azt is állítja, hogy a lélek élete. 1 Hogy rövidre fogjuk az érvelést, azért annyira fontos ez, mert ez az egyedüli kommunikációs eszköz köztünk és az Élet Forrása között. Semmi sem pótolhatja azt a személyes kapcsolatot, amit kialakíthatunk Istennel a személyes, belső szobában végzett imádság által. De sajnos az imádság elveszítette az ő pótolhatatlan státuszát, és sokak számára egy egyházi aktussá, egy külső formává redukálódott. Meg is látszik ez. De aki teszi is, sok esetben csak egy néhány tevékenységre korlátozza azt, amelyek között a főhelyen a kérések állnak. Igaz, hogy Jézus tanácsként és ígéretként mondta, hogy "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek (Mt 7,7), de a Bibliának nemcsak ez a kijelentése van a fohászról. A személyes imádság sokkal több, mint kérés. A következőkben az imáról alkotott eddigi meggyőződésünk bővítését tűztük ki célul. A személyes imádság egy másik fontos tényezője az időtartam. Mennyit jó, mennyit kell, mennyit szükséges imádkozni. Ide a legjobb modell Jézus Krisztus. Mennyit imádkozott Ő? A Biblia és E. White írásai alapján kijelenthetjük, hogy mindaz, amit Jézus elért, az imának köszönhette. Jézus ereje az imádságban állt 2. Munkásságát 40 nap ima és böjt periódussal kezdte. Majd olvassuk róla, hogy kora hajnalban, és este egyedül volt újra puszta helyen imádkozni. A Bibliából nem tűnik ki világosan, de E. White kijelenti, hogy Jézus ezt minden egyes nap megtette, több órán keresztül. És mindezek mellett, amikor szüksége volt, vagy valami fontos eseményre készült az egész éjszakát imában töltötte. 3 Így amint látjuk, Jézus nagyon sokat imádkozott. De természetes kérdés: hogy mit tett Jézus annyi ideig. Gyakorlatilag mivel töltötte az imádság idejét? Olvassuk róla, hogy beszélgetett Atyjával, énekelt, olvasta a szent tekercseket, elmélkedett, közbenjárt másokért. 4 S eredményként ugyancsak E. White irja róla, hogy Ő életet kapott Istentől, hogy életet adhasson a világnak. Az ő tapasztalata a mi tapasztalatunkká is kell váljon. 5 És ugyanott olvassuk róla: ez által a kapcsolat által feltárta előttünk a lelki erő titkát. 6 A következő ima-programnak a fő célja a személyes imádság aktivitás skálájának a gazdagítása. 12 tevékenységet szeretnénk ajánlani, amelyek az imáink részét képezhetik. Olyan ismert, és imádságként lehet kevésbé ismert, tevékenységeket szeretnék bemutatni, melyek a fohászunk részeit képezhetik. Lehet, néhány közülük eltér a klasszikus felfogástól, de kérem ne legyetek előítélettel, olvassátok végig, mert ezek a Bibliából, E. White írásaiból és az imádság szakirodalomból származnak, de mindeniknek bibliai alapja van. 1 White Ellen G.: Rugăciunea, 14 o. 2 Uo. 162 o. 3 Uo. 4 Uo. 168 o. 5 Uo. 163 o. 6 Uo. 166 o. 1

2 A cél az, hogy segítséget nyújtsunk az imádság szakszérűsítésére és minőségi növelésére. Isten a rendnek és rendszernek az Istene, és ez az imaéletünkre is vonatkozik. Ha valakinek eddig az a kifogása volt, hogy imádkozna többet, de nincs mit mondania annyit Istennek, most segítséget fog kapni, mert az imádság nemcsak beszéd, nemcsak kérés, hanem ennél sokkal több. Ami a javaslatunk gyakorlását illeti: nem szükséges mind az egészet egy alkalommal használni, de nem is kizárt egy ilyen használat. Egy ima-alkalomba is belefér mind a 12, általunk bemutatott ima-aktivitás, amit ajánlani fogunk a következőkben. De az is lehetséges, hogy néha csak egy-néhányat vegyünk igénybe, lelkiállapotunk- vagy más külső tényezőtől függően. Az is megtörténhet, hogy nem mindenik tűnik elfogadhatónak első olvasásra. Nem kell azonban idegenkedni, meg kell próbálni, ebben áll a fejlődés. Ha mégsem működik mindenik, nem hoz áldást, félre lehet tenni azokat. Nem vagyunk egyformák. Másak a személyes sajátosságaink, örökölt hajlamaink, neveltetésünk, értelmi és érzelmi világunk, személyiségünk, és mindezek figyelembevételével használjuk ezeket úgy, hogy jót hozzanak nekünk. Ezek gyakorlásának a természetes következménye pedig az is lesz, hogy növekedni fog az imában eltöltött időnk. Ez is egyik cél, hiszen az imában töltött idő egyenesen arányos az ima hatékonyságával. Az is lehetséges, hogy először nem fog könnyen menni ennek gyakorlása, vagy lehet a papírt kell nézzük, amire leírtuk ezeket, de idővel magától fog menni, sőt ha majd nem gyakoroljuk rendszeresen, hiányozni is fog. Ha ezt tesszük, akkor valóra válik az, amit E. White ír a JVÚ 99. oldalán: Irányítsuk lelkünket Isten felé, hogy Ő a mennyei légkör leheletét biztosíthassa számunkra. Oly közel lehetünk Istenhez, hogy minden váratlan próbatétel idején oly természetesen fordulnak gondolataink Hozzá, mint a virágok a nap felé. De mivel az imádság tárgya nem elmélet, hanem gyakorlat, ezért a témáról nem csak beszélni kell, hanem gyakorolni is. Így mi is ezt ajánljuk, gyakoroljátok az imádság 12 tevékenységét, melyeket a következőkben be fogunk mutatni. Hadd lássuk tehát az imádság 12 aktivitását. 1 Ha az ima távbeszélgetés, akkor mindenekelőtt kapcsolatba kell kerülnünk azzal a személlyel, akivel beszélgetni szeretnénk. De hogyan is tehető ez meg? A zsoltáros válaszol a kérdésre Zsolt 37:7-ben: Légy csendben, és várj az Úrra! Egyértelmű, hogy a világ zajától elcsendesülve rá kell hangolódnunk Istenre. Bármilyen külső zaj és belső gondolat megzavarhatja az Istennel történő beszélgetésünket. Ezt a rákoncentrálást, odafigyelést és ráhangolódást lelki bemosakodásnak is nevezik. 7 Biztosnak kell lennünk abban, hogy Istennel beszélgetünk. Nevezhetjük ezt akár úgy is, hogy ráhangolódunk az isteni hullámhosszra, amely az imádság első aktusaként konkretizálható: konnexió, azaz csendes Istenre hangolódás. Hogyan is valósítható meg a konnexió a gyakorlatban? Elsősorban arra kell gondolnia az imádkozónak, nekünk, hogy Isten reális személyként van mellettünk, és vele beszélgethetünk. Ha önmagunkat Isten trónja elé képzeljük, hogy a Magasságos előtt mondjuk el kéréseinket, még hitelesebbé válhat a kép. A gyakorlatba ültetést azonban ezeken túl mindenki a maga módján teheti meg, ahogy neki a legkényelmesebb Istent önmaga elé idéznie. Az Istenre hangolódás előtt viszont semmiképpen ne kezdjünk el imádkozni: tudatosítanunk kell, hogy Ővele beszélgetünk. De ha már a csendről beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy maga a csend is válhat imádsággá. Szavak nélkül is fohászkodhatunk. Ezt a magány imádságának nevezik. A belső csend, a lélek 7 Gyökössy Endre: Életápolás, o.n. 2

3 csendje van ilyenkor jelen, amelytől nem kell, nem szabad félnünk, hanem inkább keresnünk kell a lehetőséget rá, gazdagítva ezáltal is lelki életünk. A csendről ilyen értelemben Szigeti Jenő is szót ejt: A szép szavaink egyre jobban megporosodó szóvirágai miatt nem tudunk imádkozni. A szemlélődés, a meditáció hiányában, csak szavaink üresednek meg. A kiüresedéshez elég az énünk, a szemlélődéshez kell az Isten, az, az értem cselekvő Valaki, aki azt mondja önmagáról: VAGYOK. Nélküle a csend nem otthon, hanem űr, a béke pedig, bénaság. Hiszen az imádságban nem mi keressük Istent, hanem ő talál meg minket. A keresztény csend nem az egyedüllét csendje, hanem az együttlété. A csendben mondott imádság ezért soha nem monológ, hanem dialógus azzal az Istennel, aki a szívünkhöz beszél. 8 2 Az istenre hangolódás után az imádságot mindig dicsérettel és hálával kell kezdeni, amely a legjobb és legmegfelelőbb közeledési mód az Úrhoz. A dicsőítés Isten tulajdonságainak a méltatását jelenti, amelyet adorációnak is neveznek, a hála pedig az Ő tetteinek a megköszönése avagy méltatása. Míg a dicsőítés Isten személyére koncentrál, a hálaadásban arra gondolunk, amit Isten tett és megtehet értünk. 9 Gyakorlati megközelítésből szemlélve a dicséret és hála több módon valósítható meg: saját szavainkkal, esetleg a Biblia zsoltáraival amelyeket úgy olvashatunk vagy mondhatunk el, mintha saját imáinkként születtek volna meg. Az Ó- és Újszövetség liturgiájában gyakorta használt dicsőítési módnak számított a Zsoltármondás, de ezenkívül a zene és az ének is igen megfelelő Istendicsőítő lehetőség. Feltevődhet a kérdés, hogy miért kell dicsőíteni Istent? Semmiképpen sem azért, mert Neki lenne erre szüksége, hanem azért mert az emberi léleknek igen nagy áldására szolgál. A hála és a dicsőítés összhangot teremt a személyiség különböző aspektusai között, így fejlődik a lelkiismeret és az ítélőképesség. 10 Amikor Isten népe elkezdi dicsérni Urát, az isteni erő különleges megnyilvánulása árad ki rájuk, amely eltávolítja a gonoszt. Sátán nem bírja elviselni, amikor az emberek a Magasságost dicsőítik. 11 A dicsőítés másfajta, különleges atmoszférát teremt, a menny légköre alakul ki az Urat magasztaló ember körül. 12 Isten kinyilatkoztatja terveit azoknak, akik dicsérik Őt, 13 és szépsége árad ki az Őt magasztaló közösségre, ugyanakkor a gesztus különleges isteni közbelépéseket is eredményezhet. 14 "Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt" mondja Pál apostol (Fil 4,6), a zsoltárokban pedig Isten kinyilatkoztatása olvasható: "Aki hálával áldozik, az dicsőít engem" (Zsolt. 50,23). Hihetetlenül fontos a hála és dicséret imádságainkban tehát a Biblia lapjain is. Valójában minden ember szívének hálára kellene indulnia, hiszen ha valaki látta és tapasztalta Isten szeretetét, dicsőítő szavakkal kénytelen kifejezni köszönetét. 3 Mint már fentebb is volt róla szó, az imádság valójában kapcsolat, beszélgetés Istennel. Ez azonban nem közönséges, hanem baráti beszélgetés Urunkkal, a szívünk megnyitása Isten mint egy barát előtt, 15 Ez a kijelentés akár az imádság alapdefiníciója is lehet: kommunikáció Istennel. Jób, a pátriárka, ezt a lehetőséget nagyon komolyan vette és a végletekig fokozta. A negyvenedik fejezetben olvasunk erről. Szólott az Úr, és ezt mondta Jóbnak: Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar 88 Szigeti Jenő: Urunk, taníts minket imádkozni, 9 o. 9 Vandeman George E.: Prayer on Target, 20. o. 10 B.M.Palmer: The Theology of Prayer, 11 Kelly Douglas F.: De ce să ne rugăm, o. 12 Uo. 49 o. 13 White Ellen G.: Rugăciunea, p Lásd 2Krón 20. Főleg a 22. vers 15 Uo. 16 o. 3

4 vitatkozni, feleljen neki! (1-2 v) Jób tehát annyira közeli viszonyban volt Istennel, hogy vitatkozott, perlekedett vele. Ezért, nyugodtan elmondjuk imában mi magunk is életünk bánatait és örömeit. Beszélgessünk Istennel úgy, akár egy reális, földi személlyel, és legyen Ő a legbizalmasabb barátunk, akiben teljes egészében bízhatunk. Képzeljük őt magunk mellé, és meséljünk neki. Mondjuk el mindazt, ami a szívünket nyomja, mert ő nemcsak meghallgat, hanem el is veszi a terhet, megoldást ajánl, erősít lelkileg, válaszol kérdéseinkre, irányt ad a nehéz döntésekben, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy megkönnyebbülést hoz, ha elmondhatjuk valakinek, ami vállainkat nyomja. Az imának ilyen értelemben lelki gondozói funkciója is van, de ezzel egy időben, észrevétlenül történik még valami. Elmesélve Neki életünk fájó pontjait, önmagunk számára is azonosítjuk azokat, vagyis elbeszélgetünk saját szívünkkel Ellen White szavai szerint. Igen, ilyen módon beszélgethetünk önmagunkkal is. A harmadik rész a leírtak értelmében tehát nem más, mint az úgynevezett konverzáció, azaz párbeszéd Istennel és önmagunkkal. 4 Az imádság következő gyakorlati szerepe a konfesszió, azaz vallomás. Ennek alapját és eredményességének ígéretét Salamon templomszentelési imájában is megtaláljuk. 2Krón 7:14-ben azt olvassuk: megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. De vajon miért van szükség a bűnvallomás gyakorlására? Vallási, rituális vagy erkölcsi szerepe lenne ennek? Ezek a szempontok is érvényesülnek, de ezen túlmenően a vallomás lélektani funkciója sem csekély, nélküle ugyanis lelki egyensúlyról sem lehet beszélni. Amíg a bűnös nem vallja meg bűnös tetteit, hibáit, lelki teherként fogják nyomni lelkét, és emiatt nem lehet lelki békessége, nyugalma, sőt fizikai és pszichés betegséget is okozhat. Ellen White szerint a vallomás az imádság meghallgatásának a feltétele is. Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk, remélhetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. 16 Ennélfogva az imának lényeges része a bűnvallomás, amely azonban csak úgy lehet teljes, ha az Úrnak és érintett embertársainknak egyaránt megvalljuk tévedésünket bocsánatot kérve emiatt. Ne feledjük: az örök életet veszíthetjük el egyetlen meg nem vallott bűn miatt. 5 Az imádság legismertebb és leggyakrabban használatos formája a kérés vagy a könyörgés. A legtöbb ember imája szinte csak ezekből áll. Ha folyton csak kérnénk Istentől, túlságosan leredukálnánk az imádság szerepkörét, tehát habár fontos része a könyörgés is nem szabad csak ezt tartalmaznia az imának. Jézus azt mondta követőinek, "kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7) Láthatjuk, hogy fontos helye van a könyörgésnek is az imádságban, ugyanis a kérések teszik valóssá, személyessé, gyakorlativá az imát. Ez által Isten tudomására hozzuk személyes vágyainkat, amelyek lehetnek lelki és mentális, valamint emocionális és fizikai szükségletek egyaránt, amelyeket viszont pontosan kell megfogalmaznunk, majd kitartóan és hittel kérnünk Istentől. Hogy el ne felejtsük valamelyik célt, imalistát is használhatunk. 6 Az imádság hatodik aktivitása a közbenjárás, amely nem más, mint a könyörgés altruista formája. Ilyenkor nem önmagunkért, hanem mások szükségleteiért hangzik fel az ima. Valljátok meg azért 16 White Ellen G.: Jézushoz vezető út, 72 o. 4

5 egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak. 5,16) De az imádság ezen részének a hatékonysága tudományosan is bizonyított, több ilyen jellegű kutatást is végeztek: a célszemélyek olyan betegségben szenvedő személyek voltak, akiknek fogalmuk sem volt az értük szóló imádságok létezéséről. A kutatások eredményei azt igazolták, hogy az ilyen betegek hamarabb gyógyultak meg, jobbak voltak a véreredményeik, kevesebb elhalálozás volt soraikban, és lelkiállapotuk is stabilabbá vált. 17 A közbenjáró imádság csúcsa, amikor ellenségeinkért imádkozunk, amely nem is feltétlenül őket, hanem először is bennünket fog megváltoztatni. A legtöbb esetben a jó viszony és a harmónia is helyreáll, ha ilyen jellegű imákat tudunk és vagyunk hajlandóak tiszta, őszinte szívvel gyakorolni. Ehhez bátorításként hadd mondjuk el azt, hogy amikor közbenjárunk másokért, Jézusnak is segítünk. Ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk erősítenek Pál apostol szavai. Jézus mennyei munkája főképp a közbenjárásból áll, így ezt a munkát nem egyedül végezzük, hanem Krisztussal együtt. 7 A jó imádságnak segédeszköze is van, és ez nem más, mint a Biblia. Igen, a Bibliát lehet, sőt kell az imádságban használni. A középkor szentjei fohászaik közben Bibliát és énekeskönyvet is használtak, de már a bibliai idők óta használták a Szentírást az imádságban, úgy az Ó-, mint az Újtestamentum idején. Maga Jézus Krisztus is idézett ószövetségi igéket az imádságában. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak tanácsolja Pál Efézus 5,19-ben. De hogyan használhatjuk a Bibliát imádságunkban és az imádságunkhoz? Ennek öt módja van: 1. Úgy olvassuk azt, mint Isten személyesen nekünk küldött üzenetét. Az imádságba belefér a Bibliaolvasás is, amely nem Bibliatanulmányozást jelent, hanem egy igerész Isten privát üzeneteként való egyszerű elolvasását. 2. A Biblia imádságait imádkozni szó szerint, amely olvasást vagy kívülről való elmondást egyaránt jelenthet: a cél ezzel, hogy Istenhez úgy jusson el, mintha az imádkozó maga fogalmazta volna meg. Ez a módozat használható a vallomás alkalmával, vagy amint már említettük a dicsőítés és hála kifejezésnek alkalmazásakor is. 3. A Biblia elolvasott üzenete alapján kérni valamit Istentől, amely egy rövid szövegrész elolvasásából áll, majd a benne található tanítás, felhívás alapján fogalmazható meg az Úrhoz intézett kérés. 4. Az ígéretek használata, amelynek esetében arra kérhetjük Istent, hogy egy konkrét, a Bibliában található ígéretét teljesítse életünkben. 5. A Biblia mint imatankönyv, amely a Szentírás lapjain található imaelvek használatát jelenti imádságunkban: ezeket a Biblia imádságaiban és imatanításaiban találhatjuk meg. Ha bevonjuk a Bibliát az imádságunkba, gazdagodni fognak imáink és minőségi szintjük is emelkedni fog. 8 Miután az imádkozó egy rövid igerészt elolvasott, elidőzhet felette, azaz elmélkedhet rajta. Ezt a középkorban Meditatio Scripturarumnak nevezték el. Ez a nyolcadik ima-eszköz. A Biblia is több helyen utal erre. És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre.. (1Móz 24:63) Az imádkozó az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. (Zsolt 1:2) Az elmélkedés az egyik legfontosabb, de ugyanakkor a legelhanyagoltabb része a személyes imádságnak. Gondolkodást jelent valójában, főként a gyakorlati alkalmazás céljából. A Biblia valamely kijelentése alapján való elmélyülésről van itt szó: Isten személyéhez és tetteihez tartozó tényekről és valóságokról. 17 Williams Debra: Scientific Research of Prayer: Can the Power of Prayer Be Proven?; 5

6 Az imáság eddigi részében mi beszéltünk Istenhez, a bibliai imádságtól viszont Isten is elkezd beszélni mihozzánk, a keresztény meditációnak azonban van egy másik vetülete is: az önvizsgálat. Amikor Isten igéjén elmélkedünk, óhatatlanul is önmagunkra gondolunk, ugyanis amiről gondolkodunk, nagymértékben befolyásol bennünket. Ha alkalmazni szeretnénk, azt kell először megállapítanunk, miként tettük eddig, hiszen az önvizsgálat teszi személyessé a meditáció tárgyát. Ellen White naponta szánt időt a meditációra, és úgy vélte, a mennyel kerül kapcsolatba az elmélkedő ember. Az ilyen imádkozó magaviseletnek üdvözítő és átalakító befolyása lesz a környezetére nézve is. Magasztos gondolatokat, nemes vágyakat fog ébreszteni az imádkozóban, aki igy tisztán megérti az igazságot és kötelességeit Istennel szemben. A következőket tanácsolja ezzel kapcsolatban: Helyezd önmagad teljes bizalommal Jézus kezeibe. Csodáld nagy szeretetét, és mialatt elmélkedsz önfeláldozásán, végtelen áldozatán, szíved szent örömmel, békességgel és leírhatatlan szeretettel fog megtelni.... Az ő szeretetének csodálása folytán jutsz el az Ő irgalmának és gyöngédségének a megértésére, és ugyanígy törik össze és válik érzékennyé a kőszíved. Így válik érezhetővé, hogy Krisztus a te lelkedben lakozik De az imádságban nemcsak kérhetünk Istentől, nemcsak Ő beszél hozzánk, hanem mi is beszélhetünk hozzá ígéret formájában. A szaknyelv ezt promissziónak nevezi, amelyre több bibliai igehely is utal: Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! (Zsolt 50,14), Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. (Zsolt 22,25). A promisszió, a fogadalomtevés nem más, mint célok kitűzése Isten jelenlétében, mint az imádság kilencedik aktivitása. Isten előtt ünnepélyesen kell megígérnünk, hogy növekedni, változni, fejlődni szeretnénk és fogunk. Ne feledjük! Akinek nincsenek céljai, az nem fejlődik! És hogy mit mondhatunk el fogadásban Istennek? Többek között azt is, hogy megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, hogy leküzdjük szenvedélyeink, rossz szokásaink és megígérjük, hogy helyette jó tulajdonságokat fogok fejleszteni önmagunkban. 10 Az Istenhez szólva az imádság dedikáció is lehet, azaz odaszentelődés Istennek. Anna, Sámuel édesanyja, mondta el a Biblia egyik legszebb dedikáló imádságát: Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! (1Sám 1:28) Míg ez a nő saját fiát szentelte oda Istennek, Jézus a főpapi imájában önmagával teszi ezt meg. János 17,19-ben azt mondja Ő: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal." Az imádság tehát oltár is egyben, ahol odaszentelünk valamit, valakit akár önmagunkat Istennek, ez pedig gazdagítja, valamint szélesíti az imalehetőségeket. A dedikációt megtehetjük reggelente, mielőtt napi teendőinket elkezdenénk, Isten vezetésére bízva életünket, hogy vezessen oda bennünket, ahol terve van velünk. Az ehhez hasonló kijelentésekkel megadjuk a szabadságot Neki, hogy Ő irányítsa életünket. 11 Légy csendben, és várj az Úrra! Ez volt az ima elkezdésére tett javaslatunk. És most, amikor az ima végéhez közeledünk, ugyanezt kell tennünk. Vagyis várjunk csendben Istenre. Ez a tizenegyedik imaaktivitás. Miután mindent elmondtunk a Magasságosnak, és igéjén, az elmélkedésen keresztül Ő is szólt mihozzánk, várnunk kell még egy keveset, hátha még szeretne mondani valamit nekünk. Lehet, hogy válaszolni szeretne kérdéseinkre, kételyeinkre, lehet, hogy valamilyen küldetése van számunkra, hiszen Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog 18 White Ellen G.: Rugăciunea, 13 o. 6

7 bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés - Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt, és tőle tanult. 19 Isten szívesen szól hozzánk, ha adunk időt Neki erre. Ilyenkor meglephet egy új gondolattal, egy egyedi ötlettel, egy gyakorlati tervvel bennünket. Eszünkbe juttathat egy elfelejtett bűnt vagy egy elintézetlen ügyet, és mindemellett az ő jelenlétének boldog érzésével tölthet el bennünket, ezért várjunk nyugodtan Őrá! 12 És végül, az imát záró rész a köszönet. Megköszönhetjük Istennek ezáltal az ima lehetőségét, a vele való beszélgetést, értékelhetjük az Vele együtt eltöltött időt. Ha bűnt vallottunk meg, megköszönhetjük a bűnök bocsánatát. Ha szólt hozzánk az elmélkedés és a várakozás ideje alatt, ha tervet helyezett elénk, ezért is hálát adhatunk Neki. Ha rávilágított hibáinkra vagy gyengeségeinkre, ha megmutatta az utat amelyen járnunk kell, a legjobb válasz erre is a köszönet. Az imádság legjobb befejezési módja tehát a hálaadás, hiszen mindenünk Tőle, Istentől származik. Áldozzunk hálával a mennyekben lakozó magasságos Istennek! Összefoglalásként az imádság részeiként a következő 12 tevékenységet ajánljuk: 1. Csendes Istenre hangolódás; 2. Dicsőítés és hálaadás; 3. Párbeszéd Istennel és önmagammal; 4. Bűnvallomás; 5. Könyörgés; 6. Közbenjárás; 7. Biblia-imádság; 8. Elmélkedés; 9. Fogadalom Istennek; 10. Dedikáció; 11. Várakozás Istenre és 12. Köszönet. 19 White Ellen G.: Krisztus példázatai, 129 o. 7

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1.

LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1. LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: J. Alberto Soggin: Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, 1999; Rózsa

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Ima: az ébredés motorja

Ima: az ébredés motorja 2. tanulmány Ima: az ébredés motorja július 6 12. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 50:23; Máté 18:19-20; Márk 1:35; Lukács 5:16; Apostolok cselekedetei 1:4, 8, 14; 2Korinthus 10:3-5 Ha azért

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN

ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (91. Zsoltár) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben