IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT"

Átírás

1 IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

2

3 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát

4 IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra a kor lehetőségeiben és követelményeiben; a nép és az egyház szükségében; a jóakaratú emberek tanácsában; képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem: ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod, a lelkek vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az Út, a Világosság! Uram, te tudsz mindent! Te előre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul kövessem azt!

5 IMA HIVATÁSOKÉRT Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden részére! Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért Neked szentelik magukat. Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen. II. János Pál pápa imája

6 IMA HIVATÁSOKÉRT Uram, Jézus! Taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek, és úgy szolgáljak Neked, ahogy megérdemled: hogy adjak számolgatás nélkül, hogy dolgozzam megállás nélkül, hogy teljesen odaadjam magam a Te szolgálatodban, nem várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom: a Te szent akaratodat teljesítem. Ámen. Loyolai szent Ignác imája Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád! Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz! Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük Tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen.

7 IMA HIVATÁSOKÉRT Uram Jézus, mai fiatal vagyok. Szeretem a kényelmet, és vonzódom a könnyebb megoldásokhoz. A mai kor gyermeke vagyok. De ma ezer hang között is összetéveszthetetlenül meghallottam a Te hangodat: Jöjj és kövess! Egy pillanat alatt összezavartad álmaimat és romba döntötted terveimet. Szükséged van rám, lelkesedésemre, nagylelkűségemre, fiatalos lendületemre. Mit akarsz tőlem, hová vezetsz, Uram? Adj bátorságot, hogy elinduljak, hogy elhagyjam dolgaimat, házamat, földemet, népemet. Uram, olyan fiatal és bizonytalan vagyok! Ne félj, és ne mondd: Fiatal vagyok, hanem menj... és én mindig Veled leszek! mondja az Úr.

8 IMA HIVATÁSOKÉRT 1.2. Ima papi hivatásért Istenünk, te magad gondoskodol pásztorokról néped javára. Áraszd ki Egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelídek evangéliumod hirdetésében. Ámen. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába! Könyörögjünk. Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária és minden szented közbenjárására Egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen föláldozzák magukat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk: Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába, íme, parancsodnak engedelmeskedve, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te válaszd ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépjen. Add meg a papi és szerzetei hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek, és önts a választottak szívébe lángoló szeretetet Teirántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre Anyaszentegyházadat építetted, és add, hogy minden munkájukban egyedül a Te dicsőségednek és a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, és a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség

9 IMA HIVATÁSOKÉRT útján és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák, Aki az Atyával és Szentlékekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Uram, te úgy szereted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad érte; kérünk, áraszd megszentelő kegyelmedet szolgáidra, akik a megváláts munkáját folytatják, titkos szent akaratod szerint. Adj nekik, akiket helyedben tisztelünk, szeretetet, odaadást, tekintélyt, erőt, kitartást, hősiességet mindhalálig, azután pedig a szentek koronáját. Szentlélek Úristen, égesd a lelkekbe a legtökéletesebb szeretet tüzét, hogy hívásodnak engedve minél többen áhítozzanak az élet szolgálatára. Adj jó pásztorokat nyájadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Istenem, adj nekünk papokat, hogy megszakítás nélkül bemutassák a szent Áldozatot, hogy a kisgyermekeket elvezessék Hozzád, hogy a keresztény népet a hitben megvilágosítsák, hogy az Evangéliumot hirdessék azoknak, akik nem ismerik, hogy a bűnbánó bűnösöknek bocsánatodat ajándékozzák, hogy a haldoklókat támogassák és a szenvedőket vigasztalják, hogy minden embert emlékeztessenek arra,

10 IMA HIVATÁSOKÉRT hogy egymás testvérei, hogy otthonunkat, hegyeinket és mezőinket megáldják, és hogy általuk terjedjen a Te országod. Istenem, adj nekünk papokat! Istenem, adj nekünk szent papokat! Jézusunk, jó pásztor, Te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot Egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk: küldj munkásokat szőlődbe! Küldj méltó papokat Szentegyházadba! Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok Királynője, könyörögj érettünk. Ámen. Szeplőtelen Szűz, az igaz Isten Anyja és az Egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod; járj közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben, és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébressz készséget 10

11 a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Ámen. IMA HIVATÁSOKÉRT II. János Pál pápa imája Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Akik Neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a Te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék: mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Ámen. Urunk, Jézus! Ajándékozz nekünk szent papokat, akik az Eucharisztia közelségében élnek, akiknek mély a lelki életük, 11

12 IMA HIVATÁSOKÉRT dolgoznak, szenvednek, és mindezt örömteli szívvel teszik. Adj papokat, akik életük minden percét a lelkek üdvösségére és a Te Országod eljövetelére szentelik! Ámen Marcial Maciel, LC atya imája Uram Jézus Krisztus, világ Megváltója, jó Pásztor! Szent Szívedre kérlek, légy szenvedő nyájaddal, szítsd fel benne az apostolság szent tüzét, hogy magasra lángoljon! Nézz sok ifjú szemébe, hívd őket, hogy kövessenek Téged! Az így kiválasztottakat eméssze szent tüzed, hogy minél nagyobb legyen dicsőséged, s minél több embert vezethessenek vissza Szentséges Szívedhez! Kemények, kitartók legyenek az erényekben, a veszélyekben pedig Szentlelked óvja meg őket minden rossztól! Jézus, ne engedd, hogy híveid, akiket megváltottál, s akiket üdvözíteni akarsz, nélkülözzék szentségeid vigaszát, nehogy örökre elvesszenek! Jézusom, adj Szent Szíved szerinti papokat! Ámen Ima szerzetesi hivatásért és szerzetesekért Tekints le, Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték. Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértését, a belső állhatatlanságot, a fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te, Istenünk, nem gyújtanád föl bennük, 12

13 IMA HIVATÁSOKÉRT és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?! Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság. Izzék bennük a szeretet, és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled, és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak, őrizzék is meg általad, és nyerjék el életük koronáját. Ámen. Pontificale Romanum Urunk Jézus, legfőbb pap és egyetemes pásztor a lelkeknek, Te magad tanítottál bennünket, hogy imádkozzunk: Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, és ébressz fel sok áldozatos lelket, hogy a te példádon föllelkesülve és a te kegyelmedtől támogatva a te igazi és egyetlen papságodat szolgálják és folytassák. Kérünk Téged, hogy sokan tudjanak és akarjanak válaszolni a Te jóságos sugallataidra, válasszák a tökéletes életet, s ezáltal élvezzék különleges gondoskodásodat és gyöngéd szeretetedet. 13

14 IMA HIVATÁSOKÉRT Bárcsak sohase hiányoznék a földön szeretetednek tanúja, aki éjjel-nappal Téged képvisel az árvák bölcsője, a betegek ágya mellett, aki ott áll az elhagyott öregek és gyengék oldalán. Add kérünk, hogy a legszegényebb iskolák éppúgy, mint a leghíresebb szószékek ugyanazt az egy szót visszhangozzák, a Te szavadat, mert ez mutatja meg az égbe vezető utat, és emlékeztet mindenkit egyéni kötelességére. Bércsak minden nemzet, legyen az bármilyen kitagadott és távoli, meghallaná az Evangélium hívását, amellyel minden népet meghívsz országodba! Engedd, hogy mindenütt fellobbanjon a láng, amely átfogja az egész mindenséget, és fénnyel árasztja el Egyházadat. Add, hogy mindenütt tavaszi pompában virágozzanak a választott lelkek kertjei, a szemlélődők és vezeklők szolgáltassanak elégtételt az emberiség hibáiért, és irgalmadért kiáltsanak. Bárcsak tudnák ezek a fáradhatatlanul önfeláldozó szívek, ezek a teljesen tiszta és hősi lelkek Isten fiainak képét itt a földön bennünk állandóan kialakítani, hiszen Te azért jöttél hozzánk, hogy megmutasd isteni Arcodat. Úristen, öntsd a Szentlélek által sok önzetlen lélekbe izzó és örök szeretetedet és szeretett Édesanyádnak, Máriának hatalmas közbenjárása által szítsd fel és őrizd meg bennünk az irántad való szeretet égő tüzét az Atyának és Szentléleknek dicsőségére, aki Veled él és uralkodik mindörökké. Ámen. XII. Pius pápa imája Ó, Jézusom, a lelkek örök pásztora! Tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Uram, árvaságban sínylődünk. Adj nekünk hivatásokat. 14

15 IMA HIVATÁSOKÉRT Adj nekünk szent papokat és szerzeteseket. Ezt kérjük szent Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására. Ó, Jézus, adj nekünk Szívednek kedves papokat és megszentelet lelkeket! Ámen. Luis Maria Martinez, LC atya imája 1.4. Ima a papságra készülőkért A papnövendékekért Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, te hívtad őket szolgálatodba. Te szóltál hozzájuk: Kövess engem! Saját papságoddal akarod megajándékozni őket. A Te nevedben, a Te küldetésedben, Lelked erejében kell majd elmenniük és gyümölcsöt hozniuk. Kérünk Téged: add nekik már most hétajándékú Lelkedet: a bölcsesség és az értelem, a tudomány és a jámborság, a tanács és az erősség, az istenfélelem lelkét, hogy majd igazi papi emberekké legyenek. Add, hogy legyenek vidámak és bátrak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, kitartóak és dolgosak, szerények és nagylelkűek. Adj nekik nagy szeretetet Irántad. Te élj bennük, légy szívük középpontja, és életük egyedüli törvénye. Veled és Benned imádkozzanak. Életük legyen elrejtve benned, az Istenben. Add, hogy szívesen beszélgessenek Istennel, szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenekelőtt pedig add meg nekik már 15

16 IMA HIVATÁSOKÉRT most a Te papi lelkületedet: az áldozat szellemét, a bátorság szellemét, hogy hirdessék igazságodat és kegyelmedet, akár alkalmas, akár alkalmatlan, a szeretet sohasem fáradó szellemét az emberek iránt, akikért Te a kereszten meghaltál. Engedd, hogy már most éljék azt, amit hirdetni fognak. Engedd, hogy eggyé forrjanak Veled, akit majd egyszer a kezükben tartanak. Engedd, hogy az a Lélek vezérelje és töltse el őket, akit majd osztogatnak. Jézus, örök Főpap, az Atya imádója, elsőszülött sok testvér között, az Atya emberré lett szeretete és igazsága, a világ szíve, Isten könyörülete, bíránk és életünk Ura: te hívtad el őket. És Te nem bánod meg adományaidat: minden szavad Igen. Bízunk benned, hűséges Istenünk, hogy ezek a szolgáid kegyelmedből papok lesznek. Add, hogy tág szívvel fussanak parancsolataid útján; hogy kezüket az ekére tegyék, és ne nézzenek hátra; hogy a Te erődben célhoz érjenek, rád találjanak, és mint papok szolgálhassanak. Hálából pedig szívüket adják Neked és mindazokat a lelkeket, akiket örök szereteted országába juttatnak. Ámen. Karl Rahner imája Egyházi szolgálatra készülőkért E: Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik a lektori és akolitusi szolgálat felvételére készülnek. Istenünk! Atyánk! Egyszülött fiad megmosta az apostolok lábát, hogy példát adjon nekünk. Fogadd el imádságainkat, és add, hogy szolgálatodba álló testvéreink az alázatosság és buzgóság lelkével telten, Krisztus 16

17 IMA HIVATÁSOKÉRT példájára előtted kedves áldozattá váljanak. Könyörögjünk! K: Istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanítottad, hogy maguk akarjanak szolgálni, és ne azt várják, hogy mások szolgáljanak nekik. Kérünk, tedd őket munkájukban serénnyé, tisztük gyakorlásában szelíddé, az imádságban fáradhatatlanná. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. Ámen. Szentelendőkért E: Így szólt az Úr: Atyám, szenteld meg őket az igazságban. Amint Te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is a világba őket. (Jn 17,17 18) rövid csend E: Istenünk, te egyszülött Fiadat örök Főpappá tetted. Add, hogy akiket ő szolgáinak és szent titkaid letéteményeseinek kiválasztott, vállalt szolgálatukban hűségesnek mutatkozzanak. K: Kérünk téged, hallgass meg minket! E: Kérünk, Urunk, hogy választottaid egész életüket önfeláldozó lelkülettel neked és híveidnek szenteljék. K: Kérünk téged, hallgass meg minket! E: Urunk Jézus Krisztus, te az apostolutód kézföltétele által új munkásokat küldesz aratásodba. Add, hogy kegyelmed erejével buzgón és áldozatosan szolgáljanak neked. K: Kérünk téged, hallgass meg minket! E: Könyörögjünk! Istenünk, szent Atyánk, te minden hívőt a szeretet tökéletességére hívsz. Sokakakt pedig arra biztatsz, hogy 17

18 IMA HIVATÁSOKÉRT Fiadnak szorosabban nyomába szegődjenek. Add, hogy akiket különlegesen lefoglaltál magadnak, életmódjukkal országod tündöklő jelévé váljanak az egyház és az egész világ örömére. Kérünk Urunk, fogadd őket szívesen, és add, hogy segítségeddel hozzád mindig hűségesek maradjanak, és a nekik adott mennyei ajándékok maradandó gyümölcsöt hozzanak, Krisztus, a mi Urunk által. K: Ámen. A szentelendőkért Imádkozzunk a pappá szentelendőkért. Könyörögjünk: Mindenható örök Isten, hallgasd meg kegyesen kérésünket, és szolgáidat, akiket a papságra választottál, a Szentlélek áldásaival és mennyei ajándékainak teljességével áraszd el, hogy azt a szent hivatást, amelyet kegyelmedből nyernek, segítségeddel méltóképpen töltsék be, és velünk együtt az örök életre eljussanak. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen Ima papokért Szentírási ima papokért (az Efezusi levél alapján) Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atyja: Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választotta ki szolgáit a világ teremtése előtt, hogy szentek és 18

19 IMA HIVATÁSOKÉRT feddhetetlenek legyenek előtte. Őbenne nyerték el az örökséget annak végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz. Benne kapták meg a megígért Szentlélek pecsétjét. Ő foglaló örökségükre. Szolgáljanak hát fönségének dicsőségére! (Ef 1, ) Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nekik a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjék Őt. Gyújtson lelkükben világosságot, hogy megértsék, milyen reményre hívta meg őket, milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. (Ef 1,17-19) Add osztályrészükül a kegyelmet, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessék és felvilágosítsanak mindenkit, hogyan valósul meg az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség Teremtőjében, hogy most az Egyház által nyilvánvalóvá legyen. (Ef 3,8-10) Atyánk, tőled származik minden közösség az égben és a földön. Add meg nekik dicsőséged gazdagsága szerint, hogy Lelked által megerősödjenek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívükben, s gyökeret verjenek és alapot vessenek a szeretetben. Akkor majd fel tudják fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismerik Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét és betelnek az Isten egész teljességével. (Ef 3,14-19) Add, hogy méltón éljenek ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptak, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Törekedjenek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsák a lelki egységet. Hirdessenek békét a távol levőknek és békét a közel levőknek, szabad utat készítve mindenkinek az egy Lélekben az Atyához. (Ef 4,13; 2,17-18) 19

20 IMA HIVATÁSOKÉRT Vessék le a régi embert; újuljanak meg lélekben és érzületben, s öltsék magukra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. Ne okozzanak szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vannak jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőlük minden keserűség, indulat, haragtarás, szóváltás és minden egyéb rossz. Legyenek jóindulatúak, könyörületesek és megbocsátók. Mint Isten kedves gyermekei, legyenek az ő követői és éljenek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket és odaadta magát értünk jóillatú áldozati adományként az Istennek. (Ef4,22-23, 30-32; 5,1-2) Éljenek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressék, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részük a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljék el azokat. Gondosan ügyeljenek arra, hogyan élnek. Használják ki az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyenek értetlenek, hanem értsék meg az Úr akaratát. Énekeljenek és ujjongjanak szívből az Úrnak. Adjanak hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkukat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóiknak (Ef 5, ; 4,29) Végül: erősödjenek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsék föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassanak. Így készüljenek föl: csatolják derekukra az igazság övét, öltsék magukra a megigazulás páncélját, sarunak pedig a készséget viseljék a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogják a hit pajzsát, ezzel elháríthatják a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyék föl az üdvösség sisakját, és ragadják meg a lélek kardját, azaz Isten tanítását. Imádkozzanak mindig a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyenek 20

21 IMA HIVATÁSOKÉRT éberek, és imádkozzanak kitartóan az összes szentért, és hirdessék bátran az evangélium titkát, amint kötelességük. (Ef 6, ) Uram, Te tettél némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet. Add, hogy ne legyünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Inkább igazságban éljünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. (Ef 4,11-16) Legyen mindnyájunkkal békesség és hitből fakadó szeretet az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik nem lankadó szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. (Ef 6,23-24) Ima az egyházközség lelkipásztoráért Úristen, aki nekünk lelkipásztorunkban lelki vezetőt adtál, esedezve kérünk, add meg neki és minekünk is a hit erejét, a remény bátorságát és a szeretet tüzét. Adj szívébe természetfölötti nagy szeretetet hívei iránt. Add meg a buzgóság lelkét, amikor imádkozik, elmélkedik, a szentségeket kiszolgáltatja, és a 21

22 IMA HIVATÁSOKÉRT szentmiseáldozatot bemutatja oltáraidon; az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét, amikor minket a szent hitre és parancsolataidra oktat, a tanács lelkét, amikor figyelmeztet és óv, vigasztal és gyógyít minket a bűnbánat szentségében; az istenfélelem lelkét, hogy a Te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül mást ne keressen; az erőnek lelkét, hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak zászlaja alatt bátran vezessen minket. Uram Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk! Azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket. Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül. Ne engedd, hogy nyájad elszéledjen! Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál. Áldd meg szüleit, akik nevelték, mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak neki. Segíts bennünket, hogy örömét találja köztünk a papi szolgálatban. Szívesen hallgassuk szájából Igédet, arra tevékenyen válaszoljunk. Segítsük egyházközségünket minden lelki és anyagi gondjában. Mutasd meg, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek üdve érdekében. Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott közös áldozatunkat, a Te örök áldozatodat. Áraszd ki bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe. Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást. Teljék öröme gyermekeink fejlődésében, a hívek hűségében, egyházközségünk tagjainak tanúságtételében. Segítsd, hogy szívesen menjen azok után, akik tőled elszakadtak. Készségesen gyakorolja a megbocsátást. Támogasd, hogy együttérezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak. Szenteld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével. Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy. Maradj velünk, Uram. Ámen. 22

23 IMA HIVATÁSOKÉRT A papokért Jézus Krisztus, áldozópapjaink igazi barátja, küldd el a Szentlélek hétszeres ajándékát naponta minden papra, hogy ők mindenkinek mindene legyenek. Adj szívükbe türelmet a kicsinyek, együttérzést a betegek, alázatosságot a szegények iránt és adj nekik erős lelket országod ellenségeivel szemben. Add, hogy a tanításban fáradhatatlanok legyenek, a bűnök megbocsátásában csüggedést nem ismerők, a szentáldozás kiosztásában bőkezűek. Áldásod kísérje őket, amerre járnak, békédet vigyék be, ahová betérnek, és akit megáldanak, Urunk és Istenünk, áldd meg te is azokat. Tedd őket igazi apostolaiddá, tedd szentekké. Ámen. Ima jó papokért Urunk, adj jó papokat nekünk, vagyis ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Akik hivatásuk fönségét átérzik, és azt nem saját fényüknek tekintik. Akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni akarnak helyetted. Akik a Te igazságodat hirdetik, és nem a saját igazságaikat terjesztik. Akik a Te akaratodat kutatják, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. 23

24 IMA HIVATÁSOKÉRT Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak magukról tapintatosan hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad őket éri bántás, hanem amikor miattuk téged ér ócsárlás. Akik nem versenyeznek a világ fiaival az anyagiakat hajszolva, hanem a Te igénytelenségedet követik. Végül: Urunk, engedd megérteni, hogy ők is csak emberek, mint mi, hogy ők is megértsék: mi őbennük keressük jóságos arcod fényét. Ámen. Urunk, Jézus Krisztus, Te megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod árván őket. Ebben az ígéretben a Vigasztalóra gondoltál, a Szentlélekre, akit el is küldtél Pünkösd ünnepén. Ugyanakkor megígérted azt is, hogy velünk leszel a világ végezetéig, nemcsak jelképesen, nemcsak jóságoddal, hatalmaddal és szereteteddel, hanem valóságosan is. Ez szentségeidben és az Egyházban valósul meg. Tudjuk, hogy az Egyház nem marad magára, azt soha el nem hagyod, de ne hagyd árván az egyházközségeket sem. Ne hagyd elárvulni a plébániákat, a templomokat, a szentségházakat! Amíg ott virrasztasz oltárainkon, addig szent Szíved valóságosan is ott dobog közöttünk. Urunk, a Te szavad erős, a Te szereteted hatalmas. Akinek szívéig ér hívó szavad, szereteted érintése, az mint az apostolok otthagy mindent, és követ Téged. 24

25 IMA HIVATÁSOKÉRT Hívd hát a fiatalokat, hogy velük és általuk adhasson hálát neked minden gyermeked azért, hogy nem hagytad árván őket, hanem pásztoraid személyében velük maradtál. Hallgass meg minket azért a végtelen nagy szeretetedért, amellyel örökre köztünk maradtál az Oltáriszentségben. Szűzanyánknak, a Te Édesanyádnak közbenjárására, hallgasd meg kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen Jegyesek imája Köszönöm neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton. A szeretet megbocsátásból él. Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is. Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával s élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást: Szeretlek! Fernand Lelotte SJ imája 25

26 IMA HIVATÁSOKÉRT Szerelmesek imája Szerelmes vagyok, és ez olyan csodálatos érzés! Boldog vagyok, hogy boldoggá tehetem őt! Köszönöm, Uram, hogy egymásra találtunk! Köszönöm, hogy egészségesek vagyunk, s tervezhetjük jövőnket. Köszönöm Neked szemünket, mellyel egymásban gyönyörködhetünk. Köszönöm ajkunkat, mellyel egymást megcsókolhatjuk. Köszönök neked minden mozdulatot, minden pillantást. Hálát adok mindezért, s a Te kezedbe helyezem boldogságunkat. Te mindent jól elrendezel, Te magad vagy a szeretet. Add, hogy egymást mind jobban megismerhessük, s eldönthessük, valóban egymáshoz valók vagyunk-e. Szerelmes vagyok... Köszönöm Neked, Uram. Köszönöm Neked a boldogságot, Uram, amit nekünk ajándékoztál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett 26

27 IMA HIVATÁSOKÉRT maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton. A szeretet a megbocsátásból él. Add, hogy egymásnak tudjunk megbocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk ay irántad való szeretetben is. Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngeségünk mellett, szívünk dobbanásával és élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást: Szeretetlek. Jegyesek imája egymásért Istenünk, aki a teremtéskor a házasságot rendelted, és Jézus által szentséggé tetted, esdve könyörgök előtted jegyesemért. Erősítsd lelkében a hitet, hogy a földi élet útját ennek világos-ságában járja. Erősítsd kegyelmi életét, hogy mint Isten gyermeke, a Magasságbeli előtt kedves legyen. Erősítsd akaratát, hogy parancsaid szerint élve, erényes legyen. Különösen arra kérlek, Uram, kapcsold irántam táplált szeretetét a Te szeretetedbe, hogy így tebenned találkozva, hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk. Én pedig ígérem, hogy mindenben akaratodat követve, Szíved szerinti hitvestársa leszek, és arra fogok törekedni, hogy a földi életünk a mennyországba vezető út legyen. Isteni Megváltó Jézus Krisztusom! A Te szent nevedben házas életre szántam magamat, add reám és jegyesemre áldásodat minden nap. Ámen. 27

28 IMA HIVATÁSOKÉRT Ima a leendő házastársért Jóságos Atyám! Hiszem, hogy tudtod nélkül hajunk szála sem görbülhet meg, hogy lenne hát a véletlen műve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása?! A szerelem és a házasság az egyik, ha nem a legszebb és legboldogítóbb földi ajándékod. Adj nekem, Istenem, olyan hitvest, aki társam lesz nem csak a földi gondokban, jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében, nemcsak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a hitben, a Te szeretetedben és ebből fakadóan az új életek elfogadásában, akaratod szerinti nevelésében is, és mindannyiunk örök boldogságának formálásában, biztosításában. Olyan társat adj nekem, Istenem, akit tudok úgy szeretni, mint Krisztus szerette Egyházát. Olyan társat adj nekem, akivel életté tudom váltani Szent Pál szeretethimnuszának gyönyörű sorait. Őrizd meg őt is, engem is tisztán az oltárig és hűen a sírig. Engem pedig segíts, hogy méltó legyek életemnek erre a társára, hitvesemre és erre a szeretetre szívem utólsó dobbanásáig, sőt egy örökkévalóságon át. Ámen. Ima a kedvesért Tudod, Uram, már mily régen várom... Hányszor álmodtam róla, hányszor képzelődtem. 28

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség előtt

Egy óra az Oltáriszentség előtt Egy óra az Oltáriszentség előtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály főangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 6 ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL... 7 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ... 7 NEKI KÍVÁNUNK TETSZENI... 9 A SIKER FŐKELLÉKE... 9 A NAGY ALKALMAK IDEJE...

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben