SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 1 Pethő Ágnes: Filmtörténet előadás (vázlat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 1 Pethő Ágnes: Filmtörténet előadás (vázlat)"

Átírás

1 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 1 A modern film... Modern művészet, modernizmus, modern film [Ajánlott szakirodalom: Kovács András Bálint. A modern film irányzatai. Az európai művészfilm Budapest, Palatinus, 2005.] Alapkérdések: Történeti vagy tisztán poétikai kategória? Mozgalom, stílus, művészettörténeti képződmény? A modern szó jelentése (modernus szóból fejlődött ki): éppen, pontosan, most, ebben a pillanatban, új, aktuális. Nemcsak valami, az addigihoz képest újat jelent, hanem olyat, aminek megjelenése nyomán a régi eltűnik, érvényessége megszűnik. Ami modern mindig szemben áll egy múlttal, amely hagyományosan, azaz a 19. századig az antikvitáshoz kötődést jelentett. (Kovács, ) A»modern«kultusza a művészetben legalább az 1970-es évek elejéig tart, amikor is megjelenik a»posztmodern«fogalma, amely véget vet annak az elképzelésnek, hogy a művészet folyamatos esztétikai forradalmak során halad előre.(...) Ettől kezdve a»modern«a modernitás korának jelenségeire vonatkozik, és szigorú ellentéte a»klasszikussal«fokozatosan eltűnik. Így beszélhetünk már»klasszikus modernitásról«is, utalva az egykoron felforgató új művek örök esztétikai értékére. (Kovács, ) Modernizmus: Clement Greenberg, amerikai művészetkritikus nyomán elterjedt terminus. Az a művészettörténeti mozgalom, amelyik képes hitelesen kifejezni a kortárs világot. Igazi értékei: autenticitás és aktualitás. Történeti jelenség. A modern film a művészfilm adaptálódása bizonyos történelmi-filozófiai kontextusokhoz, nem pedig az általános filmtörténet vagy filmnyelv fejlődésének eredménye. A művészfilm sajátos filmkészítési gyakorlattá intézményesült, amely különbözött mind a kereskedelmi szórakoztatófilm-ipartól (az amerikai stúdiórendszerben gyakorolt filmgyártástól), mind pedig a filmes avantgárdtól (az intézményes formáktól független filmkészítői gyakorlattól). Avantgárd és modernizmus elkülönítése: Peter Bürger szerint az avantgárd az a művészeti mozgalom a 20. században, amelyik tagadja a műalkotás önállóságát, és a művészetnek a mindennapi életbe való visszaintegrálását tűzi ki célul. Míg az»esztétikai modernizmus«a művészetet független területnek fogja föl, az avantgárd mű társadalmi, politikai vagy filozófiai kiáltvány. (Kovács, ) Az avantgárd mozgalmak elitizmusa pontosan abból a kívánalomból származik, hogy a művész szellemi vezető legyen nemcsak a művészet világában, hanem a hétköznapi életben is, melyet a művészet eszközeivel akar megváltoztatni. Ebben az értelemben az avantgárd mozgalmak lényegileg politikaiak, sőt sok esetben művészetellenesek. (Kovács, ) Az avantgárdban a»modern«kultuszát egy forradalmi, aktivista hevület fűti, amelynek köszönhetően a művészeti programok túllépnek a művészeti kreativitáson, és jellemző módon el akarják törölni a határt a művészet és a társadalmi élet között. 20-as évek»történelmi avantgárdja«: a művészet tiltakozása az intézményesülés ellen, a 60-as évekbeli»neoavantgárd«: ennek a tiltakozásnak az intézményesülése. A hagyományos avantgárd egyaránt elutasította az esztétikum autonómiáját és a hétköznapi gyakorlat banalitását. A két korszak közötti folyamatosságot az biztosítja, hogy a neoavantgárd a művészet életbe való visszaintegrálásának gyakorlatát

2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 2 intézményesítette. (...) A művészet már nem egy eszményi birodalom, amely szemben áll a polgári élet banalitásával, s amely e szembenállásában romantikus gyökere volt mind a modernista eszképizmusnak, mind az avantgárd lázadásnak. (Kovács, ) A modern mint stílus: nemzetközi jelenség, nem tudunk egyetlen nemzeti kulturális hagyományt sem kiemelni ennek a stílusnak a háttereként. Ráadásul ideje szokatlanul hosszú (más irányzatok átlagideje 4-5 év). A modern film nem annyira egy specifikus filmfajta, mint inkább a modern művészet egy sajátos formája. A modernista film két korszaka a művészettörténet két modernista vagy avantgárd korszakát követte. ( ) Kovács András Bálint szerint két modernista korszak: A húszas évek modernista filmje kísérlet volt arra, hogy a film művészi képességeit a modern képzőművészet céljaira használják föl. A húszas években ez a némafilm modern művészetének a létrehozatalát jelenti A filmi modernizmus második korszaka a hangosfilm művészeti gyakorlatának modernizációja volt, a második modernista művészeti korszak esztétikai elvei szerint. Nemcsak egy másfajta világ absztrakt művészete volt ez a második világháború után tíz évvel, hanem mások voltak a művészet referenciái is. A festészet és a zene helyett a második periódusban a film a korai némafilm két fő ellenségére, a színházra és az irodalomra támaszkodott. Míg a korai modernizmus művészeti célja a film tiszta vizuális formájához való eljutás volt, a második modernista hullám absztrakt formáival a tisztán mentális filmes ábrázoláshoz kíván eljutni. Azonban a fő különbség a két korszak között az, hogy a korai modernizmus egy egységes szellemiségre épült, míg a késői modernizmust jelentősen befolyásolták azoknak a kulturális helyzeteknek a mentális reprezentációi, amelyek a világ különböző részein a modern filmrendezők számára elérhetők voltak. Mindkét modern korszak végén találunk egy jelentős technológiai változást: a szinkronhang az 1920-as években, a digitális kép az 1970-es években. Mindkét technológiai fejlesztés jelentős módon megváltoztatta a film természetére és jövőjére vonatkozó elképzeléseket. Mindkét modernista korszak azoknak a modernista mozgalmaknak a végén jelent meg, amelyekhez csatlakoztak, és mindkettőnek a filmtechnika jelentős fejlődése vetett véget, ami arra enged következtetni, hogy a technológiai innovációt először a kommerciális szórakoztatóipar használja ki, és csak később a művészfilmipar, továbbá hogy ezek a technológiai innovációk csak külső művészeti hatásra kezdtek szerepet játszani a modern film kialakulásában. Az a tény, hogy ezeket a korszakokat modern -nek nevezzük, a modern művészet általános esztétikai vonásainak megjelenését jelentik a filmművészetben. Ezen túlmenően viszont a modern filmet mint specifikusan filmes jelenséget kell elemeznünk. ( ) ALAPVETŐ JELLEMZŐK: Szubjektív, intellektuális, önreflexív, absztrakt, nem narratív. Szoros kapcsolatban áll a szerző fogalmával, szerzői filmnek is szokták nevezni. (Modern szerzői film. Vö. Bordwell: művészfilmes elbeszélésmód. ) Greenberg szerint a modernizmus általános vonása: az esztétikai önreflexió. A modernizmusban az esztétikai dimenzió kiemelt jelentőségét látja, eredetében a hétköznapi élet dimenzióitól való elszakadást. A művész kivonulása a társadalmi és a politikai színtérből jelentősen hozzájárult a modernizmus absztrakt voltához. A modern (művészet) nem egy új társadalom felé fordulás, hanem egy bohém világba való emigráció.

3 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 3 Gilles Deleuze elmélete a modern filmről: A különbség a klasszikus és a modern film között, mondja Deleuze, abban keresendő, ahogy a mozgást és az időt kezelik. A klasszikus film az időt a mozgáson keresztül formálja meg. A klasszikus film gyökerei a hagyományos történetmesélésben vannak, amelyben folyamatos időkeret és egy lehatárolt térrészlet jelenti a cselekmény egységének az alapjait. Deleuze ezt az egységet»szenzomotorikus kör«-nek nevezi, és ezen azt érti, hogy a klasszikus filmben a percepciót automatikusan követi egy akció, vagy egy akciót egy reakció. (Kovács, ) A klasszikus elbeszélőfilm szituáció akció új szituáció szerkezetét felváltó filmtípusához képest megjelenő változások a modern filmelbeszélésben: nincs olyan átfogó, meghatározó szituáció, ami egy döntő akcióban csúcsosodna ki. A modern filmben megszakad a szenzomotorikus kör, az akció nélkül maradt percepció önálló értéket nyer. A modern film»tiszta optikai és hangi helyzetekkel«dolgozik, ami azt jelenti, hogy a képek, amelyeket a modern filmben látunk, nem implikálnak közvetlen cselekményt. A percepciókat nem a cselekvés logikája, hanem belső mentális folyamatok irányítják. A modern filmek képsoraiban nem a cselekvés logikája jelenik meg, hanem az, ahogy különféle mentális alakzatok (gondolatok, álmok, fantáziák) megszületnek. Mivel ez a folyamat független a fizikai cselekvéstől, amely ezért nem szabályozza a mentális folyamatok idejét, a modern filmben az idő, mentális formákon keresztül, legtisztább állapotában áll előttünk. A történelmi idő, a klasszikus film akcióideje a modern filmben»transzcendentális«idővé válik, a mentális folyamatok idejévé. Ha a klasszikus filmet az akció-reakció egysége miatt egy szerves rendszernek fogjuk fel, akkor a modern film»kristályos szerkezetű«, az»időkristályok«azaz a megformált mentális folyamatok miatt, amelyek végtelen variációk és többszörözések által kapcsolódnak egymáshoz. Deleuze számára a modern film a gondolkodás legjobb reprezentációja a modern világban. (Kovács, ) Deleuze szerint a modern filmművészet kialakulása a neorealizmussal kezdődik: a filmtől független hatást a háború utáni helyzet hozta lerombolt vagy éppen épülő városaival, rendezetlen területeivel, bádogvárosaival ( ) kiürített hatalmas tereivel, dokkjaival, raktáraival, gerenda- és vashalmaival. (Deleuze, A mozgás-kép, ) Szétszórt, hézagos valóság jelenik meg, töredékes, szétdarabolt találkozások sorozata. Pl. A biciklitolvajokban az eső mindig megszakíthatja vagy elterelheti a véletlenszerű kutatást és a férfi és a gyermek bolyongását. Az olasz eső a holtidő és a lehetséges megszakítás jelévé válik. A biciklilopás vagy az Umberto D. jelentéktelen eseményei is még életbe vágó jelentőséggel bírnak a főhősök számára. Viszont Fellini Bikaborjakja már nemcsak az események jelentéktelenségéről tanúskodik, hanem egymásra következésük bizonytalanságáról is. ( ) A LEBEGŐ TÉR megjelenése a modern filmben. Kétfajta állapota van: a) a szétkapcsolódás (kötődés nélküli terek), b) a kiüresített tér, az üres terek. A lebegő tér nem egy minden időtől és tértől elvont egyetemesség. Egy tökéletesen szinguláris tér, amelyik csupán elveszítette homogenitását, azaz metrikus viszonyainak elvét, illetve a saját részei közötti kapcsolatot, úgy hogy az illesztések végtelen számú módon történhetnek. Az ilyen virtuális kapcsolatú tér, a lehetséges tiszta helyként van megragadva. (Deleuze, ) Az akció-kép válsága: az alakok egyre kevésbé kerültek»motiváló«szenzomotoros helyzetekbe, inkább csak sétáltak, kódorogtak, csavarogtak pusztán optikai és akusztikai helyzetekben jelentek meg. Az akció-kép ekkor széthullott, miközben a meghatározott helyek elmosódtak, s helyeiket lebegő tereknek adták át, ahol a félelem, az elszakadás, ugyanakkor a frissesség, a rendkívüli sebesség és a végtelen várakozás modern affektusai alakultak ki. (Deleuze, )

4 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 4 [Képek Antonioni A kaland, Fellini: La dolce vita, Antonioni: Vörös sivatag, Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban című filmjeiből.] Az akció-képet felváltó típusban: a diszperz szituáció, gyenge kapcsolatok, a kóborlásforma, a klisék tudatossá válása (Deleuze, ) A MODERN FILM ALAPVETŐ STÍLUSFORMÁI: A klasszikus narratív szerkezet átírásai: a) a nyitott (végű) történetek kedvelése, b) történetmondási sémák felforgatása (pl. a véletlen, a banalitás szerephez juttatása révén), a film noir mint a klasszikus film dekonstrukciója, a modern film előfutára c) a szubjektivitás eluralkodása (a fabula elbizonytalanodása), tudatfolyam-szerű filmelbeszélés d) radikális folyamatosság (pl. Antonioni, Resnais, Tarkovszkij filmjei) és radikális diszkontinuitás a történetmesélésben, fragmentáltság (Bertolucci, Godard) e) szeriális elbeszélés (Tarkovszkij: Tükör, Alain Robbe-Grillet művei) f) minimalizmus (Antonioni, Chantal Akerman) a Semmi mint komplex modern szimbólum ( másik -ja mindig: a végtelen, a teljesség) (Fellini, Antonioni, stb.) g) az utazásra mint elbeszélőformára és szimbólumra épülő filmek (modern pikareszk) Műfaji minták átírása: a) modern melodráma (Fellini korai filmjei), b) metafikciós detektívtörténet (Blow Up), c) műfajparóda (Godard, Truffaut, Malle, Lindsay Anderson stb.),

5 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR FOTÓMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK 5 d) szatíra (a modern életformáról, pl. Tati) Naturalista formák: poszt-neorealizmus (Pasolini), cinéma vérité (a naturalizmus önreflexív változata), az ún. új hullámos stílus. Ornamentális és teátrális formák (gyakran folklór/népi kultúra hatások is) (Fellini: Róma, Satyricon, Casanova, Pasolini: Médea, Oidipusz király, Szergej Paradzsanov filmjei, stb.) Reflexivitás és absztrakció (pl. festői képkompozíciók, parafrázisok révén) [Képek Antonioni: Vörös sivatag, Bertolucci: Az utolsó tangó Párizsban, A megalkuvó című filmjeiből.]

A FRANCIA ÚJ HULLÁM...NOUVELLE VAGUE..

A FRANCIA ÚJ HULLÁM...NOUVELLE VAGUE.. 1 A FRANCIA ÚJ HULLÁM....NOUVELLE VAGUE.. Csoport, nemzedék, mozgalom vagy stílus? Kezdetben a kifejezést nem a filmre vonatkoztatták, az 50-es évek második felében többek között Françoise Giroud, a L

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE

MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE Amikor a mai előadás tárgyának az új szenzibilitást választottam, szándékosan meg akartam küzdeni ezzel a témával, mert számomra

Részletesebben

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE Confluenŝe ale metodelor regizorale în filmul documentar şi cel

Részletesebben

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005.

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005. Almási Tamás AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka Témavezető Kálmán Gábor SZFE. Budapest 2005. Tartalomjegyzék Összefoglaló...3 1. Bevezető...5 2. A dokumentumfilm,

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, Budapest. Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában. DLA értekezés.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, Budapest. Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában. DLA értekezés. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, Budapest Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában DLA értekezés Szigethy Anna 2009 Témavezető : Tölg-Molnár Zoltán képzőművész, egyetemi tanár

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN

AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola LENKEY-TÓTH PÉTER AZ ELBESZÉLT ÉS AZ ELBESZÉLŐ ÉN Az én-elbeszélés példái a kortárs képzőművészetben DLA értekezés tézisei 2013 Az utóbbi néhány évtizedben

Részletesebben

LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE *

LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE * Thalassa JAQUES LACAN MUNKÁSSÁGA (4) 1993, 2: 62 71 LACAN ÉS BAHTYN: A PÁRBESZÉD REMÉNYE * Alekszandr M. Etkind Kívülről nézve Lacan karizmatikus alaknak látszik, aki körül az értelmezések sajátos áradata

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat

A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat A.Gergely András Filmbeszéd és antropológiai szövegértés /Antropológiai szempontok a vizuális megközelítéshez/ Előadásvázlat I. előadás: Az idő, a képi valóság és a dokumentum 1) Közlésmódok és képfunkciók

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Az emlékezetkutatás a társadalom- és humántudományok viszonylag fiatal áramlatának tekinthető, amelynek kialakulása és

Részletesebben

A környezetfilozófiáról *

A környezetfilozófiáról * Tóth I. János A környezetfilozófiáról * A környezeti válság tünetei közismertek: globális felmelegedés, ózonpajzs vékonyodása, fajok kihalása, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, savas esők, környezetszennyezés

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Az expresszionizmus A fauvizmus A futurizmus A kubizmus A dadaizmus A szürrealizmus A konstruktivizmus - Bauhaus Az aktivizmus és a magyar avantgárd A beat kultúra

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

A Walpurgis-éj után a Woland, a Sátán, elővarázsolja Margarita kívánságára szerelmét, a

A Walpurgis-éj után a Woland, a Sátán, elővarázsolja Margarita kívánságára szerelmét, a Bárdos Judit: A kiáltvány sem ég el A Walpurgis-éj után a Woland, a Sátán, elővarázsolja Margarita kívánságára szerelmét, a Mestert. Woland látni szeretné a Mester regényét. Sajnos, nem tudom megmutatni

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

Mihail Bahtyin A TÉR ÉS AZ IDŐ A REGÉNYBEN

Mihail Bahtyin A TÉR ÉS AZ IDŐ A REGÉNYBEN Mihail Bahtyin A TÉR ÉS AZ IDŐ A REGÉNYBEN forrás: BAHTYIN, Mihail Mihajlovics: A tér és az idő a regényben. In: Uő=A szó esztétikája. Bp., Gondolat. 1976. 257-302. A valóságos történeti időt és teret,

Részletesebben

Szkárosi Endre. Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből

Szkárosi Endre. Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből Szkárosi Endre Mi az, hogy avantgárd Írások az avantgárd hagyománytörténetéből Underground expanzió Tanulmányok, kritikák, dokumentumok a kortárs avantgárd művészet köréből 1. Szkárosi Endre Mi az, hogy

Részletesebben

Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn)

Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn) Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn) A város a világ értékrendjének megnyilatkozása, ezért építésének át nem hágható törvénye van. Aki a várost ezeknek a törvényeknek ismerete

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben