rffy- V illám A ndrás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rffy- V illám A ndrás"

Átírás

1 A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része. Fejlődése során minden ágra kiterjedt, szobrászatra, festészetre, a tárgyi és az építészeti területre is. A zene a szórakoztatáson kívül más célokat is szolgált, egyházi, katonai, vadászati alkalmazásban. A korai iparos tevékenység magasabb szintje már egyértelműen az iparművészet felé mutat. Az irodalom kialakulásával a líra és a színházművészet járt be sajátos utat, míg a legújabb kor a filmművészet kora, a napi vizuális élményt pedig a televízió hozta el a ma embere számára. A magyar művészet alapja, mint minden más nemzeté az ősi népművészet. Ennek két meghatározó területe a vallás, és a világi események ábrázolása. Ennek alapjain, és külföldi stílusok hatására alakult és változott a tanult alkotói művészet, amely népi eredetét többékevésbé megtartva, ahhoz időnként, mint forráshoz visszatérve fejlődött. A különböző társadalmakban, így a magyar nemzetében is a kezdeti művészeti irányzatok meglehetősen szűk területre korlátozódtak. A kereszténység felvétele előtti időkből viszonylag kevés művészeti emlékünk maradt fenn. A ritka ép leletek mellett inkább töredékekről beszélhetünk, ennek ellenére jól rekonstruálható az a korai vallási hatásokra és hiedelemvilágra alapozott motívumrendszer, amely önmagában és fejlődésében is követhető. A solymászat a magyar művészetben korán megjelenik. Ebből arra következtethetünk, hogy jelentős szerepet játszhatott népünk életében, amely korántsem korlátozódott kizárólag a vadászati tevékenységre. Érdekes, hogy a Turul legenda kapcsán, de az ősmagyarok mindennapi tevékenysége okán is ebből az időből arányában sokkal több solymászati vonatkozás található a művészetben, mint a későbbi korokban. Ennek meghatározó eleme a fejlett solymászati kultúrában keresendő, hiszen számos nyomós ok, érv kellett ahhoz, hogy a kor legjobb, legintelligensebb solymászmadarát, a Turult válasszák fejedelmi jelképnek. A Turul a sokrétű kutatások alapján legnagyobb valószínűséggel az altáji kerecsensólyommal ( Falco cherrug altaicus Menzbier ) azonosítható, így a művészetben való megjelenését bízvást értelmezhetjük közvetve solymászati vonatkozásúnak is. A legelső tárgyi emlékek, amelyekben solymászatra való utalás található már fejlett iparművészetet igazolnak. A nagyszentmiklósi kincsnek nevezett lelet együttes 1799-ben került elő Nagyszentmiklós közelében ( jelenleg Bécsben látható, a Kunsthistoriches Museumban ) / 1.kép Részlet a nagyszentmiklósi kincsről / A huszonhárom remek ötvösművészeti darab egyik aranyedényén található Turul ábrázolás jellegzetes. Az igényes, művészi kompozíció mellett érdemes a madarat tüzetesebben is megvizsgálni. Valós küllemi jegyek, mint a tollazat, vagy a sólyomfog keverednek misztikus elemekkel ( fülesmadár ábrázolás ). Ez a solymászatra használt ragadozó madár reális megjelenítésének, és a szakrális mondanivalónak sajátos keveréke, művészi megjelenítésben.

2 - 2 - Solymászati kapcsolódását jelzi, hogy ilyen pontos, a madár külső jegyeit részleteiben is alaposan ismerő művész csak kézen vizsgált, és mintául szolgáló madárról készíthetett, azaz solymászmadárról. Az is motiváló szempont, hogy miért, és milyen állatot, választott az alkotó. A Turul jelentőségét a sólymoknak az ember számára tisztelet ébresztő tulajdonságai adják, és az emberrel való szoros kapcsolata fontos, meghatározó a napi tevékenység során ( vadászat ) A szentpétervári Ermitázsban található edénytöredéken maga a vadászó ember is megjelenik. A szkíta lovas solymászt ábrázoló alkotás a művészi igényesség mellett ( tudatos szerkesztés ) számos szakmai érdekességet tartalmaz, amely egyben a magyar solymászra utaló bizonyíték is. / 2. kép szkíta lovas solymász / A lovas ruhája, felszerelése, ülésmódja, a jobb kézen tartott madár erősítik az elméletet. Figyelemre méltó a művész reális madárábrázolása, amely kiterjed a részletekre is, pl. a kormánytollak sávozása, stb. Sajnálatos, hogy ebből a korból alig maradtak fenn írásos emlékek. Ennek oka, hogy a kereszténység felvételével egy időben megkezdődött mindennek az üldözése, ami az ősi, pogánynak mondott hitvilággal volt kapcsolatos. A Kárpát-medencébe Szent István királyunk hívására érkezett szerzetesek nemcsak kultúrát hoztak, nemcsak a földművelés, gyógyítás, keresztény vallási ismeretek, latin írásmód tudását hozták el, hanem egyúttal az ősi vallás, és annak minden kulturális kapcsolata elleni kíméletlen harcot is Ennek esett áldozatul csaknem valamennyi rovásírással feljegyzett történet, ének, vers, mese, monda, és maga az ősi írásbeliség. Alapos okunk van feltételezni, hogy gazdag solymászati témájú művészeti alkotás is megsemmisült. III.Béla királyunk udvari krónikása, akit Anonymus néven ismerünk 1200 körül a Gesta Hungarorumban részletesen leírja, hogy Álmos anyját, Emesét álmában egy Turul látogatta meg, ezzel bizonyítva az Árpádok fejedelmi származásának isteni eredetét. Kézai Simon is foglalkozik a turul témával ( 1283 ) bizonyítva, hogy a több évszázada keresztény magyarok nem felejtették el ősi eredetüket, és ha a dinasztikus érdekek úgy kívánták, bátran hivatkoztak rájuk. / 3. kép László Gyula turul ábrázolása / Sajátos a solymászat megjelenése IV. Béla aranypénzén.( XIII. század ) Ennek egyik oldalán vágtató lovas solymászt látunk, a korabeli ábrázolásokhoz képest meglepően reális formában. / 4. kép lovas solymász IV.Béla aranypénzén / Az érem mintakészítő vésnökei-művészei neve örök homályban marad. A pénzverés, mint általában mindenkori állami monopólium sajátos formavilág kialakítása mellett a különböző korokban egységes elveket vallott, mind a papírpénz, mind pedig az érmék tekintetében. Túlnyomó többségében az uralkodó képmása került az érme egyik oldalára, míg a másikra a névérték, illetve címer. Egész ritka, és nagyon megbecsült tevékenységnek kellett lennie annak, amelyik ezt a gyakorlatot megtörte Ez is bizonyítja, hogy adott korban milyen kiemelt megbecsülésnek örvendett a solymászat. Így volt ez más művészeti ágakban is. A magyar történelem korai keresztény korszakában számos freskón jelenik meg a solymászat, mint a szentek életének allegorikus epizódja. A XI-XIII század templom építészetének belső díszítésénél kezdetben román, később egyre inkább gótikába hajló ábrázolások láttak napvilágot.

3 - 3 - Sajnos ezek jó része a történelem viharaiban megsemmisült, főleg Kelet-Magyarországon, ahol a tatár dúlás, majd a másfél évszázadig tartó török háborúk rengeteg kulturális értéket pusztítottak el. Növelte a veszteségeket, hogy a reformáció hazai terjedésével átfestésre került számos templombelső. A protestantizmus puritánsága nem tűrte a figurális templomi díszítést, így csak feltételezhetjük, hogy az ismertek mellett nagyszámú eltűnt falikép közül több is lehetett solymászati témájú. A solymászat legközelebb a kódex ábrákon, színes iniciálé festményeken jelenik meg. A Képes Krónika( 1358 ) ismert solymász jelenete ennek legszebb példája. A csodálatos színekben pompázó festmény hiteles solymász jelenetet örökít meg. Lovas vadászaton Álmos herceg, Könyves Kálmán öccse sólymával varjút vágat. / 5. kép Álmos herceg sólymával varjút vágat, Képes Krónika / A történet Csór vára alatt játszódik, és alakjai fontos személyiségek. Valójában politikai mondanivaló jelenik meg solymász keretben, de számunkra a látvány a fontos. A későgót, kissé még merev ember alakjait kellemesen ellensúlyozza a korai reneszánsz gazdag természet ábrázolása, a sziklás, élethű természeti környezet. Ugyanakkor megállapítható, hogy az ismeretlen festő gyakran láthatott közelről solymászatot, mert mind a varjú, mind pedig a sólyom ábrázolása élethű. Különösen a mozdulat klasszisa megkapó, amint a legyőzött áldozatát jellegzetes pózban megöli a sólyom ( a tarkó alatt a csigolyát elroppantó madár ). A kép alján megjelenő solymász kutya, fajtajellege alapján a vizslához áll közel. Az Anjou királyok idejéből más solymászattal kapcsolatos művészeti, kulturális emlék is maradt fenn. A legjelentősebb írott mű Magyar László ( Ladislaus Hungaricus ), Nagy Lajos udvari solymászmestere nevéhez fűződik, ( XIV. század ) amely a solymászat gyakorlati ismereteit tárgyalja. Sajnos eredeti példánya nem maradt fenn, de számos komoly szakmunka hivatkozik rá, mint alapműre. Magyar László a korabeli Európa solymászai között elismert tekintélynek számított, még évszázadok múlva is. Eberhard Hickelt, Aucupatorium Herodiorum című könyvében ( XV. század ), bőven idéz Magyar László művéből, nagy tisztelettel beszélve róla. ( Bécsi Udvari Könyvtár ) / 6. kép Eberhard Hickelt, Aucupatorium Herodirum,aköny kezdő lapja / Nem hiányzott a solymászat az Anjou-kori kézművesség, iparművészet világából sem. Egy fennmaradt kályhacsempén ( XIV. század ) lovas solymászt látunk, amint nyugodt ütemben halad. / 7. kép Lovas solymászt ábrázoló kályhacsempe / Jóllehet a funkcionális kisplasztikának korlátozottak a lehetőségei a részletek kidolgozását illetően, itt mégis értékes információkhoz jutunk. Az alkotó az elnagyolt ember alak mellett meglepő részletességgel ábrázolja a lovat, szerszámzatával együtt. A sólyom a magyar hagyományoknak megfelelően a solymász jobb kezén ül. A látvány egészének reális arányossága támpontot nyújthat a solymászmadár faji meghatározásához. Mérete törpesólyomra, karvalyra, legfeljebb hím vándorsólyomra enged következtetni. A solymász ruházata nem sokat árul el a kor divatjából, solymász viseletéből. Annál inkább a lovas ülése. A magyar üléssel szemben a hosszú kengyelcsatolás, a csaknem nyújtott láb, és a mély ülés egyértelműen nyugati lovaglási stílusra utal, ami az Anjou idők nyugati befolyásának ismeretében természetes. A ló nápolyi eredetét jelzi testfelépítése, izmos, ívelt nyaka, akciós mozgása. A nyereg jellegzetes magas kápás spanyol nápolyi eredetű lovagi nyereg. A felsorolt sajátosságok annyira jellegzetesek, hogy ezek alapján mind a mai napig markánsan elkülöníthetők a magyar lovasok a nyugatiaktól.

4 - 4 - Érvényes ez a megállapítás bizonyos értelemben a solymászati különbségekre is. Bármennyit vettünk is át a nyugati solymászati kultúrából ( pl. anvart solymászat ), bizonyos magyar jellegzetességek ezer év után is megkülönböztetnek minket. ( solymászati eszközök, hívóhang, jobbkezes solymászat, stb. ) Luxemburgi Zsigmond 1434.évi kalendáriumában ugyancsak találunk solymászati utalást, ezúttal festmény formájában. / 8. kép solymász Zsigmond kalendáriumából / A kor jellegzetes ruhájában, és a korai reneszánsz kedvelt kontraposztjában ábrázolt solymász, gyalogos létére jobb kézen hordozza madarát, ez mindenképp magyar jellegzetesség. Nem maradhat el a solymász nélkülözhetetlen segítője, a kutya sem. A kép barátságos természeti környezetet mutat, derűs hangulatot áraszt. Ezzel egy időben a fejlett magyar iparművészeti alkotásokon is megjelenik a solymász, a ragadozó madár motívum, s egyre gazdagodik a solymászati eszközök díszitése. Az un. Losonci kanna ötvösművészeti remekmű, amelyet Képíró Ferenc készített ban Kolozsváron, Losonci Antal főpohárnok mester részére ( Esterházy gyűjtemény ). / 9. kép Losonczi kanna / Az ezüst boros kanna csúcsát sólyomszerű ragadozó madár disziti. Művészi kivitelezésű a keszthelyi Festetich Múzeum vadászati kiállításán látható solymásztarisznya. ( XVI. század ) / 10. kép díszes solymásztarisznya / Reneszánsz motívumokkal díszített, igazi remekmű. A reneszánsz meghozta a nagy áttörést a magyar irodalomban is. Világviszonylatban elismert költője a kalandos életű Balassi Bálint ( ). Magyarul, latinul és lengyelül írt lírai alkotásainak, versek, énekek állandó témája az Istenhez való fohászkodás, könyörgés, bűnbánat. Hasonló erővel van jelen a szerelem, és a vitézi élet magasztalása. Ezekben rendre megjelenik a solymászat, akár a száguldó végvári katonák hasonlatában ( midőn, mint jó sólymok, mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak / A végek dicsérete / ), akár az imádott szerelmét solymászmadárhoz hasonlító versében (..immár sólymocskádat, kedves madárkádat. Mit karodon hordoztál, klárisokkal rakott, skófiummal varrott, lábzsinóron tartottál ) Az érzékletes hasonlattal részletes képet fest a végvári idők solymászmadarának felszereléséről. A gyöngyökkel kivert, aranyfonállal varrott, művészi ízléssel készült béklyók, s kiváltképp a sólyomsapkák a solymász rangját, gazdagságát voltak hivatottak hirdetni. A Végek dicséretében a vitéz bajtársak sólyomhoz való hasonlítása a solymászat legmagasabb szintű persztizsét jelenti, míg a szerelmes hasonlat a legmélyebb, szenvedélyes érzésekhez való viszonyát. A gobelin művészet legszebb magyar solymászati vonatkozású darabja a Mária királyné vadászatát megjelenítő falikárpit a XVI. századból. / 11. kép Mária királyné solymászata gobelin / A tragikus sorsú II. Lajos és felesége szenvedélyes solymászatáról többek között Dubrávius feljegyzése tanúskodik. A gyönyörű falikárpit központi alakja a spanyol lovon, dáma nyeregben ülő királyné, amint balkézzel éppen vadászmadarát emeli. Jól felismerhető a vándorsólyom jellegzetes alakja, tollazata, a balkézről való solymászás pedig egyértelműen nyugati hatásra utal. ( az is igaz, hogy a dámanyeregben mindkét láb baloldalt van, a jobb kézben tartott idomító pálca helyettesíti a jobb láb lóra való befolyását, így aligha vehette jobb kézre madarát, még ha akarta volna is )

5 - 5 - Minden esetre a királyné származása, és az udvarába a kíséretével, vélhetően nyugatról érkezett solymászok, a bal kezes solymászatot támasztják alá. A kép barokkosan lüktető, színpompás ruhák, dinamikus alakok, buja természeti környezetben. Ábrázolás módja a kor kompozíciós elveit követi. Minden részlet a fő mondanivaló felé irányul. A kompozíció központi alakja a királyné, akit szokatlan módon hátulról szemlélhetünk. A bal oldali udvaronc, és a jobb oldali lovas tekintete a királynéra irányul, átlós vonalvezetést adva, míg a szürke ló feje és a királyné sólymot tartó balkarja ellentétes átlót képez. Ezzel mintegy vezeti, és irányítja a képet szemlélő, királyné felé összpontosuló tekintetét. A művész a királyi udvari solymászat bemutatása mellett minden lehetőséget megragad a lovak, a pompás ruhák, a hatalom és a gazdagság az igazi uralkodói környezet bemutatására. A kor híres festői, Rubens, Velazquez hatását érezzük, ami a XVI. századi Európa utazgató, királyi udvarokban keresett művészeire befolyással lehetett. A solymászat szerepét figyelhetjük meg a művészet egyik igen sajátos területén, a címerfestészet világában. A heraldisztika változásai sokkal lassabban és ritkábban követik a nagy stílusváltásokat, mint akár a festészet, vagy a szobrászat. Az ősi magyar családi jelképrendszerek a kereszténység felvételével meghatározott stílust vettek fel, amely lényegében a magyar barokk korszakáig alig változott. A solymászmadár családi címerben való ábrázolása már a XV. században sem ismeretlen. Zsigmond király1418-ban, Strassburgban adományozott nemességet és címert Zemplényi Dávidnak, amelyen sólyom látható karmazsinbőrből készült díszes sapkával a fején. / 12.kép Zemplényi Dávid solymászmester címere / Az újabbnak tekinthető családi címerformák a XVII-XVIII század folyamán alakultak ki. Egyrészt a régi címereket festették újjá megtartva az alapmotívumokat, az új stílusnak megfelelő átalakításokkal, bővítésekkel, másrészt az újabb nemesség a kor ízlésének megfelelő új címereket kapott. A családi címerek között számos olyan akad, amely solymászati témát is hordoz. A nagy erdélyi fejedelmek, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond, Bocskay István, Bethlen Gábor idején gyakran találkozunk velük. Az erdélyi Telegdi család címerében ( 1502 ) élethű solymászjelenet látható. A sólyom a sikeres pedzést követően épp a zsákmány tarkóját roppantja el. / 13.kép a Telegdi család címere / Részletes képet kaphatunk a XVI. század végi, XVII. század eleji erdélyi solymász viseletről felsőoroszi Madarász Péter, Báthory Gábor erdélyi fejedelemtől 1610-ben kapott nemesi címere segítségével. / 14. kép madarász Péter címere / A görgényi uradalom solymásza ugyancsak kitüntethette magát szakmájában, ha ekkora fejedelmi kegyben részesült. A címer solymász alakja sajátos viseletben ábrázolja Madarász Pétert, süvegben, a törököktől egységesen átvett, de magyar változatú, kaftánszerű felsőruhában pitykegombokkal, és puha szárú, huszárosan szabott csizmában. Az oldalán függő szablya a nemességet hivatott jelképezni, ( a gyakorlati solymászatnál aligha lehetett szerepe, legfeljebb ünnepi alkalommal, a díszruha tartozékaként szolgált ) míg a magyar módra jobb kézen tartott ragadozó madár, és a balban tartott két madárzsákmány a címer és nemesség adományozását jutalmul kiérdemlő solymászati érdemekre utal.

6 - 6 - Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a solymász kezén ülő madarat, érdekes felfedezést tehetünk. A madár tarkóján ugyanis az ősi Turul ábrázolásokon gyakran megjelenő kis fület látunk, amely egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a jelen esetben kétséget kizáróan solymászmadarat ábrázoló kép azonos eredetű a korábbi, solymász nélkül ábrázolt madarakkal. A Turul, és a füles madár motívum ezek szerint - nagy valószínűséggel már évszázadokkal előbb is solymászmadarat, vagy legalább is abból származtatható elemet jelentett. ( a legkevésbé változó műfaj, a címerfestészet XVII. század elején alkotott képén nem valószínű, hogy akkor keletkezett, új motívumként jelent meg, hanem minden bizonnyal évszázadokkal korábban kiforrott, és sajátos szabályok szerint alkalmazott, rendszerbe illeszthető elemként ) Ennek ismeretében érdemes egy kissé a vármegyei címerek körül is vizsgálódni. Anélkül, hogy a solymászattal kapcsolatos közvetlen összefüggéseit bizonyíthatnánk, tanulságos, hogy hány megye címerében látható valamilyen madár, Turul, vagy más eredetű ragadozó madár. Elgondolkodtató ez akkor is, ha a valódi, vagy stilizált ragadozó madár ábrázolás számos európai uralkodó család címerében megtalálható, éppúgy, mint a nyugati városok, fejedelemségek címereiben. A magyar népmesékben ismételten megjelenő, természet feletti képességekkel rendelkező griffmadár számos azonosságot mutat a Turullal. A nyugati, német nyelvterületről származtatott meseelemet egyes kutatók a német Greifvogel ( ragadozó madár ) nevéből származtatják, amelynek szintén lehetnek eddig még nem kutatott solymászati vonatkozásai. Fejedelmek, uralkodók ugyanis szívesen választottak olyan jelképet, amely a hatalom, az erő, a bátorság és a győzelem megtestesítői, és ilyen a solymászmadarak között található. Csak solymászat közben lehetett a ragadozó madarak viselkedését, a támadást, erőt, győzelmet ilyen közelről megfigyelni, tanulékonyságukat kihasználni. A sólymok kizárólag idomítás során ejtenek el náluk sokkal nagyobb zsákmányállatokat, amely a bátorságot, mint a mindenkori lovagi, vitézi erények legfontosabbikát testesíti meg. Számos más bizonyíték, érv mellett ez támasztja alá leginkább, mind a nyugati, mind pedig a magyar ragadozó madár kultusz solymászati eredetét. Nálunk, a Turul kapcsolat miatt ez kiemelt jelentőségű. A fenti kitérő után, térjünk vissza a vármegyei címerekre. A történelmi Magyarország 64 vármegyéje közül nyolcban található ragadozó madár. Anélkül, hogy részletesen elemeznénk, melyik lehet Turul eredetű, melyik nem, érdemes megemlíteni név szerint is ezeket. Abaúj-Torna Alsó Fehér Csongrád Gömör és Kishont Liptó Nagyküküllő Somogy Torontál Érdekes, de nem véletlen, hogy a nyolc vármegye közül mindössze egy található a Dunántúlon, egy az Alföldön, míg a többi északi és keleti fekvésű. Füles madárábrázolás Csongrád vármegye címerében található.

7 - 7 - Az északi és az erdélyi vármegyék területén évszázadokon keresztül sólyomfészkeket tartottak számon, ( birtok eladás esetén gyakran tételesen felsorolt, külön értékként ) ahonnan a madár utánpótlást biztosították, és ezeken a területeken volt a leggyakoribb a solymászati tevékenység. Előfordul a solymászat a hétköznapokon használat tárgyak díszítésén, mint például egy XVI. századi erdélyi párnahaj futó mintázatán is. A hímzett textília lovas solymászokat ábrázol. / 15.kép lovas solymászok hímzett párnahajon / Olvashatunk feljegyzéseket naplókból, önéletrajzi írásokból is, amelyek a solymászattal foglalkoznak, vagy megemlítik. Rákóczi László ( ) naplójában több helyen olvashatunk róla, s a nagy fejedelem, II.Rákóczi Ferenc ( ) is többször említi Valomások című visszaemlékezésében. Nemcsak hazai solymászatokról ír, hanem a száműzetésben, XIV.Lajos, a Napkirály vendégeként gyakorolt udvari vadászatokról, madarászatokról. Jóllehet, ezek a művek nem tekinthetők művészeti, vagy szépirodalmi alkotásoknak, az eltelt évszázadok feltétlenül a nemzeti kulturális értékek sorába emelik őket a solymászati dokumentumokkal együtt. A következő évszázadok a solymászat hanyatlását jelentik Magyarországon. Ezt a kutatók általában a lőfegyverek tökéletesítésének tudják be. Természetesen nem szűnt meg teljesen, de az az általánosan elterjedt szenvedély, amely a korábbi évszázadokban jellemző volt, örökre elmúlt. Ennek hatása lemérhető a művészetben, irodalomban való visszaszorulása terén is. Fellendülést a XIX. század végén, a milleniumi megemlékezések évtizede, és az azt követő időszak hozott. A Turul kultusz újjáéledésének korszaka a második világháborút követő negyven év kivételével, lényegében a mai napig tart. Bár nem mondhatjuk, hogy a Turul ábrázolások közvetlenül solymász témájúak, mégis közvetve ott kísér a történelmi kapcsolat. Érdemes röviden megvizsgálni, mi adta a mintát a művészeknek a legújabb kori Turul ábrázolások egységes megjelenéséhez. Nos, a Feszty Árpád vezette milleniumi Emlékmű Bizottság a kor híres polihisztorát, Hermann Ottót kérte fel a madár meghatározására. Ő- anélkül, hogy alaposabb kutatási eredményekre támaszkodott volna, a szakállas saskeselyűt jelölte meg, mint eredeti madarat. Hiába volt több neves ornitológus ellenvéleménye, a tudós népszerűsége és tekintélye mellett hangjuk nemigen hallatszott. Ez mit sem von le az azóta született, és napjainkban is születő több száz szobor, kép, stb. értékéből, és főleg nem az eszméből, amit képvisel. Legismertebb a tatabányai szobor, ( 1907 ) amely Európa legnagyobb bronzmadara. Alkotója, Donáth Gyula ( ) ezzel mintegy mintát adott a művészeknek, így a megszámlálhatatlan turul szobor legtöbbje erre emlékeztet. / 16.kép Turul, Tatabánya / Istók János Nagykanizsán felállított szobra ( 1933 ), a kunszentmiklósi, lajosmizsei, gerendási, az ezer éves határokon felállított emlékművek, első és második világháborús emlékművek, de még a napjainkban született művek legtöbbje is ( Tiszaújlak, Budapest XII. ker, stb. ) Donáth szobrát veszik alapul.

8 - 8 - Csak kiragadott példaként említem a kivételt képező mai alkotások közül Keresztély Piroska műfajában és megfogalmazásában is új Turul feldolgozását. A selyemanyagra selyemfestékkel festett kép, ízig vérig modern alkotás ( 30 x 40, Galéria Savaria ) Ennél is formabontóbbnak tekinthető Némethy Krisztián fiatal művész kerámia Turulja ( 2004, vizsgamunka ), vagy Jászberényi Screach Balázs hajtogatott síkokból és háromszögekből készített szobra. Érdekességként megemlíthető a Turul könnyűzenei megjelenésé napjainkban. Koltay Gábor Honfoglalás című filmjének betétdalát Demjén Ferenc énekli, míg a legújabb kemény rock képviselői ( Magozott cseresznye, Egészséges fejbőr ) radikális politikai mondani valójuk alátámasztására használják, a zenei irányzatban ismert színvonalon. ( Turulmadár ) A huszadik század egy merőben új, az eddigiektől gyökeresen különböző, és minden más művészeti ágnál népszerűbb és hatékonyabb műfajt hoz létre, a filmművészetet. A vizuális élmény az ember számára a legbefogadhatóbb közlési formát jelenti. Különösen a XX. század második felére alakult ki egy olyan életforma, amelynek legjellegzetesebb sajátossága, hogy az emberek átlagosan napi 4-6 órát, vagy még ennél is többet töltenek el a televízió nézésével, így meghatározó az a kultúra, amit a tv közvetít. A második világháború előtti filmművészetben a solymászat még csak pillanatokra jelenik meg, mintegy díszletként, történelmi témában, de az ötvenes évektől kezdve - elsőként a világon egyre több kapcsolt, vagy önálló szerepben. Ez első sorban a kiváló természetfilmes, Homoki Nagy Istvánnak ( ) köszönhető. A műfajt teremtő művész első solymászati témájú alkotása, az Egy kerecsensólyom története című fekete fehér film. Munkája során legtöbbször az operatőri feladatokat is magára vállalta mesteri szinten. Következő, immár színes filmje, a Vadvízország ugyan nem közvetlen solymász film, de a rétisas jeleneteket solymász segítségével forgatta. A mű 1952-ben Karlovy Varyban A legjobb operatőri munka díját nyerte. Kiemelkedő filmje 1953-ban készült Gyöngyvirágtól lombhullásig címmel. Főszereplője, és szakértője Lelovich György, világhírű szakember, a klasszikus solymászat újjáélesztője. A kiváló zeneszerző, Farkas Ferenc romantikus zenéjével kísért film a gemenci erdő életét mutatja be. A Velencében I. díjjal jutalmazott alkotás bravúros solymász jelenetei : parlagi sassal való rókafogás, majd a parlagi sas szirti sassal történő elfogása, és a lovas solymászat. Művészet és szakma egy szintre emelkedik a közös munkában. Homoki Nagy István további filmjeinek, ha csak szakértői, idomítói háttérmunkában is, állandó munkatársai felkészült solymászok voltak, Lelovich Györgyön kívül Virág Árpád, Szigeti Kálmán. A Cimborák,( 1960 ) a Hegyen-Völgyön ( 1960 ) folytatásos történetben három vadásztárs, egy magyar vizsla, egy tacskó, és egy héja kalandjait mutatja be az alkotó. További filmjei, pl. az ohati erdőben forgatott Kék vércsék erdejében ( 1954 ) csak közvetve tekinthetők solymászattal valamilyen módon kapcsolatos munkáknak. Homoki Nagy István művészetét a legmagasabb szintű elismerés kísérte ben Kossuth díjat kapott, 55-ben Érdemes művész lett, és kitüntették a Munka Érdemrend Arany Fokozatával. A farkasréti temetőben lévő síremlékén egy sas látható, az egyik a sok solymászmadár közül, amelyekkel évekig együtt kovácsolta sikereit.

9 - 9 - Példáját követve Kollányi Ágoston is felhasználta a solymászatot művészi repertoárjában. A Kati és a vadmacska a Kőkapu környékének ( Zempléni hegység ) festői vidékén forgatott film solymászati vonatkozása inkább epizód jellegű, vadmacskafogás szirti sassal. Operatőr Vancsa Lajos, főszereplők : Agárdy Gábor, Psota Irén, Galgóczy Edina, utóbbi tehetséges gyerekszínész. A ragadozó madár jelenetek Lelovich György szakértelmét dicsérik. A hatvanas- hetvenes évek természetfilmjeiben, de más témájúakban is rendre ott találjuk a solymászokat az alkotói gárdában. Hárs Mihály Tél az erdőn ( 1961, solymász szakértő Káló Ferenc ) majd Makk Károly, Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? ( 1964 ) ezek sorába tartozik. ( főszereplő: Darvas Iván ) Utóbbiban egy szép lovas solymász jelenetet láthatunk Mátyás király udvarából. Ugyanebben az évben egy amerikai forgatócsoport színes rövidfilmet forgatott a nagyvázsonyi lovasjátékok felkészülési munkáiról és a történelmi solymászbemutatókról. Bár az alkotók amerikaiak, a szereplő solymászok valamennyien magyarok voltak: Káló Ferenc, Gyökössy Zsombor, Nádai Sándor, Gyökössy Réka, Győrffy-Villám Zsófia, Győrffy- Villám András. A rövid film Magyarországon sohasem került bemutatásra. Világviszonylatban is ritkaság, és kiemelkedő solymász témájú film az 1970-ben készült Magasiskola. A forgatókönyv alapja Mészöly Miklós regénye, történeti forrása az egykori ohati ( Hortobágy ) állami solymásztelep, amely az ötvenes években működött, és amelynek vezetője Lelovich Görgy volt. A történet egy szigorú rendben, egyszemélyi, diktatórikus vezetéssel irányított solymásztelep keretébe illesztett, emberi viszonyokat, beletörődést és lázadást vizsgáló film, amelyben a solymászat csak a dramaturgiai keretet adja. Ennek ellenére minden idők egyik legjobb, ha nem a legjobb solymászfilmje. Gáll István rendező az újhullámos nemzedék un. parabolisztikus iskola képviselője remeket alkotott. Ragályi Elemér bravúros képsorai máig ható erővel mutatják be a lovas solymászok munkáját. Szarkaüldözés kerecsensólyommal, szürke gém vágatás, sólyometetés, csapdázás, mindennapi tevékenységek, baleset, gyógyítás, pusztulás, mindez csodálatos természeti környezetben, a kiskunsági Apajpusztán forgatva. A filmben szakértőként közreműködő, illetve szereplő Nádai Sándor és Vancsó Géza solymászok méltó partnerei voltak a színészeknek, Bánffy Györgynek és Meszléry Juditnak, s ezzel hozzájárultak a rangos Cannes-i Különdíj elnyeréséhez. Történelmi epizódként megjelenik a solymászat Koltay Gábor Honfoglalás című filmjében, az Emese álmát megidéző jelenetben. ( 1996 ) A Turult a kérlelhetetlen természetvédelmi törvény miatt vándorsólyom helyettesíti, Bodó Csaba solymász idomításában. A festészetben illetve a szobrászatban legtöbbször eltérően jelenik meg a solymászat a huszadik huszonegyedik században is. Míg a festészet technikai sajátosságánál fogva alkalmas a közvetlen pedzés ábrázolására, akár úgy is, hogy egyidejűleg maga a solymász is megjelenik a képen, addig a szobrászat a kisplasztika kivételével ezt nemigen tudja megtenni. Képen ugyanis olaj, akvarell, grafika, stb. nincs akadálya a figurák egyidejű megjelenésének. Szerkesztés, perspektíva kérdése, hogy a kompozícióban feltűnik-e a solymász, kezén van-e a madár, éppen indítja, vagy nézi, amint üldözi a zsákmányt, vagy éppen a levegőben, vagy a földön pedzi áldozatát.

10 Ugyanez szobor estében nem ilyen egyszerű. A kézen ülő sólyom megmintázása mindaddig problémamentes, amíg az indítás pillanatához nem érkezik. Attól kezdve a madár levegőben való ábrázolása, így az üldözésé és a pedzésé már megoldhatatlan feladat. Legfeljebb a zsákmány földön való rögzítése merülhet föl, de ez ritka. A képi megjelenítésben gyakori, hogy maga a solymász nem látszik, csak az üldözés, illetve a pedzés maga. Ez érthető, hiszen a solymászat lényegét akarja kiemelni, az áldozatára szédítő sebességgel felülről vágó sólymot, a menekülő vadat, vagy a rúgás pillanatát, a legfontosabb pillanatot, mint a solymászat értelmének csúcspontját. Ettől eltérő, de solymászati témához tartozik a különböző solymászmadarak portréja, nyugodt állapotukban, vagy éppen fiókanevelés közben való ábrázolása. A különböző korok solymász, illetve sólyom ábrázolásaira jellemző a mérsékelt stilizáltság, és a reális ábrázolásra való törekvés. Igaz ez akkor is, ha az adott kor uralkodó stílusirányzata általában megjelenik a művön. A naturalista ábrázolás igénye-éppúgy, mint a lovas festők esetében sajátos okokra vezethető vissza. Mind a ló, mind pedig a sólyom önmagában olyan szép és tökéletes alkotása a természetnek, amelyet elváltoztatni vétek, bármilyen divatos stílus kedvéért. A megrendelői igények sorába aligha férne bele egy nonfiguratív ábrázolásmód, a solymász valódi sólymot szeretne látni a képen a maga tökéletes szépségében Ezzel magyarázható, hogy az újkori és legújabb kori művészetben ily módon jelenik meg a solymászat, legtöbbször elkerülve az absztrakt irányzatokat. Zichy Mihály ( ) legnagyobb romantikus festőnk egyike, Arany János kötetének Endre királyfi című verséhez készített illusztrációja mozgalmas solymász jelenetet mutat be. / 17. kép Zichy Mihály, Lovas solymászat / A gém - szerű vízimadárra eresztett sólymot két solymász vágtában követi. A sólyom az égre törve üldözi a madarat, míg az urak és a többi solymász csoportban várakozva figyeli a küzdelmet. Balra gyalogos pecér pórázon vezet egy vadászkutyát, amely szimatot véve húz a bozót felé. Liptóujvári Strobl Alajos ( ) a magyar eklektika és romantikus szobrászat kiemelkedő alakja. Solymászati szempontból legérdekesebb műve a budavári Mátyás kút ( 1904 ) mellékalakja. / 18.kép solymász, a budavári Mátyás kút mellékalakja / Az ülő solymász itáliai hatású ruhában, bal kezén vadászmadarával a szobor csoport fontos szereplője. Ültében is öntudatot, nyugodt magabiztosságot áraszt, madara nemkülönben. Egyenes derékkal ül, tekintetét előre irányozza, lábainál kissé oda nem illően, egy orosz agárra emlékeztető kutya fekszik. A szakmai kritika nem csorbítja a kompozíció önálló szoborként is megálló értékét. Modellként minden bizonnyal solymász ült a mesternek, héjával a kezén. A szoborcsoport más állatábrázolása is élethű, a kopó modelljét, saját vadászkutyáját Pálffy gróf küldte a művésznek. A Mátyás kút részleteiben, és egészben is sugározza a legnagyobb reneszánsz uralkodó hatalmát, szellemiségét. Az irodalom részben más témákhoz kapcsoltan foglalkozik a solymászattal, részben pedig önálló könyvek formájában.

11 Móra Ferenc, ( ) a nagy mesemondó, Rab ember fiai című könyve Apafi Mihály fejedelem idején Erdélyben játszódik. A váradi basának küldött sólyom epizódja az egykori sólyomadó ( falconagium ) szokását szövi bele a történetbe. Dr. Siklóssy László ( ) három kötetes könyvében, A magyar sport ezer éve részletesen foglalkozik a solymászattal. Figyelemre méltóak a szöveget kísérő illusztrációk, amelyek a késői szecesszió stílusában készültek. / 19. kép lovas solymászat Siklóssy könyvéből / Homoki Nagy István Szárnyas vadászmesterek című könyve ( 1947 ) különösen érdekes. A szakmai szempontból is kiemelkedő szöveget művészi fotók kísérik, és ritkaság számba menő képsorozat mutatja be a solymászat fejlődését, amelyet a kor legjobb lovas festője, Benyovszky István ( ) készített. / 20. kép Benyovszky István, solymászat a török időkben / A csodálatos tusrajzokon megjelenik a honfoglalás kori lovas solymász, a farkasra szirti sassal vadászó kirgiz lovas éppúgy, mint a fogattal pedző vadászatra induló társaság, vagy a legújabb kor nyitott túraautójával terepre menő solymász. Lelovich György művei a magyar solymászati irodalom legfontosabb alkotásai. A Solymászat, A solymászat kézikönyve, A héja monográfiája, Solymászélet ( 1976, Los Angeles, USA ), Solymász voltam a Hortobágyon ( 1997, Budapest, Nimród Alapítvány ). Könyveit a legmagasabb szintű szakmai tudáson kívül mély humanizmus és a természet szeretet hatja át. Rajzai a naiv művészet kategóriába sorolhatók. / 21. kép solymász jelenetek Lelovich György könyvéből / A kor másik nagy alkotó solymász egyénisége Bástyai Lóránt ( ).a Vadmadárból vadászmadár ( 1955, Budapest, Művelt Nép Kiadó ) a solymászati alapmű. Fotókkal és rajzokkal kísért, rendszerezett anyagot tartalmaz, évtizedekig szinte egyedül ez a könyv képviselte a magyar solymászati szakirodalmat. Bástyai Lóránt életművét az Életem a vadászmadarakkal című kötetében ( 1994, Nimród Alapítvány, Budapest ) foglalja össze. A legújabb kor a solymász témájú festészet fellendülését hozta. A közelmúltban elhunyt Dúcz László ( ) solymász A közöttünk élő Turulmadár című könyvével hiánypótló munkát végzett. Saját kutatási anyagát felhasználva fogta össze a téma művelődéstörténeti kapcsolatait, következtetései, elmélete sok tekintetben újszerű. Wrábel Sándor ( ) a XX. század második felének kiemelkedő művész egyénisége. A természet szerelmeseként, és gyakorló solymászként kiemelkedőt alkotott. Idézzünk Beregszászi György 2005 ös méltatásából : vadmadarakkal népes pomázi fájainak, az ölyvek, sólymok, nyulak, szarvasbikák, stb. világa nem csak anatómijával válik festészetté, lényük ecsetje nyomán igazi festői különlegesség erdei vadak, égi madarak kisérték életútját Solymász témájú képei ( Sas küzdelme vadmacskával, Sasok ) főként magántulajdonban találhatók. / 22.kép Wrábel Sándor, sasok / Művészete és egyénisége nagy hatással volt Gyökössy Zsomborra ( ) az évtizedek óta Új Mexikóban élő festőművészre. Korábban eredményes solymász volt, s már ekkor több solymászati témájú műve született.( pl. Fiókáit etető kerecsensólyom 1966 ) Munkái főleg magángyűjteményekben találhatók.

12 Udvarnoki Péter a legújabb solymász festő nemzedékhez tartozik. A hagyományos látásmód mellett a solymászat változatait mutatja be, a héjától a vándorsólyomig. Jelentős alkotása többek között a lovas solymászat vadlibára témájú, vagy a fiatal héja fácánkakas kakas pedzése ( XX. század vége, mindkettő olaj, farost, magántulajdonban. ) / 23. kép Udvarnoki Péter, Héja fácánkakassal / Szappan László ( ) a mai magyar solymászfestészet meghatározó személyisége. Részletező naturalizmusa a legszebb sólyomábrázolásokat hozta létre. Gyakorló hivatásos solymász lévén kiválóan ismeri a ragadozó madarakat, s ez a hiteles megjelenítésükben nyilvánul meg óta kisebb nagyobb megszakításokkal Franciaországban dolgozik, 1998 ban egy tárlaton a legjobb külföldi festő díjat kapta. Grafikái közül a Törpesólyom ( 1989, magántulajdonban ) környezetábrázolásban is kiemelkedő munka, a vándorsólyom alfajait bemutató sorozat ugyancsak. Olajfestményei, akvarelljei számos hazai és külföldi solymász otthonát diszitik. / 24. kép Szappan László, Törpesólyom / A legszebb alföldi művész hagyományokat követi Lelkes István ( ) festőművész, ismert lovas szakember, solymász. Vándorsólyom képei mellett a rétisasok nászrepülése akvarell sorozat a természettel együtt élő és érző alkotót jelez. A nyolcvanas évek nemzetközi solymásztalálkozóinak színhelyén, Hódmezővásárhelyen kiállításai kísérő programként nagy sikert arattak. A solymász kézművesség, hazai hagyományaihoz híven éledt újjá az utolsó két évtizedben. Záborszky Ede művészi igényű sólyomsapkái kesztyűi, Krekács Zoltán díszes tarisznyái, Földváry István ősi magyar motívumokkal, tarsolylemezzel díszitett solymásztáskái, tarkózó tőrei fejlett solymász - iparművészetről tanúskodnak. / 25. kép mai iparművészeti solymász kellékek / Csurcsia Imre a szobrászat világába viszi a solymászatot. Kőből készült sólyom szobra, amelyet évente a legjobb solymász nyer el vándordíjként, érett alkotás. Külön színfoltot jelentenek a Balatonfenyvesen néhány éve felállított kopjafák, Nádai Sándor, Galambos József, és Kovács György solymászok emlékművei. Stílusuk a tiszántúli, erdélyi kopjafák világából merít, solymászati motívumokkal gazdagítva, alkotójuk ugyancsak Csurcsia Imre. / 26. kép Csurcsia Imre, Nádai Sándor kopjafája / Az igényes környezet méltó emlékező hellyé avatja a három solymász emlékművét. Úgy vélem, ez a rövid áttekintés is elég ahhoz, hogy betekintést nyerjünk a solymászat magyar művészetben elfoglalt helyéről. A rendszeres kutatás még számos régi, és újabb kori solymászati vonatkozású alkotást találhat, amely tovább gazdagíthatja Magyarország művészeti értékeit. Tapolca Diszel, január 28.

13 Forrásmunkák Kortárs magyar művészeti lexikon ( enciklopédia kiadó, Budapest ) Rákóczi László naplója ( Magvető Kiadó, Budapest ) Balassa Ortutay A magyar nép művészete ( Corvina, 1979, Budapest ) Homoki Nagy I. Szárnyas vadászmesterek ( 1947 ) Lelovich Gy. Solymászat ( belső kiadvány ) Lelovich Gy. A solymászat enciklopédiája ( belső kiadvány ) Lelovich Gy. Solymász voltam a Hortobágyon ( Nimród Alapítvány, Budapest, 1997 ) Bástyai L. Vadmadárból vadászmadár ( Művelt Nép Kiadó, Budapest, 1955 ) Bástyai L. Életem a vadászmadarakkal ( Nimród Alapítvány, 1994, Budapest ) Dr. Siklóssy László A magyar sport ezer éve Dr. Csőre Pál A solymászat története ( Terraprint, Budapest, 1996 ) Kosáry Domokos Magyarország története képekben ( Gondolat Kiadó, Budapest, 1973 ) Győrffy-Villám A., Hecker Walter, Jankovics Marcell, Szelestey László Lovasnemzet ( Helikon Kiadó, Budapest, 2004 )

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA DUHAY GÁBOR MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET A TURUL LEGENDA SZEREPE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN A TURUL AZ ŐSHAZÁBAN A FEJEDELMEK KERESETT VADÁSZMADARA VOLT ÍRÁSOK A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNÉTÉRŐL:

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

A magyar solymászat a művészetben

A magyar solymászat a művészetben A magyar solymászat a művészetben Gyermekkorom óta solymászom, a madarak az óta is részesei az életemnek. A solymászat a művészetben nagyon szerteágazó, megtalálható szinte a művészet minden ágában. Lehetetlen

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik

Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik Forgalmas főutak, a Balaton (Siófok, Balatonföldvár) és Kaposvár közelében fekszik ám a somogyi dombok elrejtik Zala községet, ahogyan sokan nevezik, Zalafalut. Ebből a több, mint 700 éves, kicsiny, ám

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság;

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Telkibányai múzeum Helyszín: Telkibánya, Múzeum u. 15. GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Kor: 16. század Jelenlegi állapot: A gyűjtemény április 1 és október

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

1. Logó család: Kör + pajzs

1. Logó család: Kör + pajzs 1. Logó család: Kör + pajzs Kulcsszavak: modern, globális, hagyományőrző A kör + pajzs családhoz tartozó logók mindegyike magában hordozza az alább felsorolt tulajdonságokat: a kör alap, a letisztult formák

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök

Ragadozómadarak mérgezése és védelme Magyarországon Ismeretek és attitűdök Budapest, 1. január 15. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET 159 BUDAPEST, PF. 551. TELEFON: 250 422 TELEFAX: 250 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu/ Ragadozómadarak mérgezése és védelme

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR Összeállította a Kerekegyházi Értéktár Bizottság a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek gondozásáról alapján (A nemzeti értékek szakterületenkénti besorolása) Beretvás Bor- és Pálinkatörténeti

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB. 1000 DIÁT VETÍTETT LE NEKEM.

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február 2012 januárjától újszerű, minden korosztályt megszólító múzeumpedagógiai programmal várunk mindenkit az állandó és időszakos kiállításainkon. TANÁRI! - Pedagógus

Részletesebben

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME)

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) Végzettség: Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) diploma Programismeret: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweawer, Adobe Flash, Adobe Acrobat, CorelDRAW, Quark, MS Office, Windows

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

VIZITÁCIÓ MEGÉRI HINNI

VIZITÁCIÓ MEGÉRI HINNI VIZITÁCIÓ MEGÉRI HINNI ÖSSZEFOGLALÁS A sorozat eddig elhangzott előadásai egy mondatban. Mit vittek haza? Bevezetés: A négy evangélista: Így hitelesebb és teljesebb, mintha csak egy ember írta volna le

Részletesebben

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz)

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben