rffy- V illám A ndrás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rffy- V illám A ndrás"

Átírás

1 A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része. Fejlődése során minden ágra kiterjedt, szobrászatra, festészetre, a tárgyi és az építészeti területre is. A zene a szórakoztatáson kívül más célokat is szolgált, egyházi, katonai, vadászati alkalmazásban. A korai iparos tevékenység magasabb szintje már egyértelműen az iparművészet felé mutat. Az irodalom kialakulásával a líra és a színházművészet járt be sajátos utat, míg a legújabb kor a filmművészet kora, a napi vizuális élményt pedig a televízió hozta el a ma embere számára. A magyar művészet alapja, mint minden más nemzeté az ősi népművészet. Ennek két meghatározó területe a vallás, és a világi események ábrázolása. Ennek alapjain, és külföldi stílusok hatására alakult és változott a tanult alkotói művészet, amely népi eredetét többékevésbé megtartva, ahhoz időnként, mint forráshoz visszatérve fejlődött. A különböző társadalmakban, így a magyar nemzetében is a kezdeti művészeti irányzatok meglehetősen szűk területre korlátozódtak. A kereszténység felvétele előtti időkből viszonylag kevés művészeti emlékünk maradt fenn. A ritka ép leletek mellett inkább töredékekről beszélhetünk, ennek ellenére jól rekonstruálható az a korai vallási hatásokra és hiedelemvilágra alapozott motívumrendszer, amely önmagában és fejlődésében is követhető. A solymászat a magyar művészetben korán megjelenik. Ebből arra következtethetünk, hogy jelentős szerepet játszhatott népünk életében, amely korántsem korlátozódott kizárólag a vadászati tevékenységre. Érdekes, hogy a Turul legenda kapcsán, de az ősmagyarok mindennapi tevékenysége okán is ebből az időből arányában sokkal több solymászati vonatkozás található a művészetben, mint a későbbi korokban. Ennek meghatározó eleme a fejlett solymászati kultúrában keresendő, hiszen számos nyomós ok, érv kellett ahhoz, hogy a kor legjobb, legintelligensebb solymászmadarát, a Turult válasszák fejedelmi jelképnek. A Turul a sokrétű kutatások alapján legnagyobb valószínűséggel az altáji kerecsensólyommal ( Falco cherrug altaicus Menzbier ) azonosítható, így a művészetben való megjelenését bízvást értelmezhetjük közvetve solymászati vonatkozásúnak is. A legelső tárgyi emlékek, amelyekben solymászatra való utalás található már fejlett iparművészetet igazolnak. A nagyszentmiklósi kincsnek nevezett lelet együttes 1799-ben került elő Nagyszentmiklós közelében ( jelenleg Bécsben látható, a Kunsthistoriches Museumban ) / 1.kép Részlet a nagyszentmiklósi kincsről / A huszonhárom remek ötvösművészeti darab egyik aranyedényén található Turul ábrázolás jellegzetes. Az igényes, művészi kompozíció mellett érdemes a madarat tüzetesebben is megvizsgálni. Valós küllemi jegyek, mint a tollazat, vagy a sólyomfog keverednek misztikus elemekkel ( fülesmadár ábrázolás ). Ez a solymászatra használt ragadozó madár reális megjelenítésének, és a szakrális mondanivalónak sajátos keveréke, művészi megjelenítésben.

2 - 2 - Solymászati kapcsolódását jelzi, hogy ilyen pontos, a madár külső jegyeit részleteiben is alaposan ismerő művész csak kézen vizsgált, és mintául szolgáló madárról készíthetett, azaz solymászmadárról. Az is motiváló szempont, hogy miért, és milyen állatot, választott az alkotó. A Turul jelentőségét a sólymoknak az ember számára tisztelet ébresztő tulajdonságai adják, és az emberrel való szoros kapcsolata fontos, meghatározó a napi tevékenység során ( vadászat ) A szentpétervári Ermitázsban található edénytöredéken maga a vadászó ember is megjelenik. A szkíta lovas solymászt ábrázoló alkotás a művészi igényesség mellett ( tudatos szerkesztés ) számos szakmai érdekességet tartalmaz, amely egyben a magyar solymászra utaló bizonyíték is. / 2. kép szkíta lovas solymász / A lovas ruhája, felszerelése, ülésmódja, a jobb kézen tartott madár erősítik az elméletet. Figyelemre méltó a művész reális madárábrázolása, amely kiterjed a részletekre is, pl. a kormánytollak sávozása, stb. Sajnálatos, hogy ebből a korból alig maradtak fenn írásos emlékek. Ennek oka, hogy a kereszténység felvételével egy időben megkezdődött mindennek az üldözése, ami az ősi, pogánynak mondott hitvilággal volt kapcsolatos. A Kárpát-medencébe Szent István királyunk hívására érkezett szerzetesek nemcsak kultúrát hoztak, nemcsak a földművelés, gyógyítás, keresztény vallási ismeretek, latin írásmód tudását hozták el, hanem egyúttal az ősi vallás, és annak minden kulturális kapcsolata elleni kíméletlen harcot is Ennek esett áldozatul csaknem valamennyi rovásírással feljegyzett történet, ének, vers, mese, monda, és maga az ősi írásbeliség. Alapos okunk van feltételezni, hogy gazdag solymászati témájú művészeti alkotás is megsemmisült. III.Béla királyunk udvari krónikása, akit Anonymus néven ismerünk 1200 körül a Gesta Hungarorumban részletesen leírja, hogy Álmos anyját, Emesét álmában egy Turul látogatta meg, ezzel bizonyítva az Árpádok fejedelmi származásának isteni eredetét. Kézai Simon is foglalkozik a turul témával ( 1283 ) bizonyítva, hogy a több évszázada keresztény magyarok nem felejtették el ősi eredetüket, és ha a dinasztikus érdekek úgy kívánták, bátran hivatkoztak rájuk. / 3. kép László Gyula turul ábrázolása / Sajátos a solymászat megjelenése IV. Béla aranypénzén.( XIII. század ) Ennek egyik oldalán vágtató lovas solymászt látunk, a korabeli ábrázolásokhoz képest meglepően reális formában. / 4. kép lovas solymász IV.Béla aranypénzén / Az érem mintakészítő vésnökei-művészei neve örök homályban marad. A pénzverés, mint általában mindenkori állami monopólium sajátos formavilág kialakítása mellett a különböző korokban egységes elveket vallott, mind a papírpénz, mind pedig az érmék tekintetében. Túlnyomó többségében az uralkodó képmása került az érme egyik oldalára, míg a másikra a névérték, illetve címer. Egész ritka, és nagyon megbecsült tevékenységnek kellett lennie annak, amelyik ezt a gyakorlatot megtörte Ez is bizonyítja, hogy adott korban milyen kiemelt megbecsülésnek örvendett a solymászat. Így volt ez más művészeti ágakban is. A magyar történelem korai keresztény korszakában számos freskón jelenik meg a solymászat, mint a szentek életének allegorikus epizódja. A XI-XIII század templom építészetének belső díszítésénél kezdetben román, később egyre inkább gótikába hajló ábrázolások láttak napvilágot.

3 - 3 - Sajnos ezek jó része a történelem viharaiban megsemmisült, főleg Kelet-Magyarországon, ahol a tatár dúlás, majd a másfél évszázadig tartó török háborúk rengeteg kulturális értéket pusztítottak el. Növelte a veszteségeket, hogy a reformáció hazai terjedésével átfestésre került számos templombelső. A protestantizmus puritánsága nem tűrte a figurális templomi díszítést, így csak feltételezhetjük, hogy az ismertek mellett nagyszámú eltűnt falikép közül több is lehetett solymászati témájú. A solymászat legközelebb a kódex ábrákon, színes iniciálé festményeken jelenik meg. A Képes Krónika( 1358 ) ismert solymász jelenete ennek legszebb példája. A csodálatos színekben pompázó festmény hiteles solymász jelenetet örökít meg. Lovas vadászaton Álmos herceg, Könyves Kálmán öccse sólymával varjút vágat. / 5. kép Álmos herceg sólymával varjút vágat, Képes Krónika / A történet Csór vára alatt játszódik, és alakjai fontos személyiségek. Valójában politikai mondanivaló jelenik meg solymász keretben, de számunkra a látvány a fontos. A későgót, kissé még merev ember alakjait kellemesen ellensúlyozza a korai reneszánsz gazdag természet ábrázolása, a sziklás, élethű természeti környezet. Ugyanakkor megállapítható, hogy az ismeretlen festő gyakran láthatott közelről solymászatot, mert mind a varjú, mind pedig a sólyom ábrázolása élethű. Különösen a mozdulat klasszisa megkapó, amint a legyőzött áldozatát jellegzetes pózban megöli a sólyom ( a tarkó alatt a csigolyát elroppantó madár ). A kép alján megjelenő solymász kutya, fajtajellege alapján a vizslához áll közel. Az Anjou királyok idejéből más solymászattal kapcsolatos művészeti, kulturális emlék is maradt fenn. A legjelentősebb írott mű Magyar László ( Ladislaus Hungaricus ), Nagy Lajos udvari solymászmestere nevéhez fűződik, ( XIV. század ) amely a solymászat gyakorlati ismereteit tárgyalja. Sajnos eredeti példánya nem maradt fenn, de számos komoly szakmunka hivatkozik rá, mint alapműre. Magyar László a korabeli Európa solymászai között elismert tekintélynek számított, még évszázadok múlva is. Eberhard Hickelt, Aucupatorium Herodiorum című könyvében ( XV. század ), bőven idéz Magyar László művéből, nagy tisztelettel beszélve róla. ( Bécsi Udvari Könyvtár ) / 6. kép Eberhard Hickelt, Aucupatorium Herodirum,aköny kezdő lapja / Nem hiányzott a solymászat az Anjou-kori kézművesség, iparművészet világából sem. Egy fennmaradt kályhacsempén ( XIV. század ) lovas solymászt látunk, amint nyugodt ütemben halad. / 7. kép Lovas solymászt ábrázoló kályhacsempe / Jóllehet a funkcionális kisplasztikának korlátozottak a lehetőségei a részletek kidolgozását illetően, itt mégis értékes információkhoz jutunk. Az alkotó az elnagyolt ember alak mellett meglepő részletességgel ábrázolja a lovat, szerszámzatával együtt. A sólyom a magyar hagyományoknak megfelelően a solymász jobb kezén ül. A látvány egészének reális arányossága támpontot nyújthat a solymászmadár faji meghatározásához. Mérete törpesólyomra, karvalyra, legfeljebb hím vándorsólyomra enged következtetni. A solymász ruházata nem sokat árul el a kor divatjából, solymász viseletéből. Annál inkább a lovas ülése. A magyar üléssel szemben a hosszú kengyelcsatolás, a csaknem nyújtott láb, és a mély ülés egyértelműen nyugati lovaglási stílusra utal, ami az Anjou idők nyugati befolyásának ismeretében természetes. A ló nápolyi eredetét jelzi testfelépítése, izmos, ívelt nyaka, akciós mozgása. A nyereg jellegzetes magas kápás spanyol nápolyi eredetű lovagi nyereg. A felsorolt sajátosságok annyira jellegzetesek, hogy ezek alapján mind a mai napig markánsan elkülöníthetők a magyar lovasok a nyugatiaktól.

4 - 4 - Érvényes ez a megállapítás bizonyos értelemben a solymászati különbségekre is. Bármennyit vettünk is át a nyugati solymászati kultúrából ( pl. anvart solymászat ), bizonyos magyar jellegzetességek ezer év után is megkülönböztetnek minket. ( solymászati eszközök, hívóhang, jobbkezes solymászat, stb. ) Luxemburgi Zsigmond 1434.évi kalendáriumában ugyancsak találunk solymászati utalást, ezúttal festmény formájában. / 8. kép solymász Zsigmond kalendáriumából / A kor jellegzetes ruhájában, és a korai reneszánsz kedvelt kontraposztjában ábrázolt solymász, gyalogos létére jobb kézen hordozza madarát, ez mindenképp magyar jellegzetesség. Nem maradhat el a solymász nélkülözhetetlen segítője, a kutya sem. A kép barátságos természeti környezetet mutat, derűs hangulatot áraszt. Ezzel egy időben a fejlett magyar iparművészeti alkotásokon is megjelenik a solymász, a ragadozó madár motívum, s egyre gazdagodik a solymászati eszközök díszitése. Az un. Losonci kanna ötvösművészeti remekmű, amelyet Képíró Ferenc készített ban Kolozsváron, Losonci Antal főpohárnok mester részére ( Esterházy gyűjtemény ). / 9. kép Losonczi kanna / Az ezüst boros kanna csúcsát sólyomszerű ragadozó madár disziti. Művészi kivitelezésű a keszthelyi Festetich Múzeum vadászati kiállításán látható solymásztarisznya. ( XVI. század ) / 10. kép díszes solymásztarisznya / Reneszánsz motívumokkal díszített, igazi remekmű. A reneszánsz meghozta a nagy áttörést a magyar irodalomban is. Világviszonylatban elismert költője a kalandos életű Balassi Bálint ( ). Magyarul, latinul és lengyelül írt lírai alkotásainak, versek, énekek állandó témája az Istenhez való fohászkodás, könyörgés, bűnbánat. Hasonló erővel van jelen a szerelem, és a vitézi élet magasztalása. Ezekben rendre megjelenik a solymászat, akár a száguldó végvári katonák hasonlatában ( midőn, mint jó sólymok, mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak / A végek dicsérete / ), akár az imádott szerelmét solymászmadárhoz hasonlító versében (..immár sólymocskádat, kedves madárkádat. Mit karodon hordoztál, klárisokkal rakott, skófiummal varrott, lábzsinóron tartottál ) Az érzékletes hasonlattal részletes képet fest a végvári idők solymászmadarának felszereléséről. A gyöngyökkel kivert, aranyfonállal varrott, művészi ízléssel készült béklyók, s kiváltképp a sólyomsapkák a solymász rangját, gazdagságát voltak hivatottak hirdetni. A Végek dicséretében a vitéz bajtársak sólyomhoz való hasonlítása a solymászat legmagasabb szintű persztizsét jelenti, míg a szerelmes hasonlat a legmélyebb, szenvedélyes érzésekhez való viszonyát. A gobelin művészet legszebb magyar solymászati vonatkozású darabja a Mária királyné vadászatát megjelenítő falikárpit a XVI. századból. / 11. kép Mária királyné solymászata gobelin / A tragikus sorsú II. Lajos és felesége szenvedélyes solymászatáról többek között Dubrávius feljegyzése tanúskodik. A gyönyörű falikárpit központi alakja a spanyol lovon, dáma nyeregben ülő királyné, amint balkézzel éppen vadászmadarát emeli. Jól felismerhető a vándorsólyom jellegzetes alakja, tollazata, a balkézről való solymászás pedig egyértelműen nyugati hatásra utal. ( az is igaz, hogy a dámanyeregben mindkét láb baloldalt van, a jobb kézben tartott idomító pálca helyettesíti a jobb láb lóra való befolyását, így aligha vehette jobb kézre madarát, még ha akarta volna is )

5 - 5 - Minden esetre a királyné származása, és az udvarába a kíséretével, vélhetően nyugatról érkezett solymászok, a bal kezes solymászatot támasztják alá. A kép barokkosan lüktető, színpompás ruhák, dinamikus alakok, buja természeti környezetben. Ábrázolás módja a kor kompozíciós elveit követi. Minden részlet a fő mondanivaló felé irányul. A kompozíció központi alakja a királyné, akit szokatlan módon hátulról szemlélhetünk. A bal oldali udvaronc, és a jobb oldali lovas tekintete a királynéra irányul, átlós vonalvezetést adva, míg a szürke ló feje és a királyné sólymot tartó balkarja ellentétes átlót képez. Ezzel mintegy vezeti, és irányítja a képet szemlélő, királyné felé összpontosuló tekintetét. A művész a királyi udvari solymászat bemutatása mellett minden lehetőséget megragad a lovak, a pompás ruhák, a hatalom és a gazdagság az igazi uralkodói környezet bemutatására. A kor híres festői, Rubens, Velazquez hatását érezzük, ami a XVI. századi Európa utazgató, királyi udvarokban keresett művészeire befolyással lehetett. A solymászat szerepét figyelhetjük meg a művészet egyik igen sajátos területén, a címerfestészet világában. A heraldisztika változásai sokkal lassabban és ritkábban követik a nagy stílusváltásokat, mint akár a festészet, vagy a szobrászat. Az ősi magyar családi jelképrendszerek a kereszténység felvételével meghatározott stílust vettek fel, amely lényegében a magyar barokk korszakáig alig változott. A solymászmadár családi címerben való ábrázolása már a XV. században sem ismeretlen. Zsigmond király1418-ban, Strassburgban adományozott nemességet és címert Zemplényi Dávidnak, amelyen sólyom látható karmazsinbőrből készült díszes sapkával a fején. / 12.kép Zemplényi Dávid solymászmester címere / Az újabbnak tekinthető családi címerformák a XVII-XVIII század folyamán alakultak ki. Egyrészt a régi címereket festették újjá megtartva az alapmotívumokat, az új stílusnak megfelelő átalakításokkal, bővítésekkel, másrészt az újabb nemesség a kor ízlésének megfelelő új címereket kapott. A családi címerek között számos olyan akad, amely solymászati témát is hordoz. A nagy erdélyi fejedelmek, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond, Bocskay István, Bethlen Gábor idején gyakran találkozunk velük. Az erdélyi Telegdi család címerében ( 1502 ) élethű solymászjelenet látható. A sólyom a sikeres pedzést követően épp a zsákmány tarkóját roppantja el. / 13.kép a Telegdi család címere / Részletes képet kaphatunk a XVI. század végi, XVII. század eleji erdélyi solymász viseletről felsőoroszi Madarász Péter, Báthory Gábor erdélyi fejedelemtől 1610-ben kapott nemesi címere segítségével. / 14. kép madarász Péter címere / A görgényi uradalom solymásza ugyancsak kitüntethette magát szakmájában, ha ekkora fejedelmi kegyben részesült. A címer solymász alakja sajátos viseletben ábrázolja Madarász Pétert, süvegben, a törököktől egységesen átvett, de magyar változatú, kaftánszerű felsőruhában pitykegombokkal, és puha szárú, huszárosan szabott csizmában. Az oldalán függő szablya a nemességet hivatott jelképezni, ( a gyakorlati solymászatnál aligha lehetett szerepe, legfeljebb ünnepi alkalommal, a díszruha tartozékaként szolgált ) míg a magyar módra jobb kézen tartott ragadozó madár, és a balban tartott két madárzsákmány a címer és nemesség adományozását jutalmul kiérdemlő solymászati érdemekre utal.

6 - 6 - Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a solymász kezén ülő madarat, érdekes felfedezést tehetünk. A madár tarkóján ugyanis az ősi Turul ábrázolásokon gyakran megjelenő kis fület látunk, amely egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a jelen esetben kétséget kizáróan solymászmadarat ábrázoló kép azonos eredetű a korábbi, solymász nélkül ábrázolt madarakkal. A Turul, és a füles madár motívum ezek szerint - nagy valószínűséggel már évszázadokkal előbb is solymászmadarat, vagy legalább is abból származtatható elemet jelentett. ( a legkevésbé változó műfaj, a címerfestészet XVII. század elején alkotott képén nem valószínű, hogy akkor keletkezett, új motívumként jelent meg, hanem minden bizonnyal évszázadokkal korábban kiforrott, és sajátos szabályok szerint alkalmazott, rendszerbe illeszthető elemként ) Ennek ismeretében érdemes egy kissé a vármegyei címerek körül is vizsgálódni. Anélkül, hogy a solymászattal kapcsolatos közvetlen összefüggéseit bizonyíthatnánk, tanulságos, hogy hány megye címerében látható valamilyen madár, Turul, vagy más eredetű ragadozó madár. Elgondolkodtató ez akkor is, ha a valódi, vagy stilizált ragadozó madár ábrázolás számos európai uralkodó család címerében megtalálható, éppúgy, mint a nyugati városok, fejedelemségek címereiben. A magyar népmesékben ismételten megjelenő, természet feletti képességekkel rendelkező griffmadár számos azonosságot mutat a Turullal. A nyugati, német nyelvterületről származtatott meseelemet egyes kutatók a német Greifvogel ( ragadozó madár ) nevéből származtatják, amelynek szintén lehetnek eddig még nem kutatott solymászati vonatkozásai. Fejedelmek, uralkodók ugyanis szívesen választottak olyan jelképet, amely a hatalom, az erő, a bátorság és a győzelem megtestesítői, és ilyen a solymászmadarak között található. Csak solymászat közben lehetett a ragadozó madarak viselkedését, a támadást, erőt, győzelmet ilyen közelről megfigyelni, tanulékonyságukat kihasználni. A sólymok kizárólag idomítás során ejtenek el náluk sokkal nagyobb zsákmányállatokat, amely a bátorságot, mint a mindenkori lovagi, vitézi erények legfontosabbikát testesíti meg. Számos más bizonyíték, érv mellett ez támasztja alá leginkább, mind a nyugati, mind pedig a magyar ragadozó madár kultusz solymászati eredetét. Nálunk, a Turul kapcsolat miatt ez kiemelt jelentőségű. A fenti kitérő után, térjünk vissza a vármegyei címerekre. A történelmi Magyarország 64 vármegyéje közül nyolcban található ragadozó madár. Anélkül, hogy részletesen elemeznénk, melyik lehet Turul eredetű, melyik nem, érdemes megemlíteni név szerint is ezeket. Abaúj-Torna Alsó Fehér Csongrád Gömör és Kishont Liptó Nagyküküllő Somogy Torontál Érdekes, de nem véletlen, hogy a nyolc vármegye közül mindössze egy található a Dunántúlon, egy az Alföldön, míg a többi északi és keleti fekvésű. Füles madárábrázolás Csongrád vármegye címerében található.

7 - 7 - Az északi és az erdélyi vármegyék területén évszázadokon keresztül sólyomfészkeket tartottak számon, ( birtok eladás esetén gyakran tételesen felsorolt, külön értékként ) ahonnan a madár utánpótlást biztosították, és ezeken a területeken volt a leggyakoribb a solymászati tevékenység. Előfordul a solymászat a hétköznapokon használat tárgyak díszítésén, mint például egy XVI. századi erdélyi párnahaj futó mintázatán is. A hímzett textília lovas solymászokat ábrázol. / 15.kép lovas solymászok hímzett párnahajon / Olvashatunk feljegyzéseket naplókból, önéletrajzi írásokból is, amelyek a solymászattal foglalkoznak, vagy megemlítik. Rákóczi László ( ) naplójában több helyen olvashatunk róla, s a nagy fejedelem, II.Rákóczi Ferenc ( ) is többször említi Valomások című visszaemlékezésében. Nemcsak hazai solymászatokról ír, hanem a száműzetésben, XIV.Lajos, a Napkirály vendégeként gyakorolt udvari vadászatokról, madarászatokról. Jóllehet, ezek a művek nem tekinthetők művészeti, vagy szépirodalmi alkotásoknak, az eltelt évszázadok feltétlenül a nemzeti kulturális értékek sorába emelik őket a solymászati dokumentumokkal együtt. A következő évszázadok a solymászat hanyatlását jelentik Magyarországon. Ezt a kutatók általában a lőfegyverek tökéletesítésének tudják be. Természetesen nem szűnt meg teljesen, de az az általánosan elterjedt szenvedély, amely a korábbi évszázadokban jellemző volt, örökre elmúlt. Ennek hatása lemérhető a művészetben, irodalomban való visszaszorulása terén is. Fellendülést a XIX. század végén, a milleniumi megemlékezések évtizede, és az azt követő időszak hozott. A Turul kultusz újjáéledésének korszaka a második világháborút követő negyven év kivételével, lényegében a mai napig tart. Bár nem mondhatjuk, hogy a Turul ábrázolások közvetlenül solymász témájúak, mégis közvetve ott kísér a történelmi kapcsolat. Érdemes röviden megvizsgálni, mi adta a mintát a művészeknek a legújabb kori Turul ábrázolások egységes megjelenéséhez. Nos, a Feszty Árpád vezette milleniumi Emlékmű Bizottság a kor híres polihisztorát, Hermann Ottót kérte fel a madár meghatározására. Ő- anélkül, hogy alaposabb kutatási eredményekre támaszkodott volna, a szakállas saskeselyűt jelölte meg, mint eredeti madarat. Hiába volt több neves ornitológus ellenvéleménye, a tudós népszerűsége és tekintélye mellett hangjuk nemigen hallatszott. Ez mit sem von le az azóta született, és napjainkban is születő több száz szobor, kép, stb. értékéből, és főleg nem az eszméből, amit képvisel. Legismertebb a tatabányai szobor, ( 1907 ) amely Európa legnagyobb bronzmadara. Alkotója, Donáth Gyula ( ) ezzel mintegy mintát adott a művészeknek, így a megszámlálhatatlan turul szobor legtöbbje erre emlékeztet. / 16.kép Turul, Tatabánya / Istók János Nagykanizsán felállított szobra ( 1933 ), a kunszentmiklósi, lajosmizsei, gerendási, az ezer éves határokon felállított emlékművek, első és második világháborús emlékművek, de még a napjainkban született művek legtöbbje is ( Tiszaújlak, Budapest XII. ker, stb. ) Donáth szobrát veszik alapul.

8 - 8 - Csak kiragadott példaként említem a kivételt képező mai alkotások közül Keresztély Piroska műfajában és megfogalmazásában is új Turul feldolgozását. A selyemanyagra selyemfestékkel festett kép, ízig vérig modern alkotás ( 30 x 40, Galéria Savaria ) Ennél is formabontóbbnak tekinthető Némethy Krisztián fiatal művész kerámia Turulja ( 2004, vizsgamunka ), vagy Jászberényi Screach Balázs hajtogatott síkokból és háromszögekből készített szobra. Érdekességként megemlíthető a Turul könnyűzenei megjelenésé napjainkban. Koltay Gábor Honfoglalás című filmjének betétdalát Demjén Ferenc énekli, míg a legújabb kemény rock képviselői ( Magozott cseresznye, Egészséges fejbőr ) radikális politikai mondani valójuk alátámasztására használják, a zenei irányzatban ismert színvonalon. ( Turulmadár ) A huszadik század egy merőben új, az eddigiektől gyökeresen különböző, és minden más művészeti ágnál népszerűbb és hatékonyabb műfajt hoz létre, a filmművészetet. A vizuális élmény az ember számára a legbefogadhatóbb közlési formát jelenti. Különösen a XX. század második felére alakult ki egy olyan életforma, amelynek legjellegzetesebb sajátossága, hogy az emberek átlagosan napi 4-6 órát, vagy még ennél is többet töltenek el a televízió nézésével, így meghatározó az a kultúra, amit a tv közvetít. A második világháború előtti filmművészetben a solymászat még csak pillanatokra jelenik meg, mintegy díszletként, történelmi témában, de az ötvenes évektől kezdve - elsőként a világon egyre több kapcsolt, vagy önálló szerepben. Ez első sorban a kiváló természetfilmes, Homoki Nagy Istvánnak ( ) köszönhető. A műfajt teremtő művész első solymászati témájú alkotása, az Egy kerecsensólyom története című fekete fehér film. Munkája során legtöbbször az operatőri feladatokat is magára vállalta mesteri szinten. Következő, immár színes filmje, a Vadvízország ugyan nem közvetlen solymász film, de a rétisas jeleneteket solymász segítségével forgatta. A mű 1952-ben Karlovy Varyban A legjobb operatőri munka díját nyerte. Kiemelkedő filmje 1953-ban készült Gyöngyvirágtól lombhullásig címmel. Főszereplője, és szakértője Lelovich György, világhírű szakember, a klasszikus solymászat újjáélesztője. A kiváló zeneszerző, Farkas Ferenc romantikus zenéjével kísért film a gemenci erdő életét mutatja be. A Velencében I. díjjal jutalmazott alkotás bravúros solymász jelenetei : parlagi sassal való rókafogás, majd a parlagi sas szirti sassal történő elfogása, és a lovas solymászat. Művészet és szakma egy szintre emelkedik a közös munkában. Homoki Nagy István további filmjeinek, ha csak szakértői, idomítói háttérmunkában is, állandó munkatársai felkészült solymászok voltak, Lelovich Györgyön kívül Virág Árpád, Szigeti Kálmán. A Cimborák,( 1960 ) a Hegyen-Völgyön ( 1960 ) folytatásos történetben három vadásztárs, egy magyar vizsla, egy tacskó, és egy héja kalandjait mutatja be az alkotó. További filmjei, pl. az ohati erdőben forgatott Kék vércsék erdejében ( 1954 ) csak közvetve tekinthetők solymászattal valamilyen módon kapcsolatos munkáknak. Homoki Nagy István művészetét a legmagasabb szintű elismerés kísérte ben Kossuth díjat kapott, 55-ben Érdemes művész lett, és kitüntették a Munka Érdemrend Arany Fokozatával. A farkasréti temetőben lévő síremlékén egy sas látható, az egyik a sok solymászmadár közül, amelyekkel évekig együtt kovácsolta sikereit.

9 - 9 - Példáját követve Kollányi Ágoston is felhasználta a solymászatot művészi repertoárjában. A Kati és a vadmacska a Kőkapu környékének ( Zempléni hegység ) festői vidékén forgatott film solymászati vonatkozása inkább epizód jellegű, vadmacskafogás szirti sassal. Operatőr Vancsa Lajos, főszereplők : Agárdy Gábor, Psota Irén, Galgóczy Edina, utóbbi tehetséges gyerekszínész. A ragadozó madár jelenetek Lelovich György szakértelmét dicsérik. A hatvanas- hetvenes évek természetfilmjeiben, de más témájúakban is rendre ott találjuk a solymászokat az alkotói gárdában. Hárs Mihály Tél az erdőn ( 1961, solymász szakértő Káló Ferenc ) majd Makk Károly, Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? ( 1964 ) ezek sorába tartozik. ( főszereplő: Darvas Iván ) Utóbbiban egy szép lovas solymász jelenetet láthatunk Mátyás király udvarából. Ugyanebben az évben egy amerikai forgatócsoport színes rövidfilmet forgatott a nagyvázsonyi lovasjátékok felkészülési munkáiról és a történelmi solymászbemutatókról. Bár az alkotók amerikaiak, a szereplő solymászok valamennyien magyarok voltak: Káló Ferenc, Gyökössy Zsombor, Nádai Sándor, Gyökössy Réka, Győrffy-Villám Zsófia, Győrffy- Villám András. A rövid film Magyarországon sohasem került bemutatásra. Világviszonylatban is ritkaság, és kiemelkedő solymász témájú film az 1970-ben készült Magasiskola. A forgatókönyv alapja Mészöly Miklós regénye, történeti forrása az egykori ohati ( Hortobágy ) állami solymásztelep, amely az ötvenes években működött, és amelynek vezetője Lelovich Görgy volt. A történet egy szigorú rendben, egyszemélyi, diktatórikus vezetéssel irányított solymásztelep keretébe illesztett, emberi viszonyokat, beletörődést és lázadást vizsgáló film, amelyben a solymászat csak a dramaturgiai keretet adja. Ennek ellenére minden idők egyik legjobb, ha nem a legjobb solymászfilmje. Gáll István rendező az újhullámos nemzedék un. parabolisztikus iskola képviselője remeket alkotott. Ragályi Elemér bravúros képsorai máig ható erővel mutatják be a lovas solymászok munkáját. Szarkaüldözés kerecsensólyommal, szürke gém vágatás, sólyometetés, csapdázás, mindennapi tevékenységek, baleset, gyógyítás, pusztulás, mindez csodálatos természeti környezetben, a kiskunsági Apajpusztán forgatva. A filmben szakértőként közreműködő, illetve szereplő Nádai Sándor és Vancsó Géza solymászok méltó partnerei voltak a színészeknek, Bánffy Györgynek és Meszléry Juditnak, s ezzel hozzájárultak a rangos Cannes-i Különdíj elnyeréséhez. Történelmi epizódként megjelenik a solymászat Koltay Gábor Honfoglalás című filmjében, az Emese álmát megidéző jelenetben. ( 1996 ) A Turult a kérlelhetetlen természetvédelmi törvény miatt vándorsólyom helyettesíti, Bodó Csaba solymász idomításában. A festészetben illetve a szobrászatban legtöbbször eltérően jelenik meg a solymászat a huszadik huszonegyedik században is. Míg a festészet technikai sajátosságánál fogva alkalmas a közvetlen pedzés ábrázolására, akár úgy is, hogy egyidejűleg maga a solymász is megjelenik a képen, addig a szobrászat a kisplasztika kivételével ezt nemigen tudja megtenni. Képen ugyanis olaj, akvarell, grafika, stb. nincs akadálya a figurák egyidejű megjelenésének. Szerkesztés, perspektíva kérdése, hogy a kompozícióban feltűnik-e a solymász, kezén van-e a madár, éppen indítja, vagy nézi, amint üldözi a zsákmányt, vagy éppen a levegőben, vagy a földön pedzi áldozatát.

10 Ugyanez szobor estében nem ilyen egyszerű. A kézen ülő sólyom megmintázása mindaddig problémamentes, amíg az indítás pillanatához nem érkezik. Attól kezdve a madár levegőben való ábrázolása, így az üldözésé és a pedzésé már megoldhatatlan feladat. Legfeljebb a zsákmány földön való rögzítése merülhet föl, de ez ritka. A képi megjelenítésben gyakori, hogy maga a solymász nem látszik, csak az üldözés, illetve a pedzés maga. Ez érthető, hiszen a solymászat lényegét akarja kiemelni, az áldozatára szédítő sebességgel felülről vágó sólymot, a menekülő vadat, vagy a rúgás pillanatát, a legfontosabb pillanatot, mint a solymászat értelmének csúcspontját. Ettől eltérő, de solymászati témához tartozik a különböző solymászmadarak portréja, nyugodt állapotukban, vagy éppen fiókanevelés közben való ábrázolása. A különböző korok solymász, illetve sólyom ábrázolásaira jellemző a mérsékelt stilizáltság, és a reális ábrázolásra való törekvés. Igaz ez akkor is, ha az adott kor uralkodó stílusirányzata általában megjelenik a művön. A naturalista ábrázolás igénye-éppúgy, mint a lovas festők esetében sajátos okokra vezethető vissza. Mind a ló, mind pedig a sólyom önmagában olyan szép és tökéletes alkotása a természetnek, amelyet elváltoztatni vétek, bármilyen divatos stílus kedvéért. A megrendelői igények sorába aligha férne bele egy nonfiguratív ábrázolásmód, a solymász valódi sólymot szeretne látni a képen a maga tökéletes szépségében Ezzel magyarázható, hogy az újkori és legújabb kori művészetben ily módon jelenik meg a solymászat, legtöbbször elkerülve az absztrakt irányzatokat. Zichy Mihály ( ) legnagyobb romantikus festőnk egyike, Arany János kötetének Endre királyfi című verséhez készített illusztrációja mozgalmas solymász jelenetet mutat be. / 17. kép Zichy Mihály, Lovas solymászat / A gém - szerű vízimadárra eresztett sólymot két solymász vágtában követi. A sólyom az égre törve üldözi a madarat, míg az urak és a többi solymász csoportban várakozva figyeli a küzdelmet. Balra gyalogos pecér pórázon vezet egy vadászkutyát, amely szimatot véve húz a bozót felé. Liptóujvári Strobl Alajos ( ) a magyar eklektika és romantikus szobrászat kiemelkedő alakja. Solymászati szempontból legérdekesebb műve a budavári Mátyás kút ( 1904 ) mellékalakja. / 18.kép solymász, a budavári Mátyás kút mellékalakja / Az ülő solymász itáliai hatású ruhában, bal kezén vadászmadarával a szobor csoport fontos szereplője. Ültében is öntudatot, nyugodt magabiztosságot áraszt, madara nemkülönben. Egyenes derékkal ül, tekintetét előre irányozza, lábainál kissé oda nem illően, egy orosz agárra emlékeztető kutya fekszik. A szakmai kritika nem csorbítja a kompozíció önálló szoborként is megálló értékét. Modellként minden bizonnyal solymász ült a mesternek, héjával a kezén. A szoborcsoport más állatábrázolása is élethű, a kopó modelljét, saját vadászkutyáját Pálffy gróf küldte a művésznek. A Mátyás kút részleteiben, és egészben is sugározza a legnagyobb reneszánsz uralkodó hatalmát, szellemiségét. Az irodalom részben más témákhoz kapcsoltan foglalkozik a solymászattal, részben pedig önálló könyvek formájában.

11 Móra Ferenc, ( ) a nagy mesemondó, Rab ember fiai című könyve Apafi Mihály fejedelem idején Erdélyben játszódik. A váradi basának küldött sólyom epizódja az egykori sólyomadó ( falconagium ) szokását szövi bele a történetbe. Dr. Siklóssy László ( ) három kötetes könyvében, A magyar sport ezer éve részletesen foglalkozik a solymászattal. Figyelemre méltóak a szöveget kísérő illusztrációk, amelyek a késői szecesszió stílusában készültek. / 19. kép lovas solymászat Siklóssy könyvéből / Homoki Nagy István Szárnyas vadászmesterek című könyve ( 1947 ) különösen érdekes. A szakmai szempontból is kiemelkedő szöveget művészi fotók kísérik, és ritkaság számba menő képsorozat mutatja be a solymászat fejlődését, amelyet a kor legjobb lovas festője, Benyovszky István ( ) készített. / 20. kép Benyovszky István, solymászat a török időkben / A csodálatos tusrajzokon megjelenik a honfoglalás kori lovas solymász, a farkasra szirti sassal vadászó kirgiz lovas éppúgy, mint a fogattal pedző vadászatra induló társaság, vagy a legújabb kor nyitott túraautójával terepre menő solymász. Lelovich György művei a magyar solymászati irodalom legfontosabb alkotásai. A Solymászat, A solymászat kézikönyve, A héja monográfiája, Solymászélet ( 1976, Los Angeles, USA ), Solymász voltam a Hortobágyon ( 1997, Budapest, Nimród Alapítvány ). Könyveit a legmagasabb szintű szakmai tudáson kívül mély humanizmus és a természet szeretet hatja át. Rajzai a naiv művészet kategóriába sorolhatók. / 21. kép solymász jelenetek Lelovich György könyvéből / A kor másik nagy alkotó solymász egyénisége Bástyai Lóránt ( ).a Vadmadárból vadászmadár ( 1955, Budapest, Művelt Nép Kiadó ) a solymászati alapmű. Fotókkal és rajzokkal kísért, rendszerezett anyagot tartalmaz, évtizedekig szinte egyedül ez a könyv képviselte a magyar solymászati szakirodalmat. Bástyai Lóránt életművét az Életem a vadászmadarakkal című kötetében ( 1994, Nimród Alapítvány, Budapest ) foglalja össze. A legújabb kor a solymász témájú festészet fellendülését hozta. A közelmúltban elhunyt Dúcz László ( ) solymász A közöttünk élő Turulmadár című könyvével hiánypótló munkát végzett. Saját kutatási anyagát felhasználva fogta össze a téma művelődéstörténeti kapcsolatait, következtetései, elmélete sok tekintetben újszerű. Wrábel Sándor ( ) a XX. század második felének kiemelkedő művész egyénisége. A természet szerelmeseként, és gyakorló solymászként kiemelkedőt alkotott. Idézzünk Beregszászi György 2005 ös méltatásából : vadmadarakkal népes pomázi fájainak, az ölyvek, sólymok, nyulak, szarvasbikák, stb. világa nem csak anatómijával válik festészetté, lényük ecsetje nyomán igazi festői különlegesség erdei vadak, égi madarak kisérték életútját Solymász témájú képei ( Sas küzdelme vadmacskával, Sasok ) főként magántulajdonban találhatók. / 22.kép Wrábel Sándor, sasok / Művészete és egyénisége nagy hatással volt Gyökössy Zsomborra ( ) az évtizedek óta Új Mexikóban élő festőművészre. Korábban eredményes solymász volt, s már ekkor több solymászati témájú műve született.( pl. Fiókáit etető kerecsensólyom 1966 ) Munkái főleg magángyűjteményekben találhatók.

12 Udvarnoki Péter a legújabb solymász festő nemzedékhez tartozik. A hagyományos látásmód mellett a solymászat változatait mutatja be, a héjától a vándorsólyomig. Jelentős alkotása többek között a lovas solymászat vadlibára témájú, vagy a fiatal héja fácánkakas kakas pedzése ( XX. század vége, mindkettő olaj, farost, magántulajdonban. ) / 23. kép Udvarnoki Péter, Héja fácánkakassal / Szappan László ( ) a mai magyar solymászfestészet meghatározó személyisége. Részletező naturalizmusa a legszebb sólyomábrázolásokat hozta létre. Gyakorló hivatásos solymász lévén kiválóan ismeri a ragadozó madarakat, s ez a hiteles megjelenítésükben nyilvánul meg óta kisebb nagyobb megszakításokkal Franciaországban dolgozik, 1998 ban egy tárlaton a legjobb külföldi festő díjat kapta. Grafikái közül a Törpesólyom ( 1989, magántulajdonban ) környezetábrázolásban is kiemelkedő munka, a vándorsólyom alfajait bemutató sorozat ugyancsak. Olajfestményei, akvarelljei számos hazai és külföldi solymász otthonát diszitik. / 24. kép Szappan László, Törpesólyom / A legszebb alföldi művész hagyományokat követi Lelkes István ( ) festőművész, ismert lovas szakember, solymász. Vándorsólyom képei mellett a rétisasok nászrepülése akvarell sorozat a természettel együtt élő és érző alkotót jelez. A nyolcvanas évek nemzetközi solymásztalálkozóinak színhelyén, Hódmezővásárhelyen kiállításai kísérő programként nagy sikert arattak. A solymász kézművesség, hazai hagyományaihoz híven éledt újjá az utolsó két évtizedben. Záborszky Ede művészi igényű sólyomsapkái kesztyűi, Krekács Zoltán díszes tarisznyái, Földváry István ősi magyar motívumokkal, tarsolylemezzel díszitett solymásztáskái, tarkózó tőrei fejlett solymász - iparművészetről tanúskodnak. / 25. kép mai iparművészeti solymász kellékek / Csurcsia Imre a szobrászat világába viszi a solymászatot. Kőből készült sólyom szobra, amelyet évente a legjobb solymász nyer el vándordíjként, érett alkotás. Külön színfoltot jelentenek a Balatonfenyvesen néhány éve felállított kopjafák, Nádai Sándor, Galambos József, és Kovács György solymászok emlékművei. Stílusuk a tiszántúli, erdélyi kopjafák világából merít, solymászati motívumokkal gazdagítva, alkotójuk ugyancsak Csurcsia Imre. / 26. kép Csurcsia Imre, Nádai Sándor kopjafája / Az igényes környezet méltó emlékező hellyé avatja a három solymász emlékművét. Úgy vélem, ez a rövid áttekintés is elég ahhoz, hogy betekintést nyerjünk a solymászat magyar művészetben elfoglalt helyéről. A rendszeres kutatás még számos régi, és újabb kori solymászati vonatkozású alkotást találhat, amely tovább gazdagíthatja Magyarország művészeti értékeit. Tapolca Diszel, január 28.

13 Forrásmunkák Kortárs magyar művészeti lexikon ( enciklopédia kiadó, Budapest ) Rákóczi László naplója ( Magvető Kiadó, Budapest ) Balassa Ortutay A magyar nép művészete ( Corvina, 1979, Budapest ) Homoki Nagy I. Szárnyas vadászmesterek ( 1947 ) Lelovich Gy. Solymászat ( belső kiadvány ) Lelovich Gy. A solymászat enciklopédiája ( belső kiadvány ) Lelovich Gy. Solymász voltam a Hortobágyon ( Nimród Alapítvány, Budapest, 1997 ) Bástyai L. Vadmadárból vadászmadár ( Művelt Nép Kiadó, Budapest, 1955 ) Bástyai L. Életem a vadászmadarakkal ( Nimród Alapítvány, 1994, Budapest ) Dr. Siklóssy László A magyar sport ezer éve Dr. Csőre Pál A solymászat története ( Terraprint, Budapest, 1996 ) Kosáry Domokos Magyarország története képekben ( Gondolat Kiadó, Budapest, 1973 ) Győrffy-Villám A., Hecker Walter, Jankovics Marcell, Szelestey László Lovasnemzet ( Helikon Kiadó, Budapest, 2004 )

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA

SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA SOLYMÁSZATUNK HAGYOMÁNYA DUHAY GÁBOR MAGYAR SOLYMÁSZ EGYESÜLET A TURUL LEGENDA SZEREPE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN A TURUL AZ ŐSHAZÁBAN A FEJEDELMEK KERESETT VADÁSZMADARA VOLT ÍRÁSOK A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNÉTÉRŐL:

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ TоRTÉNETÉBбL (VII.) A BEOCSINI KASTÉLY A Fruska Gora északi lankáin autózva az ősi 'beocsini pravoszláv kolostor felé, amelynek a temploma 1740-ben épült, talán nem is

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45

Egy terület, két világrekord. Írta: Hírszerkesztő 2009. február 06. péntek, 07:45 Aki a Nyírerdő Zrt. Guthi Erdészetének telephelyét megilletődöttség nélkül végig tudja járni, az igencsak elvetemült aszfaltkoptató lehet! Merthogy van itt istálló, tucatnyi gyönyörű, sárga gidránnal és

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Tolnai erdők ölelésében

Tolnai erdők ölelésében Tolnai erdők ölelésében Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. ökoturisztikai kínálata Hű nevelőim, dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok, nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály 2012/04/04-2012/09/30 [1]Csiby Mihály grafikusművész e hónapban, 2012. április 9-én tölti be 90. életévét. A művész kisgrafikáiból, ex libriseiből, alkalmi és szabad grafikáiból 2010 folyamán nagyobb adományban

Részletesebben

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló Katolikus Iskolák Takáts Sándor Országos Történelmi Versenye Levelezési cím: 1114 Budapest, Villányi u. 5-7 vagy 1518 Budapest, Pf. 41 Telefon: 06 1 381 09 09 E-mail: titkarsag@szmg.hu vagy iskola@szmg.hu

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll.

1. forduló. Részlet a feladatlapból. A feladatlap 5 feladatból áll. 1. forduló Részlet a feladatlapból. 1. Magyar népmese A feladatlap 5 feladatból áll. Az égig érő fa mítosza Belső Ázsiából származik. Nemcsak hiedelemmondáink, népmeséink sajátos eleme ez a hatalmas fa,

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus A nép-művelés, ha olyan egyetemes gondolkodó vállalja feladatának, mint Kodály Zoltán tette, cél is meg eszköz is. A kottaírás és -olvasás elemeinek

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész -

Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Archaeologia - Altum Castrum Online Tokai Gábor Szakál Ernő - A szobrász- és éremművész - Az előadás a Történeti kőszerkezetek rekonstrukciós és restaurálási kérdései című Szakál Ernő emlékkonferencián

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben