M E G H Í V Ó. Napirend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Napirend:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat évi rendes küldöttgyőlésére, melyet április 24-én h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat székházában 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. tartunk. Amennyiben az összehívott küldöttgyőlés nem határozatképes április 24-én h-ra változatlan helyen második küldöttgyőlést hívunk össze. Napirend: 1. Beszámoló a Társulat Intézıbizottságának mőködésérıl Ea.: Vértesy László IB elnök 2. Tájékoztató a Társulat évi tervteljesítésérıl Ea.: Schoblocher István igazgató 3. A Felügyelıbizottság jelentése a évi ellenırzési munkáról és az éves beszámoló felülvizsgálatáról Ea.: Dr. Francsovics István EB-elnök évi elképzelések a Társulat tevékenységérıl, a évi gazdasági terv elıterjesztése Ea.: Schoblocher István igazgató 5. Egyebek A napirend fontosságára tekintettel a küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk. A kapcsolódó írásos anyagok megtalálhatók a honlapon. Baja, március 30. Vértesy László s.k. A Társulat Intézıbizottságának elnöke

2 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat KSH-szám: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Cégjegyzékszám: Mérleg A e Ft-ban Eszközök Elızı év Tárgyév Források Elızı év Tárgyév A. Befekt. eszközök D. saját tıke I. Immateriális javak 58 4 I. Jegyzett tıke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tıketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tart. III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmémy IV. Pénzeszközök E. Céltartalék C. Aktív idıbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen Baja, március 10.

3 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat KSH-szám: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Cégjegyzékszám: Eredménykimutatás A (összköltség eljárás) e Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Baja, március 10.

4 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET december 31. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Baja, február 10. Schoblocher István igazgató

5 2 Tartalom I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása 2. A számviteli politika fı vonásai 3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása Az 2014-ben felmerült költségek megoszlása költséghelyenként A társasági adót módosító tételek IV. Közcélú tevékenység V. Vállalkozási tevékenység VI. Egyéb adatok

6 3 I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat január 1-én két vízgazdálkodási társulat a Bácskai ill. a Margittaszigeti összeolvadásával alakult. A vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvény elıírásainak megfelelıen mőködı jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezet. Mőködésének célja az érdekeltségi területén jelentkezı helyi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása és az ezekkel összefüggı vízrendezési, vízkár-elhárítási, vízpótlási, talajvédelmi feladatok ellátása a tagok igényeinek figyelembe vételével. A társulat mőködési területe Bács-Kiskun és Baranya megye területére terjed ki a köv. határokkal: - Délen: az országhatár Csikéria község határáig - Nyugaton: a Duna vonala az országhatártól a Duna árvédelmi töltésének 68-as km szelvényéig - Északon: a Garábi csatorna, Nemesnádudvar, Rém, Borota, Kéleshalom községek északi határvonala a Császártöltés, Imrehegy, Kiskunhalas, Kéleshalom négyes határpontig - Keleten: Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút és Csikéria községek keleti határvonala az országhatárig A társulat érdekeltségi területe ha, Magyarország összterületének 2,2 %-a ben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fı volt, melybıl 2 fı szellemi foglalkozású, 3 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt. A Társulat képviseletére (cégjegyzésre) jogosultak: - Vértesy László elnök (6500 Baja, Babits u. 4. 3/16) - Schoblocher István igazgató (6500 Baja, Szılı u. 44.)

7 4 2. A számviteli politika fı vonásai A Vízgazdálkodási Társulat kettıs könyvvitelt vezet, és egyszerősített éves beszámoló készítésére kötelezett. "A" típusú összköltség eljárásra épülı eredmény-kimutatást készít. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért Telkesné Bor Katalin okl. közgazdász felel. (NGM nyilvántartási száma a 93/2002. (V.5.) Korm. Rendelet alapján: ). A számviteli politikában rögzítésre került az egyes eszközök és források értékelésének módja. Befektetett eszközök - Immateriális javak Az immateriális javak között a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi termékeket, az üzleti vagy cégértéket) mutatja ki a Társulat. Ezek az eszközök a mérlegben nettó értéken, azaz aktualizált múltbeli bekerülési áron kerültek kimutatásra. - Tárgyi eszköz A tárgyi eszközök értékcsökkenéssel csökkentett nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az értékcsökkenés negyedévente egyszer, a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenés módszerével kerül elszámolásra. Az amortizációs kulcsok a várható használati idı figyelembevételével lettek megállapítva. A Társulat az Ft nettó beszerzési ár alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. - Befektetett pénzügyi eszköz december 31-én hosszú távra befektetett pénzügyi eszközökkel a Társulat nem rendelkezett. A befektetett eszközöknél értékhelyesbítés nem került elszámolásra. Forgóeszközök - A vásárolt készletek leltár alapján tényleges beszerzési áron kerülnek a mérlegbe, de a Társulat december 31-én nem rendelkezett ilyenekkel. Saját termeléső készlete sem volt. - A követelések a hatályos számviteli tv. elıírásaival összhangban az adós által elismert értékben lettek figyelembe véve. - Az értékpapírral a Társulat a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett. - A mérlegben kimutatott pénzeszköz - készpénz (megegyezik a dec. 31-i pénztárjelentés záró készpénzkészletével) - bankbetét (megegyezik a dec. 31-i banki kivonat záró-egyenlegével).

8 5 Források A saját tıke könyv szerinti értéken került a mérlegbe. Céltartalékot a Vízgazdálkodási Társulat nem képezett. A kötelezettségek a számviteli tv. elıírásainak megfelelıen kerültek a mérlegbe. 3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása Vagyoni helyzet A társulat vagyoni szerkezete és annak változása (adatok e Ft-ban) Eltérés Index Érték % Érték % (e Ft) % Jegyzett tıke Tıketartalék , Eredménytartalék , , Lekötött tartalék , Értékelési tartalék Mérleg sz. eredmény , , Saját tıke összesen , , ,2 A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Mérlegében kimutatott saját tıkéje csökkent 2014-ban; a bekövetkezett nagy mértékő változást elsısorban az okozta, hogy kivezetésre kerültek a könyvekbıl a tıketartalékként kimutatott közcélú vízgazdálkodási mővek, melyeket jogszabályi rendelkezés alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak adott át a Társulat. A e Ft Mérleg szerinti nyereséget a következı tételek alakították: Bevétel (e Ft) Ráfordítás (e Ft) Eredmény (e Ft) Közcélú tevékenység Vállalkozás Egyéb (tárgyi e. ért.,helyi adó) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli esemény (elhat. fejl. tám. felold.) Adófizetési köt Összesen

9 6 Az eszközök összetételének alakulása Megnevezés Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idıbeli elhatárolás ,4 26,3 0, ,4 52,4 0,2 27,1 83,5 30,5 Eszközök összesen , ,0 41,9 A Társulat rendelkezésére álló eszközök értéke elsısorban a fent említett közcélú vízgazdálkodási mővek átadásának, valamint a vissza nem pótolt amortizációnak a következtében 58,1 %-kal csökkent 2014-ben. Ezen belül a befektetett eszközök értéke e Ft-tal, 72,9 %-kal csökkent. Az eszközök összetételében is változás következett be, a forgóeszközök aránya megnövekedett a befektetett eszközök rovására. Beruházások Irodai, igazgatási gép, berendezés, felszerelés SAMSUNG GT-S5610 mobiltelefon-készülék HP DESKJET tintasugaras nyomtató Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Beruházások összesen: ,- Ft Állománycsökkenés 2014-ben Közcélú csatornák kivezetése jogszabályváltozás miatt Megnevezés bruttó érték értékcsökkenés nettó érték Igali , , ,- Kunbajai , , ,- Sándormajori , , ,- Weidinger , , ,- Keleti Fıgyőjtı (rekonstr.) , , ,- Sebesfoki (rekonstr.) , , ,- Csökkenés összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft

10 7 A forgóeszközök összetétele 2014-ben a következıképpen alakult: Megnevezés Index e Ft % e Ft % % Készletek - 0,0-0,0 - Követelések , ,8 44,0 Értékpapírok - 0,0-0,00 - Pénzeszközök , ,2 85,7 Összes forgóeszköz , ,0 83,5 A Társulat forgóeszköz állományának összetételében nem következett be jelentıs változás, viszont értékében e Ft-tal csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások mérlegsoron került kimutatásra: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2014-ra járó, de 2015-ben jóváírt kamatok Kiadások aktív idıbeli elhatárolása 2014-ban fizetett, de évi költségek Összesen 41 e Ft 182 e Ft 223 e Ft A források összetételének alakulása Megnevezés Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) D) Saját tıke , ,4 47,2 E) Céltartalék F) Kötelezettségek , ,5 45,9 G) Passzív idıbeli elhat ,1 55 0,1 1,7 Források összesen , ,0 41,9 A források összetételében értékében és összetételében is jelentıs változás következett be 2014-ben. Értéke 58,1 %-kal, azaz e Ft-tal csökkent, az átadott eszközökhöz kapcsolódó elhatárolt fejlesztési támogatások feloldása következtében pedig a passzív idıbeli elhatárolások mértéke az összes forráson belül jelentısen lecsökkent.

11 8 Passzív idıbeli elhatárolásként került kimutatásra: 2013-ban 2014-ben Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek 47 e Ft e Ft 55 e Ft - Összesen e Ft 55 e Ft Mutatók Tıkeerısségi mutató (%) (Saját tıke / Összes forrás) Befektetett eszközök aránya (%) (Befektetett eszközök / Összes eszköz) Forgóeszközök aránya (%) (Forgóeszköz / Összes eszköz) Befektetett eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Befektetett eszközök) Saját tıke / jegyzett tıke aránya (%) Tárgyi eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Tárgyi eszközök) Eladósodottság foka (%) (Kötelezettségek / Összes forrás) év év 87,5 98,4 72,7 47,4 27,0 52,4 118,9 207, ,9 207,6 1,4 1,5

12 9 Pénzügyi helyzet Rendelkezésre álló likvid eszközök Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) Pénztári készpénzkészlet Bankbetétek ,1 99, ,1 99,9 48,8 85,8 Értékpapír - - Összesen , ,0 85,7 A pénzügyi helyzet alakulásának néhány mutatószáma Készpénz likviditás (%) Pénzeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek Likviditási gyorsráta (%) (Pénzeszk.+Követel.+Ért.papír)/Rövid lejár.köt. Likviditási ráta (%) Forgóeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek ,6 3377,4 1908,5 3474,1 1908,5 3474,1

13 10 CASH FLOW - kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - - II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök aktiv. jegyzett t. sz.ben (saját erı) Kapott osztalék - - III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvény-visszafizetés Hiteltörlesztés-, visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz - -- IV. Pénzeszközök változása

14 11 Jövedelmi helyzet A Társulat a gazdasági évet e Ft adózás elıtti nyereséggel zárta, amely a következıképpen alakult ki: Megnevezés Eltérés (e Ft) % (e Ft) % (e Ft) % Üzemi (üzleti) tev. eredm. Pénzügyi mőv. eredménye Szokásos vállalk. eredmény Rendkívüli eredmény ,3-7,5 101,8-1, ,6 +10,7-318,9 418, Adózás elıtti eredmény , , ,4 29,6 64,8 47,9 Jövedelmezıségi mutatók Bevétel-arányos eredmény (%) Mérleg sz. eredmény / Üzemi bevétel Eszközarányos eredmény (%) Mérleg sz. eredmény / Összes eszköz Tıke-hatékonysági mutató (%) Üzemi bev./ Saját tıke év év -77,5 13,1-13,0 6,4 19,2 49,5

15 12 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása A) A bruttó érték változása (adatok e Ft-ban) Megnevezés Nyitóérték Évközi növ. Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök -ingatlanok közcélúak egyéb -mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Évközi csökk Átsorolás (+) Átsorolás (-) Záró érték Beruházások 0 0 Összesen B) Az értékcsökkenés változása (adatok e Ft-ban) Megnevezés Nyitóérték Évközi növ. Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök - ingatlanok közcélúak egyéb - mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Évközi csökk. Átsorolás (+) Átsorolás (-) Záró érték Beruházások Összesen

16 13 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése és értékcsökkenési leírása (Az adatok e Ft-ban) Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenés Terven Érték- Lineáris Degresszív Teljesítm. 100 e Ft felüli csökkenés arányos alatti értékcsökk. összesen I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékő jogok Üzleti vagy cégérték 3. Szellemi termékek 4. Kísérl. fejl. aktivált é. 5. Alap.-átszerv. akt. é. II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok Közcélúak Egyéb Mőszaki ber. felsz Egyéb ber. felsz Beruházások Összesen

17 14 III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés IV. A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása (adatok e Ft-ban) Anyagköltség Költség-nemek Index Érték % Érték % Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Közv. szolgáltatások Anyagjell. ráford. összesen Bérköltség Szem. jell. egyéb kifiz. Társadalombizt. járulék Szem. jell. ráf. összesen ,1 14,0 1,3 0,8 28,2 32,7 6,5 10,9 50, ,7 44,0 1,1 50,8 23,7 1,9 7,0 32,6 44,1 296,0 81,0 169,5 Értékcsökkenési leírás , ,6 72,1 Összesen , ,0 93,9 68,1 26,6 60,5 61,0 Az 2014-ben felmerült költségek megoszlása költséghelyenként (általános költségek felosztása után) Megnevezés Érték Megoszlás (e Ft-ban) (%) Közcélú fenntartási tevékenység ,3 Vízkár-elhárítás - - Vállalkozás ,7 Összesen ,0

18 15 A társasági adót módosító tételek Az adózás elıtti eredményt növelı tételek (adatok e Ft-ban) A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelı összeg következtében az adóévben elszámolt ráfordítás Az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás és a tárgyi eszközök ill. immat javak kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg Az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás elıtti eredményt csökkentéseként számításba vett összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerzı tevékenységgel Jogerıs határozatban megállapított bírság, jogkövetkezmény ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenırzéshez kapcsolódik Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege A behajthatatlannak nem minısülı, adóévben elengedett követelés Az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevı által meg nem térített ÁFA, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elıtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg Egyéb növelı jogcímek Összesen

19 16 Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek (adatok e Ft-ban) A korábbi adóévek elhatárolt veszteségébıl az adóévben leírt összeg A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Az adótv. szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (max. az adóévi adózás elıtti nyereség 50 %-a) A kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel Szakképzı iskolai tanuló utáni kedvezmény Korábbi szakmunkástanuló ill. munkanélküli alkalmazása esetén TB-járulék Képzımővészeti alkotás beszerzésére fordított összeg ill. meghatározott része A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke, valamint az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg A követelés bekerülési értékébıl az a rész (de legfeljebb a korábban értékvesztésként, behajthatatlan követelésként leírt összeg), amelyrıl a mérlegkészítés napjáig megállapítható, hogy behajthatatlanná vált, valamint az adóévet megelızı bármely adóévben az adózás elıtti eredmény növeléseként elszámolt behajthatatlan követelés teljesítése, beszámítása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg, továbbá a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Az elızı évi bírságnak, az Art-ben és a Tb. törvényben elıírt jogkövetkezményeknek elengedett, bevételként elszámolt összege Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított, adóévi bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növekedéseként elszámolt összeg Az adomány Egyéb csökkentı jogcímek Összesen

20 17 IV. Közcélú tevékenység A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai 2014-ben Társulati hozzájárulás Magánszemélyek által befizetett társulati hozzájárulás hátralék Vállalkozások által befizetett társulati hozzájárulás hátralék Összesen 114 e Ft e Ft Állami támogatások 2014-ben a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat állami támogatásban nem részesült. A évi közcélú tevékenység számokban A közcélú vízgazdálkodási mővek fenntartása, üzemeltetése ADUVIZIG-nek történı átadásáig, azt követıen a küldöttgyőlési határozatnak megfelelıen a Mélykúti szivattyútelep fenntartása.

21 18 V. Vállalkozási tevékenység A Társulat vállalkozási tevékenysége az elızı év viszonylatában: 2013-ban 2014-ben %-ában Bevételek ,3 Ráfordítások ,6 Eredményre gyakorolt hatás A vállalkozásból eredı bevételek megoszlása Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg (e Ft) Megoszlás (%) 9111 Zöldterület-kezelés , Víztermelés, -kezelés, -ellátás 584 1, Vízi létesítmény építése , Mg. gép kölcsönzése , Mérnöki tev., mőszaki tanácsadás , Ingatlan bérbeadás , Közüzemi szolg. továbbszámlázása 464 0,8 Összesen ,0 VI. Egyéb adatok Létszámmal, bérrel, személyi jellegő kifizetésekkel kapcsolatos kiegészítések 2014-ben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fı volt, melybıl 2 fı szellemi foglalkozású, 3 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt. Állománycsoportok létszám bér szem.jell. egyéb teljes munkaidıs fizikai foglalkoztatott 3 fı e Ft e Ft teljes munkaidıs szellemi foglalk. 2 fı e Ft 40 e Ft megbízás eseti jelleggel 1 fı e Ft Összesen 6 fı e Ft e Ft Az Intézı Bizottság és a Felügyelı Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után tiszteletdíj nem került kifizetésre.

22 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Felügyelı Bizottsága Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Jelentés a évi ellenırzési munkáról és a mérleg felülvizsgálatáról A Vízgazdálkodási Társulat Felügyelı Bizottsága 2014-ben is a korábbi idıszakban megszokott módon teljesítette feladatát. A Felügyelı Bizottság minden tagja rendszeresen részt vett az Intézı Bizottság ülésein, így elsı kézbıl kaptunk információkat a Társulat tevékenységérıl, helyzetérıl, a megoldandó feladatokról. Ezen kívül egy alkalommal önálló ülést is tartottunk. Megállapíthatjuk, hogy a Vízgazdálkodási Társulat 2014-ben is a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen mőködött. Általában elmondható, hogy a törvényes mőködéssel, a szabályos gazdálkodással kapcsolatban nem találtunk problémát, és külsı állami, önkormányzati szerv, hatóság sem jelzett felénk konkrét elmarasztaló észrevételt a Társulat tevékenységével kapcsolatban. A Társulat ügyvezetése elkészítette a évre vonatkozó egyszerősített éves beszámolót, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet. A Felügyelı Bizottság felülvizsgálta az egyszerősített éves beszámolót, és az elızı évekhez hasonlóan újra megállapította, hogy precíz, pontos munka, melyért dicséret illeti az azt összeállító fıkönyvelıt. A évi XC. törvény eltörölte a tagok által fizetendı társulati hozzájárulást, és 2014-ben már állami támogatásban sem részesült a Társulat. Ez a változás a Társulat eszközeiben és vagyonában komoly visszaesést jelentett. Így a Társulat jóval kevesebb pénzbıl gazdálkodhatott, mint a korábbi években ben jogszabályi elıírás alapján a Társulatnak át kellett adnia az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak a közcélú vízgazdálkodási mőveket. Mivel ezek a tıketartalékban voltak nyilvántartva, így jelentısen csökkent a saját tıke. Ennek következtében a passzív elhatárolásként nyilvántartott fejlesztési támogatás összegét, amely az átadott mővek felújításához kapcsolódott, fel kellett oldani. Ezen feloldás egyszeri hatásként eft rendkívüli bevételt eredményezett, és ez a hatás következtében a mérleg szerinti eredmény pozitív elıjelő, eft. A vázolt nehézségek ellenére a Társulat, az elızı évekhez hasonlóan, 2014-ben is stabil, bár összegében és tartalékában csökkenı nagyságú gazdálkodási és pénzügyi háttérrel mőködött. A vázolt egyszeri hatás ellenére a Társulat üzemi eredménye 2014-ben is veszteséget mutat. A Felügyelı Bizottság azt javasolja a Küldöttgyőlésnek, hogy ismét tekintse át a Társulat helyzetét, és foglaljon állást abban, hogy a túlélés, az évtizedek alatt felhalmozott szakmai értékek és tapasztalatok megırzése, valamint az esetleges késıbbi szabályozási változásokra való készen állás érdekében továbbra is folytassa-e az elıre láthatóan is veszteséges tevékenységet. A Felügyelı Bizottság az egyszerősített éves beszámoló áttekintése után megállapította, hogy azt a számviteli törvény és a vízi társulatokról szóló törvény alapján állították össze, a Társulat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad, ezért elfogadásra javasolja a küldöttgyőlés felé. A mérlegfıösszeg eft, a mérleg szerinti eredmény eft nyereség. Baja, Dr. Francsovics István FB-elnök

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2009. évi munkájáról A Vízgazdálkodási Társulat 2009. évi mőködése a pénzügyi terv tükrében Bevételek 2009. évi módosított terv

Részletesebben

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2010. évi munkájáról Beszámoló a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási és Szolgáltató Társulat 2010. évi munkájáról A Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi mőködése a pénzügyi terv tükrében Bevételek Adatok e Ft-ban 2010. évi

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben