M E G H Í V Ó. Napirend:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Napirend:"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat évi rendes küldöttgyőlésére, melyet április 24-én h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat székházában 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. tartunk. Amennyiben az összehívott küldöttgyőlés nem határozatképes április 24-én h-ra változatlan helyen második küldöttgyőlést hívunk össze. Napirend: 1. Beszámoló a Társulat Intézıbizottságának mőködésérıl Ea.: Vértesy László IB elnök 2. Tájékoztató a Társulat évi tervteljesítésérıl Ea.: Schoblocher István igazgató 3. A Felügyelıbizottság jelentése a évi ellenırzési munkáról és az éves beszámoló felülvizsgálatáról Ea.: Dr. Francsovics István EB-elnök évi elképzelések a Társulat tevékenységérıl, a évi gazdasági terv elıterjesztése Ea.: Schoblocher István igazgató 5. Egyebek A napirend fontosságára tekintettel a küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk. A kapcsolódó írásos anyagok megtalálhatók a honlapon. Baja, március 30. Vértesy László s.k. A Társulat Intézıbizottságának elnöke

2 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat KSH-szám: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Cégjegyzékszám: Mérleg A e Ft-ban Eszközök Elızı év Tárgyév Források Elızı év Tárgyév A. Befekt. eszközök D. saját tıke I. Immateriális javak 58 4 I. Jegyzett tıke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tıketartalék B. Forgóeszközök IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tartalék II. Követelések VI. Értékelési tart. III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmémy IV. Pénzeszközök E. Céltartalék C. Aktív idıbeli elhatárolások F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen Baja, március 10.

3 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat KSH-szám: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Cégjegyzékszám: Eredménykimutatás A (összköltség eljárás) e Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Baja, március 10.

4 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET december 31. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Baja, február 10. Schoblocher István igazgató

5 2 Tartalom I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása 2. A számviteli politika fı vonásai 3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása Az 2014-ben felmerült költségek megoszlása költséghelyenként A társasági adót módosító tételek IV. Közcélú tevékenység V. Vállalkozási tevékenység VI. Egyéb adatok

6 3 I. Általános rész 1. A Vízgazdálkodási Társulat bemutatása A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat január 1-én két vízgazdálkodási társulat a Bácskai ill. a Margittaszigeti összeolvadásával alakult. A vízitársulatokról szóló évi CXLIV. törvény elıírásainak megfelelıen mőködı jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezet. Mőködésének célja az érdekeltségi területén jelentkezı helyi közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása és az ezekkel összefüggı vízrendezési, vízkár-elhárítási, vízpótlási, talajvédelmi feladatok ellátása a tagok igényeinek figyelembe vételével. A társulat mőködési területe Bács-Kiskun és Baranya megye területére terjed ki a köv. határokkal: - Délen: az országhatár Csikéria község határáig - Nyugaton: a Duna vonala az országhatártól a Duna árvédelmi töltésének 68-as km szelvényéig - Északon: a Garábi csatorna, Nemesnádudvar, Rém, Borota, Kéleshalom községek északi határvonala a Császártöltés, Imrehegy, Kiskunhalas, Kéleshalom négyes határpontig - Keleten: Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút és Csikéria községek keleti határvonala az országhatárig A társulat érdekeltségi területe ha, Magyarország összterületének 2,2 %-a ben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fı volt, melybıl 2 fı szellemi foglalkozású, 3 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt. A Társulat képviseletére (cégjegyzésre) jogosultak: - Vértesy László elnök (6500 Baja, Babits u. 4. 3/16) - Schoblocher István igazgató (6500 Baja, Szılı u. 44.)

7 4 2. A számviteli politika fı vonásai A Vízgazdálkodási Társulat kettıs könyvvitelt vezet, és egyszerősített éves beszámoló készítésére kötelezett. "A" típusú összköltség eljárásra épülı eredmény-kimutatást készít. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért Telkesné Bor Katalin okl. közgazdász felel. (NGM nyilvántartási száma a 93/2002. (V.5.) Korm. Rendelet alapján: ). A számviteli politikában rögzítésre került az egyes eszközök és források értékelésének módja. Befektetett eszközök - Immateriális javak Az immateriális javak között a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi termékeket, az üzleti vagy cégértéket) mutatja ki a Társulat. Ezek az eszközök a mérlegben nettó értéken, azaz aktualizált múltbeli bekerülési áron kerültek kimutatásra. - Tárgyi eszköz A tárgyi eszközök értékcsökkenéssel csökkentett nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az értékcsökkenés negyedévente egyszer, a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenés módszerével kerül elszámolásra. Az amortizációs kulcsok a várható használati idı figyelembevételével lettek megállapítva. A Társulat az Ft nettó beszerzési ár alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. - Befektetett pénzügyi eszköz december 31-én hosszú távra befektetett pénzügyi eszközökkel a Társulat nem rendelkezett. A befektetett eszközöknél értékhelyesbítés nem került elszámolásra. Forgóeszközök - A vásárolt készletek leltár alapján tényleges beszerzési áron kerülnek a mérlegbe, de a Társulat december 31-én nem rendelkezett ilyenekkel. Saját termeléső készlete sem volt. - A követelések a hatályos számviteli tv. elıírásaival összhangban az adós által elismert értékben lettek figyelembe véve. - Az értékpapírral a Társulat a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett. - A mérlegben kimutatott pénzeszköz - készpénz (megegyezik a dec. 31-i pénztárjelentés záró készpénzkészletével) - bankbetét (megegyezik a dec. 31-i banki kivonat záró-egyenlegével).

8 5 Források A saját tıke könyv szerinti értéken került a mérlegbe. Céltartalékot a Vízgazdálkodási Társulat nem képezett. A kötelezettségek a számviteli tv. elıírásainak megfelelıen kerültek a mérlegbe. 3. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása Vagyoni helyzet A társulat vagyoni szerkezete és annak változása (adatok e Ft-ban) Eltérés Index Érték % Érték % (e Ft) % Jegyzett tıke Tıketartalék , Eredménytartalék , , Lekötött tartalék , Értékelési tartalék Mérleg sz. eredmény , , Saját tıke összesen , , ,2 A Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Mérlegében kimutatott saját tıkéje csökkent 2014-ban; a bekövetkezett nagy mértékő változást elsısorban az okozta, hogy kivezetésre kerültek a könyvekbıl a tıketartalékként kimutatott közcélú vízgazdálkodási mővek, melyeket jogszabályi rendelkezés alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak adott át a Társulat. A e Ft Mérleg szerinti nyereséget a következı tételek alakították: Bevétel (e Ft) Ráfordítás (e Ft) Eredmény (e Ft) Közcélú tevékenység Vállalkozás Egyéb (tárgyi e. ért.,helyi adó) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli esemény (elhat. fejl. tám. felold.) Adófizetési köt Összesen

9 6 Az eszközök összetételének alakulása Megnevezés Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idıbeli elhatárolás ,4 26,3 0, ,4 52,4 0,2 27,1 83,5 30,5 Eszközök összesen , ,0 41,9 A Társulat rendelkezésére álló eszközök értéke elsısorban a fent említett közcélú vízgazdálkodási mővek átadásának, valamint a vissza nem pótolt amortizációnak a következtében 58,1 %-kal csökkent 2014-ben. Ezen belül a befektetett eszközök értéke e Ft-tal, 72,9 %-kal csökkent. Az eszközök összetételében is változás következett be, a forgóeszközök aránya megnövekedett a befektetett eszközök rovására. Beruházások Irodai, igazgatási gép, berendezés, felszerelés SAMSUNG GT-S5610 mobiltelefon-készülék HP DESKJET tintasugaras nyomtató Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Beruházások összesen: ,- Ft Állománycsökkenés 2014-ben Közcélú csatornák kivezetése jogszabályváltozás miatt Megnevezés bruttó érték értékcsökkenés nettó érték Igali , , ,- Kunbajai , , ,- Sándormajori , , ,- Weidinger , , ,- Keleti Fıgyőjtı (rekonstr.) , , ,- Sebesfoki (rekonstr.) , , ,- Csökkenés összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft

10 7 A forgóeszközök összetétele 2014-ben a következıképpen alakult: Megnevezés Index e Ft % e Ft % % Készletek - 0,0-0,0 - Követelések , ,8 44,0 Értékpapírok - 0,0-0,00 - Pénzeszközök , ,2 85,7 Összes forgóeszköz , ,0 83,5 A Társulat forgóeszköz állományának összetételében nem következett be jelentıs változás, viszont értékében e Ft-tal csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások mérlegsoron került kimutatásra: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2014-ra járó, de 2015-ben jóváírt kamatok Kiadások aktív idıbeli elhatárolása 2014-ban fizetett, de évi költségek Összesen 41 e Ft 182 e Ft 223 e Ft A források összetételének alakulása Megnevezés Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) D) Saját tıke , ,4 47,2 E) Céltartalék F) Kötelezettségek , ,5 45,9 G) Passzív idıbeli elhat ,1 55 0,1 1,7 Források összesen , ,0 41,9 A források összetételében értékében és összetételében is jelentıs változás következett be 2014-ben. Értéke 58,1 %-kal, azaz e Ft-tal csökkent, az átadott eszközökhöz kapcsolódó elhatárolt fejlesztési támogatások feloldása következtében pedig a passzív idıbeli elhatárolások mértéke az összes forráson belül jelentısen lecsökkent.

11 8 Passzív idıbeli elhatárolásként került kimutatásra: 2013-ban 2014-ben Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek 47 e Ft e Ft 55 e Ft - Összesen e Ft 55 e Ft Mutatók Tıkeerısségi mutató (%) (Saját tıke / Összes forrás) Befektetett eszközök aránya (%) (Befektetett eszközök / Összes eszköz) Forgóeszközök aránya (%) (Forgóeszköz / Összes eszköz) Befektetett eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Befektetett eszközök) Saját tıke / jegyzett tıke aránya (%) Tárgyi eszközök fedezettsége (%) (Saját tıke / Tárgyi eszközök) Eladósodottság foka (%) (Kötelezettségek / Összes forrás) év év 87,5 98,4 72,7 47,4 27,0 52,4 118,9 207, ,9 207,6 1,4 1,5

12 9 Pénzügyi helyzet Rendelkezésre álló likvid eszközök Index Érték (e Ft) % Érték (e Ft) % (%) Pénztári készpénzkészlet Bankbetétek ,1 99, ,1 99,9 48,8 85,8 Értékpapír - - Összesen , ,0 85,7 A pénzügyi helyzet alakulásának néhány mutatószáma Készpénz likviditás (%) Pénzeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek Likviditási gyorsráta (%) (Pénzeszk.+Követel.+Ért.papír)/Rövid lejár.köt. Likviditási ráta (%) Forgóeszközök / Rövid lejár. kötelezettségek ,6 3377,4 1908,5 3474,1 1908,5 3474,1

13 10 CASH FLOW - kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettségek változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - - II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök aktiv. jegyzett t. sz.ben (saját erı) Kapott osztalék - - III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvény-visszafizetés Hiteltörlesztés-, visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz - -- IV. Pénzeszközök változása

14 11 Jövedelmi helyzet A Társulat a gazdasági évet e Ft adózás elıtti nyereséggel zárta, amely a következıképpen alakult ki: Megnevezés Eltérés (e Ft) % (e Ft) % (e Ft) % Üzemi (üzleti) tev. eredm. Pénzügyi mőv. eredménye Szokásos vállalk. eredmény Rendkívüli eredmény ,3-7,5 101,8-1, ,6 +10,7-318,9 418, Adózás elıtti eredmény , , ,4 29,6 64,8 47,9 Jövedelmezıségi mutatók Bevétel-arányos eredmény (%) Mérleg sz. eredmény / Üzemi bevétel Eszközarányos eredmény (%) Mérleg sz. eredmény / Összes eszköz Tıke-hatékonysági mutató (%) Üzemi bev./ Saját tıke év év -77,5 13,1-13,0 6,4 19,2 49,5

15 12 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása A) A bruttó érték változása (adatok e Ft-ban) Megnevezés Nyitóérték Évközi növ. Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök -ingatlanok közcélúak egyéb -mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Évközi csökk Átsorolás (+) Átsorolás (-) Záró érték Beruházások 0 0 Összesen B) Az értékcsökkenés változása (adatok e Ft-ban) Megnevezés Nyitóérték Évközi növ. Immateriális javak - vagyoni értékő jog - szellemi termék Összesen Tárgyi eszközök - ingatlanok közcélúak egyéb - mőszaki ber. felsz. - egyéb ber. felsz. Összesen Évközi csökk. Átsorolás (+) Átsorolás (-) Záró érték Beruházások Összesen

16 13 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése és értékcsökkenési leírása (Az adatok e Ft-ban) Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenés Terven Érték- Lineáris Degresszív Teljesítm. 100 e Ft felüli csökkenés arányos alatti értékcsökk. összesen I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékő jogok Üzleti vagy cégérték 3. Szellemi termékek 4. Kísérl. fejl. aktivált é. 5. Alap.-átszerv. akt. é. II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok Közcélúak Egyéb Mőszaki ber. felsz Egyéb ber. felsz Beruházások Összesen

17 14 III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés IV. A felmerült összes költség költség-nemenkénti megoszlása (adatok e Ft-ban) Anyagköltség Költség-nemek Index Érték % Érték % Igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Közv. szolgáltatások Anyagjell. ráford. összesen Bérköltség Szem. jell. egyéb kifiz. Társadalombizt. járulék Szem. jell. ráf. összesen ,1 14,0 1,3 0,8 28,2 32,7 6,5 10,9 50, ,7 44,0 1,1 50,8 23,7 1,9 7,0 32,6 44,1 296,0 81,0 169,5 Értékcsökkenési leírás , ,6 72,1 Összesen , ,0 93,9 68,1 26,6 60,5 61,0 Az 2014-ben felmerült költségek megoszlása költséghelyenként (általános költségek felosztása után) Megnevezés Érték Megoszlás (e Ft-ban) (%) Közcélú fenntartási tevékenység ,3 Vízkár-elhárítás - - Vállalkozás ,7 Összesen ,0

18 15 A társasági adót módosító tételek Az adózás elıtti eredményt növelı tételek (adatok e Ft-ban) A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelı összeg következtében az adóévben elszámolt ráfordítás Az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírás és a tárgyi eszközök ill. immat javak kivezetésekor a ráfordításként elszámolt összeg Az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás elıtti eredményt csökkentéseként számításba vett összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerzı tevékenységgel Jogerıs határozatban megállapított bírság, jogkövetkezmény ráfordításként elszámolt összege, kivéve, ha önellenırzéshez kapcsolódik Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege A behajthatatlannak nem minısülı, adóévben elengedett követelés Az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az átvevı által meg nem térített ÁFA, valamint az adózó által átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elıtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított adóévi költségként, ráfordításként vagy aktivált saját teljesítmény csökkenéseként elszámolt összeg Egyéb növelı jogcímek Összesen

19 16 Az adózás elıtti eredményt csökkentı tételek (adatok e Ft-ban) A korábbi adóévek elhatárolt veszteségébıl az adóévben leírt összeg A várható kötelezettségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Az adótv. szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (max. az adóévi adózás elıtti nyereség 50 %-a) A kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel Szakképzı iskolai tanuló utáni kedvezmény Korábbi szakmunkástanuló ill. munkanélküli alkalmazása esetén TB-járulék Képzımővészeti alkotás beszerzésére fordított összeg ill. meghatározott része A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz átadónál kimutatott könyv szerinti értéke, valamint az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg A követelés bekerülési értékébıl az a rész (de legfeljebb a korábban értékvesztésként, behajthatatlan követelésként leírt összeg), amelyrıl a mérlegkészítés napjáig megállapítható, hogy behajthatatlanná vált, valamint az adóévet megelızı bármely adóévben az adózás elıtti eredmény növeléseként elszámolt behajthatatlan követelés teljesítése, beszámítása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg, továbbá a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Az elızı évi bírságnak, az Art-ben és a Tb. törvényben elıírt jogkövetkezményeknek elengedett, bevételként elszámolt összege Az adóellenırzés, önellenırzés során megállapított, adóévi bevételként vagy aktivált saját teljesítmény növekedéseként elszámolt összeg Az adomány Egyéb csökkentı jogcímek Összesen

20 17 IV. Közcélú tevékenység A közcélú feladatok finanszírozásának forrásai 2014-ben Társulati hozzájárulás Magánszemélyek által befizetett társulati hozzájárulás hátralék Vállalkozások által befizetett társulati hozzájárulás hátralék Összesen 114 e Ft e Ft Állami támogatások 2014-ben a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat állami támogatásban nem részesült. A évi közcélú tevékenység számokban A közcélú vízgazdálkodási mővek fenntartása, üzemeltetése ADUVIZIG-nek történı átadásáig, azt követıen a küldöttgyőlési határozatnak megfelelıen a Mélykúti szivattyútelep fenntartása.

21 18 V. Vállalkozási tevékenység A Társulat vállalkozási tevékenysége az elızı év viszonylatában: 2013-ban 2014-ben %-ában Bevételek ,3 Ráfordítások ,6 Eredményre gyakorolt hatás A vállalkozásból eredı bevételek megoszlása Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg (e Ft) Megoszlás (%) 9111 Zöldterület-kezelés , Víztermelés, -kezelés, -ellátás 584 1, Vízi létesítmény építése , Mg. gép kölcsönzése , Mérnöki tev., mőszaki tanácsadás , Ingatlan bérbeadás , Közüzemi szolg. továbbszámlázása 464 0,8 Összesen ,0 VI. Egyéb adatok Létszámmal, bérrel, személyi jellegő kifizetésekkel kapcsolatos kiegészítések 2014-ben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fı volt, melybıl 2 fı szellemi foglalkozású, 3 fı fizikai foglalkozású teljes munkaidıben foglalkoztatott határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállaló volt. Állománycsoportok létszám bér szem.jell. egyéb teljes munkaidıs fizikai foglalkoztatott 3 fı e Ft e Ft teljes munkaidıs szellemi foglalk. 2 fı e Ft 40 e Ft megbízás eseti jelleggel 1 fı e Ft Összesen 6 fı e Ft e Ft Az Intézı Bizottság és a Felügyelı Bizottság tagjainak tevékenységéért az üzleti év után tiszteletdíj nem került kifizetésre.

22 Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Felügyelı Bizottsága Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Jelentés a évi ellenırzési munkáról és a mérleg felülvizsgálatáról A Vízgazdálkodási Társulat Felügyelı Bizottsága 2014-ben is a korábbi idıszakban megszokott módon teljesítette feladatát. A Felügyelı Bizottság minden tagja rendszeresen részt vett az Intézı Bizottság ülésein, így elsı kézbıl kaptunk információkat a Társulat tevékenységérıl, helyzetérıl, a megoldandó feladatokról. Ezen kívül egy alkalommal önálló ülést is tartottunk. Megállapíthatjuk, hogy a Vízgazdálkodási Társulat 2014-ben is a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen mőködött. Általában elmondható, hogy a törvényes mőködéssel, a szabályos gazdálkodással kapcsolatban nem találtunk problémát, és külsı állami, önkormányzati szerv, hatóság sem jelzett felénk konkrét elmarasztaló észrevételt a Társulat tevékenységével kapcsolatban. A Társulat ügyvezetése elkészítette a évre vonatkozó egyszerősített éves beszámolót, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet. A Felügyelı Bizottság felülvizsgálta az egyszerősített éves beszámolót, és az elızı évekhez hasonlóan újra megállapította, hogy precíz, pontos munka, melyért dicséret illeti az azt összeállító fıkönyvelıt. A évi XC. törvény eltörölte a tagok által fizetendı társulati hozzájárulást, és 2014-ben már állami támogatásban sem részesült a Társulat. Ez a változás a Társulat eszközeiben és vagyonában komoly visszaesést jelentett. Így a Társulat jóval kevesebb pénzbıl gazdálkodhatott, mint a korábbi években ben jogszabályi elıírás alapján a Társulatnak át kellett adnia az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak a közcélú vízgazdálkodási mőveket. Mivel ezek a tıketartalékban voltak nyilvántartva, így jelentısen csökkent a saját tıke. Ennek következtében a passzív elhatárolásként nyilvántartott fejlesztési támogatás összegét, amely az átadott mővek felújításához kapcsolódott, fel kellett oldani. Ezen feloldás egyszeri hatásként eft rendkívüli bevételt eredményezett, és ez a hatás következtében a mérleg szerinti eredmény pozitív elıjelő, eft. A vázolt nehézségek ellenére a Társulat, az elızı évekhez hasonlóan, 2014-ben is stabil, bár összegében és tartalékában csökkenı nagyságú gazdálkodási és pénzügyi háttérrel mőködött. A vázolt egyszeri hatás ellenére a Társulat üzemi eredménye 2014-ben is veszteséget mutat. A Felügyelı Bizottság azt javasolja a Küldöttgyőlésnek, hogy ismét tekintse át a Társulat helyzetét, és foglaljon állást abban, hogy a túlélés, az évtizedek alatt felhalmozott szakmai értékek és tapasztalatok megırzése, valamint az esetleges késıbbi szabályozási változásokra való készen állás érdekében továbbra is folytassa-e az elıre láthatóan is veszteséges tevékenységet. A Felügyelı Bizottság az egyszerősített éves beszámoló áttekintése után megállapította, hogy azt a számviteli törvény és a vízi társulatokról szóló törvény alapján állították össze, a Társulat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad, ezért elfogadásra javasolja a küldöttgyőlés felé. A mérlegfıösszeg eft, a mérleg szerinti eredmény eft nyereség. Baja, Dr. Francsovics István FB-elnök

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben